A Szilárd burkolatú pályázati útépítések Budapest XV. kerületében tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás ajánlattevıi részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szilárd burkolatú pályázati útépítések Budapest XV. kerületében tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás ajánlattevıi részére"

Átírás

1 A Szilárd burkolatú pályázati útépítések Budapest XV. kerületében tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás ajánlattevıi részére Tisztelt Ajánlattevık! Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzata mint ajánlatkérı - által kezdeményezett Szilárd burkolatú pályázati útépítések Budapest XV. kerületében tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás (ajánlattételi felhívás: Közbeszerzési Értesítı 2010/107. szám, 2010/09/10; iktatószám: 25758/2010.) lehetséges ajánlattevıitıl az eljárással kapcsolatban, a Kbt-ben biztosított idıpontig az alábbi kérdések érkeztek. A kérdésekre ajánlatkérı nevében, a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény 56. (2) bekezdésének megfelelıen válaszolunk (kiegészítı tájékoztatás): 1. kérdés: Valamennyi utca esetében a költségvetési kiírásban szerepel a 10% nettó tartalék keret. Kérdés: a 10% tartalék keret összegét hol-, és milyen módon szerepeltessük a 2. számú melléklet - Kereskedelmi Ajánlat táblázatában? 1. válasz: A tartalék keret a nettó vállalkozói díj 10%-a, és a nettó vállalkozói díjhoz kell hozzáadni. A Kereskedelmi Ajánlatban a vállalkozói díj és az ÁFA oszlopai közötti oszlopban kell szerepeltetni. Munka megnevezése 2. számú melléklet KERESKEDELMI AJÁNLAT Vállalkozói díj (Ft) Tartalék keret 10% ÁFA (Ft) Bruttó ajánlati ár (Ft) 2. kérdés: A dokumentációban a mőszaki alkalmasság feltételei között építész szakági mőszaki vezetı szakember szerepel. Kérdésünk: tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya útépítés és nem magasépítés, nem elírás-e a fenti követelmény? 2. válasz: Valóban elírás történt, amiért szíves elnézést kérünk. A vonatkozó Alkalmassági minimumkövetelmények b/1 pontja helyesen: a helyszíni irányításért felelıs, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti felelıs mőszaki vezetıi névjegyzék 1. melléklet II. rész pontja szerinti kategóriába felvett szakemberrel. 3. kérdés: Az ajánlati felhívás szerint Alkalmatlan az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha: a) bármely pénzintézetnél vezetett számláján a nyilatkozat kiállítását megelızı 12 hónapban volt sorban állás, vagy a pénzintézeti nyilatkozat szerint nem megfelelıen teljesítette hitel visszafizetési kötelezettségeit vagy a jelen szerzıdés tárgya tekintetében az útépítési munkákra vonatkozó felelısségbiztosítás értéke nem éri el a 1

2 minimum 30 millió Ft-ot, és a kártérítési limit legalább a 15 millió Ft/kár/év értéket;. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos útmutató szerint az alkalmasság igazolására ajánlattevınek be kell nyújtania valamennyi számlavezetı pénzintézet által kiállított, az ajánlattételi határidıt megelızı 60 napnál nem régebbi igazolás eredeti vagy hiteles másolati példányban az alábbi tartalommal: - mióta vezeti a vállalkozás számláját, - a vállalkozás számláján volt-e sorban állás az igazolás kiállítását megelızı 12 hónapban, - van-e hitelkapcsolata, és a hitel-visszafizetési kötelezettségeit hogyan teljesítette, - vagy az elıírt felelısségbiztosításról szóló kötvény másolatának benyújtásával; A két dokumentum véleményünk szerint ellentmond egymásnak: a felhívás szerint bármelyik tény kizárja az ajánlattevı alkalmasságát, az útmutató szerint az igazolások vagylagosan nyújtandók be. Kérdésünk: az alkalmasság igazolására a pénzintézeti igazolásokat és a felelısségbiztosítási kötvényt is be kell nyújtani, vagy elegendı az egyik? 3. válasz: Elnézést kérünk, ha esetleg félreérthetı volt a megfogalmazás és a két igazolási mód nem lett kellıképpen szétválasztva az ajánlattételi felhívásban. Ettıl függetlenül általános szabály, hogy amennyiben az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció között ellentmondás van, úgy az ajánlattételi felhívásban foglaltak az irányadók! Ennek megfelelıen az alkalmasság igazolására a megfelelı tartalommal kiállított pénzintézeti igazolásokat és a megfelelı tartalommal kiállított felelısségbiztosítási kötvényt is kérjük benyújtani! Ez utóbbit építési beruházás esetén a Kbt (2) bekezdése kötelezı jelleggel írja elı! 4. kérdés: Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos útmutató 6. és 7. oldalán az ajánlattételi határidı augusztus 27. Kérjük megerısíteni, hogy ez az adat téves, az ajánlattételi határidı helyesen az ajánlati felhívás szerinti szeptember válasz: Megerısítjük, hogy a augusztus 27-i ajánlattételi határidı téves adat, a határidı helyesen az ajánlattételi felhívás IV.3.4) pontjában szereplı szeptember óra. Ezért a hibáért is szíves elnézést kérünk. 5. kérdés: Kérjük meghatározni az elbírálási szempontok szerinti paraméterek azon értékeit, amelyektıl Ajánlatkérı az adott paramétert kirívóan alacsonynak, illetve magasnak minısíti. 5. válasz: Ajánlatkérı erre a kérdésre nem tud egzakt választ adni. Egyrészt minden ajánlattevınek magának kell eldöntenie, hogy a bírálati szempontok szerinti elemekre mit ajánl meg, másrészt a kérdés nyilvánvalóan az ajánlatok egymással történı összevetése során is vizsgálandó. 2

3 Természetes, hogy az ajánlatoknak az ésszerőség és a Kbt. által meghatározott kereteken belül kell maradnia, ellenkezı esetben ajánlatkérı a Kbt aiban foglaltakat köteles alkalmazni. Az ajánlati árra vonatkozóan a Kbt., illetve kapcsolódóan a Közbeszerzések Tanácsa honlapján elérhetı Irreális ajánlatokkal kapcsolatos tájékoztatás konkrétan meghatározzák, hogy mi minısülhet irreálisan alacsony, illetve magas árnak. A teljesítési határidıt minden ajánlattevınek a saját kapacitásait figyelembe véve kell meghatároznia, mint említettük az ésszerőség határain belül. Példaként említve: néhány napos befejezési határidıt nyilván irreálisnak tekintünk. Ugyanez vonatkozik a kötbérre is. Nyilvánvaló, hogy napi 10 %-os kötbért irreálisnak tekintünk, de pontosan meghatározni mondjuk 0,5 és 3 % között nem tudjuk. A jótállással kapcsolatban tájékoztatjuk az ajánlattevıket, hogy 60 hónapnál hosszabb jótállást ne ajánljanak meg, mert szintén a Közbeszerzések Tanácsának Tájékoztatóját figyelembe véve azt ajánlatkérı nem tudja elfogadni. 6. kérdés: A felolvasó lapon meg kell adni az ajánlattételi felhívásban meghatározott teljesítési határidıtıl kedvezıbb teljesítési határidı (naptári nap) adatot. Kérdésünk: ez az ajánlattevı által megajánlott átfutási idı, vagy a dokumentációban megadott legkésıbbi befejezési idıpont és az ajánlattevı által vállalt befejezési idıpont közötti naptári napok száma legyen? 6. válasz: A dokumentációban megadott legkésıbbi befejezési idıpont és az ajánlattevı által vállalt befejezési idıpont közötti naptári napok száma legyen. 7. kérdés: A költségvetésekben szerepel 10 % mértékő tartalékkeret. Kérdésünk: a felolvasó lapon a vállalási ár tartalékkerettel együtt, vagy anélkül adandó meg? 7. válasz: A kérdésre az 1. válaszunk felel. 8. kérdés: Az Ajánlatkérı honlapjáról letölthetı dokumentumok nem tartalmaznak egyeztetett közmőgenplánt, jóváhagyott ideiglenes és végleges forgalomtechnikai terveket, továbbá hossz- és keresztszelvényeket. Kérdésünk: rendelkezik-e T. Ajánlatkérı ezen tervekkel, van-e az ajánlattevıknek tervezési, egyeztetési, jóváhagyatási feladata? 8. válasz: Rendelkezünk ezen tervekkel, a T. Ajánlattevıknek tervezési, egyeztetési, jóváhagyatási feladatai nincsenek. 3

4 9. kérdés: A tervezett járdák rétegrendje az útépítési és a környezetrendezési tervrészekben eltérı. Kérjük megerısíteni, hogy az útépítési terv szerinti szerkezetre kell ajánlatot adni! 9. válasz: Megerısítjük: az útépítési terv szerinti szerkezetre kell ajánlatot adni! 10. kérdés: Az Öregfalusi utca költségvetésében nem szerepel a szelektív hulladékgyőjtı konténerek áthelyezésének, a kerékpártárolónak és az őrszelvénybe nyúló fák gallyazásának költsége, amely munkákat a környezetrendezési terv tartalmazza. Kérdésünk: ezen munkák részei a jelen közbeszerzési eljárásnak? Ha igen, kérjük meghatározni a pontos mőszaki tartalmat és a költségek elszámolásának helyét a költségvetési kiírásban! 10. válasz: A szelektív hulladékgyőjtı konténerek áthelyezése nem az útépítés kivitelezıjének, hanem az FKF Zrt-nek a feladata. Az útépítés és környezetrendezés keretében a környezetrendezési terven megadott alapot kell kialakítani a konténerek részére. Ez az építendı járda szerkezetével megegyezı szerkezetbıl készül, mennyiségeit ezért a járdaépítési mennyiségek tartalmazzák. Kerékpár tároló kihelyezése és a közúti őrszelvénybe nyúló fák gallyazása nem része a jelen közbeszerzési eljárásnak, ezért nem szerepelnek tételeik a költségvetési kiírásban. 11. kérdés: Az Öregfalusi utca költségvetésében a makadám bontás és a törmelék elszállítás (4. és 8. tételek) mértékegysége (m) véleményünk szerint tévesen van feltüntetve, mindkét tétel mértékegysége helyesen m3 lenne. Kérjük megerısíteni. 11. válasz: Megerısítjük: a mértékegységek valóban tévesen vannak feltüntetve, természetesen mindkét tétel mértékegysége m 3 (köbméter). Kérjük szíves elnézésüket. 12. kérdés: Az Öregfalusi utca költségvetésében a törmelék elszállítás mennyisége számításaink szerint 90 m3-rel kevesebb, mint az összes elbontandó szerkezet mennyiségeinek összege. Kérjük Ajánlatkérı szíves állásfoglalását a mennyiség javítására vonatkozóan. 12. válasz: Bár a kérdésben megadott mennyiség véleményünk szerint túlzott, az eltérés valóban fennáll. Oka, hogy a kibontásra kerülı anyagok egy része az új út alapjába beépíthetı. Az érintett tételeknél ezért a kiírás szerinti mennyiségeket kérjük az ajánlatban szerepeltetni. 13. kérdés: A Taksony utca költségvetés-kiírása szerint az útpálya szelvénybıvítésébıl és a csatorna munkaárkokból kitermelt földmennyiségnél az elszállítandó földmennyiség összesen 101,1 m3-rel kevesebb, azt helyben kellene elteríteni, ami véleményünk 4

5 szerint nem megoldható. Kérjük Ajánlatkérı szíves állásfoglalását az elszállítandó föld mennyiség javítására vonatkozóan. 13. válasz: A költségvetés 8. tételében szereplı építési, bontási hulladék elszállítás mennyiségét kérjük 385 m 3 helyett 395 m 3 -el figyelembe venni. A költségvetés 10. tételében szereplı földkitermelés mennyiségét kérjük 870 m 3 helyett 938 m 3 -el figyelembe venni. A költségvetés 11. tételében szereplı kitermelt talaj elszállítás mennyiségét kérjük 800 m 3 helyett 940 m 3 -el figyelembe venni. 14. kérdés: A Taksony utcában számításunk szerint az útpálya szelvénybıvítésénél kitermelendı és elszállítandó földmennyiség a költségvetés-kiírás mennyiségénél 350 m3-rel nagyobb. (Hossz- és keresztszelvény hiányában feltételezve, hogy a jelenlegi szinthez képest ki kell termelni a teljes építendı pályaszerkezet helyérıl a földet.) Kérjük Ajánlatkérı szíves állásfoglalását a mennyiség javítására vonatkozóan. 14. válasz: A kérdésre a 13. válaszunk felel. 15. kérdés: A Taksony utca költségvetés-kiírása nem tartalmazza a tervezett forgalomcsillapító küszöbök mennyiségeit. Kérjük Ajánlatkérı szíves állásfoglalását a hiányzó tételekre és mennyiségekre vonatkozóan. 15. válasz: A költségvetés 22. tételében szereplı térkı burkolat mennyiségét kérjük 31,5 m 2 helyett 64 m 2 -el figyelembe venni. 16. kérdés: A Taksony utca tervei nem tartalmazzák a kihelyezendı utcabútorok (hulladékgyőjtı, poller, pad, kerékpártároló) típusait. Az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében kérjük T. Ajánlatkérıt, határozza meg a típusokat. 16. válasz: Hulladékgyőjtı: Poller: Pad: Kerékpártároló: 17. kérdés: HAGS Oxel vagy ezzel egyenértékő. HAGS City Form - vagy ezzel egyenértékő. HAGS Brahella támlás pad - vagy ezzel egyenértékő. HAGS Sagitta - vagy ezzel egyenértékő. A Vághó Ferenc utca költségvetés-kiírása nem tartalmazza a kiszoruló föld és törmelék elszállítását. Kérdésünk: ajánlattevık ennek költségét a bontási és földmunkák vonatkozó tételeinek áraiba építsék be, vagy külön soron szerepeltessék? 5

6 17. válasz: Kérjük a T. Ajánlattevıket, hogy a föld- és törmelék elszállítás költségeit a bontási és földmunkák vonatkozó tételeinek áraiba építsék be. 18. kérdés: A költségvetési kiírást és a tervet átvizsgálva mennyiségi eltéréseket találtunk a kiírás tételei között a Taksony sor esetén: a terveken és a mőszaki leírásban is szerepel 4 db forgalomcsillapító borda és 1 db forgalomcsillapító küszöb, mely véleményünk szerint kimaradt a költségvetési kiírásból. A költségvetésben szereplı 22. tétel - 32 m 2 térkı - a környezetrendezési tervben szereplı emlékmő melletti pihenı térkı mennyisége. 18. válasz: A kérdésre az 15. válaszunk felel. Budapest, szeptember dr. Trinn Miklós ajánlatkérı képviselıje 6

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É. 19070/2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása. 2009. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Hivatalos név: Tengelic Község Önkormányzata Postai cím: Rákóczi u. 11. Város/Község: Tengelic Postai irányítószám:

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEKEN TALÁLHATÓ ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÓHELYEK FELSZÁMOLÁSA, AZ ILLEGÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA, LERAKÓHELYEN TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.498/7/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer

Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 13 Szerzıdés

Részletesebben

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.536/10/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Balatonboglár Város Önkormányzata, 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. 2. A

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 9 Ajánlatkérı: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 22 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása

Részletesebben

Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA A Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató szállásépületének akadálymentesítése, és a Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fıvárosi Vízmővek Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.379 /23 /2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA 6721 Szeged, Bocskai u. 14. A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Munkavédelmi, és tőzvédelmi feladatok, valamint munkahelyi

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Elıterjesztés 1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történı elhelyezésére

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Magyar Közút Nonprofit ZRt. által Irodaszer és papír-írószer beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére 2014 évre (továbbiakban: Irodaszer és papír-írószer beszerzés -2014 ) tárgyban, a TED 2013/S

Részletesebben

Hirschler Lajos Gastrober Kft. 1181 Budapest Reviczky út 9-11. Tel: 30/940-4965 Fax: 261-5512 gastrober@enternet.hu

Hirschler Lajos Gastrober Kft. 1181 Budapest Reviczky út 9-11. Tel: 30/940-4965 Fax: 261-5512 gastrober@enternet.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Mátrai Gyógyintézet à la carte étterem kialakításához szükséges eszközök egyszerő közbeszerzési eljárással meghirdetett beszerzéséhez Kapja: Hirschler Lajos Gastrober Kft. 1181

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011 Page 1 of 11 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 90 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben