Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Helyi óvodai nevelési programja. Pécs, 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Helyi óvodai nevelési programja. Pécs, 2010."

Átírás

1 Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Helyi óvodai nevelési programja Pécs, 2010.

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ 3 2. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP GYERMEKKÉP ÓVODAKÉP 4 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA AZ ÉRZELMI NEVELÉS, SZOCIÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLİDÉSÉNEK AZ ANYANYELVI, AZ ÉRTELMI NEVELÉS, FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA 7 4. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI SZEMÉLYI FELTÉTELEK TÁRGYI FELTÉTELEK AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERZÉSE NEVELÉS TERVEZÉSE HETIREND NAPIREND FEJLESZTÉS TERVEZÉSE A GONDOZÁS, A SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSÁNAK TERVEZÉSE AZ ÓVODÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI A FEJLİDÉS JELLEMZİI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE AZ ÓVODA KAPCSOLATAI ÓVODA CSALÁD ÓVODA INTÉZMÉNYEK AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI JÁTÉK, TANULÁS, MUNKA JÁTÉK TANULÁS MUNKA JELLEGŐ TEVÉKENYSÉG BIBLIAI FOGLALKOZÁS ANYANYELVI NEVELÉS. VERS, MESE, DRAMATIZÁLÁS, BÁBOZÁS ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA MOZGÁS KÜLSİ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE KÖRNYEZETI NEVELÉS MATEMATIKAI NEVELÉS MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZER GYERMEKVÉDELEM 24 2

3 AZ ÓVODA JELLEMZİ ADATAI 1. Az intézmény neve: Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2. Székhelye: 7630 Pécs, Közraktár u Telephelye: 7631 Pécs, Viktória u Fenntartója: Hit Gyülekezete 1103 Budapest, Gyömrıi út Fenntartó képviselıje: Horváth András 6. Az intézményvezetı neve: Scherer Edit 7. Az óvodavezetı neve: Gulyásné Bene Szilvia 8. Az óvoda befogadóképessége: 66 gyermek 9. Az óvodai csoportok száma: 2 gyermekcsoport 10. Az intézmény alaptevékenysége: óvodai nevelés 3

4 1. BEVEZETİ A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló évi IV. törvény a, valamint a Közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 3. - a lehetıvé teszi, hogy az óvodák egyházi fenntartásban is mőködhessenek májusában a Hit Gyülekezete egyház megalapította Pécsett a Sztárai Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézményt. A Hit Gyülekezete Magyarország negyedik legnagyobb egyháza, a világszerte 650 millió hívet számláló pünkösdi-karizmatikus kereszténység legjelentısebb hazai képviselıje. A Hit Gyülekezete elfogadja a korai kereszténység és a reformáció, valamint más, kereszténységet elıbbre vivı megújulási mozgalmak eredményeit és szellemi-erkölcsi értékeit. A több mint 25 éve mőködı Hit Gyülekezete közösségei Magyarországon és az országhatáron túl 300-nál is több településen vannak jelen. A helyi gyülekezet Pécsen 1987-ben alakult szeptemberétıl óvodánk és 2009 januárjától bölcsıdénk, a fent említett iskola tagintézményeként megkezdte mőködését, ezért programunk szorosan kapcsolódik a közös fenntartó által mőködtetett iskola keresztény szellemiségő, értékteremtı nevelési-oktatási programjához. Óvodánk Pécs - Kertvárosában, jól megközelíthetı helyen található. Az épületben évtizedekig óvoda mőködött, melyet 2005-ben az önkormányzat megszüntetett. A megüresedett épületet külsı, belsı felújítás után, új berendezésekkel felszerelve vettük birtokba. Mind az óvoda épülete, mind az udvar nagy alapterülettel rendelkezik. Saját konyha mőködtetése biztosítja a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelı étrendet. Óvodánkba a gyermekek harmadik életévüktıl az iskolába lépésig, legfeljebb hétéves korig járhatnak. Pécsrıl és vonzáskörzetéhez tartozó településekrıl is várjuk a gyermekeket. Intézményünkben kettı vegyes csoport mőködik, maximális gyermeklétszámunk: 60 fı. Nevelési programunk a módosított Óvodai nevelés országos alapprogramjára (Kormány 255/2009. (XI. 20.) Korm. Rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. Rendelet módosításáról) épít, figyelembe véve a hazai neveléstörténet hagyományait, értékeit, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeit. Az óvodai nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok, gyermeket megilletı jogok és alapvetı szabadságjogok tiszteletben tartására kell irányulnia az egyenlı hozzáférés biztosításával. A gyermeki személyiséget gondoskodás és különleges védelem illeti meg. A gyermek nevelése elsısorban a család joga és kötelessége, ebben az óvodák kiegészítı szerepet játszanak. Óvodánk konszenzuson alapuló célokkal az egyház és a családok megbízása alapján mőködik. Nevelési elveink a fenntartó, az óvodapedagógusok és az óvoda használói közötti megegyezés eredménye. Nevelési alapelveinkben teret kap a bibliai szemléletmód, a biblikus erkölcsi és személyiségi normák, valamint a Közoktatási törvényben megfogalmazott elvárások is. Az óvoda nevelıtestülete elkészítette a saját nevelési programját, ezért a 2010/2011. nevelési évtıl a felülvizsgált, kiegészített, módosított helyi nevelési program szerint kezdjük a nevelımunkát. 4

5 2. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 2.1. Gyermekkép Az ember egyedi, mással nem helyettesíthetı individuum, Isten alkotása. A gyermek fejlıdı személyiség, fejlıdését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerőségei, a spontán és tervszerően alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. Minden gyermek azonos fejlıdési stádiumon megy keresztül, de ez eltérı ütemben zajlik. Óvodánk befogadó, az óvónık figyelembe veszik a gyermekek sajátos, életkoronként és egyénenként változó testi, lelki és szellemi szükségleteit, és minden gyermeket az egyéni személyiségéhez képest fejlesztenek. Óvónık attitődjét a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, a gyermek elfogadása, megbecsülése, szeretete jellemzi, hogy ezáltal érzelmi biztonságban tudjanak fejlıdni a gyermekek. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, törekszik a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nem ad helyet az elıítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben. A bibliai antropológia alapján a gyermekek nem kis felnıttek, nem kész emberek, szükségük van arra, hogy nevelésben részesüljenek. Az óvodai nevelés eredményeként szeretnénk, hogy gyermekeink olyan egészséges identitással rendelkezı egyének legyenek, akiket a szeretet, vidámság, kiegyensúlyozottság jellemez, magatartásukban megjelenik az elfogadás, tolerancia, együttérzés, önzetlenség, figyelmesség, és cselekedeteikben a kreativitás, ötletesség, a kezdeményezı képesség tág teret kap. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek a Tízparancsolat értékeit megismerjék hangsúlyt fektetve a szülık és felnıttek tiszteletére és ezeket megéljék a hétköznapjaikban. A gyermek szociális lényként tanulja meg a közösségi szokásokat, sajátítsa el az alapvetı szabályokat, szellemileg, szociálisan váljon éretté az iskolakezdésre Óvodakép Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítıje, a gyermek harmadik életévétıl az iskolába lépésig. Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlıdésének és nevelésének optimális feltételeit. Az óvoda óvó-védı, szociális, nevelı-személyiségfejlesztı funkciókat lát el. Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségbe történı beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlıdését. Az óvoda gondoskodik a gyermeki közösségben végezhetı sokszínő tevékenységekrıl. Az óvoda tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását. Nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozó gyermekek nevelésében az óvoda biztosítja az önazonosság megırzését, ápolását, nyelvi nevelését. Migráns gyermekek nevelésében az óvoda biztosítja az emberi jogok és alapvetı szabadságjogok védelmét. Célunk, hogy elısegítsük az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlıdését, gyermeki személyiség kibontakozását, figyelembe véve az életkori és egyéni sajátosságokat és az eltérı fejlıdési ütemet. 5

6 Az óvodai nevelésben alapelv: - Gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés, és bizalom övezi. - A nevelés lehetıvé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlıdését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. - Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk. Alapvetı feladataink: - A keresztény értékek, normák közvetítésével segítsük elı a gyermekben a bibliai világkép kialakulását! - Biztosítsunk a gyermekeknek érzelmi biztonságot nyújtó, derős szeretetteljes óvodai légkört, a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni, életkorspecifikus kialakulását segítsük elı! - Teremtsük meg a szabad játék feltételeit, ami által a napi játékszükségletük kielégül! A játék a legfıbb élményforrás a gyermekek számára, ezen keresztül szerzik ismereteiket, tanulnak, örömökhöz jutnak, ezen felül a játék a tanulás, a készség- és képességfejlesztés leghatékonyabb módja. - A fokozott mozgásigény az óvodás gyermek életkori sajátosságai közé tartozik. Ezt kihasználva alakítsunk ki a gyermekben igényes mozgáskultúrát, melyen keresztül sokoldalúan fejlesztjük mozgásképességüket. - Az óvodából iskolába való átmenethez érjék el a szükséges fejlettségi szinteket. Az óvoda és az általános iskola harmonikus kapcsolata által könnyítsük meg az átmenetet! 6

7 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI 1. Egészséges életmódra nevelés, a gondozás körültekintı megszervezésével, a mozgás dominanciájának érvényesítésével. 2. Érzelmi, szociális nevelés a játéktér kiszélesítésével, a gyermekek közötti kommunikáció és kooperáció serkentésével. 3. Anyanyelvi, értelmi nevelés, értelmi képességek fejlıdésének elısegítése játékos, kötött és kötetlen foglalkozásokon Egészséges életmód kialakítása Az egészséges életmódra nevelés célja a gyermekek szükségleteinek olyan irányú kielégítése, mely elısegíti növekedésüket, fejlıdésüket, hozzájárul egészségük megırzéséhez, jó közérzetük, egészséges életmódjuk kialakításához. Mindezek megvalósításához alapfeltétel a megfelelı, egészséges és biztonságos környezet kialakítása, melynek része a kellemes hangulatú, tiszta csoportszoba. A terem átlátható, funkcionálisan berendezett (alkalmas szabad játékra, étkezésre, alvásra, pihenésre, különbözı tevékenységekre), minden gyermeknek komfortérzetet, elegendı mozgásteret biztosít. Törekszünk arra, hogy a csoport zajszintje ne legyen túl magas. Az óvodapedagógus és a dajka képesek legyenek meghitt, megértı, testközeli viszonyt kialakítani a gyermekekkel, ezzel megalapozva a jó közérzetüket, amely elengedhetetlen a tevékenységek végzéséhez. Ezen felül a gyerekekben elsısorban példaadással igyekszünk kialakítani a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokásokat. A gyermekek egészségének megóvása, és megırzése céljából kiemelt jelentıséggel bír a helyes étkezési, öltözködési, tisztálkodási szokások kialakítása és a megfelelı mennyiségő, és minıségő mozgás. Az óvodások gondozása, testi szükségleteinek kielégítése nevelımunkánk alapvetı feladata. A tisztálkodási, öltözködési fogások, helyes sorrendek megtanítását személyes példamutatással alapozzuk meg. A gondozásban, gondoskodásban az egyéni fejlıdési ütemet, eltérı szükségleteket figyelembe véve türelmes, kiváró, ösztönzı nevelıi attitőd jellemzi az óvónıket. Fontosnak tartjuk a mozgás megszerettetését, mivel a mozgásöröm és a szellemi fejlıdés szoros kapcsolatban van. A mozgásigény kielégítése érdekében sok idıt töltünk a szabadban, lehetıséget biztosítunk a spontán, önálló mozgásra, a természetes mozgáselemek egyéni gyakorlására (pl. udvaron), sétára, kirándulásra, igény szerint a gyerekek szervezett úszásoktatáson vehetnek részt, és egyéb sportfoglalkozásokat is biztosítunk számukra. Az egészséges táplálkozás érdekében törekszünk változatos étrend és megfelelı tápanyag-összetétel kialakítására. Fontos hogy a szülık segítségével megismerjük a gyermekek különbözı táplálkozási szokásait, kényszer nélkül ösztönözzük ıket az ételek elfogyasztására. A kulturált étkezési szokások és illemszabályok megismertetése is fontos célunk. Az óvodai ételek kiegészítéseként hetente egyszer vitamin napot iktatunk be. 7

8 A fejlıdés várható eredményei az óvodáskor végére: - Önállóan tisztálkodnak (fogmosás, fésülködés, WC-használat, zsebkendı használat). - A gyerekek eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, önállóan merítenek levest, töltenek vizet a kancsóból. - Evıeszközöket, játékeszközöket megfelelı módon használják. - Ismerik, és betartják a kultúrált étkezési szokásokat (ügyelnek az asztal rendjére, tisztaságra, csukott szájjal esznek). - Az idıjárásnak, hıérzetüknek megfelelıen, önállóan öltözködnek. - Tudnak cipıt főzni és kötni, zipzárt felhúzni, valamint ruhát ki-, és begombolni. - Tudnak hajtogatni (terítı, ágynemő, ruha, szalvéta). - Igyekeznek környezetükben rendet tartani, és megfelelıen használják az erre szolgáló eszközöket (pl. seprő, lapát, törlıkendı). - Segítenek a kisebbeknek a különbözı önellátásra irányuló tevékenységekben Az érzelmi nevelés, szociális képességek fejlıdésének elısegítése Az óvodáskorú gyermek jellemzı sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyereket az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derős, kiegyensúlyozott, szeretetteljes, családias légkör vegye körül. Törekszünk arra, hogy a gyermek interperszonális kapcsolatait pozitív érzelmi töltés jellemezze. A gyermekek élettere legyen barátságos, otthonos, melyet úgy tervezünk meg, hogy lehetıséget biztosítunk a gyerekek ötleteinek, elképzeléseinek. Az otthonosság érzetéhez fontos, hogy szabadon mozoghassanak a csoportszobában, és mosdóban. Már a beszoktatás ideje alatt fontos a tervezett szokásoknak megfelelıen végezni a tevékenységeket, amit sok érzelmi megerısítéssel, játékosan gyakoroltatunk, figyelembe véve a gyermekek egyéni képességeit, tempóját, szokásait. A szülıkkel való együttmőködés megkönnyíti a beszoktatás idıszakát. Ez teremti meg a feltételeket a gyermek közösségbe történı beilleszkedéséhez, ami késıbb meghatározza a gyermekben kialakuló érzelmi kötıdést a csoportban dolgozókhoz. Fontos hogy a beszoktatás idıszakában mindkét óvónı és a dajka is részt vegyen. A gyermekek érkezésekor az óvónı minél többször fejezze ki örömét, tudatva, hogy minden kisebb elırelépést és fejlıdést is értékel. Az óvodában a felnıttek viselkedése modell értékő a gyermek számára. A viselkedésmódok a külsı minták utánzásával pozitív érzelmi kötıdés hatására válnak belsıvé. Így épülnek be a gyerek személyiségébe. Ösztönözzük ıket arra, hogy tanulják meg vállalni tetteiket, tudjanak bocsánatot kérni egymástól, és a felnıttektıl is. Próbálják meg agresszió nélkül konfliktusaikat kezelni, fogadják el és tiszteljék a különbözıségeket. Fontosnak tartjuk az engedelmesség megtanítását: feltétel nélkül megtenni, amit kérünk 8

9 tılük. Tanulják meg, hogy az engedelmességnek pozitív következményei vannak, az engedetlenségnek pedig kellemetlenséggel járó következményei lehetnek. A szocializáció szempontjából a társas kapcsolatok alakulásához, fejlıdéséhez különösen fontos a közös élményekre épülı együttes tevékenységek gyakorlása. Ezt a mindennapi tevékenységek mellett külön programok (pl. kirándulások, sportnap) szervezésével is elérhetjük. Hangsúlyt fektetünk az óvodások és iskolások kapcsolatának kialakítására, ápolására (iskolalátogatás, közös gyermeknap, közös évzáró gála). A gyermekkel szemben támasztott két fı követelmény: tanuljon meg másokkal kapcsolatot teremteni és együttmőködni. A óvoda elısegíti, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt. Ismerje a szőkebb és tágabb környezetét, amely a szülıföldhöz való kötıdés alapja. A nehezen szocializálható, lassan fejlıdı, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, érzékszervi, értelmi, vagy mozgássérült, hátrányos helyzető, halmozottan hátrányos helyzető, az elhanyagolt, valamint a kiemelkedı képességő gyermekek nevelése speciális ismereteket, sajátos törıdést igényel, szükség esetén megfelelı szakemberek (pszichológus, logopédus, gyógypedagógus, konduktor, stb.) közremőködésével. A fejlıdés várható eredményei az óvodáskor végére: - Ragaszkodnak óvodájukhoz, társaikhoz, a felnıttekhez. - Igyekeznek a helyes viselkedés és cselekvés szokásszabályainak betartására. - Egymást figyelmeztetik a szabályok megszegése esetén. - Felajánlják segítségüket a felnıtteknek, gyermektársaiknak, kisebbeknek, ha ennek szükségét látják. - Képesek együttmőködni a közös cél érdekében és örülni a csoport sikereinek. - Többször alá tudják rendelni egyéni érdekeiket a csoport érdekeinek. - Képesek nyugodtan ülni, figyelmesen meghallgatják a felnıttek, és a gyermekek közléseit. - A megkezdett feladatokat befejezik. - A felnıttek és társaik felé tisztelettudóan viselkednek. - Önállóak a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás következı területein: kérés, köszönés, köszönetnyilvánítás, válaszadás, megszólítás, bocsánatkérés, udvariasság. - Vállalják tetteiket, és azok következményeit Az anyanyelvi, értelmi nevelés, fejlesztés megvalósítása Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különbözı formáinak alakítása - beszélı környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel (a javítgatás elkerülésével) - az óvodai nevelıtevékenység egészében jelen van. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek 9

10 meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítani. Az értelmi fejlesztés célja a gyermekek érdeklıdésének felkeltése, kíváncsiságának felébresztése, az ıket körülvevı társadalmi és természeti környezet megismerése érdekében. Az értelmi fejlesztés spontán helyzetekben és szándékos tanulási helyzetek kialakításával kötött és kötetlen formában valósítható meg. A cél elérése érdekében változatos tevékenységeket biztosítunk a gyermekeknek, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhetnek az ıket körülvevı világról, és ezeket a tapasztalatokat közösen rendszerezzük. Fontos feladatunk a gyermekek értelmi képességeinek - érzékelés, észlelés, megfigyelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás, képzelet - és kreativitásának fejlesztése, emellett a differenciált, egyéni képességek szerinti fejlesztés. A fejlıdés várható eredményei az óvodáskor végére: - Huzamosabb ideig mőködik a koncentrált és a megosztott figyelem. - A kognitív képességek megfelelı érettséget mutatnak. - Rendelkeznek problémafelismerı és megoldó képességekkel. - Segítséggel, rávezetéssel próbálják saját tévedéseiket javítani, ellenırzik saját tevékenységüket. - Ismereteiket tudják alkalmazni a gyakorlatban is. 10

11 4. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 4.1. Személyi feltételek Az óvodánkban összesen 10 fı dolgozik: Óvodavezetı 1 fı Óvodapedagógus 4 fı Dajka 3 fı Szakács 1 fı Konyhai kisegítı 1 fı Óvodánkban az óvodapedagógusok fıiskolai végzettséggel rendelkeznek. A pedagógusok heti váltásban dolgoznak, munkájukat közvetlenül segítik a dajkák. Az óvodában a nevelımunka kulcs-szereplıje az óvodapedagógus, akinek elfogadó, segítı, támogató attitődje modellt, mintát jelent a gyermek számára. Az óvodapedagógus és a nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája hozzájárul az óvodai nevelés eredményességéhez. Az óvodában dolgozó felnıttek mindegyike elfogadja a keresztény normákat, bibliai értékeket, és ezeket példamutatással modellként közvetíti. A migráns gyermekeket nevelı dolgozók lehetıséget biztosítanak, hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét Tárgyi feltételek Óvodánk rendelkezik a helyi nevelési program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel, helyiség és eszközellátottságunk megfelel a 11/1994. MKM rendelet 7. számú mellékletében a nevelési-oktatási intézmények kötelezı eszközeirıl és felszerelésérıl elıírtaknak. Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon alakítottuk ki, hogy szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, ugyanakkor megfelelı munkakörnyezetet biztosítson az óvodai munkatársaknak, és a szülık fogadására is alkalmas legyen. Az óvoda épületében két felszerelt, tágas csoportszoba, tornaszoba, öltözık, mosdók állnak a gyermekek rendelkezésére. A csoportszobában az egybefüggı közös téren kívül leválasztott sarkok, kuckók állnak az óvodások rendelkezésére: babaszoba, babakonyha, építısarok, beszélgetısarok. Udvarunk nagy területő, óriási, árnyat adó fák, füves és betonozott terület egyaránt biztosítja a mozgáslehetıséget. Játszóterünkön szabadtéri játékok, babaház, homokozó, mászókák állnak a gyerekek rendelkezésére. A régi, balesetveszélyes játékokat eltávolítottuk, törekszünk a játszótér folyamatos fejlesztésére az EU szabványoknak megfelelıen. Mindkét csoportszobában biztosítunk megfelelı mennyiségő eszközt, játékot, melyek nevelımunkánkat segítik. A szerepjátékok, szabályjátékok, konstruáló játékok eszközei és a dramatizálás, bábozás kellékei a gyerekek rendelkezésére állnak. A zene iránti érdeklıdés felkeltésére különbözı hangszereket szólaltatunk meg, melyeket a gyerekek is kipróbálhatnak, használhatnak. A kommunikációs 11

12 képességek és az anyanyelv fejlesztéséhez sokféle mesekönyvhöz, képeskönyvhöz, ismeretterjesztı könyvhöz biztosítjuk a gyerekek számára a hozzáférést, a bibliai foglalkozásokhoz pedig képes Bibliát adunk a gyerekek kezébe. Olyan játékokat, eszközöket vásárlunk és készítünk, melyek a gyerekek értelmi képességeit (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás) fejleszti, és ezeket számukra hozzáférhetı módon, biztonságukra figyelemmel helyezzük el. A mozgáskultúrát, mozgásfejlıdést különbözı tornatermi eszközökkel (bordásfal, tornapad, zsámolyok, többfunkciós mászó készlet, trambulin, egyensúlyfejlesztı teknıs, Mozgáskotta, labdák) segítjük elı. Az ábrázoló tevékenységben való kibontakozáshoz érdekes eszközök, anyagok kézbeadásával serkentjük a gyerekeket kreativitásra Az óvodai élet megszervezése Nevelés tervezése A nevelés tervezésének alapja az éves ütemterv. Ennek idıbeni lebontását az évszakok, ünnepek és a projektjeink határozzák meg, melynek részletes tervezetét az éves ütemtervben rögzítjük. A rugalmasság helyet kap a tervezésben is: külön feltüntetjük a tervezett és az ebbıl megvalósult foglalkozásokat is. Ünnepek: - Október vége: Teremtmények napja (mesterségek, állatok, sportolók, bibliai személyek) beöltözıs mulatság - December: Mikulás ünnepség (óvónık dramatizálása) Karácsony (ajándékkészítés a szülıknek) - Április: Húsvét (a bibliai húsvét értelmezése) - Május: Gyermeknap Évzáró ballagás Projektek: Az év folyamán 2-3 projektet tervezünk, melyek magukban foglalják a külsı világ tevékeny megismerésének valamennyi témakörét. Egy projekt több témakört is magában foglalhat. Ebbe illesztjük bele az óvoda tevékenységi formáinak anyagát a játéktól kezdve, a bibliai történeten, mese-versen, ének zenén keresztül a mozgásig. A projekt értelmezése Hortobágyi Katalin megfogalmazásában: A projekt sajátos tanulási egység, amelynek középpontjában egy probléma áll. A feladat nem egyszerően a probléma megoldása, hanem a lehetı legtöbb vonatkozásának és összefüggésének a feltárása, amely a való világban az adott problémához organikusan kapcsolódik. Azért választottuk a tervezés ezen módját, mert a gyermek a valódi tudást elsősorban a megtapasztaláson és cselekvésen keresztül sajátítja el, és ez csak az elsajátítás után jelenik meg verbális és absztrakt síkon. A projektben való tervezés figyelembe veszi azt a tényt, hogy a gyerekek természetes komplexitással figyelik és tapasztalják meg a körülöttük zajló eseményeket, így elsősorban a gyermekek tevékenységformáit tervezzük meg, amiben a 12

13 fejlesztés megvalósul. Ezek a tevékenységek biztosítják a problémamegoldó gondolkodás kifejlődését, a kreativitást és a felfedezéses tanulást Hetirend A gyermek egészséges fejlıdéséhez a napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket a megfelelı idıtartamú párhuzamosan végezhetı, differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével. Pontos hetirend szerint dolgozunk, de az óvónı a hét bármely napjára tervezheti a kötött vagy kötetlen foglalkozásokat. Az óvodai élet minden tevékenységi formáját érintjük a hét folyamán: 5.7. Külsı világ tevékeny megismerése 5.1. Játék, tanulás, munka 5.2. Bibliai történet 5.6. Mozgás TÉMA KÖRÖK 5.3. Mese, vers, dramatizálás bábozás 5.5. Rajzolás, mintázás, kézimunka 5.4. Ének, zene, énekes játék 13

14 Napirend A gyermekek egészséges fejlıdéséhez, fejlesztéséhez a napirend biztosítja a feltételeket, a megfelelı idıtartamú, párhuzamosan végezhetı, differenciált tevékenységek szervezésével, megtervezésével. A napirend állandóságot, biztonságot, támpontot jelent az óvodáskorúak számára, a rendszeresség és az ismétlıdések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek. Napirendünket folyamatosság és rugalmasság jellemzi, ügyelünk a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítására. Legtöbb idıt játékra, a gyerekek legfontosabb tevékenységére fordítjuk. A szabad levegın való tartózkodás, a kisgyerekek gondozásával kapcsolatos teendık rugalmasan illeszkednek be a nap folyamába. Délelıtt kerül sor az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységekre. A nevelı kompetenciája eldönteni, hogy ez kötött vagy kötetlen formában valósul-e meg. Az év közben kialakított szabályok, szokások megtartásával kezdıdik a nyári élet. Megtervezésénél lehetıvé tesszük, hogy az évszak örömeit szabadabban élvezzék, kötetlen formában változatos tevékenységeket biztosítunk. Óvodánk napirendje a következıképpen alakul: Idıtartam Tevékenység Gyerekek fogadása, szabad játék Reggeli, kezdeményezések, egyéni képességfejlesztés Kötött és kötetlen tevékenységek Udvari, szabadtéri játék Testápolási teendık, munkajellegő tevékenységek: terítés, ebéd Csendes pihenı mesével Testápolási tevékenységek, uzsonna Szabad játék Fejlesztés tervezése A gyermekek fejlıdését és a fejlesztés megtervezését a gyermekekrıl vezetett személyiséglapokon követjük nyomon. Ezt segítik a konkrét napi megfigyelések és azok feljegyzése. A fejlesztést féléves ciklusokban gondoljuk át. A személyre szabott fejlıdési dokumentum vizsgálódási területei: - A gyermek testi fejlettsége, mozgása - A gyermek szociális fejlettsége, érettsége - A gyermek játéktevékenysége - Gondozás, egészségügyi szokásai - A gyermek finommotoros koordinációjának fejlettsége, emberábrázolásának fejlettsége - A gyermek nyelvi kifejezıképességének fejlettsége - Értelmi képességei 14

15 Az óvodai nevelés a fenntartó által jóváhagyott helyi nevelési program alapján történik, és a gyermek neveléséhez szükséges a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezzük meg. Az óvoda teljes nyitva tartási idejében a gyermekkel történı foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus irányítja A gondozás, a gyermekek szokásrendszerei kialakításának tervezése Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlıdését együttmőködve a gondozást végzı többi munkatárssal. A gyermekcsoport mindennapjainak harmonikusságát biztosítja a megfelelı szokásrendszer kialakítása. A jól kialakított szokásokat a gyerekek automatikusan cselekszik. Szokások kialakításának fıbb lépései (Kelemen László) - A szoktatás tökéletes beidegzıdést, begyakorlást jelent. - A megvalósítás sikere a rendszeres napi gyakorláson múlik. - A szokások kialakítását mindjárt az elsı óvodai napon elkezdjük. - A szokásalakítás sikerét a csoportban dolgozók elképzeléseinek teljes összhangjával érhetük el. - A szoktatáshoz teljes határozottság szükséges az óvodapedagógus részérıl. - A szoktatás ideje alatt nem tehetünk kivételt, nem lehet kihagyás a szokás automatikussá válása érdekében. - A szoktatás során célokat tőzünk ki, feladatok elé állítjuk a gyerekeket. A végrehajtást ellenırizni, értékelni szükséges. - A rendszeres odafigyelés a szokás kialakításának folyamatában ne csupán figyelmeztetés legyen, hanem a pozitív példa, a pozitív motiválás és a tényleges cselekvés vezet a leggyorsabb eredményre. Alapvetı szokások: - A gyerekek tanulják meg, hogy érkezésükhöz, távozásukhoz köszönés párosul. - Egymást türelmesen hallgassák meg, tanulják meg, hogy a felnıttek beszédét nem illik megzavarni. - Tanulják meg, hogy illedelmesen kérjenek (játékot, ételt, bármi mást), a kapott dolgot köszönjék meg. - A gyerekek tanulják meg, hogy ne nyúljanak más (felnıtt vagy gyermek) tulajdonához. - Játékot, ruhanemőt használat után tegyék a helyére, vagy adják vissza tulajdonosának. - Vigyázzanak környezetük rendjére, tisztaságára, óvják a tárgyak, dolgok épségét. - Ne zavarják társaik nyugodt, elmélyült játékát. - Segítsenek egymásnak az óvónı felszólítása nélkül is. - Vigyázzanak az alvó gyerekek nyugalmára. - Tanulja meg a helyes WC használatot, kézmosást. 15

16 A fejlıdés jellemzıi az óvodáskor végére A gyermek belsı érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére hat-hét éves korra eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben az óvodásból iskolássá érik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetıséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség, amelyek egyaránt szükségesek a sikeres iskolai munkához. A testileg egészségesen fejlıdı gyermek hatéves kora körül eljut az elsı alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdıdik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb. Erıteljesen fejlıdik a mozgáskoordináció és a finommotorika. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes. A lelkileg egészségesen fejlıdı gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklıdésével készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlıdnek. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. (Különös jelentısége van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.) A lelkileg egészségesen fejlıdı gyermeknél - az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnı a megırzés idıtartama; a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés, - megjelenik a tanulás alapját képezı szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele, - a cselekvı-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is kialakulóban van. Az egészségesen fejlıdı gyermek - érthetıen, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások számára érthetı formában, életkorának megfelelı tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni; minden szófajt használ; különbözı mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot; tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat (a fogváltással is összefüggı nagy egyéni eltérések lehetségesek); végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét, - elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetérıl; tudja nevét, lakcímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvetı szabályait; ismeri szőkebb lakóhelyét, a környezetében élı növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az idıjárás összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvetı szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak. 16

17 Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan egészségesen fejlıdı gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttmőködésre, a kapcsolatteremtésre felnıttel és gyermektársaival, amennyiben az iskolai légkör ezt lehetıvé teszi. A szociálisan érett gyermek - egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja szükségletei kielégítését, - feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet. Az ötéves kortól kötelezı óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata változatlanul az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlıdésének elısegítése. A sajátos nevelési igényő gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhetı csak el a fentiekben leírt fejlettségi szint. A különleges gondozásra jogosult gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó intézmény elvárásait az iskolába kerülı gyermekekkel Az óvoda kapcsolatai Óvoda-család Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlıdését. Ennek alapvetı feltétele a családdal való együttmőködés. Óvodánk több színtéren is betekintést enged a szülık számára az itt folyó munkába. Partnerközpontú pedagógiánkhoz szükséges egymás korrekt informálása, véleményeinek meghallgatása, megoldások keresése a családok és az intézmény részérıl egyaránt. Az óvoda és a szülı közti napi kapcsolattartásra van szükség ahhoz, hogy a szülı folyamatos tájékoztatást kapjon gyermekével történt eseményekrıl, a gyermeke fejlıdésérıl, valamint az óvodapedagógus is értesüljön a családban történt fontosabb eseményekrıl. Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az együttmőködés során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. Beszoktatásnál különbséget teszünk a családból, illetve bölcsıdébıl érkezı gyermekek között. A beszoktatás a késıbbi közösségi élet meghatározója, ezért a biztonságot nyújtó, nyugodt, szeretetteljes, családias légkör megtapasztalására törekszünk. Nyílt napon lehetıséget biztosítunk a napi életbe való betekintésre, ahol a szülık gyermekük eddig nem látott oldalát ismerhetik meg. Képet kapnak gyermekük közösségben elfoglalt helyérıl, viselkedésérıl, teljesítıképességérıl. A fogadóórák megtartását személyre szabottan, igény szerint, idıpont-egyeztetés után bonyolítjuk le. Szülıi értekezleten az óvodát, a csoportot, a gyermeket, a szülıket érintı legfontosabb témákat, feladatokat, programokat, problémákat beszéljük meg, figyelembe vesszük a szülık véleményét, meghallgatjuk javaslataikat. 17

18 Óvoda intézmények Az óvodánkkal egy épületben bölcsıde is mőködik, ami megkönnyíti az átmenetet a bölcsıde és az óvoda között. A gyermek fejlıdésével kapcsolatos hasznos információk közvetlenül jutnak el a gondozónıtıl az óvónıhöz. Az óvodai élet alatt a Pedagógiai Szakszolgálatok (Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottságok, pszichológus, logopédus), az Egészségügyi Szakszolgálatok (orvos, szakorvosok, védını), a gyermekvédelem intézményei (gyermekjóléti szolgálatok) a gyermekek nevelését speciális szakismereteikkel elısegítik. Szükség esetén igénybe vesszük szolgáltatásaikat, illetve megsegítésüket. Alkalmanként ellátogatunk közmővelıdési intézmények (bábszínház, mozi, mővelıdési ház, múzeumok) rendezvényeire is. Az óvodánk szoros kapcsolatot tart a Sztárai Mihály Általános Iskolával és az iskola Alapfokú Képzımővészetoktatási tagozatával. Rendszeresen szervezünk iskolalátogatást a nagycsoportosoknak, közös munkadélutánokat, tapasztalatcseréket a tanítónık és óvónık között. 18

19 5. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI 5.1. Játék, tanulás, munka Játék A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztıbb tevékenysége, és így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. Ez a tevékenységforma spontán, szabadon választott, minden külsı kényszertıl mentes. A játék örömforrás, mely áthatja a gyermek minden tevékenységét. A gyermek a külvilágból és saját belsı világából származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentıségő tájékozódó, a pszichikumot, a kreativitást fejlesztı és erısítı, élményt adó tevékenységgé. Az óvodáskor végéig a játék marad a gyermek fı tevékenysége, a munka, a tanulás is megırzi a játékos jelleget. Az óvodában fontosnak tartjuk, hogy a játék minden fajtája megjelenjen: gyakorló játék, konstruáló játék, mozgásos játék, szimbolikusszerepjáték, és a szabályjáték. A nevelés folyamatában a játékot olyan lehetıségnek tekintjük, amelynek tudatos érvényesítése, fejlesztése, a játék formáinak, tartalmának gazdagítása céljainak megfelelıen eredményezi a gyermekek személyiségformálását. A játék kicsiben maga az élet: arról szól, amit a kisgyermek felfog, és rekonstruálni képes az ıt körülvevı világból. A társas kapcsolatok alakulásának, a társas szükségletek kielégítésének is legfontosabb formája. A játék folyamatában olyan tulajdonságok fejlıdnek ki a gyermekben, melyek késıbb nagymértékben elısegítik a társadalomba való beilleszkedését. A játék fejleszti a gyermekek mozgását, segíti az új mozgásformák kialakulását, gyakorlását, ismert mozgások reprodukálásával azok tökéletesedését. A játék spontán és irányított formában is megvalósul. Az óvónı teremti meg mindazon feltételeket, amelyek a játék fejlıdéséhez szükségesek: - Nyugodt légkör biztosítása. - A napirenden belül elegendı idı és hely biztosítása a játék számára. - A játékhoz szükséges eszközök folyamatos biztosítása. - Élményszerzési lehetıség biztosítása. - Új ötletek, lehetıségek, helyzetek teremtése. - Az egyéni élményeken túl közös élményszerzési lehetıségek kihasználása. - A gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartása. Az óvónı utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd amikor a szabad játékfolyamat már kialakult, bevonható társ marad, illetve segítıvé, kezdeményezıvé lesz, ha a játékfolyamat elakad. A fejlıdés jellemzıi az óvodáskor végén: - Szükségleteiknek és életkoruknak megfelelıen válasszanak játékot. - Kapcsolódjanak be közös játékokba. - Legyenek képesek elmélyült és kiegyensúlyozott játékra. 19

20 - Legyenek egyéni ötleteik, javaslataik. - Saját ötleteik alapján készítsenek játékeszközöket. - Alakuljon ki az együttjátszás igénye. - Egészítsék ki és segítsék egymás játékát. - Fogadják el társaik javaslatait, ötleteit. - Le tudjanak mondani egy-egy kedves játékszerrıl társaik javára. - Becsüljék meg a játékaikat. - Legyenek képesek a problémahelyzetek megoldására. - Vegyenek részt aktívan az erıfeszítést, ügyességet igénylı játékokban is. - A szabályjátékoknál legyenek képesek követni és betartani a megismert és megtanult szabályokat. - Játékukban dominánsan jelentkezzen a szerepjáték Tanulás A játék és a tanulás teljes mértékben összekapcsolódik óvodáskorban. Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentıs részben utánzásos, spontán tevékenység, amely a teljes személyiség fejlıdését, fejlesztését támogatja. Nem szőkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, az óvónı által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és idıkeretekben valósul meg. Az óvodai tanulás elsıdleges célja az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek elızetes tapasztalataira, ismereteire. A játékon belül felfedezéseket tesz, észrevétlenül tanul a gyermek. A motoros, a szociális és a verbális tanulás összefonódik, komplex formában jelenik meg. A közvetlen környezet folyamatos megismerése, az érzékelés és a többoldalú tapasztalatszerzés központi kérdése a tanulási folyamatnak. Belsıvé válnak a tapasztalatok, ha több oldalról közvetítjük a gyermekek számára, és velük együtt éljük át. A gyermek a világot komplex módon érzékeli, észleli és éli meg. Cél, hogy a gyermek örömmel és önként vegyen részt a tanulási folyamatban, ne csupán külsı motiváció késztesse erre. Az óvodáskor végére azonban jelenjen meg a tanulás iránti igény. A tanulás lehetséges formái az óvodában: - Az utánzásos, minta-, és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás. - A spontán játékos tapasztalatszerzés. - Cselekvéses tanulás. - A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülı ismeretszerzés. - Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés. - Gyakorlati problémamegoldás. 20

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm.

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm. 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló - módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában

Részletesebben

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı -1- Az Intézmény jellemzıi adatai

Részletesebben

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Jelölések magyarázata: Fekete szín: az eredeti szöveg Piros szín: a módosítási javaslat 2009. október 6-i szövege, ami újólag került

Részletesebben

Szervezeti felépítésünk:

Szervezeti felépítésünk: Szervezeti felépítésünk: A 2007. évi integrálást követıen: Székhelyóvoda: Központi Mővészeti Óvoda 3 tagóvoda: Felsıvárosi Tagóvoda Horvátzsidányi Tagóvoda Peresznyei Tagóvoda Intézményegységünk: Bölcsıde

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Tartalom

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Tartalom OAP 1 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm.

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm. 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló - módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

A Szakmai Biztosság javaslatai alapján készült el az Alapprogram módosítását tartalmazó előterjesztés.

A Szakmai Biztosság javaslatai alapján készült el az Alapprogram módosítását tartalmazó előterjesztés. Összefoglaló Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításához Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának (a továbbiakban. Alapprogram) kiadásáról

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

A Kormány /2012. (...) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

A Kormány /2012. (...) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az Országgyűlés által elfogadott és új alapelvekre helyezett nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény eredményes végrehajtása szükségessé teszi, hogy a köznevelés rendszerébe tartozó óvodai nevelést

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 1 T A R T A L O M TARTALOM: Oldalszám: I. Bevezetı. 2 A Nyolcforrás program nevelési gyakorlatai 3 Az óvoda adatai / Alapító

Részletesebben

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet. 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet. 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 2009 2012 255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló - módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a)

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28.

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Projekt kidolgozásának ütemterve Helyzetelemzés végzése a programban résztvevő óvodáról. Ismeretszerzés

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA Csak tiszta forrásból Érték közvetítés óvodánkban egy alternatív program szellemében CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA ÓVODÁNK NAGY JENİNÉ ÓVODAI NEVELÉS A MŐVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL CÍMŐ ALTERNATÍ V PROGRAM

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Programunk a következı nevelési gyakorlatot tartalmazza: Kiemeljük a mozgásfejlesztés, a mővészeti nevelés, anyanyelvi fejlesztés, bábozás hatását az

Programunk a következı nevelési gyakorlatot tartalmazza: Kiemeljük a mozgásfejlesztés, a mővészeti nevelés, anyanyelvi fejlesztés, bábozás hatását az Bevezetı Óvodáinkat a 2005. július 1-én létrejött óvodai oktatási társulás, mint fenntartó mőködteti. Idıközben történtek szerkezeti és személyi változások is. Így jelenleg a Szentistvánon mőködı óvodához,

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda

Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda 1 Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Készítette: Fürediné Fridel Éva Lovászné Orliczki Ildikó Jóváhagyta: Répáshuta Önkormányzat Képviselőtestülete Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja Készült: 1999. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pátyolgató Óvoda 2071. Páty Rákóczi utca 19. Intézmény OM - azonosítója: 032940 Készítette:.. intézményvezető aláírás

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M A gyakorlati képzés óra~és vizsgaterve 5 A gyakorlóóvodák elérhetıségei 6 A gyakorlati képzés felépítése (rövidítve):

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ II. GYERMEKKÉP ÓVODAKÉP III. ÓVODAI NEVELÉSÜNK IRÁNYELVEI 1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA 2. AZ ÉRZELMI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ 3. AZ ANYANYELVI NEVELÉS, ÉRTELMI FEJLESZTÉS

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 SÜNI ÓVODÁK NEVELÉSI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Bevezetés. Az óvoda funkciói: - óvó-védő, - szociális, - nevelő-személyiségfejlesztő funkció.

Bevezetés. Az óvoda funkciói: - óvó-védő, - szociális, - nevelő-személyiségfejlesztő funkció. Bevezetés Az óvoda helyi nevelési programját a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a 255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet, az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996.

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. jún. "A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat ad az elmének, szállni tanítja a képzeletet, bájt

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben