Tartalom. Egész életen át tartó tanulási program/comenius szakmai továbbképzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Egész életen át tartó tanulási program/comenius szakmai továbbképzés"

Átírás

1 2009.június szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Eötvös József Fıiskola, Pályázati Iroda, Szegedi út 2., 5. szoba, Baja, / /164; /188 FAX: 79/ Köszöntı A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati lehetıségekrıl és röviden betekintést engedjen az intézményben beadott és elnyert pályázatokba. Tartalom Köszöntı 1 Aktuális Pályázati Lehetıségek 1 MiAPálya Ötvözet 4 Az új formátummal szeretnénk egy könnyebben kezelhetı anyagot az Önök kezébe adni. Bármi nemő észrevételeiket várjuk a Pályázati iroda elérhetıségein. Pályázati Hírek Érdekességek az NFÜ-tıl 5 Elérhetıség 6 Jó projekt ötleteket és sikeres pályázatokat kívánunk. Aktuális Pályázati Lehetıségek Egész életen át tartó tanulási program/comenius szakmai továbbképzés Kiíró: Európai Bizottság, Tempus Közalapítvány Pályázhatnak: Óvodai nevelık, általános és középiskolai tanárok, iskolaigazgatók, pályaválasztási tanácsadók, szaktanácsadók, oktatási tanácsadók, tantervfejlesztık, iskolával kapcsolatban álló nevelési szakemberek, kirekesztéssel fenyegetett tanulókkal, idénymunkások, vándorló életmódúak gyermekeinek az oktatásával vagy különleges tanulási igényő diákokkal foglalkozó oktatók, akik (a tanári diploma megszerzésétıl számítva) szaktárgyukat a pályázat beadásakor már legalább 2 éve tanítják. A pályázat célja: A program célja az oktatók készségeinek fejlesztése, a szakmai kompetenciák javítása nemzetközi környezetben. Az akció 1-6 hetes intenzív kurzusokon vagy szakmai és módszertani továbbképzési programokon való részvételhez nyújt egyéni ösztöndíjat pedagógusoknak. A pályázat beadási határideje: szeptember ember 15. További információ:

2 2. oldal A Pályázati Iroda Hírlevele Egész életen át tartó tanulási program/grundtvig szakmai továbbképzés felnıttoktatóknak Kiíró: Európai Bizottság, Tempus Közalapítvány Pályázhatnak: felnıtt tanulókkal foglalkozó tanárok, szakértık, tanácsadók, intézményvezetık, a felnıttoktatásba hosszabb kihagyás után visszatérı szakemberek és felnıttoktatói pályára készülı hallgatók A pályázat célja: Az alprogram célja minimum 5 nap, maximum 6 hét hosszúságú nemzetközi kurzuson való részvétel keretében az oktató szakmai (és nyelvi) fejlıdése, valamint az intézmények közti együttmőködés és tapasztalatcsere ösztönzése. A pályázat beadási határideje: szeptember 15. További információ: Európai Nyelvi Díj 2009 Kiíró: Európai Bizotttság, Tempus Közalapítvány, Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázhatnak: bármely, az európai nyelvek tanítása terén megvalósuló program, függetlenül attól, hogy annak oktatási, képzı- vagy továbbképzı intézmény, helyi vagy regionális hivatal, vállalat vagy más, Magyarországon bejegyzett szervezet (illetve ezek önálló szervezeti egysége) ad otthont A pályázat célja: 4 prioritás érvényesül: - Kultúrák közötti párbeszéd. Projektek, amelyek nyelvi programjaikban képviselik a kölcsönös megértést és odafigyelést a különbözı kultúrák között. Ez jelenthet innovatív nyelvoktatási programokat, amelyek a kulturális vonatkozásokra fókuszálnak, és hozzájárulnak az elıítéletek leépítéséhez, vagy jelenthet kulturális eseményeket, rendezvényeket, amelyek a nyelvtanulást és a nyelvi sokszínőséget ösztönzik (európai prioritás). - Nyelvek és az üzleti élet. Az üzleti élet szereplıinek nyelvoktatási programjai, koncepciói, melyek az üzleti szféra és oktatási intézmények közötti együttmőködésre építenek, valamint olyan szolgáltatások és eszközök, amelyek az üzleti szféra szereplıinek igényeit szolgálják ki, vagy bennük a nyelvtudás fontosságát tudatosítják (európai prioritás). - Egész életen át tartó tanulást támogató nyelvi programok. Elsısorban olyan nyelvi programok, amelyek elısegítik az autonóm tanuláshoz szükséges stratégiák és technikák elsajátítását, és figyelembe veszik a (nyelv)tanulás szempontjából fontos életkori sajátosságokat (hazai prioritás). - Tantárgyközi integráció. Olyan kompetenciafejlesztı programok, amelyek a szaktárgyakat és az idegen nyelvet tanító tanárok együttmőködésével valósítják meg a tantárgyközi integrációt (hazai prioritás). A pályázat beadási határideje: június 26. További információ: i / pályázatok / díjak/ európai nyelvi díj!!! RBH Rövid Beadási Határidı!!!

3 A Pályázati Iroda Hírlevele 3. oldal Magyar Magyar-német projektalapú kutatócserék DAAD - projektrendszerő együttmőködés Kiíró: MÖB Magyar Ösztöndíj Bizottság, Balassi Intézet, MÖB iroda Pályázhatnak: Kutatók, egyetemi oktatók, alap-, és mesterképzésben tanuló hallgatók, diplomázók, friss diplomások, doktoranduszok és posztdoktori képzésben résztvevık. A pályázat célja: A program célja tudományos együttmőködés elısegítése magyar és német felsıoktatási intézmények és kutatóintézetek kutatócsoportjai között, amelyek a tudósutánpótlás biztosítása céljából minél nagyobb számban bekapcsolnak doktoranduszokat is a közös kutatási projektbe. A magyar kiutazóknak útiköltségtámogatást, a német projektrésztvevıknek ösztöndíjat biztosít a MÖB. A magyar kiutazók ellátmányát a német fél adja. A projekt alapfinanszírozását más forrásból kell biztosítani. Az ösztöndíj célja: kutatás, tanulmány, diplomamunka, disszertáció megírása A pályázat beadási határideje: június 30. További információ: RBH Rövid Beadási Határidı!!!

4 4. oldal A Pályázati Iroda Hírlevele miapálya - Ötvözet Király Zoltánné - A Pályázati Iroda elsı félévi tevékenysége A Pályázati Iroda elsı félévében tíz pályázatot nyújtott be 217 millió Ft támogatás elnyerésére. Ebbıl eddig egy darab pályázat nyert (a Víz és Élet Biennálé támogatása 3 forrásból) összesen ,- Ft értékben. Kilenc pályázat még az elbírálás különbözı szakaszában várja a támogatási döntést. Idén beadott pályázatot még nem utasítottak vissza. A beadott pályázatok között kiemelt helyen szerepel két uniós pályázat, amiket fıpályázóként nyújtottunk be, igen jelentıs összegő támogatásokat igényelve. Ezek a következık: - TÁMOP A minıség mérföldkövei Hallgatói-, öregdiák szolgáltatás és vezetıi információs rendszerfejlesztés az Eötvös József Fıiskolán c. pályázat, amit dr. Maruzsa Zoltán vezetésével adtunk be ,- Ft támogatási igénnyel. A pályázat megvalósításához ,- Ft önrészt is biztosítani kell. A projekt az Eötvös József Fıiskolán a közötti idıszakban az infrastrukturális beruházások tartalomszolgáltatási hátterének megvalósulását célozza meg. - TÁMOP BAJAI-INFO-LÁNC, két nyilvános könyvtár együttmőködése szolgáltatásaik fejlesztésében, a használók nem formális és informális tudásának bıvítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c. pályázat, amire Majorné Bodor Ilona vezetésével nyújtottunk ,- Ft összegő támogatási kérelmet. A pályázat támogatási intenzitása 100 %. A projekt az Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ konzorciumi tagságával valósulna meg. Támogatási döntésre vár még Dr. Manz Adelheid három beadott pályázata a következı témákban és összegekkel: Mecenatúra pályázat konferenciára; ,- Ft Mecenatúra pályázat kiadványra; ,- Ft Nyári Akadémia 2009; ,- Ft (* A hírlevél összeállítása közben kaptuk az információt, hogy a pályázat ,- Ft támogatásban részesül ) Konzorciumi partnerként nyújtottunk be pályázatot az alábbi TÁMOP kiírásokra: CÍM FİPÁLYÁZÓ IGÉNYELT SZAKMAI VEZETİ ÖSSZEG MENTOR(h)ÁLÓ SZTE ,- Dr. Sztanáné Dr Babics Edit Tananyagfejlesztés PTE ,- Dr. Abonyi István (hidrológia) Tananyagfejlesztés (matematika) SZTE ,- Dr. Fekete Árpád A Pályázati Iroda személyi állományában változások álltak elı az elsı félévben. Márciusban távozott a fıiskoláról, mert új szakmai kihívásokat talált magának Kıvágó Franciska. Neki sok sikert kívánunk! Májusban viszont visszatért kislánya mellıl a munkába Nagy-Czirok Anita, aki újra a Pályázati Iroda csapatát erısíti.

5 A Pályázati Iroda Hírlevele 5. oldal Pályázati Hírek Érdekességek az NFÜ-tıl Forrás: Összesen 55,5 milliárd a felsıoktatásnak június 19. Jelentıs, összesen 55,5 milliárd forint értékő infrastrukturális fejlesztések, beruházások kivitelezése kezdıdhet meg az ország tizenhárom felsıoktatási intézményében az Új Magyarország Fejlesztési Terv részeként. A fejlesztés részleteirıl Molnár Csaba, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter tartott ma sajtótájékoztatót Dunaújvárosban április közepén döntött elsı körben a kormány a felsıoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó, kétfordulós európai uniós pályázatról. Akkor a gyıri Széchenyi István Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a " Az ország 13 felsıoktatási intézményében kezdıdhetnek el a kivitelezések, melyek jelentıs megrendelést biztosítanak az építıiparnak. Miskolci Egyetem, az egri Eszterházy Károly Fıiskola, a Dunaújvárosi Fıiskola, valamint a gyöngyösi Károly Róbert Fıiskola részesült feltételesen a szétosztott mintegy 29 milliárd forintnyi támogatásból. Az akkori kormánydöntés értelmében megkezdıdhetett e projektek fejlesztése és részletes kidolgozása, melyet a mostani, végleges nyertessé nyilvánítás zár le. Második körben Bábolna, Baja, Debrecen, Gyır, Kaposvár, Kecskemét, Keszthely, Mosonmagyaróvár, Sopron, Szarvas, Szeged, Székesfehérvár, Szombathely, Veszprém, Zalaegerszeg azok a városok, amelyek felsıoktatási intézményeiben a kormány júliusi döntésének eredményeként megkezdıdhetett a projektfejlesztés. Mivel ezek a fejlesztési elképzelések a második pályázati fordulóban is sikerrel szerepeltek, így összesen 26,5 milliárd forint értékben indulhatnak el ténylegesen is a beruházások az ország hét egyetemén illetve fıiskoláján. A két pályázat (TIOP /1, /2) lezárásával 13 intézményben, összesen 55,5 milliárd forint értékő felsıoktatási fejlesztés valósul meg. A Debreceni Egyetemen egy Interregionális Mőszaki-Agrár Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ létrehozása, az informatikai kar új épületének rekonstrukciója, valamint a villamos-, anyag-, vegyész- és biomérnök-képzéshez kapcsolódó laboratóriumok felújítása kezdıdhet el, 4,9 milliárd forint európai uniós támogatással. A legtöbb uniós támogatásra a Szegedi Tudományegyetem számíthat, a Dél-alföldi Tudáspólus felsıoktatási infrastruktúrájának fejlesztésére, hiszen több mint 6,4 milliárd forintot fordíthatnak majd a Szegedi Tudományegyetem, a szarvasi Tessedik Sámuel Fıiskola és a bajai Eötvös József Fıiskola mőszaki és természettudományos képzési portfoliójának megújítására, a szegedi mérnöki kar új épületének felépítésére, az egyetemi és fıiskolai multifunkcionális laborok és oktatási termek felújítására, valamint a regionális tudástranszfer- és szolgáltató központ épületének kialakítására. ( ) A közötti idıszakra szóló elsı Nemzeti Fejlesztési Terv keretében korábban már 19 intézmény nyert 13,7 milliárd forintos támogatást a korszerő képzési és oktatási körülmények megteremtésére, ennek köszönhetıen az intézmények több mint négyzetméteren valósítottak

6 6. oldal A hírlevél címe meg infrastrukturális fejlesztést, amely közel hallgató oktatási és kutatási körülményeit javította. Így az uniós források segítségével között összesen közel 70 milliárd forint állt rendelkezésre a felsıoktatási intézmények infrastruktúrájának javítására. A részletes cikket megtalálják a honlapon. Az NFÜ közleménye az áfaemeléssel kapcsolatos változásokról május 27..a jelenleg nyitott és a jövıben kiírásra kerülı tervezési és pályázati felhívások esetében azt javasoljuk, hogy a projekt megvalósítás ütemezésének ismeretében az áfával érintett, és június 30-át követı teljesítési dátumú termék- és szolgáltatás-beszerzések esetében a pályázó tervezzen az emelt mértékő áfával. Aki rendelkezik már aláírt támogatási szerzıdéssel, vagy támogatói döntéssel, vagy pályázatát már benyújtotta, annak esetében a benyújtott és/vagy elfogadott költségvetés keretei irányadóak. Az áfára vonatkozó elszámolhatósági szabályok nem változnak, tehát a benyújtott, június 30. utáni teljesítési dátumú számlák a megemelt áfa összegével elszámolhatóak. Az NFÜ vizsgálja annak objektív feltételeit, hogy a kizárólag az áfa emelésébıl adódó elszámolható projektköltség-növekmény ellentételezésére milyen lehetıségek adódnak. Ehhez kormányzati szintő döntés szükséges, melynek elıkészítése folyamatban van. Két Hexameter: Miért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis! Miért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgyis. //József Attila Pályázati Iroda elérhetısége Cím Baja, 6500, Szegedi út 2 A épület 5-ös iroda Telefon: 79/ /188, 164 Közvetlen Fax: 79/ Király Zoltánné (Tünde) Pályázati Iroda vezetı Nagy-Czirok Anita pályázati elıdadó Szécsényiné Benedek Piroska pályázati elıadó Nyári Munkarend A pályázati iroda július 27. és augusztus 14. között csak ügyeletet tart 9-tıl 9 12-ig. Augusztus 17. és 19. között az ügyintézés teljesen szünetel. Egyébként elérhetıek vagyunk a nyár többi részében. Mindenkinek jó pihenést, nyaralást és kikapcsolódást! Üdvözlettel: Királyné Tünde pályázati iroda vezetı

Tartalom. fejlesztéssel foglalkozó intézmények, regionális képzıközpontok, szakképzésben érintett

Tartalom. fejlesztéssel foglalkozó intézmények, regionális képzıközpontok, szakképzésben érintett PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Eötvös József Fıiskola, Pályázati Iroda, Szegedi út 2., 5. szoba, Baja, 6500 www.ejf.hu palyazati.iroda@ejf.hu 79/524-624/164; /188 FAX: 79/527-633 Köszöntı 2009.szeptember 15.. 38.

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2010 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2011. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS

Részletesebben

MAGYAR-NÉMET PROJEKTALAPÚ KUTATÓCSERE-PROGRAM Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs (PPP) 2016-201

MAGYAR-NÉMET PROJEKTALAPÚ KUTATÓCSERE-PROGRAM Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs (PPP) 2016-201 MAGYAR-NÉMET PROJEKTALAPÚ KUTATÓCSERE-PROGRAM Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs (PPP) 2016-201 2017 Megállapodás Kik a támogatók? A projektalapú kutatócsere-program elindításáról 1997-ben

Részletesebben

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010 Civil iránytő Forrástérkép az uniós és hazai pályázati lehetıségekhez civil szervezetek részére Civil iránytő Innoratio Kutatómőhely Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı

Részletesebben

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló (1) Az Európai Bizottság Egész életen át tartó programja Magyarországon 2009. Éves beszámoló Impresszum:

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. TOMORI PÁL FİISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. Változat száma: 3 Elfogadás dátuma: 2010.01.13. Határozat száma: 2010/1/2. Hatályos: 2010. 01.13. oldalszám: 3 / oldalak száma: 39 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2010. JANUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2010. JANUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2009 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2010. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT...

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. március

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. március Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés a képviselı-testületnek a vallásturizmus fejlesztését célzó

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

Tudománykommunikáció, tudománymenedzsment az egyetemi képzésben és a gyakorlatban

Tudománykommunikáció, tudománymenedzsment az egyetemi képzésben és a gyakorlatban Tudománykommunikáció, tudománymenedzsment az egyetemi képzésben és a gyakorlatban Vizsgadolgozat az Innováció és kommunikáció II. c. kurzushoz Készítette: Jurecska Laura környezettudomány, II. évf. A Nemzeti

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

Kedves Olvasó! Civil Szolgáltató Központ. 7400 Kaposvár, Fı utca 37-39. 304, 305 iroda. Tel.:+36 30/ 518-8747. Fax: 82/ 477-079

Kedves Olvasó! Civil Szolgáltató Központ. 7400 Kaposvár, Fı utca 37-39. 304, 305 iroda. Tel.:+36 30/ 518-8747. Fax: 82/ 477-079 C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 0. n o v e m b e r 2 6. Kedves

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/9/VII/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. október 25. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 5. január 27. 59. s zám Köszöntő PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati

Részletesebben

KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL. A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága. - T a n u l m á n y -

KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL. A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága. - T a n u l m á n y - KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága - T a n u l m á n y - Készítette: S á n d o r J u d i t 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség!

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség! Éves Jelentés Öt nemzet, egy közösség! 2010 1 Küldetésünk A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

A középiskolákba felvételiző diákok 95 százalékát már felvették. Oktatási miniszterek: nem szabad az oktatásra fordított költségvetést csökkenteni

A középiskolákba felvételiző diákok 95 százalékát már felvették. Oktatási miniszterek: nem szabad az oktatásra fordított költségvetést csökkenteni Üres oldal Oktatási miniszterek: nem szabad az oktatásra fordított költségvetést csökkenteni Az Európai Unió oktatási miniszterei az oktatási intézmények és a gazdaságikereskedelmi cégek együttműködéséről,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010.

KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010. KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010. SIÓFOK, 2007. JANUÁR 23. Balatoni Szakképzési Projekt 2007-2010. 1 HELYZETFELTÁRÁS... 4 Vezetıi összefoglaló... 4 A Balaton Régió jövıképe...

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia Operatív Terv

Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia Operatív Terv Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia Szeged, 2011 A stratégia A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 2008 és 2011 közötti mőködésének támogatása címő RIU_07- DA_RIU07 azonosítószámú pályázati

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok Csonka László PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem Kutatási asszisztens, IKU Innovációs Kutató Központ Pénzügykutató Zrt. E-mail: laszlo.csonka@uni-corvinus.hu Témavezetı: Dr. Inzelt Annamária Kutatás-fejlesztési

Részletesebben