PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adók és támogatások. című tantárgyból. nappali tagozatos.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adók és támogatások. című tantárgyból. nappali tagozatos."

Átírás

1 PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adók és támogatások című tantárgyból nappali tagozatos hallgatók részére Összeállította: dr. Sipos Ágnes főiskolai docens 2013/2014. tanév II. félév

2 NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy megnevezése: Tantárgy kódja: Adók és támogatások ADOT1K0MPZP Tantárgy kreditértéke: 3 Tantárgy előtanulmányi rendje: Kontaktórák száma: Vizsga jellege: Pénzügyek alapjai heti 1 óra előadás, 1 óra gyakorlat írásbeli kollokvium (megfelelt 60%-tól), Coospace-re feltöltött tesztkérdések és kis mintapéldák megoldásával A tantárgy képzési célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az állam allokációs funkcióival, betekintést és képet kapjanak az állami költségvetés forrásoldali szerkezetéről. Egy rövid adótörténeti áttekintést követően bemutatásra kerülnek a legfontosabb adótani alapfogalmak, az adóztatás jogi környezete és gazdasági vetülete. A tantárgy alapvető és komplex képet alkot az adók makro-, illetve mikroszintű funkcióiról, szerepéről, mellyel megalapozza a következő félévben oktatott adózással kapcsolatos tárgyakat. A tananyag tartalma részletesen, heti lebontásban: 1. hét Állami feladatok, a feladatellátás intézményi keretei, az államháztartás alrendszerei. Az állami feladatok fogalma, történeti jellegük, csoportosításuk (funkcionális, közgazdasági, kormányzati tevékenység alapján történő csoportosítás) Az államháztartás fogalma, részei, az államháztartási mérleg (az állami kiadások funkciói: hagyományos, szociális, gazdaságpolitikai; allokáció, redisztribúció, stabilizáció.) Az államháztartási rendszer belső arányai, főbb bevételek és kiadások. (Utóbbi esetében ismertetésre kerülnek a legfontosabb közbevételek. A közbevételek rendszere: közhatalmi bevételek, magánjogi bevételek, egyéb bevételek, térjünk ki az ágazati különadók szerepének növekvő súlyára). Szemléltetésként a szükségesnek tartott adatokat interneten megmutathatjuk a hallgatóknak. A költségvetés fogalma, jellemzői (a magyar és az EU-s költségvetés rövid összehasonlítása). Az államháztartási rendszer fontosabb közös szabályai. Az adóztatás elvei és az adók gazdaságra gyakorolt hatásai. Az adópolitika cél- és eszközrendszere. Az adóztatás céljai: elsődleges cél, hogy az állam és az önkormányzatok a társadalmi közös fogyasztás finanszírozásához kiszámítható és biztonságos pénzbevételekre tegyenek szert egyéb célok: elosztáspolitikai célok (a jövedelmek elsődleges és újraelosztásának Adók és támogatások tematika 2013/14. tanév II. félév 2

3 szabályozása, a társadalmi közös fogyasztás finanszírozásához való hozzájárulás formájának és mértékeinek meghatározása); növekedési célok (a makrogazdaság és mikro gazdaság egyensúlyának fenntartása, a gazdasági növekedés feltételeinek biztosítása); ösztönzési célok (a versenyképesség fokozása), foglalkoztatáspolitikai célok (a változó gazdasági környezet indokolta munkaerő-struktúra váltás támogatása). 2. hét Az adóztatás szerepének történeti alakulása, az adóztatás célja és szükségessége. Az adóztatás jogalapja: Haszon elv: annyival járulok hozzá a közkiadásokhoz, amennyi hasznom származik a közszolgáltatásból (Montesquieu, Leroy-Beaulieu). Fizetőképesség elve: fizetőképességem szerint járulok hozzá a közkiadásokhoz (Mill Stuart). Az adórendszer fogalma és kialakulása, különös tekintettel a magyar adórendszer fejlődésére. Az adórendszer kialakulása Magyarországon Az első országos adó: I. Károly (1342) lucrum camerae:, 1715: állandó hadsereg: a lucrum camerae helyett hadi adót ajánl az Ogy., a vármegyék házi adót is szednek, a nemeseknek személyes adó-mentesség járt az országos adó alól. 1848: Kossuth Lajos adóreform kísérlete. 1849: a szabadságharc leverése után a bécsi kormány bevezette az osztrák birodalmi adókat Magyarországon. 1867: Adó- és vámegyesülés, adóharmonizáció: só- és dohányjövedék, szesz-, pálinka-, cukoradó azonos adóztatás, 1875: fényűzési adók (cselédtartás, kocsiés lótartás, tekeasztal, stb.) bevezetése, Wekerle Sándor 1900 as évek eleje: adóreform kísérlet: első önálló adótörvény, amely életbe léptetése az I. vh. miatt 1922-re tolódik, a II. vh. kezdetéig él. A tervgazdaság és az adózás A marxista államteória az adóztatás fölöslegességét hirdeti, hiszen a közfeladatok adók nélkül is működtethetők. Az adórendszer jellemzői: magas centralizációs hányad (OECD átlag: 38% - szocialista országok átlaga: 50%); önkényes: az adókötelezettségek szubjektív értékítélet alapján alakulnak, adóhatóság és adóalany közötti alku eredménye; átláthatatlan: adóalap és adóteher között nem határozható meg egyértelmű kapcsolat; diszkriminatív: magasabb az adóteher a hatékonyan működő vállalatokon és a magánszektor gazdasági tevékenységein. Adókulcsok gyakori változása (különösen a forgalmi adó területén). Domináns adónemek: forgalmi adó, vállalati nyereségadó, bérjárulékok. Adók a piacgazdaságban Az Európai Uniós tagság adóreform következményei Római szerződés: négy szabadság elve, Magyarország május 1. csatlakozását követően beépíti adórendszerébe az uniós direktívákat, konvenciókat. Adóreform törekvések a 21. században Adóalap szélesítés az adókulcsok egyidejű csökkentésével, a jövedelemadóztatásról a hangsúly egyre inkább áttolódik a fogyasztás adóztatására, adócsalás elleni küzdelem erősödése, luxusjavak adóterhelésének fokozása, stb. 3. hét Az adórendszer általános jellemzői, funkciói. Az adók rendszerezése (pl.: központi-helyi adók, közvetett-közvetlen adók, lineáris-progresszív, stb.) Adóztatási jog és bevételi forrás alapján: központi-helyi adók (példákkal, Adók és támogatások tematika 2013/14. tanév II. félév 3

4 értelmezéssel) Adóteher viselése alapján: közvetett és közvetlen adók Adótárgy alapján: jövedelem illetve fogyasztási típusú adók Adómérték szerint: lineáris, progresszív, degresszív stb. A legfontosabb adótani alapfogalmak (adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, adókedvezmény, adómentesség, stb.) meghatározása. Adóalanyiság fogalma, fogalmi elemköre, csoportosítási lehetőségei. (normatívszelektív adóalanyiság, személyek alapján: természetes személyek-jogi személyek, mint adóalanyok, egyedi vagy csoportos adóalanyok). Adóalap fogalma (mérhető: pénzértékben, természetes mértékegységben; Lehet valós vagy becsült értékű). Adótárgy fogalma (Ramsey-féle adószabály, az adótárgyak kiválasztásának, meghatározásának kritériumai, szabályai) Adómérték fogalma (adóalap adómérték = adókötelezettség, adómérték kifejezhető: adókulcsok: százalékában kifejezve, adótételek: forintban kifejezve). Adókulcs fogalma. Adókedvezmény fogalma, néhány példával az anyagban szereplő adónemekből. Adómentesség fogalma, néhány példával az anyagban szereplő adónemekből. 4. hét Az adójog fogalma, hazai és nemzetközi forrásai (alaptörvény, törvények, rendeletek, EU másodlagos jogforrások közül az irányelv és a rendelet főbb jellemzői és jogerejük). Jogforrások fogalma, csoportosítási lehetőségeik: Anyagi jogforrások tipizálása: nemzeti közösségi közösségi: elsődleges másodlagos nemzetin belül: jogforrási hierarchia anyagi alaki (eljárási) jogterület szerinti tipizálás (közjog magánjog, illetve ezen belüli bontások) Az adójogalkotás és jogalkalmazás szerepe, kapcsolata. (Adómorál, fizetési hajlandóság, jogbiztonság, stb. fogalma és értelmezése). A jogértelmezés jelentősége az adójogi gyakorlatban (az értelmezés különböző típusai, a jogalkalmazó szervek bemutatása). Jogértelmezés típusai: jogalkotói (ez viszonylag ritka, a joggyakorlatot fejlesztheti) nyelvtani (a szavak átlagos jelentéséből próbáljuk megállapítani a jogszabály tartalmát) logikai (a jogszabályok belső összefüggéseire tekintettel a formális logika szabályait alkalmazzuk) rendszertani analógia (joghézag kitöltésére szolgáló módszer) Az adójogviszonyok típusai, létszakaszai. (az adójogi normák alapján keletkező jogviszony, két fő típusa az anyagi és az eljárási (alaki) jogviszony) Internethasználat, a tananyag elsajátításához és a szükséges tájékozottság megszerzéséhez elengedhetetlen honlapok bemutatása. 5. hét Az adóeljárás szereplői, vagyis az adójogi tényállás alanyai (az adózó és az adóhatóságok). Az adóhatóságok hatásköre, illetékessége, szervezeti felépítése és feladatai. Az egyes adókötelezettségek részletes bemutatása. Adók és támogatások tematika 2013/14. tanév II. félév 4

5 Központi szervek Központi Hivatal Bűnügyi Főigazgatóság Informatikai Intézet Középfokú szervek Regionális adó főigazgatóságok Közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága Regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóságok Repülőtéri Főigazgatóság Bevetési Főigazgatóság Alsó fokú szervek A NAV hatásköre és illetékessége (fogalma, megállapításának főbb szabályai, speciális esetek; pl. első fokon a NAV (állami adóhatóság) alsó fokú szervei járnak el: az adó, a költségvetési támogatás, adó visszaigénylés, visszatérítés, állami garancia kiutalása és visszakövetelése, adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása, behajtása ügyében) Adókötelezettségek bemutatása: Bejelentési, nyilatkozattételi kötelezettség Adómegállapítási kötelezettség Adó bevallásának kötelezettsége Adó megfizetésének kötelezettsége Bizonylatok kiállításának és megőrzésének kötelezettsége Könyvvezetési, nyilvántartási kötelezettség Adatnyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettség Adólevonási, adóbeszedési kötelezettség Pénzforgalmi számlanyitási kötelezettség 6. hét Az adóigazgatási eljárás legfontosabb szabályai. Az adóigazgatási eljárás részei: ellenőrzés hatósági eljárás végrehajtási eljárás Az adóellenőrzés általános kérdései, szankciók és intézkedések az eljárásban. Az ellenőrzés fogalma, különböző csoportosításai az Art. alapján: Az ellenőrzés a vizsgálat időpontja szerint lehet: soronkívüli, vizsgálati program szerinti, utóellenőrzés, felülellenőrzés, vizsgálat módja szerint lehet egyszerűsített ellenőrzés; pénzforgalmi (folyószámla) ellenőrzés; célellenőrzés próbavásárlás, számlaadási kötelezettség vizsgálata ; egy adónemre vonatkozó ellenőrzés; átfogó (minden adónemben több évre) ellenőrzés Az ellenőrzés jogkövetkezményei (szankciók és intézkedések) Az önellenőrzés fogalma, alkalmazásának feltételrendszere. Mintapélda önellenőrzési pótlék számítására (adott az okozott hiány, napok száma, jegybanki alapkamat mértéke). A hatósági eljárás legfontosabb szabályai. Kérelemre és hivatalból indulhat, mire irányulhat az eljárás. Képviselet szabályai, hatósági adómegállapítás. Utólagos adómegállapítás, az adó soron kívüli megállapítása. Végrehajtási eljárás. Végrehajtható okirat fogalma, elévülés legfontosabb szabályai. Adók és támogatások tematika 2013/14. tanév II. félév 5

6 7. hét A jövedelemadók jellemzői, lehetséges formáik. A hazai személyi jövedelemadó legfőbb jellemzői (közvetlen tárgya a jövedelem, adózási egységre (személyre) vetik ki, az adóterheket differenciáltan kezeli, mindig meghatározott időszak jövedelmére vonatkozik, számolhatják un. feltételezett jövedelemre is (átalányadózás)). Magánszemélyek adóztatása: belföldi és külföldi illetőségű magánszemély fogalma. Jövedelem származási helye: belföldről és külföldről származó jövedelem. Bevétel, költség, jövedelem fogalma. A törvény területi és személyi hatálya, belföldi és külföldi illetőségű személy fogalma. Összevonandó és különadózó jövedelmek. (Fogalmi szintű meghatározások, melyeknek célja, hogy áttekintő képet kapjon a hallgató erről a rendszerről.) Összevonandó jövedelmek önálló tevékenységből származó jövedelem nem önálló tevékenységből származó jövedelem (Mintapélda, hogy számolunk jövedelmet pl. megbízási díjból) egyéb jövedelem Külön adózó jövedelmek egyéni vállalkozással kapcsolatos adók vállalkozói személyi jövedelemadó egyéni vállalkozó átalányadója vagyonátruházás jövedelmének adója ingó vagyontárgy esetén ingatlan és vagyoni értékű jog esetén tőkejövedelmek adója kamatadó osztalékadó árfolyamnyereség adó vállalkozásból kivont jövedelem adója 8. hét A társasági adó általános jellemzői és főbb szabályai. A törvény területi, személyi és tárgyi hatálya. Az elvárt adóalap (jövedelem-nyereség minimum) szabálya. Az adóalap korrekciós tételek szerepe a társasági adóban, néhány adóalap korrekciós tétel bemutatása segítségével. Adóalanyiság keletkezése a Tao-ban. Adóalanyok csoportosítása. A Tao törvény területi és tárgyi hatálya. Az adókötelezettség számításának menete. (Röviden levezetve a sémát, konkrét számítások nélkül). Az elvárt adó fogalma, jelentősége, számítása. Mintapélda megoldása, elvárt adóalap és elvárt adó számításából (minden szükséges adat ismert, csupán behelyettesítés lesz a feladat, illetve a kapott érték értelmezése). Főbb adóalap korrekciós tételek, azzal a céllal, hogy értsék a Tao módosítások, növelő és csökkentő tételek alkalmazásának lényegét (pl. számviteli amortizáció számviteli és adózásbeli jelentése, adó értékcsökkenés fogalmának szükségessége; számviteli és adóécs számítása közti különbség elméleti szabályok, céltartalék képzésefeloldása, illetve értelmezése a számvitelben és a társasági adóban). 9. hét A forgalmi típusú adók főbb jellemzői és a magyar általános forgalmi adó főbb szabályai. A törvény területi, személyi és tárgyi hatálya. A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás fogalma, legfontosabb szabályai. Adók és támogatások tematika 2013/14. tanév II. félév 6

7 Fizetendő és levonható adó fogalmának meghatározása. Az adó általános mértéke, valamint a kedvezményes kulcsok alkalmazásának főbb esetkörei. A munkaerő és a tőke használata révén előállt hozzáadott érték az adó alapja. Az ÁFA jellemzői. Közvetett adó, fogyasztást adóztat, többfázisú, regresszív adó harmonizált európai áfa jog, kiemelkedő jelentőségű, egyik legfontosabb közbevétel Magyarországon. Az adóalanyiság fogalma, létrejötte. Csoportos adóalanyiság fogalma, feltételei (kapcsolt vállalkozások, gazdasági célú letelepedési helyük belföldön van (székhely vagy állandó telephely), minden iparág számára nyitva áll. A csoportos adóalanyiság következményei.) Adóköteles és adómentes ügyletek. Az alábbi ügyletek után kell adót fizetni: Belföldi termékértékesítés Belföldi szolgáltatásnyújtás Közösségen belüli termékbeszerzés Termék import Termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás fogalma.(fogalmi elemek, speciális esetek) Az adó alapja és mértéke (általános szabályok és speciális szabályok, különös tekintettel a szokásos piaci árra). Kis mintapélda, hogyan számolunk Áfát alulról, és felülről (vagyis bruttó értékből mennyi az Áfa, és nettó értékre hogy számolunk Áfát). Adómentes teljesítés, termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás Adómentes, levonási joggal Közösségen belüli termékértékesítés Export Adómentes, levonási jog nélkül Adó alóli mentesség a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel ( tárgyi adómentes ) Alanyi adómentes Az adólevonási jog fogalma, jelentősége, érvényesítésének szabályai. Az adó megállapítása, bevallása, megfizetése. 10. hét A helyi adóztatás általános jellemzői. A helyi adók a hazai adórendszerben. Az önkormányzat korlátozott és származtatott adómegállapítási joga. (itt már csak visszautalunk a 4. hétre, a jogforrástannál elhangzottakra, nem kell újra kifejteni, milyen önkormányzati normák vannak, és ezek hol helyezkednek el a jogforrási hierarchiában.) A helyi adók tipizálása: vagyoni típusú adók építményadó telekadó kommunális jellegű adók magánszemély kommunális adója idegenforgalmi adó helyi iparűzési adó Az építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója és az idegenforgalmi adó alapvető szabályainak bemutatása egyszerű mintapéldák segítségével. (az adóalap, adómérték és a mentességi esetek gyakorlására, példákon keresztül bemutatására kerül is sor) A helyi iparűzési adó, mint a vállalkozások egyik legfontosabb Adók és támogatások tematika 2013/14. tanév II. félév 7

8 adókötelezettsége. A hipa alapjának meghatározása és megosztása egyszerű és komplex módszerrel. Mintapélda megoldása eszközérték és személyi ráfordítás arányos megosztásra, és egy általános mintapélda komplex megosztásra. 11. hét A gépjárműadó és a cégautóadó legfontosabb szabályai, összefüggéseik. Az adó alanya, alapja, tárgya és mértéke. A legfontosabb esetek szemléltetése egyszerű számpéldák segítségével. Az adókötelezettséggel érintett gépjárművek. (a belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű) Mentesség a gépjárműadó alól (pl. a belföldi rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontató, a lassú járműre és a lassú jármű pótkocsija, a négykerekű segédmotoros kerékpár) A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke. (főszabály, és a tételesen megállapított esetekből példálózva) A gépjárműadó alanya. (a gépjármű azon üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa, aki/amely az év első napján a hatósági járműnyilvántartásban szerepel, több tulaj esetén akinek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították, stb.) Az adófizetési kötelezettség kezdete és vége. Az adófizetési kötelezettség határideje. Az adófizetés szüneteltetése. (kérelemre, a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából). Adókedvezmények. A gépjármű elidegenítésének eljárása - Mit tehetünk, ha a forgalmi és az okmányiroda adatai nem egyeznek? A cégautóadó alanya, mentességek, cégautóadó köteles járművek köre. Az illetékek rendszere, jellege, funkciói és fajtái, különös tekintettel a vagyonszerzési illetékekre. Az öröklési, az ajándékozási és a visszterhes vagyonátruházási ügyletekhez kapcsolódó illetékkötelezettség keletkezésének és megfizetésének általános és különös szabályai. A vagyonszerzési illetékek tipizálása ingyenes vagyonszerzési illetékek visszterhes vagyonszerzési illetékek Rövid mintapélda az öröklési illeték bemutatására. 12. hét Nemzeti és nemzetközi adójog kapcsolata. A fontosabb adóegyezmények főbb szabályai. Az európai adójog alapjai, forrásai. Adóharmonizáció a közvetlen és a közvetett adók terén. Az egyezmények céljai, szabályanyaga. Megoldják a kettős adózás problematikáját, azaz meghatározzák, hogy mely országnak van elsődlegesen adóztatási joga, forrás adóztatás esetén meghatározzák a legmagasabb alkalmazható adómértéket, meghatározzák a kettős adóztatás elkerülésének módszerét. Egyezmények helye a nemzeti jogrendszerben Az országok adószuverenitása - hol adózik egy jövedelem: illetőség elve területi / forrás elv (pl. ingatlan elhelyezkedése, adott ország területén végzett gazdasági tevékenység) Adók és támogatások tematika 2013/14. tanév II. félév 8

9 Illetőség szerinti adózás és az illetőségi kritériumok: Magánszemélyek esetén Vállalatok esetén: Székhely (place of incorporation) pl. Oroszország Központi irányítás és ellenőrzés (place of central management and control) pl. Nagy-Britannia Tényleges üzletvezetés (place of effective management) pl. Magyarország (ált. OECD tagállamok) Közvetlen harmonizáció eredményeinek rövid bemutatása Osztalékfizetés szabályai, az Anya-leányvállalati irányelv Átalakulás szabályai, az Átalakulási irányelv Adóztatásra vonatkozó üzleti magatartás kódexe (Code of conduct) (a cél, hogy egy áttekintő képet kapjon a hallgató arról milyen területen és milyen szabályok szerint történik a harmonizáció). Közvetett harmonizáció eredményeinek rövid bemutatása ÁFA irányelv (6. ÁFA irányelv, illetve 8. és 13. irányelvek) Horizontális irányelv (jövedéki adózással kapcsolatban) Közösségi Vámkódex (elsődleges jogforrás) A kettős adóztatás felmerülésének problematikája és a megoldást célzó módszerek bemutatása. A kettős adóztatás kialakulásának okai: Eltérő adóztatási elvek ütközése (illetőségi elv vs. forrás elv) Az illetőség fogalmának meghatározás (illetőség elv vs. illetőség elv) A forrásadó köteles jövedelmek meghatározása (forrás elv vs. forrás elv) A kettős adóztatás fajtái: Gazdasági kettős adózás: ugyanaz a jövedelem két különböző személynél is adózik (pl. Tao-Szja: abszolutista rendszer) Jogi kettős adózás: ugyanaz a jövedelem egyazon személy kezében kétszer adózik (pl. két különböző országban: nemzetközi kettős adózás) Kis mintapélda, mely azt mutatja be, mit jelent a beszámítás illetve a mentesítés. A tananyag feldolgozásához szükséges irodalom: Kötelező irodalom: Burján Ákos - Sándorné Új Éva - Sztanó Imréné dr. dr. Vígvári András: Adótani alapok. SALDO, A Coospace-re feltöltésre kerülő előadásanyagok és az azokhoz órán elhangzott kiegészítések. Ajánlott irodalom: VISSZA AZ ALAPOKHOZ! Tanulmányok a közpénzügyi rendszer reformjáról. Szerkesztette: Dr. Vigvári András Dr. Juhász István: Az adózás története (Internetről letölthető) Az adózók kartája (NAV honlapjáról letölthető) Eladáson folyamatosan kihirdetésre kerülő ismeretbővítő tanulmányok A NAV honlapján elérhető információs füzetek Adók és támogatások tematika 2013/14. tanév II. félév 9

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adók és támogatások

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adók és támogatások PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adók és támogatások Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Gazdálkodási menedzserasszisztens és projektmenedzser

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GZM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás-Adóigazgatás 2013/2014. I. félév 1 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás Akkreditált Iskolarendszerű

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI Budapest, 2007 Szerzők: Burján Ákos Dr. Szebellédi István Sztanó Imréné dr. Dr. Tóth József Szerkesztő: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 246 9 Kiadja

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

Új típusú szakképzés bevezetése a soproni Fáyban TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045

Új típusú szakképzés bevezetése a soproni Fáyban TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE: Szakképzési kerettanterv az 54 344 01 pénzügyi számviteli ügyintéző szakképesítéshez valamint a XXIV. közgazdaság ágazathoz SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODUL MEGNEVEZÉSE: 11504-12 Gazdálkodási

Részletesebben

Adózási alapismeretek tantárgy

Adózási alapismeretek tantárgy Adózási alapismeretek tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: Az Adózási alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a Vállalkozások lk á k adózása (MSC levelező hallgatók részére) (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás rendjéről szóló tv., SZJA, TA, ÁFA törvény Vizsga: Félórás vizsga az elméletből

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság, NAV vámszerve, mint vámhatóság önkormányzat jegyzője

Részletesebben

1. Jellemezze a fejlett országok adórendszerének kialakulást, a főbb adónemeket és azok viszonyát! Vázlatos válasz:

1. Jellemezze a fejlett országok adórendszerének kialakulást, a főbb adónemeket és azok viszonyát! Vázlatos válasz: ESSZÉ KÉRDÉSEK AZ ADÓZÁS I. CÍMŰ TÁRGY VIZSGÁJÁHOZ 1. Jellemezze a fejlett országok adórendszerének kialakulást, a főbb adónemeket és azok viszonyát! 1) az egységes adórendszerek több mint száz év során

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés IV. évfolyam PSZ/Pü szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adóigazgatásadóellenőrzés 2013/2014. I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése ADÓIGAZGATÁS, ADÓELLENŐRZÉS Tantárgy felelőse: DR SZALAI ERZSÉBET Kontaktórák

Részletesebben

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Illeték, jövedék, vám IVAM1K0MPZP Gazdálkodási modul Kontaktórák

Részletesebben

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László Adózási általános elmélet EKF Csorba László A magyar államháztartás mérete, aránya az országhoz képest GDP Bruttó hazai termék GDP 47 (2005) 42 (2010)% az államháztartáson folyik keresztül Visegrádi országok:

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Adózási ismeretek. Adózási alapfogalmak. Illeték. Adó csoportosítása. Adózási alapelvek 2012.11.07.

Adózási ismeretek. Adózási alapfogalmak. Illeték. Adó csoportosítása. Adózási alapelvek 2012.11.07. Adózási ismeretek Czibula Zoltán igazgató 06-30-9451590 czibula@alfakepzo.hu www.alfakepzo.hu Adózási alapfogalmak Adó: Állam egyoldalú bevétele, ellenszolgáltatás nélküli elvonását törvény biztosítja.

Részletesebben

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 Budapest, 2011 Szerzõ: Dr. Nagy Gábor Lektorok: Pölöskei Pálné Botka Erika ISBN 978 963 638 394 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai

Részletesebben

12. ÉVFOLYAM KÖZGAZDASÁGI ÁGAZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÁLTALÁNOS STATISZTIKA TANTÁRGY Osztályozó-, javítóvizsga követelményei

12. ÉVFOLYAM KÖZGAZDASÁGI ÁGAZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÁLTALÁNOS STATISZTIKA TANTÁRGY Osztályozó-, javítóvizsga követelményei ÁLTALÁNOS STATISZTIKA TANTÁRGY Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása Az érték, ár és volumenindex A standardizálás módszere Standardizálás különbségfelbontással Főátlagok eltérése

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó 2127-06 z adózás rendje és az adóigazgatási eljárás z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet

Részletesebben

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat.

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat. Szóbeli tételsor 1. tétel a) A pénzügyi jog rendszere és szervezeti-működési keretei. A pénzügyi ellenőrzés szervezeti háttere, működése, jelentősége. A hatósági ellenőrzés és az adóellenőrzés különbözősége

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy, jogi személyiség

Részletesebben

ADÓISMERETEK Budapest, 2016 Adoismeretek_2016_zsujav_11_24.indd 1 Adoismeretek_2016_zsujav_11_24.indd :14:

ADÓISMERETEK Budapest, 2016 Adoismeretek_2016_zsujav_11_24.indd 1 Adoismeretek_2016_zsujav_11_24.indd :14: ADÓISMERETEK Budapest, 2016 A fejezetek szerzői: Dr. Fellegi Miklós Államháztartási és adózási alapok, Az általános forgalmi adó, Helyi és települési adók, Vállalkozók egyszerűsített adózása, Egyéb adók

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 Tartalomjegyzék Az adóeljárási törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 1 ELŐSZÓ 7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK 8 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 II. fejezet

Részletesebben

JOGI HÍRLEVÉL 2012/10. Ecovis Holding Budapest

JOGI HÍRLEVÉL 2012/10. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témája: A kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó Dr. Balogh Péter Róbert ügyvéd, senior partner, irodavezető Változik a lakásszerzés illetéke

Részletesebben

I. Jegyzetek a pénzügyjog köréből

I. Jegyzetek a pénzügyjog köréből I. Jegyzetek a pénzügyjog köréből 1. A pénzügy jog tárgya: Közjogi bevételek Állam bevételei: adók áruk, szolgáltatások illetékek díjak vámok járulékok és hozzájárulások tb alap (egészség, nyugdíj) elkülönített

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai I. Tantárgyi útmutató /NAPPALI 2011-2012 1. félév Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma: 24 Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

Eszközhasználat: tábla, tankönyv, füzet, feladatlap, számítógép, internet

Eszközhasználat: tábla, tankönyv, füzet, feladatlap, számítógép, internet Tanár: Czupi Tilda Osztály: 10A Tantárgy: Üzleti tevékenység gyakorlata Témakör: Adók, járulékok és egyéb közterhek Az óra témája: Összefoglalás, gyakorlás Oktatási cél: A tanulók képesek legyenek önállóan

Részletesebben

Jogdíjak, licencek, ingatlan elidegenítésből származó jövedelem

Jogdíjak, licencek, ingatlan elidegenítésből származó jövedelem Jogdíjak, licencek, ingatlan elidegenítésből származó jövedelem Jogdíjak (12.cikk) jogdíjnak minősül minden olyan térítés, amelyet irodalmi, művészeti vagy tudományos művek, beleértve a mozgóképfilmeket

Részletesebben

Jogdíjak, licencek, ingatlan elidegenítésből származó jövedelem

Jogdíjak, licencek, ingatlan elidegenítésből származó jövedelem Jogdíjak, licencek, ingatlan elidegenítésből származó jövedelem Jogdíjak (12.cikk) jogdíjnak minősül minden olyan térítés, amelyet irodalmi, művészeti vagy tudományos művek, beleértve a mozgóképfilmeket

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Felhasznált irodalom: 1. Burján Ákos Sándorné Új Éva Sztanó Imréné Vígvári András: Adótani alapok Saldo, 2012. 2. Sztanó Imréné dr.: Adózás 2012. Saldo 3. Sztanó Imréné dr.: Adóváltozások 2013. Kiegészítő

Részletesebben

ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE. Dr. Bozsik Sándor és Gróf Pál

ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE. Dr. Bozsik Sándor és Gróf Pál 1 ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE Dr. Bozsik Sándor és Gróf Pál TANTÁRGY CÉLJA Kis- és középvállalkozások adózási feladatainak elsajátítása Fontosabb adóbevallások elkészítése, esettanulmányok megoldása Adóbevallásokkal

Részletesebben

Adózási alapismeretek 1. konzultáció. Az adótan alapjai

Adózási alapismeretek 1. konzultáció. Az adótan alapjai Adózási alapismeretek 1. konzultáció Az adótan alapjai Az adótan feladata Adóelméleti összefüggések vizsgálata Jogszabályalkotás elősegítése Adóoptimalizálás Fizetendő adó meghatározása Az adótan tárgya

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

IV. Bevallott időszak: év hó naptól V. A záró bevallás benyújtásának oka: BEVALLÁS

IV. Bevallott időszak: év hó naptól V. A záró bevallás benyújtásának oka: BEVALLÁS BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 20... évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről I.

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Az állam pénzügyei. Miért van szükség államra?

Az állam pénzügyei. Miért van szükség államra? Az állam pénzügyei Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Miért van szükség államra? Tapasztalati tény, hogy a mai gazdaságban az állam jelentős

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

Az évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012.

Az évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012. Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012. Hatálya Hazai települési önkormányzatok adókivetési jogát szabályozza A törvény meghatározza, milyen adókat vethetnek ki nem kötelezően az önkormányzatok,

Részletesebben

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE DR. HERKNER VERONIKA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLYÁNAK OSZTÁLYVEZETŐJE AZ

Részletesebben

Társasági adó évi teljesítés évi előirányzat évi teljesítés. Megnevezés

Társasági adó évi teljesítés évi előirányzat évi teljesítés. Megnevezés Társasági adó milliárd forintban A bevallott társasági adó főbb elemeinek alakulása 1. Adózás előtti nyereség 5 515,8 4 920,2 5 396,9 2. Társasági adó alapja (pozitív) 3 066,1 3 058,9 3 180,1 3. Számított

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Békás község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. rendelet-tervezete a telekadóról

Békás község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. rendelet-tervezete a telekadóról Békás község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. rendelet-tervezete a telekadóról Békás község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről MONOSZLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

2012.05.03. Hatálya. Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról. Kivetés szabályai. I. Vagyoni típusú adók. I.1. Az építményadó

2012.05.03. Hatálya. Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról. Kivetés szabályai. I. Vagyoni típusú adók. I.1. Az építményadó Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012. Hatálya Hazai települési önkormányzatok adókivetési jogát szabályozza A törvény meghatározza, milyen adókat vethetnek ki nem kötelezően az önkormányzatok,

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Általános forgalmi adó. Feladatok

Általános forgalmi adó. Feladatok Általános forgalmi adó Feladatok Általános forgalmi adó 1. Adóköteles teljesítés Adóköteles termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén Adólevonási jog illeti meg az adóalanyt A kulcsok mértéke Általános/normál

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) és a 31/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelettel) a

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:...

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Bakonyszentlászló önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Adóalapok védelmére hozott intézkedések Magyarországon szeptember 30. Sopron

Adóalapok védelmére hozott intézkedések Magyarországon szeptember 30. Sopron Adóalapok védelmére hozott intézkedések Magyarországon 2016. szeptember 30. Sopron Adózás rendje Általános forgalmi adó Változások, hozott intézkedések Adókulcs megemelése 25%-ról 27%-ra, Belföldi összesítő

Részletesebben

A JELŰ BETÉTLAP. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - -

A JELŰ BETÉTLAP. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - 59 A JELŰ BETÉTLAP I. Adóalany Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. A nettó árbevétel () 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK I. 2. DIA: NETTÓ ELSZÁMOLÁS

ADÓVÁLTOZÁSOK I. 2. DIA: NETTÓ ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK I. 2. DIA: NETTÓ ELSZÁMOLÁS 2016.01.01-től nettó módon kell elszámolni a részesedés kivonást és az apport kivezetését Tartalmi változás nincs Adóalap növelő jogcím TAO tv 8 (1) m) a)ellenőrzött

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Öreglak Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK november 17-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK november 17-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: év hó nap megnevezése:

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám::30- /2012. Benyújtás, postára adás napja:.év hó.. nap Adózó adó-nyilvántartási száma:.. A bevallás benyújtási határideje: 2012. május 31. Átvevő aláírása BEVALLÁS a

Részletesebben

Munkavállalók adózása

Munkavállalók adózása Munkavállalók adózása Külföldi munkavállalók Magyarországon, magyarok külföldön 2015/2016. II.. ADÓZÁS II. Leggyakrabban előforduló jövedelmek Nem önálló munkából származó jövedelmek Önálló jövedelmek

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó... nap megnevezése: azonosító száma:...... Az átvevő

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóság Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály 2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. Önkormányzati szám: Iktatószám: Érkezés időpontja:...

Részletesebben

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vám, jövedék 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vám, jövedék Gazdálkodási modul

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

Az általános forgalmi adóbevételek alakulása

Az általános forgalmi adóbevételek alakulása Mellékletek Az általános forgalmi adóbevételek alakulása milliárd forint Áfa bevétel tény előirányzat előzetes tény Vásárolt fogyasztás 2240,5 2533,7 2496,2 Lakossági beruházások 31,1 82,3 34,7 Egyéb

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 200... hó... nap Az adóhatóság megnevezése: Etyek Község Önkormányzat Adóirodája ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 200... hó... nap Az adóhatóság megnevezése: Etyek Község Önkormányzat Adóirodája ... Név:.. Adóazonosító:... BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandójellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóévben Etyek önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu

Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya Gépjárműadó alanya

GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya Gépjárműadó alanya GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű)

Részletesebben

Társasági adó évi törv. mód. előirányzat évi teljesítés évi teljesítés. Megnevezés

Társasági adó évi törv. mód. előirányzat évi teljesítés évi teljesítés. Megnevezés Társasági adó milliárd forintban A bevallott társasági adó főbb elemeinek alakulása 1. Adózás előtti nyereség 4 658,6 4 567,5 4 636,1 2. Társasági adó alapja (pozitív) 2 670,5 2 510,2 2 657,6 3. Számított

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzata Adócsoport ADÓ /7

Szerencs Város Önkormányzata Adócsoport ADÓ /7 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóben a Szerencs Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Adóváltozások 2010/2011

Adóváltozások 2010/2011 Adóváltozások 2010/2011 Társasági adó Helyi Iparűzési adó Megszűnő kisadók Egyes ágazatokat terhelő különadók Önellenőrzési lehetőségek Innovációs járulék Illeték 2 Társasági adó Adókulcs változás 500

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben Zsombó önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás

Helyi iparűzési adóbevallás Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. ( 52/207-021, 6 52/207-013 Helyi iparűzési adóbevallás... adóévről Nyírmártonfalva önkormányzatának illetékességi területén folytatott

Részletesebben

BEVALLÁS a 2011. évi helyi iparűzési adóról

BEVALLÁS a 2011. évi helyi iparűzési adóról Kópháza Község Önkormányzatának Adóhatósága 9495 Kópháza, Fő u. 15. Tel./fax: 99/531-038 E-mail: adougy.kophaza@mailmax.hu Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás(postára adás) időpontja: 201 év.hó..nap... aláírás

Részletesebben

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - A vállalkozás e-mail címe:.

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - A vállalkozás e-mail címe:. Polgármesteri Hivatal Adóirodájának 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.:58.Tel: 63/510-326 Iparűzési adó számla : 12066007-00372844-00100001 Mulasztási bírság számla: 12066007-00373020-00100008 Késedelmi

Részletesebben

2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési törvény szerint mezőgazdasági. 4. Bevallási időszak..év hó.. naptól.. év. hó..

2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési törvény szerint mezőgazdasági. 4. Bevallási időszak..év hó.. naptól.. év. hó.. tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 200... év..hó..nap átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről a karcagi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben