A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni"

Átírás

1 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek Etiópiában 8 Kiábaás a váságbó Bretton Woods Víztiszta Civi Nap 11 A fejesztés a szakmám: csak naivitás nékü érdemes csináni Rajacic Ágnes interjúja Hencsey Mónikáva, az Európai Bizottság Küügyi Igazgatóságának (RELEX) programvezetôjéve (Brüssze) Interjúsorozatunkban oyan magyar szakembereket is megszóatatunk, akik az EU küönfée szerveiben átnak e stratégiai feadatokat. Többségük már küfödi egyetemrô, nemzetközi szervezettô kerüt Brüsszebe, a csatakozás idején. Vajon hogyan gondokodnak a sokat átott szakemberek a segéyezésrô, Afrikáró és az Európai Unióró mint gobáis szerepôrô? Hencsey Mónika 36 éves, Brüsszeben é. Jeeneg az Oroszországi Kapcsoatok osztáyán do gozik, eôtte az EU segéyekért feeôs Libériai program vezetôje vot. Kiváó egyetemeken végzett gazdasági tanumányok után jutott ide, szerinte a véeten irányításáva. Mi azonban jó tervezett éetutat és egy kiegyensúyozott szeméyiséget taátunk a bevárosi kávéházban. Mónika munka után érkezett, egyedi szabású afrikai kosztümében. Taán erre vot a egbüszkébb. Új irányvona a fejesztésben Az emberi jogi megközeítés frida baázs Hogyan kerüté az Európai Bizottság Küügyi Igazgatóságába, a RELEX-hez? Véeten vot vagy tudatos ehatározás? Régi ámom vot az EU-nak dogozni, de 2003-ban mégis véetenü kerütem a DG Competitionbe, a Versenyigazgatóságra. Ez nem kifejezetten az én terüetem vot, de ott vot szükség magyaru beszéő munkatársakra, akik a teekommunikációs szektorhoz is értettek. Hátteremet tekintve Európa-tanumányokat foytattam Brugesben, majd a Johns Hopkins University-n Nemzetközi Kapcsoatokat. Egyik intézmény sem arró híres, hogy véetenü kerünek oda a hagatók. Féig véeten vot. Mi votunk az eső generáció, amey a rendszervátás után érettségizett. Sok ehetőség vot küfödön tanuni, többször kapcsoatokon keresztü, de néha egyenes úton is. Én egy pakáton áttam meg a bruges-i Európa Koégium ösztöndíját. Csak azt tudtam, hogy szép és Nyugaton van. Onnan mentem tovább a Johns Hopkinsra, Fubright-ösztöndíjja. Mindig is kitartó votam és próbátam kihasznáni a ehetőségeket. Nyitottságot és nyeveket örökötem a szüeimtő: édesanyám bogár, édesapám magyar. Szembesütem az idegenkedésse, hiszen régen nem kedveték a száv nyeven beszéőket. A segéyezés tehát ebbô a szociáis érzékenységbô jött, mint amoyan szívügy, vagy az opportunizmusbó? Az amerikai egyetemen nyít ki eőttem a viág, ott taákoztam oyan diákokka, akik Ázsiáva, Afrikáva fogakoztak. Nagyon távoinak tűnt a téma. Majd haottam egy eőadást Mohammad foytatás a 4. odaon a A környezetvédeem és a nemzetközi fejesztés kérdésköre az emút évtizedben egyre szorosabb kapcsoatba kerüt egymássa. Nem véetenü: a természeti átaakuások, a kimatikus viszonyok megvátozása, a égköri femeegedés már tapasztaható vagy még csak várható hatásai esősorban a fejődő áamok népességét veszéyeztetik, míg kiaakuásukért döntő mértékben a egfejettebb, egiparosodottabb áamok tehetőek feeőssé. Leggyakrabban a prognosztizát tengerszint-emekedés nyomán megnövekedő kímamigrációt emegetik pédaként, amey súyos kihívásként fűzi össze a fejesztés és a megújuó energiaforrások, a környezeti fenntarthatóság gazdasági és poitikai agendáit. Az ún. cimate justice (környezeti vagy kimatikus igazságosság) ügye ma már sokszor hangoztatott toposszá vát mind zöd, mind fejesztési körökben. Ehhez képest újabb paradigmaként tűnt fe az emút években az ún. emberi jogi megközeítés [human rights-based approach], amey a nemzetközi fejesztés, a szegénység eeni küzdeem, a gobáis szoidaritás és igazságosság ügyét immár nem foytatás a 2. odaon a A kiadványt az Európai Unió EuropeAid programja támogatja A kiadvány tartama nem fetétenü tükrözi az Európai Unió áásfogaását. Kiadja: Demokratikus Jogok Fejesztéséért Aapítvány

2 Új irányvona a fejesztésben Kerekaszta beszégetés az Új Víz Paradigmáró mihátz réka 2 a foytatás az 1. odaró pusztán a Mienniumi Dekarációhoz, hanem a sokka korábbi és sokka széesebb körben efogadott dokumentumhoz, az Emberi Jogok Egyetemes Nyiatkozatához köti. E megközeítés szerint az emberhez métó éet eéésének egaapvetőbb jogai: az éeemhez, az ivóvízhez vagy az éhető környezethez, továbbá a egaapvetőbb közszogátatásokhoz, mint az oktatás vagy az egészségügyi eátáshoz (p. védőotások) vaó hozzáférés joga egyetemes jogként jeentkezik, ameyet a nemzetközi közösségnek mindenki számára garantánia ke. A trend megjeenésének hátterében három aktuaitás is fefedezhető: 1. a Mienniumi Fejesztési Céokhoz fûzött remények komoy szertefoszása és a féidei statisztikák megehetôsen ehangoó számai, tehát az egész mienniumi cérendszer veszéybe kerüése, 2. ezze összefüggésben a kíma-, az éemiszer- és a pénzügyi váságok negatív hatásai, ameyek fetehetôen gyengítik az ODA-ráfordítások további növeését és a segéyhatékonyság emeését, továbbá 3. az Emberi Jogok Egyetemes Nyiatko - zata 60. jubieuma, amey az emberi popuáció (mint egységes faj) minden egyedére vonatkozó univerzáis jogokat újra a refektorfénybe emei. Az emberi jogok encséjén keresztü eénk táruó gobáis perspektívát érdekes módon egyaránt magáénak vaják és hirdetik oyan komoy mutiateráis intézmények, mint az UNDP (az ENSZ Fejesztési Programja), vaamint egyre több fejesztési és emberi jogi civi szervezet és mozgaom (pédának okáért a Neson Mandea nevéhez fűződő nemzetközi kampány: az Every Human Has Rights, vagy a Goba Ca to Action against Poverty [GCAP Közös Feépés a Szegénység Een] enevezésű transznacionáis háózat). Az emberi jogi megközeítés több komparatív eőnnye szogá a nemzetközi fejesztésben érdeket szerepők számára: kettős megerősítést nyernek a fejesztési céok (egyaránt igazohatóak az Emberi Jogok Egyetemes Nyiatkozata és a Mienniumi Céok passzusai és paragrafusai áta és vice versa), továbbá egyértemű köteezettséget rónak a fejődő és a fejett áamok kormányai számára egyaránt, hiszen az emberi jogok, a pogárjogok és szabadságjogok csak a okáis, a nemzeti, a regionáis és a mutiateráis szintek közös és összehangot erőfeszítései árán szavatohatóak. Így ez az új paradigma az Északi és Déi áamok közötti egymásrautatságot, a gobáis partnerség iránti igényt és a még szorosabb mutiateráis kooperációt inspirája, ameyre vaóban egyre komoyabb igény mutatkozik ezekben a váságos években. A Tudj, hogy tehess! projekten beü eddig megszervezésre kerüt két kerekaszta témái az EU-s enökségek tapasztaatai és a magyar enökségre vaó fekészüés, ietve a nemzetközi fejesztés és segéyezés magyar feadatai votak. Hogyan függnek össze ezek a témák? A 2011-es magyar EU-s enökség prioritásai között ehet-e gobáis probéma megodását cézó fevetés? merü fe a kérdés, hisz ha megnézzük, minden eddigi enökség feváat vaamey nemzetközi fejesztési témáva kapcsoatos kérdéskört. A német enökség Afrikát emete ki, a jeen francia enökség pedig a kímavátozást jeöte meg egyik prioritásának. Magyarország vajon miyen karakteresen magyar vonatkozású, ám az EU szintjén is megfeeő fontosságga bíró témát tudna femutatni, ami ezen tú gobáis kihívásokat is jeent a mai viágban? A francia cseh svéd enökségi trojka kímavátozási prioritását a DemNet továbbgondova a víz témakörét kezdte körüjárni. A kapocs a kímavátozás és a vízügy között, pedig az Új Víz Paradigma, amey egy oyan aternatív, fenntartható vízgazdákodási módszer, amey pozitív hatássa van a kímavátozásra október 1-én neves vízügyi szakértők és civi szervezetek képviseői gyűtek össze a DemNet Aapítvány szervezésében az Apáczai Kiadó nagytermében, hogy a Szovákiábó meghívott Micha Kravcik úr és koegája, Juraj Kohutiar eőadását meghagassák az Új Víz Paradigmáró. Magyar szekértői részrő dr. Nováky Béa hidroógus mérnök, aki az Éghajatvátozás Kormányközi Testüet (IPCC) évi béke Nobe-díj részese, vaamint dr. Zsuffa István, aki a Környezetvédemi és Vízgazdákodási Kutató Intézet Kht tudományos tanácsadója kommentáták és kritizáták az eméet akamazhatóságát. A közönség soraibó, jeen votak oyan civi szervezetek képviseői is, mint p: a Magyar Természetbarát Szövetség, a WWF Magyarország, a Juraj Kohutiar szovák meghívott hidroógus mérnök, eôadó meett Erôs Barbara a DemNet Aapítványtó és Csiag Gábor moderátor Duna Kör, vagy a Védegyet a feszóaók többnyire üdvözöték az új módszert, hiszen az kis heyi megodásokon aapu, azaz tejesíthető vátoztatásokat aján, amey jó péda a nagy kímarendszer kis épésekben vaó átaakítására. Az új vízügyi paradigma megközeítését nem csak a régi típusú ún. kasszikus vízgazdákodási megközeítésen nevekedett vízmérnökök figyemébe ajánották a szakértők. A magyar foyószabáyozási tervek kidogozásán tú igen fontos jeentőségge bírhat a vízze kapcsoatos nemzetközi fejesztési projektek számára is. Micha Kravcik pédaként emítette a Goba Cooing projektet Afrikában, amey sikerre akamazza már ezt az új megközeítést. Dr. Nováky Béa, hidroógus mérnök és Micha Kravcik, szovák meghívott hidroógus mérnök eôadó

3 Az Európai Uniós enökségek tapasztaatai és a fekészüés mihátz réka A fenti címen szervezett kerekaszta megbeszéést júius 9-én a DemNet Aapítvány a Parament Caféban amey a 2008-tó 2011-ig tartó Tudj, hogy tehess projekt rendezvénye vot, ameyet az Európai Unió Europe Aid programja támogat. A megbeszéés a vot, jeenegi és eendô EU-s enökségi tapasztaatokat, a fekészüési periódus kihívásait, a társadami egyeztetés foyamatait vot hivatott megvitatni, a szovén, a cseh és a francia tapasztaatok fényében. fotó: demnet Szovénia Nagykövetségérő Ksenija Skriec, ideigenes ügyvivő egy új kis tagáam szerepét és tapasztaatait mutatta be, exc. René Roudaut nagykövet úr, Francia Köztársaság képviseetében az EU-s enökségben induó nagy tagáam szempontjait fejtegette, exc. Jaromir Pisek nagykövet úr pedig csehországi heyzetképet adott az EU-s enökségre vaó fekészüési foyamatró köze fé évve az enökség átvétee eőtt. A Magyar Köztársaság Küügyminisztériumátó Dr. Müer Adrien, az EU Koordinációs és Jogi Főosztáy főosztáyvezetője mutatta be azt a foyamatot, ameye az enökségi poszt betötéséhez szükséges gárda és megfeeő szakmai fekészütség összeá. György Gábor úr pedig az Európai Bizottság Magyarországi Képviseetének vezetőjeként számot be tapasztaatairó az EU-s enökség feadatait, hatáskörét, mozgásterét tekintve az EU szempontjábó. Kéger Ádám, az MTA PTI kutató munkatársa fehívta a figyemet arra, hogy nem biztos, hogy eegendő forrás van aokáva arra, hogy Magyarország az enökségi feadatokat megfeeő színvonaon hajtsa végre. Izgamas beszégetés zajott e a meghívott kerekaszta résztvevői és a mintegy húsz fős civi és akadémikus szakértői csapat között a társadami egyeztetés szükségességérő és ehetőségeirő, vaamint arró, hogy egy enöki posztot betötő áam mennyire eshet ki a technikai koordináó szerepbő, és mennyire szóhat bee a prioritások meghatározásáná saját érdekeit is érvényesítve. A fekészüés fontosságát hangsúyozza minden résztvevő, ezért a DemNet Aapítvány fenn kívánja tartani a diaógust a döntéshozói, civi és akadémikus szerepők között. Az MTA PTI pedig egy két éves konferenciasorozatot indít A 2011-es magyar EU enökség szakpoitikai stratégiái címme, mey az ekövetkezendő fekészüési, tervezési és ebonyoítási időszakban kívánja segíteni a magyar kormányzati, gazdasági és civi szférát oyan áandó egyeztetés fórumok biztosításáva, aho minden érintett szektor véeménye megjeenhet. A konferenciasorozat céja, hogy az MTA ajánásokat fogamazzon meg szakpoitikánként a Magyar Köztársaság kormánya számára az enökségi cikus idején napirendre kerüő szakpoitikai témakörökke kapcsoatban, amint ezt ovashatjuk a program aakuó webodaán: A sajtó nagyfokú érdekődésének eredményeként az aznap esti ATV híradó is közvetített az eseményrő, ásd Száztizenhét miió ember a szegénység een munkatársunktó A tanácskozás eôadói. Baró jobbra: exc. René Roudaut nagykövet úr, Francia Köztársaság Nagykövetsége, exc. Jaromir Pisek nagykövet úr, Csehország Nagykövetsége, Ksenija Skriec, ideigenes ügyvivô, Szovénia Nagykövetsége és György Gábor úr, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseetének vezetôje Pontosan 116 miió 993 ezer 629 ember csatakozott a Szegénység Eeni Küzdeem Viágnapja (október 17.) kapcsán 131 országbó ahhoz a kezdeményezéshez, ameyet a Goba Ca to Action Against Poverty (Közös Feépés a Szegénység Een) és az ENSZ Miennium Kampánya szervezett erősítette meg a Guinness Word Record. Ez az akció így hivataosan az emberiség történetének egnagyobb tömegmegmozduása vot. A köze 117 miió ember a viág népességének csaknem 2%-át reprezentája, akik arra hívták fö a figyemet, hogy a pénzügyi viágváság közepette sem szabad efeedkezni a szegénység probémájáró, amey naponta csaknem 50 ezer ádozatot szed. Magyarországon az Anthropois Egyesüet és több civi partnere szervezett akciót október 18-án. További információ: org és 3

4 A fejesztés a szakmám: csak naivitás nékü érdemes csináni Rajacic Ágnes interjúja Hencsey Mónikáva módon a kedvezményezetthez. A többi emegy a szakértőkre, az adminisztrációra, vagy egész egyszerűen eopják. Az 5 10 százaékos hatékonyság vaóban egy normáis, efogadott eredmény, vagy inkább saját véemény? Ez az én szeméyes becsésem, de csak pár projekt aapján. Részben érthető, hogy miné emaradottabb az ország, anná több menedzsment ke ahhoz, hogy egy doárt jó köts e. Ebbő az európai szakértőknek juttatott pénz szerintem megéri. Ha jó munkát csinának, akkor fizessük meg őket! Egy nehéz országban, az adminisztrációra még 30%-ot ke számoni, az eőre nem átható kötségeken kívü. Nem normáis viszont az, ha a pénzt eopják, vagy ha rosszak az eőírások, heyi szabáyozások. A céba érő pénzt többszörösére ehetne növeni a korrupció eeni harcca és a bürokrácia csökkentéséve. Tisztában vagyunk azza, hogy egy jótékonysági szervezet, egy egyház, de még egy áam is, gyorsabban vagy hatékonyabban a heyszínre tudja vinni a pénzt, nyít tenderezés nékü is. Ezt egy nemzetközi donorszervezet nem teheti meg, mert itt nagyok az evárások, mindenkinek egyenő eséyt ke biztosítani. 4 Az a véeményem, hogy egy projekt kidogozását csak nagyon racionáisan, naivitás nékü érdemes végigvinni. 1 Azóta mind a professzor, mind a bank Béke Nobe-díjat kapott ezért, d.: 2 Az EDF [European Deveopment Fund] az Európai Unió több éves, az ún. ACP-térséget cézó fejesztési programja, tehát az afrikai, karib-tengeri és a csendes-óceáni térségekre koncentrá a szerk. 3 ECHO [European Commission s Humanitarian Aid Department], az EU humanitárius segéyezési operatív programja a szerk. a foytatás az 1. odaró Yunustó az átaa aapított Grameen bankró, amey mikrohiteeket adott szegényeknek. 1 Az vot a teóriája, hogy a szegények a hite visszafizetésében megbízhatóbbak, mint a gazdagok. A bank ezért mobiteefonokka átott e bangadeshi nőket, akik teefonkabinként működtek a favakban. Ez nagyon tetszett, mert nem egyszerű segéyrő vot szó, de egy új gazdasági moderő. Ezután addig kopogtattam az ajtón, amíg sikerüt a Viágbank teekommunikációs részegére kerünöm. Átaában az a véeményem, hogy egy projekt kidogozását csak nagyon racionáisan, naivitás nékü érdemes végigvinni. Mindegy, hogy ki miért csinája, a jótékonyság, vagy a hit miatt... Egy iyen hivatai pozíció mégis esôsorban presztízs és jó fizetés. Aki a hitért csinája, az taán más szervezethez, p. egy NGO-hoz megy. Igaz, én nem egy jótékonysági szervezet részeként mentem, de szeretem, amit csináok: a fejesztés a szakmám. A terepmunkában nap, mint nap van eredmény, nagyon kevésse is sokat ehet eérni. Ez nem azt jeenti, hogy oykor nem frusztráó. Néha 100 euróbó csak 5 10 jut e közveten 2005-ben érkezté Libériába, aig két évve az utosó pogárháborús összecsapások után. Emondanád hogyan zajik egy ország újjáépítése a egeejétô kezdve? Mi vot a segéyprogramozás aapjáu szogáó dokumentum? A váasztások eőtt érkeztem, amikor már vot országstratégia, de még nem vot áandó kormány. Az Accra-i Békeszerződés után küönböző frakciók, hadurak és vot gyikosok ütek a tárgyaóasztaná. Eeinte csak az vot a feadat, hogy ejussunk a novemberi váasztásokig. Utána 150 miió eurót keett programozni az országnak, a 10. Európai Fejesztési Aap (EDF) keretén beü. 2 Projekteőkészítésre azonban több év heyett csak hat hónapunk vot. Azt sem tudtuk mekkora az ország akossága, és a régi stratégiáva keett dogoznunk, ami nehézségeket okozott. Azt a programot még az utosó összecsapások eőtt írták, de Libéria már a krízisbő kiábaó országként szerepet benne. A harc után gyorsan átírták egy kicsit, de tuajdonképp sok minden ugyanaz maradt. Nem vot benne pédáu sürgősségi ejárás. Ez azt jeentette, hogy a koncepciótó számítva 2 3 évbe tet, amíg egy projekt einduhatott.

5 A segéyezési gépezet beinduása eôtt, vagy vee párhuzamosan, azért más, éesebb terepmunkák is zajanak egy háború utáni országban. Mik votak a fôbb társadami probémák, és mennyire kondicionáták a segéyezést? A heyzet nagyon rossz vot. A efegyverzés még két évve az összecsapások után is foyamatban vot. Eőször a civi segéyszervezetek jöttek be, mint a Médecins Sans Frontières [Orvosok Határok Nékü], akik az éhínséget és a betegségeket próbáták eűzni. De ők sem tudnak dogozni, ha nincsenek jeen a békefenntartók. Libériában szerencsére 15 ezer békefenntartó vot. A efegyverzés ugyanakkor eentmondásos, hiszen oyan embereknek, gyerekeknek ke pénzt keríteni, akik eőtte gyikotak. Hirteen úgy tűnik, ők esznek a kiváasztottak, és ez hatamas társadami konfiktust szü. Ezért ke a efegyverzésse és a humanitárius váságkezeésse egy időben fejesztési programokat is eindítani. Egy pogárháború után nem ehet a fé országot börtönbe zárni. A hírek szerint a efegyverzés azért sem vot sikeres, mert a fegyverek nagy részét Guineába és az Eefántcsontpartra csempészték. Ráadásu eôtte az amerikai kormány fegyverezhette az ezekbô az országokbó induó partizáncsapatokat. Kétségbe vonható-e az amerikaiak szerepe az újjáépítésben? Átaában Afrikát inkább az EU segíti, de Libériában vaóban nagy szerepet váatak az amerikaiak. Mindebben jeen van az amerikai obbi és persze a terrorizmus eeni harc. Chares Tayor enök, amikor ekezdte a vérengzést, akkor a nép egy részének szemében feszabadító is vot. Az USA nem őt támogatta, hanem a később a ázadok áta haára kínzott Samue Doe-t. A hadsereget tradicionáisan az amerikaiak képzik ki, mert az EU-nak (még) nincsenek meg ehhez az eszközei. Fontos, hogy egyen operatív rendőrség is, akinek az ENSZ békefenntartói át tudják adni a stafétát (iyen az amerikai Office of Foreign Disaster Assistance és az ECHO 3 ) a hosszabb tavú fejesztési programoknak. Meg ke emíteni, hogy az EU vot az, aki végig ott vot a konfiktus aatt. Mi történik a nemzetközi szerepôk bevonuása után? Hogyan egyeznek meg a támogatási szektorokban? Tartamazott-e erre vaamiyen eôírást a békeszerzôdés? Nem normáis az, ha a pénzt eopják, vagy ha rosszak az eőírások, heyi szabáyozások. A céba érő pénzt többszörösére ehet ne növeni a korrupció eeni harcca és a bürokrácia csökkentéséve. Az accrai béke-megáapodásnak nagyon nagy szerepe vot, mert ehetővé tett egy békés, demokratikus és transzparens váasztást, ameynek során egy hozzáértő enöknőt váasztottak meg Een Johnson-Sireaf szeméyében. Ám a nemzetközi szervezetek bevonuása akkor kritikus, amikor már nincs közveten krízis, és az MSF [Orvosok Határok Nékü] vagy a Vöröskereszt evonu. A rendkívüi segéy megnövei az evárásokat, az egészségügyi eátás színvonaa oyan szintre emekedik, ameyet az ország egyébként nem engedhetne meg magának. Mondjuk, nem minden nyocadik nő ha meg terhességi kompikációban, hanem csak minden huszadik. Ezért fontos, hogy a normá segéyprogramok hatásosak egyenek, és a szerepők egyeztessenek. Erre a nagy donorok nincsenek még jó fekészüve, néhány NGO pedig ameett, hogy kiemekedően fontos munkát végez, nem mindig hajandó a párbeszédre, csak az eőzők kritizáására. Pedig senki sem szereti haani, hogy ő az ördög. Így a viszony a civiek és a donorok között oykor emérgesedhet. Ha a segéykoordináció nem vot kitörô siker, és a programozás régi dokumentumok aapján történt, akkor mi vot a egnagyobb eredmény, amit az EU akkor fe tudott mutatni? A GEMAP [Governance Economic Management Action Pan] antikorrupciós program pédáu nagyon fontos vot. Libéria ugyanis s viág egyik egkorruptabb országa vot. A program azt üzente, hogy a donorok akkor adnak pénzt, ha a kormány ehetővé teszi, hogy a főbb áamkasszát érintő tranzakciókat a miniszterre együtt egy küfödi feügyeőbiztos is aáírja. A ibériaiak eeinte nagyon eene votak, hiszen ez a gyarmatosításra emékeztette őket. Az átmeneti kormány vezetője nem akarta aáírni a javasatot, heikopterre meneküt Akár egy amerikai kaandfim ben Libéria beép a WTO-ba, és akamazni kezdik az EPA [European Partnership Agreement] prog ramot, amey evieg kedvezményes export ehetôségeket biztosítana az afrikai árucikkek nek az európai piacon, és viszont. Ez a meg áa podás ma nagyon vitatott, mert az afrikai országok nem igazán tudják kihasznáni, eenben Európa kedvezménnye exportáhat. Az EPA-va munkám során még nem fogakoztam, de azért taáták ki, mert az eőző kedvezményes megáapodások iegáisak votak a WTO-ban. Az EPA nem ideáis, sokan vitatják. De kedvezményt csak objektív kritériumok aapján ehet adni, poitikai vagy történemi okok miatt nem. A kritikusok azért támadják az EPA-t, mert az mindkét fétő megkövetei, hogy megnyissa piacát. Ez így is van. Az Európai mezőgazdasági obbi nagyon erős, és afrikai iparnak sok esetben nincs kapacitása arra, hogy kihasznája a ehetőségeket. Az aapötet tehát nem rossz, de nem eég a szerzô fotója kereskedemi kedvezményeket adni, segéyek is keenek meé. Mindez a WTO irányevei szerint csak egy szabadkereskedemi megáapodás [free trade agreement] aapján vaósítható meg. Összességében az EPA jobb, mintha semmifée kedvezmény nem enne. Mi érteme mégis oyan korátozásokat eôvenni, ameyek feodása nem jeent konkrét könnyebbséget annak, akit kedvezményezni szeretnénk? Igaz, nem fog automatikusan menni a doog, hiszen a termékek minőségét is javítani ke. Ezért ad az EU a kereskedemet fejesztő segéyeket is. Azt a kritikát viszont nem értem, miszerint az EU vaós céja az, hogy Afrikába exportájon. Tény: Afrika nagyon kis piac. Inkább gondojuk át, miért is vannak az EPA een az afrikaiak? A egszegényebb országok minden kedvezményt megkapnak az Everything, but Arms (Bármit, csak fegyvert ne a szerk.) programon beü, nekik tehát egyeőre nincs rá szükségük. Sok közepes jövedemű országban sincs jó működő adózás, és az egyik egnagyobb bevétee az áamnak a vámokbó származik, ameyek egy része sajnos a vámosok zsebében ando. Végü, a gazdagabb országok bányászatbó vagy kőoajbó ének. Ezeken az exporttermékeken amúgy sincs vám. Az EPA tehát azoknak hozhatna közveten hasznot, akik a skáa közepén vannak. Ám jeeneg a ruhavarráshoz szükséges pár anyagdarabot is oyan nehéz áthozni a szomszéd országokbó Libériába, hogy szinte egyszerűbb enne Kínábó, Európán át odarendeni. Ruhákró szóva, hogyan ehet nôként érvényesüni egy afrikaiakka tei tárgyaóasztaná? Vaóban komoyan vesznek egy fiata európai nôt Libériában? Szerencsére női miniszterek is votak, és a nőket a kereskedeemben is komoyan vették. Egy nő beszéhet nőkhöz, gyerekekhez és férfiakhoz. A férfinak eenben nehezen nyínak meg heyi nők. A fejesztés pedig egy szakma és egy iparág, amiben a marketing és a jóakarat sok szerepet játszik. Mi ibériai gyerekek rajzait adtuk e Magyarországon, és afrikai varrodát is nyitottunk. 5

6 Egy új szeméet feé csiag gábor vízrô másként Ma Európa nagy részén így Magyarországon is a víz egy kézenfekvő adottságként van ekönyveve. Megnyitjuk a csapot, jön a víz. De már egyre többen ismerik fe, hogy a víz a közejövő kincse, s ha nem kapcsounk időben, ritka, drága és nehezen hozzáférhető esz, mint a kincsek átaában. Amirő még mindig keveset beszének, az a víz és a kíma kapcsoata. Pedig a takarékosság önmagában kevés. Ha meg akarunk maradni a Födön, a vízze kapcsoatos egész szeméetünket meg ke vátoztatni. A víz négyfée heyen, négy környezetben taáható: a tengerekben és óceánokban, a szárazfödeken, a égkörben, és az éőényekben. A Födön évő víz túnyomó része (97,25%) sós víz, és a tengerekben és óceánokban taáható. A maradék néhány százaék egnagyobb része (2,05%) pedig jéggé fagyva a jéghegyekben és jégmezőkön. Óriási szeméet - vátásra van szükség, az eddigi gondokodásunk, technikai közeítés módunk radikáis megvátoztatására. Ma már közismert, hogy a kímavátozás a jégbefagyott víz ovadásához vezet, amey viszont a tengerszint emekedését, bizonyos időjárási foyamatok radikaizáódását eredményezi. Azt azonban kevesen tudják, hogy a hatamas tengereken és átványos jéghegyeken tú, a kíma szempontjábó étfontosságú a taajvíz, taajnedvesség, és födfeszíni növényzet. A födfeszín növényzetének döntő szerepe van a Föd pároogtatásának szabáyozásában, s így a Föd hőmérséketi stabiitásának fenntartásában, amitő viszont mindannyian függünk. A víz és a hô A víz és a vízgőz a Föd kímájának egjeentősebb befoyásoó tényezője. Mive minden epárogó vízmoekua hőt von e, a boygó hűtését aapvetően a víz végzi. A víz áta képes boygónk hőmérsékete oyan tartományban maradni, ami ehetővé teszi az Éetet. Ha a napsugárzás vízze jó fetötött födfeszínre érkezik, a napenergia egnagyobb része pároogtatásra fordítódik, s csak a maradék egy részébő keetkezik érezhető hő. Kiszáradt, kiszárított terüeteken a beérkező napsugarak energiájának egnagyobb része viszont érezhető hővé aaku át. Micha Kravcik és Karakai Tamás tanumányai aapján Eeddig a régi víz-paradigma Az emút 200 év hazai, és gobáis vízgazdákodásában 3 tényező dominát: A víz mesterséges evezetése A szántófödi termeés bővítése A beépített terüetek növeése. Ennek érdekében az ártereket kiszárították, a vízfoyásokat kiegyenesítették, kiméyítették. Így a vízi terüetek, és a vízze teített növényzet jeentősen ecsökkent. Végeredmény nem hűtünk, hanem fűtünk. Kevesebb víz és növényzet, kevesebb párogás, kevesebb hőevonás. Új Víz Paradigma Az ún. Új Víz Paradigma épp az eenkező irányba mutat. Nem arra törekszik, hogy a vizet miné gyorsabban evezesse, hanem, hogy visszaáhasson a vizes-rendszerek természetes körforgása. A vízfoyások, vizes éőheyek, ártéri természeti rendszerek feéesztéséve számos, ma szinte megodhatatannak tűnő gond orvosoható: Megodódhat az árvízi károk eeni védeem Megodódhat az aszáykárok megeőzése Újra több vízhez juthatnak a természeti rendszerek (vizes éőheyek, rétek, erdők stb.) Javu a (feszíni és feszín aatti) vízminőség És végü, de a kímavátozás szempontjábó döntő fontosságúan Javuhat a térségi éghajat. Óriási szeméetvátásra van szükség tehát, az eddigi gondokodásunk, technikai közeítésmódunk radikáis megvátoztatására. A jövőben nem tartható fenn a vízfoyások vizének jeenegi arányú evezetése a tenger feé, eheyett az vona a cé, hogy miné nagyobb terüetet vissza tudjunk adni a vizet hasznosító, megőrző, epároogtató természeti rendszereknek. A tudományos feismerések már megvannak, nagy kérdés, hogy időben tudunk e vátoztatni egy oyan rendszeren, amey egykoron korszerű és hatékony vot, de ma már eavut és kártékony. 6

7 Egy új gyakorat feé vízrô másként csiag gábor A víz és a város Nemcsak arró van szó, hogy egyre többen ismerik fe, hogy a víz a közejövő egnagyobb kincse, ameynek megéte nem magátó értetődő, hanem arró is, hogy egyre többen átják, szerves összefüggés van a víz és a kíma között. A víz és a vízgőz a Föd kímájának egjeentősebb befoyásoó tényezője. Mive minden epárogó vízmoekua hőt von e, a boygó hűtését aapvetően a víz végzi. A víz áta képes boygónk hőmérsékete oyan tartományban maradni, ami ehetővé teszi az Éetet. Ha a napsugárzás vízze jó fetötött födfeszínre érkezik, a napenergia egnagyobb része pároogtatásra fordítódik, s csak a maradék egy részébő keetkezik érezhető hő. Míg a kiszáradt, kiszárított terüeteken a beérkező napsugarak energiája fűt, a vizes feüetre érkező energia hűt. Néhány innovatív megodás Léegzô utak Portand, Oregon Az Egyesüt Áamokbei Portand-ben (sok tucat más várossa egyetemben) az ún. porózus utak építése meett döntöttek. A régi kockaköves, macskaköves utak engedték, hogy a víz visszaszivárogjon a taajba, a mai betonút azonban a csatornába vezeti a vizet. A porózus utak egyfeő ugyanoyan simaságot biztosítanak, mint az aszfat, viszont kis pórusokon keresztü az út éegezni tud, s visszaáramotatja az értékes vizet a taajba. (Egyébként az út tapadása is jobb, és a vízátengedés miatt sokka kevesebb kátyú keetkezik.) Városok és a víz Az evárosiasodás viágszerte rohamosan zajik vízváasztó, hisz az emberiség történemében eőször a Föd akosságának több mint fee (3,3 miiárd ember) immáron a városokban koncentráódik. Számítások szerint ez a szám 2030-ra 5 miiárdra duzzad. Tény és vaó, hogy a városok környezeti hatása rendszerint negatív, s ez a vízre is hat. A városi környezet áta növekszik az árvízveszéy (hiszen nincs ártéri efoyás), eszennyeződnek a feszíni vizek, megnő a víz- és energiahasznáat, megromik (femeegszik) a heyi kíma, mive radikáisan nő a vízés növényzetmentes s így kiszárító, femeegítő hatású feüetek nagysága. Az emút 200 év a beépített terüetek növeését megcézó régi víz-paradigmájának központi eeme: a víz mesterséges evezetése vot. Azt tekintet - tük a jó és modern megodásnak, ha a víz egyen az foyóvíz vagy esővíz miné gyorsabban etávozott a városbó. Mive a egtöbb víz természetes csapadék formájában érkezik, a régi víz-paradigma aapján az európai városok épüetei, tetőszerkezetei mind összefüggő ereszrendszerre rendekeznek, mey áta az esővíz miné hamarabb a csatornákba kerü. A köztereket, közutakat szintén az evezetésre tervezték. Becsések szerint évente több mint 20 miiárd köbméternyi esővíz távozik így a városokbó. Ám az, hogy a városi környezetben foyamatosan evezetjük a vizet, a taajvíz csökkenéséhez, fokozottabb energiahasznáathoz, a mikrokíma, s így az átaános éetminőség romásához vezet. Ezze szemben, az ún. Új Víz Paradigma épp az eenkező irányba mutat. Nem arra törekszik, hogy a vizet miné gyorsabban evezesse, hanem, hogy a víz megtaája a heyét. A hagyományos e a vízze csatornázási ogika heyett az enne cészerű, ha az esővíz nem a csatornákba / foyamokba / tengerekbe kerüne, hanem, vagy vissza a taajba, vagy (a párogást és így a mikrokíma-javítást szogáandó) megmaradna a feszínen. Víz-szint Torino, Oaszország Az oasz várostervezők és építészek áta a hidroógusoktó átvett ún. háromszintes megodás úgy aakítja a köztereket, hogy a csapadék mennyiséghez rugamasan tudjanak akamazkodni. Képzejünk e egy esztétikus közteret, meynek közepén egy áandóan megtötött medence van, ám ha ez a csapadéknövekmény miatt túcsordu, akkor további szintek kerünek víz aá, ezze is növeve a mikrokímát hűtő, pároogtatást eősegítő vízfeüetet. Kevesebb csapadék esetében a második és harmadik szintek egyszerűen kiszáradnak, s ezeket visszafogahatja a gyaogos forgaom (d. fenti kép). Éô-ház Berin, Németország A Humbodt Egyetem Fizika Intézetének épüete egy páratan kíséret, mey ötvözi az ökoogikus várostervezés és a fenntartható építészet számos eemét. A projekt középpontjában három eem á: a decentraizát esővíz-gazdákodás, az épüet-zödítés és a természetes hűtés és szeőztetés. Képzejünk e egy épüetet, ameynek a tetejét zöd növénytakaró borítja, s odafaain is zöd indás-növények futnak. A zödfeüetek természetes módon, energiahasznáat nékü kimatizáják az épüetet. A növények ocsoásához kizáróag az épüet meett eheyezett ciszternákban fegyüemő esővizet hasznáják. Az esővizet egy további az épüetegyüttest esztétikaiag is keemesebbé, izgamasabbá tevő kis tavacskába áramotatják. A tavacska és a zödnövényzet párogása jeentősen javítja (hűti és párásítja) az épüet körüi mikrokímát. Az épüeten beü ún. adiabatikus éghűtést hasznának, meyet szintén a tárot esővízze működtetnek. Ezze a módszerre, még ha kint 30 C van, az épüeten beü így is biztosítható a C, anékü (!), hogy hagyományos égkondicionááshoz keene foyamodni. Sok más kreatív és innovatív megodás van, és még több ehetne, de ennek eőfetétee, hogy feismerjük, a vízze kapcsoatosan egy tejesen új szeméetre van szükség. 7

8 Egy a hegyekben épüt átaános iskoa tanuói Cseh Kormányzat és a PIN cseh szervezet támogatásáva épüt iskoaépüet a szerzô fotói Cseh, engye, szovák és magyar paramenti képviseôk, pénzügyminisztériumi munkatársak és civi szervezetek koégái átogattak e Etiópiába október eején a Tudj, hogy tehess! projekt keretében. Az egy hetes tanumányúton betekintést nyertek a V4-ek fejesztési projektjeibe, megismerték az ország oktatási és vízügyi heyzetét, ietve az éemiszerváságga kapcsoatos probémákat. Az út eredményeként számos ötet szüetett egy közös Visegrádi nemzetközi fejesztési forrás megaapozására és V4-es együttmûködési projektek megvaósítására. A Visegrádi 4-ek nemzetközi fejesztési tanumányútja Afrikában erôs barbara 8 Taán már a magyar akosság nagyobbik fee eőtt is ismeretes, hogy uniós tagságunk óta Magyarország ún. nemzetközi fejesztési köteezettsége kapcsán jeentős pénzösszegeket fordít segéyezésre, fejesztési projektekre a fejődő viágban. Többen emékezhetnek, hogy a magyar áam a szociaizmus aatt is támogatott p. afrikai vagy arab országokat egyetemi ösztöndíjakka, iskoai adománycsomagokka, szakemberek / mérnökök kiküdéséve, beruházásokka, stb. A napjainkban egyre intenzívebben érzékehető viággazdasági váság kapcsán is beáthatjuk, hogy Magyarország nem tudja magát kivonni a gobáis foyamatok hatása aó. Ebbő következően minden gazdagabb, északi áam köteessége a szegényebb országok támogatása, hogy a viágon a forráseosztás harmonikusabbá vájon, és ez is hozzájárujon a gobáis gazdasági stabiitáshoz. Számos civi szervezet áítja, hogy akár a magyar, ecuadori, etióp, grúz és bangadesi szegénység között is meg ehet taáni a kapcsoatot. Az új tagáamok 2004 óta csiszogatják nemzetközi fejesztési (NEFE) stratégiájukat. A egtöbb tagország esetében a Küügyminisztérium a feeőse e szakterüetnek, Csehországban és Szovákiában pédáu már nemzetközi fejesztési törvényeket is megszavazott a parament, míg Lengyeországban és hazánkban eeddig nem kerüt sor erre. A nemzetközi fejesztési stratégia egyik eső épése természetesen a céországok meghatározása. Az új tagáamok mind feeősséget váatak az EU határa közveten közeében fekvő országok segítéséért az EU szomszédsági poitikájábó adódóan. Magyarország ezért is adott prioritást Szerbia és Bosznia-Hercegovina fejesztésének. Bizonyos nemzetközi köteezettségek miatt Paesztina kerüt a istára, ietve a régi, jó kapcsoatokra és a vot szociaista, szoros száakra vaó tekintette Vietnám is esődeges céországként szerepe a magyar NEFE-stratégiában ban az aábbiak szerint aakut át nemzetközi fejesztési céországstruktúránk: 1. Áandó partnerek: Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Modova, Vietnám, Paesztin Hatóság 2. Eseti jeegû támogatások: Macedónia, Ukrajna, Koszovó, Kirgizisztán, Mongóia, Laosz, Kambodzsa, Jemen és az Afrika régió 3. Nemzetközi köteezettségek aapján támogatottak: Irak, Afganisztán 4. Kötött segéyhiteezésre jogosutak: a DAC-istán szerepô országok. Magyarország a tavayi év foyamán eengedte Etiópia áamadósságát, egy fetétee: az áamadósság 10%-ának összegét a magyar áamma együttműködésben az etióp áam kötees fejesztési projektre fordítani. A magyar etióp kormányszintű együttműködés egy vízügyi projekt megvaósításán keresztü indut e, ameynek keretében etióp vízügyi szakembereket képeztek Magyarországon, ietve magyar vízmérnökök fúrtak kutat észak-etióp favakban számos egyéb tevékenység meett számot be a V4-ek deegációjának a projektrő és annak hátterérő az etióp Vízügyi Minisztérium munkatársa, az etióp magyar projekt koordinátora, aki a magyarországi képzésen is járt. Más, új tagáamok kormányzati szervei, civi szervezetei és üzeti befektetői még intenzívebb szerepet váanak Etiópia fejesztésében. Ezért is döntött úgy a V4-ek civi szervezeteit, poitikusait és újságíróit összefogó Tudj, hogy tehess! projekt, hogy egy közös tanumányutat szervez cseh, engye, szovák és magyar paramenti és civi szervezeti képviseők részére. A projekt eredeti céja szerint paramenti képviseők és újságírók tudását hivatott gyarapítani nem zetközi fejesztési témákka, kérdésekke kapcsoatosan. Így eredetieg paramenti képviseők meghívását tűzte ki céu a V4-ek országaiban, de a tanumányút egy hetes hossza nem tette ehetővé magyar paramenti képviseők rész véteét. Magyarországró Örős Lászó, a Pénzügyminisztérium Nemzetközi Kapcsoatok Főosztáya Nemzetközi Pénzügyi Intézmények Osztáya osztáyvezetője és Erős Barbara, a Demokratikus Jogok Fejesztéséért Aapítvány munkatársa vett részt. Szovákia szintén egy Pénzügyminisztérium munkatársat, Dusan Wundert és egy paramenti képviseőnőt, Magdaena Vasaryovat deegáta az útra. Lengyeországot Joanta Szymanek-Deresz paramenti képviseőnő képvisete, Csehországbó pedig Jan Hamacek, a cseh parament küügyi

9 A taákozók akamáva femerüt egfontosabb témák: 1. Az új tagáamok ehetséges szerepe Etiópiában 2. V4-ek együttmûködése a nemzetközi fejesztés terüetén 3. A V4-ek poitikusainak és tisztviseôinek további szerepe otthon a fejesztés terüetén 4. Biateráis vs. mutiateráis segéyezés és fejesztés 5. Együttmûködési ehetôségek a régi tagáamok civi szervezetive Etiópiában 6. Az etióp kormányzatta vaó köteezô együttmûködés 7. Az új, non-profit szervezeteket érintô etióp törvény 8. Kormányzati, civi és üzeti szféra együttmûködése a fejesztésben 9. A víz kiemekedô fontossága az éet minden terüetén, amey további konfiktusok aapját is jeenti 10. Lehet-e a vízügy az egyik prioritás a Magyar EU Enökség aatt? bizottságának enöke, ietve Richard Svoboda, a parament szenátusának küügyi bizottsági tagja utazott Etiópiába. A résztvevők Awassaban, a Southern Peope Régióban a átogatás eső két napján az oktatási terüette ismerkedtek. Eátogattak a engye és cseh kormányzat áta támogatott átaános és szakképző iskoákba, beszégettek az áami (regionáis szintű) tisztségviseőkke az oktatás heyzetérő. Betekintést nyertek az ENSZ heyi Viágéemezési Programjába (WFP), ietve a UNICEF koégái ismertették a vízügyi heyzetet és a megodási ehetőségeket. A Peope in Need cseh szervezet etiópiai irodája és a WFP számos vízügyi projektet vaósít meg a déi terüeteken, p. Aababan. Azonban a sajnáatosan kiújut etnikai konfiktusok miatt nem tudott a csapat e terüetre eátogatni. A tanumányút a fővárosban, Addisz-Abeba-ban formáis taákozókka foytatódott. A V4-ek poitikusait, civiszervezeti munkatársait az Európa Tanács heyi vezetője, az Európa Tanács Afrikai Uniós kapcsoati irodája, az Ír Nagykövetség, és nem utosó sorban az etióp Vízügyi Minisztérium munkatársai fogadták. Ez utóbbi taákozón az etióp minisztériumban a közös magyar etióp projekt részeteit ismerhette meg a küdöttség, i. a jövőbei tervekrő konzutáhattak a résztvevők a miniszter tanácsadójáva. Az UNICEF az etióp vízügyi heyzetet és vizes fejesztési projekteket mutatott be a V4-ek deegációjának A Tudj, hogy tehess! projekt novemberi ún. ODA (Officia Deveopment Assistance) Kub já nak keretében egy nyivános beszámo ó, saj tótá jékoztató akamáva a magyar érdek ődök (meg hívott poitikusok, döntéshozók, új ságírók, egye temis ták, szakértők, civi szerve zetek képvi seői) a fenti témák részetei rő is feviágosítást kap nak. Továbbá a DemNet kerekaszta-beszé ge tést szervez a segéyezésse és fejesztésse kap csoatosan: Vajon miért mondhatja az etióp Vízügyi Minisztérium munkatársa, hogy a biateráis támogatást preferáják a mutiateráissa szemben? Mennyiben érdemes ezt a magyar áamnak is a jövőre nézvést megfontonia? Hogyan tudjuk váaásainkat tejesíteni jeen viággazdasági váságban? Eképzehető-e szorosabb együttműködés a V4-ektő (egymás szakmai, humán és pénzügyi forrásainak kiegészítése) a nemzetközi fejesztés terüetén? stb. A szerzô a Tudj, hogy tehess! projekt szakmai vezetôje Marián Čaučik, az erko és a Szovák NGDO Patform képviseôje 9

10 Kiábaás a váságbó Útban egy új Bretton Woods feé? frida baázs 10 Szeptember esô heteiben, annak a New York-i ENSZ-közgyûésnek az idôszakában, aminek fô cékitûzése a Mienniumi Cérendszer értékeése vot, rengeteg civi szervezet vészharangot kongatott. Mint drámaian fogamaztak: a fejesztési céok komoy veszéybe kerütek, az idôarányos tejesítés messze emarad a váaásoktó, a egtöbb európai áam nem tejesíti ígéretét sem mennyiségi, sem minôségi érteemben, így Észak és Dé között az asszimetria tovább nô, amey egy békéten, erôszakos viág meegágya. Pedig akkor még messze votunk az októberre kumináó, és azóta rettenetesen emérgesedô pénzügyi viágváságtó. Az USA-bó kirobbanó hiteváság amey mára a metropoita bankszektorbó egyre inkább aászá a reágazdaságba, és tornádóként terjed szét szerte a panétán több mint egy egyszerű nátha, ameyet a jeeneg egyedurakodó neoiberáis gazdasági paradigma egykönnyen kihever. Súyos, mondhatni rendszerprobémaként jeentkezik, amey gyakoratiag minden szektort és a föd szinte minden akóját közvetenü érint: azokat is, akik a krízis kiaakuásában tejes mértékben vétenek, annak pusztán eszenvedői. A váság közveten kivátó okait és vaódi hatásait még sokáig vitatni fogjuk, ugyanakkor egy iyen horderejű krízis egy vaamire mindenképpen jó. Arra, hogy egondokodjunk, kritikát gyakorojunk és feüvizsgájuk eddigi gyakoratainkat. Egyre több vezető közgazdasági pubicista, a Viágbank, a Vautaaap, küönfée jegybanki, sőt ma már kormányzati szakember és számos áam- vagy kormányfő (p. Sarkozy, Gordon Brown) kezdi pedzegetni a második viágháború óta fennáó és eeddig virágozni átszó pénzpiaci és gazdasági paradigma újragondoásának szükségességét. Azt, amit seregnyi vezető közgazdász, p. a korábban Nobe-díjat kapott Joseph E. Stigitz és nemrégiben ugyanezze a kitüntetésse díjazott Pau Krugman, vagy Susan George és mások már jóideje hangoztatnak. Az amerikai, majd európai tőzsde- és hitepiac bedőése és a fejett kormányok kétségbeesett, kényszerű váságkezeő reakciója sokak szemét nyitotta fö. Rá keett döbbennünk, hogy az 50-es évek óta egészen máig egy kivétees történeti korszakot étünk, amey megkímét minket a as évekhez fogható komoy gazdasági viágváságtó, és kisebb-nagyobb recessziós időszakokat nem számítva, vaójában egy foyamatos növekedést tett ehetővé. Egy bizonyos pontig. Bretton Woods 2.0 A kérdés, amey jeen pianatban a maga kíméetenségében eénk táru: ha a második viágháború (Bretton Woods) óta, az ún. Washington-konszenzus jegyében töretenü, szinte mantraként hangoztatott szabadkereskedeem és a vee együtt járó privatizáció, iberaizáció és dereguáció többé-kevésbé kiegyensúyozottan és magabiztosan irányította a viággazdaságot, és stabi növekedést eredményezett, akkor miért ett szükség most igen komoy, minden korábbit meghaadó áami beavatkozásra? Ha eddig igaz vot, hogy az áami szerepváaást és tuajdonhányadot minden határon tú szűkíteni és korátozni ke, hiszen az torzítja, és negatívan befoyásoja az ádásos szabadpiaci mechanizmusokat, akkor hirteen a katasztrofáis csőd széére jutott befektetők, bankvezetők, részvényesek, brókerek és hiteezők (éppen azok, akik eddig a eghevesebben hangoztatták a pénzpiaci és kereskedemi iberaizációt és dereguációt), most hirteen miért várták e az azonnai kormányzati beavatkozást? Egyszerűbben megfogamazva a paradoxont: ha konjunktúrában (növekedésben) privatizáunk és az áami tuajdonnak és kontronak takarodót fújunk, akkor váságban miért nyújtózkodunk az azonnai áami mentőöv feé? Márpedig a baiout (a bankszektor konszoidációja) gigantikus mértékű és még csak nem is ért véget. Az USA szenátusa október közepén egyeten hét eforgása aatt 700 miiárd doárra segítette ki a váságért esődegesen feeőssé tehető amerikai bankszektort. Ahhoz, hogy ezt az összeget a fejesztési perspektívában megérthessük, fordujunk a UNDP (az ENSZ Fejesztési Programja) számításaihoz: ennek kevesebb, mint a fee (kb. 300 miiárd doár) eég enne ahhoz, hogy a tejes emberi popuációt kiemejük a napi foytatás a 12. odaon a

11 Víztiszta civi nap a bodogságró munkatársunktó szeptember 6-án kerüt megrendezésre az 56-osok terén az ARC pakátfesztivá programsorozaton beü a Víztiszta Civi Nap. Tucatnyi nemzetközi fejesztésse és gobáis neveésse fogakozó többnyire HAND tagszervezet és négy művészi csoport várta a átogatókat, amey sokszínű, interaktivitásra, kreativitásra buzdító események ez évben a Bodogság Fenntarthatóság Víz kérdésköréhez kapcsoódtak, érintve a gobáis femeegedés, az eszegényedés és a nemek egyenőségének témáit is. Az idei Civi napi rendezvény szimbóuma a víz, hiszen ez az eem mindenkit összeköt, vízre mindenütt szükség van, s témájában kreatívan megközeíthető. A téma egyre nagyobb jeentőségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy Európa vízkészetei a gobáis femeegedés kapcsán fogyatkoznak. Bár hazánk a megevő vízkészetek tekintetében jó á, de ahogy más európai országokban, úgy náunk is ügyesen ke gazdákodnunk a vízze. Egy iyen kérdéskör hatékony érzéketetésére a egjobb módszer a gobáis neveés, hiszen ezze a egfiataabbakat is inspiráni tudjuk, p. a tudatos fogyasztásra, a takarékosságra. fogamazott Mihátz Réka szervező, a DemNet munkatársa Forrás és további információ: megrendehetô: megrendehetô: 11

12 Egyre több vezető közgazdasági pubicista, a Viágbank, a Vautaaap, küönfée jegybanki, sőt ma már kormányzati szakember és számos áamvagy kormányfő kezdi pedzegetni a második viág háború óta fennáó és eeddig virágozni átszó pénzpiaci és gazdasági paradigma újragondoásának szükségességét. Gobáis megegyezésre van szükség a foytatás a 10. odaró 1 doár szegénységi küszöb föé, magyaru feszámojuk a födön az extrém szegénységet és az éhínséget, amey a egfontosabb a Mienniumi Céok közü. Ennek az összegnek az egyötöde (kb. 150 miiárd doár) eég vona évente ahhoz, hogy mind a 8 MDG (fejesztési cé) finanszírozható egyen időarányosan. Ami a civi szervezeteket eginkább megdöbbentette, és sokakat méyen egondokodtatott viágszerte, az a reakcióidőben tapasztaható fényévekben mérhető etérés. Míg a mienniumi céok megvaósítására a fejett áamok 15 évet adtak maguknak és ebbő az eső 7 8 esztendő messze aumaradt a kívánt, eőirányzott mértéknek (mind mennyiségi, mind minőségi érteemben), addig a gazdasági eit, a bankszféra, a vezető befektetők és részvényesek néhány hét eforgása aatt sokezerszeres, azonnai segítséget kaptak. Ahogy a civiek fogamaztak, most végképp kiderüt, hogy csak a piramis tetején működik a váságkezeés, hoott a szegénység évtizedek óta jeen van és jeeneg naponta 50 ezer ember éetét követei, akik közü 30 ezer kisgyermek. A FAO (az ENSZ Éemezési Progranja) egújabb becsései szerint az év végére az éhezők száma meghaadja az egymiiárdot. Mindezt a paradoxont, gyakoratiag napjaink egkomoyabb és egkiábrándítóbb tanuságát a váság kíméeten heteiben és hónapjaiban is fe ke fedeznünk. Ez pedig egyre többeket sarka arra, hogy egyfajta revíziós szándékka közeedjen az eddig megkérdőjeezhetetennek tartott monoit Bretton Woods szisztéma feé, és egy új, az igazságossági-métányossági-fenntarthatósági szempontokat szem eőtt tartó gazdaságfiozófiát és egy új konszenzust, egy új, sokka szabáyozottabb és eenőrzöttebb piaci gyakoratot munkájon ki. Ennek most komoy eőjeeit tapasztajuk. Nyitott kérdés, hogy meg van-e az etökétség és a poitikai akarat egy új mutiateráis partnerség kiépítéséhez és egy új paradigma efektetéséhez, amey az oyan intézmények, mint a Viágbank, a Vautaaap és a WTO (Kereskedemi Viágszervezet) szerepének és működésmódjának radikáis újragondoását kívánja meg? Természetesen ebben a munkában az USA-nak és eendő enökének, az EU-nak és tagáamainak (beeértve pogáraikat és cégeiket) komoy apokat osztanak majd, akárcsak Oroszországnak, Kínának, Indiának, a köze-keeti térség áamainak és a fetörekvő déi országok kormányainak és gazdasági érdeketségeinek. Viágunk jövőbeni egyensúya, békés, fenntartható fejődése a tét. VOLUMEN Európai Unió és nemzetközi fejesztés 1. évfoyam 3 4. szám, november Feeôs szerkesztô: Frida Baázs Munkatársak: Csiag Gábor, Erôs Barbara, Mihátz Réka Kiadja: Demokratikus Jogok Fejesztéséért Aapítvány Feeôs kiadó: Pávögyi Péter megbízott igazgató Layout: Bóna Toma Partnerek: Gobaance Peope in Need (PIN) Csehország, Sovak Nongovernmenta Deveopment Organizations Patform (PMVRO) Szovákia, Partners for Democratic Change (PDCS) Szovákia, Poish Humanitarian Organisation Foundation (PHO) Lengyeország, Nemzetközi Humanitárius és Fejesztési Civi Szövetség (HAND Szövetség) Magyarország, European Journaism Center (EJC) HU ISSN

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

Nemzetközi fejlesztés és humanitárius válságok 6. Forrásnövelés, segélyhatékonyság? 7. Nemzetközi Fejlesztési Naptár 9

Nemzetközi fejlesztés és humanitárius válságok 6. Forrásnövelés, segélyhatékonyság? 7. Nemzetközi Fejlesztési Naptár 9 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 5 6. 2009. ápriis Emberi jogok a fejesztésben Szeméet, gyakorat itthon 3 Nem vagy-vagy, hanem is-is Kiátások a dohai ENSZ-csúcs után 4 Miég mindig éemiszerváság?

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KIADVÁNYA Fejes Zsuzsanna Saai János Soós Edit Tóth Judit (szerk.) Vájok Lászó Schengenre hangova 113. SZÁM EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK Kiadja a Magyar Köztársaság

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO?

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO? North Atantic Treaty Organization Mi a NATO? Bevezetés Az eőadás céja a NATO és hazánk kapcsoatának bemutatása. Figyeemfeketés Hasznos információk Küszogáati ehetőségek Tapasztaatok Eõadásrend NATO aapismeretek

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja Egyedüáó hatékonyságunk bizonyítékai a magazin Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja 5 éve stabi jeenét a hazai médiapiacon apszámonként 51.000

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció A CENTRAL EUROPE Program keretén beü megvaósított projektek Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Kiadó: CENTRAL EUROPE Program Közös Technikai Titkárság Kirchberggasse 33-35/111070 Bécs Ausztria Koncepció

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

Véget ér a tanév elsõ féléve

Véget ér a tanév elsõ féléve BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. FEBRUÁR 5., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3410. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Véget ér a tanév esõ fééve Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás 28 GÁZBERENDEZÉSEK, GÁZFELHASZNÁLÁS 2006 Gazdaságos kapcsoat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás Miyen feadatokra haszná(hat)juk a napsugárzást? Miért nevezhetõ kataizátornak a szoáris fûtésrásegítéses

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

A külföldi munka veszélyei

A külföldi munka veszélyei BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 206. JÚNIUS 7., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 350. SZÁM ÁRA:,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO (Képünk iusztráció) A küfödi munka veszéyei Hétfõn, június 20-án az ortodox pünkösdi munkaszüneti

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés J~!f. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2012. évi tevékenységérő

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás)

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás) 1. aprojekt, vezető: Nagy Erika kapcsoódási A teepüés beső összetartásának, kohéziójának javítása projektmenedzser: Ho Tamásné 1. aprojekt feadatebontás a.) Jeenegi, 2015-ös áapot femérése Tábázat ekészítése:

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

Túl a horizonton Absolute 70

Túl a horizonton Absolute 70 Tú a horizonton Absoute 70 86 Yacht Express & Cub magazin 2009. június 87 Szerző: Lövey Ádám (smith&marton) Eddigi egnagyobb hajóját mutatta be Cannes-ban az Absoute Yachts. Innováció és praktikum ez az

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot :: - > p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot ;! i J i! I i i J! Az eenőrzést végezték: dr. Benkő János számvevő dr. Burján Margit számvevő Csóry Györgyn é számvevő. tanácsos Az eenő rzést

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

1. SZÁM------------- LÁZÁR JENÖ

1. SZÁM------------- LÁZÁR JENÖ 36 2:32 ABB V0-399 A GYÓGYSZERÉSZ SZAKC~OPORT LAPJA Fői;zekesztó: DR VJf:GH ANTAI Szerkesztők: DR IÁNG Bf:IA, DR SZÁSZ GYÖRGY feeős szerkesztő, SZENIMIKIÓSI PÁI, DR VÁRADI JÓZSEF 7. évfoyam Technikai szerkei;ztö:

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

Kis szünet a pollenszezonban

Kis szünet a pollenszezonban BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. MÁJUS 6., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3473. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Kis szünet a poenszezonban Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap tévémûsoraiva, fimajánókka

Részletesebben

MUNKÁSPÁRTI HETILAP A KOMMUNISTÁK. Egy képviselõjelölt vallomása önmagáról HÁZUNK TÁJÁRÓL

MUNKÁSPÁRTI HETILAP A KOMMUNISTÁK. Egy képviselõjelölt vallomása önmagáról HÁZUNK TÁJÁRÓL VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! OLAJDIKTATÚRA Soha nem átott magasságokba ugrott a benzin ára Magyarországon. Azon kívü, hogy ez gátoja a közekedést, a szabad mozgást, komoy árnövekedést okozhat a gazdaság

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

- ~ FELELŐS SZERKESZTŐ: BIRÓ KÁROLY

- ~ FELELŐS SZERKESZTŐ: BIRÓ KÁROLY h \. f.6a J).L..., '-----1D-Ő-K-O- Z--V-Á-L-A-S-Z-Y-A-"-S-'..--------- Küzdötté~fönem adtad, de efáradtá! 2011. február 19-én időközi váasztás esz a2. sz. Egy jó ember ha etávozik, új csiag jeenik egyén

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

Vár, ipari parkok, mûemlékek

Vár, ipari parkok, mûemlékek BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 206. JANUÁR 8., HÉTFÕ XIII. ÉVFOLYAM, 3396. SZÁM ÁRA: LEJ WWW.REGGELIUJG.RO Fotók: Csikos Roand Vár, ipari parkok, mûemékek Engedd át a történetet a szíveden Dr. Kádár Annamária

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben