P HARE CBC PROGRAMOK EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSEK ELÕSEGÍTÉSÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P HARE CBC PROGRAMOK EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSEK ELÕSEGÍTÉSÉRE"

Átírás

1 P HARE CBC PROGRAMOK EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSEK ELÕSEGÍTÉSÉRE

2 P HARE TÁMOGATÁSI PROGRAMOK A HATÁRRÉGIÓKBAN A határon átnyúló együttmûködést, amely regionális kezdeményezésként indult, a nyolcvanas évek közepére az Európai Unió a központi területfejlesztési politika részévé tette. A határ mentiség gyakran jelent hátrányt, különösen akkor, ha a terület az ország centrumtérségeitôl távol fekszik, nehezen elérhetô, vagy akkor, ha a határ nehezen átjárható, a kétoldalú kapcsolatok szegényesek. A gazdasági és a kulturális együttmûködések fejlesztése, támogatása egyben elôsegíti a politikai vagy etnikai feszültségek oldását is a határ menti térségekben. A 1990-es évektôl kezdôdôen az Európai Unió mind nagyobb figyelmet fordított a határon átnyúló fejlesztések támogatására mind a saját külsô határain, mind a leendô EU-tagországok határ menti térségeiben. Ausztria csatlakozásakor az évi programmal indult el egy belsô európai uniós kezdeményezés, az Interreg mintájára a Phare CBC (Cross-Border Cooperation) program Magyarországon. Ez kezdetben az osztrák határtérséget érintette, majd fokozatosan kiterjedt a magyar román, a magyar szlovák és a magyar szlovén határszakaszokra és ez évtôl a magyar horvát és magyar ukrán együttmûködésre, illetve folyik a magyar szerb közös fejlesztési programok elôkészítése. Az évi Phare CBC programok összesen 135 millió euró támogatási kerettel segítették elô a kapcsolatok fejlôdését és az elmaradott határ menti térségek felzárkózását. Ennek keretében többek között közös vízügyi beruházások, határ menti gazdaságfejlesztési projektek valósultak meg, elkerülô utak, információs központok épültek, ipari parkokhoz alapinfrastruktúrát létesítettek, szennyvíztisztítókat, hulladéklerakókat, kikötôt, konferencia központokat hoztak létre, határátkelôhelyeket korszerûsítettek az Európai Unió követelményei szerint, fejlesztették a kerékpárút-hálózatot, informatikai és kutatás-fejlesztési projektek indultak, közös kulturális eseményeket rendeztek, és a határ menti térség lakosságát érintô képzéseket tartottak. A Phare CBC programok támogatási területei: regionális fejlesztés és tervezés gazdaságfejlesztés infrastruktúra-fejlesztés közlekedésfejlesztés humán erôforrás-fejlesztés turizmus környezet- és természetvédelem 2

3 P ÁLYÁZHATÓ P HARE CBC PROGRAMOK A Phare CBC indulása óta a programok az érintett határszakaszokon jellemzôen néhány nagy értékû projektbôl és a kisebb léptékû fejlesztéseket ösztönzô támogatási formából, az ún. Kisprojekt Alapból épültek fel. A határon átnyúló hatás vagy a határ menti együttmûködés minden esetben alapkövetelmény volt. A nagyprojektek elsôsorban egy-egy kiemelt beruházást jelentettek, amelyek legalább 2 millió euró Phare támogatással valósultak meg. A projektek kiválasztásáról, indításáról az érintett országok képviselôbôl álló Közös Együttmûködési Bizottságok (JCC) döntöttek. A Kisprojekt Alapok a határon átnyúló, közösségi és helyi fejlesztési tevékenységek támogatását szolgálják elôsegítve ezáltal a határrégióban élô emberek közötti, határon átnyúló integrációs folyamatot. A kisprojekt alapok esetében egy támogatási keretet határoznak meg, az egyes határszakaszokon ez az összeg 500 ezer és 2 millió euró között alakulhat, illetve kijelölik az adott térségben fejlesztendô területeket, amelyek általában a környezetvédelem, a turizmus, a humán erôforrások fejlesztése, a gazdaságfejlesztés, valamint a regionális tervezés és fejlesztés területei. Erre az alapra lehet projektekkel 5 és 50 ezer euró közötti összegért, mint vissza nem térítendô támogatásért pályázni. A projektek közös célja a helyi és regionális hatóságok kapacitásának fejlesztése a határ menti régióban közös projektek beazonosítására, kidolgozására és megvalósítására, az emberek közötti tartós együttmûködések erôsítése, valamint munkahelyek létrejöttének elôsegítése a határ menti régióban. A és évi Phare CBC programok már jellemzôen a kisprojekt alapokhoz hasonló elven mûködô, ún. támogatási konstrukciókat tartalmaznak a határ menti együttmûködésben évek óta résztvevô osztrák, szlovén, szlovák és román határszakaszokon. A támogatási konstrukciók a határon átnyúló együttmûködések egy-egy kiemelt területére koncentrálnak (pl. humán erôforrások fejlesztése, közlekedésfejlesztés stb.), és ezeknek a területeknek az igényei és szükségletei alapján jelölnek meg támogatandó tevékenységeket összhangban az adott határterület Közös Programozási Dokumentumában lefektetett célokkal. Az elérhetô minimális és maximális támogatási összegek támogatási konstrukciónként eltérôek, szintén az adott támogatási terület jellemzôitôl függôen. Jelen kiadvány a 2003-ban induló és 2004-ben várható Phare CBC programokat foglalja össze az egyes határszakaszokat külön-külön tárgyalva. 3

4 O s z t r á k M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k O SZTRÁK MAGYAR EGYÜTTMÛKÖDÉSEK Phare CBC Magyarország Ausztria Program 2002 TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓK A program célja a határon átnyúló együttmûködés fejlesztése, intenzitásának növelése révén a határrégió versenyképességének erôsítése, a határtérség felkészítése az európai uniós csatlakozás kihívásaira. Ennek érdekében a program két kiemelt területen támogat fejlesztéseket: Az együttmûködés fejlesztése a képzés, a szakképzés és a kutatás területén Határon átnyúló környezetvédelmi infrastruktúra hálózatok A két témát külön pályázati kiírás keretében hirdetik meg. 1. Az együttmûködés fejlesztése a képzés, a szakképzés és a kutatás területén A programban a regionális gazdaság, illetve a munkaerôpiac igényeihez illeszkedô fejlesztések támogatására nyílik lehetôség két komponens keretében: I. komponens: A határrégió gazdasági igényeihez illeszkedô képzési és tréningprogramok Tananyagfejlesztés szakképzési és felsôoktatási programok számára, módszertan-transzfer, a határ két oldalán párhuzamosan futó képzési programok tartalmának összehangolása, képesítések kölcsönös elismerése. A gazdasági igényekhez illeszkedô határon átnyúló szakképzési és tréningprogramok megvalósítása. Speciális, a munkaerô-piaci szereplôk (munkaerô-piaci szakemberek, gazdasági szereplôk, munkáltatók, kis és középvállalkozások, szociális szféra szereplôi stb.) EU-csatlakozásra történô felkészülését elôsegítô tréningprogramokhoz kapcsolódó tananyagfejlesztés, képzési programok megvalósítása. II. komponens: Határon átnyúló kutatási programok Határon átnyúló együttmûködési és csereprogramok kidolgozása és megvalósítása a kutatás-fejlesztés terén, kutatási programok kidolgozása és megvalósítása, workshopok és szemináriumok szervezése, tanulmányok elkészítése, szakértôcserék, közös tananyagfejlesztés Ph.D. programok számára Kik pályázhatnak? Kizárólag non-profit szervezetek jogosultak pályázóként részt venni a programban. Az I. komponens A gazdaság igényeihez illeszkedô képzési és tréningprogramok a határrégióban esetében ezek lehetnek non-profit szervezetek (egyesületek, alapítványok, közhasznú szervezetek és egyéb non-profit szervezetek), önkormányzatok, közintézmények, megyei munkaügyi központok, 4

5 kereskedelmi és iparkamarák, vállalkozásfejlesztési alapítványok, megyék és kistérségek társulásai, szakképzô és felnôttoktatási intézmények. A II. komponensre Határon átnyúló kutatási programok pályázhatnak: felsôoktatási intézmények, kutatóintézetek, non-profit szervezetek a kutatás-fejlesztés területén. Pályázni csak olyan szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Gyôr-Moson- Sopron, Vas és Zala megyék belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. A pályázat feltétele legalább egy határon túli szervezet és legalább egy gazdasági szereplô partnerként való bevonása a projektbe: A pályázónak legalább egy projekt-partnerrel kell rendelkeznie a határ túloldaláról, a határon túli partnerek a pályázó szervezet elsôdleges partnerei, amelyek kizárólag a határtérség ausztriai oldalán a jogosult területrôl Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd és Wien Umland-Süd - származhatnak. A pályázónak további legalább egy partnert kell kötelezôen bevonnia a projektbe a határtérség gazdasági szereplôi közül, melyek lehetnek kis és középvállalatok, gazdasági társaságok, stb. A gazdasági szereplôk a pályázó szervezet másodlagos partnerei, amelyek csak a jogosult területrôl Gyôr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye, valamint Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd és Wien Umland-Süd származhatnak. A program támogatási keretösszege 4 millió euró O s z t r á k M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás mindkét komponensben legalább euró, maximális értéke euró. A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben kell biztosítani. Tervezett ütemezés A pályázatok elkészítésére 4 hónap áll rendelkezésre. Pályázati felhívás meghirdetése: május 5. Pályázatok beadásának határideje: szeptember 8. Projektek indítása (szerzôdéskötések): január 5

6 O s z t r á k M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k 2. Határon átnyúló környezetvédelmi infrastruktúra hálózatok A program környezetvédelmi fejlesztésekhez nyújt támogatást a régió területén háromablakos támogatási konstrukció keretében: I. komponens: Tanulmányok és emberi erôforrás-fejlesztés Támogatás nyújtható szolgáltatások beszerzésére: Tanulmányok, úgymint projekt elôkészítést és fejlesztést szolgáló dokumentumok (hatástanulmányok, szükségletelemzések, megvalósíthatósági tanulmányok) Magyar és osztrák környezeti szakértôk közös képzése Környezetvédelemhez kapcsolódó információs kampányok II. komponens: Környezetvédelmi infrastruktúra beruházások Támogatás nyújtható szolgáltatások és eszközök beszerzésére, valamint építési tevékenységre: Települések, illetve településrészek egyedi és/vagy ártalommentes szennyvízelhelyezésének és -kezelésének kialakítása (pl. természetbarát kezelôrendszerek alkalmazása) Szennyvíziszap és települési folyékony hulladék összegyûjtése, elôzetes kezelése és elhelyezése Szelektív hulladékgyûjtés és hasznosítás eszközeinek beszerzése, különös tekintettel a biológiai hasznosításra Információs és figyelemfelkeltô programok e komponens tevékenységeihez kapcsolódóan a projekt részeként, a projekt összköltségvetésének maximum 20%-áig III. komponens: Megújuló energia használatának ösztönzése Támogatás nyújtható szolgáltatások és eszközök beszerzésére, valamint építési tevékenységre: Megújuló energiaforrás kapacitás létrehozása beleértve: a szilárd és folyékony hulladékból és szennyvíziszapból nyert energiát Információs és figyelemfelkeltô programok e komponens tevékenységeihez kapcsolódóan a projekt részeként, a projekt összköltségvetésének maximum 20%-ig Kik pályázhatnak? Mindhárom komponensben pályázatot nyújthatnak be non-profit és nem-kormányzati szervezetek, a célterületen belüli önkormányzatok, jogi személyiséggel rendelkezô társulások, önkormányzatok által alapított és önkormányzati kezelésben lévô társulások, szakmai szervezetek és kamarák, oktatási intézmények, alapítványok és egyesületek, területi közigazgatás. Üzleti vállalkozások és szövetkezetek jogi formájuktól függetlenül nem jogosultak pályázni. Pályázni csak olyan szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Gyôr-Moson- Sopron, Vas és Zala megyék belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. 6

7 A pályázat feltétele legalább egy határon túli szervezet partnerként való bevonása a projektbe: A pályázóknak legalább egy projekt-partnerrel kell rendelkezniük a határ túloldaláról. Ennek az ún. elsôdleges partnernek a határtérség ausztriai oldalán a jogosult területrôl Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd, és Wien Umland-Süd kell származnia. A pályázónak az elsôdleges partnereken kívül még egyéb, ún. másodlagos partnerei is lehetnek, amelyeknek szintén a jogosult határtérségbôl kell származniuk: Gyôr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék, valamint Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd, és Wien Umland-Süd. A program támogatási keretösszege 8 millió euró Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás az egyes komponenseknél: I. komponens: Tanulmányok és emberi erôforrás-fejlesztés minimum maximum euró II. komponens: Környezetvédelmi infrastruktúra beruházások minimum maximum euró III. komponens: Megújuló energia használatának ösztönzése minimum maximum euró A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben kell biztosítani. O s z t r á k M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k Tervezett ütemezés A pályázatok elkészítésére 4 hónap áll rendelkezésre. Pályázati felhívás meghirdetése: május 5. Pályázatok beadásának határideje: szeptember 15. Projektek indítása (szerzôdéskötések): január Phare CBC Magyarország-Ausztria Program 2003 TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓK A program célja a határon átnyúló együttmûködés fejlesztése, intenzitásának növelése révén a határrégió versenyképességének erôsítése, a határtérség felkészítése az európai uniós csatlakozás kihívásaira. Ennek érdekében a programban két kiemelt területen támogathatóak fejlesztések: Határon átnyúló közlekedési infrastruktúra hálózatok Határon átnyúló turizmusfejlesztési hálózatok A témák két külön pályázati kiírás keretében kerülnek meghirdetésre. 7

8 O s z t r á k M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k 1. Határon átnyúló közlekedési infrastruktúra hálózatok A program az elérhetôség javítását szolgáló fejlesztésekhez nyújt támogatást a régió területén kétablakos támogatási konstrukció keretében: I. komponens: Tanulmányok, tervek és egyéb szolgáltatások Támogatás nyújtható szolgáltatások beszerzésére: Tanulmányok, úgymint projekt elôkészítést és fejlesztést szolgáló dokumentumok határon átnyúló utakhoz, vasúthoz, viziutakhoz, valamint kisléptékû, intermodális létesítményekhez kapcsolódó célokra (hatástanulmányok, szükségletelemzések, megvalósíthatósági tanulmányok) Közlekedéshez kapcsolódó szolgáltatások és beszerzések (a határhoz vezetô utakhoz kapcsolódó információs szolgáltatások, internetes szolgáltatások, út menti elektronikus információs táblák, tömegközlekedés-koordinációs intézkedések, különös tekintettel az intermodalitásra, stb.) II. komponens: Közlekedési infrastruktúra fejlesztési beruházások Támogatás nyújtható építési beruházásokra: Közvetlenül a határhoz vezetô utakhoz kapcsolódó útépítési, felújítási beruházások; közlekedéstechnológiai beruházások (közlekedési lámpák és táblák, információs táblák stb.) Helyi (3, 4, 5 számjegyû és önkormányzati) úthálózathoz kapcsolódó útépítési és felújítási munkák, beleértve a közvetlenül határhoz vezetô utakhoz kapcsolódó utakat is; közlekedéstechnológiai beruházások (közlekedési lámpák és táblák, információs táblák stb.) Közlekedésbiztonsághoz kapcsolódó építési beruházások (aluljárók, felüljárók, körforgalmak stb.) Kik pályázhatnak? non-profit és nem-kormányzati szervezetek a célterületen belüli önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkezô társulások önkormányzatok által alapított és önkormányzati kezelésben lévô társulások szakmai szervezetek és kamarák oktatási intézmények alapítványok és egyesületek helyi, megyei és regionális hatóságok közútkezelô közhasznú társaságok és más regionális infrastruktúra kezelô közhasznú társaságok Üzleti vállalkozások és szövetkezetek jogi formájuktól függetlenül nem pályázhatnak. Pályázni csak olyan szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Gyôr-Moson- Sopron, Vas és Zala megyék belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. A pályázat feltétele legalább egy határon túli szervezet partnerként való bevonása a projektbe: A pályázóknak legalább egy projekt-partnerrel kell rendelkezniük a határ túloldaláról. Ennek az ún. elsôdleges partnernek a határtérség ausztriai oldalán a jogosult területrôl Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd, és Wien Umland-Süd kell származnia. A pályázónak az elsôdleges partnereken kívül még egyéb, ún. másodlagos partnerei is lehetnek, amelyeknek szintén a jogosult határtérségbôl kell származniuk: Gyôr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék, valamint Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd, és Wien Umland-Süd. 8

9 A program támogatási keretösszege 8 millió euró Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás az egyes komponenseknél: I. komponens: Tanulmányok, tervek és egyéb szolgáltatások minimum maximum euró II. komponens: Közlekedési infrastruktúra fejlesztési beruházások minimum maximum euró A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben kell biztosítani. 2. Határon átnyúló turizmusfejlesztési hálózatok A programban a régió területén a határon átnyúló turisztikai kínálat részeként turisztikai termékek vonzerô, kapcsolódó létesítmények és szálláslehetôség, szolgáltatások fejlesztésének támogatására nyílik lehetôség: Támogathatóak szolgáltatások és eszközök beszerzése, valamint építési beruházások: Természeti és kulturális értékeken alapuló turisztikai attrakciók, kapcsolódó létesítmények, információs irodák és szállás kialakítása és fejlesztése. A tevékenységeknek a turizmus következô ágaira kell koncentrálni: kerékpáros turizmus (kerékpáros turizmushoz kapcsolódó létesítmények, pl. kölcsönzésre, javításra alkalmas helyiségek, stb.) kulturális turizmus (az örökség részét képezô épületek, turisztikai célra alkalmas kastélyok, múzeumi szolgáltatások javítása, látogatói központok, stb.) természeti turizmus (ösvények, látogatói központok, stb.) Szálláshely létrehozása csak turisztikai attrakciók fejlesztéséhez kapcsolódóan megengedett. A támogatási keretbôl finanszírozott szálláshely a pályázó tulajdonát kell, hogy képezze. A támogatott létesítmények mûködtetésébôl származó jövedelmet vissza kell forgatni a projekt eredményeinek fenntartására és továbbfejlesztésére. A projektek tartalmazhatnak tréningtevékenységek megvalósítására irányuló komponenst is: a kialakított/fejlesztett turisztikai termékhez kapcsolódó szolgáltatások minôségének javítása turizmus- és desztináció menedzsment képességek javítása Egyedi kulturális örökség és kulturális programok közös menedzsmentje (fesztiválok, kastélyprogramok, kulturális utak, stb. valamint kapcsolódó információs irodák létesítése). Közös turisztikai szolgáltatások: létesítmény- és kínálati hálózat létrehozása közös marketing tevékenységek (pl. tanulmányutak, közös tematikus kiadványok, információs kampányok, konferenciák, stb.) közös információs és helyfoglalási rendszerek a turizmus és szabadidô ágazatban megvalósuló együttmûködés érdekében. O s z t r á k M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k 9

10 O s z t r á k M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k Kik pályázhatnak? non-profit és nem-kormányzati szervezetek célterületen belüli önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkezô társulások önkormányzatok által alapított és önkormányzati kezelésben lévô társulások szakmai szervezetek és kamarák oktatási intézmények alapítványok és egyesületek területi közigazgatás állami tulajdonban levô a célrégióban található turisztikai attrakciók. Üzleti vállalkozások és szövetkezetek, jogi formájuktól függetlenül, nem pályázhatnak. Pályázni csak olyan szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Gyôr-Moson- Sopron, Vas és Zala megyék belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. A pályázat feltétele legalább egy határon túli szervezet partnerként való bevonása a projektbe: A pályázóknak legalább egy projekt-partnerrel kell rendelkezniük a határ túloldaláról. Ennek az ún. elsôdleges partnernek a határtérség ausztriai oldalán a jogosult területrôl Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd, és Wien Umland-Süd kell származnia. A pályázónak az elsôdleges partnereken kívül még egyéb, ún. másodlagos partnerei is lehetnek, amelyeknek szintén a jogosult határtérségbôl kell származniuk: Gyôr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék, valamint Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd, és Wien Umland-Süd. A program támogatási keretösszege 4 millió euró Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás minimum értéke euró, maximális értéke euró. A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben kell biztosítani. Tervezett ütemezés A pályázatok elkészítéséhez a pályázóknak 4 hónap áll rendelkezésre. Pályázati felhívás meghirdetésének várható ideje: március Pályázatok beadásának várható határideje: július Projektek tervezett indítása (szerzôdéskötések): október 10

11 Phare CBC Magyarország-Ausztria Program 2001 KISPROJEKT ALAP Regionális tervezés és fejlesztés területfejlesztési tanulmányok; integrált katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztésére vonatkozó tevékenységek; együttmûködés az egészségügyben; Gazdaságfejlesztés és együttmûködés, ideértve a turizmust is közös marketing és PR tevékenységek, valamint közös publikációk; tanácsadói tevékenység és nyilvános vitafórumok szervezése; sikeres fejlesztési projektek vizsgálata és elemzése, valamint ún. best practice (példaértékû) projektek megvalósítása a régióban; kisvállalkozás-fejlesztési konstrukciók, köztük marketing tevékenységek, kereskedelmi vásárok és promóciós tevékenységek; a turizmus területén információterjesztés, marketing és promóciós tevékenységek; Emberi erôforrások fejlesztése képzés; kulturális csereprogramok (hálózatépítés); helyi demokrácia (hálózatépítés); O s z t r á k M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k Természetvédelem a védett területek, azok flórája és faunája megóvásának propagálása, a kapcsolódó programok és rendezvények támogatása; együttmûködés a természetvédelem területén. Kik pályázhatnak? A programban kizárólag non-profit szervezetek jogosultak pályázóként részt venni: non-profit és nem kormányzati szervezetek önkormányzatok, jogi személyiséggel rendelkezô társulások, önkormányzatok által alapított és önkormányzati kezelésben lévô társulások szakmai szervezetek és kamarák oktatási intézmények alapítványok és egyesületek szakszervezetek területi közigazgatás Pályázni csak olyan szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Gyôr-Moson- Sopron, Vas és Zala megyék belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. A pályázónak legalább egy projekt partnerrel kell rendelkeznie a határ túloldaláról. A határtérség ausztriai oldalán az érintett területek: Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd, Wien Umland-Süd. Az elsôdleges partneren kívül még egyéb, a jogosult határterületrôl származó partnerei is lehetnek.

12 O s z t r á k M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k A program támogatási keretösszege 1 millió euró Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás nem lehet kisebb, mint 5000 euró, maximális értéke euró. A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben és/vagy természetben kell biztosítani. Tervezett ütemezés Pályázati felhívás meghirdetése: február 14. Pályázatok beadásának határideje: április 24. Projektek indulása (szerzôdéskötések): június Phare CBC Magyarország-Ausztria Program 2002 és 2003 KISPROJEKT ALAP A Phare CBC Magyarország Ausztria Kisprojekt Alap 2002 és 2003 pályázati felhívása programonként 1,33 millió euró támogatási keretösszeggel, a évihez hasonló feltételekkel kerül kiírásra várhatóan 2004 elején. 12

13 S ZLOVÉN MAGYAR EGYÜTTMÛKÖDÉSEK Phare CBC Magyarország-Szlovénia Program 2003 TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ A határ menti régió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása A program humán erôforrás fejlesztésekhez nyújt támogatást a régió területén kétablakos támogatási konstrukció keretében: I. komponens: A munkanélküliek foglalkoztatásának fejlesztése (a) A munkanélküliek munkaerô-piaci reintegrációjának elôsegítése A munkanélküliek igényeihez illeszkedô speciális képzési és foglalkoztatási programok kifejlesztése és megvalósítása különös tekintettel a prioritásként kezelt célcsoportokra: tartós munkanélküliekre, nôkre, fiatalokra (b) A munkanélküliek foglalkoztatásának támogatása Munkanélküliek számára gyakorlatorientált képzési programok kifejlesztése és megvalósítása (pl. in-company tréningek) Innovatív, közös foglalkoztatási programok kifejlesztése, ideértve az újfajta foglalkoztatási módokat és a munkaszervezet új formáit támogató foglalkoztatási programokat (pl. távmunka) A munkanélküliek foglalkoztatásának javítását elôsegítô képzési és foglalkoztatási programoknak kötelezôen tartalmazniuk kell humán szolgáltatásokat, úgymint pályaorientációs tanácsadás, kommunikációs tréningek, munka és szociális reintegrációs képzések, álláskeresô tréningek, önismereti és motivációs foglalkozások stb. Azok a képzési és foglalkoztatási projektek, amelyek a határtérség valamely helyi foglalkoztatójával együttmûködve munkatapasztalatot nyújtanak a programokban résztvevôk számára, prioritásban részesülnek. S z l o v é n M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k II. komponens: Fenntartható partnerkapcsolatok kialakítása a munkaerô-piacon a határ mindkét oldalán (a) Partnerségi kapcsolatépítô programok a helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatására térségi foglalkoztatási paktumok megvalósítása Partnerségi kapcsolatépítô programok helyi foglalkoztatási kezdeményezések kialakítása és megvalósítása érdekében; munkahelyteremtô és munkahelymegôrzô kezdeményezések kialakítása és megvalósítása a határ menti térségben a térségi foglalkoztatási paktumok mintájára. (b) Közös változás-elôrejelzô rendszerek kifejlesztése A munkaerôpiacon szükséges képességek azonosítása, elemzése Közös rendszerek kifejlesztése a tartós munkanélküliség, illetve az inaktívvá válás által veszélyeztetettek korai azonosítására (c) Az információs technológiák használatának kiszélesítése a munkaerô-piaci szolgáltatásokat nyújtó szervezetek közötti együttmûködés javítására Közös adatbázisok Közös honlapok Internet-alapú munkaerô-piaci szolgáltatások közös kifejlesztése és terjesztése 13

14 S z l o v é n M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k Kik pályázhatnak? A programban kizárólag non-profit szervezetek jogosultak pályázóként részt venni. non-profit és nem kormányzati szervezetek kamarák helyi és regionális szintû szervezetek kistérségi és regionális fejlesztési társulások munkaügyi szervezetek, munkaügyi központok szakképzô és képzôintézmények (az iskolákat is ideértve) egyesületek, alapítványok Pályázni csak olyan szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Vas és Zala megyék belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. A pályázat feltétele legalább egy határon túli szervezet partnerként való bevonása a projektbe. A határtérség szlovén oldalán a jogosult terület Pomurje régió. A pályázónak az elsôdleges partneren kívül még egyéb, a jogosult határterületrôl származó partnerei is lehetnek. A program támogatási keretösszege euró Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás mindkét komponensben legalább euró, maximális értéke euró. A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben kell biztosítani. Tervezett ütemezés A pályázatok elkészítéséhez a pályázóknak 4 hónap áll rendelkezésükre. Pályázati felhívás meghirdetésének várható ideje: február Pályázatok beadásának várható határideje: június Projektek tervezett indítása (szerzôdéskötések): október Phare CBC Magyarország-Szlovénia Program 2001 KISPROJEKT ALAP Helyi gazdaság fejlesztése, beleértve a turizmust Együttmûködés fejlesztése az egészségügy területén, elsôsorban az eszközök és létesítmények határ menti alapon történô megosztásával Létesítmények és eszközök fejlesztése és létrehozása a határ menti régiók közötti információáramlás és kommunikáció fejlesztése érdekében, ideértve a határon átnyúló rádiókat, televíziókat, újságokat és egyéb médiát Kulturális csereprogramok Helyi foglalkoztatási, oktatási és képzési kezdeményezések Környezetvédelem Kik pályázhatnak? 14

15 A programban kizárólag non-profit szervezetek jogosultak pályázóként részt venni: non-profit és nem kormányzati szervezetek önkormányzatok, jogi személyiséggel rendelkezô társulások, önkormányzatok által alapított és önkormányzati kezelésben lévô társulások szakmai szervezetek és kamarák oktatási intézmények alapítványok és egyesületek szakszervezetek területi közigazgatás Pályázni csak olyan szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Vas és Zala megyék belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. A pályázat feltétele legalább egy határon túli szervezet partnerként való bevonása a projektbe. A határtérség szlovén oldalán a jogosult terület Pomurje régió. A pályázónak az elsôdleges partneren kívül még egyéb, a jogosult határterületrôl származó partnerei is lehetnek. A program támogatási keretösszege 738 ezer euró Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás nem lehet kisebb, mint euró, maximális értéke euró. A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben és/vagy természetben kell biztosítani. S z l o v é n M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k Tervezett ütemezés Pályázati felhívás meghirdetésének ideje: február 28. Pályázatok beadása: május 5. A projektek indítása (szerzôdéskötések): június Phare CBC Magyarország-Szlovénia Program 2002 és 2003 KISPROJEKT ALAP A Phare CBC Magyarország-Szlovénia Kisprojekt Alap 2002 és 2003 pályázati felhívása programonként 444 ezer euró támogatási keretösszeggel, a évihez hasonló feltételekkel kerül kiírásra várhatóan 2003 második felében. 15

16 R o m á n M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k R OMÁN MAGYAR EGYÜTTMÛKÖDÉSEK A magyar-román együttmûködési programokban a Támogatási konstrukciók célja a határon átnyúló együttmûködés fejlesztése, intenzitásának növelése révén a határrégió versenyképességének erôsítése, a határtérség felkészítése az európai uniós csatlakozás kihívásaira. Ennek érdekében a HU 2002/ számú támogatási konstrukció a gazdaságfejlesztés területén támogat fejlesztéseket. Phare CBC Magyarország-Románia Program 2002 TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ Határ menti gazdaságfejlesztés A magyar és román határtérségek közti együttmûködés továbbfejlesztése A gazdasági kapcsolatok kiterjesztése a magyar és román határ menti térségekben gazdasági tevékenységet végzô kis- és középvállakozásoknak nyújtott kiemelkedô segítség révén A személyek és vállalkozások számára a határ mindkét oldalán nyújtott szolgáltatások elérhetôségének megkönnyítése Az információáramlás és a kapcsolatok javítása magyar és román üzleti szolgáltatásokat nyújtó intézmények között A piaci információs és jövedelemtermelô lehetôségek javítása mind a magyar, mind a román vállalkozók számára Kik pályázhatnak? A programban kizárólag non-profit szervezetek jogosultak pályázóként részt venni: non-profit szervezetek önkormányzatok, közintézmények megyei munkaügyi központok kereskedelmi és iparkamarák, vállalkozásfejlesztési alapítványok kistérségek társulásai oktatási intézmények Pályázni csak azok a szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. A pályázónak legalább egy projekt partnerrel kell rendelkeznie a határ túloldaláról. A határtérség romániai oldalán az érintett területek: Arad, T imis, Bihor és Satu-Mare megyék. A pályázónak az elsôdleges partneren kívül még egyéb, a jogosult határterületrôl származó partnerei is lehetnek. A program támogatási keretösszege 3,53 millió euró 16

17 Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás nem lehet kisebb, mint euró, és nem lehet nagyobb, mint euró. A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át, ami magában foglalja Phare és a nemzeti társfinanszírozást is. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben kell a pályázónak biztosítania. Tervezett ütemezés A pályázatok elkészítéséhez a pályázóknak 3 hónap áll rendelkezésükre. Pályázati felhívás meghirdetése: július 11. Pályázatok beadásának határideje: október 9. Projektek tervezett indítása (szerzôdéskötések): január Phare CBC Magyarország Románia Program 2003 TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ 1. Határ menti gazdaságfejlesztés R o m á n M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k Turizmusfejlesztés a helyi és határon átnyúló elônyök minél magasabb szintû kihasználása érdekében: Kulturális örökség és természeti értékek hasznosítása Határon átnyúló térségek összehangolt turisztikai fejlesztése, kulturális együttmûködés, öko- és gyógyturizmus területén A fejlesztések megismertetéséhez közvetlenül kapcsolódó marketingeszközök támogatása Határ menti térségek turisztikai arculatának kialakítása Képzések a határ mentiségben rejlô gazdasági potenciál kihasználásának érdekében, a kétoldali szellemi tôke kölcsönös átadása révén: Képzések megszervezése, különösen a minôségmenedzsment, projektmenedzsment, marketing és határon átnyúló üzleti tevékenységek terén Szemináriumok és konferenciák a határon átnyúló gazdasági tevékenységekkel kapcsolatosan Megfelelô feltételek biztosítása találkozók, konferenciák, szemináriumok számára Fejlesztések az innovatív intézményi együttmûködés és kapcsolat kiépítése érdekében: A határ menti régió innovációs szolgáltató intézményei közötti együttmûködés javítása Magas szintû önkéntes együttmûködés és kapcsolatrendszer fejlesztése és termelésorientált klaszterek ösztönzése Új, versenyképes termékek, szolgáltatások és technológiák, kooperatív kutatás-fejlesztés támogatása 17

18 R o m á n M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k Kik pályázhatnak? A programban kizárólag non-profit szervezetek jogosultak pályázóként részt venni: non-profit szervezetek önkormányzatok, közintézmények megyei munkaügyi központok kereskedelmi és iparkamarák, vállalkozásfejlesztési alapítványok fejlesztési ügynökségek kistérségek társulásai alapítványok, egyesületek oktatási intézmények Pályázni csak azok a szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. A pályázónak legalább egy projekt partnerrel kell rendelkeznie a határ túloldaláról. A határtérség romániai oldalán az érintett területek: Arad, T imis, Bihor és Satu-Mare megyék. A pályázónak az elsôdleges partneren kívül még egyéb, a jogosult határterületrôl származó partnerei is lehetnek. A program támogatási keretösszege euró Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás nem lehet kisebb, mint euró, és nem lehet nagyobb, mint euró. A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át, ami magában foglalja Phare és a nemzeti társfinanszírozást is. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben kell a pályázónak biztosítania. Tervezett ütemezés A pályázatok elkészítéséhez a pályázóknak 4 hónap áll rendelkezésükre. Pályázati felhívás meghirdetése: április Pályázatok beadásának várható határideje: augusztus Projektek tervezett indítása (szerzôdéskötések): november 2. Környezetgazdálkodási infrastruktúra-hálózat Vízminôség megôrzését/javítását és árvízvédelmet célzó akciók: Vízbázis-védelem (pl. területi monitoring háttér megteremtése a környezeti károk megelôzésére, illetve kárelhárítás mielôbbi megindításának érdekében), Felszíni és felszín alatti vízkészletek védelme (pl. monitoring-rendszerek kiépítése a veszélyeztetett területeken, a szennyezések megelôzését szolgáló létesítmények telepítése) Árvízvédelmi monitoring rendszerek létesítése (pl. felszerelés, szoftverek beszerzése), Árvizek elleni védekezés (pl. árvízvédelmi létesítmények, töltés- és tározó-rendszerek, szivattyútelepek, vízkormányzási mûtárgyak építése, fejlesztése), 18

19 Belvizek elleni védekezés (pl. a vízelvezetést segítô mûtárgyak, csatornahálózat fejlesztése). Környezetkárosítás elleni akciók: Kommunális szennyvíz elvezetése, szennyvízkezelés fejlesztése/kiépítése települések /településrészek számára (pl. környezetbarát kezelôrendszerek létesítése), Az ipari balesetek következtében kialakuló környezeti szennyezések által okozott károk minimalizálását célzó rendszerek. Kik pályázhatnak? A programban kizárólag non-profit szervezetek jogosultak pályázóként részt venni: non-profit szervezetek önkormányzatok oktatási intézmények a felsorolt témákban érintett közintézmények (pl. nemzeti park igazgatóságok, vízügyi igazgatóságok, környezetvédelmi felügyelôségek) az említett szervezetek társulásai Pályázni csak azok a szervezetek jogosultak, amelyek a meghatározott határterületen Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék - belüli központtal vagy képviselettel rendelkeznek. A pályázónak legalább egy projekt partnerrel kell rendelkeznie a határ túloldaláról. A határtérség romániai oldalán az érintett területek: Arad, T imis, Bihor és Satu-Mare megyék. A pályázónak az elsôdleges partneren kívül még egyéb, a jogosult határterületrôl származó partnerei is lehetnek. R o m á n M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k A program támogatási keretösszege euró Milyen összegû támogatás pályázható meg? Az egyes projektekhez elnyerhetô támogatás nem lehet kisebb, mint euró, és nem lehet nagyobb, mint euró. A teljes támogatás összege nem haladhatja meg az összköltség 90%-át, ami magában foglalja Phare és a nemzeti társfinanszírozást is. A saját erô nagysága legalább a projekt összköltségének 10%-a. Az önrészt készpénzben kell a pályázónak biztosítania. Tervezett ütemezés A pályázatok elkészítéséhez a pályázóknak 4 hónap áll rendelkezésükre. Pályázati felhívás meghirdetése: április Pályázatok beadásának várható határideje: szeptember Projektek tervezett indítása (szerzôdéskötések): november 19

20 R o m á n M a g y a r e g y ü t t m û k ö d é s e k Phare CBC Magyarország-Románia Program 2001/2002 KISPROJEKT ALAP Gazdaságfejlesztés és együttmûködés, beleértve a turizmust közös marketing és PR tevékenységek, valamint közös publikációk; tanácsadói tevékenység és nyilvános vitafórumok szervezése; sikeres fejlesztési projektek vizsgálata és elemzése, valamint ún. "best practice" (példaértékû) projektek megvalósítása a régióban; kisvállalkozás-fejlesztési konstrukciók, köztük marketing tevékenységek, kereskedelmi vásárok és promóciós tevékenységek; a turizmus területén információterjesztés, marketing és promóciós tevékenységek; Intézményfejlesztés, intézményi együttmûködés, tervezési és fejlesztési tanulmányok területfejlesztési tanulmányok; integrált katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztésére vonatkozó tevékenységek; együttmûködés az egészségügyben; a határ menti régiók közös programozásának, közös kutatási programok kereteinek, közösen meghatározott prioritásokat figyelembe vevô regionális fejlesztési stratégiák elôkészítése, kidolgozása; megvalósíthatósági tanulmányok. Humán erôforrás fejlesztés, kulturális együttmûködés, helyi demokrácia képzés; kulturális csereprogramok (hálózatépítés); helyi demokrácia (hálózatépítés); Környezetvédelem, vízgazdálkodás a védett területek, azok flórája és faunája megóvásának propagálása, a kapcsolódó programok és rendezvények támogatása; együttmûködés a természetvédelem területén; a régió speciális környezeti problémáira összpontosító tanulmánytervek, problémák elôrejelzése, környezeti képzések; akciók, amelyek emelik az emberek környezeti tudatosságát. Kik pályázhatnak A programban kizárólag non-profit szervezetek jogosultak pályázóként részt venni: non-profit szervezetek nem kormányzati szervezetek önkormányzatok, jogi személyiséggel rendelkezô társulások, önkormányzatok által alapított és önkormányzati kezelésben lévô társulások szakmai szervezetek és kamarák oktatási intézmények alapítványok és egyesületek szakszervezetek területi közigazgatás 20

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra melyet A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság tesz közzé. 1. A pályázati felhívás

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30.

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30. A KDOP 2011-2013. évi Akciótervének pályázati lehetőségei Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, 2011. március 30. Az ÚSZT legfőbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program. Szarvas, 2011. Február 16.

Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program. Szarvas, 2011. Február 16. Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Szarvas, 2011. Február 16. Magyarország részvétele a határon átnyúló együttműködési programokban Magyarország 1995 és 2003 között a PHARE

Részletesebben

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 bemutatása

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 bemutatása A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 bemutatása Innovációs és Technológiai Transzfer irodák létrehozása a magyar-ukrán határtérségben c. projekt nyitókonferenciája Záhony,

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Csongrád Megye Integrált Területi Programja

Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja megyék, MJV-k részére meghatározott forráskeret 7 évre (2014-2020) 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat Csongrád megye:

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.4-08/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d 3d) A kkv-k kapacitásának támogatása a növekedésben és innovációs folyamatokban való részvétel

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

EU Compass projekt ismertetése 1.

EU Compass projekt ismertetése 1. EU Compass projekt ismertetése 1. Támogató alap: Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat benyújtás: 2010. 09. 15. Döntés: 2011. 03. 25. Szerződéskötés:

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14.

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14. A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül Varju László, Elnök, KMRFT 2008. október 14. KMRFT - Adatok, feladatok A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Felhívás Turisztikai vonzerők fejlesztése 1/2004/ROP1.1 2004. február A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a Stratégiai K+F műhelyek kiválósága GINOP-2.3.2-15 SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK AZ ITP ELFOGADÁSA A Zala Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) végrehajtásának zalai keretrendszerét Integrált

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak)

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) SZEGED, 2013. december 02. Magyar Anna a Megyei Közgyűlés elnöke 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Fukker Gabriella főosztályvezető Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály 2015. február 25.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Interreg V-A Románia- Magyarország Program

Interreg V-A Románia- Magyarország Program Interreg V-A Románia- Magyarország 2014-2020 Program A határon átnyúló együttműködést támogató programok Phare CBC (1997-2004/2006) Interreg IIIA (2004-2006) HURO CBC (2007-2013) Interreg VA (2014-2020

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I/65-1/2010/1 Tárgy: EGTC-s pályázatok benyújtása Üi.: Muntean Júlia Melléklet: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ

Részletesebben

Nemzeti Klaszter Konferencia

Nemzeti Klaszter Konferencia Nemzeti Klaszter Konferencia 2012. Március 27. Pécs Tartalom DCCA rövid bemutatása Duna Stratégia rövid bemutatása A klasztertevékenységek kapcsolódása a Stratégiához / PA 8/ PA 8 terület projektpéldáinak

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

Regionális innovációs források Innovációs Alap

Regionális innovációs források Innovációs Alap Hogyan pályázzunk? EUREKA és Baross Gábor Program információs nap Baross Gábor innovációs pályázati lehetőségek a Nyugat-dunántúli Régióban Nyeste Péter innovációs menedzser Sopron, 2008. március 17. Regionális

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 20. évre szóló éves fejlesztési keret azonosító jele GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- neve Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

European Union European Regional Development Fund

European Union European Regional Development Fund TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓK, PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK Magyarország-Románia Határmenti Együttműködési Program 2007-2013 2007-2013 European Union European Regional Development Fund BEVEZETÉS MILYEN típusú projektek

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

1.5.2 A határmenti együttműködést támogató közösségi programok

1.5.2 A határmenti együttműködést támogató közösségi programok 1.5.2 A határmenti együttműködést támogató közösségi programok A alulról jövő kezdeményezésként indult határmenti együttműködés a nyolcvanas évek közepére az Európai Unió hivatalos politikájává emelkedett.

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. január

Pályázati figyelő 2011. január Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot kiíró Nemzeti Civil Alapprogram szervezet Civil szervezetek működésének támogatására (országos) / NCA-ORSZ-11 a) társadalmi

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. [GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA Alapítva 2000-ben PÁLYÁZAT] BÉR- ÉS JÁRULÉK TÁMOGATOTT MUNKAERŐ, ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KISLÉPTÉKŰ INGATLAN BERUHÁZÁS LEHETŐSÉGÉVEL! GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben