KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 5400 Mezıtúr, Petıfi tér 1. KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Mezıtúr, szeptember Koll. PP szeptember - 1 -

2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS KÜLDETÉSÜNK A KOLLÉGIUM HELYZETFELTÁRÁSA, HELYZETÉRTÉKELÉSE A kollégium tárgyi lehetısége a férıhely tekintetében A kollégisták tanulási feltételei A lakhatáshoz szolgáló helyiségek A kollégisták korcsoportjai, képzési tagozódás Kollégistáink személyisége Tanulmányi felkészültségük vizsgálata Pszichikai felkészültségük vizsgálata Viselkedésük A kollégisták szociális hátterének vizsgálata A kollégium mőködése, választása szempontjából vizsgált mutatók A KOLLÉGIUM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE HUMÁN ERİFORRÁS A NEVELİMUNKÁT SEGÍTİ TÉNYEZİK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÖSSZEGZÉSE AZ INFORMÁCIÓK CSATORNÁI A KOLLÉGIUMBAN A KOLLÉGIUM KAPCSOLATRENDSZERE A kollégiumi nevelımunka dokumentálása JÖVİKÉPÜNK Célmeghatározások A KOLLÉGIUMI NEVELÉS TERÜLETEI FEJLESZTÉSEK A tanulási kultúra fejlesztése Kollégistáink tudás- és tanulási teljesítménye A tehetség kibontakoztatását célzó törekvések Felzárkóztatás és a hátrányok megszüntetése A tanulmányi eredmény javításának lehetıségei, eszközei A kollégiumi nevelésben a társas kapcsolatok kultúrája Kollégistáink személyiségének fejlesztési feladatai A személyiségfejlesztést, törıdést segítı foglalkozási formák Egészséges életvitelre nevelés fejlesztése A kollégisták viselkedéskultúrájának fejlesztése Önálló életkezdésre felkészítés A kommunikációs és információs kultúra fejlesztése Európaiság, a korszerő világkép fejlesztése Környezetvédelmi kultúra fejlesztése a kollégiumban Ökonómia- technológiai kultúra Esztétikai kultúra fejlesztése a kollégiumban Kollégiumi foglalkozások és témakörök Tanulók részére szervezett foglalkozások Az alapprogram végrehajtásához szükséges kötelezı foglalkozások A kollégium érdeklıdési körei KOLLÉGIUMI NEVELÉSI KLÍMA, MOTIVÁCIÓK Az ifjúságvédelmi felelıs szerepe a nevelési klímában A NEVELÉSBEN ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSEK Szabad szilencium BELSİ KOLLÉGIUMI HAGYOMÁNYOK Kollégiumi rendezvények Kollégiumunk diákönkormányzata PARTNEREINK A szülık és kollégisták elvárásai a kollégiumtól A fenntartó elvárásai a kollégiumtól ZÁRÓDOKUMENTUM Kollégium PP szeptember - 2 -

3 Bevezetés A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1898-ban kezdte meg mőködését. Jelenleg is az iskolával közös igazgatással, egy költségvetéssel gazdálkodunk. A 111-ik év történelmi pillanat az intézmény életében: a közös igazgatás megmaradt, de a kollégium önkormányzati döntés következtében elhagyta az anyaépületet, s a helyi fıiskola kollégiumának üres szintjeire lett áttelepítve. Feladatunkat az Oktatási Miniszter 46/2001. (XII. 22.) OM rendelettel kiadott Kollégiumi Nevelés Országos alapprogramjában, a 44/2002. OM rendeletben foglaltaknak megfelelıen, a kollégiumban folyó közoktatási nevelési alapelvek, az évi LXXIX. közoktatási törvény 127., 129., 132. és a tv. módosításai, 143/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet 12., és a fenntartó mezıtúri Polgármesteri Hivatal elvárásai szerint végezzük. A kollégium mőködésében meghatározó az intézmény hagyományainak ırzése, képzési profiljai, az innovációra való nyitottság, valamint a lehetıségekhez mérten a közvetlen és közvetett partnerek elvárásainak figyelembevétele. Kollégiumunk szolgáltatási feladatot lát el, melynek minısége függ a diákok lakhatási lehetıségeitıl, a finanszírozástól. A pedagógiai program újbóli megfogalmazásában a kollégiumi munka alapdokumentumát, intézményünk referenciáját látjuk a helyi sajátosságoknak megfelelıen. Pedagógiai programunk készítésekor jelenlegi helyzetünket felmérve és értékelve alkotjuk meg a jövıbeni céljainkat. Igényeljük az iskola, a kollégisták, a szülık és a külsı partnerek javaslatait, hogy a változó igények szerint szolgáltassunk. Programunkban részletezzük, hogy a pedagógiai környezet biztosításával hogyan segítjük elı a személyiségfejlıdést, a tanulók szocializációját, tanulási módszereik fejlesztését, a közösségi együttélést, a diákok önszervezıdését, az önkormányzó képességet, a társadalmi szerepek tanulását, a kollégiumi szervezet szereplıivel való párbeszédet. Koll. PP szeptember - 1 -

4 1. Küldetésünk A diákszálló és a kollégium között alapvetı különbség van. A diákszállóban lakik valaki, a kollégiumban pedig él, méghozzá közösségben." (Göncz Árpád) Kollégiumunkban a régió kistelepülésein lakó tanulók részére fontos lakhatási funkció betöltését kívánjuk biztosítani iskolánk választásakor. A kollégium nevelési alapelveit, célkitőzéseit, a velünk kapcsolatban levı partnerek érdekeinek figyelembevételével dolgozzuk ki. A források adta lehetıségek kihasználásával a szociális ellátás biztosítása, az érzelmi védettség nyújtása, a tanulmányok sikeressége a célunk. A kollégium pedagógiai célkitőzései a félszáz településrıl érkezett diákok nevelése magyar nyelven személyiségük formálása, tanulási kultúrájuk fejlesztése, a minıségi tudásra való törekvés, a közösségi együttélés gyakorlása, fejlesztése. Szeretnénk elérni, hogy a kollégisták kellemes környezetben, jó közérzettel töltsék el idejüket, tanulják meg becsülni az értékeket. Különös gondot fordítunk a hatosztályos gyermekekre, hiszen ık korán elszakadnak a szülıi háztól. Nevelıtestületünk évente felméri a Gyermekvédelmi törvény által definiáltan fokozott odafigyelést igénylıket a hátrányos helyzető gyermekeket és ıket ifjúságvédelmi felelısünk is segíti. Kollégium PP szeptember - 2 -

5 2. A kollégium helyzetfeltárása, helyzetértékelése Kollégiumunk szeptember 1-tıl a Szolnoki Fıiskola Mőszaki és Mezıgazdasági Fakultásának Kollégiumában Mezıtúr, Petıfi tér 1. alatt kapott elhelyezést. A 3. és 4. szinten évente megújítható, 10 hónapos bérleti megállapodás keretében alakíthattuk ki középiskolai tanulóink részére kollégiumunkat. A környezet, a hely új mindenki részére, a nyár során felújítási és karbantartási munkálatokat végeztünk a bérbeadóval. Az épület negyven éves, mely nagyon lelakott, hosszú évek óta elmaradt a felújítás, karbantartás az ablakok kivételével. A pályázati támogatású saját bútorainkkal, s a bérbeadó szobai berendezéseivel, és a mőködéshez nélkülözhetetlen eszközökkel nyitottunk az új helyen. Törekedtünk, hogy otthonos, kényelmes lakhatást, fiatalos környezetet alakítsunk ki itt is A kollégium tárgyi lehetısége a férıhely tekintetében Kollégiumunkat mintegy 1700 nm területen hoztuk létre. Közös épületben vagyunk a éves fıiskolai hallgatókkal, s közös emeleten a városi rádióval. A bérleti szerzıdés két emelet bérleményét tartalmazza, de az intézmény mindig is törekedett a kollégiumi férıhely igényeket biztosítani, ezért szükségessé vált a második szinten is két szoba. A lakhatás szempontjából elsıdleges, hogy 3 és 4 ágyas hálók vannak - egyenként 16,7 nm területen. A korábbi kollégiumi elhelyezéshez viszonyítva itt lényegesen nagyobb az egy fıre jutó terület. Kedvezıtlen, hogy a szobákban bennmaradtak a régi elhasználódott, nem praktikus szekrények, melyek nem zárhatók. Háló (db) Férıhely (fı) hely 4 ágyas 3 ágyas összesen fiú leány összes 2. szint szint szint Összes Néhány éve mőanyag ablakokat építettek be, mely a környezet szempontjából is esztétikus. Kollégium PP szeptember - 3 -

6 2.2. A kollégisták tanulási feltételei A tanulási felkészüléshez a fıiskola oktatási épületében öt tanterem áll a tanulócsoportok rendelkezésére, melyet délután h között vehetünk igénybe. A végzıs tanulók és a tanulmányi munkájukban kiemelkedık saját szobájukban tanulhatnak a házirendben szabályozott feltételekkel. Heti négy alkalommal két óra erejéig internetes tanulást segítı foglalkozásra van lehetıség kollégiumi szaktanári irányítással A lakhatáshoz szolgáló helyiségek - Szabadidıs tevékenységre használható klubhelyiséggel sajnos csak a harmadik szinten rendelkezünk mintegy 50 nm-es területen. A létszámhoz viszonyítva ez nagyon kevés, így kénytelenek vagyunk a folyosó és lépcsıház elıterét is szabadidıs/társalkodásra alkalmas helyszínné tenni. Kollégistáink tagjai lehetnek a fıiskola könyvtárának, a szolgáltatás térítésköteles. - A szabadidı eltöltéséhez a fıiskola sportcsarnokát heti hat órában, kondicionáló termét pedig igény szerint béreljük kollégistáink részére. - Vizesblokk emeletenként kettı van. Mivel koedukált kollégiumként mőködünk, ezért a 4-ik szinten az egyik vizesblokk a fiúké, a másik a leányoké mely a létszámhoz viszonyítva nagyon kevés. Korszerőtlenek, mőszaki állapotukat tekintve sokkal alacsonyabb színvonalúak, mint a korábbi kollégiumé. - Teakonyhát a 3-ik és 4-ik szinten saját pályázatos bútorainkkal alakítottuk ki melyek az elektromos hálózat elavultsága miatt csak mérsékelten terhelhetık. Kollégium PP szeptember - 4 -

7 2.4. A kollégisták korcsoportjai, képzési tagozódás A korcsoportok igen különbözık, mivel 12 évestıl 22 évesig vannak kollégisták. Mintegy félszáznyi településrıl, négy megyébıl iskolázunk be. A felmérések azt igazolják, hogy egyre többen vannak, akik a hagyományainkat, pedagógiai, nevelési felkészültségünket ismerve bízzák ránk gyermekeiket a kollégiumban. Iskolatípus szerint: - gimnáziumi képzés - hatosztályos gimnáziumi képzés - szakközépiskolai képzés - szakiskolai képzés - érettségire épülı szakképzés (1-2 éves) A beiskolázási területet szeretnénk megtartani, esetleg növelni, mert a demográfiai csökkenés egy-egy helyrıl kevesebb kollégistát jelent majd. Ezt a feladatot a kollégiumot menedzselı diákjaink, nevelıink beiskolázási programja szerint évente tesszük meg az éves munkatervben foglaltak szerint Kollégistáink személyisége Nehéz feladatot jelent a heterogén és rendkívül eltérı szokásrend, amelyet kollégistáink: o a családból, barátoktól, o az általános iskolából, az adott környezet szubkultúrájából hoznak Tanulmányi felkészültségük vizsgálata A kollégisták többsége jó és közepes eredménnyel, hátrányokkal, hiányosságokkal, jelentıs színvonalbeli különbséggel érkezik az általános iskolából. Ezek a kezdı évfolyamoknál mutatkoznak meg lényegesen, így a tanulási módszerek megtanítása a felkészítı foglalkozásokon, a korrepetálás kiemelt feladat. Az értı olvasás, a szöveg megértése az alapja a tanulási tevékenységüknek, aki ennek nincs birtokában segítséget nyújtunk. Az olvasottság hiányának még más, tanulást nehezítı következményei is vannak pl.: nem megfelelı olvasási tempó, kevés szókincs, beszédkészség fejletlensége, esetenként köznapi szavak jelentését sem tudják. Ezért a kezdı évfolyamoknál elıfordul, hogy nem elegendı a kötelezı tanulási idı. Kollégium PP szeptember - 5 -

8 Az iskolával együttmőködve az év eleji felmérések alapján a legkritikusabb tárgyakból felzárkóztató foglalkozásokat kínálunk a lehetıségek, a finanszírozás erejéig. Problémát jelent, hogy a beiskolázottak többsége nem érez tanulás iránti motivációt. Ösztönözzük kollégistáinkat, hogy vegyék igénybe a nevelıtanárok segítségét, tanulási módszereket dolgozunk ki differenciáltan egyénre szabottan. Az iskolai tantestülettıl is segítséget kaphatnak a tanulók korrepetálások keretében a hátrányok megszüntetésére. Ehhez folyamatosan együttmőködünk a szaktanárokkal Pszichikai felkészültségük vizsgálata A bentlakásos kollégiumi rendszer annak a családnak/gyermeknek is korlátokat jelent, akik tudatosan erre készültek. A családból való kiszakadás lelki problémákat idéz elı akkor is, ha: - külön szobája, sıt lakótere van az otthoni környezetben, - rosszabbak az otthoni körülmények a kollégiumnál. A hátrányos szocio-kulturális helyzetbıl adódó leggyakoribb problémák: o önbizalomhiány, szorongás, zárkózottság, bizonytalanság o a viselkedési kultúra hiányosságai, o emocionális labilitás, o neuralgikus érzékenység o kommunikációs, konzultációs készség hiányai. Mindez rendkívül nehézzé teszi az új körülményekhez való alkalmazkodást, a közösség értékes, aktív tagjává válást. A környezetváltásra történı reagálásuk a jó kapcsolatok kialakításával többségében kiegyensúlyozottá válik Viselkedésük A kollégisták neveltségi szintje, nagy szóródást mutat. Ennek meghatározója a családi háttér, az életkori sajátosságok, az egyéni adottságok. Többségük szabályokat betartó, a felnıttek iránt tiszteletet tanúsító. A fiúk esetében ez maximum a felére jellemzı. A legtöbb problémát a kollégisták egymás közötti beszédstílusa okozza. A szobaközösségek egymás mellett élése konfliktusokat, elıítéleteket, haragot, ellenségeskedést hoz felszínre, melyek megoldásához sok tanulónk nem rendelkezik a megfelelı kommunikációs készséggel, toleranciával, empátiával, konszenzuskészséggel. Kollégium PP szeptember - 6 -

9 Sajnos azonban egyre több azon tanulók száma, akik öntörvényőek, nehezen fogadják el az együttélés szabályait (házirend), több esetben tudatosan, csoportosan szegik meg azokat. Néhány tanulóra jellemzı az önkritika teljes hiánya, az indulatok szabadjára engedése. A problémák, konfliktusok visszavezethetık: o a kiszolgáló helyiségek hiánya (klubszoba, emeleti tanulóhely) o az elvonulásra alkalmas zugok hiánya o egymással való rivalizálás o fıiskolai hallgatók negatív viselkedési szokásai o a legalább nyolc órás teljes csendben való alvás hiánya o összezártság. A szabadidıs helyiségek növelésével, az egyéni foglalkozásra biztosított több lehetıséggel javíthatnánk eredményességünkön A kollégisták szociális hátterének vizsgálata A családok szociális helyzete felméréseink szerint nem köthetı a gyermekek számához, több kisebb család is küzd megélhetési gondokkal. Ennek oka a munkanélküliség, az alacsony kereset, a gondviselı nehéz helyzete. A szülık igyekeznek gyermeküknek a tılük telhetı legjobbat megadni. Eltérı a szocio-kulturális háttér a különbözı települések miatt, a megélhetési problémák érzékenyebb személyiségő kollégistákat jelentenek. Felméréseinkben az is megmutatkozik, hogy vannak kollégisták, akik nehezen viselik el a tömeget, hiszen otthon lehetıségük van akár a külön szint, külön szoba birtoklására. Kollégium PP szeptember - 7 -

10 2.6. A kollégium mőködése, választása szempontjából vizsgált mutatók E rısség Gyengeség - A 3-4 ágyas szobák - A friss festéső kollégiumi szobák - Vannak új szerények, új ágyak - A tanuláshoz laptop igényelhetı hálónkénti internetcsatlakozással - Sportolási, kondicionálási lehetıség - Ingyenes csoportos uszodabérlet - Zöldterület, szépen parkosított udvar - Egy korszerő teakonyha - A kollégium higiénéje - Az iskolához való közelség - Kicsi a könyvtári állomány, de van - Audiovizuális eszközök léte L e h e tıség - A kollégium épülete lelakott, ajtók cserére szorulnak, padlózat szintén - A tanulóasztalok elhasználtak, cserére lenne szükség - Nincs a szabadidı eltöltéséhez a kollégiumban megfelelı számú helyiség - Hiába van tv, video, DVD csak folyosón, elıtérben nézhetı a klub kivételével - A vizesblokkok leamortizálódtak, nem higiénikus - Az elektromos hálózat kapacitása nem bírja el a tanuláshoz, lakhatáshoz fontos elektronikai eszközök folyamatos mőködtetését - Nincs lehetıség a már beépített szekrények eltávolítására, korszerőbbre cserélésére, a telekis szekrények beépítésére - Valamennyi fıiskola által adott szék elhasználódott, balesetveszélyes, ergonomiai követelményeknek nem megfelelı - A főtési rendszer elavult tönkrementek a radiátorok - Nincs lehetıség a reggeli és vacsora kollégiumban való szolgáltatására Veszély - A megállapodási szerzıdés módosítása, a bérbeadó kötelezettségeinek növelése az elektromos hálózat korszerősítésére, a főtésre - Pályázat a másik konyha berendezésének cseréjére - Pályázati forrásból szınyegek vásárlása a hálókba - A fıiskolai könyvtár használata - A szobákban levı beépített szekrények nem biztosítják az egyéni vagyonvédelmet - A hármas tanulóasztal/szekrény balesetveszélyes - A fıiskolai korosztály helytelen életvitele, viselkedési szokásai rossz példát szolgáltatnak - A korosztályi különbözıség miatt a kollégiumot, az iskolát kevesebben választhatják - A kollégisták évközi kiköltözése a gyengeségek és veszélyek miatt Kollégium PP szeptember - 8 -

11 3. A kollégium szervezeti felépítése A kollégium szervezeti felépítése a közös igazgatás révén az iskolához kötıdik: Iskolaigazgató Kollégiumvezetı Munkaközösség-vezetı nevelıtanárok, ifjúságv.felelıs gondnok kollégisták orvos - betegápoló takarítónık portás 3.1. Humán erıforrás A nevelıtestület összetétele életkor szerint Életkor Férfi (fı) Nı (fı) Összesen (fı) Egy fı a nevelıtestületbıl 50%-os munkaidıben lát el feladatokat. Két kollega határozott idejő munkaviszonnyal rendelkezik, mivel két nevelıtanár távollétét helyettesítik. Szabadidıs foglalkozásokat 3 fı testnevelı szakos kollega tart heti 6 órában. A kollégisták ellátását segíti: orvos, sajnos betegápoló nélkül, 2 fı takarító, beléptetı és éjszakai portás. Kollégium PP szeptember - 9 -

12 A nevelıtestület összetétele szakképesítésük/végzettség szerint Sorszám egyetem / fıiskola kakör Szakképesítés Végzettség Betöltött mun- 1. Magyar nyelv és irodalom egyetem nevelıtanár 2. Mérnöktanár egyetem nevelıtanár 3. Történelem egyetem nevelıtanár 4. Történelem egyetem nevelıtanár 5. Gyorsírás és gépírás fıiskola kollégiumvezetı Közoktatási vezetı 6. Kémia fıiskola nevelıtanár 7. Háztartástan ökonómia és fıiskola nevelıtanár életvitel 8. Magyar nyelv és irodalom, fıiskola nevelıtanár gyógypedagógus 9. Gyorsírás és gépírás, fıiskola Nevelıtanár Magyar nyelv és irodalom 10. Kereskedelmi menedzser fıiskola Nevelıtanár A nevelıtestület fele megfelelı informatikai ismeretekkel rendelkezik. Nyelvtudás tekintetében orosz, angol és német nyelvbıl van a kollégisták segítségére. A nevelıtestület szabadidıs érdeklıdési köre általában megegyezik a szakképesítéssel. Ezt kiegészíti a sport, a kultúra, az esztétikum szeretete. Közös jellemzıje a nevelıtestületnek a gyermekközpontúság, a diákok személyiségének tisztelete. A közoktatási törvény 127. (7) értelmében a kollégiumok nevelıtestületei döntenek arról, hogy bevezetik-e a pedagógiai felügyelıi státuszt. A mi kollégiumi nevelıtestületünk egyelıre úgy döntött, hogy nem támogatja a pedagógiai felügyelıi munkakört. Kollégium PP szeptember

13 3.2. A nevelımunkát segítı tényezık értékelésének összegzése E- rısség - felkészült tantestület - folyamatos önképzés - jó nevelıtestületi klíma - gyermekek iránti bizalom, szeretet, személyes törıdés - színvonalas foglalkozások - ifjúságvédelmi felelıs alkalmazása - szülıi házzal kapcsolattartás - kollégisták pszichikumára való odafigyelés Lehetıség - fiatal nevelıtanár melletti mentor - innovációra fogékonyság - pályázati hajlandóság - tárgyi feltételek javítása - helyettesítés esetén iskolai szaktanár felkérése Gyengeség - a nevelıtanárok közötti szakok megosztottsága: nincs matematika szakos - lépéstartás a szülıi, tanulói igényekkel - hiányzás, betegség esetén belsı helyettesítés - a belsı információ-áramlás az iskolával - bérleményi épületben mőködünk Veszély - újonnan jövık nevelıtanári elhivatottsága - egyre alacsonyabb intelligenciájú diákok bekerülése a kollégiumba - a szülık egyre kevésbé igénylik a kapcsolattartást - a más korosztállyal való egy épületben való együttélés - a bérleti szerzıdés felmondása Kollégium PP szeptember

14 4. Az információk csatornái a kollégiumban A legfontosabb információk írásos dokumentumokból származnak, magyar nyelven. Ezek a következık: o Iskolai éves munkaterv o iskolai Pedagógiai Program o Kollégium Pedagógiai Program o Kollégiumi éves munkaterv - elkészítéséhez a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja - Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség dokumentumai o A kollégium munkaközösségi munkaterve o Kollégiumi csoportok éves munkaterve o Az érdeklıdési körök munkatervei o A kollégiumi diákönkormányzat munkaterve o Kollégium házirendje o A kollégium tőzriadó terve o Ügyviteli dokumentációk (levelek, kérelmek, pályázatok, elszámolások) A kollégiumi nevelés szempontjából a csoportok munkaterve tartalmazza a nevelési programot az adott csoportra vonatkoztatva, a foglalkozási tervet A kollégium kapcsolatrendszere A kollégiumi nevelési feladataink eredményes megoldása érdekében rendszeresen kapcsolatot tartunk fenn külsı és belsı partnereinkkel: o szülıkkel, akikkel kétoldalúan keressük a lehetıségeket személyes kapcsolattartásra o az iskolával, az osztályfınökökkel, szaktanárokkal o fenntartónkkal a Városi Önkormányzat, o a Városgondnoksággal o a Szolnoki Fıiskola Mőszaki és Mezıgazdasági Fakultásával mint kollégiumot bérbeadóval, és Kollégiumával Kollégium PP szeptember

15 o 626. Sz. Ipari Szakképzı Iskola és Kollégiuma, mint tagintézményként kapcsolódó iskolával o az iskolában mőködı tálalókonyhával o a városi Móricz Zsigmond Könyvtárral o a helyi általános iskolákkal, középiskolával o Városi Sportcsarnok, Fedett uszodával o Városi Vöröskereszttel o Városi és vidéki önkormányzatok gyámhatóságával o Rendırséggel 4.2. A kollégiumi nevelımunka dokumentálása Írásos információs csatornán keresztül jut el a kollégiumhoz a szülı és tanuló által együttesen igényelt kollégiumi férıhely azaz kollégiumi felvételi kérelem, értesítés a kollégiumi felvételrıl. a) törzskönyv - a felvett tanulókról b) ügyeleti napló c) a foglalkozási naplók csoportonként d) tanulói feljegyzések naplói csoportonként e) a szilenciumi naplók csoportonként f) helyettesítési füzet g) haza- és visszautazást igazoló füzet h) szülıknek küldött negyedévi értesítés a kollégista tanulmányi eredményérıl, személyiség-fejlıdésérıl i) jutalmazás és fegyelmezés dokumentálása j) a szülıi kérelmek pl. a tanuló hétközi hazautazásának kérése k) kimenı, bejövı belsı mőködést érintı feljegyzések l) a kollégiumi élet szervezésével kapcsolatos dokumentumok Az ellenırzések a fenti dokumentumoknál folyamatosak. Kollégium PP szeptember

16 A javítás érdekében feladatok, megvalósításuk: M e g l e vı K í v á n a t o s A szülıi kérelmek nem minden esetben írásban történnek, ezért nincs dokumentálási lehetıség (hétközi hazautazás kérése, betegség esetén távollétrıl értesítés/igazolás) A szülıi kérelmeket csak írásban teljesíti a kollégium (hétközi hazautazás kérése, betegség esetén távollétrıl értesítés/igazolás) A szülık az iskolai szülıi értekezletekkor kis számban keresik meg a kollégiumot, nem veszik igénybe a kollégiumi fogadóórát Egyeztetés alapján kollégiumi fogadóórára hívása a szülınek különösen nevelési kérdésekben A kézírással dokumentált belsı információs rendszer. A számítógépre vitt dokumentációs rendszer létrehozása. Kollégium PP szeptember

17 5. Jövıképünk Az embernevelés elve nemcsak a pedagógiai célra vonatkozik, hanem a pedagógiai tevékenység egész szerkezetére. A közvetlenül az értelemre ható, tanító jellegő kimővelést háttérbe szorítja az inkább érzelmekhez szóló, jellemformáló nevelés javára. (Mérei Ferenc) Az iskolával, a szülıvel közösen együttmőködve érjük el a kollégisták személyiségének fejlıdését, felzárkóztatását, tehetségük kibontakoztatását, hozott intelligenciájuk növelését, a társadalmi mobilitásra való felkészítést. Feladataink megvalósításához a fenntartóval közös távlati elképzelések fogalmazódjanak meg a kollégium fejlesztésére vonatkozóan - egy új kollégium építése, ami az igények teljesítésében vonzóvá tehetné az intézményt, városunkat. Célunk, hogy olyan felnıttekké váljanak kollégistáink, akik nem a minimumra törekszenek, hanem egyre magasabb szintek elérését tartják fontosnak. Fıbb alapelveink a kollégiumi nevelésben: o lakhatási, tanulási körülmények biztosítása o diákok iránti felelısség, bizalom, szeretet o gyermekeket megilletı jogok, személyes törıdés o szocializáció, közösségi életvitel o alapvetı erkölcsi normák betartása o a közösségek fejlıdésének biztosítása o testi, lelki, értelmi fejlıdés segítése o egészséges életmód kialakítása A diákok és családjaik részére a kollégiumban eltöltött idıszak az otthonos környezetben, humánus légkörben tanulásra, önálló életkezdésre, az egyéniség formálására fordított éveket jelentse. Kollégium PP szeptember

18 5.1. Célmeghatározások Kollégium egészére Nevelési területre - A Fıiskolától bérelt kollégium mielıbbi felújítás a bérbeadóval - Az épület mőszaki színvonalának, komfortjának növelése, törekedve a kényelmes, biztonságos lakhatásra - A közösségépítéshez nélkülözhetetlen szabadidıs helyiség biztosítása pl. a városi rádió helyén - A kollégiumi szobák berendezéseinek szekrények, ágyak újra való cseréje, berendezési tárgyak modernizálása - Az iskolai szünetekben a kollégium bérleti kiadása. - A változáshoz való alkalmazkodás képességének kialakítása, a normák betartására való nevelés. A közösségépítés színtereinek növelése - A szülık kollégiummal való kapcsolattartási igényének növelése, párbeszéd szorgalmazás - A minıségi tanulás-tudás iránti igény diák-szülı részérıl - A tanulmányi eredmények javításához idegen matematika szakos alkalmazása a nevelıtestületben -A pedagógiai munkát segítı eszközök és felszerelések beszerzése: IKT alkalmazása - 30 db számítógép, szoftverek a képességfejlesztése, felzárkóztatáshoz, e- tanuláshoz, önálló életkezdéshez eszközök - Minél kevesebb normaszegés elérése a kollégiumon belül és kívül - A környezet megbecsülésére nevelés - Az új kollégiumi elhelyezésbıl adódó életritmus kialakítása, alapvetı etikai szabályok betartatása - A kollégisták tartsák tiszteletben az épület többi szintjén lakókat és dolgozókat -A kollégisták között humanizált kapcsolatok kialakítása, segítı kollégiumi közösség, fıképp a kezdı évfolyamosok beilleszkedésének megkönnyítése - Egészséges életmódra neveléshez a rendszeres testedzés gyakorlása - Az érdeklıdési körökhöz nagyobb tanulói motiváltság elérése, a mőködtetéshez finanszírozás - - A szervezetre károsan ható anyagokra rászokás prevenciója: dohány, alkohol, szteroidok, gyógyszerek - Kirándulások, színházlátogatások finanszírozása - Gyakoribb konzultációs kapcsolat a régió kollégiumaival - Több jutalmazási lehetıség finanszírozása Kollégium PP szeptember

19 6. A kollégiumi nevelés területei fejlesztések 6.1. A tanulási kultúra fejlesztése Feladatunk a különbözı iskolákból érkezett kollégisták o tudáshátrányának csökkentése, megszüntetése, hátránykompenzáció, o a tanulás iránti igény felkeltése, o a mőveltség értékelésére nevelés. Egyénre szabott módszerrel a fegyelmezettebb, kitartó tanulás, a gondolkodás, a probléma-megoldás elıtérbe állítása, a mechanikus tanulással szemben. Ehhez a kezdı évfolyamosok tanulási technikáinak figyelése, szövegértés, felmondás az eredmények ellenırzése, érzékszervi zavarok kiküszöbölése szolgál eszközként, ill. módszerként. Évfolyamonként: o felzárkóztatás kezdı évfolyam, o gyengén teljesítıkre figyelés évfolyam o tehetség kibontakoztatására törekvés o érdeklıdési irányok, ambíciók feltérképezése 10. évfolyam o a tervek és a realitások összehangolása o pályamővek írásába bekapcsolódás o önfejlesztés, nyelvtanulás, pályaorientáció 11. évfolyam o tanórákra és az érettségire való készülés 12. évfolyam o összehangolása o tanulmányi versenyeken megmérettetés o pályázati lehetıségekre ösztönzés Kollégistáink tudás- és tanulási teljesítménye A kollégium összesített tanulmányi eredménye. A magatartás és szorgalom eredménye szubjektív mutató (elsısorban az iskolai mérlegelés eredménye) jó szinten van kollégistáink eredményeiben. Kollégium PP szeptember

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1.

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1. Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kollégium - Pedagógiai Program 2013. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 4 1. JOGI ALAPOK 4 2. TÁRSADALMI KÖRNYEZET 4 II. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék ISKOLÁNKRÓL... 4 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA Az iskolában folyó nevelı oktató munka pedagógiai alapelvei, célja, feladatai,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei,

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... 6 II. Bevezetı. 9 III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, eljárásai.. 12 Alapelvek Közvetítendı értékek és megvalósításának

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 TARTALOM 1. AZ ISKOLA ADATAI... 1 2. AZ ISKOLÁBAN ELLÁTOTT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPFELADATOK... 3 3. NEVELÉSI PROGRAM... 4 3.1 ALAPELVEK,

Részletesebben

Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program

Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program 2008 Tartalom 1. Az iskola adatai... 6 1.1 Az intézmény alaptevékenységei:... 6 2. Az intézmény bemutatása... 7 2.1 Az iskola tanulói, szociális helyzete...

Részletesebben

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása... 4 1. 1. Jövıképünk... 4 1. 2. Küldetésnyilatkozatunk... 5 1. 3. Az iskola története... 6 1. 4. Az intézmény alaptevékenysége... 7 1. 5.

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA készítette: Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezetı 1.2 A pedagógiai program célja,

Részletesebben

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012.

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. Ahhoz hogy jobb teljesítményt lehessen elérni egy elérendı

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza. Pedagógiai program. Készült: 2007.

Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza. Pedagógiai program. Készült: 2007. Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Pedagógiai program Készült: 2007. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 BEVEZETÉS... 4 Az összevont intézmény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig

Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig PREAMBULUM Az iskola hivatalos elnevezése: Comenius Szakközépiskola és Szakiskola Címe: 7621 Pécs, Váradi

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG Készítette: Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna ZALAEGERSZEG 2008 JANUÁR 1. Tarjánné dr Szabó Zsuzsanna igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyır, 200. április 2 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t é s 3. oldal I. Alapelvek 5. oldal I/1. Az iskola célrendszere 5. oldal I/2. Az iskola képzési rendje 5. oldal I/3. Eljárási rend

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 3 1. 1. Kedves Olvasó!... 3 1. 2. Rövid iskolatörténet... 3 1. 3. Intézményünk fı tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 3 1. 3. 1. Alapvetı szakfeladataink:...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 5 1. 1. 1 Személyi feltételek

Részletesebben

5.1. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán belül... 29 5.2. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán kívül... 30

5.1. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán belül... 29 5.2. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán kívül... 30 Tartalom Tartalom... 1 Bevezetı... 4 Az iskola bemutatása... 4 Az iskola adatai... 6 Az intézmény szerkezeti felépítése... 10 I. fejezet... 11 Az iskola nevelési programja... 11 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató

Részletesebben

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék A: Az iskolában folyó nevelı-oktató munka B: A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok C: A tehetség,

Részletesebben

Tények és változtatási javaslatok

Tények és változtatási javaslatok Gyermek- és ifjúságvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban Tények és változtatási javaslatok Az anyag elkészítésében közremőködtek: Pleyerné Lobogós Judit gyermek- és ifjúságvédelmi szakértı, Balogh

Részletesebben

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja 1.) Bevezető Jogi alapok Pedagógiai Programunk jogi környezetét az alábbi törvények és rendelkezések különösen szabályozzák: a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Az INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA

Az INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA Az INCZÉDY GYÖRGY K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA 2010 1. BEVEZETŐ 1.1 A pedagógiai program összeállítása során alapul vett főbb szempontok: A kollégiumi közösségi nevelés több évszázadra

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben