PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adók és támogatások. című tantárgyból. nappali tagozatos.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adók és támogatások. című tantárgyból. nappali tagozatos."

Átírás

1 PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adók és támogatások című tantárgyból nappali tagozatos hallgatók részére Összeállította: dr. Sipos Ágnes főiskolai docens 2013/2014. tanév II. félév

2 NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy megnevezése: Tantárgy kódja: Adók és támogatások ADOT1K0MPZP Tantárgy kreditértéke: 3 Tantárgy előtanulmányi rendje: Kontaktórák száma: Vizsga jellege: Pénzügyek alapjai heti 1 óra előadás, 1 óra gyakorlat írásbeli kollokvium (megfelelt 60%-tól), Coospace-re feltöltött tesztkérdések és kis mintapéldák megoldásával A tantárgy képzési célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az állam allokációs funkcióival, betekintést és képet kapjanak az állami költségvetés forrásoldali szerkezetéről. Egy rövid adótörténeti áttekintést követően bemutatásra kerülnek a legfontosabb adótani alapfogalmak, az adóztatás jogi környezete és gazdasági vetülete. A tantárgy alapvető és komplex képet alkot az adók makro-, illetve mikroszintű funkcióiról, szerepéről, mellyel megalapozza a következő félévben oktatott adózással kapcsolatos tárgyakat. A tananyag tartalma részletesen, heti lebontásban: 1. hét Állami feladatok, a feladatellátás intézményi keretei, az államháztartás alrendszerei. Az állami feladatok fogalma, történeti jellegük, csoportosításuk (funkcionális, közgazdasági, kormányzati tevékenység alapján történő csoportosítás) Az államháztartás fogalma, részei, az államháztartási mérleg (az állami kiadások funkciói: hagyományos, szociális, gazdaságpolitikai; allokáció, redisztribúció, stabilizáció.) Az államháztartási rendszer belső arányai, főbb bevételek és kiadások. (Utóbbi esetében ismertetésre kerülnek a legfontosabb közbevételek. A közbevételek rendszere: közhatalmi bevételek, magánjogi bevételek, egyéb bevételek, térjünk ki az ágazati különadók szerepének növekvő súlyára). Szemléltetésként a szükségesnek tartott adatokat interneten megmutathatjuk a hallgatóknak. A költségvetés fogalma, jellemzői (a magyar és az EU-s költségvetés rövid összehasonlítása). Az államháztartási rendszer fontosabb közös szabályai. Az adóztatás elvei és az adók gazdaságra gyakorolt hatásai. Az adópolitika cél- és eszközrendszere. Az adóztatás céljai: elsődleges cél, hogy az állam és az önkormányzatok a társadalmi közös fogyasztás finanszírozásához kiszámítható és biztonságos pénzbevételekre tegyenek szert egyéb célok: elosztáspolitikai célok (a jövedelmek elsődleges és újraelosztásának Adók és támogatások tematika 2013/14. tanév II. félév 2

3 szabályozása, a társadalmi közös fogyasztás finanszírozásához való hozzájárulás formájának és mértékeinek meghatározása); növekedési célok (a makrogazdaság és mikro gazdaság egyensúlyának fenntartása, a gazdasági növekedés feltételeinek biztosítása); ösztönzési célok (a versenyképesség fokozása), foglalkoztatáspolitikai célok (a változó gazdasági környezet indokolta munkaerő-struktúra váltás támogatása). 2. hét Az adóztatás szerepének történeti alakulása, az adóztatás célja és szükségessége. Az adóztatás jogalapja: Haszon elv: annyival járulok hozzá a közkiadásokhoz, amennyi hasznom származik a közszolgáltatásból (Montesquieu, Leroy-Beaulieu). Fizetőképesség elve: fizetőképességem szerint járulok hozzá a közkiadásokhoz (Mill Stuart). Az adórendszer fogalma és kialakulása, különös tekintettel a magyar adórendszer fejlődésére. Az adórendszer kialakulása Magyarországon Az első országos adó: I. Károly (1342) lucrum camerae:, 1715: állandó hadsereg: a lucrum camerae helyett hadi adót ajánl az Ogy., a vármegyék házi adót is szednek, a nemeseknek személyes adó-mentesség járt az országos adó alól. 1848: Kossuth Lajos adóreform kísérlete. 1849: a szabadságharc leverése után a bécsi kormány bevezette az osztrák birodalmi adókat Magyarországon. 1867: Adó- és vámegyesülés, adóharmonizáció: só- és dohányjövedék, szesz-, pálinka-, cukoradó azonos adóztatás, 1875: fényűzési adók (cselédtartás, kocsiés lótartás, tekeasztal, stb.) bevezetése, Wekerle Sándor 1900 as évek eleje: adóreform kísérlet: első önálló adótörvény, amely életbe léptetése az I. vh. miatt 1922-re tolódik, a II. vh. kezdetéig él. A tervgazdaság és az adózás A marxista államteória az adóztatás fölöslegességét hirdeti, hiszen a közfeladatok adók nélkül is működtethetők. Az adórendszer jellemzői: magas centralizációs hányad (OECD átlag: 38% - szocialista országok átlaga: 50%); önkényes: az adókötelezettségek szubjektív értékítélet alapján alakulnak, adóhatóság és adóalany közötti alku eredménye; átláthatatlan: adóalap és adóteher között nem határozható meg egyértelmű kapcsolat; diszkriminatív: magasabb az adóteher a hatékonyan működő vállalatokon és a magánszektor gazdasági tevékenységein. Adókulcsok gyakori változása (különösen a forgalmi adó területén). Domináns adónemek: forgalmi adó, vállalati nyereségadó, bérjárulékok. Adók a piacgazdaságban Az Európai Uniós tagság adóreform következményei Római szerződés: négy szabadság elve, Magyarország május 1. csatlakozását követően beépíti adórendszerébe az uniós direktívákat, konvenciókat. Adóreform törekvések a 21. században Adóalap szélesítés az adókulcsok egyidejű csökkentésével, a jövedelemadóztatásról a hangsúly egyre inkább áttolódik a fogyasztás adóztatására, adócsalás elleni küzdelem erősödése, luxusjavak adóterhelésének fokozása, stb. 3. hét Az adórendszer általános jellemzői, funkciói. Az adók rendszerezése (pl.: központi-helyi adók, közvetett-közvetlen adók, lineáris-progresszív, stb.) Adóztatási jog és bevételi forrás alapján: központi-helyi adók (példákkal, Adók és támogatások tematika 2013/14. tanév II. félév 3

4 értelmezéssel) Adóteher viselése alapján: közvetett és közvetlen adók Adótárgy alapján: jövedelem illetve fogyasztási típusú adók Adómérték szerint: lineáris, progresszív, degresszív stb. A legfontosabb adótani alapfogalmak (adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, adókedvezmény, adómentesség, stb.) meghatározása. Adóalanyiság fogalma, fogalmi elemköre, csoportosítási lehetőségei. (normatívszelektív adóalanyiság, személyek alapján: természetes személyek-jogi személyek, mint adóalanyok, egyedi vagy csoportos adóalanyok). Adóalap fogalma (mérhető: pénzértékben, természetes mértékegységben; Lehet valós vagy becsült értékű). Adótárgy fogalma (Ramsey-féle adószabály, az adótárgyak kiválasztásának, meghatározásának kritériumai, szabályai) Adómérték fogalma (adóalap adómérték = adókötelezettség, adómérték kifejezhető: adókulcsok: százalékában kifejezve, adótételek: forintban kifejezve). Adókulcs fogalma. Adókedvezmény fogalma, néhány példával az anyagban szereplő adónemekből. Adómentesség fogalma, néhány példával az anyagban szereplő adónemekből. 4. hét Az adójog fogalma, hazai és nemzetközi forrásai (alaptörvény, törvények, rendeletek, EU másodlagos jogforrások közül az irányelv és a rendelet főbb jellemzői és jogerejük). Jogforrások fogalma, csoportosítási lehetőségeik: Anyagi jogforrások tipizálása: nemzeti közösségi közösségi: elsődleges másodlagos nemzetin belül: jogforrási hierarchia anyagi alaki (eljárási) jogterület szerinti tipizálás (közjog magánjog, illetve ezen belüli bontások) Az adójogalkotás és jogalkalmazás szerepe, kapcsolata. (Adómorál, fizetési hajlandóság, jogbiztonság, stb. fogalma és értelmezése). A jogértelmezés jelentősége az adójogi gyakorlatban (az értelmezés különböző típusai, a jogalkalmazó szervek bemutatása). Jogértelmezés típusai: jogalkotói (ez viszonylag ritka, a joggyakorlatot fejlesztheti) nyelvtani (a szavak átlagos jelentéséből próbáljuk megállapítani a jogszabály tartalmát) logikai (a jogszabályok belső összefüggéseire tekintettel a formális logika szabályait alkalmazzuk) rendszertani analógia (joghézag kitöltésére szolgáló módszer) Az adójogviszonyok típusai, létszakaszai. (az adójogi normák alapján keletkező jogviszony, két fő típusa az anyagi és az eljárási (alaki) jogviszony) Internethasználat, a tananyag elsajátításához és a szükséges tájékozottság megszerzéséhez elengedhetetlen honlapok bemutatása. 5. hét Az adóeljárás szereplői, vagyis az adójogi tényállás alanyai (az adózó és az adóhatóságok). Az adóhatóságok hatásköre, illetékessége, szervezeti felépítése és feladatai. Az egyes adókötelezettségek részletes bemutatása. Adók és támogatások tematika 2013/14. tanév II. félév 4

5 Központi szervek Központi Hivatal Bűnügyi Főigazgatóság Informatikai Intézet Középfokú szervek Regionális adó főigazgatóságok Közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága Regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóságok Repülőtéri Főigazgatóság Bevetési Főigazgatóság Alsó fokú szervek A NAV hatásköre és illetékessége (fogalma, megállapításának főbb szabályai, speciális esetek; pl. első fokon a NAV (állami adóhatóság) alsó fokú szervei járnak el: az adó, a költségvetési támogatás, adó visszaigénylés, visszatérítés, állami garancia kiutalása és visszakövetelése, adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása, behajtása ügyében) Adókötelezettségek bemutatása: Bejelentési, nyilatkozattételi kötelezettség Adómegállapítási kötelezettség Adó bevallásának kötelezettsége Adó megfizetésének kötelezettsége Bizonylatok kiállításának és megőrzésének kötelezettsége Könyvvezetési, nyilvántartási kötelezettség Adatnyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettség Adólevonási, adóbeszedési kötelezettség Pénzforgalmi számlanyitási kötelezettség 6. hét Az adóigazgatási eljárás legfontosabb szabályai. Az adóigazgatási eljárás részei: ellenőrzés hatósági eljárás végrehajtási eljárás Az adóellenőrzés általános kérdései, szankciók és intézkedések az eljárásban. Az ellenőrzés fogalma, különböző csoportosításai az Art. alapján: Az ellenőrzés a vizsgálat időpontja szerint lehet: soronkívüli, vizsgálati program szerinti, utóellenőrzés, felülellenőrzés, vizsgálat módja szerint lehet egyszerűsített ellenőrzés; pénzforgalmi (folyószámla) ellenőrzés; célellenőrzés próbavásárlás, számlaadási kötelezettség vizsgálata ; egy adónemre vonatkozó ellenőrzés; átfogó (minden adónemben több évre) ellenőrzés Az ellenőrzés jogkövetkezményei (szankciók és intézkedések) Az önellenőrzés fogalma, alkalmazásának feltételrendszere. Mintapélda önellenőrzési pótlék számítására (adott az okozott hiány, napok száma, jegybanki alapkamat mértéke). A hatósági eljárás legfontosabb szabályai. Kérelemre és hivatalból indulhat, mire irányulhat az eljárás. Képviselet szabályai, hatósági adómegállapítás. Utólagos adómegállapítás, az adó soron kívüli megállapítása. Végrehajtási eljárás. Végrehajtható okirat fogalma, elévülés legfontosabb szabályai. Adók és támogatások tematika 2013/14. tanév II. félév 5

6 7. hét A jövedelemadók jellemzői, lehetséges formáik. A hazai személyi jövedelemadó legfőbb jellemzői (közvetlen tárgya a jövedelem, adózási egységre (személyre) vetik ki, az adóterheket differenciáltan kezeli, mindig meghatározott időszak jövedelmére vonatkozik, számolhatják un. feltételezett jövedelemre is (átalányadózás)). Magánszemélyek adóztatása: belföldi és külföldi illetőségű magánszemély fogalma. Jövedelem származási helye: belföldről és külföldről származó jövedelem. Bevétel, költség, jövedelem fogalma. A törvény területi és személyi hatálya, belföldi és külföldi illetőségű személy fogalma. Összevonandó és különadózó jövedelmek. (Fogalmi szintű meghatározások, melyeknek célja, hogy áttekintő képet kapjon a hallgató erről a rendszerről.) Összevonandó jövedelmek önálló tevékenységből származó jövedelem nem önálló tevékenységből származó jövedelem (Mintapélda, hogy számolunk jövedelmet pl. megbízási díjból) egyéb jövedelem Külön adózó jövedelmek egyéni vállalkozással kapcsolatos adók vállalkozói személyi jövedelemadó egyéni vállalkozó átalányadója vagyonátruházás jövedelmének adója ingó vagyontárgy esetén ingatlan és vagyoni értékű jog esetén tőkejövedelmek adója kamatadó osztalékadó árfolyamnyereség adó vállalkozásból kivont jövedelem adója 8. hét A társasági adó általános jellemzői és főbb szabályai. A törvény területi, személyi és tárgyi hatálya. Az elvárt adóalap (jövedelem-nyereség minimum) szabálya. Az adóalap korrekciós tételek szerepe a társasági adóban, néhány adóalap korrekciós tétel bemutatása segítségével. Adóalanyiság keletkezése a Tao-ban. Adóalanyok csoportosítása. A Tao törvény területi és tárgyi hatálya. Az adókötelezettség számításának menete. (Röviden levezetve a sémát, konkrét számítások nélkül). Az elvárt adó fogalma, jelentősége, számítása. Mintapélda megoldása, elvárt adóalap és elvárt adó számításából (minden szükséges adat ismert, csupán behelyettesítés lesz a feladat, illetve a kapott érték értelmezése). Főbb adóalap korrekciós tételek, azzal a céllal, hogy értsék a Tao módosítások, növelő és csökkentő tételek alkalmazásának lényegét (pl. számviteli amortizáció számviteli és adózásbeli jelentése, adó értékcsökkenés fogalmának szükségessége; számviteli és adóécs számítása közti különbség elméleti szabályok, céltartalék képzésefeloldása, illetve értelmezése a számvitelben és a társasági adóban). 9. hét A forgalmi típusú adók főbb jellemzői és a magyar általános forgalmi adó főbb szabályai. A törvény területi, személyi és tárgyi hatálya. A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás fogalma, legfontosabb szabályai. Adók és támogatások tematika 2013/14. tanév II. félév 6

7 Fizetendő és levonható adó fogalmának meghatározása. Az adó általános mértéke, valamint a kedvezményes kulcsok alkalmazásának főbb esetkörei. A munkaerő és a tőke használata révén előállt hozzáadott érték az adó alapja. Az ÁFA jellemzői. Közvetett adó, fogyasztást adóztat, többfázisú, regresszív adó harmonizált európai áfa jog, kiemelkedő jelentőségű, egyik legfontosabb közbevétel Magyarországon. Az adóalanyiság fogalma, létrejötte. Csoportos adóalanyiság fogalma, feltételei (kapcsolt vállalkozások, gazdasági célú letelepedési helyük belföldön van (székhely vagy állandó telephely), minden iparág számára nyitva áll. A csoportos adóalanyiság következményei.) Adóköteles és adómentes ügyletek. Az alábbi ügyletek után kell adót fizetni: Belföldi termékértékesítés Belföldi szolgáltatásnyújtás Közösségen belüli termékbeszerzés Termék import Termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás fogalma.(fogalmi elemek, speciális esetek) Az adó alapja és mértéke (általános szabályok és speciális szabályok, különös tekintettel a szokásos piaci árra). Kis mintapélda, hogyan számolunk Áfát alulról, és felülről (vagyis bruttó értékből mennyi az Áfa, és nettó értékre hogy számolunk Áfát). Adómentes teljesítés, termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás Adómentes, levonási joggal Közösségen belüli termékértékesítés Export Adómentes, levonási jog nélkül Adó alóli mentesség a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel ( tárgyi adómentes ) Alanyi adómentes Az adólevonási jog fogalma, jelentősége, érvényesítésének szabályai. Az adó megállapítása, bevallása, megfizetése. 10. hét A helyi adóztatás általános jellemzői. A helyi adók a hazai adórendszerben. Az önkormányzat korlátozott és származtatott adómegállapítási joga. (itt már csak visszautalunk a 4. hétre, a jogforrástannál elhangzottakra, nem kell újra kifejteni, milyen önkormányzati normák vannak, és ezek hol helyezkednek el a jogforrási hierarchiában.) A helyi adók tipizálása: vagyoni típusú adók építményadó telekadó kommunális jellegű adók magánszemély kommunális adója idegenforgalmi adó helyi iparűzési adó Az építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója és az idegenforgalmi adó alapvető szabályainak bemutatása egyszerű mintapéldák segítségével. (az adóalap, adómérték és a mentességi esetek gyakorlására, példákon keresztül bemutatására kerül is sor) A helyi iparűzési adó, mint a vállalkozások egyik legfontosabb Adók és támogatások tematika 2013/14. tanév II. félév 7

8 adókötelezettsége. A hipa alapjának meghatározása és megosztása egyszerű és komplex módszerrel. Mintapélda megoldása eszközérték és személyi ráfordítás arányos megosztásra, és egy általános mintapélda komplex megosztásra. 11. hét A gépjárműadó és a cégautóadó legfontosabb szabályai, összefüggéseik. Az adó alanya, alapja, tárgya és mértéke. A legfontosabb esetek szemléltetése egyszerű számpéldák segítségével. Az adókötelezettséggel érintett gépjárművek. (a belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű) Mentesség a gépjárműadó alól (pl. a belföldi rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontató, a lassú járműre és a lassú jármű pótkocsija, a négykerekű segédmotoros kerékpár) A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke. (főszabály, és a tételesen megállapított esetekből példálózva) A gépjárműadó alanya. (a gépjármű azon üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa, aki/amely az év első napján a hatósági járműnyilvántartásban szerepel, több tulaj esetén akinek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították, stb.) Az adófizetési kötelezettség kezdete és vége. Az adófizetési kötelezettség határideje. Az adófizetés szüneteltetése. (kérelemre, a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából). Adókedvezmények. A gépjármű elidegenítésének eljárása - Mit tehetünk, ha a forgalmi és az okmányiroda adatai nem egyeznek? A cégautóadó alanya, mentességek, cégautóadó köteles járművek köre. Az illetékek rendszere, jellege, funkciói és fajtái, különös tekintettel a vagyonszerzési illetékekre. Az öröklési, az ajándékozási és a visszterhes vagyonátruházási ügyletekhez kapcsolódó illetékkötelezettség keletkezésének és megfizetésének általános és különös szabályai. A vagyonszerzési illetékek tipizálása ingyenes vagyonszerzési illetékek visszterhes vagyonszerzési illetékek Rövid mintapélda az öröklési illeték bemutatására. 12. hét Nemzeti és nemzetközi adójog kapcsolata. A fontosabb adóegyezmények főbb szabályai. Az európai adójog alapjai, forrásai. Adóharmonizáció a közvetlen és a közvetett adók terén. Az egyezmények céljai, szabályanyaga. Megoldják a kettős adózás problematikáját, azaz meghatározzák, hogy mely országnak van elsődlegesen adóztatási joga, forrás adóztatás esetén meghatározzák a legmagasabb alkalmazható adómértéket, meghatározzák a kettős adóztatás elkerülésének módszerét. Egyezmények helye a nemzeti jogrendszerben Az országok adószuverenitása - hol adózik egy jövedelem: illetőség elve területi / forrás elv (pl. ingatlan elhelyezkedése, adott ország területén végzett gazdasági tevékenység) Adók és támogatások tematika 2013/14. tanév II. félév 8

9 Illetőség szerinti adózás és az illetőségi kritériumok: Magánszemélyek esetén Vállalatok esetén: Székhely (place of incorporation) pl. Oroszország Központi irányítás és ellenőrzés (place of central management and control) pl. Nagy-Britannia Tényleges üzletvezetés (place of effective management) pl. Magyarország (ált. OECD tagállamok) Közvetlen harmonizáció eredményeinek rövid bemutatása Osztalékfizetés szabályai, az Anya-leányvállalati irányelv Átalakulás szabályai, az Átalakulási irányelv Adóztatásra vonatkozó üzleti magatartás kódexe (Code of conduct) (a cél, hogy egy áttekintő képet kapjon a hallgató arról milyen területen és milyen szabályok szerint történik a harmonizáció). Közvetett harmonizáció eredményeinek rövid bemutatása ÁFA irányelv (6. ÁFA irányelv, illetve 8. és 13. irányelvek) Horizontális irányelv (jövedéki adózással kapcsolatban) Közösségi Vámkódex (elsődleges jogforrás) A kettős adóztatás felmerülésének problematikája és a megoldást célzó módszerek bemutatása. A kettős adóztatás kialakulásának okai: Eltérő adóztatási elvek ütközése (illetőségi elv vs. forrás elv) Az illetőség fogalmának meghatározás (illetőség elv vs. illetőség elv) A forrásadó köteles jövedelmek meghatározása (forrás elv vs. forrás elv) A kettős adóztatás fajtái: Gazdasági kettős adózás: ugyanaz a jövedelem két különböző személynél is adózik (pl. Tao-Szja: abszolutista rendszer) Jogi kettős adózás: ugyanaz a jövedelem egyazon személy kezében kétszer adózik (pl. két különböző országban: nemzetközi kettős adózás) Kis mintapélda, mely azt mutatja be, mit jelent a beszámítás illetve a mentesítés. A tananyag feldolgozásához szükséges irodalom: Kötelező irodalom: Burján Ákos - Sándorné Új Éva - Sztanó Imréné dr. dr. Vígvári András: Adótani alapok. SALDO, A Coospace-re feltöltésre kerülő előadásanyagok és az azokhoz órán elhangzott kiegészítések. Ajánlott irodalom: VISSZA AZ ALAPOKHOZ! Tanulmányok a közpénzügyi rendszer reformjáról. Szerkesztette: Dr. Vigvári András Dr. Juhász István: Az adózás története (Internetről letölthető) Az adózók kartája (NAV honlapjáról letölthető) Eladáson folyamatosan kihirdetésre kerülő ismeretbővítő tanulmányok A NAV honlapján elérhető információs füzetek Adók és támogatások tematika 2013/14. tanév II. félév 9

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bereczki Erzsébet. Az adózás alapjai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok

MUNKAANYAG. Bereczki Erzsébet. Az adózás alapjai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok Bereczki Erzsébet Az adózás alapjai A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok A követelménymodul száma: 1976-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 AZ ADÓZÁS ALAPJAI ESETFELVETÉS

Részletesebben

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában kapott

Részletesebben

OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK OKLEVELES DÓSZKÉRTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 03 2. szakképesítés megnevezése: Okleveles adószakértő

Részletesebben

Tartalom. I. A gazdasági szabályozási jogi környezet jellemzői 9 1. Az állam szerepe a piacgazdaságban 9

Tartalom. I. A gazdasági szabályozási jogi környezet jellemzői 9 1. Az állam szerepe a piacgazdaságban 9 2 Tartalom I. A gazdasági szabályozási jogi környezet jellemzői 9 1. Az állam szerepe a piacgazdaságban 9 1.1. A piacgazdaság általános jellemzői 9 1.2. Az állam szerepe 9 1.3. A gazdaságpolitika fogalma

Részletesebben

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat.

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat. Szóbeli tételsor 1. tétel a) A pénzügyi jog rendszere és szervezeti-működési keretei. A pénzügyi ellenőrzés szervezeti háttere, működése, jelentősége. A hatósági ellenőrzés és az adóellenőrzés különbözősége

Részletesebben

Pénzügyi jog II. Simon, István

Pénzügyi jog II. Simon, István Pénzügyi jog II. Simon, István Pénzügyi jog II. Simon, István Kiadás dátuma 2012-03-31 2012-03-31 István, Simon Kivonat A kötet a pénzügyi jog egyetemi tananyagának második része, a pénzügyi tudományág

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése: Jáni Anikó Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK DÓTNÁCSDÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: dótanácsadó 3. Szakképesítések

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás Akkreditált Iskolarendszerű

Részletesebben

AZ ADÓ FOGALMA ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK ADÓZÁSI ELVEK I. ADÓZÁSI ELVEK II. ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK I. ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK II. 2015.02.27.

AZ ADÓ FOGALMA ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK ADÓZÁSI ELVEK I. ADÓZÁSI ELVEK II. ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK I. ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK II. 2015.02.27. AZ ADÓ FOGALMA Az adó nem más, mint közvetlen ellenszolgáltatás nélküli, visszatérő, ismétlődő kötelezettség, amelynek mértékét és módját az állam, vagy annak egy szerve egyoldalúan határozza meg és biztosítja

Részletesebben

I. téma: Gazdaságpolitika fogalmi megközelítése

I. téma: Gazdaságpolitika fogalmi megközelítése 2. I. téma: Gazdaságpolitika fogalmi megközelítése A gazdaságpolitika az állam nézeteit, elhatározásait, rendszeres döntéseit, cselekedeteit jelenti, amelyeket az állam társadalmipolitikai céljainak megvalósítása

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK!

TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2012. évi adórendszert bemutató kiadványunk célja olyan átfogó képet adni Önöknek, amely segítséget nyújt a hatályos adórendszer legfontosabb elemeinek megismeréséhez.

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 1. oldal ELSŐ RÉSZ 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GZM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás-Adóigazgatás 2013/2014. I. félév 1 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

Adóharmonizáció az Európai Unióban

Adóharmonizáció az Európai Unióban Adóharmonizáció az Európai Unióban Bevezetõ 2 Az uniós adópolitika jogi alapjai 3 Az adóharmonizáció hatása egyes közösségi politikákra 7 Az adóharmonizáció háttere és folyamata 8 Fejlesztési irányok 18

Részletesebben

A közteherviselési rendszerek működésének elméleti és gyakorlati kérdései

A közteherviselési rendszerek működésének elméleti és gyakorlati kérdései Oktatási segédanyag! PITTI ZOLTÁN A közteherviselési rendszerek működésének elméleti és gyakorlati kérdései Budapest, 2009. november 15. - 1 - A tanulmányt részben, vagy egészében másolni, illetve a szerződésben

Részletesebben

Hatály: 2006.VII.1. - 2006.XII.31. Hatályos - 1995. évi CXVII. törvény - a személyi jövedelemadóról

Hatály: 2006.VII.1. - 2006.XII.31. Hatályos - 1995. évi CXVII. törvény - a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés

Részletesebben

TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK!

TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Ismét megkezdődött egy új, változásokkal teli esztendő. E változások leginkább az adózással összefüggő szakterületeket érintették. A 2013-ra bevezetett új jogszabályok

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

A MAGYAR ÁFA-TÖRVÉNY A HATOS IRÁNYELV TÜKRÉBEN

A MAGYAR ÁFA-TÖRVÉNY A HATOS IRÁNYELV TÜKRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi Gazdaságelemző szakirány A MAGYAR ÁFA-TÖRVÉNY A HATOS IRÁNYELV TÜKRÉBEN

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM II. KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL

ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM II. KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL MAKK Magyar Környezetgazdaságtani Központ 1016 Budapest Mészáros u. 18. Tel: 212 67 75 Fax: 212 67 78 Drótposta: makk@zpok.hu Világháló: www.zpok.hu/~makk ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM II. KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Szlovákia adózási rendszere 1

Szlovákia adózási rendszere 1 Az Adó-szaklap 2013 szeptemberétől új rovattal gazdagodik a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozatának támogatásával. A rovatban megjelenő írások között

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Tudományos vezető: Dr. habil. Halustyik Anna, tanszékvezető egyetemi docens

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Tudományos vezető: Dr. habil. Halustyik Anna, tanszékvezető egyetemi docens dr. Sólyom Borbála AZ ADÓCSALÁS ÉS AZ ADÓELKERÜLÉS ÉS ELLENI HARC AZ EURÓPAI UNIÓBAN AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓZÁS TERÜLETÉN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG JOGGYAKORLATÁRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS Tudományos

Részletesebben

A forgalmi adó szabályozása az Európai Unióban

A forgalmi adó szabályozása az Európai Unióban Ódor Cseperke egyetemi tanársegéd, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék 1. Bevezető gondolatok Az Európai Unióban a vámunió létrehozását követően a forgalmi

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.)

Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.) Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.) 1 Adóbevételek alakulása Az év első 9 hónapjának pénzügyi bevételeinek nagysága olyan szintet ért el, hogy azzal az éves

Részletesebben

Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekhó)

Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekhó) 3. FEJEZET Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekhó) Az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény alapján, a törvényben meghatározott foglalkozást űző magánszemélyek

Részletesebben