Pályázat. Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat. Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére"

Átírás

1 Pályázat Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére Készítette: Odrobina Zoltán igazgató helyettes VKI - Mezőszél Utcai Iskola 7636 Pécs Polgárszőlő utca 26. III./10. Mail: Mobil: Kapja: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Pályázati azonosító: 08-8/1346/2011 A munkakör megnevezése: igazgató PÉCS,

2 A világot megváltani nem lehet, de ennél kisebb programmal indulni, méltatlan az emberhez / Churchill/ 1. BEVEZETŐ-SZEMÉLYES MOTIVÁCIÓIM Egy nagyhírű, történelmi hagyományokkal rendelkező városi iskola vezetői állását megpályázni a jelen helyzetben nem mindennapi kihívás. Döntésemet úgy gondolom indokolni szükségeltetik. Több mint negyedszázada dolgozom pedagógusként a közoktatásban. Jó iskoláim voltak. A pedagógus szakma fortélyait az Apáczai Nevelési Központ 1. Számú Általános Iskolájában sajátítottam el. Itt abban a megtiszteltetetésben volt részem, hogy vezetőim, munkatársaim bizalmát élvezve az elmúlt évtizedekben tagja lehettem az iskola kibővített vezetésének. A törzskari szervezet tagjaként számtalan megbízatást láttam el az iskolai élet különböző területein (DÖK- segítő tanár, munkaközösség-vezető (történelem, humán), mérési csoport, minőségbiztosítási csoport, táborvezető stb.). Közreműködésemmel készült el iskolánk házirendje, SZMSZ-ének átdolgozása, a PEPO kiegészítése stb. Évek óta dolgoztam az iskola pályázati felelőseként. Tapasztalataimat több iskolafokon gyarapítottam. Dolgoztam napközis nevelőként, tanítóként, általános iskolai tanárként, gimnáziumi tanárként- osztályfőnökként. Az egységes iskola (Gesamtschule) -kísérlet keretében (munkanevén ISI-GIMI) 4. évfolyamtól érettségiig kísérhettem figyelemmel, segíthettem osztályom tanulóinak cseperedését, fejlődését, pályára állítását. Megszerzett tudásomat jól hasznosítottam, amikor 2008-ban sikerrel pályáztam a VKI-Mezőszél Utcai Iskola igazgatói állására. Szakmai innovációkkal teli évek következtek tantestületem és az én számomra is. A közoktatás megújítását szolgáló pályázatokon értékteremtő alkotások születtek HEFOP /B, TÁMOP 3.1.4, TÁMOP TÁMOP 3.1.7, TIOP 1.1.1, harmadszor elnyert ÖKO-ISKOLA cím (ÖKOiskolai program, projekthetek, erdei iskolai programok, tantárgyi modulok (szociális kompetenciák), műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása, Hon-és népismereti helyi tanterv a hozzá kapcsolódó tananyag elemekkel, tájékozódás térben, időben (Jakabhegy-projekt), MURAL MORAL falfestés projekt, Bütykölő-projekt, Közlekedésbiztonsági program stb. A Városközponti Iskola tagintézmény vezetőjeként tapasztalatot szerezhettem a tagintézmények közötti együttműködésekről, tanulmányozhattam az áttanítással történő szakmai ellátás működő modelljét, képet kaptam a munkaerő-gazdálkodás aktuális problémáiról és megoldási lehetőségeiről. 2

3 Korábbi és jelenlegi munkahelyeim, az ANK és a Városközponti Iskola Mezőszél utcai iskola nagy rendszerként vagy annak részeként működik. Évtizedes tapasztalattal rendelkezem ezen intézmények szervezeti struktúrájáról, azok működéséről. A Széchenyivel és a TÁSI-val kapcsolatban a városi közoktatási koncepció -racionális megfontolások alapján- egy hasonlóan nagy rendszer létrehozását jelölt meg célként. Tapasztalataim segíthetnek a minőség irányába mutató, új intézményi modell létrehozásában. A Széchenyi és a TÁSI iskolák (intézmények, nevelőtestületek) egységes, magas színvonalú, megújuló városi közoktatási intézménnyé formálása embert próbáló feladatként jelentkezik minden érintett számára. Éppen ezért vezetői programomat annak szellemében gondoltam át, hogy milyen lehetőségei, fejlődési irányai lehetnek az ÚJ Széchenyinek a létrejött szövetségi rendszerben. Hogyan lehetne a korábbi intézményi sajátosságokat, egyénileg kigondolt, felépített arculatukat, szakmaiságukat, hagyományaikat megtartva, sikerességüket növelve egységes nevelési felfogást valló iskolaként egy új intézményi modellben fejlődni. Olyan cél-, követelmény-, feladatrendszert szeretnék kidolgozni, ahol a tanárok, diákok, szülők szívesen dolgoznak együtt minél több résztvevő megelégedésére. Terveimben építek a már kialakult stratégiákra, a fenntartó és a partnerek eddig megfogalmazott elvárásaira, a meglévő tárgyi környezetre. A szakmai munkát és a feltételeket megismerve lehetőséget látok a továbblépésre, fejlődésre. Hiszek abban, hogy erőink egyesítésével a város közoktatását meghatározó iskola születik Pedagógusaink értékteremtő munkája keresett, piacképes iskolát hoz létre Az értékek megőrzésének, és a folyamatos fejlődés támogatásának, koordinálásának szándékával pályázom meg a Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola igazgatói állását. 3

4 "Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban. A legfontosabb azonban, hogy ne hagyd abba a kérdezést." (Albert Einstein) 1.1. PEDAGÓGIAI FELFOGÁSOM Hitvallásom Sokat gondolkodom azon, vajon tisztában vagyunk-e azzal, hogy mire kell ma oktatni tanítványainkat? Mi a korszerű? Mi az elégséges? Mi a szükséges? Mi kell a BOLDOGULÁSHOZ? / Boldogulás: 1. Sikeresség, előre jutás, elsősorban anyagi értelemben. 2. Boldogságban való részesülés! / Mi kell a sikerhez? S mit értünk mi siker alatt? Mit ért a szülő és a gyerek siker alatt? Mindezek egyeztethetők - e? Ha igen, akkor mikor dolgoztunk jól? Hogy mérhetjük le munkánk eredményét? Mikor voltunk mi sikeresek? A mai társadalmi elvárások közepette működnek-e a közösség, felelősség, empátia, tisztelet, kötelességtudat, szorgalom, megértés, stb. fogalmak? S ezekkel szemben állnak-e a sikervágy, törekvés, tolerancia, másság elfogadása, konfliktuskezelés, ambíció, alkalmazkodás kifejezések? Ha összeférnek, akkor mennyiben, ha ellentétben állnak, akkor miben? Azt hiszem, hogy a fent említett fogalmak egyben megfelelnek hagyományos, beidegződött elvárásainknak, s egyben magukban hordozzák a korszerűség jegyeit is. S ha bővítenénk a sort egy sereg más hagyományos, vagy korszerű, vagy csak annak tartott és nevezett kifejezéssel, nem találunk köztük olyant, mely ne tartozna az iskola által valamilyen szinten felvállalt értékek közé. Így egy bizonyos szinten az adott területre való készség-képesség fejlesztésének szándéka, az arra való törekvés is megjelenik nevelő munkámban. Ahogyan Öveges professzor fogalmazott Iskolai tudásunk egy része majdnem nyomtalanul eltűnik. De bennünk marad életünk végéig a kifejlett akarat, szellemünk ügyessége, a tervszerűség, fortélyosság, amivel bármikor harcolni tudunk értelmünk nehézkessége ellen. Az a harcos, akinek megmarad a fegyverzete, ereje, ügyessége, könnyű szívvel nyugszik bele a zsákmány elvesztésébe, mert szerzett és megmaradt tehetségeivel bármikor újhoz, értékesebbhez juthat. /Öveges József/ 4

5 1.1.2 Vezetői alapelveim Legfontosabb vezetői alapelvem, melyet az elmúlt évek gyakorlata is igazolt a következő: Soha ne akarj okosabb lenni a testületednél, de felkészültebb, tájékozottabb igen. Úgy gondolom, hogy a jó vezető nem mindenhez értő, mindenható pedagógus Törzskari szervezet keretei között, építve a testület szakmai erőforrásaira, tapasztalataira, facilitátor szerepben támogatom közös céljaink megvalósulását Természetesen feladatom és kötelességem a változások menedzselése. Minden megvalósítható innovatív törekvést támogatok, katalizátorként ösztönözve azokat A célok megvalósítása, a fejlődés csak a tanár és diák közös akaratával valósulhat meg Ennek feltétele a pedagógiai megállapodások rendszerének kialakítása az iskolapolgárokkal, melyek meglétét megkövetelem a mindennapi pedagógiai munkában A vezetői értékelő rendszer folyamatos fejlesztésével biztosítom a minőséget A pályázat beadása egyben kifejezi azt a hitemet is, hogy az iskola sokak támogatásával fejlődésre képes, és az új kihívásoknak, feltételeknek megfelelve tovább öregbítheti meglévő jó hírét. 5

6 Nem lehet megoldani problémákat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, amivel csináltuk őket. (Albert Einstein) 2. HELYZETELEMZÉS Fenntartó oktatási koncepciója határozza meg az iskola működését, kereteit. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 259/2008. határozata döntött a középfokú intézmények átszervezéséről. A döntést elsősorban az indokolta, hogy a város csak igen rossz hatásfokú kondíciókban tudta megoldani a középiskolák működtetését. (vidéki tanulók normatíváinak deficitje, a jelentősen csökkenő tanulólétszám, a városi oktatási koncepciók racionalizálási törekvései a szakképzés terén stb.) A kényszerű döntés eredményeképpen a Széchenyi Gimnázium és szakközépiskolából felmenő rendszerben kiszervezik a szakképzést. A megmaradó gimnáziumi osztályok felmenő rendszerben összeolvadnak a TÁSI középiskolai osztályaival. Az új Széchenyi gimnáziumként, szakközépiskolaként (2015-ig) általános iskolaként, sportiskolaként, és a felnőttoktatásért felelős estilevelező középiskolaként működik. Tehát egy többcélú intézmény képe rajzolódik ki előttünk. Ez a döntés sokakat fájóan érintő volta ellenére sokéves bizonytalanságot szüntetett meg Pécs város közoktatásában. A korábban a partnerek által észlelt stabil koncepció hiánya kedvezőtlenül hatott mindkét intézmény életére, működésére. A beiskolázási mutatók romlottak, a tanulói összetétel minősége is gyengült, a mérési eredmények mindkét iskolát városi szinten a középső-alsó tartományokban találták. A 2009/10-es tanévtől a Széchenyi már nem indított szakközépiskolai osztályokat, és megkezdődött a két intézmény fizikai és szervezeti összevonása felmenő rendszerben. 6

7 2.1 Mikor jó egy iskola (hipotézis) Jó a tanulóknak akkor, ha jól érzi magát az iskolában, játékosan, sokrétű tevékenységek közepette tanulhat Jó a szülőnek akkor, ha azt látja, hogy gyermeke szeret iskolában lenni, és miközben kedves, gondos felnőttek foglalkoznak vele, gyermekük fejlődik Jó a fenntartó szempontjából akkor, ha az intézmény gazdaságosan működtethető, és a pedagógusok úgy foglalkoznak a tanulókkal, hogy a szülők elégedettek Jó a dolgozó szempontjából akkor, ha úgy érzi, befektetetett energiája megtérül, munkáját megbecsüléssel végezheti Jó az iskola a szakemberek szerint, ha a tanulók érdekeit tartva szem előtt, őrzi a magyar pedagógia hagyományos értékeit, ugyanakkor legfontosabb hagyománya az innovatív szemlélet Eredményes az iskola működése, ha a partneri igényekre választ ad a mindennapi életben, ezek ismeretében kitűzött céljait képes a fenntartó, az intézményt használó családok és a dolgozók érdekeinek ütközése nélkül, általános elégedettséggel megvalósítani. A vezető általános feladata e folyamatban a tárgyi-, emberi-, pénzügyi-, és információs erőforrásoknak a szervezet céljainak megvalósítása érdekében történő aktivizálása. Akkor leszek elégedett, ha az iskolában mindenki becsüli önmagát annyira, hogy saját törvényeit betartja mindenki megérti, hogy a probléma megoldandó feladat az erőforrások reális lehetőségeinek figyelembe vételével, megteremtésével. A jövőképhez tartozik A széles tevékenységi lehetőségek megőrzése, folyamatos fejlesztése, Az iskolapolgárok jó közérzetének természetessége az eredményes munkavégzés során. Elengedhetetlennek tartjuk a megállapodásokon nyugvó együttműködését Helyzetelemzésem elsősorban az iskola dokumentumain, és az Oktatási Főosztály rendelkezésemre bocsátott adatain, statisztikáin alapul. Vezetői programom elkészítéséhez felhasználtam az iskolák publikus mérési eredményeit, beszámolóit, statisztikáit is, melyet ezúton is köszönök a Pécs M. J. Város Önkormányzata Oktatási Főosztálya munkatársainak. A dokumentumok ismertek a kollégák előtt. Ezért megismétlésüket nem tartom indokoltnak. Az iskolára vonatkozó SWOT-analízis alapján megfogalmazódó tényezők alapján fogalmaztam meg vezetői programomat, és vázoltam a továbblépés lehetséges irányait. 7

8 2.2 AZ ÚJ SZÉCHENYI SWOT-TÁBLÁJA: Erősségek - Az iskola jó (hír)neve - Megjelenés a város életében, rendezvényein, programjain. - Körzeten kívül is érkeznek gyerekek - Innováció-képes kollégák - Tapasztalatok a fejlesztési programok megvalósításában - Tapasztalatok az uniós pályázatok megírásában, megvalósításában, elszámolásában - A hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatási módszertani alapjai kialakultak - Egész napos oktatás - Megjelent a kompetencia-fejlesztő pedagógia módszertana, eszközrendszere - Jól működő DÖK - Együttműködés a szülőkkel - Beindultak a közös programok, az együttgondolkodás - Szakmai programok (egészségnevelés, környezetvédelem stb,) Sport-tehetséggondozás Lehetőségek - Pályázati lehetőségek kihasználása - Felsőoktatási gyakorlóhellyé válás - Sport Tehetségponttá válás - A szakma megújítást segítő továbbképzésekszakvizsgák megszerzésének szorgalmazása - Az információs kommunikációs technológiák elterjedése - Az alapfok-középfok átmenet segítése - Részvétel oktatásfejlesztő kutatásokban - Részvétel nemzetközi programokban - Bevételi lehetőségek kiaknázása -A közművelődési intézményekkel való tartalmi és szervezeti kapcsolatok erősítése - Újabb szakmai kínálatok nyújtása partnereinknek - Az arculat megerősítése - Az alapfok-középfok megléte növeli a beiskolázási stabilitást - erőforrásaink az iskolai célokért összegződnek Gyengeségek - Lassú reagálás az oktatásban lezajló folyamatokra - Kevés innováció - Kevés szakvizsgás pedagógus - Csökkenő lehetőség a csoportbontásra, szakkörökre - Nehéz biztosítani a második, harmadik idegen nyelv tanulásának lehetőségét tanórai, szakköri keretben - A csoportbontások lehetőségei nem felelnek meg az igényeknek - Szűkös tornatermi kínálat - Az intézményi étkeztetés kevéssé felel meg az egészséges táplálkozásnak. - Az épületek állaga - Színházterem, aula hiánya, ahol a szakalkalmazottak elférnek - Az épületek tisztasága - Alacsony a normatíva aránya az intézményfinanszírozásban Veszélyek - Nem egységes tantestület - Folyamatosan csökkenő munkaerő szükséglet - Csökkenő gyereklétszám - Híguló állomány, romló mérési eredmények - Kiöregedő körzet - Romló beiskolázási statisztika - Szoros önkormányzati finanszírozás - Kevesebb a bejövő mint a kimenő gyerekek száma - Egyre több veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyerek érkezik az intézménybe - Pályázati lehetőségek beszűkülése - További iskola összevonások - Felújításra szoruló iskolaépület és létesítmények - A vezetés, gazdálkodás, információáramlás, ügyintézés nehézkessé válhat az átmeneti időszakban A szakképzési alapok megszűnése 8

9 2.3 További feladatra fordítandó problémák A szakképzés kiszervezése felmenő rendszerben folyamatos munkaerő felesleget képez a szakmai oktatást ellátók és részben a közismereti és készségtárgyakat tanító pedagógusok esetében A tantestület nem túl jó mentális állapota az összevonások miatt (mindkét volt testület esetén igaz) A Széchenyi Gimnázium lassan javuló mérési eredményeit elnyelheti az összevonás Korábban sikeresen működő specializációk integrálása az új rendszerbe, nehézségekbe ütközik A fizikai elkülönülés nehezíti az egységes nevelési felfogású tantestület kialakítását Az iskola kifutó rendszerben történő működtetése fokozatosan romló hatékonysággal történik Az iskola majdani elhagyása sokrétű vagyongazdálkodási problémával jár. (a volt szakképzés eszközei, IKT- eszközök, berendezések, Tornacsarnok stb.) A Futball Akadémia induló osztályai csökkenhetik a keresletet a sporttagozat iránt (Meg lehet-e tölteni két sportosztályt? (Persze ez egyben lehetőség is!) Az összevonás személyi-egzisztenciális kérdései A felnőttképzés jövője a központi oktatáspolitikai elképzelésekben gyengén körvonalazott Az egész napos oktatás feltételeinek felmenő rendszerű kialakítása ütközést eredményezhet a felnőttképzéssel A Koller utcai sportcsarnok nem jelenik meg erőforrásként a sporttagozat számára A közoktatási típusú osztályok indítása a korábbi AKG-s erények részleges feladását jelenthetik A központi oktatáspolitikai tervek nem kedveznek a gimnáziumok működését A város ellátási rendszerében egy gimnáziumra való felesleg van Az új képzési struktúra kellő keresletet vonz-e? 9

10 Nem értünk rá tanulni, mert folyton tanítottak. /Karinthy Frigyes/ 3. VEZETŐI PROGRAM 3.1 Jövőkép A fenti elméleti alapvetések alapján fogalmazódott meg bennem egy iskola képe, ahol közös szándékaink megvalósíthatóak. Olyan kompetencia és tudásalapú iskolát szeretnék, ahol: a múlt értékeire építkezve a jelen és a jövő kihívásainak minél jobban meg tudnak felelni az iskolai szakmai szolgáltatás kínálat megtartása és bővítése vonzóvá teszi az iskolát a kollégáknak lehetősége van a szakmai tudásuk fejlesztésére, kiaknázására, a karrier lehetőségek kihasználására egyaránt kiemelt szerepű a tehetséggondozás az felzárkóztatás és a képességfejlesztés az ismeretek elsajátítása elősegíti, biztosítja a választott középfokra való bejutást megalapozhatóak a szükséges kompetenciák az élethosszig tanuláshoz kialakulhat az egészséges, környezettudatos magatartás a délutáni elfoglaltságokat élvezik a gyerekek és a szabadidejük értelmes eltöltésének tartják a dolgozók és gyerekek kihasználják a hazai és külföldi együttműködések lehetőségeit a gyerekek esztétikus környezetben és jó tárgyi feltételek mellett tölthetik napjaikat, fejleszthetik tudásukat a diákok véleménye is mérvadó az iskola sikerei minden dolgozónak örömet tudnak szerezni, a dolgozókkal együtt kitalálva és megvalósítva csinálunk egy elismert, keresett jó iskolát. Olyan iskolát szeretnék: ahová a gyerekek szívesen járnak, ahol jól érzik magukat, motiváltak a tanulásban, érvényesül az egyéni bánásmód; ahol a pedagógusok szakmai munkája és véleménye a döntő, hatékony az órai tevékenység, ismerik egymás munkáját, tudnak összehangoltan együtt dolgozni; ahol a partnerek elégedettek, elmondhatják véleményüket, betekintést nyerhetnek az iskola mindennapjaiba; ahol a tanárok, diákok szívesen dolgoznak együtt; 10

11 ahol a törvényi szabályozók betartása mellett a helyi sajátosságokat is érvényesítve, olyan programokat tud működtetni, ajánlani, ami iskolánkat a keresett általános iskolák sorában tartja. 3.2 Célkitűzések Vezetői programom azokra a külső és belső elvárásokra épít, amelyeket az oktatáspolitika, a fenntartói szándékok, és) lehetőségeiből adódó belső elvárások jelentenek. Az oktatáspolitika elvárásai: Befogadó, az integrációt erősítő intézménnyé válás Az intézményfokok közötti átmenet segítése Az esély-egyenlőséget javító szolgáltatások A kompetencia és tudás alapú oktatás megvalósítása A mérés-értékelés következetes alkalmazása A fenntartó elvárásai: Hatékony, fenntartható, elszámoltatható működés (ennek iskolai megvalósítása) A kapacitáskihasználtság optimalizálása Gazdaságosan működtethető infrastruktúra kialakítása A rendelkezésre álló erőforrások racionális felhasználása 3.3 Vezetői célkitűzések Minőségi célok A tanulási eredményesség mutatóinak javítása (kompetencia, beiskolázási mutatók) Felsőoktatási gyakorlóhellyé válás A tehetséggondozás és a felzárkóztatás szervezeti kereteinek kialakítása, az erőforrások hozzárendelése Holisztikus nevelési modell kialakítása a sport és szabadidős programok domináns megjelenítésével Az élsportoló tanulók sajátos ellátó rendszerének működtetése, fejlesztése Konzisztens, koherens, NAT-konform, keretjellegű helyi tanterv alapján zajló oktatás A digitális írásbeliség lehetőségeinek optimális kihasználása 11

12 3.3.2 Működő, sikeres programok, tevékenységek folytatása 1. a minőségfejlesztő munka tudatosítása 2. a partnerközpontú intézményi működés biztosítása 3. a tudatos folyamatszabályozás 4. a minőségfejlesztő munka során elsajátított módszerek a napi munka részévé váljanak 5. a szervezeti kultúra fejlesztése egységes nevelési felfogás kialakítása 6. az iskola mérő-, értékelő-, ellenőrző rendszerének felülvizsgálata 7. az erőforrások biztosítása 8. az országos, nemzetközi kapcsolatok ápolása Értékek, sajátosságok megőrzése: rendészeti osztály működtetése sportiskola és közoktatási sportosztály felnőttoktatás emelt óraszámú idegennyelv-oktatás (angol, német, olasz) első évfolyamtól negyedik osztálytól nívócsoportos oktatása kompetencia alapú oktatás globális gondolkodás és helyi cselekvés biztosítása a természet- és környezetvédelemben egészséges életmódra nevelés kommunikációs nevelés és képzés a tanulás tanítása (tanulásmódszertan) disputa keret-megállapodás a szülőkkel A fenti programok felülvizsgálata, és ha szükséges menedzselése. Fontos, értékes programoknak új lendület biztosítása. 3.4 Megfelelés az új kihívásoknak Az oktató-nevelő munka területén a tanórai munka hatékonyságának növelése Az IKT- eszközök használatának elterjesztése, módszereinek, feltételrendszerének kialakítása A kompetencia alapú oktatás támogatása valamennyi kompetencia területen, a kompetencia alapú oktatás kiterjesztése értékőrző és értékálló tudás biztosítása 12

13 az esélyegyenlőség, az integráció, a tehetséggondozás biztosítása a gyerekek tanulásának minőségi fejlesztése a tanterv hatékony és sikeres elvégzésével a környezeti és az egészséges életmódra nevelés programjának, fenntarthatóságának kidolgozása A szervezeti kultúra területén Egységesülő nevelési felfogással működő tanári kar (KIEMELT FELADAT!) Átgondolt képzési koncepció kialakítása A munkamegosztás újragondolása (feladatkörök, munkacsoportok) Mi tudat kialakítása Szakmai munkaközösségek kialakítása (akár iskolaszakaszok között is) Az egyes iskolaszakaszok sajátosságainak megőrzése Az infrastruktúra fejlesztése (felújítás, eszközfejlesztés) A humán erőforrás igények tervezése az új feladatokhoz igazítva Mérési- értékelési rendszer kialakítása és működtetése Felkészülés az új típusú pedagógusértékelésre Az szakmai kapcsolatok (integráció) erősítése iskolán belül és kívül, intézményi partnerkapcsolatok kialakítása Piacképes, eladható szolgáltatások nyújtása (akkreditációk felülvizsgálata) Az iskola szakmai arculatának menedzselése A csökkenő gyermeklétszám okozta helyzet megoldása A módszertani kultúra fejlesztése (belső továbbképzések) A hatékony információáramlás megteremtése Egészséges és biztonságos környezet kialakítása Az erőforrások és tárgyi feltételek biztosítása az országos, nemzetközi kapcsolatok ápolása, projektek támogatása Innovatív és eredményes oktatási-nevelési kezdeményezések, tapasztalatcsere - országon belül és nemzetközi viszonylatban Az iskolai programok sikeres megvalósítása A szülők bevonása az iskolai programokba, ez esetleges döntéshozatalba Összegezve: Megfelelni a törvények, a fenntartó, és minden partnerünk elvárásának 13

14 Minden egyes gyermeknek megadatik, hogy a lehetőségeihez mérten a legjobb legyen, függetlenül a tehetségétől és a hátterétől; ez nem a kiválóság elleni merénylet; hanem annak megvalósítása. (David Miliband iskolaügyi miniszter észak-angliai beszéde, 2004.) 4. A MEGVALÓSÍTÁS STRATÉGIÁJA A program az alábbi éves ütemezés szerint valósul meg: 1. év - A tapasztalatszerzés éve (Fél tanév) A kifutó évek menedzsmentje - erőforrások- logisztika A kommunikációs hálózat működésének elősegítése Szerkezetátalakítás- az összeolvadás menedzsmentje Közös értékek megfogalmazása Iskolai dokumentumaink újrafogalmazása kiegészítése elfogadtatása Új típusú minőségértékelési rendszer (tanári - tanulói portfólió) Tudatos gazdálkodásirányítás a lehetőségek figyelembe vételével 2. év - Az iskola megújulásának éve ( ) A differenciált értékelés (pedagógus) Az összevonás pedagógiai, gazdasági és logisztikai tervezése, szervezése, lebonyolítása, folyamatszabályozása Az iskola szervezeti kultúrájának tervezése, az erőforrások hozzárendelése (dologi, személyi) 14

15 3. év - A stabilizálódás éve ( ) Majdnem minden szervezeti szereplő a helyére kerül, megerősítve fejlesztési programját Az új NAT-szerinti oktatás bevezetése (tantervek-tanmenetek, tananyagok, tankönyvek) a feltételrendszer kialakítása Az oktatás minden területén lényegi akadályok nélkül folyik a munka 4. év-a mérhető eredmények éve ( ) A beiskolázási mutatóink javulnak Kimenetei mérések eredményei javulnak Szakirányaink, szakmai kínálataink piacképesnek bizonyulnak 5. év A lehetőségek kiteljesítésének éve ( ) 15

16 4.1 A szervezeti kultúra fejlesztése A jövő sarokkövének azt tartom, hogy a pedagógusokkal közösen sikerül-e szervezeti kultúránkat hozzáigazítani a megváltozott helyzethez. Ez a jelenlegi helyzetben az iskolaépítés alaptézise. Értékeiben, felfogásában egységes tantestületre van szükség. (Tapasztaltabb kollégáink talán még emlékeznek az egyik nagy hagyományokkal rendelkező középiskolánk esetére, ahol a szakiskolával történő összevonás után az intézményrészek teljesen elkülönülten működtek. Az intézmény talpra állása évtizedekig tartott.) Mindkét intézményrész értékeit, jó gyakorlatait integrálhatja az új szervezetbe, erősítve az újat. Természetesen arra is ügyelni kell, hogy az értékek egyesítése nagyobb közös eredőt eredményezzen, illetve hogy ezek az értékek nehogy kioltsák egymást A szervezet alakításában, fejlesztésében az alábbi alapelveket tartom a legfontosabbnak: Minden szervezetfejlesztési lépés a minőség irányába történő elmozdulás legyen A lehetőségek szerint biztosítani kell a békés átmenetet A szervezet fejlesztése a volt tantestületek valós együttműködésén alapuljon A létrejövő szervezet egységes értékrenddel, arculattal jelenjék meg partnereink előtt Konkrét szervezetfejlesztési elképzeléseim: Az együttműködés kultúrája fejlesztésének legjobb terepe a mindennapi pedagógiai gyakorlat. Sokat gondolkodtam azon, hol lehetne szigorú szakmai alapelvek mentén elérni, hogy a két volt tantestület utat találjon egymáshoz. Természetesen e törekvésemben kulcsszerepet szánok a tanórát tartó pedagógusoknak. Jó iskolához jó pedagógus kell. A tanórák sejtszintű megerősítése a szervezet megerősítését eredményezi. Ez a folyamat a minőségi munka irányába történő ellépés mellett az egyes pedagógus szervezetben történő fejlődését is biztosítja. Közösen kell megtalálnunk a pedagógusmunka értékelésének adekvát módszereit. (Ami megfelel az oktatási kormányzat minőségi elvárásainak és biztosítja az előmenetelt az egyes pedagógus számára.) Lehetséges megoldásnak gondolom megvizsgálni a STEP21 diagnosztikai modell bevezetésének lehetőségeit. 16

17 4.1.3 A szakmai együttműködés kialakításának lehetséges területei: Közös munkaközösségek létrehozása Több iskolaszakaszon átnyúló osztályfőnökség (ötödik osztálytól érettségiig) Patrónus rendszer működtetése a másik iskola pedagógusának bevonásával Közös mérés-értékelési csoport működtetése Az iskolaszakaszon átnyúló belső tanulmányi versenyek ( évfolyamok) Egy évfolyamon tanítók értekezlete a gimnáziumi szakaszban Áttanítás a másik telephelyre (nyelv, testnevelés) Tagozatok megerősítése a saját intézményi tapasztalatokkal (pl. rendészeti szakirány-testnevelés) Közös csapatok indítása a tanulmányi és sportversenyeken Szakmai műhelyek működtetése (versenyek, pályázatok rendezvények stb) Közös diákpolgármester választás Az intézmény irányítása A megszorító intézkedések nem kedveztek a kialakítandó szervezet-fejlesztési lehetőségeinek. Az egységesülő intézmény szervezetét a következőképpen alakítanám ki: Az átmeneti évekre mindenképp szükség van a szakképzés tagozatvezetőjének munkájára. (szakérettségi, szakmunkásvizsga stb.) Egységes rendszerben kívánom kezelni a gimnázium átalakulásának folyamatát egy igazgatóhelyettes koordinálásával Egy tagozatvezető irányítaná a sportiskola ügyeit, kiegészítve a Futball Akadémia integrálásának feladataival (szakmai kapcsolattartás, speciális feltételek biztosítása stb.) Egy igazgatóhelyettes lenne felelős az általános iskolaszakasz működéséért. Az iskolai munkát segítők bekapcsolása az iskolai folyamatokba-a kincstárnok vezetésével Iskolai dokumentumaink kiegészítése, átdolgozása a tényleges gyakorlat szülte tapasztalatok alapján történik majd. 17

18 4.1.5 Vezérkar Az intézmény törvényes és szakszerű működéséért az igazgató felel. Munkáját a szűkebb vezetés segíti. Tagjai: igazgatóhelyettesek, tagozatvezetők, kincstárnok A munka megosztása, a feladatok koordinálása heti munkaértekezleten (heti tervezés) Irányítás-szervezés Az iskola képviselete- vezetői feladat, vezetőtársak bevonásával is lehetséges Az átruházható feladatok meghatározása közös feladatunk, vezetői döntésen alapul PL. bizonyos ellenőrzési jogkörök nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó feladatok szakszerű döntés előkészítés megszervezése-ellenőrzése a működés feltételeinek biztosítása a költségvetés belső ellenőrzése Kapcsolattartás a Szülői Szervezettel, szakmai szervezetekkel, civilekkel, sportegyesületekkel, DÖK- kel stb. Nem átruházható jogkörök-feladatok A jogszabályban meghatározott minden jogkör és feladat, amit a jogszabályok és a kollektív szerződés nem utal más hatáskörbe. Pl. munkáltatói jogok a pedagógiai munka ellenőrzése gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezése Baleset megelőzés, tanulók orvosi vizsgálatának szervezése a munkavégzés feltételeinek megszervezése munka-, balesetvédelem, munkaalkalmasság ellenőrzése Rendkívüli szünetek elrendelése, a tanítás rendjének módosítása szükség esetén Igazgatóként felelősséget vállalok: Az iskola szakszerű és törvényes működéséért Az ésszerű, takarékos gazdálkodásért A magas színvonalú pedagógiai munkáért A gyermekekkel való egyenlő bánásmód megköveteléséért A méltányos és humánus ügykezelésért 18

19 4.1.7 A kibővített vezetés Bölcsek Tanácsa (Havi értekezlet, ha szükséges sűrűbben ) Tagjai: A Vezérkar (4.1.5) Munkaközösség-vezetők Ifjúságvédelem DÖK- segítő KAT- vezető Reprezentatív szakszervezet képviselője Szülői szervezet képviselője Mérés-értékelés felelős MIBI- csoport vezető Feladata: Stratégiai célok menedzselése - egyeztetés, tervezés, végrehajtás, bizonyos átruházott jogkörök működtetése Menedzserek csoportja - Munkacsoportok vezetői Órarendkészítő Dekorációs Szabadidős programmal megbízott pedagógus Ünnepélyek, rendezvények felelősei Minőségirányítás Értékelés Tankönyvellátás Étkezés Egészségvédelem Környezettudatos élet stb. 19

20 4.1.9 A nevelőtestület Dönt, egyetért, véleményez minden jogszabályban meghatározott kérdésben, illetve megbízás esetén A nevelőtestület értekezleteit szokványos esetben a Munkatervben kell tervezni 4.2 Új típusú minőségértékelési rendszer (tanári - tanulói portfólió) Ahhoz, hogy minden munkatársunk megtalálhassa helyét az új szervezetben az iskolai célok figyelembe vételével ki kell alakítani (vagy a meglévőt kiigazítani) egy olyan minőségértékelési rendszert. Az elkészülő tanári tevékenység-kompetenciatükrök, portfóliók segítik a szervezet formálását, a pedagógusok egyéni előmenetelét. (felkészülés a pedagógusminősítő vizsgákra) Az osztályfőnökök és a többi pedagógus közös feladata a tanuló fejlődésének nyomon követése. A Belső Gondozás Rendszere elemeit felhasználva alakíthatjuk ki tanulóink lehetséges fejlesztendő területeit, pályaorientációját. A minősítés új rendszerének kidolgozása fontos és sürgős feladatunk. Feladataink közé tartozik egy egységes elvekre és értékekre épülő, a helyi specialitásokat figyelembe vevő mérési- értékelési rendszer kidolgozása is. 4.3 Gazdálkodás pénzügyi tervezés Az iskola gazdaságilag nem önálló. Cél az Elszámolóházzal együttműködve, az iskola gazdasági vezetőjének folyamatos közreműködésével a stabil, egyenletes működés fenntartása. Ehhez erőforrások felkutatása (szponzorok, pályázatok, belső erőforrások feltárása stb.) Takarékosan és hatékonyan működni ugyancsak nem könnyen teljesíthető, de nem lehetetlen feladat. A vezetés lényeges elemének tekintem megkeresni mindazokat a lehetőségeket, melyek takarékosság szempontjából is hatékonyság fokozók, ennek értelmében elemezni és értékelni az anyagi és emberi erőforrás használatának mutatóit, az időráfordítást, vizsgálni a tanár/diák arányt, figyelemmel kísérni az osztályok, tanulócsoportok átlagos létszámát, az oktatás egy főre eső költségét és ezen adatok alapján tervezni az iskola működését. A FEUVE rendszer esetleges alkalmazása a tervezésnél. 20

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ)

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PÉCS 2011 1 I. BEVEZETÉS I. 1. Törvényi háttér A

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2004 2 Zárszó Bevezetés 1. Az intézmény minőségpolitikája 1.1. A minőségpolitika 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségcélok

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013. Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013. Pedagógiai Program 2/124 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. Jövőképünk... 8 III. Küldetésnyilatkozatunk... 9 IV.

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013. Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013. Pedagógiai Program 2/127 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 II. Jövőképünk... 8 III. Küldetésnyilatkozatunk... 9 IV.

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011.

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. A Jászsági Többcélú Társulás mint fenntartó - jóváhagyta a... sz. határozattal Hatályba lép: 2011... Felülvizsgálat időpontja:. A példány

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINŐSÉGIRNYÍTSI PROGRAM I. Közös rendelkezések Oladi ltalános Művelődési Központ 9700 Szombathely Simon István u. 2-6. 2007. TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETÉS... 4 Az IMIP értelmezése, helye a dokumentumok

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2012. július Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmai elemzésre épülő fejlesztési elképzelések... 3 1.1 Az intézmény alapítása...

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. [ H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. I d e í r h a t j a

2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. [ H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. I d e í r h a t j a A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. [ H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. I d e í r h a t j a 1 a c é g c í m é t ] TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5 1. A MINŐSÉGRŐL...5

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program 2013. szeptember 10. 1 2013. március 28. Még nincs igazítva 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Neumann János Középiskola és Kollégium

Neumann János Középiskola és Kollégium A Neumann János Középiskola és Kollégium (3300 Eger, Rákóczi út 48.) Minőségirányítási Programja Eger, 2010. május 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. Az intézmény bemutatása és az Iskola rövid története...

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. A. Az iskola nevelési programja 1 P R E A M B U L U M AZ ISKOLA HIVATALOS ELNEVEZÉSE: Zipernowsky Károly AZ ISKOLA FENNTARTÓJA

Részletesebben

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Érvényessége: 2013-2017 Hatálybalépés: 2013 mb. igazgató Mottó: "A gyerek nem az életnek tanul,

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT MOTIVÁCIÓS LEVÉL Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzata! Tisztelt Képviselő Testület! Jelen dokumentummal pályázatot nyújtok be a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai

Részletesebben