TORGYIK JUDIT DIDAKTIKAI MEGFONTOLÁSOK A KISEBBSÉGPEDAGÓGIA OKTATÁSÁBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TORGYIK JUDIT DIDAKTIKAI MEGFONTOLÁSOK A KISEBBSÉGPEDAGÓGIA OKTATÁSÁBAN"

Átírás

1 TORGYIK JUDIT DIDAKTIKAI MEGFONTOLÁSOK A KISEBBSÉGPEDAGÓGIA OKTATÁSÁBAN Az interkulturális kompetenciák fejlesztése változatos didaktikai módszerek felhasználása révén történhet. A tanulmány összefoglalja a pedagógusképzésben használható lehetséges metodikákat, azzal a céllal, hogy a befogadó, a kulturális sokféleséget értékként kezelő iskolai gyakorlat mind természetesebbé és általánosan elfogadottá váljon. Kulcs és tárgyszavak: kulturális sokféleség, didaktikai módszerek, pedagógusképzés Napjaink iskolái számos ponton különböznek a korábbiaktól. A társadalom változásait követi az iskolaügy is, és a változások az intézményes nevelés, az iskolarendszerben ugyancsak megmutatkoznak. A társadalomban jelenlévő sokféleségre idővel a neveléstudomány is reagált, s ennek egyik formája az elmúlt évtizedekben a multikulturális/interkulturális nevelés fokozatos megerősödése. Az interkulturális kompetenciák azért is szükségesek, mert minél fejlettebb a társadalom, annál inkább nő a sokféleség, a demográfiai és migrációs folyamatok velejárói jól kitapinthatók az iskolás gyerekek körében, az iskolai mindennapokban is. Gondoljunk a nyelvi, etnikai, társadalmi, vallási, földrajzi, nemi különbségek általános jelenlétére, az oktatási folyamatot nap mint nap befolyásoló különböző szociokulturális hatásokra, amelyekre a pedagógiának is adekvát válaszokat kell találnia. A migrációból fakadó pedagógiai vonatkozások ha sok tekintetben eltérő vonatkozásban is, bennünket az EU tagállamaként szintén érintenek. A társadalmi, kulturális, vallási, nyelvi sokféleség jellegzetességei világszerte jól érzékelhetők. Nyugat-Európa országai évtizedek óta multietnikus: mostanra Madridban az általános iskolai diákság 15,8%, Berlinben 19,5 %, Koppenhágában 32%, Londonban 63%, Birminghamban 57,4 %-a tartozik a migráns hátterű gyerekekhez. (MIGRATION AND MOBILITY, 2008) Ausztráliában a népszámlálás adatai szerint több mint 400 nyelvet beszélnek, Kínában 56 hivatalosan elismert kisebbség él ben 191 millió migráns élt szülőhazáján kívül, ami a világ népességének 3%-a. (BANKS, o.) A bevándorlási kérelmet igénylő emberek száma az utóbbi években megnőtt hazánkban is. Emellett Magyarországon az elmúlt években fokozódó mértékű kivándorlás is megfigyelhető, családok iskoláskorú gyermekekkel együtt költöznek ki a jobb megélhetés reményében valamely nyugati más kultúrával, tradíciókkal rendelkező, s eltérő nyelvet beszélő országba. Számukra az új ország új normákhoz, szokásokhoz való alkalmazkodást kíván meg. Másrészt egyre több gyermek édesapja dolgozik külföldön, míg a család többi tagja szülőföldjén él. A munkamigráció miatt szétszakadt családok problémái az iskolában ugyancsak érezhetőek. EU-árváknak nevezik azokat a gyerekeket, akiknek szülei külföldön dolgoznak, s ők az idős nagyszülőkre, vagy valamely rokonra hagyva otthon élnek tovább. E gyermekek száma különösen Romániában, Lengyelországban, Észtországban, Lettországban, Litvániában nőtt meg az uniós csatlakozás után. Több ezerre tehető azon gyerekek száma, akiket e kérdés érint. (TORGYIK, 2013). A globalizálódó világban mind több transznacionális család jön létre (amelyek egyik vagy másik tagja saját döntése nyomán, házasságával végleg egy másik országban, kultúrában folytatja 1

2 tovább életét). E családokban felnövő gyerekek is különböző kultúrákhoz, nyelvekhez igazodnak, több kultúra tradíciói mentén szocializálódnak. Számukra a többnyelvűség, a többféle értékrendhez való igazodás természetes, otthonukban is megélt, mindennapos jelenség. Az információs-kommunikációs technológia fejlődése, az internetes elérhetőség és a gyors utazás révén globális faluban éljük életünket. A globális falu fogalmát egyébként 1962-ben Marshall McLuhan írta le először (WATSON, 2004). A tér és az idő léptékei megváltoztak, a dolgozószobába, az íróasztalunk mellett ülve behozható a nagyvilág, miközben jóval gyorsabb információelérésre van módja a népességnek, s benne a most felnövő generációnak. A tanulóknak sokkal inkább lehetőségük van kitekinteni, mások világát, kultúráját közelről megismerni, más országok gyermekeivel, iskoláival közvetlen kapcsolatban lenni, mint valaha. A gyors és mind többek számára elérhető utazás, az olcsó kommunikáció alkalmai tovább erősítik a népek, népcsoportok, országok közötti interdependencia jelenségét (SUÁREZ-OROZO ÉS SUÁREZ-OROZO, 2011). Számos európai uniós program is támogatja egymás megértését és megismerését, s a csereprogramok révén mind többen és mind gyakrabban utaznak külföldre, szereznek nemzetközi tapasztalatokat a diákok és a pedagógusok közül is. Az egymással érintkező, egymást közelebbről megismerő egyének hatással vannak egymásra, kölcsönösen formálják és alakítják egymás szemléletét, világképét, gondolkodását. Mindemellett Európa-szerte határokon átnyúlóan számos nemzetiség, etnikai kisebbség él együtt. Kontinensünk többmilliós cigány/roma kisebbségének tagjai kulturális és jelentős mértékben egyúttal hátrányos helyzetű etnikai csoport tagjai. A kisebbségi státusz gyakran szegénységgel, a szülők munkanélküliségével, az iskoláztatás nehézségeivel és a többségi társadalom nem egyszer elutasító attitűdjeivel kapcsolódik össze. A pedagógusoknak e kihívásokra is fel kell készülniük, hiszen a diákok szociokulturális háttere nagyban hatással van a tanítás folyamatára, menetére. A pedagógus bárhol dolgozzon is, Nyugat-Európában vagy Közép-és Kelet-Európában a kultúrák, népek, népcsoportok mind gyakoribb találkozásából és kapcsolatából adódóan további feladatokkal és kihívásokkal néz szembe, s a kisebbségpedagógia erre kívánja felkészíteni a pedagógus-jelölteket. A multikulturális pedagógia alapvetően három fő területre kíván reflektálni: 1) a nemzetiségek oktatási-nevelési kérdéseire 2) a migrációval együtt járó pedagógiai kérdésekre 3) a globalizáció és az európai integráció adta társadalmi változásokból fakadó nevelési-oktatási feladatokra. Ahogyan a társadalom is komplex rendszer, úgy a neveléstudományi és a hétköznapi gyakorlatban, a pedagógia oldaláról jelentkező válaszok is sokfélék és változatosak lehetnek a fenti területek bemutatására, értelmezésére. Mindemellett azonban pedagógusoknak készen kell állniuk a különbségek kezelésére, a humán szükségletek megértésére, a diákokkal való szakszerű foglalkozásra (LAUFRAUCHI, 2002). A pedagógusképzésnek és továbbképzésnek pedig támogatni szükséges a tanárokat a multikulturális/ interkulturális szemlélet terjesztésében. A kisebbségeket, migránsokat érintő kérdésekkel való foglalkozás mára számos pedagógusképző intézmény szakmai programjának szerves részévé vált. A kisebbségekkel kapcsolatos kompetenciák fejlesztése: a vonatkozó ismeretek átadása, szakmai képességek és pozitív viszonyulások fejlesztése tradicionális és újszerű didaktikai módszerek, munkaformák és eszközök segítségével érhető el. Mire van szüksége e téren a leendő pedagógusoknak? A professzió megfelelő ellátásához köthető pedagógiai kompetenciákat, szakmai elvárásokat a képesítési követelményrendszer, továbbá az Európai Képesítési Keretrendszer és a Magyar Képesítési Keretrendszer határozza meg. Az itt 2

3 megfogalmazottak értelmében: a megismerés, az elfogadás, a nyitottság, a tolerancia, a tapintatos bánásmód és a szakszerű pedagógiai kommunikáció, konfliktusmegoldó képesség, a szülőkkel és a szakmai munkát segítő szakemberekkel való együttműködés képessége, a tanulói szükségletek figyelembe vétele jelenti azokat a kompetenciákat, amelyek a kisebbségpedagógiai tantárgyak és témakörök tanítása során a pedagógusképzésben fejlesztést kívánnak (AUERHEIMER, 2007/a, AUERHEIMER, 2007/b). A pedagógusoknak bármely szinten tanítanak is, fel kell készülniük arra, hogy diákjaiknak nyugodt, elfogadó, biztonságos légkört, inkluzív környezetet teremtsenek. Olyan tanulási feltételeket nyújtsanak, amely minden egyes diák érdekét, tanulmányi sikerességét, személyiségének fejlődését szolgálja. Hogyan juthatnak hallgatóink e kompetenciák birtokába? A képzés során mind az elméleti, mind pedig a gyakorlati stúdiumokon helye van a kompetenciafejlesztésnek. Önmagában azonban a teoretikus ismeretek, csupán verbális szintű előadások azonban messze nem elegendőek a fejlődéshez, alkalmat kell adni arra, hogy a hallgatók minél inkább aktív résztvevői legyenek saját szakmai tanulásuknak. Élményszerű, saját tapasztalatokon keresztül megélt eseményeken és azok reflektív értelmezésén, értékelésén át változzanak, fejlődjenek. A személyiség sokkal inkább formálható, ha minél több rétege érintett a tanulási folyamatban (kognitív, affektív és cselekvő szféra bevonása) (ALLPORT, 1977). A szakmai tanulás eredményességének elérését a változatos didaktikai módszerek és eszközök alkalmazása segítheti. A pedagógusképzés egyes stúdiumain a kognitív terület mellett az érzelmek bevonása és az aktív cselekvés, tevékenység alkalmainak együttes megragadása adhat alapot az egyén személyes és szakmai kompetenciáinak kellő fejlesztésére, a kívánatos fejlődésére. A különböző népek, népcsoportok, nemzetiségek, migránsok megismerése az adott csoporthoz tartozó kultúra változatos megközelítése révén történhet. A kultúrát, annak szokásait, hagyományait, értékeit autentikus módon, közvetlen tapasztalatszerzés által, és azt bemutató közvetítő eszközök segítségével érthetjük meg (AUERHEIMER, 2007/b). A szépirodalmi és a képzőművészeti alkotások, a zene, színművek, filmek kitekintenek a neveléstudomány területéről, azonban ezen alkotásokban rejlő erkölcsi mondanivaló, tanulási, személyiségfejlesztési lehetőségek összekapcsolják a különböző területeket. A kisebbségi kultúrák elemeivel való találkozás kifejezetten alkalmas arra, hogy a hallgatók látókörét kiszélesítse, érzelmeit megmozgassa. Regények, novellák elolvasása, filmek, színdarabok megtekintése megfelelő feldolgozással és előkészítéssel összekötve a kisebbségi, migráns személyek helyzetébe való beleélésre, empátia átélésére, helyzetük, sorsuk mozgatórugóinak, körülményeinek jobb megértésére, korábbi viszonyulások változására indít (ALLPORT, 1977). A nyitottság, az empátia fejlesztéséhez bele kell helyezkedni a másik helyzetébe, olyan feladatok megoldása szükséges, amelyek révén átélhető, megélhető a másik státusza, belehelyezkedhetünk annak helyzetébe, örömeibe és gondjaiba. A művészet kiváló eszközt ad a kultúrák közelebb hozásához. Miközben más kultúrákat megismerünk, saját kultúránkat is értelmezzük, gondolkodási és magatartási sémáinkat módosítjuk, tudatosítjuk. Az egyetemen kívüli helyszíneken (színházban, moziban, múzeumban, könyvtárban) megélt tapasztalatok összekötik a tanórán tanultakat az élet más területével, s egyfajta tudástranszfert jelentenek. A kisebbségi kultúra megismerésén túl a leendő diákjaink családi és iskolai miliőben megmutatkozó helyének, viselkedésének megismerése a jelöltek számára ugyancsak tanulási alkalom. A pedagógusképzésnek módot kell adnia arra, hogy minél többféle formában találkozhassanak a pedagóguspályára készülők a tanulókkal, gyakorló pedagógusokkal, szakmai szempontból megismerhessék leendő diákjaikat, a szülőket és kollégáikat (szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok, családlátogatások, kirándulások, munkaközösségi értekezletek, megbeszélések stb). 3

4 A pedagógiai megismerés kiváló eszközei az empirikus vizsgálatok. A gyakorlati munkára való felkészítés a hospitálások alkalmával elvégzett feladatok során ugyancsak történik. Megfigyelések, interjúk, kérdőíves adatfelvételek, időmérleg-vizsgálatok, statisztikai elemzések, intézményi dokumentumok megismerése, terepmunka révén kerüljenek közelebb a kisebbségi, illetve migráns diákok és szüleik, családjuk életvilágához, valamint az őket tanító pedagógusok munkájához. Az interjúk, a tanórai és tanórán kívüli megfigyelések, dokumentumok, adatok elemzése jól szolgálják didaktikai céljainkat (l. KÓSÁNÉ, 1998, SZEKSZÁRDI, 2001). A biográfiai jellegű kutatások, életutak feltárása, a multikulturális gyerekkor mintázatainak kitapintása, a tanulást befolyásoló környezeti hatások szerepének jobb megértést segítik. Az egyéni élettörténetek szubjektív megélésének vizsgálata gyerekek, fiatalok és felnőtt személyek körében egyaránt értékes tanulási alkalom (családi szociokulturális körülmények, szomszédsági kapcsolatok, barátságok, iskolai viszonyok, támogató kapcsolatrendszerek, célok, vágyak, elérési utak, sikerek, kudarcok stb.) feltárása közelebb visz a kisebbségi diákok eredményeinek és az életutat nehezítő körülményeknek a tudatosításához. Összehasonlító vizsgálatok ugyancsak jól rámutathatnak azokra a jellegzetes faktorokra, amelyek a különböző csoportok tagjainak életútját, iskolai sikerességét alakítják. A szemináriumi órákon a média adta lehetőségek: filmek, autentikus hanganyagok, internetes források ugyancsak hasznos segítői a képzésnek. Mind a kisebbségi kultúra, mind az iskolai szituációk értelmezését szolgálják (ALLPORT, 1977). A gyakorlati órákon zajló beszélgetések, megbeszélések, viták ugyancsak a témakör illetve a kompetenciák elmélyítését szolgálják. A pedagógusképzés az együttműködésre, a kapcsolatok formálására ugyancsak fel kell, hogy készítsen. Ennek módja a különböző kooperatív technikák, csoportmódszerek és a kapcsolatok alakítási lehetőségeinek megtanítása, szituációkon keresztül történő gyakorlása (ARATÓ, VARGA, 2008). A sikeres tanításhoz elengedhetetlen a hatékony együttműködés, mely a tanulók egymás közötti viszonyain túl a pedagógusok és a tanulók, a pedagógusok egymás közötti, és a szülőkkel való kapcsolati rendszerben ugyancsak megnyilvánul. Empirikus adatok bizonyítják, hogy a befogadó szellemiségű, jó emberi kapcsolatokból a kisebbségi diákok profitálnak a legtöbbet (FORRAY, HEGEDŰS, 1998). S a kooperatív munkaformák a kisebbségi diákok elfogadtatását, tanulmányi sikerességét javítják. A pedagógiai kapcsolatrendszert megfelelő kommunikáció alakítja. Így az együttműködés, a megértés, a tolerancia, a professzionális szakmai kommunikáció gyakorlásán keresztül történhet. A jól megtervezett, tapintatos kommunikációval megoldhatók a konfliktusok, feltárhatók azok a szükségletek, érdekek és ellentétek, amelyek egy-egy konfliktus forrását jelenthetik. A kommunikációs képességek és a konfliktusmegoldás szituációs tanulás révén érhető el. A kommunikációs készség fejlesztése egyúttal a nyelvtanulást, nyelvtudást, a kisebbségi nyelven beszélők nyelvének elfogadását is jelenti. A pedagógusképzésnek az idegen nyelvek tanulása iránti nyitottságra, a nyelvi kompetenciák fejlesztésére ugyancsak hangsúlyt kell helyeznie. A játék (szerepjáték, szituációs játék stb.), a helyzetgyakorlatok, iskolai problémahelyzetek megoldása a hallgatók számára alkalmat adhat saját és mások reakcióinak megértésére, arra való reagálására, szereppartnerei helyzetébe való belehelyezkedésre, a szociális tanulásra (AUERHEIMER, 2007/b). Az egyes szituációk feldolgozása során a személyes tapasztalatok megbeszélése, az önreflexió gyakorlása önképet és a másik emberről kialakított képet is formálja. (SIELERT, JAENEKE, LAMP, SELLE, 2009). Mindemellett a többség és a kisebbség közösen tervezett és együtt kivitelezett programjai visznek leginkább közel egymáshoz. Olyan programok, amelyeket együttesen szerveznek meg, s az élményszerűségre adnak alkalmat közös tánctanulás, zenehallgatás, közös főzés, étkezés, beszélgetés, játék, együtt megoldandó feladatok elvégzése (ALLPORT, 1977). 4

5 Az oktatók hallgatóiktól tantárgyi portfolió összeállítását is kérhetik, amelybe összegyűjtik a kisebbségpedagógiai stúdium(ok) során elkészített feladataikat. Gyűjthetnek képeket, újságcikkeket, hanganyagokat, empirikus vizsgálataikhoz készített megfigyelőlapokat, kérdéssorokat, portfoliójuk részét képezhetik óraterveik, projekttervek, tematikus tervek, szakkönyvekről vagy empirikus vizsgálatokról írt dolgozatok stb. egyaránt. Az így összegyűjtött anyagokat a későbbi munkájukban, az egyes szaktárgyak illetve az osztályfőnöki órák során ugyancsak hasznosíthatják. A képzőhelyeken tanultakat a gyakorló pedagógusok számára kiegészítik a mobilitási programok, a hazai és uniós szervezésű nemzetközi célcsoportnak szóló tanár-továbbképzések, tanulmányutak. A külföldi továbbképzések betekintést adnak az adott ország oktatásügyébe, annak egy szeletébe, s lehetőséget biztosítanak új didaktikai módszerek és eljárások, új szempontok és megközelítések megismerésére. A hazai és nemzetközi továbbképzések az önművelés eszközeként ösztönöznek a továbbfejlődésre. Önmagában véve mind a képzés, mind a továbbképzés didaktikai eljárásai közös célt szolgálnak: az inkluzív szellemiségű, multikulturális, minden gyerek számára jó iskola elérését. IRODALOM: ALLPORT, G. W. (1977): Az előítélet, Gondolat, Budapest. ARATÓ Ferenc, VARGA Aranka (2008): Együtt-tanulók kézikönyve, Educatio Kht., Budapest. AUERHEIMER, Georg (2007/a): Interkulturelle Kompetenz ein neues Element pädagogischer Professionalität? In: AUERHEIMER, Georg (Hrgs.): Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität, Leske+Budrich, Opladen, o. AUERHEIMER, Georg (2007/b): Interkulturelles Lernen In: GÖHLICH, Michael, WULF, Christoph, ZIFRAS, Jörg (ed.): Pädagogische Theorien des Lernens. Beltz Verlag, Weinheim und Basel, o. BANKS, A. James (2011): Multicultural Education. Dimensions and Paradigms In: BANKS, A. James (2011): (ed.): The Routledge Companion to Multicultural Education. Routledge, New York/London, 9-33.o. FORRAY R. Katalin, HEGEDŰS T. András (1998): Cigány gyerekek szocializációja. Aula, BKE, Budapest. KÓSÁNÉ Ormai Vera (1998): A mi iskolánk. IF Alapítvány, h.n. LAUFRAUCHI, Andrea (2002): Interkulturelle Kompetenz als Element pädagogischer Professionalität Schlussfolgerungen für die Lehrerausbildung In: AUERHEIMER, Georg (Hrgs.): Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität, Leske+Budrich, Opladen, o. MIGRATION AND MOBILITY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR EU EDUCATION SYSTEMS. Green Paper (2008): Commission of the European Communities, Brussels. SIELERT, Uwe, JAENEKE, Katrin, LAMP, Fabian, SELLE, Ulrich (2009): Kompetenztraining Pädagogik der Vielfalt, Juventa Verlag, Weinheim & München. SUÁREZ-OROZO, M. Marcelo, SUÁREZ-OROZO, Carola (2011): Globalization, Immigration and Schooling In: BANKS, A. James (2011) (ed.): The Routledge Companion to Multicultural Education. Routledge, New York/London, o. SZEKSZÁRDI Júlia (2001): Nevelési vizsgálatok a pedagógiai gyakorlatban, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém. 5

6 TORGYIK Judit (2013): A bevándorlók oktatásának jellemzői Európában In: BÁBOSIK István (szerk.) (2013): Az iskola optimalizálásának lehetőségei. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, o. WATSON, James L. (2004): Globalization in Asia Antropological Perspectives In: SUÁREZ- OROZO, M. Marcelo, QIN-HILLIARD, Desireé Baolian (2004): Globalization Culture and Education in the New Millenium, University California Press, Berkeley/Los Angeles/London, o. 6

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kurucz Orsolya Ágnes Nikitscher Péter A kutatásról

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon

Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon Perlusz Andrea ELTE BGGYK Inklúziós index felhasználási lehetőségei Műhelymunka Educatio Budapest 2015. 2 Az ördög a részletekben

Részletesebben

A tanárképzés szerepe a nyelvtanítás eredményességének javításában

A tanárképzés szerepe a nyelvtanítás eredményességének javításában TEMPUS Közalapítvány Budapest, 2013. november 18. A tanárképzés szerepe a nyelvtanítás eredményességének javításában Einhorn Ágnes Miskolci Egyetem, Tanárképző Intézet einhorn.agnes@gmail.com Eredményesség

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Gondolkodva építs kezeiddel!

Gondolkodva építs kezeiddel! Gondolkodva építs kezeiddel! Pénzügyi-gazdasági jó gyakorlatok a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskolában Debrecen, 2015.05.08. Agárdiné Burger Angéla Intézményvezető Számoljunk a jövővel! - a tudatos,

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

D I D A K T I K A II. ** Koncepció és tematika **

D I D A K T I K A II. ** Koncepció és tematika ** 2012 február 4. D I D A K T I K A II. ** Koncepció és tematika ** Didaktika II..: BTTK810MA Kollokvium, 3 kredit Tanári mesterszak, kötelező Tantárgyfelelős: Szabó László Tamás. Oktatók: Buda András, Buda

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében Kotschy Beáta Lengyeltóti, 2014. Az előadás fő kérdései Mi a pedagógiai portfólió? Miért alkalmazzuk a pedagógiai portfóliót? Mi a portfólió szerepe

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve Képesség kibontakoztató program Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve 2009-2010 Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató munkacsoport munkájáról Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra)

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra) Tantárgy: Osztályfőnöki órák Készítette: Szarkáné Gáspár Andrea, Kádár Judit, Imreh László, Nyerges Eszter Osztály: X. évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Segédanyagok:

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

A finn iskolarendszer felépítése és tantervi reformjai. Pekka Iivonen Oktatási Bizottság 2016

A finn iskolarendszer felépítése és tantervi reformjai. Pekka Iivonen Oktatási Bizottság 2016 A finn iskolarendszer felépítése és tantervi reformjai Pekka Iivonen Oktatási Bizottság 2016 For learning and competence Oktatási rendszer Finnországban Age 16 Age 7-15 Age 6 KORAI OKTATÁS ÉS GONDOZÁS

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

Milyen a jó tanfelügyelő? A tanfelügyelőkkel szemben támasztott követelmények, szakértői kompetenciák

Milyen a jó tanfelügyelő? A tanfelügyelőkkel szemben támasztott követelmények, szakértői kompetenciák Milyen a jó tanfelügyelő? A tanfelügyelőkkel szemben támasztott követelmények, szakértői kompetenciák Miértek, és hogyanok A rendszerváltás óta nem működik egységes, nyilvános szempontrendszer alapján

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái V. A hallgatók lehetőségei és kötelességei a gyakorlat

Részletesebben

Tájékoztató a Motiváció Oktatási Egyesület képzéseiről

Tájékoztató a Motiváció Oktatási Egyesület képzéseiről Tájékoztató a Motiváció Oktatási Egyesület képzéseiről Képzés címe Olvasáskultúra- és szövegértés-fejlesztés Társadalmi integráció és méltányos oktatás az együttnevelés támogatásának lehetőségei Olvasáskultúra-

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

Pedagógusok szakmai fejlődése az európai gondolkodásban

Pedagógusok szakmai fejlődése az európai gondolkodásban Pedagógusok szakmai fejlődése az európai gondolkodásban Stéger Csilla Oktatási Hivatal Konferencia a pedagógusképzés megújításáért Szombathely 2011. 03. 08. Oktatás és képzés 2010 munkaprogram klaszter

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási intézmények

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

November 6. csütörtök

November 6. csütörtök RÖVID PROGRAM Országos Neveléstudományi Konferencia Debrecen, 2014. november 6-8. 9.30 17.30 Regisztráció November 6. csütörtök 10.30 11.00 MEGNYITÓ (Aula) A részvevőket köszönti Tóth Zoltán, a konferencia

Részletesebben

Szakmai műhely a korszerű nyelvtanárképzésről 1. Önálló nyelvtanulóvá nevelés az egyetemen és az iskolában új kihívás vagy mindennapi gyakorlat?

Szakmai műhely a korszerű nyelvtanárképzésről 1. Önálló nyelvtanulóvá nevelés az egyetemen és az iskolában új kihívás vagy mindennapi gyakorlat? Szakmai műhely a korszerű nyelvtanárképzésről 1. Önálló nyelvtanulóvá nevelés az egyetemen és az iskolában új kihívás vagy mindennapi gyakorlat? 2013. november 18. Bandiné Dr. Liszt Amália A (nyelvi) portfólió

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége M1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák közvetlen el dje a szabad beszélgetések" órája, 1947-ben került a tantervbe azzal a céllal, hogy a gyerekeket érdekl és érint kérdésekr

Részletesebben