A Szilárd burkolatú pályázati útépítések Budapest XV. kerületében tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás ajánlattevıi részére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szilárd burkolatú pályázati útépítések Budapest XV. kerületében tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás ajánlattevıi részére"

Átírás

1 A Szilárd burkolatú pályázati útépítések Budapest XV. kerületében tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás ajánlattevıi részére Tisztelt Ajánlattevık! Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzata mint ajánlatkérı - által kezdeményezett Szilárd burkolatú pályázati útépítések Budapest XV. kerületében tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás (ajánlattételi felhívás: Közbeszerzési Értesítı 2010/107. szám, 2010/09/10; iktatószám: 25758/2010.) lehetséges ajánlattevıitıl az eljárással kapcsolatban, a Kbt-ben biztosított idıpontig az alábbi kérdések érkeztek. A kérdésekre ajánlatkérı nevében, a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény 56. (2) bekezdésének megfelelıen válaszolunk (kiegészítı tájékoztatás): 1. kérdés: Valamennyi utca esetében a költségvetési kiírásban szerepel a 10% nettó tartalék keret. Kérdés: a 10% tartalék keret összegét hol-, és milyen módon szerepeltessük a 2. számú melléklet - Kereskedelmi Ajánlat táblázatában? 1. válasz: A tartalék keret a nettó vállalkozói díj 10%-a, és a nettó vállalkozói díjhoz kell hozzáadni. A Kereskedelmi Ajánlatban a vállalkozói díj és az ÁFA oszlopai közötti oszlopban kell szerepeltetni. Munka megnevezése 2. számú melléklet KERESKEDELMI AJÁNLAT Vállalkozói díj (Ft) Tartalék keret 10% ÁFA (Ft) Bruttó ajánlati ár (Ft) 2. kérdés: A dokumentációban a mőszaki alkalmasság feltételei között építész szakági mőszaki vezetı szakember szerepel. Kérdésünk: tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya útépítés és nem magasépítés, nem elírás-e a fenti követelmény? 2. válasz: Valóban elírás történt, amiért szíves elnézést kérünk. A vonatkozó Alkalmassági minimumkövetelmények b/1 pontja helyesen: a helyszíni irányításért felelıs, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti felelıs mőszaki vezetıi névjegyzék 1. melléklet II. rész pontja szerinti kategóriába felvett szakemberrel. 3. kérdés: Az ajánlati felhívás szerint Alkalmatlan az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha: a) bármely pénzintézetnél vezetett számláján a nyilatkozat kiállítását megelızı 12 hónapban volt sorban állás, vagy a pénzintézeti nyilatkozat szerint nem megfelelıen teljesítette hitel visszafizetési kötelezettségeit vagy a jelen szerzıdés tárgya tekintetében az útépítési munkákra vonatkozó felelısségbiztosítás értéke nem éri el a 1

2 minimum 30 millió Ft-ot, és a kártérítési limit legalább a 15 millió Ft/kár/év értéket;. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos útmutató szerint az alkalmasság igazolására ajánlattevınek be kell nyújtania valamennyi számlavezetı pénzintézet által kiállított, az ajánlattételi határidıt megelızı 60 napnál nem régebbi igazolás eredeti vagy hiteles másolati példányban az alábbi tartalommal: - mióta vezeti a vállalkozás számláját, - a vállalkozás számláján volt-e sorban állás az igazolás kiállítását megelızı 12 hónapban, - van-e hitelkapcsolata, és a hitel-visszafizetési kötelezettségeit hogyan teljesítette, - vagy az elıírt felelısségbiztosításról szóló kötvény másolatának benyújtásával; A két dokumentum véleményünk szerint ellentmond egymásnak: a felhívás szerint bármelyik tény kizárja az ajánlattevı alkalmasságát, az útmutató szerint az igazolások vagylagosan nyújtandók be. Kérdésünk: az alkalmasság igazolására a pénzintézeti igazolásokat és a felelısségbiztosítási kötvényt is be kell nyújtani, vagy elegendı az egyik? 3. válasz: Elnézést kérünk, ha esetleg félreérthetı volt a megfogalmazás és a két igazolási mód nem lett kellıképpen szétválasztva az ajánlattételi felhívásban. Ettıl függetlenül általános szabály, hogy amennyiben az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció között ellentmondás van, úgy az ajánlattételi felhívásban foglaltak az irányadók! Ennek megfelelıen az alkalmasság igazolására a megfelelı tartalommal kiállított pénzintézeti igazolásokat és a megfelelı tartalommal kiállított felelısségbiztosítási kötvényt is kérjük benyújtani! Ez utóbbit építési beruházás esetén a Kbt (2) bekezdése kötelezı jelleggel írja elı! 4. kérdés: Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos útmutató 6. és 7. oldalán az ajánlattételi határidı augusztus 27. Kérjük megerısíteni, hogy ez az adat téves, az ajánlattételi határidı helyesen az ajánlati felhívás szerinti szeptember válasz: Megerısítjük, hogy a augusztus 27-i ajánlattételi határidı téves adat, a határidı helyesen az ajánlattételi felhívás IV.3.4) pontjában szereplı szeptember óra. Ezért a hibáért is szíves elnézést kérünk. 5. kérdés: Kérjük meghatározni az elbírálási szempontok szerinti paraméterek azon értékeit, amelyektıl Ajánlatkérı az adott paramétert kirívóan alacsonynak, illetve magasnak minısíti. 5. válasz: Ajánlatkérı erre a kérdésre nem tud egzakt választ adni. Egyrészt minden ajánlattevınek magának kell eldöntenie, hogy a bírálati szempontok szerinti elemekre mit ajánl meg, másrészt a kérdés nyilvánvalóan az ajánlatok egymással történı összevetése során is vizsgálandó. 2

3 Természetes, hogy az ajánlatoknak az ésszerőség és a Kbt. által meghatározott kereteken belül kell maradnia, ellenkezı esetben ajánlatkérı a Kbt aiban foglaltakat köteles alkalmazni. Az ajánlati árra vonatkozóan a Kbt., illetve kapcsolódóan a Közbeszerzések Tanácsa honlapján elérhetı Irreális ajánlatokkal kapcsolatos tájékoztatás konkrétan meghatározzák, hogy mi minısülhet irreálisan alacsony, illetve magas árnak. A teljesítési határidıt minden ajánlattevınek a saját kapacitásait figyelembe véve kell meghatároznia, mint említettük az ésszerőség határain belül. Példaként említve: néhány napos befejezési határidıt nyilván irreálisnak tekintünk. Ugyanez vonatkozik a kötbérre is. Nyilvánvaló, hogy napi 10 %-os kötbért irreálisnak tekintünk, de pontosan meghatározni mondjuk 0,5 és 3 % között nem tudjuk. A jótállással kapcsolatban tájékoztatjuk az ajánlattevıket, hogy 60 hónapnál hosszabb jótállást ne ajánljanak meg, mert szintén a Közbeszerzések Tanácsának Tájékoztatóját figyelembe véve azt ajánlatkérı nem tudja elfogadni. 6. kérdés: A felolvasó lapon meg kell adni az ajánlattételi felhívásban meghatározott teljesítési határidıtıl kedvezıbb teljesítési határidı (naptári nap) adatot. Kérdésünk: ez az ajánlattevı által megajánlott átfutási idı, vagy a dokumentációban megadott legkésıbbi befejezési idıpont és az ajánlattevı által vállalt befejezési idıpont közötti naptári napok száma legyen? 6. válasz: A dokumentációban megadott legkésıbbi befejezési idıpont és az ajánlattevı által vállalt befejezési idıpont közötti naptári napok száma legyen. 7. kérdés: A költségvetésekben szerepel 10 % mértékő tartalékkeret. Kérdésünk: a felolvasó lapon a vállalási ár tartalékkerettel együtt, vagy anélkül adandó meg? 7. válasz: A kérdésre az 1. válaszunk felel. 8. kérdés: Az Ajánlatkérı honlapjáról letölthetı dokumentumok nem tartalmaznak egyeztetett közmőgenplánt, jóváhagyott ideiglenes és végleges forgalomtechnikai terveket, továbbá hossz- és keresztszelvényeket. Kérdésünk: rendelkezik-e T. Ajánlatkérı ezen tervekkel, van-e az ajánlattevıknek tervezési, egyeztetési, jóváhagyatási feladata? 8. válasz: Rendelkezünk ezen tervekkel, a T. Ajánlattevıknek tervezési, egyeztetési, jóváhagyatási feladatai nincsenek. 3

4 9. kérdés: A tervezett járdák rétegrendje az útépítési és a környezetrendezési tervrészekben eltérı. Kérjük megerısíteni, hogy az útépítési terv szerinti szerkezetre kell ajánlatot adni! 9. válasz: Megerısítjük: az útépítési terv szerinti szerkezetre kell ajánlatot adni! 10. kérdés: Az Öregfalusi utca költségvetésében nem szerepel a szelektív hulladékgyőjtı konténerek áthelyezésének, a kerékpártárolónak és az őrszelvénybe nyúló fák gallyazásának költsége, amely munkákat a környezetrendezési terv tartalmazza. Kérdésünk: ezen munkák részei a jelen közbeszerzési eljárásnak? Ha igen, kérjük meghatározni a pontos mőszaki tartalmat és a költségek elszámolásának helyét a költségvetési kiírásban! 10. válasz: A szelektív hulladékgyőjtı konténerek áthelyezése nem az útépítés kivitelezıjének, hanem az FKF Zrt-nek a feladata. Az útépítés és környezetrendezés keretében a környezetrendezési terven megadott alapot kell kialakítani a konténerek részére. Ez az építendı járda szerkezetével megegyezı szerkezetbıl készül, mennyiségeit ezért a járdaépítési mennyiségek tartalmazzák. Kerékpár tároló kihelyezése és a közúti őrszelvénybe nyúló fák gallyazása nem része a jelen közbeszerzési eljárásnak, ezért nem szerepelnek tételeik a költségvetési kiírásban. 11. kérdés: Az Öregfalusi utca költségvetésében a makadám bontás és a törmelék elszállítás (4. és 8. tételek) mértékegysége (m) véleményünk szerint tévesen van feltüntetve, mindkét tétel mértékegysége helyesen m3 lenne. Kérjük megerısíteni. 11. válasz: Megerısítjük: a mértékegységek valóban tévesen vannak feltüntetve, természetesen mindkét tétel mértékegysége m 3 (köbméter). Kérjük szíves elnézésüket. 12. kérdés: Az Öregfalusi utca költségvetésében a törmelék elszállítás mennyisége számításaink szerint 90 m3-rel kevesebb, mint az összes elbontandó szerkezet mennyiségeinek összege. Kérjük Ajánlatkérı szíves állásfoglalását a mennyiség javítására vonatkozóan. 12. válasz: Bár a kérdésben megadott mennyiség véleményünk szerint túlzott, az eltérés valóban fennáll. Oka, hogy a kibontásra kerülı anyagok egy része az új út alapjába beépíthetı. Az érintett tételeknél ezért a kiírás szerinti mennyiségeket kérjük az ajánlatban szerepeltetni. 13. kérdés: A Taksony utca költségvetés-kiírása szerint az útpálya szelvénybıvítésébıl és a csatorna munkaárkokból kitermelt földmennyiségnél az elszállítandó földmennyiség összesen 101,1 m3-rel kevesebb, azt helyben kellene elteríteni, ami véleményünk 4

5 szerint nem megoldható. Kérjük Ajánlatkérı szíves állásfoglalását az elszállítandó föld mennyiség javítására vonatkozóan. 13. válasz: A költségvetés 8. tételében szereplı építési, bontási hulladék elszállítás mennyiségét kérjük 385 m 3 helyett 395 m 3 -el figyelembe venni. A költségvetés 10. tételében szereplı földkitermelés mennyiségét kérjük 870 m 3 helyett 938 m 3 -el figyelembe venni. A költségvetés 11. tételében szereplı kitermelt talaj elszállítás mennyiségét kérjük 800 m 3 helyett 940 m 3 -el figyelembe venni. 14. kérdés: A Taksony utcában számításunk szerint az útpálya szelvénybıvítésénél kitermelendı és elszállítandó földmennyiség a költségvetés-kiírás mennyiségénél 350 m3-rel nagyobb. (Hossz- és keresztszelvény hiányában feltételezve, hogy a jelenlegi szinthez képest ki kell termelni a teljes építendı pályaszerkezet helyérıl a földet.) Kérjük Ajánlatkérı szíves állásfoglalását a mennyiség javítására vonatkozóan. 14. válasz: A kérdésre a 13. válaszunk felel. 15. kérdés: A Taksony utca költségvetés-kiírása nem tartalmazza a tervezett forgalomcsillapító küszöbök mennyiségeit. Kérjük Ajánlatkérı szíves állásfoglalását a hiányzó tételekre és mennyiségekre vonatkozóan. 15. válasz: A költségvetés 22. tételében szereplı térkı burkolat mennyiségét kérjük 31,5 m 2 helyett 64 m 2 -el figyelembe venni. 16. kérdés: A Taksony utca tervei nem tartalmazzák a kihelyezendı utcabútorok (hulladékgyőjtı, poller, pad, kerékpártároló) típusait. Az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében kérjük T. Ajánlatkérıt, határozza meg a típusokat. 16. válasz: Hulladékgyőjtı: Poller: Pad: Kerékpártároló: 17. kérdés: HAGS Oxel vagy ezzel egyenértékő. HAGS City Form - vagy ezzel egyenértékő. HAGS Brahella támlás pad - vagy ezzel egyenértékő. HAGS Sagitta - vagy ezzel egyenértékő. A Vághó Ferenc utca költségvetés-kiírása nem tartalmazza a kiszoruló föld és törmelék elszállítását. Kérdésünk: ajánlattevık ennek költségét a bontási és földmunkák vonatkozó tételeinek áraiba építsék be, vagy külön soron szerepeltessék? 5

6 17. válasz: Kérjük a T. Ajánlattevıket, hogy a föld- és törmelék elszállítás költségeit a bontási és földmunkák vonatkozó tételeinek áraiba építsék be. 18. kérdés: A költségvetési kiírást és a tervet átvizsgálva mennyiségi eltéréseket találtunk a kiírás tételei között a Taksony sor esetén: a terveken és a mőszaki leírásban is szerepel 4 db forgalomcsillapító borda és 1 db forgalomcsillapító küszöb, mely véleményünk szerint kimaradt a költségvetési kiírásból. A költségvetésben szereplı 22. tétel - 32 m 2 térkı - a környezetrendezési tervben szereplı emlékmő melletti pihenı térkı mennyisége. 18. válasz: A kérdésre az 15. válaszunk felel. Budapest, szeptember dr. Trinn Miklós ajánlatkérı képviselıje 6

A Szilárd burkolatú utak építése Budapest XV. kerületében tárgyú egyfordulós, nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi részére

A Szilárd burkolatú utak építése Budapest XV. kerületében tárgyú egyfordulós, nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi részére Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 305-3193 Fax.: 305-3198 varosuzemeltetes@bpxv.hu www.bpxv.hu

Részletesebben

Kiegészítı tájékoztatás a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat VAGYON- ÉS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSÁHOZ DOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

Kiegészítı tájékoztatás a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat VAGYON- ÉS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSÁHOZ DOKUMENTÁCIÓJÁHOZ y:\judit\xv.ker.önkormányzat\vagyon\2008tender\kérdések\xv.ker.önkormányzat_kiegtáj_2009.01.14.doc Kiegészítı tájékoztatás a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat VAGYON- ÉS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: I. részajánlattételi

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

... / 2010. É r t é k e l é s

... / 2010. É r t é k e l é s ... / 2010 É r t é k e l é s Sárospatak, Kistérségi Járóbeteg Központ kivitelezése elnevezéső meghívásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában a beérkezett ajánlatokról Az ajánlatkérı Sárospatak

Részletesebben

J E L E N L É T I Í V

J E L E N L É T I Í V J E L E N L É T I Í V a Pilis Város Önkormányzata által kezdeményezett, PILISI GERJE-FORRÁSVIDÉK TÁJRENDEZÉS REKONSTRUKCIÓ MŐSZAKI ELLENİRZÉSE (KÉ-12153/2009) tárgyú, egyszerő közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Részletesebben

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22.

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Állami Operaház Operamagazin, Operaház, Nemzeti Balett, Operaélet a Magyar Állami Operaház lapja különszámának szerkesztése,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Lajosmizse Város Önkormányzata 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Ajánlatkérı: Magyar Állami Operaház 1061 Budapest, Andrássy út 22. A beszerzés tárgya: A Budapesti Operabál eszközparkjának

Részletesebben

Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály

Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály Szám:3/50121-27/2010. Ügyintézı: Hardy László Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-550; Fax.: 83/505-568 vuz@keszthely.hu OTTO HUNGARIA

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27.

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27. 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól Dr. Kugler Tibor f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s á g A Rendelet hatálya

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Valamennyi Ajánlattevı részére! Székhelyén KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Tárgy: Külterületi autóbuszmegállók gyalogosforgalmának biztonságosabbá tétele az országos közúthálózaton (Kódszám: KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0016)

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Balatonboglár, Bercsényi utca út, parkoló, térburkolat és járda építése,

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Balatonboglár, Bercsényi utca út, parkoló, térburkolat és járda építése, Összegezés az egyszerő közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Balatonboglár Város Önkormányzata 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Informatikai eszközök

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Sándorfalva Város Önkormányzata Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban - pótmunkák

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Balatonboglár Város Önkormányzata, 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. 2. A

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Ajánlatkérı: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a /2009. (...) IRM rendelethez Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata Postai cím: Erzsébet u. 11.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1) Az ajánlatkérı adatai: neve: Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelemi Szakközépiskola és Szakmunkásképzı címe: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. kapcsolattartó: Szilágyi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Egyéb közlemény: Adószám: 15309989241 Az ajánlattételi felhívást ellenjegyzi: Strummer Zsuzsanna hivatalos közbeszerzési tanácsadó

Egyéb közlemény: Adószám: 15309989241 Az ajánlattételi felhívást ellenjegyzi: Strummer Zsuzsanna hivatalos közbeszerzési tanácsadó Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Gépjármő-karbantartás 2009. Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... Hiba! A könyvjelzı nem létezik.

Gépjármő-karbantartás 2009. Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... Hiba! A könyvjelzı nem létezik. Gépjármő-karbantartás 2009. Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... Hiba! A könyvjelzı nem létezik. HU-Budapest: Gépjármő-javítási és karbantartási szolgáltatások I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 2009/S

Részletesebben

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA E-mailen továbbítva! Tárgy: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság ajánlatkérő által a TED 2016/S 148-268082 számon megjelent Szennyvíztisztítási

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Budapest, III. ker. Vörösvári út 93.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Budapest, III. ker. Vörösvári út 93. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 12 Ajánlatkérı: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Budapest, III. ker. Vörösvári út 93. Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten tárgyú projekt könyvvizsgálati feladatainak elvégzése

Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten tárgyú projekt könyvvizsgálati feladatainak elvégzése Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten tárgyú projekt könyvvizsgálati feladatainak elvégzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. AJÁNLATI

Részletesebben

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28.

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28. Mőgyanta palackok regenerálása Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. március 28. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

4. Kérdés: Ajánlatkérő a közbeszerzési kiírás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményei

4. Kérdés: Ajánlatkérő a közbeszerzési kiírás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményei Tisztelt Ajánlattevők! A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, mint Ajánlatkérő a Vállalkozási szerződés a hozzájárulásra kötelezettek által nyújtott fejlesztési támogatások, a szakképzési hozzájárulási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 2011/Balokány liget térvilágítása/ajánlattételi felhívás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1./ Az ajánlatkérı neve címe: Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Edison u. 30,36 2./ Ajánlatkérı nevében eljáró

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizséért Közalapítvány Postai cím: Városháztér

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-50/2013. AJÁNLATI

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek az Esze Tamás általános iskola

Részletesebben

Elıterjesztés a város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és terve dokumentáció felülvizsgálatára

Elıterjesztés a város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és terve dokumentáció felülvizsgálatára Aszód Város Önkormányzat Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel.: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzı.aszod@invitel.hu 689 - /2010 szám Elıterjesztés a város Közoktatási Esélyegyenlıségi

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-43/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 9 Ajánlatkérı: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság február 16-i ülésére

a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság február 16-i ülésére Ikt.sz.: 02-2-312-3-2011 Tárgy: Porta és ırzés-védelmi szolgáltatás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményeiben tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása Melléklet: 1 db. Elıterjesztı: Csizi Péter

Részletesebben

HU-Budapest: Vasúti biztosítási szolgáltatások 2009/S 136-199417 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Vasúti biztosítási szolgáltatások 2009/S 136-199417 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás HU-Budapest: Vasúti biztosítási szolgáltatások 2009/S 136-199417 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): MÁV-START

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült. Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 4-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS Éves jelentés grafikai tervezése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-138/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május hó 11 nap AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Nyertes ajánlattevı: I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely

Nyertes ajánlattevı: I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 50 Ajánlatkérı: Városi Kórház Keszthely Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása

Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-215/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS 2012. Ajánlati felhívás AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

Közbeszerzés. Éves közbeszerzési terv: Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, megkötött szerződésekről: Közbeszerzési információk

Közbeszerzés. Éves közbeszerzési terv: Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, megkötött szerződésekről: Közbeszerzési információk Közbeszerzés Közbeszerzési információk Éves közbeszerzési terv: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ 2012. évi közbeszerzési terve Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, megkötött szerződésekről: 1.)

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

H minısítı jellel rendelkezı autóbusz alkatrészek, illetve részegységek felújítási technológiájának éves ellenırzése és felülvizsgálata

H minısítı jellel rendelkezı autóbusz alkatrészek, illetve részegységek felújítási technológiájának éves ellenırzése és felülvizsgálata H minısítı jellel rendelkezı autóbusz alkatrészek, illetve részegységek felújítási technológiájának éves ellenırzése és felülvizsgálata Elektronikusan lefolytatott versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

2/2006. (I. 13.) IM rendelet. a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról

2/2006. (I. 13.) IM rendelet. a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról 2/2006. (I. 13.) IM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 95 Ajánlatkérı: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út Beszerzés tárgya:

Részletesebben

polgármester Sztán István

polgármester Sztán István ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S TEUT pályázattal kapcsolatos útfelújítási kivitelezési munkákra kivitelezı kiválasztása Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Nyertes ajánlattevı: Budapest III. ker. közigazgatási területe

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Nyertes ajánlattevı: Budapest III. ker. közigazgatási területe Közbeszerzési Értesítı Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 37 Ajánlatkérı: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Budapest III. ker. közigazgatási területe Beszerzés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ. Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ. Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez I. BEVEZETİ A 2004. május 1-i EU csatlakozást követıen hatályba lépett az uniós irányelvekkel harmonizált új magyar

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 7 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/64.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEKEN TALÁLHATÓ ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÓHELYEK FELSZÁMOLÁSA, AZ ILLEGÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA, LERAKÓHELYEN TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérı neve, címe, telefon-, és telefaxszámai: név: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. telefon: +36 56 503-519, +36 56 503-517 fax:

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata

Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a közpénzek felhasználásának ésszerősítése, átláthatósága

Részletesebben

1221 Tárgy: Közbeszerzési utóellenőrzési jelentés

1221 Tárgy: Közbeszerzési utóellenőrzési jelentés BUS-OXY Egészségügyi Gázforgalmazó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Budapest Iktatószám: K-2013/08-0002202/130 Kanyargó utca 25. Kelt: 2013. augusztus 23. 1221 Tárgy: Közbeszerzési utóellenőrzési jelentés

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez 3. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hukozbeszerzesek-tanacsa.hu~

Részletesebben

Az Országos Mentıszolgálat segélyhívás fogadórendszerének karbantartása, hibaelhárítása az ország 27 mentıállomásán. Tartalom letöltése PDF-ben

Az Országos Mentıszolgálat segélyhívás fogadórendszerének karbantartása, hibaelhárítása az ország 27 mentıállomásán. Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 144 Ajánlatkérı: Országos Mentıszolgálat Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Magyarország Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 7 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/23.

Részletesebben

E-mail: hum.ferenc@paks.hu Fax: 06/75/500-562 Internetcím(ek) Az ajánlatkérı általános címe (URL): - A felhasználói oldal címe www.paks.

E-mail: hum.ferenc@paks.hu Fax: 06/75/500-562 Internetcím(ek) Az ajánlatkérı általános címe (URL): - A felhasználói oldal címe www.paks. KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 7 Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 83 Ajánlatkérı: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1096 Budapest, Haller u. 29. Beszerzés

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény. meleg étel vásárlására jogosító étkezési utalványok beszerzése Tartalom letöltése PDF-ben

Hirdetmény. meleg étel vásárlására jogosító étkezési utalványok beszerzése Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 9 Ajánlatkérı: Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: (Az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja

x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Lajosmizse

Részletesebben

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24490/2010

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24490/2010 1. oldal, összesen: 13 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérı

Részletesebben

Egyéb közlemény: A hirdetmény ellenjegyzése megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: A hirdetmény ellenjegyzése megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-45/2011. Tárgy: Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztéséhez

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Elıterjesztés. A program indítása - figyelemmel a beadott pályázatra 2009. szeptember 1 és befejezése 2010. augusztus 31.

Elıterjesztés. A program indítása - figyelemmel a beadott pályázatra 2009. szeptember 1 és befejezése 2010. augusztus 31. Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-66 Fax. 28/400-575 Email: jegyzo.aszod @invitel.hu 1222-19/2009. szám Elıterjesztés a TÁMOP

Részletesebben

Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi

Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi Tárgy: Kiegészítı tájékoztatás Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi Tisztelt Ajánlattevık / Gazdasági szereplık!

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Mű szaki Osztály Vagyongazdálkodási Iroda 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 06 (63) Fax.

Polgármesteri Hivatal Mű szaki Osztály Vagyongazdálkodási Iroda 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 06 (63) Fax. Polgármesteri Hivatal Mű szaki Osztály Vagyongazdálkodási Iroda 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 06 (63) 510-369 Fax.: 06 (63) 510-391 Ikt. sz.:u-17300/2009 Tárgy: Válasz ajánlattevői kérdésekre

Részletesebben

Informatikai eszközök beszerzése a TIOP 1.1.1-09/1 pályázat keretében, a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás részére

Informatikai eszközök beszerzése a TIOP 1.1.1-09/1 pályázat keretében, a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás részére Közbeszerzési Értesítı 2010 / 153 száma: Ajánlatkérı: Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és AMI 2475

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG, PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. augusztus 27-i rendkívüli

Részletesebben

Összecsukható mobil rámpák beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-87/12 AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Összecsukható mobil rámpák beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-87/12 AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Összecsukható mobil rámpák beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-87/12 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérı neve: Budapesti

Részletesebben

Különféle gumiabroncsok felújítása, javítása, szerelése és felújított gumiabroncsok beszerzése

Különféle gumiabroncsok felújítása, javítása, szerelése és felújított gumiabroncsok beszerzése Különféle gumiabroncsok felújítása, javítása, szerelése és felújított gumiabroncsok beszerzése (Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/T-101/11.) RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2011. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás

Részletesebben

A 111/2009.(IX.7.) sz. határozattal elfogadott ajánlattételi felhívás, amelyre a hiánypótlás érkezett:

A 111/2009.(IX.7.) sz. határozattal elfogadott ajánlattételi felhívás, amelyre a hiánypótlás érkezett: A 111/2009.(IX.7.) sz. határozattal elfogadott ajánlattételi felhívás, amelyre a hiánypótlás érkezett: Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Veres P. u. 57. Hrsz

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Veres P. u. 57. Hrsz Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2011 / 57 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Veres P. u. 57. Hrsz.. 4296 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás Lajosmizse Város Önkormányzata (6050 Lajosmizse, Városháza tér 1.) a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján indított

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11.

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11. Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. április AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve:

Részletesebben

Beruházásszervezı, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft

Beruházásszervezı, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft Alapítva: 1959 Beruházásszervezı, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a Tel: 42/433-722, 42/ 508-880 Fax: 42/433-719, 42/ 508-884 e-mail: nyirber@gmail.com nyirber@t-online.hu

Részletesebben

Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012.

Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012. Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérı

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött Magyar Állami Operaház (1061 Budapest, Andrássy u. 22., képviseli: Vass Lajos fıigazgató, adószáma: 15309439-2-42), mint megrendelı - a továbbiakban: Vevı, másrészrıl

Részletesebben