P HARE CBC PROGRAMOK EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSEK ELÕSEGÍTÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P HARE CBC PROGRAMOK EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSEK ELÕSEGÍTÉSÉRE"

Átírás

1 P HARE CBC PROGRAMOK EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSEK ELÕSEGÍTÉSÉRE

2 P HARE TÁMOGATÁSI PROGRAMOK A HATÁRRÉGIÓKBAN A határon átnyúló együttmûködést, amely regionális kezdeményezésként indult, a nyolcvanas évek közepére az Európai Unió a központi területfejlesztési politika részévé tette. A határ mentiség gyakran jelent hátrányt, különösen akkor, ha a terület az ország centrumtérségeitôl távol fekszik, nehezen elérhetô, vagy akkor, ha a határ nehezen átjárható, a kétoldalú kapcsolatok szegényesek. A gazdasági és a kulturális együttmûködések fejlesztése, támogatása egyben elôsegíti a politikai vagy etnikai feszültségek oldását is a határ menti térségekben. A 1990-es évektôl kezdôdôen az Európai Unió mind nagyobb figyelmet fordított a határon átnyúló fejlesztések támogatására mind a saját külsô határain, mind a leendô EU-tagországok határ menti térségeiben. Ausztria csatlakozásakor az évi programmal indult el egy belsô európai uniós kezdeményezés, az Interreg mintájára a Phare CBC (Cross-Border Cooperation) program Magyarországon. Ez kezdetben az osztrák határtérséget érintette, majd fokozatosan kiterjedt a magyar román, a magyar szlovák és a magyar szlovén határszakaszokra és ez évtôl a magyar horvát és magyar ukrán együttmûködésre, illetve folyik a magyar szerb közös fejlesztési programok elôkészítése. Az évi Phare CBC programok összesen 135 millió euró támogatási kerettel segítették elô a kapcsolatok fejlôdését és az elmaradott határ menti térségek felzárkózását. Ennek keretében többek között közös vízügyi beruházások, határ menti gazdaságfejlesztési projektek valósultak meg, elkerülô utak, információs központok épültek, ipari parkokhoz alapinfrastruktúrát létesítettek, szennyvíztisztítókat, hulladéklerakókat, kikötôt, konferencia központokat hoztak létre, határátkelôhelyeket korszerûsítettek az Európai Unió követelményei szerint, fejlesztették a kerékpárút-hálózatot, informatikai és kutatás-fejlesztési projektek indultak, közös kulturális eseményeket rendeztek, és a határ menti térség lakosságát érintô képzéseket tartottak. A Phare CBC programok támogatási területei: regionális fejlesztés és tervezés gazdaságfejlesztés infrastruktúra-fejlesztés közlekedésfejlesztés humán erôforrás-fejlesztés turizmus környezet- és természetvédelem 2

3 P ÁLYÁZHATÓ P HARE CBC PROGRAMOK A Phare CBC indulása óta a programok az érintett határszakaszokon jellemzôen néhány nagy értékû projektbôl és a kisebb léptékû fejlesztéseket ösztönzô támogatási formából, az ún. Kisprojekt Alapból épültek fel. A határon átnyúló hatás vagy a határ menti együttmûködés minden esetben alapkövetelmény volt. A nagyprojektek elsôsorban egy-egy kiemelt beruházást jelentettek, amelyek legalább 2 millió euró Phare támogatással valósultak meg. A projektek kiválasztásáról, indításáról az érintett országok képviselôbôl álló Közös Együttmûködési Bizottságok (JCC) döntöttek. A Kisprojekt Alapok a határon átnyúló, közösségi és helyi fejlesztési tevékenységek támogatását szolgálják elôsegítve ezáltal a határrégióban élô emberek közötti, határon átnyúló integrációs folyamatot. A kisprojekt alapok esetében egy támogatási keretet határoznak meg, az egyes határszakaszokon ez az összeg 500 ezer és 2 millió euró között alakulhat, illetve kijelölik az adott térségben fejlesztendô területeket, amelyek általában a környezetvédelem, a turizmus, a humán erôforrások fejlesztése, a gazdaságfejlesztés, valamint a regionális tervezés és fejlesztés területei. Erre az alapra lehet projektekkel 5 és 50 ezer euró közötti összegért, mint vissza nem térítendô támogatásért pályázni. A projektek közös célja a helyi és regionális hatóságok kapacitásának fejlesztése a határ menti régióban közös projektek beazonosítására, kidolgozására és megvalósítására, az emberek közötti tartós együttmûködések erôsítése, valamint munkahelyek létrejöttének elôsegítése a határ menti régióban. A és évi Phare CBC programok már jellemzôen a kisprojekt alapokhoz hasonló elven mûködô, ún. támogatási konstrukciókat tartalmaznak a határ menti együttmûködésben évek óta résztvevô osztrák, szlovén, szlovák és román határszakaszokon. A támogatási konstrukciók a határon átnyúló együttmûködések egy-egy kiemelt területére koncentrálnak (pl. humán erôforrások fejlesztése, közlekedésfejlesztés stb.), és ezeknek a területeknek az igényei és szükségletei alapján jelölnek meg támogatandó tevékenységeket összhangban az adott határterület Közös Programozási Dokumentumában lefektetett célokkal. Az elérhetô minimális és maximális támogatási összegek támogatási konstrukciónként eltérôek, szintén az adott támogatási terület jellemzôitôl függôen. Jelen kiadvány a 2003-ban induló és 2004-ben várható Phare CBC programokat foglalja össze az egyes határszakaszokat külön-külön tárgyalva. 3

4 O s z t r á k M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k O SZTRÁK MAGYAR EGYÜTTMÛKÖDÉSEK Phare CBC Magyarország Ausztria Program 2002 TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓK A program célja a határon átnyúló együttmûködés fejlesztése, intenzitásának növelése révén a határrégió versenyképességének erôsítése, a határtérség felkészítése az európai uniós csatlakozás kihívásaira. Ennek érdekében a program két kiemelt területen támogat fejlesztéseket: Az együttmûködés fejlesztése a képzés, a szakképzés és a kutatás területén Határon átnyúló környezetvédelmi infrastruktúra hálózatok A két témát külön pályázati kiírás keretében hirdetik meg. 1. Az együttmûködés fejlesztése a képzés, a szakképzés és a kutatás területén A programban a regionális gazdaság, illetve a munkaerôpiac igényeihez illeszkedô fejlesztések támogatására nyílik lehetôség két komponens keretében: I. komponens: A határrégió gazdasági igényeihez illeszkedô képzési és tréningprogramok Tananyagfejlesztés szakképzési és felsôoktatási programok számára, módszertan-transzfer, a határ két oldalán párhuzamosan futó képzési programok tartalmának összehangolása, képesítések kölcsönös elismerése. A gazdasági igényekhez illeszkedô határon átnyúló szakképzési és tréningprogramok megvalósítása. Speciális, a munkaerô-piaci szereplôk (munkaerô-piaci szakemberek, gazdasági szereplôk, munkáltatók, kis és középvállalkozások, szociális szféra szereplôi stb.) EU-csatlakozásra történô felkészülését elôsegítô tréningprogramokhoz kapcsolódó tananyagfejlesztés, képzési programok megvalósítása. II. komponens: Határon átnyúló kutatási programok Határon átnyúló együttmûködési és csereprogramok kidolgozása és megvalósítása a kutatás-fejlesztés terén, kutatási programok kidolgozása és megvalósítása, workshopok és szemináriumok szervezése, tanulmányok elkészítése, szakértôcserék, közös tananyagfejlesztés Ph.D. programok számára Kik pályázhatnak? Kizárólag non-profit szervezetek jogosultak pályázóként részt venni a programban. Az I. komponens A gazdaság igényeihez illeszkedô képzési és tréningprogramok a határrégióban esetében ezek lehetnek non-profit szervezetek (egyesületek, alapítványok, közhasznú szervezetek és egyéb non-profit szervezetek), önkormányzatok, közintézmények, megyei munkaügyi központok, 4

5 kereskedelmi és iparkamarák, vállalkozásfejlesztési alapítványok, megyék és kistérségek társulásai, szakképzô és felnôttoktatási intézmények. A II. komponensre Határon átnyúló kutatási programok pályázhatnak: felsôoktatási intézmények, kutatóintézetek, non-profit szervezetek a kutatás-fejlesztés területén. Pályázni csak olyan szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Gyôr-Moson- Sopron, Vas és Zala megyék belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. A pályázat feltétele legalább egy határon túli szervezet és legalább egy gazdasági szereplô partnerként való bevonása a projektbe: A pályázónak legalább egy projekt-partnerrel kell rendelkeznie a határ túloldaláról, a határon túli partnerek a pályázó szervezet elsôdleges partnerei, amelyek kizárólag a határtérség ausztriai oldalán a jogosult területrôl Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd és Wien Umland-Süd - származhatnak. A pályázónak további legalább egy partnert kell kötelezôen bevonnia a projektbe a határtérség gazdasági szereplôi közül, melyek lehetnek kis és középvállalatok, gazdasági társaságok, stb. A gazdasági szereplôk a pályázó szervezet másodlagos partnerei, amelyek csak a jogosult területrôl Gyôr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye, valamint Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd és Wien Umland-Süd származhatnak. A program támogatási keretösszege 4 millió euró O s z t r á k M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás mindkét komponensben legalább euró, maximális értéke euró. A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben kell biztosítani. Tervezett ütemezés A pályázatok elkészítésére 4 hónap áll rendelkezésre. Pályázati felhívás meghirdetése: május 5. Pályázatok beadásának határideje: szeptember 8. Projektek indítása (szerzôdéskötések): január 5

6 O s z t r á k M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k 2. Határon átnyúló környezetvédelmi infrastruktúra hálózatok A program környezetvédelmi fejlesztésekhez nyújt támogatást a régió területén háromablakos támogatási konstrukció keretében: I. komponens: Tanulmányok és emberi erôforrás-fejlesztés Támogatás nyújtható szolgáltatások beszerzésére: Tanulmányok, úgymint projekt elôkészítést és fejlesztést szolgáló dokumentumok (hatástanulmányok, szükségletelemzések, megvalósíthatósági tanulmányok) Magyar és osztrák környezeti szakértôk közös képzése Környezetvédelemhez kapcsolódó információs kampányok II. komponens: Környezetvédelmi infrastruktúra beruházások Támogatás nyújtható szolgáltatások és eszközök beszerzésére, valamint építési tevékenységre: Települések, illetve településrészek egyedi és/vagy ártalommentes szennyvízelhelyezésének és -kezelésének kialakítása (pl. természetbarát kezelôrendszerek alkalmazása) Szennyvíziszap és települési folyékony hulladék összegyûjtése, elôzetes kezelése és elhelyezése Szelektív hulladékgyûjtés és hasznosítás eszközeinek beszerzése, különös tekintettel a biológiai hasznosításra Információs és figyelemfelkeltô programok e komponens tevékenységeihez kapcsolódóan a projekt részeként, a projekt összköltségvetésének maximum 20%-áig III. komponens: Megújuló energia használatának ösztönzése Támogatás nyújtható szolgáltatások és eszközök beszerzésére, valamint építési tevékenységre: Megújuló energiaforrás kapacitás létrehozása beleértve: a szilárd és folyékony hulladékból és szennyvíziszapból nyert energiát Információs és figyelemfelkeltô programok e komponens tevékenységeihez kapcsolódóan a projekt részeként, a projekt összköltségvetésének maximum 20%-ig Kik pályázhatnak? Mindhárom komponensben pályázatot nyújthatnak be non-profit és nem-kormányzati szervezetek, a célterületen belüli önkormányzatok, jogi személyiséggel rendelkezô társulások, önkormányzatok által alapított és önkormányzati kezelésben lévô társulások, szakmai szervezetek és kamarák, oktatási intézmények, alapítványok és egyesületek, területi közigazgatás. Üzleti vállalkozások és szövetkezetek jogi formájuktól függetlenül nem jogosultak pályázni. Pályázni csak olyan szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Gyôr-Moson- Sopron, Vas és Zala megyék belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. 6

7 A pályázat feltétele legalább egy határon túli szervezet partnerként való bevonása a projektbe: A pályázóknak legalább egy projekt-partnerrel kell rendelkezniük a határ túloldaláról. Ennek az ún. elsôdleges partnernek a határtérség ausztriai oldalán a jogosult területrôl Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd, és Wien Umland-Süd kell származnia. A pályázónak az elsôdleges partnereken kívül még egyéb, ún. másodlagos partnerei is lehetnek, amelyeknek szintén a jogosult határtérségbôl kell származniuk: Gyôr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék, valamint Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd, és Wien Umland-Süd. A program támogatási keretösszege 8 millió euró Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás az egyes komponenseknél: I. komponens: Tanulmányok és emberi erôforrás-fejlesztés minimum maximum euró II. komponens: Környezetvédelmi infrastruktúra beruházások minimum maximum euró III. komponens: Megújuló energia használatának ösztönzése minimum maximum euró A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben kell biztosítani. O s z t r á k M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k Tervezett ütemezés A pályázatok elkészítésére 4 hónap áll rendelkezésre. Pályázati felhívás meghirdetése: május 5. Pályázatok beadásának határideje: szeptember 15. Projektek indítása (szerzôdéskötések): január Phare CBC Magyarország-Ausztria Program 2003 TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓK A program célja a határon átnyúló együttmûködés fejlesztése, intenzitásának növelése révén a határrégió versenyképességének erôsítése, a határtérség felkészítése az európai uniós csatlakozás kihívásaira. Ennek érdekében a programban két kiemelt területen támogathatóak fejlesztések: Határon átnyúló közlekedési infrastruktúra hálózatok Határon átnyúló turizmusfejlesztési hálózatok A témák két külön pályázati kiírás keretében kerülnek meghirdetésre. 7

8 O s z t r á k M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k 1. Határon átnyúló közlekedési infrastruktúra hálózatok A program az elérhetôség javítását szolgáló fejlesztésekhez nyújt támogatást a régió területén kétablakos támogatási konstrukció keretében: I. komponens: Tanulmányok, tervek és egyéb szolgáltatások Támogatás nyújtható szolgáltatások beszerzésére: Tanulmányok, úgymint projekt elôkészítést és fejlesztést szolgáló dokumentumok határon átnyúló utakhoz, vasúthoz, viziutakhoz, valamint kisléptékû, intermodális létesítményekhez kapcsolódó célokra (hatástanulmányok, szükségletelemzések, megvalósíthatósági tanulmányok) Közlekedéshez kapcsolódó szolgáltatások és beszerzések (a határhoz vezetô utakhoz kapcsolódó információs szolgáltatások, internetes szolgáltatások, út menti elektronikus információs táblák, tömegközlekedés-koordinációs intézkedések, különös tekintettel az intermodalitásra, stb.) II. komponens: Közlekedési infrastruktúra fejlesztési beruházások Támogatás nyújtható építési beruházásokra: Közvetlenül a határhoz vezetô utakhoz kapcsolódó útépítési, felújítási beruházások; közlekedéstechnológiai beruházások (közlekedési lámpák és táblák, információs táblák stb.) Helyi (3, 4, 5 számjegyû és önkormányzati) úthálózathoz kapcsolódó útépítési és felújítási munkák, beleértve a közvetlenül határhoz vezetô utakhoz kapcsolódó utakat is; közlekedéstechnológiai beruházások (közlekedési lámpák és táblák, információs táblák stb.) Közlekedésbiztonsághoz kapcsolódó építési beruházások (aluljárók, felüljárók, körforgalmak stb.) Kik pályázhatnak? non-profit és nem-kormányzati szervezetek a célterületen belüli önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkezô társulások önkormányzatok által alapított és önkormányzati kezelésben lévô társulások szakmai szervezetek és kamarák oktatási intézmények alapítványok és egyesületek helyi, megyei és regionális hatóságok közútkezelô közhasznú társaságok és más regionális infrastruktúra kezelô közhasznú társaságok Üzleti vállalkozások és szövetkezetek jogi formájuktól függetlenül nem pályázhatnak. Pályázni csak olyan szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Gyôr-Moson- Sopron, Vas és Zala megyék belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. A pályázat feltétele legalább egy határon túli szervezet partnerként való bevonása a projektbe: A pályázóknak legalább egy projekt-partnerrel kell rendelkezniük a határ túloldaláról. Ennek az ún. elsôdleges partnernek a határtérség ausztriai oldalán a jogosult területrôl Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd, és Wien Umland-Süd kell származnia. A pályázónak az elsôdleges partnereken kívül még egyéb, ún. másodlagos partnerei is lehetnek, amelyeknek szintén a jogosult határtérségbôl kell származniuk: Gyôr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék, valamint Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd, és Wien Umland-Süd. 8

9 A program támogatási keretösszege 8 millió euró Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás az egyes komponenseknél: I. komponens: Tanulmányok, tervek és egyéb szolgáltatások minimum maximum euró II. komponens: Közlekedési infrastruktúra fejlesztési beruházások minimum maximum euró A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben kell biztosítani. 2. Határon átnyúló turizmusfejlesztési hálózatok A programban a régió területén a határon átnyúló turisztikai kínálat részeként turisztikai termékek vonzerô, kapcsolódó létesítmények és szálláslehetôség, szolgáltatások fejlesztésének támogatására nyílik lehetôség: Támogathatóak szolgáltatások és eszközök beszerzése, valamint építési beruházások: Természeti és kulturális értékeken alapuló turisztikai attrakciók, kapcsolódó létesítmények, információs irodák és szállás kialakítása és fejlesztése. A tevékenységeknek a turizmus következô ágaira kell koncentrálni: kerékpáros turizmus (kerékpáros turizmushoz kapcsolódó létesítmények, pl. kölcsönzésre, javításra alkalmas helyiségek, stb.) kulturális turizmus (az örökség részét képezô épületek, turisztikai célra alkalmas kastélyok, múzeumi szolgáltatások javítása, látogatói központok, stb.) természeti turizmus (ösvények, látogatói központok, stb.) Szálláshely létrehozása csak turisztikai attrakciók fejlesztéséhez kapcsolódóan megengedett. A támogatási keretbôl finanszírozott szálláshely a pályázó tulajdonát kell, hogy képezze. A támogatott létesítmények mûködtetésébôl származó jövedelmet vissza kell forgatni a projekt eredményeinek fenntartására és továbbfejlesztésére. A projektek tartalmazhatnak tréningtevékenységek megvalósítására irányuló komponenst is: a kialakított/fejlesztett turisztikai termékhez kapcsolódó szolgáltatások minôségének javítása turizmus- és desztináció menedzsment képességek javítása Egyedi kulturális örökség és kulturális programok közös menedzsmentje (fesztiválok, kastélyprogramok, kulturális utak, stb. valamint kapcsolódó információs irodák létesítése). Közös turisztikai szolgáltatások: létesítmény- és kínálati hálózat létrehozása közös marketing tevékenységek (pl. tanulmányutak, közös tematikus kiadványok, információs kampányok, konferenciák, stb.) közös információs és helyfoglalási rendszerek a turizmus és szabadidô ágazatban megvalósuló együttmûködés érdekében. O s z t r á k M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k 9

10 O s z t r á k M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k Kik pályázhatnak? non-profit és nem-kormányzati szervezetek célterületen belüli önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkezô társulások önkormányzatok által alapított és önkormányzati kezelésben lévô társulások szakmai szervezetek és kamarák oktatási intézmények alapítványok és egyesületek területi közigazgatás állami tulajdonban levô a célrégióban található turisztikai attrakciók. Üzleti vállalkozások és szövetkezetek, jogi formájuktól függetlenül, nem pályázhatnak. Pályázni csak olyan szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Gyôr-Moson- Sopron, Vas és Zala megyék belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. A pályázat feltétele legalább egy határon túli szervezet partnerként való bevonása a projektbe: A pályázóknak legalább egy projekt-partnerrel kell rendelkezniük a határ túloldaláról. Ennek az ún. elsôdleges partnernek a határtérség ausztriai oldalán a jogosult területrôl Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd, és Wien Umland-Süd kell származnia. A pályázónak az elsôdleges partnereken kívül még egyéb, ún. másodlagos partnerei is lehetnek, amelyeknek szintén a jogosult határtérségbôl kell származniuk: Gyôr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék, valamint Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd, és Wien Umland-Süd. A program támogatási keretösszege 4 millió euró Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás minimum értéke euró, maximális értéke euró. A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben kell biztosítani. Tervezett ütemezés A pályázatok elkészítéséhez a pályázóknak 4 hónap áll rendelkezésre. Pályázati felhívás meghirdetésének várható ideje: március Pályázatok beadásának várható határideje: július Projektek tervezett indítása (szerzôdéskötések): október 10

11 Phare CBC Magyarország-Ausztria Program 2001 KISPROJEKT ALAP Regionális tervezés és fejlesztés területfejlesztési tanulmányok; integrált katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztésére vonatkozó tevékenységek; együttmûködés az egészségügyben; Gazdaságfejlesztés és együttmûködés, ideértve a turizmust is közös marketing és PR tevékenységek, valamint közös publikációk; tanácsadói tevékenység és nyilvános vitafórumok szervezése; sikeres fejlesztési projektek vizsgálata és elemzése, valamint ún. best practice (példaértékû) projektek megvalósítása a régióban; kisvállalkozás-fejlesztési konstrukciók, köztük marketing tevékenységek, kereskedelmi vásárok és promóciós tevékenységek; a turizmus területén információterjesztés, marketing és promóciós tevékenységek; Emberi erôforrások fejlesztése képzés; kulturális csereprogramok (hálózatépítés); helyi demokrácia (hálózatépítés); O s z t r á k M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k Természetvédelem a védett területek, azok flórája és faunája megóvásának propagálása, a kapcsolódó programok és rendezvények támogatása; együttmûködés a természetvédelem területén. Kik pályázhatnak? A programban kizárólag non-profit szervezetek jogosultak pályázóként részt venni: non-profit és nem kormányzati szervezetek önkormányzatok, jogi személyiséggel rendelkezô társulások, önkormányzatok által alapított és önkormányzati kezelésben lévô társulások szakmai szervezetek és kamarák oktatási intézmények alapítványok és egyesületek szakszervezetek területi közigazgatás Pályázni csak olyan szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Gyôr-Moson- Sopron, Vas és Zala megyék belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. A pályázónak legalább egy projekt partnerrel kell rendelkeznie a határ túloldaláról. A határtérség ausztriai oldalán az érintett területek: Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd, Wien Umland-Süd. Az elsôdleges partneren kívül még egyéb, a jogosult határterületrôl származó partnerei is lehetnek.

12 O s z t r á k M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k A program támogatási keretösszege 1 millió euró Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás nem lehet kisebb, mint 5000 euró, maximális értéke euró. A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben és/vagy természetben kell biztosítani. Tervezett ütemezés Pályázati felhívás meghirdetése: február 14. Pályázatok beadásának határideje: április 24. Projektek indulása (szerzôdéskötések): június Phare CBC Magyarország-Ausztria Program 2002 és 2003 KISPROJEKT ALAP A Phare CBC Magyarország Ausztria Kisprojekt Alap 2002 és 2003 pályázati felhívása programonként 1,33 millió euró támogatási keretösszeggel, a évihez hasonló feltételekkel kerül kiírásra várhatóan 2004 elején. 12

13 S ZLOVÉN MAGYAR EGYÜTTMÛKÖDÉSEK Phare CBC Magyarország-Szlovénia Program 2003 TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ A határ menti régió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása A program humán erôforrás fejlesztésekhez nyújt támogatást a régió területén kétablakos támogatási konstrukció keretében: I. komponens: A munkanélküliek foglalkoztatásának fejlesztése (a) A munkanélküliek munkaerô-piaci reintegrációjának elôsegítése A munkanélküliek igényeihez illeszkedô speciális képzési és foglalkoztatási programok kifejlesztése és megvalósítása különös tekintettel a prioritásként kezelt célcsoportokra: tartós munkanélküliekre, nôkre, fiatalokra (b) A munkanélküliek foglalkoztatásának támogatása Munkanélküliek számára gyakorlatorientált képzési programok kifejlesztése és megvalósítása (pl. in-company tréningek) Innovatív, közös foglalkoztatási programok kifejlesztése, ideértve az újfajta foglalkoztatási módokat és a munkaszervezet új formáit támogató foglalkoztatási programokat (pl. távmunka) A munkanélküliek foglalkoztatásának javítását elôsegítô képzési és foglalkoztatási programoknak kötelezôen tartalmazniuk kell humán szolgáltatásokat, úgymint pályaorientációs tanácsadás, kommunikációs tréningek, munka és szociális reintegrációs képzések, álláskeresô tréningek, önismereti és motivációs foglalkozások stb. Azok a képzési és foglalkoztatási projektek, amelyek a határtérség valamely helyi foglalkoztatójával együttmûködve munkatapasztalatot nyújtanak a programokban résztvevôk számára, prioritásban részesülnek. S z l o v é n M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k II. komponens: Fenntartható partnerkapcsolatok kialakítása a munkaerô-piacon a határ mindkét oldalán (a) Partnerségi kapcsolatépítô programok a helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatására térségi foglalkoztatási paktumok megvalósítása Partnerségi kapcsolatépítô programok helyi foglalkoztatási kezdeményezések kialakítása és megvalósítása érdekében; munkahelyteremtô és munkahelymegôrzô kezdeményezések kialakítása és megvalósítása a határ menti térségben a térségi foglalkoztatási paktumok mintájára. (b) Közös változás-elôrejelzô rendszerek kifejlesztése A munkaerôpiacon szükséges képességek azonosítása, elemzése Közös rendszerek kifejlesztése a tartós munkanélküliség, illetve az inaktívvá válás által veszélyeztetettek korai azonosítására (c) Az információs technológiák használatának kiszélesítése a munkaerô-piaci szolgáltatásokat nyújtó szervezetek közötti együttmûködés javítására Közös adatbázisok Közös honlapok Internet-alapú munkaerô-piaci szolgáltatások közös kifejlesztése és terjesztése 13

14 S z l o v é n M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k Kik pályázhatnak? A programban kizárólag non-profit szervezetek jogosultak pályázóként részt venni. non-profit és nem kormányzati szervezetek kamarák helyi és regionális szintû szervezetek kistérségi és regionális fejlesztési társulások munkaügyi szervezetek, munkaügyi központok szakképzô és képzôintézmények (az iskolákat is ideértve) egyesületek, alapítványok Pályázni csak olyan szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Vas és Zala megyék belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. A pályázat feltétele legalább egy határon túli szervezet partnerként való bevonása a projektbe. A határtérség szlovén oldalán a jogosult terület Pomurje régió. A pályázónak az elsôdleges partneren kívül még egyéb, a jogosult határterületrôl származó partnerei is lehetnek. A program támogatási keretösszege euró Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás mindkét komponensben legalább euró, maximális értéke euró. A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben kell biztosítani. Tervezett ütemezés A pályázatok elkészítéséhez a pályázóknak 4 hónap áll rendelkezésükre. Pályázati felhívás meghirdetésének várható ideje: február Pályázatok beadásának várható határideje: június Projektek tervezett indítása (szerzôdéskötések): október Phare CBC Magyarország-Szlovénia Program 2001 KISPROJEKT ALAP Helyi gazdaság fejlesztése, beleértve a turizmust Együttmûködés fejlesztése az egészségügy területén, elsôsorban az eszközök és létesítmények határ menti alapon történô megosztásával Létesítmények és eszközök fejlesztése és létrehozása a határ menti régiók közötti információáramlás és kommunikáció fejlesztése érdekében, ideértve a határon átnyúló rádiókat, televíziókat, újságokat és egyéb médiát Kulturális csereprogramok Helyi foglalkoztatási, oktatási és képzési kezdeményezések Környezetvédelem Kik pályázhatnak? 14

15 A programban kizárólag non-profit szervezetek jogosultak pályázóként részt venni: non-profit és nem kormányzati szervezetek önkormányzatok, jogi személyiséggel rendelkezô társulások, önkormányzatok által alapított és önkormányzati kezelésben lévô társulások szakmai szervezetek és kamarák oktatási intézmények alapítványok és egyesületek szakszervezetek területi közigazgatás Pályázni csak olyan szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Vas és Zala megyék belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. A pályázat feltétele legalább egy határon túli szervezet partnerként való bevonása a projektbe. A határtérség szlovén oldalán a jogosult terület Pomurje régió. A pályázónak az elsôdleges partneren kívül még egyéb, a jogosult határterületrôl származó partnerei is lehetnek. A program támogatási keretösszege 738 ezer euró Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás nem lehet kisebb, mint euró, maximális értéke euró. A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben és/vagy természetben kell biztosítani. S z l o v é n M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k Tervezett ütemezés Pályázati felhívás meghirdetésének ideje: február 28. Pályázatok beadása: május 5. A projektek indítása (szerzôdéskötések): június Phare CBC Magyarország-Szlovénia Program 2002 és 2003 KISPROJEKT ALAP A Phare CBC Magyarország-Szlovénia Kisprojekt Alap 2002 és 2003 pályázati felhívása programonként 444 ezer euró támogatási keretösszeggel, a évihez hasonló feltételekkel kerül kiírásra várhatóan 2003 második felében. 15

16 R o m á n M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k R OMÁN MAGYAR EGYÜTTMÛKÖDÉSEK A magyar-román együttmûködési programokban a Támogatási konstrukciók célja a határon átnyúló együttmûködés fejlesztése, intenzitásának növelése révén a határrégió versenyképességének erôsítése, a határtérség felkészítése az európai uniós csatlakozás kihívásaira. Ennek érdekében a HU 2002/ számú támogatási konstrukció a gazdaságfejlesztés területén támogat fejlesztéseket. Phare CBC Magyarország-Románia Program 2002 TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ Határ menti gazdaságfejlesztés A magyar és román határtérségek közti együttmûködés továbbfejlesztése A gazdasági kapcsolatok kiterjesztése a magyar és román határ menti térségekben gazdasági tevékenységet végzô kis- és középvállakozásoknak nyújtott kiemelkedô segítség révén A személyek és vállalkozások számára a határ mindkét oldalán nyújtott szolgáltatások elérhetôségének megkönnyítése Az információáramlás és a kapcsolatok javítása magyar és román üzleti szolgáltatásokat nyújtó intézmények között A piaci információs és jövedelemtermelô lehetôségek javítása mind a magyar, mind a román vállalkozók számára Kik pályázhatnak? A programban kizárólag non-profit szervezetek jogosultak pályázóként részt venni: non-profit szervezetek önkormányzatok, közintézmények megyei munkaügyi központok kereskedelmi és iparkamarák, vállalkozásfejlesztési alapítványok kistérségek társulásai oktatási intézmények Pályázni csak azok a szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. A pályázónak legalább egy projekt partnerrel kell rendelkeznie a határ túloldaláról. A határtérség romániai oldalán az érintett területek: Arad, T imis, Bihor és Satu-Mare megyék. A pályázónak az elsôdleges partneren kívül még egyéb, a jogosult határterületrôl származó partnerei is lehetnek. A program támogatási keretösszege 3,53 millió euró 16

17 Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás nem lehet kisebb, mint euró, és nem lehet nagyobb, mint euró. A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át, ami magában foglalja Phare és a nemzeti társfinanszírozást is. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben kell a pályázónak biztosítania. Tervezett ütemezés A pályázatok elkészítéséhez a pályázóknak 3 hónap áll rendelkezésükre. Pályázati felhívás meghirdetése: július 11. Pályázatok beadásának határideje: október 9. Projektek tervezett indítása (szerzôdéskötések): január Phare CBC Magyarország Románia Program 2003 TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ 1. Határ menti gazdaságfejlesztés R o m á n M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k Turizmusfejlesztés a helyi és határon átnyúló elônyök minél magasabb szintû kihasználása érdekében: Kulturális örökség és természeti értékek hasznosítása Határon átnyúló térségek összehangolt turisztikai fejlesztése, kulturális együttmûködés, öko- és gyógyturizmus területén A fejlesztések megismertetéséhez közvetlenül kapcsolódó marketingeszközök támogatása Határ menti térségek turisztikai arculatának kialakítása Képzések a határ mentiségben rejlô gazdasági potenciál kihasználásának érdekében, a kétoldali szellemi tôke kölcsönös átadása révén: Képzések megszervezése, különösen a minôségmenedzsment, projektmenedzsment, marketing és határon átnyúló üzleti tevékenységek terén Szemináriumok és konferenciák a határon átnyúló gazdasági tevékenységekkel kapcsolatosan Megfelelô feltételek biztosítása találkozók, konferenciák, szemináriumok számára Fejlesztések az innovatív intézményi együttmûködés és kapcsolat kiépítése érdekében: A határ menti régió innovációs szolgáltató intézményei közötti együttmûködés javítása Magas szintû önkéntes együttmûködés és kapcsolatrendszer fejlesztése és termelésorientált klaszterek ösztönzése Új, versenyképes termékek, szolgáltatások és technológiák, kooperatív kutatás-fejlesztés támogatása 17

18 R o m á n M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k Kik pályázhatnak? A programban kizárólag non-profit szervezetek jogosultak pályázóként részt venni: non-profit szervezetek önkormányzatok, közintézmények megyei munkaügyi központok kereskedelmi és iparkamarák, vállalkozásfejlesztési alapítványok fejlesztési ügynökségek kistérségek társulásai alapítványok, egyesületek oktatási intézmények Pályázni csak azok a szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. A pályázónak legalább egy projekt partnerrel kell rendelkeznie a határ túloldaláról. A határtérség romániai oldalán az érintett területek: Arad, T imis, Bihor és Satu-Mare megyék. A pályázónak az elsôdleges partneren kívül még egyéb, a jogosult határterületrôl származó partnerei is lehetnek. A program támogatási keretösszege euró Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás nem lehet kisebb, mint euró, és nem lehet nagyobb, mint euró. A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át, ami magában foglalja Phare és a nemzeti társfinanszírozást is. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben kell a pályázónak biztosítania. Tervezett ütemezés A pályázatok elkészítéséhez a pályázóknak 4 hónap áll rendelkezésükre. Pályázati felhívás meghirdetése: április Pályázatok beadásának várható határideje: augusztus Projektek tervezett indítása (szerzôdéskötések): november 2. Környezetgazdálkodási infrastruktúra-hálózat Vízminôség megôrzését/javítását és árvízvédelmet célzó akciók: Vízbázis-védelem (pl. területi monitoring háttér megteremtése a környezeti károk megelôzésére, illetve kárelhárítás mielôbbi megindításának érdekében), Felszíni és felszín alatti vízkészletek védelme (pl. monitoring-rendszerek kiépítése a veszélyeztetett területeken, a szennyezések megelôzését szolgáló létesítmények telepítése) Árvízvédelmi monitoring rendszerek létesítése (pl. felszerelés, szoftverek beszerzése), Árvizek elleni védekezés (pl. árvízvédelmi létesítmények, töltés- és tározó-rendszerek, szivattyútelepek, vízkormányzási mûtárgyak építése, fejlesztése), 18

19 Belvizek elleni védekezés (pl. a vízelvezetést segítô mûtárgyak, csatornahálózat fejlesztése). Környezetkárosítás elleni akciók: Kommunális szennyvíz elvezetése, szennyvízkezelés fejlesztése/kiépítése települések /településrészek számára (pl. környezetbarát kezelôrendszerek létesítése), Az ipari balesetek következtében kialakuló környezeti szennyezések által okozott károk minimalizálását célzó rendszerek. Kik pályázhatnak? A programban kizárólag non-profit szervezetek jogosultak pályázóként részt venni: non-profit szervezetek önkormányzatok oktatási intézmények a felsorolt témákban érintett közintézmények (pl. nemzeti park igazgatóságok, vízügyi igazgatóságok, környezetvédelmi felügyelôségek) az említett szervezetek társulásai Pályázni csak azok a szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék - belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. A pályázónak legalább egy projekt partnerrel kell rendelkeznie a határ túloldaláról. A határtérség romániai oldalán az érintett területek: Arad, T imis, Bihor és Satu-Mare megyék. A pályázónak az elsôdleges partneren kívül még egyéb, a jogosult határterületrôl származó partnerei is lehetnek. R o m á n M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k A program támogatási keretösszege euró Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás nem lehet kisebb, mint euró, és nem lehet nagyobb, mint euró. A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át, ami magában foglalja Phare és a nemzeti társfinanszírozást is. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben kell a pályázónak biztosítania. Tervezett ütemezés A pályázatok elkészítéséhez a pályázóknak 4 hónap áll rendelkezésükre. Pályázati felhívás meghirdetése: április Pályázatok beadásának várható határideje: szeptember Projektek tervezett indítása (szerzôdéskötések): november 19

20 R o m á n M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k Phare CBC Magyarország-Románia Program 2001/2002 KISPROJEKT ALAP Gazdaságfejlesztés és együttmûködés, beleértve a turizmust közös marketing és PR tevékenységek, valamint közös publikációk; tanácsadói tevékenység és nyilvános vitafórumok szervezése; sikeres fejlesztési projektek vizsgálata és elemzése, valamint ún. "best practice" (példaértékû) projektek megvalósítása a régióban; kisvállalkozás-fejlesztési konstrukciók, köztük marketing tevékenységek, kereskedelmi vásárok és promóciós tevékenységek; a turizmus területén információterjesztés, marketing és promóciós tevékenységek; Intézményfejlesztés, intézményi együttmûködés, tervezési és fejlesztési tanulmányok területfejlesztési tanulmányok; integrált katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztésére vonatkozó tevékenységek; együttmûködés az egészségügyben; a határ menti régiók közös programozásának, közös kutatási programok kereteinek, közösen meghatározott prioritásokat figyelembe vevô regionális fejlesztési stratégiák elôkészítése, kidolgozása; megvalósíthatósági tanulmányok. Humán erôforrás fejlesztés, kulturális együttmûködés, helyi demokrácia képzés; kulturális csereprogramok (hálózatépítés); helyi demokrácia (hálózatépítés); Környezetvédelem, vízgazdálkodás a védett területek, azok flórája és faunája megóvásának propagálása, a kapcsolódó programok és rendezvények támogatása; együttmûködés a természetvédelem területén; a régió speciális környezeti problémáira összpontosító tanulmánytervek, problémák elôrejelzése, környezeti képzések; akciók, amelyek emelik az emberek környezeti tudatosságát. Kik pályázhatnak A programban kizárólag non-profit szervezetek jogosultak pályázóként részt venni: non-profit szervezetek nem kormányzati szervezetek önkormányzatok, jogi személyiséggel rendelkezô társulások, önkormányzatok által alapított és önkormányzati kezelésben lévô társulások szakmai szervezetek és kamarák oktatási intézmények alapítványok és egyesületek szakszervezetek területi közigazgatás 20

MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000

MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 Kisprojekt Alap HU-001503 Wien Bratislava Kis-Duna Wiener Umland-Südteil Lajta Wiener Neustadt N I E D E R Ö S T E R R E I C H Niederösterreich-Süd Fertô-tó

Részletesebben

BEVEZETÕ HU 011002 MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA PHARE CBS KISPROJEKT ALAP 2001

BEVEZETÕ HU 011002 MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA PHARE CBS KISPROJEKT ALAP 2001 BEVEZETÕ Az Európai Bizottság elõször 1994-ben hirdette meg a csatlakozásra váró országok számára a Phare CBC programot. Az Unió által támogatott határ menti együttmûködési programok jelentõsége egész

Részletesebben

Tartalom. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Regionális Fejlesztés Operatív Program 16. Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22

Tartalom. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Regionális Fejlesztés Operatív Program 16. Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22 Tartalom Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4 Regionális Fejlesztés Operatív Program 16 Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program 32 Agrár-

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

A Békéscsabai Repülőtér, burkolt kifutópálya és a kapcsolódó létesítmények kiépítése

A Békéscsabai Repülőtér, burkolt kifutópálya és a kapcsolódó létesítmények kiépítése Határok Nélkül z INTERREG III Közösségi Kezdeményezés, Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia Montenegró Határ menti Együttműködési Program keretében megvalósult fejlesztések 2004-2006 Határok Nélkül

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

BEVEZETÕ HU 010803 MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA PHARE CBC KISPROJEKT ALAP 2001

BEVEZETÕ HU 010803 MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA PHARE CBC KISPROJEKT ALAP 2001 BEVEZETÕ Az Európai Bizottság elõször 1994-ben hirdette meg a csatlakozásra váró országok számára a Phare CBC programot. Az Unió által támogatott határ menti együttmûködési programok jelentõsége egész

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 15. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez Hajdú-Bihar

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 4 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 4 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

X X V. XXVI. évf. 3. szám 2015. május 12.

X X V. XXVI. évf. 3. szám 2015. május 12. X X V. XXVI. évf. 3. szám 2015. május 12. T A R T A L O M I. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 17/2015. (V.11.) KH Napirend megállapítása. 3 18/2015. (V.11.) KH A Zala Megyei Integrált Területi Program (3.0) elfogadása.

Részletesebben

Készült az Európai Unió támogatásával

Készült az Európai Unió támogatásával Készült az Európai Unió támogatásával Területfejlesztési Phare program Északkelet-Magyarországon és Dél-Dunántúlon HU9705 Köszöntô Európai Unióhoz való csatlakozásunk egyik ígéretes hozadéka az Unió tagállamaiban

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató Szerződő Hatóság: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Magyarországon működtetett Közös Irányító Hatóság Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Pályázati

Részletesebben

Pályázati figyelő 2012. május

Pályázati figyelő 2012. május i figyelő Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 ot kiíró Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12,

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

IPA INNOAXIS Humán Operatív Program

IPA INNOAXIS Humán Operatív Program INNOAXIS A határ, mint innovációs megújulási tengely IPA INNOAXIS Humán Operatív Program INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme 2011 MTA RKK ATI, Kecskemét Hungary; RTT,

Részletesebben

A területfejlesztési politika eszközés intézményrendszerének alakulása

A területfejlesztési politika eszközés intézményrendszerének alakulása J U S Z T I N V A L É R I A S Ó V Á G Ó K R I S Z T I N A VÁTI. Kht. A területfejlesztési politika eszközés intézményrendszerének alakulása I. A rendszerváltást követő másfél évtizedben a hazai területfejlesztési

Részletesebben

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései Kiértékelő tanulmány Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 EU Compass HUHR/1001/2.1.1/0004/03

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

Ágazati Operatív Programok 2014-2020

Ágazati Operatív Programok 2014-2020 Ágazati Operatív Programok 2014-2020 EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program IKOP Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program KEHOP

Részletesebben

Pályázati figyelő 2012. augusztus

Pályázati figyelő 2012. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések / ÉAOP-5.1.1/D-12 A konstrukció célja, hogy integrált, szinergikus

Részletesebben

Projektmenedzsment módszertani útmutató

Projektmenedzsment módszertani útmutató Projektmenedzsment módszertani útmutató 1 Tartalom 1 Határon átnyúló együttműködés... 5 2 Projektmenedzsment szemléletmód...13 2.1 A menedzsment fogalma, funkciói...13 2.2 Projektmenedzsment...13 2.3 Empowerment...15

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2005 A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV

Részletesebben

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató Szerződő Hatóság: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Magyarországon működtetett Közös Irányító Hatóság Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Pályázati

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

Gyógyító Magyarország...2. Zöldgazdaság-fejlesztési Program..3. Vállalkozásfejlesztési Program...5. Foglalkoztatási Program. 7

Gyógyító Magyarország...2. Zöldgazdaság-fejlesztési Program..3. Vállalkozásfejlesztési Program...5. Foglalkoztatási Program. 7 P á l y á z a t i H í r l e v é l Új Széchenyi terv Gyógyító Magyarország...2 Zöldgazdaság-fejlesztési Program..3 Vállalkozásfejlesztési Program...5 Foglalkoztatási Program. 7 Közlekedésfejlesztési Program...8

Részletesebben