PEDAGÓGIAI PROGRAM. Benedek Elek Általános Iskola (OM )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)"

Átírás

1 Benedek Elek Általános Iskola (OM ) 2013

2 TARTALOM Igazgatói köszöntő Preambulum Helyzetelemzés Tárgyi, dologi feltételek Eszközrendszer Személyi feltételek Tanulói létszám Továbbtanulási mutatók Iskolánk hagyományai Az iskola irányítási és szervezeti struktúrája Az iskola nevelési programja Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A pedagógusok helyi intézményi feladatai, a osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenyég A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi rendjét A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái A felvétel és az átvétel helyi szabályai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv Az iskola helyi tanterve A választott kerettanterv megnevezése A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások óraszáma Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 2

3 3.4A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai Mindennapos testnevelés A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei, formái, a tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programja A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek Az otthoni, napközis és tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli házi feladatok adásának elvei és korlátai Az iskolába való belépés és továbbhaladás rendje Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési programja Az intézmény óraterve Iskolai könyvtárunk pedagógiai programja Érvényességi rendelkezések Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 3

4 IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ Tisztelettel köszöntöm a Benedek Elek Általános Iskola valamennyi dolgozója nevében a Pedagógiai Program olvasóját. Új évezred-új kihívások-új pedagógiai program mondhatnánk joggal, hiszen a mögöttünk hagyott ezredforduló nem csak jelképes korszakváltás volt, hanem a XXI. század ténylegesen új feladatok elé állítja a társadalmakat, az embereket, a gyerekeket és természetesen a pedagógusokat is. Nem arról van szó, hogy minden ami eddig volt az rossz és teljesen változtassuk meg, hanem arról, hogy a múlt meglévő értékeit mentsük át a jelenbe, s azokat ötvözzük az új igényekkel és lehetőségekkel. Az oktatás sikere azon múlik, mennyire képesek az iskolák olyan tudással felvértezni diákjaikat, amelyek birtokában képessé válnak a társadalom és a gazdaság jelen és jövőbeni igényeinek megfelelni, azokhoz folyamatosan alkalmazkodni. Az oktatásnak a korábban irreálisan szélesre duzzadt ismeretanyag csökkentésén túl arra is kell törekedni, hogy a tudományok korszerű eredményeinek átadásán túl, a tudás megszerzésének és hasznosításának képességére is meg kell tanítani a diákokat, valamint fel kell készíteni őket sorsuk kézben tartására is. Napjainkban a kulcskompetenciák, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek kialakítása válik alapvető jelentőségűvé. Olyan iskolát kell teremtenünk, amelyben a demokratizmus, a humanizmus, az egyén tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek (család, nemzet, az európai nemzetek közössége, az emberiség) együttműködésének kibontakoztatása, a népek, nemzetek, nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia értékei alapján szerveződnek a tanításitanulási folyamatok. Egy társadalom életében az egyik legfontosabb a nevelés és az oktatás. Ennek eredményességén múlik annak a tételnek az igazsága, mely szerint az a jó nemzedék, amely magánál jobbat nevel. Büszkeséget kell éreznünk, amikor arra gondolunk, hogy részesei vagyunk annak a hatalmas épületnek, melynek alapkövét Géza fejedelem rakta Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 4

5 le 996-ban a Szent Márton hegyi kolostor falai között létesülő első magyarországi iskola megalapításával. A globalizálódó világ keretei között kell képviselnünk európaiságunkat és megőriznünk magyarságunkat. Széchenyi István örökbecsű gondolataival adom át iskolánk Pedagógiai Programját és kívánom, hogy ezen gondolatok szellemében sikerüljön gyerekekkel, szülőkkel, pedagógusokkal és a fenntartóval egyetértésben és együttműködéssel kitűzött nevelési-oktatási feladataink megvalósítása: Tőlünk függ minden, csak akarjuk. Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Hetei József igazgató Debrecen, március 31. PREAMBULUM Intézmény elnevezése: Benedek Elek Általános Iskola Intézmény székhelye: 4029, Debrecen Bocskai tér 1. Illetékességi és működési területe: Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe Alapító szerv neve: Debrecen Megyei Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Felügyeleti szerv: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete Alapítás éve: december Ellátandó alaptevékenység: - Alapfokú oktatás Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 5

6 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Tárgyi, dologi feltételek Az intézmény 1976 januárjában került átadásra. Jelenleg 23 tanterem áll rendelkezésünkre, ebből 14 szaktanterem. Az iskolában van egy kötetes könyvtár, egy 24x12 méteres tornaterem, egy közepes méretű udvar felújított sportpályákkal valamint egy 600 adagos főzőkonyha 100 személyes ebédlővel. Megtörtént az intézmény főbejáratának elkerítése és a terület parkosítása. Felújításra került az intézmény vizesblokk rendszere, tetőszerkezete, hidegburkolata és megtörtént a lépcsők csúszásmentessé tétele. Felújításra szorulnak viszont a nyílászárók és a homlokzat. Nem tanterem célú funkcionális helyiségek száma: 17 (szertárak, tanári, irodák), 8 tanulói ruhatár. Az intézmény rendelkezik számítástechnika szaktanteremmel, valamint a nyelvoktatást segíti egy digitális vezérlésű nyelvi labor. Fűtés módja: távfűtés, fogyasztásméréssel 1.2 Eszközrendszer Az oktatást szolgáló eszközrendszer az elmúlt évek során jelentős fejlesztésen ment keresztül. Ebben az időszakban a kötelező minimális eszközjegyzékre fordítható forrás, valamint sikeres pályázatok és iskolánk Alapítványának hozzájárulásával a következő eszközökkel rendelkezünk oktató-nevelő munkánk hatékonyabbá tételéhez: - 50 db számítógép - 8db televízió - 8db videomagnó Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 6

7 - 1db 20 tanulóhelyes, digitális vezérlésű nyelvi labor - 1 db 10 tanulóhelyes nyelvi labor - alsó és felső tagozatos oktatástechnikai taneszközök - tantárgy specifikusszemléltető eszközök - vezeték nélküli mikrofonok - kerékpárok, jelzőtáblák - modern iskolabútorok - sportszerek, sporteszközök 1.3 Személyi feltételek Az intézményben dolgozók száma: 56 fő A Klebelsberg Intézményfenntartó központ állományába tartozik: 45 fő - pedagógusok: 39 fő - 1 igazgató - 2 igazgatóhelyettes - 8 tanító - 13 napközis csoportvezető - 15 tanár - nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak: 6 fő - 2 iskolatitkár - 1 pedagógiai asszisztens - 1 gyermek-és ifjúságvédelmi felelős - 1 szabadidő szervező - 1 könyvtáros A működtető DMJV Önkormányzata állományába tartozik: 11 fő - egyéb alkalmazottak: 11 fő - 7 takarító Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 7

8 - 1 gazdasági összekötő - 1 térítési díjbeszedő - 1 portás - 1 karbantartó 1.4 Tanulói létszám Tanulói létszám Tanulócsoportok Induló 1. osztályok 1999/ / / / / / / / / / / / / Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 8

9 1.5 Továbbtanulási mutatók Az iskola múltját, hagyományait figyelembe véve elmondhatjuk, hogy tanulóink többsége bejut az általuk választott középiskolába. Szép eredmény, hogy tanulóink nagy része neves gimnáziumokban és középiskolákban folytatják tanulmányaikat. Az elmúlt évek továbbtanulási mutatói a következőképpen alakultak. Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola 1999/ % 51% 31% 2000/ ,8% 50,9% 27,3% 2001/ ,6% 46,5% 27,9% 2002/ ,7% 45,9% 34,4% 2003/ % 52% 27% 2004/ ,4% 47% 23,6% 2005/ % 50% 30% 2006/ % 58% 26% 2007/ % 55% 22% 2008/ ,5% 53,7% 14,8% 2009/ % 56% 13% 2010/ % 61% 14% 2011/ % 52% 22% Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 9

10 1.5 Az iskola hagyományai Minden évben méltó módon megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről: - Aradi vértanúk napja (okt.6.) os Forradalom és szabadságharc (okt. 23.) as Forradalom és szabadságharc (márc.15.) Kivételes nevelési lehetőséget kínált a Millennium. Államalapításunk tiszteletére 2001 januárjában felavattuk Millenniumi táblaképünket, melyen 9 nagy történelmi személyiségünknek állítottunk emléket. Egyéb hagyományos rendezvényeink: - Tanévnyitó, tanévzáró ünnepély - Karácsonyi ünnepség - Farsang - Évfolyamelső versenyek - Jótékonysági est - Országos Történelem Műveltségi vetélkedő - Gyermeknap - Sportnap - Pályaválasztási vetélkedő - Családi KRESZ vetélkedő - Nyílt nap leendő elsősöknek - Ballagás - Volt 8.-os diákjaink találkozója 1993 óta minden évben megrendezzük névadónk tiszteletére a Benedek Napokat. A szükséges megújításokkal együtt több ágazatban hirdetünk megyei szintű versenyeket. Célunk a tehetséges gyermekek versenyeztetése, tudásuk összemérése, valamint Benedek Elek munkáinak, munkásságának megismertetése. Tapasztalataink szerint a megye általános iskolás tanulói évről-évre szívesen vesznek részt Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 10

11 rendezvénysorozatunkon. Névadónk iránti tiszteletből elkészíttettük és 2000-ben felavattuk Benedek Elek bronzszobrát. Évente nyári országjáró történelmi tábort indítunk. Tanulóink minden évben Magyarország más és más tájegységeivel, történelmével, kultúrájával, szokásaival ismerkednek meg. Tanulmányi kirándulásokat szervezünk a tananyag élményszerűbb elsajátítása, hatékonyabb megértése érdekében: 1. évfolyam Hortobágy 2. évfolyam Nyíregyháza-Vadaspark 3. évfolyam Eger 4. évfolyam Sárospatak 5. évfolyam Szeged-Ópusztaszer 6. évfolyam Eger-Szalajka-völgy 7. évfolyam Mátra-.hegység 8. évfolyam Budapest-Szentendre-Visegrád Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 11

12 1.6 Az iskola irányítási szervezeti struktúrája IGAZGATÓ IGAZGATÓ-HELYETTES IGAZGATÓ-HELYETTES ALSÓS NAPKÖZIS OFŐ- REÁL BEISKO - ÖKO MK. MK. HUMÁN MK. LÁZÁSI MK. MK. MK. P E D A G Ó G U S O K PEDAGÓ- GYERMEK- SZABAD- ISKOLA TITKÁR ISKOLA TITKÁR GIAI ASSZISZ- TENS ÉS IFJ.VÉD. FELELŐS IDŐ- SZERVE- ZŐ KÖNYV- TÁROS KT. SZÜLŐI DÖK ALAPÍTVÁNY SZERV. Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 12

13 2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 2.1. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, célja, feladatai Iskolánk emberképe egy mai értékeket képviselő, sokoldalú, konstruktív életvezetésű, szociálisan értékes (közösségfejlesztő), de egyénileg is eredményes (önfejlesztő) magatartást és tevékenységformákat mutató személyiség. Meghatározó tulajdonságai: - környezetére, beszédére, viselkedésére, munkavégzésére igényes - testileg és lelkileg egészséges - a tudásra, mint pozitív értékre nyitott - a megszerzett tudást a gyakorlatban kreatívan felhasználja - helyes önértékeléssel, önálló döntési képességgel és egészséges önbizalommal rendelkezik - másokkal szemben toleráns, elutasítja a hátrányos megkülönböztetést - törekszik az erőszakmentességre - képes társaival, tanáraival az együttműködésre - igénye van az idegen nyelvek elsajátítására, más népek kultúrájának, szokásainak megismerésére Pedagógiai alapelveink: - Nevelő-oktató munkánk során szem előtt tartjuk az egyéni és életkori sajátosságokat - Meghatározó része pedagógiai munkánknak a képességek és készségek fejlesztése - A hatékony együttműködés alapjának a következetességet tekintjük - Együttesen érvényesíteni kívánjuk az egyenrangúság és a pedagógus vezető szerepének elvét Fejlesztési területek, általános nevelési célok, feladatok: - erkölcsi nevelés - nemzeti öntudat, hazafias nevelés - nemzeti műveltség megőrzése Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 13

14 - hazai nemzetiségek kultúrájának átadása - egyetemes kultúra közvetítése - erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítése - állampolgárságra, demokráciára nevelés - az önismeret és a társas kultúra fejlesztése - családi életre nevelés - testi és lelki egészségre nevelés - felelősségvállalás másokért, önkéntesség - fenntarthatóság, környezettudatosság - pályaorientáció - gazdasági és pénzügyi nevelés - médiatudatosságra nevelés - a tanulás tanítása Közösségi nevelési céljaink: - a szellemi, fizikai és közéleti munka szükséglete - a közösség szellemi, kulturális és természeti értékeinek védelmére, óvására irányuló szükséglet - a segítségnyújtás, a karitativitás szükséglete - a fegyelmezett magatartás szükséglete - az emberi méltóság tisztelete - lelkiismereti és vallásszabadság - nemzedékek közötti párbeszéd Egyéni nevelési céljaink: - az intellektuális aktivitás, az új ismeretek iránti és a teoretikus kutatás és konstruálás szükséglete - az esztétikai szemlélődés, élménybefogadás és az esztétikai alkotás, az esztétikai jelenségek reprodukálásának igénye és az ember saját megnyilvánulásaival kapcsolatos esztétikai igényesség Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 14

15 - a rendszeres testmozgás és testedzés, az egészséges életritmus és a higiéniai szabályok betartásának szükséglete - környezettudatos magatartás kialakítása Ismerjék meg a magyar történelem kimagasló személyiségeit, eseményeit, ezen keresztül értsék meg Európához való tartozásunkat. Legyenek büszkék magyarságunkra, de tiszteljék más nemzetek szokásait és kultúráját is. Ismerjék a konfliktuskezelés demokratikus technikáit és az alapvető emberi és állampolgári jogokat, kötelességeket. Ismerjék az UNIÓ közös fizetési eszközét, szerezzenek ismereteket a gazdasági rendszerek változásairól. Szerezzenek az iskola közvetítésével olyan ismereteket, amelyek képessé teszik őket a társadalmilag elfogadott ideális családmodell megteremtésére. Legyenek képesek a XXI. század információs világát alkotó, de kritikai módon felhasználni, alkalmazni. Sikeresség-mutatók: - továbbtanulási mutatók - első helyen felvett tanulók aránya - tanulmányi versenyeredmények - magatartás, szorgalom, tanulmányi átlagok Feladatunk, hogy az intézmény eddig megteremtett szakmai értékeit fenntartsuk, fejlesszük és ezáltal hozzájáruljunk a közoktatás, mint közszolgáltatás minőségének folyamatos javításához. A rendelkezésre álló eszközökkel és új erőforrások bevonásával pedig nyújtsunk minőségi oktatási szolgáltatást tanulóink számára valamint érjük el a partneri elégedettség határozottabb megnyilvánulását. Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 15

16 Az iskolai nevelés-oktatás fő feladatai közé tartozik a kulcskompetenciák fejlesztése Az iskolai műveltég tartalmát a társadalmi műveltségről alkotott közfelfogás, a gazdaság, a versenyképesség és a globalizáció kihívásai is alakítják. Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák fogalmi hálójába rendezték be azokat a tudásokat és képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához. Ezért lett az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák meghatározott rendszere. Az oktatásnak - mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt - alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik. Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik: az egyikhez szükséges elemek támogatják a másik terület kompetenciáit. Hasonló egymásra építettség jellemzi a kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát. A műveltségterületek fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákat összetett rendszerben jelenítik meg. Számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képzi: például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése. Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 16

17 A kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységekben. Az anyanyelvi kommunikációnak fontos szerepe van abban, hogy a gyermek korosztályának megfelelő módon részt vehessen az infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő információ szerzésében és információ átadásában, gyakorlott legyen a helyesírási kézikönyvek használatában, s ezt alkalmazva törekedjen a normakövető helyesírásra. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely természeténél fogva kapcsolódik az egyén kognitív képességének fejlődéséhez. Az anyanyelvi kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismerete. Ez a tudásanyag felöleli a szóbeli kapcsolattartás fő típusainak, az irodalmi és nem irodalmi szövegek egész sorának, a különféle nyelvi stílusok fő sajátosságainak, valamint a nyelv és a kommunikáció változásainak ismeretét különféle helyzetekben. Az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban kommunikálni tud, kommunikációját figyelemmel kíséri és a helyzetnek megfelelően alakítja. Képes megkülönböztetni és felhasználni különféle típusú szövegeket, megkeresni, összegyűjteni és feldolgozni információkat, képes különböző segédeszközöket használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni. A pozitív attitűd magában foglalja a kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvést, az esztétikai minőség tiszteletét és mások megismerésének az igényét. Ehhez ismernünk kell a nyelv másokra gyakorolt hatását, a társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét. Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 17

18 Idegen nyelvi kommunikáció Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek -, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint. Az idegen nyelvi kommunikáció fontos eleme a nyelvet vezérlő különböző szabályok megértése és alkalmazása. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök Az idegen nyelvi kommunikáció feltételezi a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak, valamint a szóbeli interakciók főbb típusainak és a nyelvi stílusoknak az ismeretét. Fontos a társadalmi hagyományoknak, valamint a nyelvek kulturális vonatkozásainak és változatosságának az ismerete is. Az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását, valamint a szövegolvasást, szövegértést és szövegalkotást az egyéni igényeknek megfelelően. Továbbá az egyénnek képesnek kell lennie a segédeszközök megfelelő használatára és az egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem formális keretekben történő elsajátítására is. A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot, önálló nyelvtanulási stratégiák alkalmazását. Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 18

19 Matematikai kompetencia A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompetencia - eltérő mértékben - felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök A matematika terén szükséges ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek és struktúrák, az alapműveletek és alapvető matematikai reprezentációk fejlődő ismeretét, a matematikai fogalmak, összefüggések és koncepciók és azon kérdések megértését, amelyekre a matematika választ adhat. A matematikai kompetencia birtokában az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy alkalmazni tudja az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az ismeretszerzésben és a problémák megoldásában, a mindennapokban, otthon és a munkahelyen. Követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az eredményeket, megérti a matematikai bizonyítást, a matematika nyelvén kommunikál, valamint alkalmazza a megfelelő segédeszközöket. A matematika terén a pozitív attitűd az igazság tiszteletén és azon a törekvésen alapszik, hogy a dolgok logikus okát és érvényességét keressük. Gyakorlotte a mindennapi életben is használt mennyiségek felismerésében, a mennyiségek összehasonlításában. Természettudományos és technikai kompetencia A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 19

20 magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök A természettudományok esetében elengedhetetlen a természeti világ alapelveinek, az alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek, a technológiai folyamatoknak, valamint a mindezek emberi alkalmazása során kifejtett tevékenységek természetre gyakorolt hatásának az ismerete. Ezeknek az ismereteknek a birtokában az egyén megérti a tudományos elméletek szerepét a társadalmi folyamatok formálódásában, az alkalmazások és a technológiák előnyeit, korlátait és kockázatait a társadalom egészében (a döntéshozatallal, értékekkel, erkölcsi kérdésekkel, kultúrával stb. kapcsolatosan). A természettudományos kompetencia birtokában az egyén képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét, a munkájában és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során. Gyakorlatias módon tudja a tudását alkalmazni új technológiák, berendezések megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében, valamint a természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések meghozatalában. Kritikus az áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulásokkal szemben. Képes és akar cselekedni a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében lokálisan, és globális vonatkozásokban egyaránt. A természettudományos kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt, az etikai kérdések iránti érdeklődést, valamint a biztonság és a fenntarthatóság tiszteletét egyaránt magában foglalja - különösen a tudományos és technológiai fejlődés saját magunkra, családunkra, közösségünkre és az egész Földre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Tudása és megfigyelési képességei fejlődésének köszönhetően tanári irányítás mellett hajt végre kísérleteket, megfigyeléseket, melynek eredményeit értelmezni is tudja. Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 20

21 Digitális kompetencia A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak ( IKT) magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök A digitális kompetencia az IKT természetének, szerepének és lehetőségeinek értését, alapos ismeretét jelenti a személyes és társadalmi életben, valamint a munkában. Magában foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat - szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás-kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció ( , hálózati eszközök) - a szabadidő, az információmegosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás és a kutatás terén. Az egyénnek értenie kell, miként segíti az IKT a kreativitást és az innovációt, ismernie kell az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémákat, valamint az IKT interaktív használatához kapcsolódó etikai elveket. A szükséges képességek felölelik az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönbözetését. Idetartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök használata, valamint az internet alapú szolgáltatások elérése, a velük való kutatás, az IKT alkalmazása a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén. Az IKT használata kritikus és megfontolt attitűdöket igényel az elérhető információ és az interaktív média felelősségteljes használata érdekében. A kompetencia fejlődését segítheti továbbá a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban való részvétel. Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 21

22 A hatékony, önálló tanulás A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök A munka- vagy karriercélok teljesítését szolgáló tanuláshoz az egyénnek megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie a szükséges kompetenciákról, tudástartalmakról, képességekről és szakképesítésekről. A hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy az egyén ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának erős és gyenge pontjait, valamint képes legyen megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, útmutatást/támogatást. A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető képességek meglétét igényli, mint az írás, olvasás, számolás, valamint az IKTeszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek, elsajátítása, feldolgozása és beépítése. A hatékony és önálló tanulás további feltétele a saját tanulási stratégia kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint a tanulás szándékának és céljának kritikus mérlegelése. Az egyénnek képesnek kell lennie a közös munkára és tudásának másokkal való megosztására saját munkája értékelésére és szükség esetén tanács, információ és támogatás kérésére. A pozitív attitűd, tanulási iránti motivációt feltételez, folyamatos fenntartásához elengedhetetlen, hogy korábbi tanulási és élettapasztalatainkat felhasználjuk, új tanulási lehetőségeket kutassunk fel, és a tanultakat az élet minden területén széles körben alkalmazzuk. Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 22

23 Szociális és állampolgári kompetencia A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék saját fizikai és mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel, megértse az egészséges életvitelnek ebben játszott meghatározó szerepét. A sikeres kapcsolatok és társadalmi részvétel érdekében elengedhetetlen a normatudat, a viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok megértése. Fontos az egyénnel, a csoporttal, a munkaszervezettel, a nemek közti egyenlőséggel, a megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal és a kultúrával kapcsolatos alapvető koncepciók ismerete. Kívánatos a tájékozódás az európai társadalmak multikulturális és társadalmi-gazdasági dimenzióiban, továbbá a nemzeti kulturális identitás és az európai identitás kapcsolatának a megértése. E kompetencia alapja az a képesség, hogy különféle területeken hatékonyan tudjunk kommunikálni, figyelembe vesszük és megértjük a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereinkben bizalmat keltünk, és empatikusak vagyunk. Idetartozik még a stressz és a frusztráció kezelése, a változások iránti fogékonyság. Az attitűdök vonatkozásában az együttműködés, a magabiztosság és az integritás a legfontosabb. Idetartozik még a társadalmi-gazdasági fejlődés, az interkulturális kommunikáció iránti érdeklődés, a sokféleség elismerése. Fontos része ennek az attitűdnek a személyes előítéletek leküzdésére és a kompromisszumra való törekvés. Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az állampolgári jogoknak az ismeretén alapul, ahogyan ezek az Európai Unió Alapjogi Chartájában és a nemzetközi nyilatkozatokban szerepelnek, és ahogyan ezeket helyi, regionális, nemzeti, európai és nemzetközi szinten alkalmazzák. A kompetencia magában foglalja az Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 23

24 aktuális események, valamint a nemzeti, az európai és a világtörténelem fő eseményeinek és tendenciáinak, továbbá a társadalmi és politikai mozgalmak céljainak, értékeinek és politikáinak az ismeretét. Idetartozik az európai integráció és az EU struktúráinak, főbb célkitűzéseinek és értékeinek az ismerete, valamint az európai sokféleség és a kulturális identitás tudatosítása is. Az állampolgári kompetencia olyan képességeket igényel, mint a közügyekben való hatékony együttműködés, a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés. Magában foglalja a közösségi tevékenységek és a különböző szinteken - a helyi szinttől a nemzeti és európai szintig - hozott döntések kritikus és kreatív elemzését, a döntéshozatalban való részvételt, elsősorban szavazás útján. A pozitív attitűdök az emberi jogok teljes körű tiszteletén alapulnak, ideértve az egyenlőség és a demokrácia tiszteletét, a vallási és etnikai csoportok kulturális sokszínűségének megértését. Magában foglalja a településhez, az országhoz, az EU-hoz és általában az Európához való tartozást, a részvétel iránti nyitottságot a demokratikus döntéshozatal valamennyi szintjén, valamint a felelősségérzetnek és a közösségi összetartást megalapozó közös értékek elfogadásának és tiszteletben tartásának a kinyilvánítását (pl. a demokratikus elvek tiszteletben tartása). Az alkotó részvétel az állampolgári tevékenységeket, a társadalmi sokféleség és kohézió, valamint a fenntartható fejlődés támogatását és mások értékeinek, magánéletének a tiszteletét is jelenti. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben a munkahelyén is - abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség. Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 24

25 Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök A szükséges ismeretek egyrészt az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető lehetőségek, kihívások felismerését, értelmezését, másrészt a gazdaság működésének átfogóbb megértését, a pénz világában való tájékozódást foglalják magukban. Az egyénnek tudatában kell lennie a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeivel is. Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, delegálás, az elemzés, a kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, kockázatfelmérés és vállalás, egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés. A pozitív attitűdöt a függetlenség, a kreativitás és az innováció jellemzi a személyes és társadalmi életben, valamint a munkában egyaránt. Feltételezi a célok elérését segítő motivációt és elhatározottságot, legyenek azok személyes, másokkal közös és/vagy munkával kapcsolatos célok vagy törekvések. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a dramatikus játékot, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség feltételezi a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökségnek, valamint az egyénnek, közösségeinek a világban elfoglalt helyének a tudatosítását, a főbb művészeti alkotások értő és beleérző ismeretét, a népszerű kortárs kultúra és kifejezésmódok vonatkozásában is. Idetartozik Európa (az európai országok, nemzetek és kisebbségek) kulturális és nyelvi sokféleségének a megőrzésére irányuló igénynek, a közízlés fejlődésének, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött szerepének a megértése. Olyan képességek Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 25

26 tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása A pozitív attitűdök alapját a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság és az esztétikai érzék fejlesztésére való hajlandóság képezi. A nyitottság, az érdeklődés, a fogékonyság fejleszti a kreativitást és az arra való készséget, hogy a művészi önkifejezés és a kulturális életben való részvétel révén gazdagítsuk önismeretünket, emberi viszonyainkat, eligazodjunk a világban. Egységesség és differenciálás A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az egységes oktatást. Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, amelynek feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási módszerek, munka és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. A differenciált- egyéni és csoportos- eljárások biztosítják az egyes területeken alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, megszüntetését. A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő- integráltoktatásuk. Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, mint más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 26

27 a felnőtt élet sikerességét megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés. A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak-egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemzőmódosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz, egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. A differenciált tanítás tanulás megvalósulásának szempontjai: a tanulás belső motivációnak kialakulása, fejlesztése cselekvő részvétel, önállóság, kezdeményezőkészség, problémamegoldás, alkotóképesség előzetes ismeretek feltárása, tévedéseik kiigazítása, tudásuk átrendezése együttműködő (kooperatív) tanulás technikái és formái differenciálás egyéni képességfejlesztés sajátos tanulásszervezési megoldások alkalmazása a különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében tehetséggondozás tanulási esélyek egyenlőségét szolgáló szervezeti formák kialakítása Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 27

28 2.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A pedagógiai munka középpontjában a tanulók egész személyiségének fejlesztése áll. Figyelembe kell venni ugyanakkor azt is, hogy az oktatás-nevelés folyamata nem korlátozódik csak az iskolára, hanem megjelenik a társadalmi élet egyéb fórumain is. A közösségfejlesztés pedig az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti. A különböző ismeretek elsajátítása, az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, és a technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeinek megismerése, ezek feldolgozása, összefüggéseinek feltárása alapozza meg a tanulók műveltségét, világszemléletük, világképük formálódását, személyiségük meghatározó jegyeinek kialakulását. Ezek közé tartoznak: - az erkölcsi ismeretek, - a családi és közösségi kapcsolatok elmélyítését támogató fejlesztési feladatok, és azok részét képző ismeretek, - az előítéletek felismerésére, elutasítására való képesség, - a testi és lelki egészség megőrzésére történő felkészítés, - a bűnmegelőzés, - a drogprevenció, - fogyasztóvédelmi nevelés. E körben minden pedagógusnak van feladata, mindig az adott tanórán, és a tanórán kívül folyó munkájához igazítva a feladat végrehajtását. A nevelő-oktató munka biztosítson teret: - a színes, sokoldalú iskolai életnek - a tanulásnak, a játéknak, a munkának - önismeretnek, önfejlesztésnek - az akaraterő fejlesztésének - az értékekkel történő azonosulás fokozatos kialakításának Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 28

29 Figyelembe kell vennünk, különösen felső tagozaton, hogy a serdülés kezdetén egyre inkább fel kell hogy váltsa a közvetett szabályozás a közvetlen tekintélyi szabályozást, mivel a direkt tekintélyi szabályozás a növendékek erős személyi ellenállása következtében ekkor már egyre kevésbé hatékony. Tiszteletben kell tartanunk és lehetőség szerint tolerálnunk kell az öröklött személyiségjegyeket. Az alapfokú oktatás-nevelés folyamata két részre tagolódik és ebben a szakaszolásban lehetőség nyílik a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok árnyaltabb megvalósítására: - az első évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó alsó - az ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozat Fejlesztési területek - nevelési feladatok A fejlesztési területek nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának is. E területek összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. Önismeret és társas kultúra Az önismeret mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 29

30 a mások helyzetébe történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Elengedhetetlen, hogy a tanulók ismerjék népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti, népi kultúránk nagy múltú értékeit, hagyományait. Ennek során tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók, munkásságát, ismerjék meg a haza földrajzát, irodalmát, történelmét, mindennapi életét. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez vezetnek. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra Európa a magyarság tágabb hazája. A tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió kialakulásának történetéről, alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós politika szempontrendszeréről. Diákként és felnőttként tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel. Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká. Tanulóinkat iskolás éveik alatt is olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal kell gazdagítani, amelyek birtokában meg tudják találni helyüket az európai nyitott társadalmakban. Fontos az is, hogy európai identitásuk megerősödésével nyitottak és elfogadóak legyenek az Európán kívüli kultúrák iránt is. A tanulók ismerjék meg az Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 30

31 egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit. Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt. Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról, az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. Növekedjék érzékenységük a problémák lényege, okai, az összefüggések és a megoldási lehetőségek keresése, feltárása iránt. Az iskolák és a tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vállaljanak a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. Állampolgárságra, demokráciára nevelés A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. Családi életre nevelés A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 31

32 életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. Gazdasági és pénzügyi nevelés A gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás nélkül nem érthetjük meg a bennünket körülvevő világ számunkra fontos folyamatainak jelentős hányadát; e tudás általános műveltségünk részévé vált. A gazdaság alapvető összefüggéseit értő és a javaikkal okosan gazdálkodni képes egyének nélkül nem képzelhető sem működő demokrácia, sem életképes piacgazdaság. Minden olyan országnak, amely anyagi biztonságra törekszik és szeretne helytállni a globális versenytérben, elemi érdeke, hogy állampolgárai nyitottak legyenek a gazdaság világa felé. A társadalom számára is nélkülözhetetlen, hogy tagjaiban pozitív attitűd alakuljon ki az értékteremtő munka, a javakkal való gazdálkodás és a gazdasági ésszerűség iránt. Értsék a fogyasztás gazdaságot mozgató szerepét, saját fogyasztói magatartásuk jelentőségét, felelősségét. Az iskolai nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy a tanulók tudatos fogyasztókká váljanak, mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kockázatokat, a hasznot vagy a költségeket. Ismerjék fel a fenntartható fogyasztás és az egyéni érdekeik kapcsolatát. Hozzájárul annak a képességnek a kialakításához, hogy megtalálják az egyensúlyt a rövidebb és hosszabb távú előnyök között. Elősegíti, hogy képessé váljanak a rendelkezésükre álló erőforrásokkal való gazdálkodásra, beleértve a pénzzel való bánni tudást is. Nemcsak az egyén létérdeke, hogy okos döntéseket tudjon hozni, amikor hitelekről vagy megtakarításokról van szó, hanem a társadalomé is. Ezért is kell az iskolai nevelés során kellő figyelmet fordítani a gazdálkodással és a pénzügyekkel kapcsolatos képességek fejlesztésére, és a személyiségnevelés fontos részének kell tekinteni az okos gazdálkodás képességének a kialakítását, továbbá azt, hogy tudjanak eligazodni a fogyasztási javak, szolgáltatások, marketinghatások és viselkedésmódok között. Ennek érdekében a köznevelési intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 32

33 Fenntarthatóság, környezettudatosság A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezetmegóvására, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A fenntartható fejlődés feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatívan gondolkodnak, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság területén, és felelősséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikért. Mindez úgy valósítható meg, ha különös figyelmet fordítunk a tanulók természettudományi gondolkodásmódjának fejlesztésére. Ha a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, akkor képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására. A környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartásnak a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelvnek kell lennie egyéni és közösségi szinten egyaránt. A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmigazdasági modernizáció egyénre gyakorolt pozitív és negatív hatásait a környezeti következmények tükrében. Értsék a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét. Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzése váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. A tanulás tanítása A tanulás a pszichikum tartós módosulása külső tényezők hatására, tehát nem csupán ismeretelsajátítás és a figyelem, emlékezet működtetése. Tág értelmezése magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését, fejlesztését. Ez az iskola alapfeladata. A tanulás számos összetevője tanítható. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést a különböző szaktárgyi témák iránt, útbaigazítást Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 33

34 adjon a tananyag elsajátításával, annak szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban, valamint tanítsa a gyerekeket tanulni. Törekedjenek arra, hogy a tanulók fokozatos önállóságra tegyenek szert a tanulás tervezésében, vegyenek részt a kedvező körülmények (külső feltételek) kialakításában. Élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus feltételeiket. A hatékony tanulás módszereinek és technikáinak az elsajátíttatása, az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása, a könyvtári és más információforrások használata elsősorban a következőket foglalja magában: az alapkészségek kialakítása (értő olvasás, íráskészség, számfogalom fejlesztése), az előzetes tudás és tapasztalat mozgósítása; az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése; a csoportos tanulás módszerei, kooperatív munka; az emlékezet erősítése, célszerű rögzítési módszerek kialakítása; a gondolkodási kultúra fejlesztése; az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása; az egész életen át tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása. A tanulás fontos színtere, eszköze az iskola könyvtára és informatikai bázisa. A hagyományos tantermi oktatást az iskola keretein belül is kiegészítik az egyéni tanulási formák, amelyekhez sokféle információforrás gyors elérésére van szükség. A könyvtár használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen. Az önálló ismeretszerzés érdekében a tanulóknak el kell sajátítaniuk a könyvtári ismeretszerzés technikáját, módszereit mind a nyomtatott dokumentumok, mind az elektronikus dokumentumok használata révén. Ismerniük kell a könyvtári keresés módját, a keresés eszközeit, a főbb dokumentumfajtákat, valamint azok tanulásban betöltött szerepét, információs értékét. El kell sajátítaniuk az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technikáját, az interneten való keresés stratégiáját. A tanulás megszervezhető az iskolán kívül is. Tanulási színtér pl. a múzeum, a kiállító terem, a művészeti előadás színtere, de akár a szabadtér is. A tanulási folyamatot jelentősen átalakítja az informatikai eszközök és az elektronikus oktatási segédanyagok használata. Ez új lehetőséget teremt az ismeretátadásban, a kísérleteken alapuló tanulásban, valamint a csoportos tanulás módszereinek kialakításában. A pedagógus fontos feladata, hogy megismerje a tanulók sajátos tanulási módjait, stratégiáit, stílusát, szokásait. Vegye figyelembe a megismerés életkori és egyéni jellemzőit, és ezekre alapozza a tanulás fejlesztését. Gondosan kutassa fel és válassza meg a fejlesztés tárgyi-cselekvéses, szemléletes-képi és elvont-verbális útjait, Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 34

35 és életszerű tartalommal ruházza fel azokat. Törekednie kell a gondolkodási képességek, elsősorban a rendszerezés, a valós vagy szimulált kísérleteken alapuló tapasztalás és kombináció, a következtetés és a problémamegoldás fejlesztésére, különös tekintettel az analízis, szintézis, összehasonlítás, általánosítás és konkretizálás erősítésére, mindennapokban történő felhasználására. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni. Előtérbe kerül az új ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. Ezzel párhuzamosan érdemes hangsúlyt helyezni a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a variációk sokoldalú alkalmazására, a kockázatvállalásra, az értékelésre, az érvelésre. Fontos feladat a kritikai gondolkodás megerősítése, a konfliktusok kezelése, az életminőség javítása, az életvitel arányainak megtartása, az értelmi, érzelmi egyensúly megteremtése, a teljesebb életmegszervezése. Az iskolai tanítás-tanulási folyamatba külső szakértő is bevonható. A külső szakértő kiválasztásáért a külső szakértő által közölt ismeretek és az iskolai pedagógiai program összhangjáért az iskola igazgatója a felelős. A külső szakértő a tanítási órán a kijelölt pedagógus közreműködésével, a tanulási folyamat pedagógiai szempontból történő kontrollja mellett vehet részt a tanítási folyamatban. Testi és lelki egészségre nevelés Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 35

36 Pályaorientáció A felnőttlét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. Általános célja, hogy segítse a tanulók további iskola- és pályaválasztását. Összetevői: az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése; a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak és a hozzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak a megismerése tevékenységek és tapasztalatok útján. Tudatosítanunk kell a tanulókban, hogy életpályájuk során többször kényszerülhetnek pályamódosításra. Az iskolának - a tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest - átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítani, amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, ezzel is fejlesztve ön- és pályaismereteiket. A pályaorientáció csak hosszabb folyamat során és csak akkor lehet eredményes, ha a különböző tantárgyak, órán és iskolán kívüli területek, tevékenységek összehangolásán alapul. Kiemelt figyelmet igényel a rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság kezelésének a képessége egyéni és társadalmi szinten egyaránt. A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez elengedhetetlenül szükséges a szociális és állampolgári kompetencia tudatos, pedagógiailag tervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszer kialakításáról és erősítéséről van szó, amely gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoz magában. A szociális kompetencia fejlesztésében kiemelt feladat a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel és versengéssel kapcsolatos magatartásmódok kialakítása. A szociális és társadalmi kompetencia fejlesztésének fontos részét képezik a gazdasággal, az öntudatos fogyasztói magatartással, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek (pl. vállalkozó-, gazdálkodó- és munkaképesség). Erkölcsi nevelés Alapvető cél a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló,felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 36

37 erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Nélkülözhetetlen a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és - megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. Médiatudatosságra nevelés Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 37

38 2.3 A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok Az Egészségügyi Világszervezet megfogalmazása szerint az egészségfejlesztő iskola folyamatosan fejleszti környezetét, ami elősegíti azt, hogy az iskola az élet, a tanulás és a munka egészséges színtere legyen. A WHO egészségdefiníciója hangsúlyozza, hogy az egészség nem pusztán a betegségek hiánya, hanem testi-lelki és társadalmi jólét, mely a fenntartható fejlődésnek is egyik elengedhetetlen alapfeltétele. Mi az egészségfejlesztés? Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító módszer gyűjtőfogalma, tehát magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a mentálhigiéné, az egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatait, módszereit. A WHO meghatározása szerint az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket arra, hogy saját egészségüket felügyeljék és javítsák. Az egészségfejlesztés átfogó társadalmi és politikai folyamat, mely nemcsak az egyének képességeinek és jártasságának erősítésére irányuló cselekvéseket foglal magába, hanem olyan tevékenységeket is, amelyek a társadalmi, környezeti és gazdasági feltételek megváltoztatására irányulnak azért, hogy azoknak a köz és az egyén egészségére gyakorolt hatása kedvező legyen. Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket az egészséget meghatározó tényezők felügyeletére, és ezáltal egészségük javítására. Az egészségfejlesztő iskola ismérvei Minden rendelkezésére álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást. Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 38

39 Együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi szakemberek, a szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges környezet legyen. Egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi szolgáltatásokat biztosít, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó egészségfejlesztési programokkal. Kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő hasznos eltöltésének, teret ad a társas támogatást, a lelki egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító programoknak. Olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a tanulók jól-létét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást. Helyzetleírás Napjainkra jellemző, hogy a pubertástól a szociális befolyásolás ereje áthelyeződik a kortárs csoportra, és ezzel együtt a deviáns hatások és a médiák befolyása is megnő. A zaklatott, túlhajszolt életmód velejárója a rendszertelen táplálkozás. A táplálkozás ahelyett, hogy élvezetes, megtervezett napirendi pont lenne a családok életében, kapkodva végrehajtott kötelező penzum: a kultikus élvezet a könnyen elérhető, kevés idő alatt kevés eszközzel elfogyasztható egyhangú táplálékfelvétellé silányul. A városban lakó diákok idejük nagy részét falak között élik. Keveset mozognak a természetben, nincs érzékük a természeti szépségek felismerésére, nem veszik észre a természetkárosítás jeleit. Az életkor előrehaladtával ez a helyzet romlik. Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok Iskolai étkeztetés Hazánkban kiemelkedően magas a cardiovascularis és a daganatos betegségek halálozási száma. Ennek nagyfokú javulása volna elérhető a helyes táplálkozással. Az átlagos magyar étkezési szokások miatt sok a túlsúlyos és az alultáplált fiatal. Az iskolai étkezés milyensége és mennyisége ezért kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon. A Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 39

40 kulturált étkezés lehetőségének biztosítása pedig nevelőmunkánkat segíti. Az iskola tágas, világos, megfelelően felszerelt ebédlővel és melegítő konyhával rendelkezik. Az étkeztetés szervezésével igyekszünk biztosítani a kellő időt az ebéd elfogyasztására. Konyhánk minden tekintetben megfelel az előírt higiéniai követelményeknek. Az iskolai büfét vállalkozó működteti. A büfé kínálata megfelel az egészséges táplálkozás követelményeinek. Mindennapos testmozgás Statisztikai adatokkal igazolható, hogy a középiskolás gyermekek felénél diagnosztizálható valamilyen tartási rendellenesség, gerincferdülés, statikai lábbetegség. Ezek az általános iskolában kezdődő és a középiskolában fokozódó elváltozások rendszeres testmozgással, célirányos gimnasztikával megelőzhetőek lennének. Az elváltozások gyakorisága nem igazolja a testnevelési órák hatékonyságát. Nem az a fontos, hogy minél nagyobb erőkifejtésre serkentsük a fiatalokat, hanem azzal tudunk segíteni, ha megadjuk a lehetőséget a mindennapi testmozgásra. Ezt felismerve, a Nemzeti Köznevelési Törvény előírja a mindennapos testnevelési óra beépítését. A személyiség fejlesztése Minden nevelőintézmény alapvető feladata a fiatalok személyiségének kibontakoztatása, fejlesztése. E program részeként az alábbi területeken végzünk tudatos fejlesztőmunkát: önismeret erősítése, az önelfogadás képességének kialakítása, kudarctűrő képesség fejlesztése, kapcsolatteremtési képesség fejlesztése, akaraterő fokozása, az igényes környezet kialakítására és fenntartására való törekvés erősítése, az egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése, az öltözködési szokások, az ízlés alakítása. Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 40

41 A tudatos fejlesztőmunka színtere a tanóra, és minden szervezett iskolai és iskolán kívüli esemény, rendezvény, program, ahol spontán lehetőség kínálkozik a fiataloknak egymással és a pedagógusokkal közös tevékenységére. A szülők körében a saját gyermekük fejlődéséről, problémáiról szóló négy-és hatszemközti beszélgetések során tudjuk elveinket, az általunk elsőbbséget élvező értékeket közvetíteni. Az antihumánus szenvedélyek, drogprevenció Az országban az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt a tiltott szerek, a nem orvosi alkalmazás keretében használt nyugtatók, fájdalomcsillapítók, altatók együttes fogyasztása, de a legális szerek használata sem csökkent. A bővebb ismeretekkel rendelkező, felvilágosult, az egészségről, a szexualitásról, az antihumánus szenvedélyekről nyíltabban beszélő fiatalokra megerősítő és kompetencianövelő módszerekkel kell hatni, a negatív hangadókra inkább információ átadó és ártalomcsökkentő módon, a visszafogottabb, gátlásosabb gyerekekre fejlesztő, támogató, státuszteremtő hatást kell gyakorolni. Az elsődleges drogprevenció lényege, hogy a nem drogozó fiatalokat megtartsuk ebben az állapotban. A drogprevenció összetett személyiségfejlesztő munka, ezért abban a tantestület minden tagjának részt kell vennie, és kiemelten fontos az osztályfőnökök szerepe. Pedagógusainknak tisztában kell lenniük a legális-, illegális drogok fogyasztása mögött meghúzódó okokkal. Közre kell működniük a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett megelőző munkában, részvételükkel tudják támogatni az iskola programjait. A pubertás kortól kezdve nagyon fontos a kortárs csoportbefolyása, amit a drogprevenciós munkában is fel tudunk használni. (DÖK, kortárs segítők.) A drogprevenció lehetséges színterei: Tanórai foglalkozások Szaktárgyi órák témafeldolgozása Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 41

42 Osztályfőnöki órák (Az ismeretátadó órákhoz szükség esetén külső előadókat, szakembereket lehet hívni.) Tanórán kívüli foglalkozások Az egészségneveléssel összefüggő, tanórán kívüli programok Egészségügyi szűrővizsgálatok (fogászat, szemészet, hallás vizsgálat) Szexuális felvilágosítás Egészségügyi felvilágosító előadások; Osztálykirándulások, táborok, erdei iskola, túrák; Kreatív, cselekedtető akciók (szemétszedés, faültetés, madáretetés stb.); A külső programokhoz kötődően baleset-megelőzési felvilágosító előadások; A külső programokhoz kötött környezetvédelmi előadások, tájékoztatók; Sportnap; Egészségnap; Papírgyűjtés megszervezése ősszel és tavasszal; Szárazelemek gyűjtése; Környezetbarát, újrahasznosítható anyagok használata; Takarékosság, takarékos megoldások alkalmazása; Cserepes, élő növények az osztálytermekben, folyosókon. Az egészségnevelési program megvalósítása elsősorban a tantestület elkötelezettségén, a személyes példamutatáson és azon múlik, hogy mennyire sikerül a családokat az általunk képviselt értékek és követelmények mellé állítani. 2.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösség olyan emberi együttélés, amelyet a közösségi érdek, közös cél, közös értékrend és a tudat tart össze. (Hankiss Elemér) A gyermek szeretetet közvetítő környezetben válik képessé az együttéléshez szükséges Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 42

43 erkölcsi normák betartására, a közösségi élet szabályainak elfogadására és alakítására. A közösség hatása annál jelentősebb, minél gazdagabb lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek a sokszínű tevékenységre, a társas együttműködésre, élményszerzésre. A pedagógiai munka középpontjában a tanulók egész személyiségének fejlesztése áll. Figyelembe kell venni ugyanakkor azt is, hogy az oktatás-nevelés folyamata nem korlátozódik csak az iskolára, hanem megjelenik a társadalmi élet egyéb fórumain is. A közösségfejlesztés pedig az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti. A közösségi nevelés területei: a család az iskola az iskolán kívüli közösségek Iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei: tanórák szaktárgyi órák osztályfőnöki órák tanórán kívüli foglalkozások diákönkormányzati munka ünnepélyek, megemlékezések, iskolai hagyományok ápolása szabadidős tevékenységek Mind az öt terület sajátos foglalkozási formát követel, mások az egyes területek feladatai, céljai abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak: az egyén (a tanuló) közösségi magatartásának kialakításához, véleményalkotó, véleménynyilvánító képességük fejlődéséhez, a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend), a másság elfogadásához, az együttérző magatartás kialakulásához, a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 43

44 A közösségfejlesztés feladatai: Törekedjünk arra, hogy minden tanuló: ismerje meg a társas együttélés alapvető szabályait, megismerje népünk kulturális örökségét, nemzeti kultúránk értékeit, sajátítsa el azokat az ismereteket és gyakorolja azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek, legyen nyitott, megértő a másság iránt, becsülje meg azokat, ha módja van rá,vállaljon részt a nemzetközi kapcsolatok ápolásában, váljon érzékennyé környezete állapota iránt. kapcsolódjon be közvetlen környezete értékeinek megőrzésébe, gyarapításába, életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére törekvés váljon meghatározóvá az előítéletek felismerésére, tudatosítására való képesség, a testi és lelki egészség megőrzésére történő felkészítés, a bűnmegelőzés, a drogprevenció, fogyasztóvédelmi nevelés. tanulóink az iskolai közösség aktív tagjaként éljenek. a közösségek biztosítsanak teret a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kialakításához. törekedjenek az egyéni és közösség iránti tiszteletre, humánumra. a szülők és pedagógusok között aktív közreműködés jöjjön létre a gyermekek tehetségének kibontakoztatása érdekében A különböző ismeretek elsajátítása, az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, és a technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeinek megismerése, ezek feldolgozása, összefüggéseinek feltárása alapozza meg a tanulók műveltségét, világszemléletük, világképük formálódását, személyiségük meghatározó jegyeinek kialakulását, az egyén fejlődését, képességeinek kibontakoztatását úgy, hogy azok egyéni lehetőségeinek maximumára jussanak el. Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 44

45 E körben minden pedagógusnak van feladata, mindig az adott tanórán, és a tanórán kívül folyó munkájához igazítva a feladat végrehajtását. Figyelembe kell vennünk, különösen felső tagozaton, hogy a serdülés kezdetén egyre inkább fel kell hogy váltsa a közvetett szabályozás a közvetlen tekintélyi szabályozást, mivel a direkt tekintélyi szabályozás a növendékek erős személyi ellenállása következtében ekkor már egyre kevésbé hatékony. Tiszteletben kell tartanunk és lehetőség szerint tolerálnunk kell az öröklött személyiségjegyeket. Ezen célokhoz szorosan kapcsolódik az iskola által fontosnak tartott erőszakmentes, környezettudatos emberkép kialakítása, melynek tulajdonságait a közösségépítés által kívánjuk alakítani, aminek alapját az iskola tanulói, tanárai által megfogalmazott, mindenkire érvényes szabályok adják, iskolánk Házirendje. Kiindulási pontot és egyben eligazodást nyújt a főbb irányelveket illetően. Ezért kiemelt feladat hárul az osztályfőnökökre ennek megismertetésében már a tanév kezdetén. A tanórán megvalósítható közösségfejlesztés: Az iskolai nevelés - oktatás kerete az osztály, amely kezdetben nem több, mint azonos korú tanulók csoportjánál. Közösséggé formálása több éven át tartó pedagógiai folyamat, amelyet az iskola valamennyi dolgozója közösen, egymást erősítve végzi, és amelyben meghatározó szerepe van az osztályfőnöknek. Feladatai: a tanulókkal szemben támasztott elvárások pontos, egyértelmű ismertetése; értelmezése (célok kitűzése; az iskolai élet szabályainak ismertetése, betartatása stb.) ismerje régiónk sajátosságait, értékeit a felmerülő problémák megoldási lehetőségeinek közös megbeszélése a lehető legnagyobb csoportaktivitással, véleményalkotó, véleménynyilvánító képesség oldott légkör megteremtése, amelyben a tanulók őszintén és nyíltan merik elmondani érzéseiket önmaguk és mások viselkedéséről segítségnyújtás a konfliktushelyzetek megoldásában Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 45

46 személyes példamutatás diákvezetők nevelése, munkájuk segítése a közösségben előforduló pozitív és negatív élményanyag elemzése, következtetések levonása jutalmazás és büntetés alkalmazása a másság elfogadása váljon érzékennyé környezete állapota iránt ismerje a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit és ezek elkerülési módját A közösségfejlesztés szempontjából fontos az osztályban tanító tanárok összhangja. Ezért törekedni kell arra, hogy a nevelők azonos értékrendet képviseljenek, megbeszéljék egy-egy adott osztály problémáit, egységesen lépjenek fel, az eredményes és hatékony munka érdekében. A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztési feladatai: A tanórán kívüli foglalkozások a közösségfejlesztés kötetlenebb tevékenységi formái, és a közösen átélt kirándulások, túrák, napközis szabadfoglalkozások érzelemmel teli élményei a közösségfejlesztés kiváló területei. Feladata: nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére, átgondolt játéktervvel és a tevékenységek pedagógiai irányításával biztosítsa, hogy különböző játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a közösséghez való tartozás érzését, ismertesse meg a tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való harmonikus kapcsolathoz elengedhetetlenek, a sokoldalú és változatos foglalkozások (irodalmi, zenei, képzőművészeti stb.) járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez, könyvtárlátogatás, könyvtári foglalkozások, Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 46

47 a séták, kirándulások, erdei iskola mélyítsék el a természet iránti tiszteletet, és a környezet iránti felelősség érzését. A közös sportprogramok előmozdítják az egészséges életmód szokásrendszerének kialakítását. A csapatversenyeken való részvétel erősíti az egészséges versenyszellemet, segíti az együttműködő-készség fejlődését. Az együttes szereplésekben való felkészülések olyan képességek megmutatására is lehetőséget teremtenek, amelyekre a tanítási órák keretében nincs lehetőség. E feladatok kiváló terepet jelentenek a közösséggel szembeni felelősség átérzésének elmélyítésére. Munkaközösségi programok. Levelezős, egyéb versenyek A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: A diákönkormányzat érdekérvényesítő funkciója mellett hangsúlyozott szerepet kap az ön-tevékenységre, önszerveződésre való nevelés is, melynek keretében a tanulók a pedagógusok segítségével saját fejlettségüknek megfelelő szinten, önállóan intézik saját ügyeiket. A diákönkormányzatnak célirányos tevékenységéhez szervezettségre van szüksége. Demokratikus úton választja tisztségviselőit, hozza létre megfelelő szerveit, amelyek a közösség megbízásából hivatottak az ügyek megvitatására, határozathozatalra. Feladata: olyan közös érdekeken alapuló közös és konkrét célok kijelölése, amelyek nem sértik az egyéni érdekeket, azokkal összhangban vannak, a kialakított, meglévő vagy hagyományokon alapuló közösségi munkálatok, közösségépítő tevékenységek fejlesztése, a régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése, olyan tevékenységek szervezése, amelyek értékes esztétikai élményeket keltenek a közösség tagjaiban, és ezzel erősödik, fejlődik maga a közösség, Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 47

48 a közösség iránti felelősségérzet, felelősségtudat kialakítása, fejlesztése, a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése, olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját közösségének sikereire, értékeli más közösségektől megkülönböztető tulajdonságait. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai A szabadidős tevékenységek olyan örömöt adó munkaformák köré szervezett foglalkozások, amelyek kötődnek a tanulók személyes életéhez, társadalmi és egyéni problémáihoz, és hatása nemcsak a csoporton belül érvényesül, hanem kihat az iskola más területeire is. A tevékenységeket élményre épülő, problémamegoldást fejlesztő módszerekre kell építeni. A közösségfejlesztésben emocionálisan nélkülözhetetlenek az együttes élmények, a közös cselekvések. Ennek megvalósítására jó lehetőség nyílik a kéthavonta legalább egyszer szervezett osztályprogramok keretében. A kötetlen együttlétek biztosítják egymás jobb megismerését, a sikeresen végzett munka örömének együttes átélését; az esetleges kudarcok elemzését, feldolgozását, tanulságok levonását. Feladata: jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal és szüleikkel, valamint a tevékenységet segítő külső szakemberekkel, olyan közösségek létrehozása, amelyek nemcsak befogadják, hanem tevékenységük által elérhetővé és élővé teszik kulturális örökségünket, a csoporton belüli kapcsolatok erősítése, a csoportokban végzett közös munka során az önismeret elmélyítése, az önfegyelem fejlesztése, a társak és a foglalkozásvezetők elfogadása, az együttműködés megalapozása, fejlesztése, olyan csoportok kialakításának segítése, amelyek az emberi kapcsolatok pozitív irányú elmélyítése mellett hatnak az egész személyiség fejlesztésére, valamint hatással vannak a pozitív töltésű életmód kialakítására Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 48

49 Lehetséges formái: Kirándulások, túrák, helytörténeti séták, amelyek az együttes élményen túl lehetőséget teremtenek nemzeti értékeink jobb meg-ismerésére, megbecsülésére; a természet iránti tisztelet, a környezet iránti felelősség érzésének felkeltésére. A kiállításokon, színházi-, zenei-, irodalmi programokon való részvétel az esztétikai nevelés mellett szolgálja a kulturált megjelenés, viselkedés normáinak elsajátítását, gyakorlását. 2.5 A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok feladatai: A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, oktatása, a kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembe vételével. Feladatát a hatályos jogszabályokban megfogalmazott kötelességek és jogok figyelembevételével munkaköri leírás alapján végzi. Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a hatályos jogszabályok, a pedagógiai szaktárgyi útmutatók, módszertani elvek, az iskolai munkaterv, a nevelőtestület határozatai, továbbá az igazgató, illetőleg a felettes szerveknek az igazgató útján adott útmutatásai alkotják. Nevelő-oktató munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket foglalja magában, amelyek az intézmény rendeltetése szerint nevelő-oktató munkából az egyes munkaköröknek (tanító, tanár, napközis nevelő) megfelelően minden nevelőre kötelezően vonatkoznak. Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 49

50 Alkotó módon részt vállal: a nevelőtestület újszerű törekvéseiből az iskolaközösség kialakításának és fejlesztésének feladatából a közös vállalások teljesítéséből az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből az iskola hagyományainak ápolásából tanulók folyamatos felzárkóztatásából a tehetséggondozást szolgáló feladatokból pályaválasztási feladatokból a diákönkormányzat kialakításából az iskolai élet demokratizmusának fejlesztéséből Kiemelt feladatai: Tanítási (foglalkozási) órán minőségi munkavégzés A Nemzeti Alaptanterv és az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott nevelési elvek és fejlesztési célok közvetítése Az intézmény Munkatervében és egyéni tanmenetében meghatározott feladatok teljesítése A hatályos jogszabályok, az intézményi szabályzatok, belő utasítások betartása és betarttatása Önképzés, továbbképzés, munkaközösségi munkában való aktív részvétel. A nevelő-oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleten való aktív részvétel. Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 50

51 Az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében való közreműködés Adminisztratív és szervezési feladatok elvégzése, melyeket az intézmény nevelő-oktató munkája tesz szükségessé, illetve az érvényben lévő jogszabályok előírnak. A tanulók fejlődésének figyelemmel kísérése A szülők és a tanulók rendszeres tájékoztatása A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi válasz nyújtása Nevelő-oktató tevékenységében, a tanítás során a tájékoztatás és az ismeretek tárgyilagosan és többoldalúan történő közvetítése A gyermekek, tanulók, emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartása A nevelőtestület tagjaként részvétel vegyen az iskola pedagógia programjának tervezésében és értékelésében. Szakmai ismeretei, tudása szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítása Az iskolánkban működő Egyéni Képességfejlesztő Programba való bekapcsolódás, a tanulók célzott fejlesztése többirányú részképesség-fejlesztéssel (speciális feladatok, fejlesztő eszközök, játékok segítségével) az egyes tantárgyak tanmenetébe építve. Az osztályfőnökök feladatai: Az osztályfőnök olyan pedagógiai kompetenciával rendelkező szakember, akinek erkölcsi és jogi felelősséget kell vállalnia valamennyi rábízott tanulóért és az érdekükben kifejtett pedagógiai munkáért úgy, hogy a tanuló egyéni fejlődési, tanulási tempójához igazítja fejlesztő munkáját. Az osztályfőnök nyomon követi a tanulók fejlődését, tevékenységét, rendszeresen figyelemmel kíséri osztályának tanulóit a tantárgyi és nem tantárgyi tanulási folyamat során. Rendszeres kapcsolatot tart a szülőkkel és tájékoztatja őket az iskolát, illetve gyermeküket érintő legfontosabb kérdésekről. Az osztályfőnöknek törekednie kell arra, hogy osztályában: Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 51

52 - kultúraközvetítőként - a közösségi élet fejlesztőként - a csoport felelős vezetőjeként, - a csoport életének szervezőjeként - értékelő pedagógusként irányítsa a rábízott tanulók életét, munkáját Az osztályfőnöki munka tartalma: - Munkáját az intézmény Pedagógiai programja, valamint az iskolai munkaterv és az általa készített tanmenet alapján végzi. - Feladata a tanulók személyiségének alapos, sokoldalú megismerése, differenciált fejlesztése, közösségi tevékenységük irányítása, öntevékenységük és önkormányzó képességük fejlesztése. Munkájában támaszkodik a diákönkormányzat vezetőségére, segíti és figyelemmel kíséri tevékenységüket - Együttműködik az osztályban tanító szaktanárokkal, napközis nevelőkkel. - Felelős osztálya rendjéért, tisztaságáért. - Vezeti az osztálya szülői értekezleteit, és értékeli az osztálya helyzetét, neveltségi szintjét, magatartását, tanulmányi helyzetét. - Törekszik a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztésére, gondot fordít a gyengébbek felzárkóztatására, a differenciált foglalkoztatásra, tehetséggondozásra. - A tanulók személyiségfejlesztése érdekében összehangolja az iskola és a család nevelő munkáját, együttműködik a szülőkkel. - A továbbtanulásra jelentkezést megelőzően segíti a pályaválasztási munkát. - Fogadóórát a munkatervben meghatározott rendben tart. - Havonta ellenőrzi az osztálynapló és az ellenőrző jegyeit. - Az ellenőrző könyvben tájékoztatja a szülőket a tanuló magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. Ellenőrzi, hogy a szülők ezeket az észrevételeit tudomásul vették-e. - Elvégzi az ügyviteli, adminisztrációs teendőket, megírja az anyakönyveket, kitölti a bizonyítványokat. - Felelős az osztálynapló rendes és folyamatos vezetéséért. Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 52

53 - A haladási naplóba az órarendet hetenként beírja, a bejegyzéseket ellenőrzi, az igazolásokat összeszedi, az osztályzatok számát figyelemmel kíséri. - A napló "megjegyzés" rovatában gondoskodik a jutalmazások- büntetések bejegyzéséről ill. bejegyeztetéséről. - A tanulói házirendet, a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat az első tanítási napon a tanulókkal, az első szülői értekezleten a szülőkkel ismerteti. - Tűz-bombariadó esetén az intézményben elfogadott intézkedési rend alapján tevékenykedik. - Ellenőrzi a tanulók szakkörre, tanfolyamra, sportegyesületbe való jelentkezését - A szülői közösség vezetőivel irányítja osztálya szülői közösségét. 2.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje A beilleszkedési, magatartási, nehézséggel összefüggő pedagógiai tevékenység Az egyéni különbségek iránti tolerancia, egymás segítése természetes részét képezi az iskolai szocializációnak. Cél: a magatartási problémák csökkentése, megszüntetése Feladat: - az adott problémák feltérképezése - kiváltó okok feltárása - segítő lehetőségek keresése - segítségnyújtás, felzárkóztatás - szakemberek bevonása, konzultáció Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 53

54 Pedagógiai tevékenység: motiváció: olyan légkört és helyzetet kell teremtenünk, amelyekben sikereket érhetnek el, kibontakoztathatják azokat a képességeiket, amelyekben kiemelkedhetnek társaik közül. Ezek a sikerek motiválják őket tanulási eredményeik javítására is. szociális kapcsolatokat fejlesztő viselkedés alakítása: a beilleszkedési, magatartási, tanulási problémával küzdő gyerekek gyakran kerülnek konfliktushelyzetbe, ezek feloldása és kezelése minden pedagógus feladata magatartásformáló, értékelő tevékenység: a legapróbb eredmények felismerése, folyamatos visszajelzése, jutalmazás, hiszen pozitívumaik kiemelése motiváló erővel bír társas munka motivációja: a tanórákon alkalmazott csoportmunka, pedagógiai módszerek sokszínűsége lehetővé teszik, hogy a tanulók együttműködjenek társaikkal, ráébredjenek arra, hogy a csoport eredményessége az ő munkájuktól is függ énkép, önértékelés fejlesztése: ennek érdekében fejleszteni szükséges az önbizalmat, önismeretet, együttműködési- és kapcsolatépítési képességet, konfliktuskezelő képességet. Célunk a tanulók önfegyelmének, felelősségtudatának, kezdeményezőképességének alakítása. iskolához való viszony formálása: törekedni kell a nyitott, befogadó iskolai légkör kialakítására, kiegyensúlyozott,határozott, következetes nevelői magatartásra A tehetség képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A tehetség a gyermek-és serdülőkorban olyan pszichológiai és testi előfeltételeket jelent, amelyek a legtágabb értelemben vett kiváló tanulást és teljesítményt tesznek lehetővé, míg felnőttkorban biztosítják a magas szintű eredményességet valamely területen. (Feldhusen) Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 54

55 Átlagon felüli képességet, feladat iránti elkötelezettséget, kreativitást feltételez, mely személyiségjegyek felismerése a szaktanárok, tanítók feladata. Intézményi programunkban a tehetségnevelés lehetséges módjai közül elsősorban az elkülönítéssel, és a gazdagítás-dúsítás eszközeivel kívánunk élni. Előbbi a nívócsoportok kialakításával, csoportbontás megvalósításával, utóbbi bármely összetételű osztályban tanítási módszerek differenciált megválasztása útján történik. Cél: tehetséges tanulóink feltérképezése, tehetségeik kibontakoztatása Feladat: képességek maximális fejlesztése harmonikus személyiségfejlesztés mellett Pedagógiai tevékenység: tanórai differenciált foglalkozás - önálló agyaggyűjtés - kiselőadások megtartása - kiscsoportos, vagy önálló munka - kísérletezés támogatása - vitakultúra fejlesztése - felkészítés tanulmányi versenyekre tanórán kívüli lehetőségek: - tehetséggondozó csoportok - szakköri foglalkozás - kézműves - tánc - hangszeres zene - ének- és sportfoglalkozások Gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Az iskola lévén a gyermekek hétköznapi életének színtere különösen fontos szereppel bír a veszélyeztetettség felismerésében, a szükséges segítségnyújtás kezdeményezésében. Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 55

56 A gyermekvédelmi tevékenység három területre terjed ki: megelőzés, feltárás, megszüntetés. Céljaink: Az iskolai gyermekvédelem célja a prevenció, a gyermek problémáinak minél korábbi felismerése, hatékony kezelése, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése illetve a veszélyeztetettség megszüntetésében segítségnyújtás, együttműködés a különböző szakemberekkel. Feladataink: a családdal közösen törekedni a veszélyeztető okok megszüntetésére, veszélyeztető okok megléte esetén értesíteni a gyermekjóléti szolgálatot, segíteni a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét, A család nevelési gondjainak csökkentése szakszerű tanácsokkal. Az iskola minden területén törekszünk a gyermeket megillető jogok érvényesítésére. Preventív tevékenységeket folytatunk, illetve segítséget nyújtunk a kialakult problémák megszüntetésében. esélyegyenlőség biztosítás Pedagógiai tevékenység: A pedagógiai munkán belül elsősorban az alábbi területeken tudunk segíteni: felzárkóztató foglalkozások tehetséggondozó foglalkozások differenciált foglalkozás pályaválasztás segítése személyes egyéni tanácsadás egészségvédő, mentálhigiénés program szervezése egészségügyi vizsgálatok kezdeményezése szülőkkel való együttműködés tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatról, szolgáltatásokról Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 56

57 Minden pedagógus kötelessége: védje a gyermeki jogokat, közreműködjön a gyermekés ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények jelzésében, megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenység Az eredményesség érdekében a pedagógusok módszertani kultúráját folyamatosan fejlesztjük. A tanulók készség-és képességstruktúrájának megfelelő tanulási módszerek, egyénre szabott követelményrendszer alkalmazásával lehetőséget kapnak hátrányaik leküzdésére, a felzárkózásra, és az eredményes továbbhaladásra. Cél: az alapkészségek fejlesztése, hiányosságok pótlása, tantervi követelményrendszerhez való felzárkózás Feladat: - az ismeretelsajátítás folyamatát gátló, gyengébben fejlett, diszharmonikus működést mutató részképességek megerősítése - az ismeretanyag hatékony beépüléséhez szükséges jártasságok, készségek, képességek kialakítása és megerősítése - tantárgyi felzárkóztatás Pedagógiai tevékenység: Felzárkózást segítő lehetőségek: felzárkóztatás csoporton belül: Egyéni felmérés alapján megállapítjuk, hogy a gyermek elmaradása az osztályfokának megfelelő követelménytől hol áll. Csoporton belül differenciált feladatcsomaggal, kisebb lépésekben, egyéni haladási tempóban, fokozatosan végezzük a felzárkóztatást. felzárkóztatás csoporton kívül: A beilleszkedési, tanulási, magatartási problémával küzdő (BTM) gyerekek egyéni, vagy kiscsoportos fejlesztésben vesznek részt. Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 57

58 a fejlesztés egyéni fejlesztési terv alapján történik, melyet személyre szólóan, az adott feladatellátást igénylő gyermekre vonatkozóan fejlesztőpedagógus által kerül kidolgozásra. A fejlesztés komplex jellegű. motiváció: olyan légkört és helyzetet kell teremtenünk, amelyekben sikereket érhetnek el, kibontakoztathatják azokat a képességeiket, amelyekben kiemelkedhetnek társaik közül. Ezek a sikerek motiválják őket tanulási eredményeik javítására is. magatartásformáló, értékelő tevékenység: a legapróbb eredmények felismerése, folyamatos visszajelzése, jutalmazás, hiszen pozitívumaik kiemelése motiváló erővel bír Elveink: - a fejlesztő szándéknak mindig a gyerek aktuális fejlettségi szintjéhez kell igazodni - családias, elfogadó, szeretetteljes légkör, ami biztonságot áraszt - eszközös gyakorlás, szemléltető eszközök sokszínűsége - aprólékosan felépített fokozatosság Hatékonyság mérés: - Kontrollvizsgálatok, esedékességi idejük a szakvéleményben feltüntetett. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység - A napközis és tanulószobai foglalkozások megszervezése a közoktatási feladatmegvalósításon túl jelentős szociális funkcióval bír. A tanköteles korú gyermekek nagy része így szinte az egész napját szervezett keretek között, pedagógusok felügyelete mellett tölti el. Ezért ösztönözzük a szülőket, hogy minél nagyobb számban vegyék igénybe a napközis és tanulószobai foglalkozásokat. - A felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokba bekapcsolódnak azok a tanulók is, akiknél éppen a rossz szociális körülmények okozzák a társaiktól való tanulmányi lemaradást, vagy ugyanezen okok miatt nem képesek tehetségüket kibontakoztatni. Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 58

59 - Az osztályfőnökök és a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős minden évben rendhagyó osztályfőnöki órákat szerveznek az egészséges életmód, a drog-és bűnmegelőzés témakörökben. Tudjuk azt, hogy bizonyos esetekben a rossz szociális háttér erősítheti a perifériára szorulást. Célunk az, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben lévő tanulók is inkább az iskolai programok látogatását, illetve a szabadidő hasznos eltöltését tekintsék fontosnak. - Az osztályfőnökök szülői értekezleteken rendszeres tájékoztatást nyújtanak az iskolában, illetve az önkormányzatnál igényelhető szociális juttatásokról. - A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős az osztályfőnök és az igazgató egyetértésévelsúlyos esetekben felveszi a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálatokkal, illetve az önkormányzatnál kezdeményezi a rendkívüli gyerekvédelmi támogatás folyósítását. - Feladatunk a rendszeres egészségügyi felügyelet és orvosi ellátás (iskolaorvos és védőnő) biztosítása, - az önművelés igényének kialakítása, - tolerancia, segítőkészség kialakítása, másság elfogadása, - családi életre, egészséges életmódra nevelés. 2.7 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlási rendje A tanulók az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogaikat a, hatályos jogszabályok által meghatározott ügyekben, a Diákönkormányzat keretein belül gyakorolhatják. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 59

60 A diákönkormányzat a saját hatáskörébe tartozó döntések meghozatala előtt megkéri a nevelőtestület véleményét, illetve SZMSZ-ének jóváhagyását a diákönkormányzatot segítő tanár közreműködésével az igazgató útján kéri meg. Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a meghívót ha jogszabály másképp nem rendelkezik a tárgyalás határnapját legalább tizenöt nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére az igazgató útján. Az igazgató a véleményeztetésre kerülő anyagok tervezeteinek előkészítésébe a diákönkormányzat képviselőit bevonhatja, tőlük javaslatot kérhet. A diákönkormányzat véleményét a nevelőtestületi értekezleten a diákönkormányzatot segítő tanár képviseli. A nevelőtestület értekezletére a választott diákképviselő is meghívható. Az iskolai tanulók összességét érintő ügyekben a diákönkormányzat- a segítő tanár támogatásával- az igazgatóhoz, a szűkebb közösséget érintő ügyekben az igazgatóhelyetteshez fordulhat. A diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni. Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 60

61 2.7 A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái Az intézmény közvetlen és közvetett partnereivel való folyamatos kommunikáció elengedhetetlen, az intézmény folyamatos fejlesztésének alapját képezi. Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 61

62 Közvetlen partnerek köre Megnevezés Sajátos érdekek Kapcsolattartó Fenntartó jogkövetés végrehajtás, takarékos gazdálkodás, hatékony munkaerőgazdálkodás stabil, hosszú távú működés intézményvezető Működtető Szülők Tanulók Pedagógusok Működtetés, állagmegóvás, költséghatékonyság biztonság gyermekük sikere, boldogulása a nevelésben való segítségnyújtás továbbtanulási esélyek emelése, együttműködés biztonság tanulási lehetőség alapkészségek elsajátítása felkészítés a középiskolára stabil munkahely önmegvalósítási igény magas színvonalú szakmai munka intézményvezető a szülői szervezet elnöke DÖK vezető osztályfőnökök vezetőségi tagok Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak Beiskolázásban érintett középiskolák, óvodák nevelési-oktatási folyamat megvalósításának segítése a zavartalan működés elősegítése együttműködés felkészült, jól képzett, harmonikus egyéniségű tanulók, tehetséges gyerekek, együttműködés gazdasági vezető az iskola pályaválasztási felelőse 1-2.osztályban tanítók Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 62

63 A szülő, tanuló és pedagógus együttműködésének formáit elsősorban a közös pedagógiai feladatokra kell építeni. Az iskola feladata kettős. Egyrészt teljesíteni kell az országos és helyi érvényű célkitűzéseket saját érték-és normarendszerünk közvetítésével összhangban, másrészt tiszteletben kell tartanunk a szülői ház illetékességét saját gyermekük nevelésében. Ezt a kettősséget kell összeegyeztetni úgy, hogy mindkét fél számára megmaradjon az érdekérvényesítés lehetősége, ugyanakkor a szülői ház és az iskola törekvései szinkronban legyenek egymással. Véleményünk szerint a szülők egy része iskolaválasztásával is kifejezésre juttatja azonosulását az iskolában folyó oktató-nevelő munkával. Ezt támasztja alá az a tény, hogy az intézménybe beiratkozó tanulók jelentős része évek óta körzeten kívülről érkezik. Célunk az, hogy tovább növeljük azok számát akik az iskola neve miatt íratják hozzánk gyermekeiket, s fontos feladatunk, hogy a későbbi évfolyamokon is meg tudjuk tartani őket. Szülői feladatok: - a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása - tankötelezettség teljesítésének biztosítása - a gyermek fejlődésének, tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérése - rendszeres kapcsolattartás a pedagógusokkal - elősegítse a közösségi szabályok elsajátítását - érvényesítse gyermeke jogait - tartsa tiszteletben az iskola dolgozóinak jogait és emberi méltóságát - A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: - az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség választmányi ülésén - az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 63

64 - A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős segítséget nyújt a szociális hátrányokkal, beilleszkedési, magatartási és tanulási zavarokkal küszködő gyerekek szüleinek. A szülők és a pedagógusok együttműködésére szolgáló fórumok: Szülői értekezlet Célja: a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása Feladata: a szülők tájékoztatása az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, az országos és a helyi közoktatással kapcsolatos kérdések alakulásáról, változásairól, a helyi tanterv követelményeiről, az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról. A szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola igazgatója felé. - Évente összevont szülői értekezleteket tartunk a következő évfolyamokon: 1. évfolyam: - iskolakezdéssel kapcsolatos feladatok - pedagógiai program célkitűzései, tantárgyai, óraszámai 5. évfolyam: - alsó-felső tagozat közötti átmenet feladatai - szaktanárok bemutatkozása ismertetése -szaktantárgyak legfontosabb követelményeinek 8. évfolyam: - továbbtanulás, pályaválasztás Fogadóóra Célja: a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. Nyílt tanítási nap a, az iskolában tanulók szüleinek Célja: a szülők betekintést nyerjenek az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 64

65 ismerjék meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjanak közvetlenül gyermekük és az osztályközösség iskolai életéről. b, a leendő első osztályosoknak és szüleinek Célja: az intézmény kínálata, bemutatása munka közben, ismerkedés a leendő elsős tanító nénikkel. A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az adott tanévi iskolai munkaterv határozza meg. Iskolai honlap Célja: a szülők, érdeklődők naprakész információkat szerezhessenek az iskola tanórai és tanórán kívüli rendezvényeiről különböző programokról, a gyermekeket érintő eseményekről feladatokról, lehetőségekről és igényeik szerint tevékeny részesei lehessenek ezeknek. Írásbeli tájékoztató a, Az iskolában tanulók szüleinek Feladata: a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról. b, A leendő elsősök szüleinek Feladata: a szülők részletes tájékoztatása az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről pedagógiai hitvallásáról, szervezeti formáiról, a nevelő-oktató munka mindennapjairól. Formája: a szokásos módon elhelyezett fontosabb információk közzététele a honlapon, faliújságokon Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 65

66 A szülők kérdéseiket, javaslataikat, szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, tantestületével. - Szülők aktív részvétele az iskola életében: - Szüreti mulatság, Karácsonyi műsor, Farsang, Jótékonysági est, Anyák napja, Egészségnap, Gyermeknap, Sportnap - Erkölcsi és anyagi támogatásukkal segítik az iskola hatékonyabb működését - Aktív részvétel az iskolai rendezvényeken februárjában megalakult a Benedek Elek Általános Iskola Szülői Egyesülete. Eredményes pályázatokkal kívánják még jobbá tenni gyermekeik körülményeit, segíteni a pedagógusok oktató-nevelő munkáját. Fontos, hogy a szülői szervezet kísérje figyelemmel a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét és tapasztalatairól visszajelzésekkel éljen. Rendszeres kapcsolattartás szükséges a tanulók nagyobb csoportját érintő döntések meghozatalakor. Együttműködés a tanulókkal: A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják. Az iskola igazgatója részt vesz a diákközgyűlésen, valamint a diákönkormányzat vezetőségének ülésén. Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 66

67 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel. A nevelőtestületi megbeszélés során felmerült, a tanulókat érintő ügyeket az osztályfőnökök továbbítják. Felelősök: osztályfőnökök Kiemelten fontos eseményekről tanítási napokon az 1. szünetben iskolarádión keresztül értesítjük a tanulókat. Felelős: igazgatóhelyettes Ellenőrző könyvbe az osztályfőnök írja be: szülői értekezlet, fogadónap időpontját, dicséreteket, büntetéseket. Felelősök: osztályfőnökök Továbbfejlesztés lehetősége A partnerek véleményének elemzése, értékelése után lemérhetjük elégedettségüket, vagy elégedetlenségüket, megtudhatjuk az iskolával szemben támasztott legfontosabb elvárásaikat. Ezután történhet meg a célok meghatározása, az igények, lehetőségek, értékrendszerek egymáshoz történő közelítése a hatékony, a minőséget középpontba állító oktató-nevelő munka érdekében. Kommunikáció a pedagógusokkal: Az iskola vezetősége minden hónap első hétfőjén vezetői értekezletet tart, melyen megbeszélik, értékelik az elmúlt hónap munkáját és a következő hónap feladatait. Felelős: igazgató Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 67

68 Fenti értekezletről minden tanítási hónap első szerdáján a 3. szünetben rövid tájékoztatást ad a vezetőség. Erről az igazgatóhelyettes kivonatot készít és a tanáriban a faliújságra kihelyezi a következő értekezletig, utána a kivonatot iktatja. Felelős: igazgatóhelyettes Évente három nevelőtestületi értekezletet tartunk, melyen a tantestület az iskolát érintő feladatokat megbeszéli, szükség esetén dönt. Az értekezletről jegyzőkönyv készül. Felelős: igazgató Indokolt esemény miatt az igazgatóhelyettes az iskolarádión keresztül rendkívüli nevelőtestületi megbeszélést hívhat össze. Felelős: igazgató Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 68

69 Kommunikáció a közvetett partnerekkel: Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. 69

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202 10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Nevelési program OM azonosító: 031202 AZ ISKOLA NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Az iskolai

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Érvényessége: 2013-2017 Hatálybalépés: 2013 mb. igazgató Mottó: "A gyerek nem az életnek tanul,

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek...

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek... Tartalomjegyzék A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 A Vak Bottyán Gimnázium intézményi szakmai alapdokumentuma... 6 2. Az intézményben működő tagozatok, osztályok... 7 3. Alapítványaink...

Részletesebben

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag NEMZETI ALAPTANTERV 2012 Nyilvános vitaanyag 2 Tartalom I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI... 5 1. A köznevelés feladata és értékei... 5 1.1. Fejlesztési

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. - 1 - Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményekhez,

Részletesebben

HELYI TANTERV. Szentlőrinci Általános Iskola. Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye

HELYI TANTERV. Szentlőrinci Általános Iskola. Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye 2013 HELYI TANTERV Szentlőrinci Általános Iskola Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye Tartalom Bevezető... 4 Az iskolai nevelés-oktatás alapvető céljai 7 Kulcskompetenciák fejlesztése....... 7 Kiemelt

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve... 3 Az iskola évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbiak alapján folyik

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalomjegyzék A. Nevelési program... 3 1 A nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7 1. BEVEZETÉS... 8 1.1. A pedagógiai program jogszabályi alapjai... 8 1.2.

Részletesebben

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Készült a 2013/14-2016/17 közötti tanévekre. Módosítva a 2013/2014. tanévben.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. 1. oldal

SZAKMAI PROGRAM. 1. oldal SZAKMAI PROGRAM 1. 1. oldal HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HKSZK 3000 HATVAN, VÉCSEY U. 2. Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája 3000 HATVAN, Bajcsy-Zs. u. 6. TELEFON:

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Budapest, 2014. március 31. - 1 -

Budapest, 2014. március 31. - 1 - Budapest, 2014. március 31. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 200-984 2457 Adony, Rákóczi utca 39. Fenntartó: Dunavecsei Református Egyházközség Presbitériuma 6087 Dunavecse, Zrínyi

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013.

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. 1 NEVELÉSI PROGRAM 2 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 2015. március

MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 2015. március MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. március 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 I.1 Az intézmény jogi státusza 4 I.2 Jogszabályi háttér 11 I.3.

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október Pedagógiai program Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014 Készült: 2014. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 9 1. Az iskolában folyó

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2010. október Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 2 1.1 Az iskola küldetésnyilatkozata... 2 1.2 Az iskola létrehozásának

Részletesebben

1. oldal, összesen: 70 oldal PEDAGÓGIAI PROGRAM

1. oldal, összesen: 70 oldal PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. oldal, összesen: 70 oldal PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelõtestületi elfogadás dátuma:

Részletesebben

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK FÜGGELÉKEK MEGNEVEZÉSE... 5 AZ INTÉZMÉNY NEVE... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1. Iskolánk jövőképe- Az iskola küldetése...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben