P HARE CBC PROGRAMOK EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSEK ELÕSEGÍTÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P HARE CBC PROGRAMOK EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSEK ELÕSEGÍTÉSÉRE"

Átírás

1 P HARE CBC PROGRAMOK EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSEK ELÕSEGÍTÉSÉRE

2 P HARE TÁMOGATÁSI PROGRAMOK A HATÁRRÉGIÓKBAN A határon átnyúló együttmûködést, amely regionális kezdeményezésként indult, a nyolcvanas évek közepére az Európai Unió a központi területfejlesztési politika részévé tette. A határ mentiség gyakran jelent hátrányt, különösen akkor, ha a terület az ország centrumtérségeitôl távol fekszik, nehezen elérhetô, vagy akkor, ha a határ nehezen átjárható, a kétoldalú kapcsolatok szegényesek. A gazdasági és a kulturális együttmûködések fejlesztése, támogatása egyben elôsegíti a politikai vagy etnikai feszültségek oldását is a határ menti térségekben. A 1990-es évektôl kezdôdôen az Európai Unió mind nagyobb figyelmet fordított a határon átnyúló fejlesztések támogatására mind a saját külsô határain, mind a leendô EU-tagországok határ menti térségeiben. Ausztria csatlakozásakor az évi programmal indult el egy belsô európai uniós kezdeményezés, az Interreg mintájára a Phare CBC (Cross-Border Cooperation) program Magyarországon. Ez kezdetben az osztrák határtérséget érintette, majd fokozatosan kiterjedt a magyar román, a magyar szlovák és a magyar szlovén határszakaszokra és ez évtôl a magyar horvát és magyar ukrán együttmûködésre, illetve folyik a magyar szerb közös fejlesztési programok elôkészítése. Az évi Phare CBC programok összesen 135 millió euró támogatási kerettel segítették elô a kapcsolatok fejlôdését és az elmaradott határ menti térségek felzárkózását. Ennek keretében többek között közös vízügyi beruházások, határ menti gazdaságfejlesztési projektek valósultak meg, elkerülô utak, információs központok épültek, ipari parkokhoz alapinfrastruktúrát létesítettek, szennyvíztisztítókat, hulladéklerakókat, kikötôt, konferencia központokat hoztak létre, határátkelôhelyeket korszerûsítettek az Európai Unió követelményei szerint, fejlesztették a kerékpárút-hálózatot, informatikai és kutatás-fejlesztési projektek indultak, közös kulturális eseményeket rendeztek, és a határ menti térség lakosságát érintô képzéseket tartottak. A Phare CBC programok támogatási területei: regionális fejlesztés és tervezés gazdaságfejlesztés infrastruktúra-fejlesztés közlekedésfejlesztés humán erôforrás-fejlesztés turizmus környezet- és természetvédelem 2

3 P ÁLYÁZHATÓ P HARE CBC PROGRAMOK A Phare CBC indulása óta a programok az érintett határszakaszokon jellemzôen néhány nagy értékû projektbôl és a kisebb léptékû fejlesztéseket ösztönzô támogatási formából, az ún. Kisprojekt Alapból épültek fel. A határon átnyúló hatás vagy a határ menti együttmûködés minden esetben alapkövetelmény volt. A nagyprojektek elsôsorban egy-egy kiemelt beruházást jelentettek, amelyek legalább 2 millió euró Phare támogatással valósultak meg. A projektek kiválasztásáról, indításáról az érintett országok képviselôbôl álló Közös Együttmûködési Bizottságok (JCC) döntöttek. A Kisprojekt Alapok a határon átnyúló, közösségi és helyi fejlesztési tevékenységek támogatását szolgálják elôsegítve ezáltal a határrégióban élô emberek közötti, határon átnyúló integrációs folyamatot. A kisprojekt alapok esetében egy támogatási keretet határoznak meg, az egyes határszakaszokon ez az összeg 500 ezer és 2 millió euró között alakulhat, illetve kijelölik az adott térségben fejlesztendô területeket, amelyek általában a környezetvédelem, a turizmus, a humán erôforrások fejlesztése, a gazdaságfejlesztés, valamint a regionális tervezés és fejlesztés területei. Erre az alapra lehet projektekkel 5 és 50 ezer euró közötti összegért, mint vissza nem térítendô támogatásért pályázni. A projektek közös célja a helyi és regionális hatóságok kapacitásának fejlesztése a határ menti régióban közös projektek beazonosítására, kidolgozására és megvalósítására, az emberek közötti tartós együttmûködések erôsítése, valamint munkahelyek létrejöttének elôsegítése a határ menti régióban. A és évi Phare CBC programok már jellemzôen a kisprojekt alapokhoz hasonló elven mûködô, ún. támogatási konstrukciókat tartalmaznak a határ menti együttmûködésben évek óta résztvevô osztrák, szlovén, szlovák és román határszakaszokon. A támogatási konstrukciók a határon átnyúló együttmûködések egy-egy kiemelt területére koncentrálnak (pl. humán erôforrások fejlesztése, közlekedésfejlesztés stb.), és ezeknek a területeknek az igényei és szükségletei alapján jelölnek meg támogatandó tevékenységeket összhangban az adott határterület Közös Programozási Dokumentumában lefektetett célokkal. Az elérhetô minimális és maximális támogatási összegek támogatási konstrukciónként eltérôek, szintén az adott támogatási terület jellemzôitôl függôen. Jelen kiadvány a 2003-ban induló és 2004-ben várható Phare CBC programokat foglalja össze az egyes határszakaszokat külön-külön tárgyalva. 3

4 O s z t r á k M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k O SZTRÁK MAGYAR EGYÜTTMÛKÖDÉSEK Phare CBC Magyarország Ausztria Program 2002 TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓK A program célja a határon átnyúló együttmûködés fejlesztése, intenzitásának növelése révén a határrégió versenyképességének erôsítése, a határtérség felkészítése az európai uniós csatlakozás kihívásaira. Ennek érdekében a program két kiemelt területen támogat fejlesztéseket: Az együttmûködés fejlesztése a képzés, a szakképzés és a kutatás területén Határon átnyúló környezetvédelmi infrastruktúra hálózatok A két témát külön pályázati kiírás keretében hirdetik meg. 1. Az együttmûködés fejlesztése a képzés, a szakképzés és a kutatás területén A programban a regionális gazdaság, illetve a munkaerôpiac igényeihez illeszkedô fejlesztések támogatására nyílik lehetôség két komponens keretében: I. komponens: A határrégió gazdasági igényeihez illeszkedô képzési és tréningprogramok Tananyagfejlesztés szakképzési és felsôoktatási programok számára, módszertan-transzfer, a határ két oldalán párhuzamosan futó képzési programok tartalmának összehangolása, képesítések kölcsönös elismerése. A gazdasági igényekhez illeszkedô határon átnyúló szakképzési és tréningprogramok megvalósítása. Speciális, a munkaerô-piaci szereplôk (munkaerô-piaci szakemberek, gazdasági szereplôk, munkáltatók, kis és középvállalkozások, szociális szféra szereplôi stb.) EU-csatlakozásra történô felkészülését elôsegítô tréningprogramokhoz kapcsolódó tananyagfejlesztés, képzési programok megvalósítása. II. komponens: Határon átnyúló kutatási programok Határon átnyúló együttmûködési és csereprogramok kidolgozása és megvalósítása a kutatás-fejlesztés terén, kutatási programok kidolgozása és megvalósítása, workshopok és szemináriumok szervezése, tanulmányok elkészítése, szakértôcserék, közös tananyagfejlesztés Ph.D. programok számára Kik pályázhatnak? Kizárólag non-profit szervezetek jogosultak pályázóként részt venni a programban. Az I. komponens A gazdaság igényeihez illeszkedô képzési és tréningprogramok a határrégióban esetében ezek lehetnek non-profit szervezetek (egyesületek, alapítványok, közhasznú szervezetek és egyéb non-profit szervezetek), önkormányzatok, közintézmények, megyei munkaügyi központok, 4

5 kereskedelmi és iparkamarák, vállalkozásfejlesztési alapítványok, megyék és kistérségek társulásai, szakképzô és felnôttoktatási intézmények. A II. komponensre Határon átnyúló kutatási programok pályázhatnak: felsôoktatási intézmények, kutatóintézetek, non-profit szervezetek a kutatás-fejlesztés területén. Pályázni csak olyan szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Gyôr-Moson- Sopron, Vas és Zala megyék belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. A pályázat feltétele legalább egy határon túli szervezet és legalább egy gazdasági szereplô partnerként való bevonása a projektbe: A pályázónak legalább egy projekt-partnerrel kell rendelkeznie a határ túloldaláról, a határon túli partnerek a pályázó szervezet elsôdleges partnerei, amelyek kizárólag a határtérség ausztriai oldalán a jogosult területrôl Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd és Wien Umland-Süd - származhatnak. A pályázónak további legalább egy partnert kell kötelezôen bevonnia a projektbe a határtérség gazdasági szereplôi közül, melyek lehetnek kis és középvállalatok, gazdasági társaságok, stb. A gazdasági szereplôk a pályázó szervezet másodlagos partnerei, amelyek csak a jogosult területrôl Gyôr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye, valamint Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd és Wien Umland-Süd származhatnak. A program támogatási keretösszege 4 millió euró O s z t r á k M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás mindkét komponensben legalább euró, maximális értéke euró. A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben kell biztosítani. Tervezett ütemezés A pályázatok elkészítésére 4 hónap áll rendelkezésre. Pályázati felhívás meghirdetése: május 5. Pályázatok beadásának határideje: szeptember 8. Projektek indítása (szerzôdéskötések): január 5

6 O s z t r á k M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k 2. Határon átnyúló környezetvédelmi infrastruktúra hálózatok A program környezetvédelmi fejlesztésekhez nyújt támogatást a régió területén háromablakos támogatási konstrukció keretében: I. komponens: Tanulmányok és emberi erôforrás-fejlesztés Támogatás nyújtható szolgáltatások beszerzésére: Tanulmányok, úgymint projekt elôkészítést és fejlesztést szolgáló dokumentumok (hatástanulmányok, szükségletelemzések, megvalósíthatósági tanulmányok) Magyar és osztrák környezeti szakértôk közös képzése Környezetvédelemhez kapcsolódó információs kampányok II. komponens: Környezetvédelmi infrastruktúra beruházások Támogatás nyújtható szolgáltatások és eszközök beszerzésére, valamint építési tevékenységre: Települések, illetve településrészek egyedi és/vagy ártalommentes szennyvízelhelyezésének és -kezelésének kialakítása (pl. természetbarát kezelôrendszerek alkalmazása) Szennyvíziszap és települési folyékony hulladék összegyûjtése, elôzetes kezelése és elhelyezése Szelektív hulladékgyûjtés és hasznosítás eszközeinek beszerzése, különös tekintettel a biológiai hasznosításra Információs és figyelemfelkeltô programok e komponens tevékenységeihez kapcsolódóan a projekt részeként, a projekt összköltségvetésének maximum 20%-áig III. komponens: Megújuló energia használatának ösztönzése Támogatás nyújtható szolgáltatások és eszközök beszerzésére, valamint építési tevékenységre: Megújuló energiaforrás kapacitás létrehozása beleértve: a szilárd és folyékony hulladékból és szennyvíziszapból nyert energiát Információs és figyelemfelkeltô programok e komponens tevékenységeihez kapcsolódóan a projekt részeként, a projekt összköltségvetésének maximum 20%-ig Kik pályázhatnak? Mindhárom komponensben pályázatot nyújthatnak be non-profit és nem-kormányzati szervezetek, a célterületen belüli önkormányzatok, jogi személyiséggel rendelkezô társulások, önkormányzatok által alapított és önkormányzati kezelésben lévô társulások, szakmai szervezetek és kamarák, oktatási intézmények, alapítványok és egyesületek, területi közigazgatás. Üzleti vállalkozások és szövetkezetek jogi formájuktól függetlenül nem jogosultak pályázni. Pályázni csak olyan szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Gyôr-Moson- Sopron, Vas és Zala megyék belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. 6

7 A pályázat feltétele legalább egy határon túli szervezet partnerként való bevonása a projektbe: A pályázóknak legalább egy projekt-partnerrel kell rendelkezniük a határ túloldaláról. Ennek az ún. elsôdleges partnernek a határtérség ausztriai oldalán a jogosult területrôl Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd, és Wien Umland-Süd kell származnia. A pályázónak az elsôdleges partnereken kívül még egyéb, ún. másodlagos partnerei is lehetnek, amelyeknek szintén a jogosult határtérségbôl kell származniuk: Gyôr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék, valamint Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd, és Wien Umland-Süd. A program támogatási keretösszege 8 millió euró Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás az egyes komponenseknél: I. komponens: Tanulmányok és emberi erôforrás-fejlesztés minimum maximum euró II. komponens: Környezetvédelmi infrastruktúra beruházások minimum maximum euró III. komponens: Megújuló energia használatának ösztönzése minimum maximum euró A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben kell biztosítani. O s z t r á k M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k Tervezett ütemezés A pályázatok elkészítésére 4 hónap áll rendelkezésre. Pályázati felhívás meghirdetése: május 5. Pályázatok beadásának határideje: szeptember 15. Projektek indítása (szerzôdéskötések): január Phare CBC Magyarország-Ausztria Program 2003 TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓK A program célja a határon átnyúló együttmûködés fejlesztése, intenzitásának növelése révén a határrégió versenyképességének erôsítése, a határtérség felkészítése az európai uniós csatlakozás kihívásaira. Ennek érdekében a programban két kiemelt területen támogathatóak fejlesztések: Határon átnyúló közlekedési infrastruktúra hálózatok Határon átnyúló turizmusfejlesztési hálózatok A témák két külön pályázati kiírás keretében kerülnek meghirdetésre. 7

8 O s z t r á k M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k 1. Határon átnyúló közlekedési infrastruktúra hálózatok A program az elérhetôség javítását szolgáló fejlesztésekhez nyújt támogatást a régió területén kétablakos támogatási konstrukció keretében: I. komponens: Tanulmányok, tervek és egyéb szolgáltatások Támogatás nyújtható szolgáltatások beszerzésére: Tanulmányok, úgymint projekt elôkészítést és fejlesztést szolgáló dokumentumok határon átnyúló utakhoz, vasúthoz, viziutakhoz, valamint kisléptékû, intermodális létesítményekhez kapcsolódó célokra (hatástanulmányok, szükségletelemzések, megvalósíthatósági tanulmányok) Közlekedéshez kapcsolódó szolgáltatások és beszerzések (a határhoz vezetô utakhoz kapcsolódó információs szolgáltatások, internetes szolgáltatások, út menti elektronikus információs táblák, tömegközlekedés-koordinációs intézkedések, különös tekintettel az intermodalitásra, stb.) II. komponens: Közlekedési infrastruktúra fejlesztési beruházások Támogatás nyújtható építési beruházásokra: Közvetlenül a határhoz vezetô utakhoz kapcsolódó útépítési, felújítási beruházások; közlekedéstechnológiai beruházások (közlekedési lámpák és táblák, információs táblák stb.) Helyi (3, 4, 5 számjegyû és önkormányzati) úthálózathoz kapcsolódó útépítési és felújítási munkák, beleértve a közvetlenül határhoz vezetô utakhoz kapcsolódó utakat is; közlekedéstechnológiai beruházások (közlekedési lámpák és táblák, információs táblák stb.) Közlekedésbiztonsághoz kapcsolódó építési beruházások (aluljárók, felüljárók, körforgalmak stb.) Kik pályázhatnak? non-profit és nem-kormányzati szervezetek a célterületen belüli önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkezô társulások önkormányzatok által alapított és önkormányzati kezelésben lévô társulások szakmai szervezetek és kamarák oktatási intézmények alapítványok és egyesületek helyi, megyei és regionális hatóságok közútkezelô közhasznú társaságok és más regionális infrastruktúra kezelô közhasznú társaságok Üzleti vállalkozások és szövetkezetek jogi formájuktól függetlenül nem pályázhatnak. Pályázni csak olyan szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Gyôr-Moson- Sopron, Vas és Zala megyék belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. A pályázat feltétele legalább egy határon túli szervezet partnerként való bevonása a projektbe: A pályázóknak legalább egy projekt-partnerrel kell rendelkezniük a határ túloldaláról. Ennek az ún. elsôdleges partnernek a határtérség ausztriai oldalán a jogosult területrôl Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd, és Wien Umland-Süd kell származnia. A pályázónak az elsôdleges partnereken kívül még egyéb, ún. másodlagos partnerei is lehetnek, amelyeknek szintén a jogosult határtérségbôl kell származniuk: Gyôr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék, valamint Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd, és Wien Umland-Süd. 8

9 A program támogatási keretösszege 8 millió euró Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás az egyes komponenseknél: I. komponens: Tanulmányok, tervek és egyéb szolgáltatások minimum maximum euró II. komponens: Közlekedési infrastruktúra fejlesztési beruházások minimum maximum euró A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben kell biztosítani. 2. Határon átnyúló turizmusfejlesztési hálózatok A programban a régió területén a határon átnyúló turisztikai kínálat részeként turisztikai termékek vonzerô, kapcsolódó létesítmények és szálláslehetôség, szolgáltatások fejlesztésének támogatására nyílik lehetôség: Támogathatóak szolgáltatások és eszközök beszerzése, valamint építési beruházások: Természeti és kulturális értékeken alapuló turisztikai attrakciók, kapcsolódó létesítmények, információs irodák és szállás kialakítása és fejlesztése. A tevékenységeknek a turizmus következô ágaira kell koncentrálni: kerékpáros turizmus (kerékpáros turizmushoz kapcsolódó létesítmények, pl. kölcsönzésre, javításra alkalmas helyiségek, stb.) kulturális turizmus (az örökség részét képezô épületek, turisztikai célra alkalmas kastélyok, múzeumi szolgáltatások javítása, látogatói központok, stb.) természeti turizmus (ösvények, látogatói központok, stb.) Szálláshely létrehozása csak turisztikai attrakciók fejlesztéséhez kapcsolódóan megengedett. A támogatási keretbôl finanszírozott szálláshely a pályázó tulajdonát kell, hogy képezze. A támogatott létesítmények mûködtetésébôl származó jövedelmet vissza kell forgatni a projekt eredményeinek fenntartására és továbbfejlesztésére. A projektek tartalmazhatnak tréningtevékenységek megvalósítására irányuló komponenst is: a kialakított/fejlesztett turisztikai termékhez kapcsolódó szolgáltatások minôségének javítása turizmus- és desztináció menedzsment képességek javítása Egyedi kulturális örökség és kulturális programok közös menedzsmentje (fesztiválok, kastélyprogramok, kulturális utak, stb. valamint kapcsolódó információs irodák létesítése). Közös turisztikai szolgáltatások: létesítmény- és kínálati hálózat létrehozása közös marketing tevékenységek (pl. tanulmányutak, közös tematikus kiadványok, információs kampányok, konferenciák, stb.) közös információs és helyfoglalási rendszerek a turizmus és szabadidô ágazatban megvalósuló együttmûködés érdekében. O s z t r á k M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k 9

10 O s z t r á k M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k Kik pályázhatnak? non-profit és nem-kormányzati szervezetek célterületen belüli önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkezô társulások önkormányzatok által alapított és önkormányzati kezelésben lévô társulások szakmai szervezetek és kamarák oktatási intézmények alapítványok és egyesületek területi közigazgatás állami tulajdonban levô a célrégióban található turisztikai attrakciók. Üzleti vállalkozások és szövetkezetek, jogi formájuktól függetlenül, nem pályázhatnak. Pályázni csak olyan szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Gyôr-Moson- Sopron, Vas és Zala megyék belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. A pályázat feltétele legalább egy határon túli szervezet partnerként való bevonása a projektbe: A pályázóknak legalább egy projekt-partnerrel kell rendelkezniük a határ túloldaláról. Ennek az ún. elsôdleges partnernek a határtérség ausztriai oldalán a jogosult területrôl Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd, és Wien Umland-Süd kell származnia. A pályázónak az elsôdleges partnereken kívül még egyéb, ún. másodlagos partnerei is lehetnek, amelyeknek szintén a jogosult határtérségbôl kell származniuk: Gyôr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék, valamint Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd, és Wien Umland-Süd. A program támogatási keretösszege 4 millió euró Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás minimum értéke euró, maximális értéke euró. A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben kell biztosítani. Tervezett ütemezés A pályázatok elkészítéséhez a pályázóknak 4 hónap áll rendelkezésre. Pályázati felhívás meghirdetésének várható ideje: március Pályázatok beadásának várható határideje: július Projektek tervezett indítása (szerzôdéskötések): október 10

11 Phare CBC Magyarország-Ausztria Program 2001 KISPROJEKT ALAP Regionális tervezés és fejlesztés területfejlesztési tanulmányok; integrált katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztésére vonatkozó tevékenységek; együttmûködés az egészségügyben; Gazdaságfejlesztés és együttmûködés, ideértve a turizmust is közös marketing és PR tevékenységek, valamint közös publikációk; tanácsadói tevékenység és nyilvános vitafórumok szervezése; sikeres fejlesztési projektek vizsgálata és elemzése, valamint ún. best practice (példaértékû) projektek megvalósítása a régióban; kisvállalkozás-fejlesztési konstrukciók, köztük marketing tevékenységek, kereskedelmi vásárok és promóciós tevékenységek; a turizmus területén információterjesztés, marketing és promóciós tevékenységek; Emberi erôforrások fejlesztése képzés; kulturális csereprogramok (hálózatépítés); helyi demokrácia (hálózatépítés); O s z t r á k M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k Természetvédelem a védett területek, azok flórája és faunája megóvásának propagálása, a kapcsolódó programok és rendezvények támogatása; együttmûködés a természetvédelem területén. Kik pályázhatnak? A programban kizárólag non-profit szervezetek jogosultak pályázóként részt venni: non-profit és nem kormányzati szervezetek önkormányzatok, jogi személyiséggel rendelkezô társulások, önkormányzatok által alapított és önkormányzati kezelésben lévô társulások szakmai szervezetek és kamarák oktatási intézmények alapítványok és egyesületek szakszervezetek területi közigazgatás Pályázni csak olyan szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Gyôr-Moson- Sopron, Vas és Zala megyék belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. A pályázónak legalább egy projekt partnerrel kell rendelkeznie a határ túloldaláról. A határtérség ausztriai oldalán az érintett területek: Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd, Wien Umland-Süd. Az elsôdleges partneren kívül még egyéb, a jogosult határterületrôl származó partnerei is lehetnek.

12 O s z t r á k M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k A program támogatási keretösszege 1 millió euró Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás nem lehet kisebb, mint 5000 euró, maximális értéke euró. A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben és/vagy természetben kell biztosítani. Tervezett ütemezés Pályázati felhívás meghirdetése: február 14. Pályázatok beadásának határideje: április 24. Projektek indulása (szerzôdéskötések): június Phare CBC Magyarország-Ausztria Program 2002 és 2003 KISPROJEKT ALAP A Phare CBC Magyarország Ausztria Kisprojekt Alap 2002 és 2003 pályázati felhívása programonként 1,33 millió euró támogatási keretösszeggel, a évihez hasonló feltételekkel kerül kiírásra várhatóan 2004 elején. 12

13 S ZLOVÉN MAGYAR EGYÜTTMÛKÖDÉSEK Phare CBC Magyarország-Szlovénia Program 2003 TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ A határ menti régió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása A program humán erôforrás fejlesztésekhez nyújt támogatást a régió területén kétablakos támogatási konstrukció keretében: I. komponens: A munkanélküliek foglalkoztatásának fejlesztése (a) A munkanélküliek munkaerô-piaci reintegrációjának elôsegítése A munkanélküliek igényeihez illeszkedô speciális képzési és foglalkoztatási programok kifejlesztése és megvalósítása különös tekintettel a prioritásként kezelt célcsoportokra: tartós munkanélküliekre, nôkre, fiatalokra (b) A munkanélküliek foglalkoztatásának támogatása Munkanélküliek számára gyakorlatorientált képzési programok kifejlesztése és megvalósítása (pl. in-company tréningek) Innovatív, közös foglalkoztatási programok kifejlesztése, ideértve az újfajta foglalkoztatási módokat és a munkaszervezet új formáit támogató foglalkoztatási programokat (pl. távmunka) A munkanélküliek foglalkoztatásának javítását elôsegítô képzési és foglalkoztatási programoknak kötelezôen tartalmazniuk kell humán szolgáltatásokat, úgymint pályaorientációs tanácsadás, kommunikációs tréningek, munka és szociális reintegrációs képzések, álláskeresô tréningek, önismereti és motivációs foglalkozások stb. Azok a képzési és foglalkoztatási projektek, amelyek a határtérség valamely helyi foglalkoztatójával együttmûködve munkatapasztalatot nyújtanak a programokban résztvevôk számára, prioritásban részesülnek. S z l o v é n M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k II. komponens: Fenntartható partnerkapcsolatok kialakítása a munkaerô-piacon a határ mindkét oldalán (a) Partnerségi kapcsolatépítô programok a helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatására térségi foglalkoztatási paktumok megvalósítása Partnerségi kapcsolatépítô programok helyi foglalkoztatási kezdeményezések kialakítása és megvalósítása érdekében; munkahelyteremtô és munkahelymegôrzô kezdeményezések kialakítása és megvalósítása a határ menti térségben a térségi foglalkoztatási paktumok mintájára. (b) Közös változás-elôrejelzô rendszerek kifejlesztése A munkaerôpiacon szükséges képességek azonosítása, elemzése Közös rendszerek kifejlesztése a tartós munkanélküliség, illetve az inaktívvá válás által veszélyeztetettek korai azonosítására (c) Az információs technológiák használatának kiszélesítése a munkaerô-piaci szolgáltatásokat nyújtó szervezetek közötti együttmûködés javítására Közös adatbázisok Közös honlapok Internet-alapú munkaerô-piaci szolgáltatások közös kifejlesztése és terjesztése 13

14 S z l o v é n M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k Kik pályázhatnak? A programban kizárólag non-profit szervezetek jogosultak pályázóként részt venni. non-profit és nem kormányzati szervezetek kamarák helyi és regionális szintû szervezetek kistérségi és regionális fejlesztési társulások munkaügyi szervezetek, munkaügyi központok szakképzô és képzôintézmények (az iskolákat is ideértve) egyesületek, alapítványok Pályázni csak olyan szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Vas és Zala megyék belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. A pályázat feltétele legalább egy határon túli szervezet partnerként való bevonása a projektbe. A határtérség szlovén oldalán a jogosult terület Pomurje régió. A pályázónak az elsôdleges partneren kívül még egyéb, a jogosult határterületrôl származó partnerei is lehetnek. A program támogatási keretösszege euró Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás mindkét komponensben legalább euró, maximális értéke euró. A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben kell biztosítani. Tervezett ütemezés A pályázatok elkészítéséhez a pályázóknak 4 hónap áll rendelkezésükre. Pályázati felhívás meghirdetésének várható ideje: február Pályázatok beadásának várható határideje: június Projektek tervezett indítása (szerzôdéskötések): október Phare CBC Magyarország-Szlovénia Program 2001 KISPROJEKT ALAP Helyi gazdaság fejlesztése, beleértve a turizmust Együttmûködés fejlesztése az egészségügy területén, elsôsorban az eszközök és létesítmények határ menti alapon történô megosztásával Létesítmények és eszközök fejlesztése és létrehozása a határ menti régiók közötti információáramlás és kommunikáció fejlesztése érdekében, ideértve a határon átnyúló rádiókat, televíziókat, újságokat és egyéb médiát Kulturális csereprogramok Helyi foglalkoztatási, oktatási és képzési kezdeményezések Környezetvédelem Kik pályázhatnak? 14

15 A programban kizárólag non-profit szervezetek jogosultak pályázóként részt venni: non-profit és nem kormányzati szervezetek önkormányzatok, jogi személyiséggel rendelkezô társulások, önkormányzatok által alapított és önkormányzati kezelésben lévô társulások szakmai szervezetek és kamarák oktatási intézmények alapítványok és egyesületek szakszervezetek területi közigazgatás Pályázni csak olyan szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Vas és Zala megyék belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. A pályázat feltétele legalább egy határon túli szervezet partnerként való bevonása a projektbe. A határtérség szlovén oldalán a jogosult terület Pomurje régió. A pályázónak az elsôdleges partneren kívül még egyéb, a jogosult határterületrôl származó partnerei is lehetnek. A program támogatási keretösszege 738 ezer euró Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás nem lehet kisebb, mint euró, maximális értéke euró. A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben és/vagy természetben kell biztosítani. S z l o v é n M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k Tervezett ütemezés Pályázati felhívás meghirdetésének ideje: február 28. Pályázatok beadása: május 5. A projektek indítása (szerzôdéskötések): június Phare CBC Magyarország-Szlovénia Program 2002 és 2003 KISPROJEKT ALAP A Phare CBC Magyarország-Szlovénia Kisprojekt Alap 2002 és 2003 pályázati felhívása programonként 444 ezer euró támogatási keretösszeggel, a évihez hasonló feltételekkel kerül kiírásra várhatóan 2003 második felében. 15

16 R o m á n M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k R OMÁN MAGYAR EGYÜTTMÛKÖDÉSEK A magyar-román együttmûködési programokban a Támogatási konstrukciók célja a határon átnyúló együttmûködés fejlesztése, intenzitásának növelése révén a határrégió versenyképességének erôsítése, a határtérség felkészítése az európai uniós csatlakozás kihívásaira. Ennek érdekében a HU 2002/ számú támogatási konstrukció a gazdaságfejlesztés területén támogat fejlesztéseket. Phare CBC Magyarország-Románia Program 2002 TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ Határ menti gazdaságfejlesztés A magyar és román határtérségek közti együttmûködés továbbfejlesztése A gazdasági kapcsolatok kiterjesztése a magyar és román határ menti térségekben gazdasági tevékenységet végzô kis- és középvállakozásoknak nyújtott kiemelkedô segítség révén A személyek és vállalkozások számára a határ mindkét oldalán nyújtott szolgáltatások elérhetôségének megkönnyítése Az információáramlás és a kapcsolatok javítása magyar és román üzleti szolgáltatásokat nyújtó intézmények között A piaci információs és jövedelemtermelô lehetôségek javítása mind a magyar, mind a román vállalkozók számára Kik pályázhatnak? A programban kizárólag non-profit szervezetek jogosultak pályázóként részt venni: non-profit szervezetek önkormányzatok, közintézmények megyei munkaügyi központok kereskedelmi és iparkamarák, vállalkozásfejlesztési alapítványok kistérségek társulásai oktatási intézmények Pályázni csak azok a szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. A pályázónak legalább egy projekt partnerrel kell rendelkeznie a határ túloldaláról. A határtérség romániai oldalán az érintett területek: Arad, T imis, Bihor és Satu-Mare megyék. A pályázónak az elsôdleges partneren kívül még egyéb, a jogosult határterületrôl származó partnerei is lehetnek. A program támogatási keretösszege 3,53 millió euró 16

17 Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás nem lehet kisebb, mint euró, és nem lehet nagyobb, mint euró. A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át, ami magában foglalja Phare és a nemzeti társfinanszírozást is. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben kell a pályázónak biztosítania. Tervezett ütemezés A pályázatok elkészítéséhez a pályázóknak 3 hónap áll rendelkezésükre. Pályázati felhívás meghirdetése: július 11. Pályázatok beadásának határideje: október 9. Projektek tervezett indítása (szerzôdéskötések): január Phare CBC Magyarország Románia Program 2003 TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ 1. Határ menti gazdaságfejlesztés R o m á n M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k Turizmusfejlesztés a helyi és határon átnyúló elônyök minél magasabb szintû kihasználása érdekében: Kulturális örökség és természeti értékek hasznosítása Határon átnyúló térségek összehangolt turisztikai fejlesztése, kulturális együttmûködés, öko- és gyógyturizmus területén A fejlesztések megismertetéséhez közvetlenül kapcsolódó marketingeszközök támogatása Határ menti térségek turisztikai arculatának kialakítása Képzések a határ mentiségben rejlô gazdasági potenciál kihasználásának érdekében, a kétoldali szellemi tôke kölcsönös átadása révén: Képzések megszervezése, különösen a minôségmenedzsment, projektmenedzsment, marketing és határon átnyúló üzleti tevékenységek terén Szemináriumok és konferenciák a határon átnyúló gazdasági tevékenységekkel kapcsolatosan Megfelelô feltételek biztosítása találkozók, konferenciák, szemináriumok számára Fejlesztések az innovatív intézményi együttmûködés és kapcsolat kiépítése érdekében: A határ menti régió innovációs szolgáltató intézményei közötti együttmûködés javítása Magas szintû önkéntes együttmûködés és kapcsolatrendszer fejlesztése és termelésorientált klaszterek ösztönzése Új, versenyképes termékek, szolgáltatások és technológiák, kooperatív kutatás-fejlesztés támogatása 17

18 R o m á n M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k Kik pályázhatnak? A programban kizárólag non-profit szervezetek jogosultak pályázóként részt venni: non-profit szervezetek önkormányzatok, közintézmények megyei munkaügyi központok kereskedelmi és iparkamarák, vállalkozásfejlesztési alapítványok fejlesztési ügynökségek kistérségek társulásai alapítványok, egyesületek oktatási intézmények Pályázni csak azok a szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. A pályázónak legalább egy projekt partnerrel kell rendelkeznie a határ túloldaláról. A határtérség romániai oldalán az érintett területek: Arad, T imis, Bihor és Satu-Mare megyék. A pályázónak az elsôdleges partneren kívül még egyéb, a jogosult határterületrôl származó partnerei is lehetnek. A program támogatási keretösszege euró Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás nem lehet kisebb, mint euró, és nem lehet nagyobb, mint euró. A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át, ami magában foglalja Phare és a nemzeti társfinanszírozást is. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben kell a pályázónak biztosítania. Tervezett ütemezés A pályázatok elkészítéséhez a pályázóknak 4 hónap áll rendelkezésükre. Pályázati felhívás meghirdetése: április Pályázatok beadásának várható határideje: augusztus Projektek tervezett indítása (szerzôdéskötések): november 2. Környezetgazdálkodási infrastruktúra-hálózat Vízminôség megôrzését/javítását és árvízvédelmet célzó akciók: Vízbázis-védelem (pl. területi monitoring háttér megteremtése a környezeti károk megelôzésére, illetve kárelhárítás mielôbbi megindításának érdekében), Felszíni és felszín alatti vízkészletek védelme (pl. monitoring-rendszerek kiépítése a veszélyeztetett területeken, a szennyezések megelôzését szolgáló létesítmények telepítése) Árvízvédelmi monitoring rendszerek létesítése (pl. felszerelés, szoftverek beszerzése), Árvizek elleni védekezés (pl. árvízvédelmi létesítmények, töltés- és tározó-rendszerek, szivattyútelepek, vízkormányzási mûtárgyak építése, fejlesztése), 18

19 Belvizek elleni védekezés (pl. a vízelvezetést segítô mûtárgyak, csatornahálózat fejlesztése). Környezetkárosítás elleni akciók: Kommunális szennyvíz elvezetése, szennyvízkezelés fejlesztése/kiépítése települések /településrészek számára (pl. környezetbarát kezelôrendszerek létesítése), Az ipari balesetek következtében kialakuló környezeti szennyezések által okozott károk minimalizálását célzó rendszerek. Kik pályázhatnak? A programban kizárólag non-profit szervezetek jogosultak pályázóként részt venni: non-profit szervezetek önkormányzatok oktatási intézmények a felsorolt témákban érintett közintézmények (pl. nemzeti park igazgatóságok, vízügyi igazgatóságok, környezetvédelmi felügyelôségek) az említett szervezetek társulásai Pályázni csak azok a szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék - belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. A pályázónak legalább egy projekt partnerrel kell rendelkeznie a határ túloldaláról. A határtérség romániai oldalán az érintett területek: Arad, T imis, Bihor és Satu-Mare megyék. A pályázónak az elsôdleges partneren kívül még egyéb, a jogosult határterületrôl származó partnerei is lehetnek. R o m á n M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k A program támogatási keretösszege euró Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás nem lehet kisebb, mint euró, és nem lehet nagyobb, mint euró. A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át, ami magában foglalja Phare és a nemzeti társfinanszírozást is. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben kell a pályázónak biztosítania. Tervezett ütemezés A pályázatok elkészítéséhez a pályázóknak 4 hónap áll rendelkezésükre. Pályázati felhívás meghirdetése: április Pályázatok beadásának várható határideje: szeptember Projektek tervezett indítása (szerzôdéskötések): november 19

20 R o m á n M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k Phare CBC Magyarország-Románia Program 2001/2002 KISPROJEKT ALAP Gazdaságfejlesztés és együttmûködés, beleértve a turizmust közös marketing és PR tevékenységek, valamint közös publikációk; tanácsadói tevékenység és nyilvános vitafórumok szervezése; sikeres fejlesztési projektek vizsgálata és elemzése, valamint ún. "best practice" (példaértékû) projektek megvalósítása a régióban; kisvállalkozás-fejlesztési konstrukciók, köztük marketing tevékenységek, kereskedelmi vásárok és promóciós tevékenységek; a turizmus területén információterjesztés, marketing és promóciós tevékenységek; Intézményfejlesztés, intézményi együttmûködés, tervezési és fejlesztési tanulmányok területfejlesztési tanulmányok; integrált katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztésére vonatkozó tevékenységek; együttmûködés az egészségügyben; a határ menti régiók közös programozásának, közös kutatási programok kereteinek, közösen meghatározott prioritásokat figyelembe vevô regionális fejlesztési stratégiák elôkészítése, kidolgozása; megvalósíthatósági tanulmányok. Humán erôforrás fejlesztés, kulturális együttmûködés, helyi demokrácia képzés; kulturális csereprogramok (hálózatépítés); helyi demokrácia (hálózatépítés); Környezetvédelem, vízgazdálkodás a védett területek, azok flórája és faunája megóvásának propagálása, a kapcsolódó programok és rendezvények támogatása; együttmûködés a természetvédelem területén; a régió speciális környezeti problémáira összpontosító tanulmánytervek, problémák elôrejelzése, környezeti képzések; akciók, amelyek emelik az emberek környezeti tudatosságát. Kik pályázhatnak A programban kizárólag non-profit szervezetek jogosultak pályázóként részt venni: non-profit szervezetek nem kormányzati szervezetek önkormányzatok, jogi személyiséggel rendelkezô társulások, önkormányzatok által alapított és önkormányzati kezelésben lévô társulások szakmai szervezetek és kamarák oktatási intézmények alapítványok és egyesületek szakszervezetek területi közigazgatás 20

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra melyet A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság tesz közzé. 1. A pályázati felhívás

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program. Szarvas, 2011. Február 16.

Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program. Szarvas, 2011. Február 16. Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Szarvas, 2011. Február 16. Magyarország részvétele a határon átnyúló együttműködési programokban Magyarország 1995 és 2003 között a PHARE

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 bemutatása

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 bemutatása A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 bemutatása Innovációs és Technológiai Transzfer irodák létrehozása a magyar-ukrán határtérségben c. projekt nyitókonferenciája Záhony,

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.4-08/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak)

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) SZEGED, 2013. december 02. Magyar Anna a Megyei Közgyűlés elnöke 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d 3d) A kkv-k kapacitásának támogatása a növekedésben és innovációs folyamatokban való részvétel

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

EU Compass projekt ismertetése 1.

EU Compass projekt ismertetése 1. EU Compass projekt ismertetése 1. Támogató alap: Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat benyújtás: 2010. 09. 15. Döntés: 2011. 03. 25. Szerződéskötés:

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Fukker Gabriella főosztályvezető Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály 2015. február 25.

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Felhívás Turisztikai vonzerők fejlesztése 1/2004/ROP1.1 2004. február A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

1.5.2 A határmenti együttműködést támogató közösségi programok

1.5.2 A határmenti együttműködést támogató közösségi programok 1.5.2 A határmenti együttműködést támogató közösségi programok A alulról jövő kezdeményezésként indult határmenti együttműködés a nyolcvanas évek közepére az Európai Unió hivatalos politikájává emelkedett.

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

Regionális innovációs források Innovációs Alap

Regionális innovációs források Innovációs Alap Hogyan pályázzunk? EUREKA és Baross Gábor Program információs nap Baross Gábor innovációs pályázati lehetőségek a Nyugat-dunántúli Régióban Nyeste Péter innovációs menedzser Sopron, 2008. március 17. Regionális

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. január

Pályázati figyelő 2011. január Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot kiíró Nemzeti Civil Alapprogram szervezet Civil szervezetek működésének támogatására (országos) / NCA-ORSZ-11 a) társadalmi

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért PLACE PARNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network

Részletesebben

European Union European Regional Development Fund

European Union European Regional Development Fund TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓK, PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK Magyarország-Románia Határmenti Együttműködési Program 2007-2013 2007-2013 European Union European Regional Development Fund BEVEZETÉS MILYEN típusú projektek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

E redm ények és lehetős ég ek a ha tá rm enti eg yüttm űk ödés ben

E redm ények és lehetős ég ek a ha tá rm enti eg yüttm űk ödés ben E redm ények és lehetős ég ek a ha tá rm enti eg yüttm űk ödés ben V eres C s illa V á ti N onprofit K ft. H a jdús zobos zló, 2011. 02. 10. ETE programok Határon átnyúló együttműködési programok 1. P

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK AJÁNLAT 2012 I. negyedévében a kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, önkormányzatok, valamint nonprofit szervezetek számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től)

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) Program megnevezése Hitelnyújtó intézmény Szerződés száma Hitelszerződés kelte Hitelnyújtás célja Beruházás(ok)

Részletesebben

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16.

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. 1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. Tel.: 06-1-461 461-33-00 Az IT Információs Társadalom Kht. segítõ tevékenysége a pályázatok elõkészítésében Farsang Attila regionális irodavezetõ Miskolc, 2004. február

Részletesebben

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete 1 Mellékletek M1. táblázat Az NFÜ projektadatbázisának és a KELER Zrt. ISIN-adatbázisának struktúrája NFÜ-adatbázis mező KELER

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió

Közép-Dunántúli Régió Az innováció-orientált társadalom és gazdaság értelmezése a Közép- Dunántúli Régióban 1 Kovács Tamás Programigazgató Közép-Dunántúli RFÜ Veszprém, 2006. május 31. 2 Terület Lakosság Népsűrűség Városi népesség

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom:

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Az elmúlt évben a gazdasági válság minden bizonnyal az

Részletesebben

Title. Enterprise Europe Network. Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry

Title. Enterprise Europe Network. Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry Title Enterprise Europe Network Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network Jogi háttér CIP (Competitiveness and

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium

Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági termékek (EU) belső piacon és harmadik országokban történő megismertetése és promóciója Pályázók köre: Szakmai és szakmaközi szervezetek PR tevékenység, promóció

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

Regionális Operatív Programok

Regionális Operatív Programok Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben