Alba Regia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Pedagógiai program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alba Regia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Pedagógiai program"

Átírás

1 Alba Regia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai program

2 Tartalomjegyzék A) NEVELÉSI PROGRAM I. Bevezető, előzmények II. Általános feltételek II/1. Tárgyi feltételek II/2. Személyi feltételek III. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, III/1. Alapelveink III/2. Céljaink III/3. Feladataink III/4. A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai III/5. A néptáncoktatás cél- és feladatrendszere, funkciói IV. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok V. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok V/1. Feladatok V/2. A személyiségfejlődést, illetve a közösségfejlesztést segítő tanórán kívüli tevékenységek VI. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek VII. A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái VII/1. A szülő és a pedagógus közti együttműködés VII/2. A tanuló és a pedagógus közti együttműködés VIII. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 1

3 B.)TANTERV I. A néptánc tanszak általános fejlesztési követelményei I/1. Kiemelt kompetenciák a néptánc területén II. A tanszak tantárgyai III/1. Óraterv III/2. Évfolyami tematika IV. Az új helyi tanterv bevezetésének ütemezése V. Tananyag, követelmény és a tantárgyak szakirányú feladata a néptánc tanszakon évfolyamonként V/1. Előképző 1. évfolyam V/2. Előképző 2. évfolyam V/3. Alapfok 1. évfolyam V/4. Alapfok 2. évfolyam V/5. Alapfok 3. évfolyam V/6. Alapfok 4. évfolyam V/7. Alapfok 5. évfolyam V/8. Alapfok 6. évfolyam V/9. Továbbképző 7. évfolyam V/10. Továbbképző 8. évfolyam V/11. Továbbképző 9. évfolyam V/12. Továbbképző 10. évfolyam VII. A művészeti alapvizsga és záróvizsga feltételei, módja, követelményei és értékelése VII/6.1. Az alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei VII/6.2. Az alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatanak meghatározásának módja VII/6.3. Az alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés VII/6.4. Az alapvizsga és záróvizsga minősítése VIII. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök VIII/1. A tankönyveik, taneszközök kiválasztásának elvei VIII/2. Ajánlott irodalom Záradék 2

4 A.)NEVELÉSI PROGRAM I. Bevezető, előzmények Az Alba Tánc Közhasznú Társaság 2003-ban alakult, tevékenységi körébe általános és középfokú oktatás, szakmai középfokú oktatás, máshova nem tartozó felnőttoktatás, valamint alapfokú oktatás tartozik. Az alapfokú művészetoktatás keretein belül már az 1997/98-as tanévtől kezdve folyt néptáncoktatás a székesfehérvári Táncházban az Alba Regia Táncegyesület támogatásával, de a 2002/2003-es tanévig a bodajki Hang-Szín-Tér- Művészeti Alapiskola kihelyezett tagozataként működtek a csoportok. A 2003-as évre kialakult tárgyi, technikai és személyi feltételek azonban megadták a lehetőségét az önálló művészeti iskola, az megalakulásának. Intézményünk az Európa-díjas Alba Regia Táncegyüttes táncművészeti műhelye köré épült, amelyben a Csokonai-díjjal kitűntetett Botos József alkotó koreográfus és tanítványai saját kialakított módszereik szerinti tanítás folyik. A hatéves korosztálytól a 23 éves korosztályig 12 évfolyamon tanulnak hallgatóink. Iskolánk megfelelő intézményi háttérrel rendelkezik, tanulói főként a városból, illetve Fejér megyéből kerülnek ki. II. Általános feltételek Intézmény neve: OM azonosító: Alapítás éve: Alapító és fenntartó neve: Alba Tánc Nonprofit Kft. (Alba Tánc Közhasznú Társaság jogutódja) Alapító és fenntartó címe: 8000 Székesfehérvár, Pancsovai u. 25. Intézmény típusa: Alaptevékenysége: Intézmény székhelyének címe: A felvehető maximális gyermek/tanulólétszám: alapfokú művészetoktatási intézmény alapfokú művészeti oktatás táncművészeti ág, nappali munkarend szerint 400 fő 8000 Székesfehérvár, Malom u. 6. (Táncház) 400 fő (táncművészet) Évfolyamok száma: 12 (2 előképző, 6 alapfokú, 4 továbbképző) Oktatott művészeti ágak: Tanszak: Működési terület: Beiskolázási körzet: Az intézmény jogállása: Táncművészet néptánc Fejér megye Fejér megye önálló jogi személy 3

5 II/1. Tárgyi feltételek Tárgyi feltételeink más művészetoktatási intézményekéhez képest kiemelkedőek (zárt láncú számítógép-hálózat, projektor, számítógépes terminál stb ), ezeket a feltételeket az Alba Regia Táncegyesület biztosítja az intézményünkkel kötött együttműködési megállapodás alapján. a./ Az iskola épülete/i/nek legfőbb jegyei: Főépület: Táncház A Táncház épületében induló iskola igen kedvező helyen helyezkedik el, Székesfehérvár belvárosában. Busszal is könnyen elérhető több irányból, vidékről is, így a bejáró gyerekek is könnyen megközelíthetik. Az épület 1995-ben épült, nagyon jó állapotban van a folyamatos karbantartások miatt. Benne évek óta több száz gyermek nevelése-oktatása folyik, ennek köszönhetően a feladatok ellátásához szükséges körülmények adottak. A Táncházban tartott rendezvények miatt a hely gyakran látogatott, a városban jól ismert. b./ c./ Az intézmény helyiségei: Lásd. 1. számú melléklet Helyiségek bútorzata, egyéb berendezési tárgyai és oktatási eszközei Lásd. 1. számú melléklet II/2. Személyi feltételek Lásd. 2. számú melléklet III. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, III/1. Alapelveink Iskolánk alapelve az Európa-díjas Alba Regia Táncegyüttes táncművészeti iskolájának továbbvitele művészeti iskolai keretek között, amelyben a Csokonai-díjjal kitűntetett Botos József alkotó koreográfus és tanítványai saját kialakított módszereik szerinti tanítás folyik. Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó művészeti nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. III/2. Céljaink Célunk, hogy a tanulókat felkészítsük az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra, és a tehetséges hallgatókat a táncművészeti pályára irányítsuk. A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével és megszerettetésével 4

6 lehetőséget teremtünk a tanulóink számára az életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra és műveltség megszerzésére. III/3. Feladataink Alapvető feladatunk, hogy elmélyítsük a tanulókban a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést, megismertessük nemzeti, népi hagyományainkat, továbbá fejlesszük a tánc komplexításából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti érzékenységet. Az intézmény speciális feladatai közé tartozik a város képviselete itthon és külföldön egyaránt. III/4. A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai Az iskolában folyó nevelő-oktató munkát szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben meghatározott tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az ezekhez kapcsolódó folyamatos értékelés. Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. Nevelési módszereink két nagy csoportba oszthatók: - Közvetlen módszerek: amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. - Közvetett módszerek: amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. Az iskolánk pedagógusai által leggyakrabban alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások, a szokások kialakítását célzó beidegző módszerek: - ösztönzés, - gyakoroltatás, - segítségadás, - ellenőrzés, - követelés, - értékelés, - közös célok kitűzése, elfogadtatása, - hagyományok kialakítása, - magatartási modellek bemutatása, közvetítése, - tények, jelenségek bemutatása, - műalkotások bemutatása, - a nevelő személyes példamutatása, - a nevelő részvétele a tanulói közösségek tevékenységében, - a követendő egyéni és csoportos minta kiemelése a közösségi életből, - tudatosítás-meggyőződés kialakítása, - magyarázat, beszélgetés, - a tanulók önálló elemző munkája. Az eredmények elérését az alábbi tevékenységek, élményszerű tapasztalatok segítségével valósítjuk meg: - gyakorlati tevékenységek, - kreatív feladatok, - pozitív élmények, - alkotó típusú tevékenységek. 5

7 Nevelési céljaink megvalósítását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha művészeti iskolás diákjaink legalább hetven százaléka az alapfok utolsó évfolyamán: - minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás terveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskola helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.) - rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik arra, hogy az elsajátított táncművészeti tudását a későbbiekben gyarapítsa, társas kapcsolataiban a környezetére is pozitívan hatva hasznosítsa. III/5. A néptáncoktatás cél- és feladatrendszere, funkciói Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy az érdeklődő tanulók számára biztosítsa készségeik, képességeik fejlesztését, alkotó és önkifejezőképességeik kibontakoztatásáát, tehetségük gondozását. Olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a követelmények teljesítésével történő képesség- és személyiségfejlesztésen van. Feladata az itnegrált oktatás-nevelés megvalósítása, és elsősorban az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség kompetenciaterület fejlesztése. A néptánc közérthetősége révén felbecsülhetetlen mértékű segítséget jelent a kultúrák közti kapcsolatteremtésben és az egészséges emberi kapcsolatok kialakításában. Oktatása elősegíti néphagyományunk megismerését, tovább éltetését és újraalkotását, kulturális örökségünk megbecsülését. A tanórai keretek mellett fontos szerepet játszik a tánc színpadi megjelenítése is, amely egyrészt a művészi megtapasztalás élményét teszi lehetővé a tanulók számára, másrészt kulturális szerepvállalása révén a nagyközönség számára is hozzáférhetővé teszi táncos hagyományainkat. Középpontba került a tanulók technikai felkészültségének megalapozása, amely során alkalmassá válnak a különböző táncok újraalkotására, szabad és kötött formákban történő megjelenítésére. Előtérbe került a helyi táncanyag, tánchagyomány tanításának elsődlegessége. A tanterv spirális elrendezése lehetővé teszi, hogy a különböző képességű tanulók a képzési szintek végére azonos módon rendelkezzenek az elvárt ismeretekkel, képességekkel, kompetenciákkal, megteremti az összevont osztályokban történő oktatás kereteit, lehetőségét. A néptánc oktatása során a kulturális értékek közvetítése a képességek fejlesztésének lehetséges színtere. Lehetővé teszi mindenki számára beleértve a hátrányos helyzetű gyermekeket is az önkifejezés és azonosulás esztétikai útjának elérését, segítve ezzel a személyes kreativitás kibontakozását és az egyéniség fejlődését. IV. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az alapfokú művészeti oktatás-nevelés a teljes emberré válást (az értelmi és érzelmi nevelés közötti összhangot), a közösségformálást, a szociokulturális hátrányok csökkentését, a kulcskompetenciák fejlesztését, a világ komplex befogadását, az önkifejezést és örömet jelentő alkotás lehetőségét, a tehetséggondozást segíti elő. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos kiemelt feladataink: - az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése, a világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása; 6

8 - az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása; - az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése; - a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása; - a szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése, a nemzeti, népi hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése, a hazaszeretet érzésének felébresztése; - az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti érdeklődés felkeltése, más népek kultúrájának tisztelete, nyitottság a különböző szokások, kultúrák, vallások iránt, az érdeklődés felkeltése ezek megismeréséhez; - a tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése, egészséges és kulturált életmódra való törekvés igényének kialakítása. V. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok V/1. Feladatok A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat, mintákat gyűjthetnek. Erősíteni kell a tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi viselkedési normákat, ki kell alakítani, ápolni kell ezek formai kereteit és a tevékenységek rendszerét. V/2. A személyiségfejlődést, illetve a közösségfejlesztést segítő tanórán kívüli tevékenységek a) Táncházak, bemutatók, rendezvények A tanulók fejlődését segítik a rendszeres táncházak, melyeket az iskolában havonta, és az iskolai szintű rendezvények, melyeket évi 4-5 alkalommal szervezünk. b) Tanulmányi versenyek A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a szaktanárok végzik. c) Tanulmányi kirándulások, színházlátogatások A tanulmányi kirándulásokat és a színházlátogatásokat igény szerint szervezzük évente egykét alkalommal. A programokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 7

9 A színházlátogatások alatt elsősorban táncszínházi előadások megtekintését értjük. A tanulmányi kirándulások a tantervben szereplő tananyagra épülnek (pl. mohai tikverőzés, mohácsi busójárás). d) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit (könyvtár), illetve eszközeit (pl. videó, CD-lejátszó, számítógép stb.) a tanulók tanári felügyelet mellett egyénileg vagy csoportosan használják. VI. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A Pedagógiai lexikon szerint tehetségről beszélünk, ha az egyén valamilyen tevékenységben vagy tevékenységkomplexusban az átlagosnál magasabb szintű teljesítményre képes. Iskolánk pedagógiai elve alapján fő feladatának tekinti a tehetséggondozást. Különböző családi háttérrel, született vagy kialakult adottságokkal rendelkező gyerekeket különböző tevékenységformákkal ösztönzünk, hogy a meglévő adottságokat képességekké fejlesztve, a tehetségüket minél több területen kibontakoztathassák. Iskolánkban több tevékenységi forma szolgálja a képességek fejlesztését, az önkifejezés megvalósulását, a tehetséggondozást. Ezek a következők: - az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, - a tehetséggondozó foglalkozások ( B tagozatra irányítás a művészeti tagozaton), - versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, kulturális stb.), találkozók, - a szabadidős foglalkozások (pl. színház-, múzeum- és hangverseny-látogatások), - az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata, - a továbbtanulás segítése. Iskolánkban a tanulók ezen szervezeti formák között nagyon sok területen fejleszthetik képességeiket, melyek elsősorban a népművészet illetve a népzene, néptánc köré csoportosulnak. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. (Konkrétumok az éves munkatervben találhatók.) VII. A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái VII/1. A szülő és a pedagógus közti együttműködés A szülőkkel való kapcsolattartás lehetőségei: - személyes tájékoztatás az iskola szülői értekezletein, - tájékoztatólevél, amelyben ismertetjük a szülőkkel a beiratkozás és a tanév rendjét, értesítjük őket a különböző rendezvényeinkről, - a szülők bármikor bejöhetnek az intézménybe ügyfélfogadási időben, illetve időpontot egyeztethetnek az intézmény vezetőivel, pedagógusaival. 8

10 A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével. A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv évenként határozza meg. Továbbá lehetőséget biztosítunk a szülőknek, hogy az iskolán kívüli prgoramokon gyermekükkel együtt részt vehessenek, ismerkedhessenek más szülőkkel, jobban megismerjék egymást a pedagógusokkal. VII/2. A tanuló és a pedagógus közti együttműködés A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója és a csoportvezetők tájékoztatják: - az iskola igazgatója legalább évente egyszer, - az iskolavezetés az iskola faliújságján az aktuális feladatokról, az elért eredményekről stb., - a csoportvezetők a tanórák keretében. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan (szóban, illetve írásban) tájékoztatják. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, az iskola vezetésével, a nevelőtestülettel. VIII. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke Az intézmény megalakulása óta fejleszti eszközeit, és lehetőség szerint folyamatosan újítja eszköztárát. A csoportvezetőknek minden tanév végén be kell nyújtani a következő évre vonatkozó eszközigényüket, hogy a következő tanév elejére minden biztosított legyen. 1 db tábla vagy flipchart 1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek A tanulólétszámnak megfelelő, a tanévzáró bemutatókhoz szükséges, megfelelő népviseletek, lábbelik. A zárt láncú számítógép-hálózatot, a projektort, a számítógépes terminált stb ), valamint az intézmény jelmez- és táncos eszköztárát az Alba Regia Táncegyesület biztosítja az intézményünkkel kötött együttműködési megállapodás alapján. (A felszerelések, eszközök listáját lásd az 1. számú mellékletben.) Iskolai szabályozó dokumentumok - Szervezeti és Működési Szabályzat, - Házirend, - Minőségirányítási Program (részeként a Pedagógus-értékelési rendszer), - Továbbképzési Program, 9

11 - Beiskolázási terv, - Belső ellenőrzési Szabályzat, - Vizsgaszabályzat, - Adatvédelmi és iratkezelési Szabályzat, - Munkavédelmi Szabályzat, - Tűzvédelmi Szabályzat, - Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv, - Számviteli politika (azon belül leltározási és selejtezési szabályzat, bizonylati szabályzat), Nyilvántartási dokumentumok - jelentkezési lapok és nyilatkozatok, - beiratkozási napló, - törzslapok, - csoportos haladási, mulasztási és foglalkoztatási napló, - vizsgajegyzőkönyvek, - bizonyítványkönyv, - nyilvántartás és jegyzőkönyv a tanuló és gyermekbalesetekről, - éves tanmenetek, - éves munkaterv, - tantárgyfelosztás, - órarend. 10

12 B.)TANTERV Tantervünk Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja (27/1998. (VI.10.) MKM rendeletnek a 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelettel való módosítása alapján, illetve Majoros Róbert Mezőföldi táncok tanmenet-kiegészítő c. kiadvány útmutatásai szerint készült. I. A néptánc tanszak általános fejlesztési követelményei A néptánc tanszak célja a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés kialakítása és elmélyítése, hagyományaink, kulturális örökségünk továbbéltetése, a mozgáskultúra megalapozása és fejlesztése, a tánc, mint a közösségteremtés és közösségformálás lehetséges eszközének értelmezése. I/1. Kiemelt kompetenciák a néptánc területén Szakmai kompetenciák A táncos képességek készségek jártasságok kialakítása és fejlesztése A hagyományos népi játékmód ismerete Korszerű szemléletmód kialakítása a népi kultúra népélet összefüggő rendszerének értelmezéséhez A tánc általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása A zenéhez igazodó, alkalmazkodó táncos mozgás kialakítása Az improvizáció és a táncszerkesztés törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása A térforma, stílusérzék és mozgásmemória fejlesztése, az alakzatok, formák gyakorlati alkalmazása A táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei kíséretek, jellemző viseletek, szokások és a társasági táncélet alkalmainak megismerése A színpad általános törvényszerűségeinek megismertetése Előadói táncos magatartás kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak megismerése Személyes kompetenciák Az esztétikai érzék fejlesztése A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés Nyitottságra, valamint a múlt és a jelen értékeinek befogadására nevelés Folyamatos ismeretbővítésen keresztül a szintetikus látásmódra való nevelés A vizuális memória és a képzelőerő fejlesztése A kreativitás és a testi lelki állóképesség fejlesztése A kommunikáció verbális és nonverbális módjainak alkalmazása Társas kompetenciák A közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránti fogékonyság kialakítása A másság elfogadásának képessége Az önálló döntéshozatal képessége Kezdeményezőkészség, egyéni feladat és szerepvállalás 11

13 A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése A szabálytudat kialakítása A csoportnorma kialakítása A segítő életmódra nevelés s a szociális érzékenység fejlesztése A közösségi szemlélet kialakítása A környezet megóvásának fontossága Az egészséges életmód igénye Módszerkompetenciák Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése Az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakítása Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló fejlesztések Az ismeretek alkalmazásának, újrafogalmazásának képessége A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása A hatékony önálló tanulásra nevelés Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más környezetben is A tehetség azonosítása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés Nevelési céljaink megvalósítását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha művészeti iskolás diákjaink legalább hetven százaléka az alapfok utolsó évfolyamán: - minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás terveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskola helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.) - rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik arra, hogy az elsajátított táncművészeti tudását a későbbiekben gyarapítsa, társas kapcsolataiban a környezetére is pozitívan hatva hasznosítsa, - ismeri a kultúrált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat. II. A tanszak tantárgyai NÉPTÁNC A néptáncoktatás tantervi programjának fontos feladata a tanulók kompetenciaalapú fejlesztése. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenységek és művészetek iránt, fejleszti a kapcsolatépítést az emberekkel, az időgazdálkodást, fejleszti a tanulók megérző képességét, intuícióját, kreativitásukat, improvizációs képességüket, készségüket. Fejleszti a tanulók szocializációs, kommunikációs készségét, kezdeményező készségét, kulturális tudatosságát, általános műveltségét. Lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának sokoldalú fejlesztésére, fizikai állóképességük, ügyességük, cselekvő biztonságuk, ritmusérzékük, hallásuk, tér és formaérzékenységük fejlesztésére, gazdagítására. Figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat. Alkalmazkodik a helyi igényekhez és hagyományokhoz. Lehetőséget teremt a különböző életkorban a képzésbe bekapcsolódó tanulók számára az életkornak megfelelő szintű 12

14 képzés megvalósítására. Célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével, megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára az életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére. FOLKLÓRISMERET A konkrét népszokások megismertetésén keresztül a tanulók előtt fel kell tárni a néphagyomány ünnepi rítusainak formai és tartalmi összetevőit, megjelenését. Világítson rá a hagyomány folyamatosan változó természetére, egykori történeti rétegeire, eredetére. Tegye élményszerűvé a jeles napok és ünnepi szokások megismerését. Aktualizálja az emberi élet fordulóihoz fűződő hagyományokat, szokásokat. A gyermekjátékok és táncok táji és történeti megismertetésével a gyakorlati képzésben elsajátított ismeretek rendszerezéséhez nyújtson segítséget. TÁNCTÖRTÉNET A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a magyarságtudat erősítéséhez, a tanulók kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, a más népek kultúrája iránti érdeklődés felkeltéséhez, a tantárgyhoz tartozó terminológiák használatához, igényes képi és hanganyag megismeréséhez, a táncművészet iránti érdeklődéshez, az arra fogékony közízlés fejlesztéséhez III/1. Óraterv Évfolyamok Előképző I.: heti 4 óra évi 144 óra Előképző II.: heti 4 óra évi 144 óra Alapfok 1-6.: heti 4 óra évi 144 óra Továbbképző: 7-8.: heti 6 óra évi 216 óra 9-10.: heti 6 óra évi 216 óra 13

15 Évfolyamok Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző Főtárgy: népi játék 2 2 Főtárgy: néptánc Kötelező tantárgy: folklórismeret Kötelező tantárgy: tánctörténet 1 1 Választható tantárgy: 2 2 népi játék Választható tantárgy: Néptánc Választható tantárgy Összes óra Összevont osztályok esetén: A1-A2-A3-A4: Főtárgy: Néptánc heti 3 óra Kötelező tantárgy: Folklórismeret heti 1 óra T7-T8-T9-T10: Főtárgy: Néptánc heti 3 óra Kötelező tantárgy: Tánctörténet heti 1 óra Választható tantárgy: Néptánc heti 2 óra 14

16 III/2. Évfolyami tematika Előképző I.: Főtárgy: Népi játék heti 2 óra évi 72 óra Választható tantárgy: Népi játék heti 2 óra évi 72 óra Előképző II.: Főtárgy: Népi játék heti 2 óra évi 72 óra Választható tantárgy: Népi játék heti 2 óra évi 72 óra Alapfok 1-2.: Főtárgy: Néptánc heti 4 óra évi 144 óra Alapfok 3-6.: Főtárgy: Néptánc heti 3 óra évi 108 óra Kötelező tantárgy: Folklórismeret heti 1 óra évi 36 óra Továbbképző: 7-8.: Főtárgy: Néptánc heti 4 óra évi 144 óra Választható tantárgy: Néptánc heti 2 óra évi 72 óra 9-10.: Főtárgy: Néptánc heti 3 óra évi 108 óra Kötelező tantárgy: Tánctörténet heti 1 óra évi 36 óra 15

17 Választható tantárgy: Néptánc heti 2 óra évi 72 óra Összevont osztályok esetén: A1-A2-A3-A4: Főtárgy: Néptánc heti 3 óra évi 108 óra Kötelező tantárgy: Folklórismeret heti 1 óra évi 36 óra T7-T8-T9-T10: Főtárgy: Néptánc heti 3 óra évi 108 óra Kötelező tantárgy: Tánctörténet heti 1 óra évi 36 óra Választható tantárgy: Néptánc heti 2 óra évi 72 óra IV. Az új helyi tanterv bevezetésének ütemezése 2011/ / / / / /17. Előképző 1. HT HT HT HT HT HT Előképző 2. HT HT HT HT HT HT Alapfok 1. HT HT HT HT HT HT Alapfok 2. HT HT HT HT HT HT Alapfok 3. HT HT HT HT HT HT Alapfok 4. HT HT HT HT HT HT Alapfok 5. HT HT HT HT HT HT Alapfok 6. HT HT HT HT HT HT Továbbképző 1. HT HT HT HT HT HT Továbbképző 2. HT HT HT HT HT HT Továbbképző 3. HT HT HT HT HT HT Továbbképző 4. HT HT HT HT HT HT

18 2017/ / / / / / Előképző 1. HT HT HT HT HT HT Előképző 2. HT HT HT HT HT HT Alapfok 1. HT HT HT HT HT HT Alapfok 2. HT HT HT HT HT HT Alapfok 3. HT HT HT HT HT HT Alapfok 4. HT HT HT HT HT HT Alapfok 5. HT 2011 HT HT HT HT HT Alapfok 6. HT HT 2011 HT HT HT HT Továbbképző 1. HT HT HT 2011 HT HT HT Továbbképző 2. HT HT HT HT 2011 HT HT Továbbképző 3. HT HT HT HT HT HT Továbbképző 4. HT HT HT HT HT HT

19 V. Tananyag, követelmény és a tantárgyak szakirányú feladata a néptánc tanszakon évfolyamonként NÉPI JÁTÉK, NÉPTÁNC V/1. Előképző 1. évfolyam A) FEJLESZTÉSI FELADATOK Alapvető mozdulattípusok fejlesztése a játéktevékenység során A ritmus tér térforma fogalmainak kialakítása Az ugrás és forgás technikai előkészítése A tanuló mozgáskészségének, önfegyelmének, kommunikációs képességének, éneklési készségének, játékbátorságának, szabálytudatának fejlesztése A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése A szocializációs folyamatok fejlesztése B) TANANYAG A játékműveltség felmérése A népi játékokhoz szükséges mozgások, ritmusok, terek, térformák megismertetése Az alapvető mozdulattípusok Játéktípusok (sport küzdő karakterű népi játékok, énekes táncos gyermekjátékok) Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és nyolcados lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok) Irányok, alakzatok (előre hátra, jobbra balra, lent fönt, sor, kör, oszlop, félkör, csigavonal, szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az alakzatokban) Játékfűzések (a helyi vagy régió szerinti néphagyományban fellelhető népi gyermekjátékokból: Mezőföld) C) KÖVETELMÉNY AZ ELŐKÉPZŐ 1. ÉVFOLYAM ELVÉGZÉSE UTÁN A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, játékfűzéseket. A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra, a játéktevékenységre, egyszerű ritmusképleteket visszaadni tapssal, dobogással ( 2 * 2/4-es). A tanuló ismerjen: - legalább 5 kiszámolót, 10 különböző típusú játékot ill. népi gyermekdalt. 18

20 V/2. Előképző 2. évfolyam NÉPI JÁTÉK, NÉPTÁNC A) FEJLESZTÉSI FELADATOK A mozgáskészség, alapvető kombinációs képesség fejlesztése a mozgás és játéktevékenység során A ritmus tér térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban Az ugrás és forgástechnika fejlesztése A játékműveltség, játékbátorság, szabálytudat, önfegyelem és kezdeményezőképesség fejlesztése A kommunikációs és éneklési képesség fejlesztése, a verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának kialakítása A kreatív játékos tevékenység valamint a mozgásos és verbális önkifejezés ösztönzése, a közösségépítés megvalósítása, a szocializációs folyamatok fejlesztése B) TANANYAG Az alapvető mozdulattípusok variációs lehetőségeinek valamint az ugrás típusainak megismertetése Az improvizációs tevékenység előkészítése, a játékismeret bővítése Játéktípusok (sport küzdő karakterű népi játékok, énekes táncos gyermekjátékok) Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és nyolcados lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok) Irányok, alakzatok (előre hátra, jobbra balra, lent fönt, sor, kör, oszlop, félkör, csigavonal, szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az alakzatokban) Játékfűzések (a helyi vagy régió szerinti néphagyományban fellelhető népi gyermekjátékokból: Mezőföld) C) KÖVETELMÉNY AZ ELŐKÉPZŐ 2. ÉVFOLYAM ELVÉGZÉSE UTÁN A tanuló ismerjen: A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket. Ismerjen legalább 10 kiszámolót, 10 különböző típusú játékot ill. népi gyermekdalt. Legyen képes: A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, játékfűzéseket. A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra, a játéktevékenységre, egyszerű ritmusképleteket visszaadni tapssal, dobogással ( 4 * 2/4-es). 19

HELYI TANTERV TÁNCMŰVÉSZET NÉPTÁNC

HELYI TANTERV TÁNCMŰVÉSZET NÉPTÁNC Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tatabánya HELYI TANTERV TÁNCMŰVÉSZET NÉPTÁNC Tatabánya 2011. 05.27. 1 TARTALOMJEGYZÉK Néptánc - általános rész 3 Főtárgy Népi játék (1-2. előképző évfolyamon).6

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény NÉPTÁNC TANSZAK SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2011.

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény NÉPTÁNC TANSZAK SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2011. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény NÉPTÁNC TANSZAK SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2011. Ajánlás A helyi tanterv kidolgozását meghatározta 1993. évi

Részletesebben

TARTALOM Tartalom... 2 IV. TÁNCMŰVÉSZETI ÁG - NÉPTÁNC... 3. Az alapfokú néptáncoktatás célrendszere és funkciói... 3. A képzés struktúrája...

TARTALOM Tartalom... 2 IV. TÁNCMŰVÉSZETI ÁG - NÉPTÁNC... 3. Az alapfokú néptáncoktatás célrendszere és funkciói... 3. A képzés struktúrája... BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Hivatalos név, cím: BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Tel/fax: 06/52/580-518 HELYI TANTERV IV.RÉSZ

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

FREE DANCE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA HELYI TANTERV FREE DANCE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA HELYI TANTERV Az iskola Helyi Tantervében elıírt tananyagot és követelményeket a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosított 27/1998. (VI.

Részletesebben

Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola

Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola NÉPTÁNC TANSZAK A helyi tanterv megfogalmazása során az egyes évfolyamok fejlesztési feladatainak, tananyagának és kimeneti követelményeinek meghatározásához a 2011-ben közreadott központi tantervet vettük

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette : Halmi Zoltán Igazgató Jóváhagyta: Nagy István Fenntartó Örökségünkért Népművészetéért Alapítvány 3973 Cigánd, Iskola utca 24. Érvényes:

Részletesebben

Alapfokú Művészeti Iskola, Kapuvár 9330 Kapuvár, Fő tér 22. OM 200624

Alapfokú Művészeti Iskola, Kapuvár 9330 Kapuvár, Fő tér 22. OM 200624 Alapfokú Művészeti Iskola, Kapuvár 9330 Kapuvár, Fő tér 22. OM 200624 Pedagógiai-nevelési program, helyi tanterv (egységes szerkezetben, 4. átdolgozás) 1 Hatályos: 2013. április 1-től TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A 2011/2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan Készítette: Kálmánné Szabó Erzsébet igazgató Szentes,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TENGERTÁNC Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. december 1 A Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készült a 2011. évi CXC. (a nemzeti köznevelésről) szóló törvény

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ócsai Halászy Károly Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ócsa, 2013. március 20. Tartalomjegyzék I. TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 5 II. ISKOLÁNKRÓL... 6 III. NEVELÉSI PROGRAM... 7 IV. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

LEVENDULA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7020 Dunaföldvár Templom út.36-38. PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV

LEVENDULA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7020 Dunaföldvár Templom út.36-38. PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV LEVENDULA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7020 Dunaföldvár Templom út.36-38. PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV FEDŐLAPJÁNAK ADATAI: Az intézmény hivatalos neve: Levendula

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. A 2011/2012-es tanévtől. felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. A 2011/2012-es tanévtől. felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A 2011/2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan Készítette: Kálmánné Szabó Erzsébet igazgató Felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai program Tartalomjegyzék: Iskolánkról Nevelési program I. Pedagógiai alapelveink II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kondorné Sztojka Ágnes Tartalom I. HELYZETELEMZÉS... 4 INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ ISKOLA TÖRTÉNETE... 6 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 Személyiségfejlesztés...

Részletesebben

A SÁSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SÁSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SÁSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. Az intézmény adatai... 5 4. Küldetésnyilatkozat... 7 5. Nevelési program... 8 5.1. Pedagógiai

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2012. 11. 30. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI PEDAGÓGIAI PROGRAM ISKOLA Összeállította az iskola tantestülete Jóváhagyta: Geisztné Gogolák Éva igazgató 1 Tartalomjegyzék A pedagógiai program jogszabályi alapjai...3

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013.

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Pedagógiai Program 2013. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

pedagógiai programja

pedagógiai programja A Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakközépiskola pedagógiai programja 2014. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5 Iskolánk rövid története... 5 Az iskola eredményei és szerepe a települések

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Félig sem olyan

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Fábiánsebestyén Pedagógiai Programjának az. Alapfokú Művészetoktatási Intézményre vonatkozó része

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Fábiánsebestyén Pedagógiai Programjának az. Alapfokú Művészetoktatási Intézményre vonatkozó része ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Fábiánsebestyén Pedagógiai Programjának az Alapfokú Művészetoktatási Intézményre vonatkozó része Pedagógiai Program Átdolgozta: Hercz Szilvia 2011. Tartalom 1.

Részletesebben

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben