VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA"

Átírás

1 VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítették: dr. Wéber Attiláné Molnárné Mohos Magdolna Tóthné Vass Mária Székács Anita Hábelné Rákos Tünde Kuszkó Gabriella

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS Óvodánk specifikumai 3 2 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA Fenntartói elvárások A pedagógiai/ nevelési programunk kiemelt alapelvei Szervezeti működési alapelvek Minőségpolitikai nyilatkozat Minőségpolitikai céljaink 9 3 ÓVODÁNK MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE A minőségirányítási program törvényi háttere A minőségirányítási program célja, működtetése, szervezeti háttere A minőségpolitika megvalósítására vonatkozó vezetési feladatok Jogi megfelelés Stratégiai tervezés Éves tervezés Humán erőforrás menedzselés Partnerkapcsolatok működtetése Partnerazonosítás Igény-és elégedettségmérés Kommunikáció a partnerekkel Minőségügyi dokumentációk rendje A minőségpolitika megvalósítására vonatkozó mérési, ellenőrzési, értékelési feladatok Vezetői ellenőrzés Éves értékelés Gyermekek mérése, értékelése Az óvoda működésének értékelése Intézményünk értékelési rendszere Az óvodavezető és a vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelése Az óvodapedagógusok és a technikai dolgozók teljesítményértékelése Intézményi önértékelési rendszer kialakítása, működtetése Az intézmény működésének javítása, folyamatos fejlesztés MIP felülvizsgálata, értékelése, korrekciója 74 4 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK MELLÉKLETEK 79 2

3 1 BEVEZETÉS 1.1.Óvodánk specifikumai A Vackor óvodában, 1992-ben kezdtük meg a Játék- Mozgás- Kommunikáció program gyakorlati alkalmazását. Óvodásaink nevelése, fejlődése sokszínű tevékenykedésen keresztül valósul meg, melyhez a JMK-program fejlesztési rendszere ad útmutatót. Legfőbb feladatunk, hogy a legfontosabb partnereink, a gyermekek mindenekfölött álló érdekeit, jogait figyelembe vegyük, és életkori sajátosságaiknak megfelelően tervezzük tevékenységeiket, teremtsük meg a játék és az abban történő tanulás feltételeit, szervezeti kereteit. A kor kihívásának megfelelően programunk életmód-pedagógiájának fontos alapja a személyre szabott mozgásfejlesztés és sporttevékenység, melyet a szobában, tornateremben, udvaron, kirándulásokon és az uszodában egyaránt gyakorolunk. Minden alkalmat megragadunk az óvodai hagyományok kialakítására, ápolására és ünnepeink bensőségessé tételére, melyek partnereink számára nyitottak. A személyiségfejlesztés öt (három+kettő) átfogó nevelési területen valósul meg. A program alapkoncepciójának megfelelően a gyermek fő tevékenységi formái: a játék, a mozgás, a kommunikáció. Az ezekbe integrálódó, de a tapasztalatszerzés, a tudatos fejlesztés szempontjából elkülöníthető két komplex nevelési terület: a környezet megismerésére nevelés és a komplex esztétikai nevelés. Fontosnak tartjuk, hogy a közvetlen és tágabb környezet felfedezése során alakuljon a gyermekek pozitív érzelmi viszonya a természeti-, emberi-, tárgyi világ iránt. Programunk sajátossága az átjárhatóság rendszere (mely a nap egy meghatározott szakaszában a játszószobákba való átjárást jelenti). Közben a szobában maradt gyerekekkel (alacsonyabb létszám) az óvónő egyénileg, differenciáltan foglalkozhat. A játszószobák- tornaszoba, zeneszoba, kézműves szoba- a JMK-program nevelési folyamatának meghatározó színterei. A Mókus tagóvoda 1976 óta üzemel. Óvodánk programja a Külső világ tevékeny megismerése szellemében készült, elnyertük a Zöld Óvoda megtisztelő címet. Alapelvünk, hogy a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembevételével, a gyerekek kíváncsiságára, együttműködésére alapozva alakítsuk pozitív beállítottságukat az őket körülvevő környezetre. Célunk a környezettel való harmonikus és egészséges együttélésre, környezetkímélő életmódra nevelés, illetve ezek alapjainak lerakása, a családok bevonásával (zöld jeles napok alkalmából családi játszódélután, madarász óvoda, erdei óvoda). Feladatunk a gyermeket körülvevő közvetlen természeti és társadalmi környezet megismertetése és megszerettetése. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, a családi nevelésre építve, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével fejlesszük, alakítgassuk személyiségüket. Csoportjainkban van kombinált mozgást biztosító tornaszer, udvarunkra új, EU szabványnak megfelelő játékeszközöket telepítettünk, melyek alatt rugalmas talajborítás van, kialakítottunk 2 szintén gumiborítású sportpályát. Ezen kívül víztisztító készülékekkel rendelkezünk. Az óvoda dolgozói megalapították a Mókuskaland Egyesületet, melynek elsődleges célja az óvoda udvarán található játszószerek kiegészítése, újabbak vásárlása, biztonságosabbá tétele. Egyre több gyerek igényli a speciális nevelést, a másság kisebb tüneteit segítséggel kezeljük. Fontosnak tartjuk az évek során kialakult szokásaink megtartását, ápolását, hagyományaink megőrzését. 3

4 2 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA 2.1 Fenntartói elvárások Elvárások a minőségpolitikából Fejlesztési feladatok Az elvárások teljesítéséhez kapcsolódó feladataink Az együttműködés szinten tartása Elvárás: Az egymásra épülő intézménytípusok a gyermekek továbbhaladása érdekében működjenek együtt. Alakítson ki az óvoda az iskolával folyamatos szakmai kapcsolatot, biztosítsa a nagyos óvodapedagógusok tapasztalatszerzését az iskolai elvárásokkal kapcsolatban Elvárás: Az intézményrendszer működésében érvényesüljön a partnerközpontú szemlélet Elvárás: A minőségfejlesztés tervezett tevékenységeivel rendszerszerűen teremtsék meg az intézményműködés folyamatos fejlesztését. Rendszeresen mérjék fel a szülők, az óvoda dolgozóinak, a gyermekeket felvevő iskolák pedagógusainak elégedettségét. A folyamatos fejlesztés érdekében az éves munkatervben jelenjenek meg a fejlesztéssel kapcsolatos feladatok. Partnereink legalább 75%-ban legyenek elégedettek velünk, ha ez nem történik meg elvégezzük a szükséges korrekciókat. Az aktuális munkatervben a fejlesztéssel kapcsolatos feladatok rögzítése Elvárás: Intézményeinkben a helyi adottságokra épülő szakmai fejlesztés eredményeképpen az óvodák közötti különbségek csökkenjenek, vagyis a magasan teljesítők irányába mozduljon el az egész rendszer teljesítménye. A szülői és tanítói elégedettség növekedjék a szokásrend (öltözködés, étkezés), és az iskolaérettség (tartós figyelem, a másikra figyelés, stb.) megfelelő szintjének kialakításában. Az eddigi gyakorlat folytatása. 4

5 2. 2 Elvárás: A sokszínűség érvényesítése érdekében elvárjuk és biztosítjuk a feltételeket ahhoz, hogy az intézmények önálló arculattal, speciális szolgáltatások biztosításával feleljenek meg az intézményhasználók igényeinek. Mind a hatékony ismeretátadás, mind a sokoldalú személyiségfejlesztés terén teljesítsék a pedagógiai/nevelési programban foglaltakat Elvárás: Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala minőségpolitikájában szereplő ügyfélközpontúságot a közoktatási intézmények a partnerközpontú működéssel valósítsák meg Elvárás Gyermekközpontúság Elvárás A differenciálás-, integrálás egyensúlya a pedagógia minden területén Elvárás Óvodai intézmények számára a gyermekközpontúság a nevelési folyamatok fejlesztésében kell, hogy megjelenjék: mind az értelmi képességek, a kommunikáció fejlesztése, az életkori sajátosságoknak megfelelő foglalkoztatással. A játék váljék a személyiségfejlesztés mindennapi eszközévé. Az óvoda nevelési céljait rangsorolja, és a nevelési program egyéni arculatát megjelenítő célokat a napi gyakorlatban kiemelten érvényesítse. Építsen ki minőségfejlesztési rendszert, vagy a már kiépített meglévő minőségfejlesztési rendszerét működtesse. Az értelmi képességek optimális fejlesztése egyéni adottságok alapján. A mozgás megléte a mindennapi tevékenységben. Személyre szabott mozgásfejlesztés. A játékos tanulás és nevelés megvalósítása. Rangsoroljuk a Vackor óvoda nevelési céljait, mely megjelenik a játék-mozgás kommunikáció program tükrében. A Mókus Tagóvodában a környezet tevékeny megismerése hassa át a foglalkozási ágakat. Kapjanak új ismereteket, sajátítsák el a környezetvédelemmel kapcsolatos szokásokat. A természet jeles napjait továbbra is a szülőkkel együtt ünnepeljük meg. Előtérbe helyezzük az egyéni bánásmódot. Fogadják el a gyermekeket saját szüleik. Működtetjük a minőségfejlesztési rendszert. Személyiségfejlesztés az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével a helyi pedagógiai programjaink specifikumai alapján. A játékosság módszerével sajátítsák el a gyermekek a tanulás, nevelés kritériumait, az egyediség szem előtt tartásával. A tanulási feladatok integrálása a játékba. 5

6 3. 2 Elvárás: Erkölcsi nevelés 3. 3 Elvárás: Esélyegyenlőség: A tehetség-felismerés, a tehetséggondozás, a hátrányos helyzet szakszerű kezelése, felzárkóztató programok működtetése. A fenntartó elvárása, hogy az általa működtetett intézményrendszer maximálisan támogassa a gyerekek fejlődését, egyéni adottságaik, képességeik figyelembevételével Elvárás: Környezetvédelem, környezetkultúra fejlesztése 3. 5 Elvárás: Humán erőforrás fejlesztése 3. 6 Elvárás Kultúraközvetítés Az óvodai hagyományok ápolásával (ünnepélyekkel, az ünnepélyekhez kötődő tevékenységekkel) a hazafias érzés megalapozása. Az óvoda mindezen elvárásokat a következő feladatok végzésével támogassa: Adottságok felismerése Képességek fejlesztése (különös tekintettel a szóbeli képességekre) Tehetség támogatása Hátrányos helyzet felszámolására törekvés minden lehetséges módon Pedagógus továbbképzés támogatása az adott szakterületen A természetes környezet értékeinek megismertetése az óvoda közvetlen környezetében. Az eredményesen pályázó pedagógusok érdekeltségének megteremtése. Pályakezdő óvodapedagógusok szakmai támogatása. Mesék, dramatikus játékok útján, az iskola előkészítő évben. Ahol igény van rá, nemzeti, etnikai kisebbségi kultúrkincs felhasználásával is. A gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével továbbra is a megszokott hagyományaink szerint ünnepelünk. Kiemelt figyelmet fordítunk a prevenciós gyermekvédelemre. A hátrányos helyzetű családok támogatása a megfelelő fórumokhoz irányítással. A kollégák minél többen vegyenek részt ezekkel a témákkal foglalkozó továbbképzéseken. Séták, kirándulások alkalmával a gyermekek ismereteinek fejlesztése különös tekintettel Óbuda természeti értékeire. A természet jeles napjainak közös megünneplése a családokkal, játszódélután és kirándulás formájában. A Mókus Tagóvodában Madárovi szervezése a nagyobb gyermekek részére. Zöld óvoda kritérium rendszerének folyamatos megfelelés. Folyamatos fejlesztés az eljárásrendnek megfelelően. Komplex esztétikai neveléssel kultúraközvetítés. 6

7 Mókus Tagóvoda további intézményi céljai, amelyek nem a fenntartó elvárásaiból következnek Szabadidős programok szervezése Gyermekbarát udvar kialakítása Parkosítás Szelektív hulladékgyűjtés Ezen célok teljesítéséhez kapcsolódó feladatok A természet jeles napjainak megünneplése családokkal, ezekhez kapcsolódó hétvégi kirándulások, erdei óvoda. Több szakaszban folyamatosan a Mókuskaland Egyesülettel karöltve. Pormentesítés, az udvar talajegyenetlenségeinek megszüntetése, EU szabványos mozgásfejlesztő játékok beszerzése, focipálya kialakítása. Virágok ültetése és gondozása a gyerekekkel, a természet értékeinek gondozására nevelés. Műanyag hulladék gyűjtése újrahasznosításra, papírhulladék szelektálása. 7

8 2.2 A pedagógiai/ nevelési programunk kiemelt alapelvei Nevelési elveink és a program alkalmazásának alapfeltétele a nyitottság, egymás tisztelete, a folyamatos megbeszélés, értelmezés, elemzés és a feladatok összehangolása. Harmonikus személyiségfejlődéshez szükséges érzelmi biztonságot nyújtó, esztétikus, derűs, szeretetteljes óvodai légkört biztosítunk. Óvodapedagógusaink nevelői attitűdje meleg, elfogadó és ezt elvárjuk minden óvodánkban dolgozó munkatársunktól is. A családokkal való jó viszony és szoros együttműködés alapértékeink közé tartozik. A szülők az elsődleges nevelők, nevelési elveiket tisztelve, de segítve, alakítva neveljük a gyermekeket. A gyermekek testi- lelki szükségleteinek maximális figyelembevétele a nevelés folyamán. A gyermeki fejlődés, fejlesztés egyénhez igazodó megvalósulásának elősegítése. 2.3 Szervezeti működési alapelvek Az óvodavezető elkötelezett a minőség mellett. Az óvodánk partnereit (gyermekek, szülők, alkalmazottak, fenntartó ) megbecsüljük, igényeit előtérbe helyezzük. Munkánkat objektív tényadatok gyűjtésével és az erre alapozott döntések meghozatalával végezzük. A minőségbiztosítás módszereinek felhasználásával kreatívan és ésszerűen oldjuk meg problémáinkat. Folyamatos önértékelő tevékenységet végzünk, ösztönözzük a munkát, mely javítja munkánk minőségét, elősegíti a kommunikációt és az együttműködést. Óvodáink speciális programjai által képviselt értékeket beépítjük a napi nevelőmunkába. 8

9 2.4 Minőségpolitikai nyilatkozat Intézményünk, a Vackor Óvoda és Mókus Tagóvoda elkötelezi magát minden belső és külső tevékenységében arra, hogy partnerei igényeit minél teljesebb körben törekszik kielégíteni, folyamatosan figyelve és rugalmasan alkalmazkodva az óvodánkat ért kihívásokhoz. Intézményünk elsősorban a gyerekek igényeinek kíván megfelelni, és érdekeiket szolgálni. Fontosnak tartjuk az egyéniség kialakítását, az én-fejlődést, a hátrányok leküzdését, a kiemelkedő képességek kezelését, kibontakoztatását; az esélyegyenlőség megteremtését, a sikeres iskolai beilleszkedést. Óvodavezetésünk elkötelezett a már életbe léptetett minőségirányítási rendszer működtetésében és biztosítja a hatékony működéshez szükséges feltételeket. Nálunk a minőségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája az alkalmazottak tematikus ön- és továbbképzése, a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése. Intézményünk kinyilvánítja, hogy szolgáltatásaink minőségének fejlesztése minden munkatárs személyes felelőssége. 2.5 Minőségpolitikai céljaink Magas színvonalon végezni nevelési feladatainkat, hogy minden évben túljelentkezés legyen óvodánkban. Alkalmazotti testületünk munkájában legyen a minőség iránt elkötelezett. Az évenkénti, gyermeki elégedettségmérés során, a mosolygós archoz elhelyezett fotók száma legalább 75%-ot mutasson óvodaátlagban. Az iskola visszajelzésének elégedettségi mutatója a kimenő gyerekeinkről legalább 85 %- ot mutasson minden évben. Minőségirányítási rendszerünk kiépítése után célunk annak elérése, hogy a minőségfejlesztés hatékony eszközként segítse a tartalmi munka szinten tartását, fejlesztését. A realitás szintjén a partneri igények, elvárások folyamatos figyelemmel kísérése, beépítése a nevelőmunkába. Fejlett szervezeti kultúránk szinten tartása. Szakmailag jól felkészült legyen alkalmazotti testületünk. Az óvodapedagógusoknak szervezett, érdeklődési körüknek megfelelően választott bemutatón, tanfolyamon, továbbképzésen mindenki részt vesz. Intézményi szintű értékelési rendszer működtetése, annak érdekében, hogy a helyzetelemzés, tervezés objektív tényeken alapuljon; a folyamatos fejlesztés alapja legyen a minőségi munkavégzésnek. A dolgozói elégedettségmutatók értéke legalább 75%-ot mutasson a következő években. 9

10 3 ÓVODÁNK MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE 3.1 A minőségirányítási program törvényi háttere A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény júniusban módosított változata (85. ) január 31.-ével az önkormányzati fenntartók, (40. ) június 30.-ával minden közoktatási intézmény számára minőségirányítási program készítését és alkalmazását írja elő. 40 (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban intézményi minőségirányítási program). Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadás előtt be kell szerezni a Szülői Szervezet {Kt. 59 } véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. (12) A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és az intézményi minőségirányítási programot nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az óvodába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 54 (1) A közoktatási intézmény vezetője a felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési megtartásával gyakorolhatja. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási programjának működéséért 10

11 3.2 A minőségirányítási program célja, működtetése, szervezeti háttere A minőségfejlesztési rendszer olyan szabályok, szabályozások összessége, amelyek a minőségpolitikában megfogalmazott, annak mentén kitűzött célok megvalósítását és a megvalósulás folyamatát segítik. A minőségfejlesztési rendszer kiépítésével, bevezetésével az volt a célunk, hogy feltárjuk az intézmény működésének erősségeit, a működésben rejlő problémákat, a szervezeti konfliktusok forrásait, a szervezeti kultúra jellemzőit, a pedagógiai munka és a szervezeti működés erősségeit és fejlesztendő területeit, a vezetés irányító munkájának hatékonyságát. Az óvoda minőségfejlesztési rendszerének működtetésében, nagymértékben támaszkodunk partnereink véleményére, igényeire és az intézményi önértékelés eredményeire. Az alkalmazotti kör aktív közreműködésével folyamatosan keressük a problémák megoldásait, a fejlesztési lehetőségeket, megtervezzük és végrehajtjuk azokat az intézkedéseket, melyek a minőségpolitikában megfogalmazott fejlesztési célok alapján biztosítják a szervezet folyamatos fejlődését. A minőségirányítási ellenőrzi, méri, értékeli a változások hatását. A Vackor Óvoda Mókus Tagóvoda Minőségirányítási Programjának működéséért az óvodavezető a felelős. A 30 fős pedagógiai gárda teszi indokolttá, hogy minőségirányítási unk 4 főből áll, közülük kerül ki a vezetője. A feladata a minőségügyi rendszer kialakítása, bevezetése és karbantartása, a minőségirányítási feladatok végrehajtásának ellenőrzése, javaslattétel a fejlesztésre, valamint beszámolási kötelezettség a minőségirányítási rendszer működéséről az óvoda vezetőjének. A minőségirányítási működésének belső rendjét, a külső kapcsolattartást, feladatkörét, jogosítványait, döntési kompetenciáit a Működési Szabályzat tartalmazza, mely a Minőségügyi Kézikönyvünkben található. Tagóvoda vezető helyettes Munkaközösség vezetők Minőségirányítási vezető Technikai dolgozók Óvodapedagógusok Minőségirányítási Minőségfejlesztési munkánkban a Comenius I. programot fejeztük be, mely a partnerközpontú működésről szól. A MIP felülvizsgálatát 5 évenként, illetve a törvényi változásoknak megfelelően végezzük. A MIP működtetése felelősségteljes, időigényes munka, amelynek minőségi elvégzéséhez heti 3 óra közös munka szükséges. 11

12 3.3 A minőségpolitika megvalósítására vonatkozó vezetési feladatok Az óvoda vezetőinek felelőssége, hogy az alkalmazottakban fejlesszék a minőségtudatot, szakmai hozzáértést, hogy a minőségi előírásokat betartassák, a hiányosságokat jelezzék, és aktívan vegyenek részt az óvodai tevékenység folyamatos javításában. Az intézményi célkitűzések megvalósítása érdekében gondoskodjanak arról, hogy az óvoda dolgozói a szükséges képzéseket elvégezzék, motiválják a dolgozókat, hogy a folyamatos javítás elvét érvényesítsék munkájukban, hogy legyenek tisztában a munkájukhoz kapcsolódó minőségi igényekkel. Az óvodavezető készíti el a minőségfejlesztési tervet a minőségfejlesztési tagjainak aktív közreműködésével. Szervezetet hoz létre és működtet a minőségfejlesztési terv végrehajtására. Elkészíti, és rendszeresen felülvizsgálja az intézmény stratégiai terveit. Biztosítja a működés feltételeit, az óvoda jogszerű működését, lehetőséget nyújt a jogi követelmények megismerésére. Megteremti az intézményi dokumentumok összhangját a változó jogszabályokkal. Kapcsolatot tart fenn és koordinálja a partnerekkel az együttműködést. Biztosítja az intézményben jogaik gyakorlását. Menedzseli az intézményt, és személyes példamutatással segíti a rendszer megvalósulását, valamint felügyeli a rendszer működését Jogi megfelelés Az intézményvezetés egyik legfontosabb felelőssége a jogi dokumentumok megismerése és betartása, mivel ez biztosítja az intézmény számára a törvényes működést. Vezetésünk folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését szabályozó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák. A hozzáférhetőség biztosítása Az intézményi működést szabályozó jogrendszer elemei, a törvények és a különböző szintű rendeletek megtekinthetők a CD jogtárban. A jogtár tartalmát folyamatosan frissítjük és aktualizáljuk. Ezen kívül rendszeresen járatjuk a Korszerű Iskolavezetés, az Óvodavezetési Ismeretek, a Közalkalmazotti jogviszony kézikönyve és az Iskolaszolga köteteit. A megismerés biztosítása A beérkező információk tartalmát az óvodavezető, a tagóvoda vezető, vagy az óvodatitkárok tekintik át. A működést befolyásoló fontos információkat a faliújságon teszi közzé. A pedagógiai jellegű információkat heti munkatársi értekezletek keretében tárja az óvodapedagógusok elé. Biztosítja a közalkalmazotti tanács részére, hogy az újonnan megjelenő jogszabályok munkavállalók érdekvédelmével kapcsolatos vonatkozásait megismerjék. A friss információk megjelenéséről az információfelelős az információs táblán tájékoztat. A külső és belső jogi szabályozók betartásának biztosítása kétféle úton valósul meg az óvodánkban: egyrészt a vezetői ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott előírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése, ugyancsak ezt vizsgálja a fenntartó belső ellenőre rendszeresen, másrészt az intézmény vezetője a közalkalmazotti tanács számára véleményezési és egyeztetési jogkör gyakorlásának biztosításával egy független belső kontroll működését is lehetővé teszi. 12

13 3.3.2 Stratégiai tervezés A stratégiai tervezési folyamat tartalmazza az intézmény működését hosszú távon meghatározó dokumentum elkészítésének rendjét, tartalmát. START Törvényi szabályozások 1. A KT és szükséges törvényi szabályozások megismerése HPP Partneri igény- és elégedettségmérés eredményei Nevelőtestület 2. A HPP módosítandó, kiegészítendő területeinek számbavétele 3. Munkaok létrehozása a szabályozandó területekre Azonosított területek, folyamatok Megalakult munkaok listája 4. A területek szétosztása a ok között 5. Nevelőtestület tájékoztatása a ok megalakulásáról és az első olvasat előterjesztésének idejéről A területekhez rendelt munkaok listája Jegyzőkönyv HPP Törvényi szabályozások 6. A munkaok elemző munkája Javaslat a módosításokra HPP 7. A ok együttes és kölcsönös megbeszélése, a módosító javaslatok elfogadása Hiányok pótlása Módosító javaslatok 9. Javaslatok elfogadása NEM Módosító javaslatok, kiegészítések IGEN A 1. 13

14 A 1. Módosító javaslatok, kiegészítések 9. Nevelőtestületi értekezlet az elemző munka és a módosító javaslatok megvitatása HPP Módosítások Törvényi szabályozások 10. Módosítások, kiegészítések beépítése a programba 11. A teljes program ellenőrzése, összevetése a törvényi előírásokkal Kiegészített PP Kiegészített PP 12.A törvényi előírásoknak megfelel-e? NEM HPP fejlesztési módosításai IGEN 13. Testületi vita Jegyzőkönyv 14. Elfogadta-e? NEM Kiegészített PP 15. Módosított PP véleményeztetése a SZSZ-tel Jegyzőkönyv 16. Elfogadják-e? NEM Elkészült HPP IGEN 17. A HPP-t megismerteti a közvetlen partnerekkel Jegyzőkönyv Új HPP 18. Felterjesztés a Fenntartóhoz STOP 14

15 A folyamat leírása 1. A HPP (Helyi Pedagógiai Program) felülvizsgálata szeptemberben, 5 évenként történik. Első lépésként az óvoda vezetése felülvizsgálja a KT-t (Közoktatási Törvény) és a szükséges törvényi szabályozásokat. 2. A megbízott nevelőtestületi tagok feltérképezik, majd azonosítják a HPP módosításra, kiegészítésre szoruló területeit, a partneri igény- és elégedettségmérés eredményinek figyelembevételével és ismertetik a nevelőtestülettel a megelőző vizsgálatok, mérések, elemzések ismeretében. 3. Szeptember közepén megalakulnak a munkaok a nevelőtestület tagjaiból. 4. Szeptember végén a munkaok felülvizsgálási, elemzési témakört választanak maguknak. 5. Október elején a vezető nevelőtestületi értekezleten tájékoztatja a kollégákat a munkaok megalakulásáról, és az első olvasat elkészítésének és előterjesztésének időpontjáról. 6. A munkaok októbertől végzik a kijelölt területek elemzését. 7. November közepéig a ok együttesen és kölcsönösen megbeszélik módosító javaslataikat. 8. Ha a javaslatokat nem fogadják el, újra megbeszélik. 9. November közepén, nevelőtestületi értekezleten a munkaok ismertetik elemzéseiket és módosító javaslataikat, melyeket a nevelőtestület megvitat. 10. Amennyiben a nevelőtestület elfogadja a javaslatokat, a módosítások, kiegészítések bekerülnek a programba. Ha korrekció szükséges, a munkaok elvégzik azt egy héten belül. 11. December közepén az óvodavezetés ellenőrzi és összeveti a teljes programot a törvényi előírásokkal. 12. Ha a kiegészített pedagógiai program megfelel a törvényi előírásoknak, akkor bővíthető. Ha hiányok adódnak, a munkaok pótolják. 13. Január közepén az óvodavezető testületi vitára és elfogadásra bocsátja a HPP fejlesztési módosításait. 14. Ha a nevelőtestület nem ért egyet a módosításokkal visszairányítja az adott munkahoz. 15. A módosított programot véleményezteti a vezető a SZSZ-tel (Szülői Szervezet). 16. Ha a SZSZ nem ért egyet, visszairányítja a munkaokhoz korrekcióra. 17. Elfogadás után, január végén a végleges programot az óvodavezető megismerteti közvetlen partnerünkkel különböző fórumokon. 18. Az óvodavezető a második félév elején a módosított HPP-t felterjeszti a fenntartóhoz elfogadásra. 15

16 Felelősségek és hatáskörök Lépés Felelős Érintett Informált 1. Nevelőtestület - 2. Nevelőtestület Nevelőtestület 3. Nevelőtestület Nevelőtestület 4. Munkaok Nevelőtestület 5. Nevelőtestület - 6. Csoportvezetők Munka tag 7. Csoportvezetők Munka tag 8. Csoportvezetők Munka tag 9. Nevelőtestület Csoportvezetők Nevelőtestület Nevelőtestület Munkaok 13. Munkaok Nevelőtestület 14. Nevelőtestület Munkaok 15. SZSZ Nevelőtestület 16. SZSZ Munkaok 17. Közvetlen partnerek Fenntartó Nevelőtestület A keletkezett dokumentumok és bizonylatok A bizonylat neve Kitöltő / Készítő A HPP módosításra szoruló területe, Óvodavezetés folyamatai Megalakult Minőségirányítási munkaok listája A területekhez rendelt munkaok listája Jegyzőkönyv Módosító javaslatok, kiegészítések Kiegészített PP Minőségirányítási Minőségirányítási Munkaok Munkaok Megőrzési hely Minőségügyi kézikönyv Minőségügyi kézikönyv Minőségügyi kézikönyv Minőségügyi kézikönyv Minőségügyi kézikönyv Minőségügyi kézikönyv Megőrzési idő Másolatot kap 1 év Munkaok 1 év 1 év 5 év 1 év 5 év 16

17 Programbeválás vizsgálat A programbeválás-vizsgálatnál a program céljait és a megvalósulás helyi tényezőit az egymáshoz történő viszonyításban elemezzük, értékeljük. A nevelési programunk beválásának vizsgálatát négyévente végezzük el. Az értékelés szempontjai: Jogszerűség: Az óvoda szakmai működésének vizsgálata a jogszabályok függvényében, a jogszerűség és jogszerűtlenség megállapítására A jogi feltételek értékelése bizonyos alapvető dokumentumok meglétének, illetve az érvényben lévő jogi szabályozással való összhangjuk vizsgálatára Az óvoda stratégiája: Az óvodai nevelési program, cél- és feladatrendszer Az óvoda nevelésfilozófiája (küldetésnyilatkozat) Az óvoda gyermekei, családi viszonyok: Gyermekvédelem Nevelési program, tevékenységek, eszközök: A program specialitásainak megjelenése a partneri igények tükrében Differenciálás és prevenció gyakorlati beépülése Gyermekek fejlődési jellemzői: Gyermekdokumentációk Személyi feltételek Nevelőmunkához szükséges anyagi, tárgyi feltételek megléte Óvoda kapcsolatai: Kapcsolattartás formái a közvetlen és közvetett partnereinkkel Alkalmazott módszereink: Dokumentumelemzés Mérési eredmények elemzése Információgyűjtés Ellenőrzés, értékelés Megfigyelés 17

18 3.3.3 Éves tervezés Az éves tervezés, a hosszú távú célok éves megvalósítási tervét tartalmazza, meghatározva az óvoda nevelő munkáját, eljárása kijelöli azokat a területeket, amelyeknél vezetői beavatkozás szükséges, valamint szabályozza időben és felelősökre lebontva az éves feladatokat. START Az elmúlt tanév értékelő beszámolója 1. Tájékoztatás a nevelésioktatási célkitűzésekről Jegyzőkönyv Mk-ek tanév végi beszámolói 2. Személyi feltételek aktualizálása MIP és PP célés feladatrendszere 3. Tárgyi és személyi feltételek aktualizálása A gy. védelmi felelős elkészíti a munkatervet Az adott év munkarendjéről szóló rendelet A fenntartó munkaterve Minőségügyi vizsgálat eredményei 4. A mk.-ek meghatározzák a célokat, célértékeket 5. Cselekvési terv a célok eléréséhez, feladatok elosztása, felelősök, időkeretek az ellenőrzéshez, értékeléshez 6. A munkaközösségi terv összeállítása, írásba foglalása Gyermekvédelmi munkaterv Munkaközösségi terv 7. A munkaközösségi tervek értékelése Javított, elfogadott tervek NEM Tartalmilag, formailag megfelelő-e? Munkaközösségi tervek IGEN 8. Feladatterv elkészítése Feladatterv A 18

19 A A mk-ek munkatervei 9. Eseménynaptár összeállítása 10. A tájékoztatási rendszer megtervezése Programtábla Tájékoztatási rendszer Kommunikációs adatbázis NEM 11. Az éves munkaterv összeállítása, írásba foglalása 12. A nevelőtestület elfogadja az éves munkatervet Az intézmény éves munkaterve, ellenőrzési terv IGEN 13. A munkaterv elküldése a fenntartónak, elhelyezése az óvodavezető irodájában STOP A folyamat leírása 1. Az óvodavezető tájékoztatja a kollégákat a tanévnyitó értekezleten a tanévre vonatkozó nevelési és oktatási célkitűzésekről, a szervezeti egységek munkaterveinek tartalmi és formai elvárásairól és az előző évi vizsgálatok eredményeiből adódó minőségügyi feladatokról. 2. Tájékoztatást ad a személyi feltételekről. 3. Ismerteti a tárgyi és személyi feltételeket, a nyár folyamán történt fejlesztéseket. 4. A munkaközösségek meghatározzák a célokat és célértékeket. 5. A munkaközösségek cselekvési tervet állítanak össze a célok eléréséhez, felosztják a feladatokat, meghatározzák az időkereteket, felelősöket rendelnek a feladatokhoz, azok ellenőrzéséhez, értékeléséhez. 6. Egy héten belül a munkaközösség-vezetők összeállítják, és írásba foglalják munkaközösségi terveket. 7. A munkaközösségek értékelik a terveket. Ha tartalmilag, formailag megfelelőnek tartják, akkor elfogadják és az óvodavezető elé terjesztik, ha igazítást javasolnak, akkor az adott lépésnél beavatkozás szükséges. 8. Az óvodavezető a munkaközösségi tervek alapján elkészíti az óvoda feladattervét, amelyben rögzíti az adott tevékenységek időpontját és felelőseit is. 9. Összeállítja a tanévben várható események naptárát. 10. Az aktualizált kommunikációs adatbázis szolgálja a tájékoztatási rendszer megtervezését. 11. Az óvodavezető összeállítja, és írásba foglalja az óvoda éves munkatervét, mely tartalmazza az ellenőrzési tervet is. 12. A tanévnyitó értekezleten a nevelőtestület dönt a munkaterv elfogadásáról. Ha tartalmilag, formailag megfelelőnek tartják, akkor elfogadják, ha nem, akkor az adott területen beavatkozás szükséges. 13. Szeptember 15-ig az óvodavezető egy példányt elküld a fenntartónak, egyet pedig elhelyez a vezetői irodában 19

20 Felelősségek és hatáskörök Felelős Érintett Informált 1. Munkaközösség-vezetők Nevelőtestület 2. Nevelőtestület Nevelőtestület 3. Nevelőtestület Nevelőtestület 4. Munkaközösség-vezetők Nevelőtestület - 5. Munkaközösség-vezetők Nevelőtestület - 6. Munkaközösség-vezetők Munkaközösség-vezetők Nevelőtestület 8. Munkaközösség-vezetők Nevelőtestület 9. Munkaközösség-vezetők Nevelőtestület Nevelőtestület Óvodatitkár Fenntartó, szülő Dokumentumok és bizonylatok rendje Bizonylat Kitöltő Megőrzési Megőrzési hely idő Másolatot kap 1. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyvvezető Irattár 5 év - 2. Munkarend és Óvónői szoba helyettese Vezetői iroda 1 év Alkalmazottak 3. Gyermekvédelmi Gyermekvédelmi Fenntartó Vezetői iroda 3 év munkaterv vezető Óvodapedagógusok 4. Munkaközösségi Munkaközösség Munkaközösség Vezetői iroda 5 év tervek vezetők vezetők 5. Feladatterv Vezetői iroda 1 év Munkaközösség vezetők 6. Programtábla Óvónői szoba 1 év - 7. Tájékoztatási rendszer 8. Az intézmény munkaterve Programtábla 1 év - Vezetői iroda 5 év Fenntartó 20

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ Intézmény neve: Petőfi Sándor Általános Iskola Címe: Gödöllő, Munkácsy Mihály u. 1. Intézményvezető:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Gyerekkuckó Óvoda 1165 Budapest Centenáriumi stny. 1. 1.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hermina u- 66-68. 2.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Minőségirányítási Program Előzmények Az 1993.

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító )..

Részletesebben

Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra.

Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra. Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra.hu EGYETEM TÉRI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Legitimációs eljárás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA - KESZTHELYI VSZK - Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ tagja Számlakezelő: OTP BankRT Keszthelyi

Részletesebben

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program 1188 Budapest Nemes u. 56-60. Tel: 291-31-33; Fax: 290-1993 e-mail: kastelydomb@kastelydomb.axelero.net KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ)

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PÉCS 2011 1 I. BEVEZETÉS I. 1. Törvényi háttér A

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011.

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. A Jászsági Többcélú Társulás mint fenntartó - jóváhagyta a... sz. határozattal Hatályba lép: 2011... Felülvizsgálat időpontja:. A példány

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Mészáros Ferenc Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2004. április 26. Fenntartóhoz

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 ( módosított program) Készítette: Szatai Zoltánné 1 Tartalom 1. Általános rész 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Óvodánk

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

Az IMIP célja, jogszabályi alapja, hatálya, az intézmény OM azonosítója

Az IMIP célja, jogszabályi alapja, hatálya, az intézmény OM azonosítója 1 Az IMIP célja, jogszabályi alapja, hatálya, az intézmény OM azonosítója Célja: az intézmény működésének hosszú távra szóló elveinek- és a megvalósítását szolgáló elképzeléseknek a meghatározása. Hatályos

Részletesebben

EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80.

EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM azonosító: 200020 Készítette: Szabó Gyula Alkalmazotti

Részletesebben

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja Intézményi minőségirányítási program Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja 2009 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1... Az intézményi minőségirányítás alapjai 1.1. Helyzetelemzés... 3 1.2. ÖMIP...

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a BEVEZETŐ A többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 40. (10.) szerint a közoktatási intézmény a feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése

Részletesebben

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére 18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Tapolcai Óvoda Minőségirányítási

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. [ H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. I d e í r h a t j a

2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. [ H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. I d e í r h a t j a A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. [ H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. I d e í r h a t j a 1 a c é g c í m é t ] TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5 1. A MINŐSÉGRŐL...5

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900 Makó, Kálvin tér 6. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2007. augusztus 15. TÁRGYMUTATÓ 1. Helyzetelemzés 2. Az intézményi

Részletesebben

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP)

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP) A Fiumei Úti Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP), 2009. március 27. Készítette: A Minőségfejlesztési csoport Jóváhagyta: Dr. Láncziné Kiss Mária igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben