KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 5400 Mezıtúr, Petıfi tér 1. KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Mezıtúr, szeptember Koll. PP szeptember - 1 -

2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS KÜLDETÉSÜNK A KOLLÉGIUM HELYZETFELTÁRÁSA, HELYZETÉRTÉKELÉSE A kollégium tárgyi lehetısége a férıhely tekintetében A kollégisták tanulási feltételei A lakhatáshoz szolgáló helyiségek A kollégisták korcsoportjai, képzési tagozódás Kollégistáink személyisége Tanulmányi felkészültségük vizsgálata Pszichikai felkészültségük vizsgálata Viselkedésük A kollégisták szociális hátterének vizsgálata A kollégium mőködése, választása szempontjából vizsgált mutatók A KOLLÉGIUM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE HUMÁN ERİFORRÁS A NEVELİMUNKÁT SEGÍTİ TÉNYEZİK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÖSSZEGZÉSE AZ INFORMÁCIÓK CSATORNÁI A KOLLÉGIUMBAN A KOLLÉGIUM KAPCSOLATRENDSZERE A kollégiumi nevelımunka dokumentálása JÖVİKÉPÜNK Célmeghatározások A KOLLÉGIUMI NEVELÉS TERÜLETEI FEJLESZTÉSEK A tanulási kultúra fejlesztése Kollégistáink tudás- és tanulási teljesítménye A tehetség kibontakoztatását célzó törekvések Felzárkóztatás és a hátrányok megszüntetése A tanulmányi eredmény javításának lehetıségei, eszközei A kollégiumi nevelésben a társas kapcsolatok kultúrája Kollégistáink személyiségének fejlesztési feladatai A személyiségfejlesztést, törıdést segítı foglalkozási formák Egészséges életvitelre nevelés fejlesztése A kollégisták viselkedéskultúrájának fejlesztése Önálló életkezdésre felkészítés A kommunikációs és információs kultúra fejlesztése Európaiság, a korszerő világkép fejlesztése Környezetvédelmi kultúra fejlesztése a kollégiumban Ökonómia- technológiai kultúra Esztétikai kultúra fejlesztése a kollégiumban Kollégiumi foglalkozások és témakörök Tanulók részére szervezett foglalkozások Az alapprogram végrehajtásához szükséges kötelezı foglalkozások A kollégium érdeklıdési körei KOLLÉGIUMI NEVELÉSI KLÍMA, MOTIVÁCIÓK Az ifjúságvédelmi felelıs szerepe a nevelési klímában A NEVELÉSBEN ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSEK Szabad szilencium BELSİ KOLLÉGIUMI HAGYOMÁNYOK Kollégiumi rendezvények Kollégiumunk diákönkormányzata PARTNEREINK A szülık és kollégisták elvárásai a kollégiumtól A fenntartó elvárásai a kollégiumtól ZÁRÓDOKUMENTUM Kollégium PP szeptember - 2 -

3 Bevezetés A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1898-ban kezdte meg mőködését. Jelenleg is az iskolával közös igazgatással, egy költségvetéssel gazdálkodunk. A 111-ik év történelmi pillanat az intézmény életében: a közös igazgatás megmaradt, de a kollégium önkormányzati döntés következtében elhagyta az anyaépületet, s a helyi fıiskola kollégiumának üres szintjeire lett áttelepítve. Feladatunkat az Oktatási Miniszter 46/2001. (XII. 22.) OM rendelettel kiadott Kollégiumi Nevelés Országos alapprogramjában, a 44/2002. OM rendeletben foglaltaknak megfelelıen, a kollégiumban folyó közoktatási nevelési alapelvek, az évi LXXIX. közoktatási törvény 127., 129., 132. és a tv. módosításai, 143/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet 12., és a fenntartó mezıtúri Polgármesteri Hivatal elvárásai szerint végezzük. A kollégium mőködésében meghatározó az intézmény hagyományainak ırzése, képzési profiljai, az innovációra való nyitottság, valamint a lehetıségekhez mérten a közvetlen és közvetett partnerek elvárásainak figyelembevétele. Kollégiumunk szolgáltatási feladatot lát el, melynek minısége függ a diákok lakhatási lehetıségeitıl, a finanszírozástól. A pedagógiai program újbóli megfogalmazásában a kollégiumi munka alapdokumentumát, intézményünk referenciáját látjuk a helyi sajátosságoknak megfelelıen. Pedagógiai programunk készítésekor jelenlegi helyzetünket felmérve és értékelve alkotjuk meg a jövıbeni céljainkat. Igényeljük az iskola, a kollégisták, a szülık és a külsı partnerek javaslatait, hogy a változó igények szerint szolgáltassunk. Programunkban részletezzük, hogy a pedagógiai környezet biztosításával hogyan segítjük elı a személyiségfejlıdést, a tanulók szocializációját, tanulási módszereik fejlesztését, a közösségi együttélést, a diákok önszervezıdését, az önkormányzó képességet, a társadalmi szerepek tanulását, a kollégiumi szervezet szereplıivel való párbeszédet. Koll. PP szeptember - 1 -

4 1. Küldetésünk A diákszálló és a kollégium között alapvetı különbség van. A diákszállóban lakik valaki, a kollégiumban pedig él, méghozzá közösségben." (Göncz Árpád) Kollégiumunkban a régió kistelepülésein lakó tanulók részére fontos lakhatási funkció betöltését kívánjuk biztosítani iskolánk választásakor. A kollégium nevelési alapelveit, célkitőzéseit, a velünk kapcsolatban levı partnerek érdekeinek figyelembevételével dolgozzuk ki. A források adta lehetıségek kihasználásával a szociális ellátás biztosítása, az érzelmi védettség nyújtása, a tanulmányok sikeressége a célunk. A kollégium pedagógiai célkitőzései a félszáz településrıl érkezett diákok nevelése magyar nyelven személyiségük formálása, tanulási kultúrájuk fejlesztése, a minıségi tudásra való törekvés, a közösségi együttélés gyakorlása, fejlesztése. Szeretnénk elérni, hogy a kollégisták kellemes környezetben, jó közérzettel töltsék el idejüket, tanulják meg becsülni az értékeket. Különös gondot fordítunk a hatosztályos gyermekekre, hiszen ık korán elszakadnak a szülıi háztól. Nevelıtestületünk évente felméri a Gyermekvédelmi törvény által definiáltan fokozott odafigyelést igénylıket a hátrányos helyzető gyermekeket és ıket ifjúságvédelmi felelısünk is segíti. Kollégium PP szeptember - 2 -

5 2. A kollégium helyzetfeltárása, helyzetértékelése Kollégiumunk szeptember 1-tıl a Szolnoki Fıiskola Mőszaki és Mezıgazdasági Fakultásának Kollégiumában Mezıtúr, Petıfi tér 1. alatt kapott elhelyezést. A 3. és 4. szinten évente megújítható, 10 hónapos bérleti megállapodás keretében alakíthattuk ki középiskolai tanulóink részére kollégiumunkat. A környezet, a hely új mindenki részére, a nyár során felújítási és karbantartási munkálatokat végeztünk a bérbeadóval. Az épület negyven éves, mely nagyon lelakott, hosszú évek óta elmaradt a felújítás, karbantartás az ablakok kivételével. A pályázati támogatású saját bútorainkkal, s a bérbeadó szobai berendezéseivel, és a mőködéshez nélkülözhetetlen eszközökkel nyitottunk az új helyen. Törekedtünk, hogy otthonos, kényelmes lakhatást, fiatalos környezetet alakítsunk ki itt is A kollégium tárgyi lehetısége a férıhely tekintetében Kollégiumunkat mintegy 1700 nm területen hoztuk létre. Közös épületben vagyunk a éves fıiskolai hallgatókkal, s közös emeleten a városi rádióval. A bérleti szerzıdés két emelet bérleményét tartalmazza, de az intézmény mindig is törekedett a kollégiumi férıhely igényeket biztosítani, ezért szükségessé vált a második szinten is két szoba. A lakhatás szempontjából elsıdleges, hogy 3 és 4 ágyas hálók vannak - egyenként 16,7 nm területen. A korábbi kollégiumi elhelyezéshez viszonyítva itt lényegesen nagyobb az egy fıre jutó terület. Kedvezıtlen, hogy a szobákban bennmaradtak a régi elhasználódott, nem praktikus szekrények, melyek nem zárhatók. Háló (db) Férıhely (fı) hely 4 ágyas 3 ágyas összesen fiú leány összes 2. szint szint szint Összes Néhány éve mőanyag ablakokat építettek be, mely a környezet szempontjából is esztétikus. Kollégium PP szeptember - 3 -

6 2.2. A kollégisták tanulási feltételei A tanulási felkészüléshez a fıiskola oktatási épületében öt tanterem áll a tanulócsoportok rendelkezésére, melyet délután h között vehetünk igénybe. A végzıs tanulók és a tanulmányi munkájukban kiemelkedık saját szobájukban tanulhatnak a házirendben szabályozott feltételekkel. Heti négy alkalommal két óra erejéig internetes tanulást segítı foglalkozásra van lehetıség kollégiumi szaktanári irányítással A lakhatáshoz szolgáló helyiségek - Szabadidıs tevékenységre használható klubhelyiséggel sajnos csak a harmadik szinten rendelkezünk mintegy 50 nm-es területen. A létszámhoz viszonyítva ez nagyon kevés, így kénytelenek vagyunk a folyosó és lépcsıház elıterét is szabadidıs/társalkodásra alkalmas helyszínné tenni. Kollégistáink tagjai lehetnek a fıiskola könyvtárának, a szolgáltatás térítésköteles. - A szabadidı eltöltéséhez a fıiskola sportcsarnokát heti hat órában, kondicionáló termét pedig igény szerint béreljük kollégistáink részére. - Vizesblokk emeletenként kettı van. Mivel koedukált kollégiumként mőködünk, ezért a 4-ik szinten az egyik vizesblokk a fiúké, a másik a leányoké mely a létszámhoz viszonyítva nagyon kevés. Korszerőtlenek, mőszaki állapotukat tekintve sokkal alacsonyabb színvonalúak, mint a korábbi kollégiumé. - Teakonyhát a 3-ik és 4-ik szinten saját pályázatos bútorainkkal alakítottuk ki melyek az elektromos hálózat elavultsága miatt csak mérsékelten terhelhetık. Kollégium PP szeptember - 4 -

7 2.4. A kollégisták korcsoportjai, képzési tagozódás A korcsoportok igen különbözık, mivel 12 évestıl 22 évesig vannak kollégisták. Mintegy félszáznyi településrıl, négy megyébıl iskolázunk be. A felmérések azt igazolják, hogy egyre többen vannak, akik a hagyományainkat, pedagógiai, nevelési felkészültségünket ismerve bízzák ránk gyermekeiket a kollégiumban. Iskolatípus szerint: - gimnáziumi képzés - hatosztályos gimnáziumi képzés - szakközépiskolai képzés - szakiskolai képzés - érettségire épülı szakképzés (1-2 éves) A beiskolázási területet szeretnénk megtartani, esetleg növelni, mert a demográfiai csökkenés egy-egy helyrıl kevesebb kollégistát jelent majd. Ezt a feladatot a kollégiumot menedzselı diákjaink, nevelıink beiskolázási programja szerint évente tesszük meg az éves munkatervben foglaltak szerint Kollégistáink személyisége Nehéz feladatot jelent a heterogén és rendkívül eltérı szokásrend, amelyet kollégistáink: o a családból, barátoktól, o az általános iskolából, az adott környezet szubkultúrájából hoznak Tanulmányi felkészültségük vizsgálata A kollégisták többsége jó és közepes eredménnyel, hátrányokkal, hiányosságokkal, jelentıs színvonalbeli különbséggel érkezik az általános iskolából. Ezek a kezdı évfolyamoknál mutatkoznak meg lényegesen, így a tanulási módszerek megtanítása a felkészítı foglalkozásokon, a korrepetálás kiemelt feladat. Az értı olvasás, a szöveg megértése az alapja a tanulási tevékenységüknek, aki ennek nincs birtokában segítséget nyújtunk. Az olvasottság hiányának még más, tanulást nehezítı következményei is vannak pl.: nem megfelelı olvasási tempó, kevés szókincs, beszédkészség fejletlensége, esetenként köznapi szavak jelentését sem tudják. Ezért a kezdı évfolyamoknál elıfordul, hogy nem elegendı a kötelezı tanulási idı. Kollégium PP szeptember - 5 -

8 Az iskolával együttmőködve az év eleji felmérések alapján a legkritikusabb tárgyakból felzárkóztató foglalkozásokat kínálunk a lehetıségek, a finanszírozás erejéig. Problémát jelent, hogy a beiskolázottak többsége nem érez tanulás iránti motivációt. Ösztönözzük kollégistáinkat, hogy vegyék igénybe a nevelıtanárok segítségét, tanulási módszereket dolgozunk ki differenciáltan egyénre szabottan. Az iskolai tantestülettıl is segítséget kaphatnak a tanulók korrepetálások keretében a hátrányok megszüntetésére. Ehhez folyamatosan együttmőködünk a szaktanárokkal Pszichikai felkészültségük vizsgálata A bentlakásos kollégiumi rendszer annak a családnak/gyermeknek is korlátokat jelent, akik tudatosan erre készültek. A családból való kiszakadás lelki problémákat idéz elı akkor is, ha: - külön szobája, sıt lakótere van az otthoni környezetben, - rosszabbak az otthoni körülmények a kollégiumnál. A hátrányos szocio-kulturális helyzetbıl adódó leggyakoribb problémák: o önbizalomhiány, szorongás, zárkózottság, bizonytalanság o a viselkedési kultúra hiányosságai, o emocionális labilitás, o neuralgikus érzékenység o kommunikációs, konzultációs készség hiányai. Mindez rendkívül nehézzé teszi az új körülményekhez való alkalmazkodást, a közösség értékes, aktív tagjává válást. A környezetváltásra történı reagálásuk a jó kapcsolatok kialakításával többségében kiegyensúlyozottá válik Viselkedésük A kollégisták neveltségi szintje, nagy szóródást mutat. Ennek meghatározója a családi háttér, az életkori sajátosságok, az egyéni adottságok. Többségük szabályokat betartó, a felnıttek iránt tiszteletet tanúsító. A fiúk esetében ez maximum a felére jellemzı. A legtöbb problémát a kollégisták egymás közötti beszédstílusa okozza. A szobaközösségek egymás mellett élése konfliktusokat, elıítéleteket, haragot, ellenségeskedést hoz felszínre, melyek megoldásához sok tanulónk nem rendelkezik a megfelelı kommunikációs készséggel, toleranciával, empátiával, konszenzuskészséggel. Kollégium PP szeptember - 6 -

9 Sajnos azonban egyre több azon tanulók száma, akik öntörvényőek, nehezen fogadják el az együttélés szabályait (házirend), több esetben tudatosan, csoportosan szegik meg azokat. Néhány tanulóra jellemzı az önkritika teljes hiánya, az indulatok szabadjára engedése. A problémák, konfliktusok visszavezethetık: o a kiszolgáló helyiségek hiánya (klubszoba, emeleti tanulóhely) o az elvonulásra alkalmas zugok hiánya o egymással való rivalizálás o fıiskolai hallgatók negatív viselkedési szokásai o a legalább nyolc órás teljes csendben való alvás hiánya o összezártság. A szabadidıs helyiségek növelésével, az egyéni foglalkozásra biztosított több lehetıséggel javíthatnánk eredményességünkön A kollégisták szociális hátterének vizsgálata A családok szociális helyzete felméréseink szerint nem köthetı a gyermekek számához, több kisebb család is küzd megélhetési gondokkal. Ennek oka a munkanélküliség, az alacsony kereset, a gondviselı nehéz helyzete. A szülık igyekeznek gyermeküknek a tılük telhetı legjobbat megadni. Eltérı a szocio-kulturális háttér a különbözı települések miatt, a megélhetési problémák érzékenyebb személyiségő kollégistákat jelentenek. Felméréseinkben az is megmutatkozik, hogy vannak kollégisták, akik nehezen viselik el a tömeget, hiszen otthon lehetıségük van akár a külön szint, külön szoba birtoklására. Kollégium PP szeptember - 7 -

10 2.6. A kollégium mőködése, választása szempontjából vizsgált mutatók E rısség Gyengeség - A 3-4 ágyas szobák - A friss festéső kollégiumi szobák - Vannak új szerények, új ágyak - A tanuláshoz laptop igényelhetı hálónkénti internetcsatlakozással - Sportolási, kondicionálási lehetıség - Ingyenes csoportos uszodabérlet - Zöldterület, szépen parkosított udvar - Egy korszerő teakonyha - A kollégium higiénéje - Az iskolához való közelség - Kicsi a könyvtári állomány, de van - Audiovizuális eszközök léte L e h e tıség - A kollégium épülete lelakott, ajtók cserére szorulnak, padlózat szintén - A tanulóasztalok elhasználtak, cserére lenne szükség - Nincs a szabadidı eltöltéséhez a kollégiumban megfelelı számú helyiség - Hiába van tv, video, DVD csak folyosón, elıtérben nézhetı a klub kivételével - A vizesblokkok leamortizálódtak, nem higiénikus - Az elektromos hálózat kapacitása nem bírja el a tanuláshoz, lakhatáshoz fontos elektronikai eszközök folyamatos mőködtetését - Nincs lehetıség a már beépített szekrények eltávolítására, korszerőbbre cserélésére, a telekis szekrények beépítésére - Valamennyi fıiskola által adott szék elhasználódott, balesetveszélyes, ergonomiai követelményeknek nem megfelelı - A főtési rendszer elavult tönkrementek a radiátorok - Nincs lehetıség a reggeli és vacsora kollégiumban való szolgáltatására Veszély - A megállapodási szerzıdés módosítása, a bérbeadó kötelezettségeinek növelése az elektromos hálózat korszerősítésére, a főtésre - Pályázat a másik konyha berendezésének cseréjére - Pályázati forrásból szınyegek vásárlása a hálókba - A fıiskolai könyvtár használata - A szobákban levı beépített szekrények nem biztosítják az egyéni vagyonvédelmet - A hármas tanulóasztal/szekrény balesetveszélyes - A fıiskolai korosztály helytelen életvitele, viselkedési szokásai rossz példát szolgáltatnak - A korosztályi különbözıség miatt a kollégiumot, az iskolát kevesebben választhatják - A kollégisták évközi kiköltözése a gyengeségek és veszélyek miatt Kollégium PP szeptember - 8 -

11 3. A kollégium szervezeti felépítése A kollégium szervezeti felépítése a közös igazgatás révén az iskolához kötıdik: Iskolaigazgató Kollégiumvezetı Munkaközösség-vezetı nevelıtanárok, ifjúságv.felelıs gondnok kollégisták orvos - betegápoló takarítónık portás 3.1. Humán erıforrás A nevelıtestület összetétele életkor szerint Életkor Férfi (fı) Nı (fı) Összesen (fı) Egy fı a nevelıtestületbıl 50%-os munkaidıben lát el feladatokat. Két kollega határozott idejő munkaviszonnyal rendelkezik, mivel két nevelıtanár távollétét helyettesítik. Szabadidıs foglalkozásokat 3 fı testnevelı szakos kollega tart heti 6 órában. A kollégisták ellátását segíti: orvos, sajnos betegápoló nélkül, 2 fı takarító, beléptetı és éjszakai portás. Kollégium PP szeptember - 9 -

12 A nevelıtestület összetétele szakképesítésük/végzettség szerint Sorszám egyetem / fıiskola kakör Szakképesítés Végzettség Betöltött mun- 1. Magyar nyelv és irodalom egyetem nevelıtanár 2. Mérnöktanár egyetem nevelıtanár 3. Történelem egyetem nevelıtanár 4. Történelem egyetem nevelıtanár 5. Gyorsírás és gépírás fıiskola kollégiumvezetı Közoktatási vezetı 6. Kémia fıiskola nevelıtanár 7. Háztartástan ökonómia és fıiskola nevelıtanár életvitel 8. Magyar nyelv és irodalom, fıiskola nevelıtanár gyógypedagógus 9. Gyorsírás és gépírás, fıiskola Nevelıtanár Magyar nyelv és irodalom 10. Kereskedelmi menedzser fıiskola Nevelıtanár A nevelıtestület fele megfelelı informatikai ismeretekkel rendelkezik. Nyelvtudás tekintetében orosz, angol és német nyelvbıl van a kollégisták segítségére. A nevelıtestület szabadidıs érdeklıdési köre általában megegyezik a szakképesítéssel. Ezt kiegészíti a sport, a kultúra, az esztétikum szeretete. Közös jellemzıje a nevelıtestületnek a gyermekközpontúság, a diákok személyiségének tisztelete. A közoktatási törvény 127. (7) értelmében a kollégiumok nevelıtestületei döntenek arról, hogy bevezetik-e a pedagógiai felügyelıi státuszt. A mi kollégiumi nevelıtestületünk egyelıre úgy döntött, hogy nem támogatja a pedagógiai felügyelıi munkakört. Kollégium PP szeptember

13 3.2. A nevelımunkát segítı tényezık értékelésének összegzése E- rısség - felkészült tantestület - folyamatos önképzés - jó nevelıtestületi klíma - gyermekek iránti bizalom, szeretet, személyes törıdés - színvonalas foglalkozások - ifjúságvédelmi felelıs alkalmazása - szülıi házzal kapcsolattartás - kollégisták pszichikumára való odafigyelés Lehetıség - fiatal nevelıtanár melletti mentor - innovációra fogékonyság - pályázati hajlandóság - tárgyi feltételek javítása - helyettesítés esetén iskolai szaktanár felkérése Gyengeség - a nevelıtanárok közötti szakok megosztottsága: nincs matematika szakos - lépéstartás a szülıi, tanulói igényekkel - hiányzás, betegség esetén belsı helyettesítés - a belsı információ-áramlás az iskolával - bérleményi épületben mőködünk Veszély - újonnan jövık nevelıtanári elhivatottsága - egyre alacsonyabb intelligenciájú diákok bekerülése a kollégiumba - a szülık egyre kevésbé igénylik a kapcsolattartást - a más korosztállyal való egy épületben való együttélés - a bérleti szerzıdés felmondása Kollégium PP szeptember

14 4. Az információk csatornái a kollégiumban A legfontosabb információk írásos dokumentumokból származnak, magyar nyelven. Ezek a következık: o Iskolai éves munkaterv o iskolai Pedagógiai Program o Kollégium Pedagógiai Program o Kollégiumi éves munkaterv - elkészítéséhez a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja - Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség dokumentumai o A kollégium munkaközösségi munkaterve o Kollégiumi csoportok éves munkaterve o Az érdeklıdési körök munkatervei o A kollégiumi diákönkormányzat munkaterve o Kollégium házirendje o A kollégium tőzriadó terve o Ügyviteli dokumentációk (levelek, kérelmek, pályázatok, elszámolások) A kollégiumi nevelés szempontjából a csoportok munkaterve tartalmazza a nevelési programot az adott csoportra vonatkoztatva, a foglalkozási tervet A kollégium kapcsolatrendszere A kollégiumi nevelési feladataink eredményes megoldása érdekében rendszeresen kapcsolatot tartunk fenn külsı és belsı partnereinkkel: o szülıkkel, akikkel kétoldalúan keressük a lehetıségeket személyes kapcsolattartásra o az iskolával, az osztályfınökökkel, szaktanárokkal o fenntartónkkal a Városi Önkormányzat, o a Városgondnoksággal o a Szolnoki Fıiskola Mőszaki és Mezıgazdasági Fakultásával mint kollégiumot bérbeadóval, és Kollégiumával Kollégium PP szeptember

15 o 626. Sz. Ipari Szakképzı Iskola és Kollégiuma, mint tagintézményként kapcsolódó iskolával o az iskolában mőködı tálalókonyhával o a városi Móricz Zsigmond Könyvtárral o a helyi általános iskolákkal, középiskolával o Városi Sportcsarnok, Fedett uszodával o Városi Vöröskereszttel o Városi és vidéki önkormányzatok gyámhatóságával o Rendırséggel 4.2. A kollégiumi nevelımunka dokumentálása Írásos információs csatornán keresztül jut el a kollégiumhoz a szülı és tanuló által együttesen igényelt kollégiumi férıhely azaz kollégiumi felvételi kérelem, értesítés a kollégiumi felvételrıl. a) törzskönyv - a felvett tanulókról b) ügyeleti napló c) a foglalkozási naplók csoportonként d) tanulói feljegyzések naplói csoportonként e) a szilenciumi naplók csoportonként f) helyettesítési füzet g) haza- és visszautazást igazoló füzet h) szülıknek küldött negyedévi értesítés a kollégista tanulmányi eredményérıl, személyiség-fejlıdésérıl i) jutalmazás és fegyelmezés dokumentálása j) a szülıi kérelmek pl. a tanuló hétközi hazautazásának kérése k) kimenı, bejövı belsı mőködést érintı feljegyzések l) a kollégiumi élet szervezésével kapcsolatos dokumentumok Az ellenırzések a fenti dokumentumoknál folyamatosak. Kollégium PP szeptember

16 A javítás érdekében feladatok, megvalósításuk: M e g l e vı K í v á n a t o s A szülıi kérelmek nem minden esetben írásban történnek, ezért nincs dokumentálási lehetıség (hétközi hazautazás kérése, betegség esetén távollétrıl értesítés/igazolás) A szülıi kérelmeket csak írásban teljesíti a kollégium (hétközi hazautazás kérése, betegség esetén távollétrıl értesítés/igazolás) A szülık az iskolai szülıi értekezletekkor kis számban keresik meg a kollégiumot, nem veszik igénybe a kollégiumi fogadóórát Egyeztetés alapján kollégiumi fogadóórára hívása a szülınek különösen nevelési kérdésekben A kézírással dokumentált belsı információs rendszer. A számítógépre vitt dokumentációs rendszer létrehozása. Kollégium PP szeptember

17 5. Jövıképünk Az embernevelés elve nemcsak a pedagógiai célra vonatkozik, hanem a pedagógiai tevékenység egész szerkezetére. A közvetlenül az értelemre ható, tanító jellegő kimővelést háttérbe szorítja az inkább érzelmekhez szóló, jellemformáló nevelés javára. (Mérei Ferenc) Az iskolával, a szülıvel közösen együttmőködve érjük el a kollégisták személyiségének fejlıdését, felzárkóztatását, tehetségük kibontakoztatását, hozott intelligenciájuk növelését, a társadalmi mobilitásra való felkészítést. Feladataink megvalósításához a fenntartóval közös távlati elképzelések fogalmazódjanak meg a kollégium fejlesztésére vonatkozóan - egy új kollégium építése, ami az igények teljesítésében vonzóvá tehetné az intézményt, városunkat. Célunk, hogy olyan felnıttekké váljanak kollégistáink, akik nem a minimumra törekszenek, hanem egyre magasabb szintek elérését tartják fontosnak. Fıbb alapelveink a kollégiumi nevelésben: o lakhatási, tanulási körülmények biztosítása o diákok iránti felelısség, bizalom, szeretet o gyermekeket megilletı jogok, személyes törıdés o szocializáció, közösségi életvitel o alapvetı erkölcsi normák betartása o a közösségek fejlıdésének biztosítása o testi, lelki, értelmi fejlıdés segítése o egészséges életmód kialakítása A diákok és családjaik részére a kollégiumban eltöltött idıszak az otthonos környezetben, humánus légkörben tanulásra, önálló életkezdésre, az egyéniség formálására fordított éveket jelentse. Kollégium PP szeptember

18 5.1. Célmeghatározások Kollégium egészére Nevelési területre - A Fıiskolától bérelt kollégium mielıbbi felújítás a bérbeadóval - Az épület mőszaki színvonalának, komfortjának növelése, törekedve a kényelmes, biztonságos lakhatásra - A közösségépítéshez nélkülözhetetlen szabadidıs helyiség biztosítása pl. a városi rádió helyén - A kollégiumi szobák berendezéseinek szekrények, ágyak újra való cseréje, berendezési tárgyak modernizálása - Az iskolai szünetekben a kollégium bérleti kiadása. - A változáshoz való alkalmazkodás képességének kialakítása, a normák betartására való nevelés. A közösségépítés színtereinek növelése - A szülık kollégiummal való kapcsolattartási igényének növelése, párbeszéd szorgalmazás - A minıségi tanulás-tudás iránti igény diák-szülı részérıl - A tanulmányi eredmények javításához idegen matematika szakos alkalmazása a nevelıtestületben -A pedagógiai munkát segítı eszközök és felszerelések beszerzése: IKT alkalmazása - 30 db számítógép, szoftverek a képességfejlesztése, felzárkóztatáshoz, e- tanuláshoz, önálló életkezdéshez eszközök - Minél kevesebb normaszegés elérése a kollégiumon belül és kívül - A környezet megbecsülésére nevelés - Az új kollégiumi elhelyezésbıl adódó életritmus kialakítása, alapvetı etikai szabályok betartatása - A kollégisták tartsák tiszteletben az épület többi szintjén lakókat és dolgozókat -A kollégisták között humanizált kapcsolatok kialakítása, segítı kollégiumi közösség, fıképp a kezdı évfolyamosok beilleszkedésének megkönnyítése - Egészséges életmódra neveléshez a rendszeres testedzés gyakorlása - Az érdeklıdési körökhöz nagyobb tanulói motiváltság elérése, a mőködtetéshez finanszírozás - - A szervezetre károsan ható anyagokra rászokás prevenciója: dohány, alkohol, szteroidok, gyógyszerek - Kirándulások, színházlátogatások finanszírozása - Gyakoribb konzultációs kapcsolat a régió kollégiumaival - Több jutalmazási lehetıség finanszírozása Kollégium PP szeptember

19 6. A kollégiumi nevelés területei fejlesztések 6.1. A tanulási kultúra fejlesztése Feladatunk a különbözı iskolákból érkezett kollégisták o tudáshátrányának csökkentése, megszüntetése, hátránykompenzáció, o a tanulás iránti igény felkeltése, o a mőveltség értékelésére nevelés. Egyénre szabott módszerrel a fegyelmezettebb, kitartó tanulás, a gondolkodás, a probléma-megoldás elıtérbe állítása, a mechanikus tanulással szemben. Ehhez a kezdı évfolyamosok tanulási technikáinak figyelése, szövegértés, felmondás az eredmények ellenırzése, érzékszervi zavarok kiküszöbölése szolgál eszközként, ill. módszerként. Évfolyamonként: o felzárkóztatás kezdı évfolyam, o gyengén teljesítıkre figyelés évfolyam o tehetség kibontakoztatására törekvés o érdeklıdési irányok, ambíciók feltérképezése 10. évfolyam o a tervek és a realitások összehangolása o pályamővek írásába bekapcsolódás o önfejlesztés, nyelvtanulás, pályaorientáció 11. évfolyam o tanórákra és az érettségire való készülés 12. évfolyam o összehangolása o tanulmányi versenyeken megmérettetés o pályázati lehetıségekre ösztönzés Kollégistáink tudás- és tanulási teljesítménye A kollégium összesített tanulmányi eredménye. A magatartás és szorgalom eredménye szubjektív mutató (elsısorban az iskolai mérlegelés eredménye) jó szinten van kollégistáink eredményeiben. Kollégium PP szeptember

20 A kollégiumi nevelésünk tevékenységrendszerében a tanulás, a tanulmányi munka segítése központi szerepet kap. o Tanulási idı: a kollégiumi nevelés Országos Alapprogramjában meghatározott: heti 12 óra tanulási felkészítı foglalkozás o kiegészítı idıkeret: egyéni tanulásra, o felzárkóztatás, tehetséggondozás o Tanulási feltétel: kollégiumi csoportokban, lehetıség szerint korosztályonként/iskolai ágazatonként, egyénenként a házirendben foglaltak szerint A tehetség kibontakoztatását célzó törekvések Célunk a minél optimálisabb tanulási feltételek biztosítása, melynek érdekében kollégistáinál: o érdeklıdésüket, készségüket felmérjük, szülıkkel, szaktanárokkal konzultálunk o érdeklıdési körök választását ösztönözzük o tanulmányi eredménytıl függıen önálló tanulási kedvezményt adunk o az új ismeretekhez o infrastrukturális lehetıséget teremtünk Internet o a kollégium szerény könyvtárát, iskolai könyvtárat o versenyen való megmérettetésre biztatjuk o az eredményeket elismerjük, jutalmazzuk o személyiségükben a kitartó munkára nevelünk Felzárkóztatás és a hátrányok megszüntetése Program a felzárkózáshoz o követelményrendszer megismertetése o helyes tanulási technikák alkalmazása o szaktárgyi korrepetálások o iskolai szaktanárokkal való nagyobb együttmőködés o olvasási készség javítása, olvasásértés segítése o tanulásmódszertani segítség: - feladatmegoldások sorrendje koncentrált figyelem, önellenırzés, tanári segítség, tanulópár, önállóság. Kollégium PP szeptember

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM OM azonosító: 037 632 Címe: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30. Igazgató: Horváth Attila Beiskolázási felelıs: Horváth Attila Telefon/fax: 92/313-490 Honlap: www.zmgzeg.sulinet.hu

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16.

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16. Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, 2008. október 16. A diákönkormányzat jogszabályi háttere Gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezmény a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény (Ktv.) 11/1994.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Pedagógiai Program. Kollégium 2008.

Pedagógiai Program. Kollégium 2008. Pedagógiai Program Kollégium 2008. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA ÉS A KOLLÉGIUM ADATAI 3 1.1. Az intézmény neve, címe 3 1.2. Törvényi háttér 4 2. A KOLLÉGIUMBAN FOLYÓ NEVELİ MUNKA ALAPELVEI ÉS CÉLKITŐZÉSEI

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

Az önkormányzati törvény fenti rendelkezése értelmében ezen elıterjesztés zárt ülés anyagát képezi

Az önkormányzati törvény fenti rendelkezése értelmében ezen elıterjesztés zárt ülés anyagát képezi A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. (4) bekezdés a.) pontja alapján a képviselı-testület zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízatás adása illetıleg visszavonása,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 12. B szakközépiskolai osztály 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

H E L Y Z E T E L E M Z É S

H E L Y Z E T E L E M Z É S KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2016/2017 2 2016/2017-ES TANÉV A munkaterv elkészítésénél figyelembe vettük: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a kollégiumi nevelés országos

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M I. Elıkészítı lépések 47 1. Szerepvállalás deklarálása 47 2. Egészségfejlesztı team létrehozása 47 3. Segítı kapcsolatok, partnerek 48 4. Tájékozódás, információgyőjtés

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Kollégiumi nevelı értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Második Esély Gimnáziumi Program A Zsámbéki Premontrei Szakközépiskolában

Második Esély Gimnáziumi Program A Zsámbéki Premontrei Szakközépiskolában Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola 2072 Zsámbék, Piac köz 8. OM azonosító: 032655 Levélcím: 2072 Zsámbék, Pf. 6 Telefon/fax: 23/342-337,Tel.: 23/342-331 E-mail: zspsz@zspsz.sulinet.hu Második

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben