P i r o s k a Ó v o d a 1171 Budapest, Pesti út 368.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P i r o s k a Ó v o d a 1171 Budapest, Pesti út 368."

Átírás

1 P i r o s k a Ó v o d a 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Hatályba lépés dátuma:

2 - 1 - TARTALOMJEGYZÉK ÓVODÁNK JELLEMZİ ADATAI...3 BEVEZETÉS... 4 GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP...5 HELYZETELEMZÉS...7 ÓVODÁNK TÁRGYI, SZEMÉLYI FELTÉTELEI... 8 Tárgyi feltételek... 8 Személyi feltételek...10 Óvodánk a program céljához rendelt eszközrendszere...12 ÓVODÁNK NEVELÉSI CÉLJA, FELADATAI...14 Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása...17 Egészséges életmódra nevelés...20 Anyanyelvi nevelés...23 AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI Játék...24 Munka...28 A tevékenységekben megvalósuló tanulás...31 A külsı világ megismerése...32 Irodalmi nevelés...36 Ének, zene, énekes játék...38 Rajzolás, mintázás, kézimunka...43 Mozgás...48 Az SNI-s gyermekek sérülés specifikus fejlesztésének feladatai... 50

3 - 2 - ÓVODÁNK KAPCSOLATAI...52 AZ ÓVODÁBA ÉS ISKOLÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI...54 ÓVODÁNK ÉLETÉNEK MEGSZERVEZÉSE ÉRDEKEGYEZTETÉS, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS, ÉRDEKVÉDELEM FÓRUMAI Gyermekvédelem gyermeki jogok...57 A szülı jogai...59 A szülı kötelességei...60 A nevelıtestület, az óvodapedagógus jogai...61 HAGYOMÁNYAINK, ÜNNEPEINK IRODALOMJEGYZÉK...65 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK...68

4 - 3 - ÓVODÁNK JELLEMZİ ADATAI Az óvoda hivatalos elnevezése: Piroska Óvoda Az óvoda OM azonosítója: Az óvoda fenntartója: Budapest Fıváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselı-testülete Az óvoda címe: 1171 Budapest, Pesti út 368. Az alapító szerv neve, címe: Budapest, Fıváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselı-testülete 1173 Budapest, Pesti út 165. Az óvoda elérhetıségei: Telefon: Fax: Honlapunk: Az óvoda vezetıje: Dr. Molnárné Bán Ildikó Az óvoda vezetıhelyettese: Bagdi Sándorné A program benyújtója: Az óvoda vezetıje és pedagógus testülete

5 - 4 - BEVEZETÉS A helyi nevelési programunk felülvizsgálatát a évi LXI. törvénnyel módosított évi LXXIX. sz. közoktatási törvény és a program beválásának vizsgálatának alapján végeztük el. A vizsgálat tapasztalatai szerint programunk szerkezeti felépítése megfelelı, az Alapprogramban elıírtakkal megegyezı. A program követelményei, feladatai a kitőzött célok eléréséhez megfelelnek. A program tartalmát tekintve minimális változtatásra volt szükség. A törvényi változásokat, elvárásokat figyelembe véve elvégeztük a szükséges kiegészítéseket. A szülık körében végzett felméréseink is azt bizonyították, hogy elsısorban az érzelmi, értelmi és egészséges életmódra nevelést várják el óvodánktól. E szemlélet a nevelıtestülethez egyébként is közel áll, munkánkat évek óta ez hatja át. Nagy hangsúlyt fektetünk gyermekeink testi-lelki harmóniájának megteremtésére. Jellemzı ránk a játékközpontú szemlélet, mely meghatározó nevelési céljaink elérésében is. Törekszünk arra, hogy gyermekeinknek sok lehetıséget adjunk a tapasztalatszerzésre, melyet elsısorban a széleskörő tevékenységek biztosításával kívánunk elérni. A család óvoda eddigi jó kapcsolatát, a szülık reális értékelését, kívánságait megismerve szeretnénk azt tovább erısíteni és az eddig elért értékeinket megırizni.

6 - 5 - GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP Gyermekkép A gyermeket életkori sajátosságainak figyelembe vételével, egyéni testi, lelki szükségleteinek kielégítésével neveljük. Figyelembe vesszük, hogy a gyermek fejlıdı személyiség, fejlıdését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerőségei, a spontán és a tervszerően alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. Személyiségének kibontakoztatását, a gyermeket megilletı jogok tiszteletben tartásával, érvényesítésével kívánjuk elérni. A gyermekek jogai: Biztonságos, egészséges környezet Szeretet, bizalom, tisztelet Elfogadás, megismerés Játék, mozgás, igénynek megfelelıen Egyéni tempót figyelembe vevı fejlesztés Egyenlı hozzáférés Az SNI-s gyermekek integrálódása A nemzeti kisebbséghez tartozó és a migráns gyermekek társadalmi integrálása Óvodakép A családi nevelés kiegészítıjeként a 3. legkésıbb 5. életévétıl az iskolába lépésig töltjük be az óvó-védı, szociális, nevelı, személyiségfejlesztı funkciónkat, mely segíti az iskolai közösségbe történı beilleszkedést. Gondoskodunk a nyugodt, családias, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó derős légkörrıl, melyben biztosítjuk gyermekeink legalapvetıbb

7 - 6 - tevékenységét, gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítésérıl a szabad játékot és benne a megismerı felfedezés örömét, a nevelés optimális feltételeit. Olyan körülményeket teremtünk gyermekeink számára, mely segíti a környezettudatos magatartás kialakulását. A nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseink igazodnak óvodásaink személyiségéhez. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek és a hazájukat elhagyni kényszerülı családok (migráns) gyermekeinek nevelésében biztosítjuk az önazonosság megırzését, ápolását, erısítését, és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetıségét.

8 - 7 - HELYZETELEMZÉS Óvodánk 1974-ben épült, közlekedés szempontjából jól megközelíthetı, a Pesti út és a Zrínyi utca keresztezıdésében található. Az épület egyaránt hordozza a városias és vidéki jelleget. 4+1 csoporttal mőködünk, heterogén csoportokkal. Minden csoportnak külön öltözıje és mosdója van, kivéve a szükségcsoportunkat, nekik a folyosón biztosítjuk az öltözködés feltételeit. Nagyon hiányzik egy olyan helyiség, ahol közös programokat szervezhetnénk. Növényzetben gazdag és játékszerekkel felszerelt udvarunk jó lehetıséget kínál a mozgásos játékokhoz. A hozzánk járó családok többsége többgenerációs, így a szülık közül többen is annak idején hozzánk jártak óvodába. A szülık másik része a folyamatos betelepülés kapcsán, részint a jó módú, részint az építkezési és egyben anyagi nehézségekkel küzdı családok. A családok szerkezetét illetıen sok a három, illetve több gyermeket nevelık száma. Külsı kerület lévén a szülık több órát töltenek a munkahely, illetve az otthonuk közötti utazással, mely sajnos csökkenti a gyermekekkel eltöltött idıt. Tapasztalataink alapján kiderült, hogy óvodásaink hiányt szenvednek a család összetartozását megadó közös élményekben. Ezen okokból kiindulva próbáljuk segíteni, kiegészíteni, pótolni az érzelmi intelligenciát. Gyermekeink néhány kivétellel teljes családokban nevelkednek. Nevelésünk során nagy figyelmet kell fordítanunk a szegénység miatt veszélyeztetett gyermekekre, valamint a jóléti veszélyben élıkre. Az idei nevelési évben a három vagy ennél több gyermekesek 35 fı, a rendszeres nevelési segélyben részesülık 17 fı. Óvodásaink 90%-a 3 évesen kerül óvodánkba, többségük családi nevelésbıl, és csak néhányan érkeznek úgy, hogy már bölcsıdébe jártak.

9 - 8 - ÓVODÁNK TÁRGYI, SZEMÉLYI FELTÉTELEI Tárgyi feltételek Az elmúlt években nagy hangsúlyt kapott a tárgyi feltételek javítása, mely az 1/1998. (VII.24.) OM rendelet a Kötelezı felszerelés és eszközjegyzékben elıírtak teljesítésébıl adódott, ami nagyban segítette programunk hatékonyabb megvalósulását. Így: minden csoportban sor került a székek minıségi cseréjére; 3 csoportban a magasságuknak megfelelı ovális asztalokat készíttettünk, mely egyben a baleset megelızését is szolgálja; olyan játéktároló polcokat, illetve kiegészítı bútorokat vásároltunk, melyek praktikusak és esztétikusak; fejlesztı játékeszközökkel, sportszerekkel, hangszerekkel gazdagodtunk; sor került a hőtıszekrény és tőzhely cseréjére, valamint mikrohullámú sütı és személyzeti hőtı vásárlására; megtörtént a HACCP rendszernek megfelelı, a terítés igényességét szolgáló tálalóedények beszerzése; a gyermekek öltözıszekrényeit lecseréltük; a gyermekmosdókban mindenhol higiénikus mőanyagülıkére váltottuk a WC tetıket; négy csoport mosdója teljes felújítást kapott; minden helyiségben korszerősítették a világítást; folyamatosan pótoljuk, cseréljük terítıinket, törölközıinket, plédjeinket, függönyeinket; az irodai bútorzat is megújult, gyári felszámolásból kapott jó minıségő bútorokkal; a számítógép, nyomtató és fax beszerzése könnyíti munkánkat;

10 - 9 - minden csoportszoba tisztasági festése és parketta csiszolása és lakkozása is megtörtént; a nyílászárók külsı mázolása az egész épületben sorra került; a kis épületrész külsı tatarozását elvégezték; udvarunk felszerelése egy kombinált mászóállvánnyal és két babaházzal bıvült, folyamatban van az ütéscsillapító gumitéglák telepítése; a csúszdánk szabványosítva lett és a homokozó betonszegélyének faburkolata elkészült; az ivókút cseréje is megtörtént; a bejárati kapuk javítása, cseréje is szükséges volt; az óvodánk melegvízét szolgáltató bojler is cserére szorult; A fejlesztések megvalósítását az alábbi forrásokból sikerült elérni: Budapest Fıváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Piroska Óvoda Gyermekeiért Alapítvány Pályázatokon nyert bevételek Tervszerő karbantartási munkák Szülıi támogatások Szemléltetı és egyéb eszközeink: MINIMAT Anyanyelvi fejlesztı készlet Ütıhangszer készlet és óvodai gyermekhangszerek Dramatizációs és bábkészlet, paraván Emberek világa Állatok világa Növények világa Közlekedés világa Dia pozitív készlet, vetítık Falu-város készlet Hıker II. Hobby égetıkemence Érzékelı, fejlesztı játékok Szakmai és gyermekkönyvek A gyermekek által használt eszközöket úgy helyezzük el, hogy hozzáférhetésük számukra biztonságos legyen.

11 Személyi feltételek Engedélyezett létszám: 21,5 fı. Óvodapedagógusok száma: 11 fı, Nevelést segítı dolgozó: 10,5 fı Nevelıtestületünkben nyugdíjazások miatt személyi változások történtek, így közösségünk fiatalodott. Jellemzı ránk a derős légkör, a játékközpontú szemlélet, mely meghatározó nevelési céljaink elérésében. Óvodapedagógusaink végzettségét tekintve: 3 fı fıiskolát végzett 6 fı felsıfokú képesítéső 2 fı középfokú végzettségő Minden pedagógusunkra jellemzı a folyamatos önképzés, illetve a továbbképzéseken való részvétel. Többségben eleget tettek a 120 órás továbbképzési kötelezettségnek. A következı tanúsítványokkal, oklevelekkel rendelkeznek kollégáim: BME Közoktatásvezetıi szak: 2 fı ELTE Óvodai szakértıi szak: 1fı ELTE Fejlesztıpedagógusi szak: 1 fı Minıségbiztosítás, programfejlesztés az óvodában: 9 fı BIT Kommunikációs tréning: 1 fı Egészséges életmódra nevelés: 3 fı Esztétikus mozgásra nevelés: 1 fı Személyiségfejlesztı tréning, pozitív látásmód: 4 fı Mővészetek az érzelmi nevelés szolgálatában: 1 fı Pedagógus szakvizsga: 1 fı Játékos tapasztalatszerzés a tanulás folyamatában: 3 fı Komplex népmővészeti tanfolyam: 1 fı Számítógép alapfokú használata, szövegszerkesztés: 2 fı Játék-drámajáték 1 fı Játék és tánc az óvodában 2 fı Gyógypedagógus-logopédia szakos tanár 1 fı ELTE vezetı óvodapedagógusi szakvizsga 1 fı ECDL 1 fı TSMT diagnosztika 1 fı Alapozó Terápiás fejlesztı és egyéni mozgásterapeuta 1 fı

12 Dajkáinkról elmondható, hogy mindegyikük gyerekszeretı, a csoportban dolgozó óvónıkkel összhangban, egymás munkáját megbecsülve, segítve végzik dolgukat. A minıségi pedagógiai munka segítése érdekében a csoportos dadus nénik az egész délelıtt folyamán a gyermekcsoportban tevékenykednek. A munkatársak igénye alapján 1 éves továbbképzést szerveztünk a korszerő pedagógiai és pszichológiai ismeretek bıvítésére. A továbbképzés hatására tudatosabban vesznek részt az óvoda minden programjában. 7 fı teljes munkaidıs, 1 fı napi 4 órában látja el feladatát. 5 fı szakképesített dajka. 3 fı középfokú végzettségő 2 fı elvégezte az ANTSZ által elıírt HACCP-vel kapcsolatos minimumtanfolyamot. Óvodatitkárunk felsıfokú végzettséggel rendelkezik és elvégezte a számítógép alapfokú használata és szövegszerkesztés tanfolyamát. Munkája nélkülözhetetlen az óvodában, mert nem csak a vezetıi munkám segítı társa, hanem az óvodai közösséggé is. Fontos szerepe van a szülıkkel való kapcsolattartásban is. Óvodánk főtıi, karbantartási és kertgondozási teendıket látnak el. Mindkettıjüknek nagy szerepe van a gyermekek külsı környezetének alakításában. A megváltozott elvárásokhoz igazodva szükség szerint speciális szakemberek (gyógypedagógus terapeuta, pszichológus) segítségét igényeljük a sajátos nevelési igényő (SNI) gyermekek ellátása érdekében.

13 Óvodánk a program céljához rendelt eszközrendszere Programunk mőködıképességének megtartása nem igényel nagy volumenő eszközbıvítést, de elengedhetetlen a folyamatos eszközbeszerzés az Alapító Okiratban megjelölt új feladatok ellátásához. Nagyon hiányzik egy olyan nagy helyiség (tornaterem), ahol közös programokat szervezhetnénk. Gondot jelent hely hiányában az eszközeink tárolása is. Sportszereink, szemléltetı és applikációs eszközeink megközelítik az elvárhatót, de gondolunk az újonnan megjelenı szakszerőbb, gyermekközelibb szemléltetı eszközök beszerzésére. A felmerülı hiányosságok beszerzését részben költségvetésbıl, részben pályázatok írásából, alapítványi bevételbıl és szülıi segítséggel kívánjuk pótolni. Felszerelésünket folyamatosan gazdagítjuk, figyelembe véve az SNI gyerekek speciális eszközigényét is, sérülés típusnak megfelelı fejlesztı játékok, speciális terápiás eszközök beszerzésével. Szükséges eszközök Egészséges életmódra neveléshez: tisztálkodási- és tisztítóeszközök; ágynemő, a HACCP által elıírt tálalóeszközök; mozgást fejlesztı eszközök, sportszerek; párologtató, légtisztító Játéktevékenység biztosításához: konstrukciós játékok, társasjátékok, értelmi- és érzékelést fejlesztı játékok, udvari játékok

14 szerepjátékhoz szükséges eszközök Külsı világ megismeréséhez szükséges eszközök: applikációs- és diaképek, diavetítı; minimat; emberek-, állatok-, növények-, közlekedés világa; Mese, vers: mesekönyvek; bábparaván, bábok; dramatizáláshoz szükséges eszközök; Ének, zene: ritmusérzék-fejlesztı hangszerek; saját készítéső népi hangszerek; dalosjátékokhoz használt kiegészítık; óvónıi hangszerek; Vizuális nevelés: rajzoláshoz, festéshez, mintázáshoz szükséges eszközök, anyagok; kézimunkázáshoz használt anyagok;

15 ÓVODÁNK NEVELÉSI CÉLJA, FELADATAI Szent kincs a gyermek teste-lelke, szeretni kell azt melegen, és fölnevelni féltı gonddal, hogy tiszta, jó, erıs legyen. /Szemlér Ferenc/ Az elızıekbıl és mottónkból is kitőnik a nevelési programunk filozófiája: a gyermek testi-lelki harmóniájának megteremtése. Nevelésünk célja: A hozzánk járó 3-8 éves korú gyermekek szeretetteljes, a gyermekek egyéni érdekeit, igényeit tiszteletben tartó nevelése. Gyermekeink harmonikus személyiségfejlesztése, egyéni képességek kibontakoztatása. Testi és lelki egészség feltételeinek megteremtésével, testi és lelki tulajdonságaikat figyelembevevı érzelmi, társas és értelmi képességek ápolása. A sikeres iskolai beilleszkedéshez és tanuláshoz szükséges képességek kialakítása. A nevelési programban foglaltak és a sajátos nevelési igény összehangolása. A 3-7 éves Szakértıi Bizottság szerint integrálható sajátos nevelési igényő gyermekek normál közösségben való nevelése, a sajátos nevelési igénybıl következı hátrányok csökkentése.

16 Feladataink: Gyermekeink testi és lelki szükségletének kielégítése, mely során nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód alakítására, az érzelmi nevelésre és értelmi fejlesztésre. Elengedhetetlen a nyugodt, tiszta, családias, eredményeket értékelı környezet biztosítása. Az SNI gyermekek esetében: gyermekeinknek oly mértékő segítése, ami a további önálló cselekvéshez szükséges, elvárásaink igazodjanak a gyermekek fejlıdési üteméhez, fejlesztésük számukra megfelelı területen valósuljon meg, és ne legyen megterhelı, védettség biztosítása SNI-s gyermekek szocializációjának elısegítésére, mindazon speciális eszközök, lehetıségek biztosítása, melyekre a szakértıi bizottság javaslatot tesz, szükség esetén egyéni fejlesztési terv készítése. Az egészséges életmódra nevelésen belül: a gondozás jó komfortérzet biztosítása, az egészséges táplálkozás, táplálékallergiás gyermekek integrált nevelése, megfelelı mozgás biztosítása, testi fejlesztés, életmód formálása, egészséges életritmus kialakítása,

17 helyes testápolás, megfelelı öltözködés, betegségmegelızés és az egészségmegırzés szokásainak alakítása, megfelelı szakemberek bevonásával speciális gondozó prevenciós, korrekciós testi-lelki nevelési feladatok ellátása. Az érzelmi nevelésen belül: egymás szeretetére, egymásrafigyelésre nevelés, a különbözıségek elfogadása, tiszteletben tartása, különös tekintettel az SNI gyerekekre, a szőkebb, majd a tágabb környezet megismerése, megszerettetése és óvása, mely a szülıföldhöz való kötıdés alapja, közös élmények biztosításával szocializáció (szabálytudat, feladattudat, önkifejezés) elısegítése, a gyermek-gyermek és a felnıtt-gyermek közti pozitív kapcsolatának alakítása, az óvoda minden dolgozójának modell értékő kommunikációja, bánásmódja, a nehezen szocializálható, lassabban fejlıdı, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, érzékszervi, értelmi képességő gyermek nevelése megfelelı szakember segítségével. Az értelmi nevelésen belül: kiemelt jelentıségő az anyanyelvi nevelés, a kommunikáció különbözı formáinak alakítása, a gyermekek természetes kíváncsiságának és érdeklıdésének kihasználása, sokrétő tapasztalatszerzés biztosítása,

18 a meglévı ismeretek rendszerezése, bıvítése, különbözı tevékenységekben való gyakorlása, kreativitásuk fejlesztése. Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása Cél: a gyermek biztonságérzetének megteremtése, erısítése, a szocializáció biztosítása, a társas szükségletek kielégítése. Az óvodáskorú gyermek életében az érzelmek igen jelentıs szerepet játszanak. A gyermeket nem annyira az értelme, inkább az érzelmei irányítják. Miért tekintjük egyik fı feladatunknak? Az érzelmek cselekvésre ösztönzı, motiváló ereje nagy. ÉRZELEM TEVÉKENYSÉG /FEED BACK = ODA-VISSZA CSATOLÁS/ Emóciók kísérik az észlelést, a külvilágból érkezı információkat, emlékezést, tanulást, gondolkodást. Ennek ismeretében hangsúlyt fektetünk az érzelmi motiválásra.

19 Az érzelmi nevelés hatása a tevékenységre: ÉRZELMI MOTIVÁCIÓ (Érzelmi ráhatás) TEVÉKENYSÉG KÖZBENI FOLYAMATOS MEGERİSÍTÉS (Dicséret, ösztönzés, segítségadás) AZ ALKOTÁS ÖRÖME A tevékenységhez kötıdı pozitív érzelmek a gyermeket a tevékenység folytatására, megismétlésére, illetve újabb tevékenységekre ösztönzik, ezzel a teljes személyiség fejlıdik. Az óvodáskorú gyermek érzelmi életének jellemzıi: érzelmei nem differenciáltak, igen intenzíven élik meg ıket; érzelmei gyorsan csapnak át egyik minıségbıl a másikba; a szeretetre a fizikai igények kielégítésénél is nagyobb szüksége van. Az érzelmi nevelés területei és azok feladatai: 1. A beszoktatás feladatai A gyermek személyiségének fejlıdésében az elsı óvodai napok élménye jelentıs helyet foglal el. Meghatározó jellegő. Feladataink: A gyermek fogadása úgy történik, hogy az óvodában biztonságban és jól érezze magát. Lényegesnek tartjuk a másik ember tiszteletét, megértését. A gyermek közeledését kivárjuk.

20 Fontosnak tartjuk a gyermek minél jobb megismerését már óvodába lépés elıtt. Ennek érdekében bölcsıdei és családlátogatásokat teszünk, anamnézist készítünk. Ösztönözzük a szülıket, hogy nyáron, amikor erre járnak gyermekeikkel, jöjjenek be, ismerkedjenek az óvodával, a gyermekekkel, felnıttekkel. szoros testi kontaktus kialakítására törekszünk. 2. A mindennapok feladatai Törekszünk megismerni a gyermek érzelmi megnyilvánulásait. A gyermek akkor fejlıdik, ha szeretve érzi magát, elfogadjuk saját egyéniségét, tekintetbe vesszük személyes adottságait = az elfogadó szeretettel élünk. Állandó, személyes kontaktus teremtése. Alkalmat teremtünk a gyermekben felgyülemlett pozitív és negatív érzelmek feldolgozására (szerepjáték, bábozás, dramatizálás, mese-vers, ének-zene, rajzolás, festés, mintázás). Reális énkép, akarat, konfliktustőrı képesség fejlesztése. A különbözıség elfogadására nevelünk kiemelten az SNI-s, a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek esetében. Erkölcsi érzelmek fejlesztése: segítségadás együttérzés összetartozás örömszerzés

21 Egészséges életmódra nevelés Célja: A gyermek testi szükségleteinek kielégítése során alapozódjanak azok a magatartási készségek, egészség- és testkultúra, szokások, amelyek az egészséges életvitelhez szükségesek. Az SNI-s és a HHH-s gyerekek kapjanak meg minden segítséget a hátrányaik leküzdéséhez. A családok egészséges életvitelének segítése, életmódbeli szokásainak befolyásolása az egészséges nemzedék felnevelése érdekében. Az életmód formálás egyik lényeges célja a megelızés fontosságának felismertetése. A megvalósítás feladatai A gyermek testi épségének védelme, baleset megelızés. Egészségre nevelés, gondozás, testi komfortérzet kielégítése. Barátságos, biztonságos környezet kialakítása. A tevékenységekhez elegendı idı biztosítása. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása. Gondozás Cél: Az egészség gondozásához szükséges készségek alapozása. Helyes életritmus megteremtése, amelyet a napirend rugalmassága jellemez. A folyamatos játéktevékenységben azonos idıpontban ismétlıdnek: az étkezések, mindennapos testnevelés, mese, levegızés, séta, kinti játék, pihenés.

22 Az óvónı a gyermek jó közérzete érdekében figyelemmel kíséri a játék és egyéb tevékenység mellett a testi szükségleteit és segíti önállóságuk fejlıdését. A helyes testápolás szolgálja a gyermek tisztaságigényének, egészségügyi szokásainak megalapozását. Az önkiszolgáláshoz szükséges készségek elsajátítását a felnıtt és gyermek közötti meghitt kapcsolat segíti. Testápolás közben a gyermek utánzási hajlama lerövidíti a tanulás folyamatát. Fontos a felnıtt állandó segítıkész jelenléte. A megfelelı öltözet a test védelmét szolgálja az idıjárás változásaival szemben, és a gyermeki önállóságot, ízlésvilágát alapozza. A gyermek ruházata a sokféle tevékenység gyakorlásához igazodó, kényelmes, könnyen fel és levehetı legyen. Egészségügyi szempontból szükséges a gyermeknek benti játszóruha, cserecipı, tartalék fehérnemő. Az óvónı megjelenésével, öltözékével mintát ad a gyermeknek. Pihenés A gyermek testi-lelki fejlıdését szolgálja. A pihenési idı alatt biztosítjuk minden gyermek testi-lelki megnyugvását, felüdülését, regenerálódását. Engedélyezzük az otthonról hozott alvós játékok használatát. Ez idı alatt a nem alvó gyermekek nem zavarhatják alvó társaikat. Étkezés A gyermek egészséges fejlıdésének fontos feltétele az életkori sajátosságához megfelelı egészséges táplálkozás, egyéni ízlésének ismerete, formálása. Tiszteletben tartjuk vallási, illetve egyéb okból eltérı étkezést igénylı családok étkezési szokásait.

23 Az étkezés óvodai feltételei önkiszolgálással és naposi tevékenységgel valósulnak meg. Fontos az esztétikus terítés és a kulturált étkezési szokások betartása. A visszatérı zöldség- és gyümölcsfeldolgozó tevékenységek, a közös csemegézés formálják a gyermek szemléletét, a szülık figyelme is ráirányul a nyers zöldség- és gyümölcs-fogyasztás, a rágás fontosságára. Mozgás Belsı igény, élmény a gyermek számára, amit felszabadultan, jókedvően, örömmel végez. A gyermek mozgásigénye egyénileg eltérı. Fontos, hogy a gyermekek minden évszakban, minél több idıt töltsenek a szabadban. Ezáltal edzettebbek lesznek, ellenálló képességük fokozódik, szervezetük alkalmazkodik az évszakok változásaihoz. Feladataink Csoportszobákban párologtatók beállítása, illóolajok használata. Minden eszköz jellel való ellátása. Megfelelıen tisztítható eszközök beszerzése. Lázas, hányós, hasmenéses gyermekek szüleinek értesítése. A homokozók rendszeres pótlása, fertıtlenítése, lazítása, locsolása. Növények telepítésével a környezeti ártalmak csökkentése. Kirándulások szervezése, gyógynövények győjtése, feldolgozása. WC használata intimitás megırzésével (válaszfal, függöny). Helyes kézmosás, kéztörlés, fogmosási szokások kialakítása. A gyermekek levegızésének biztosítása minden nap -10 o C-ig.

24 Anyanyelvi nevelés Az anyanyelv fejlesztése óvodánkban kiemelt jelentıségő, valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az anyanyelvi nevelés feladatait megjelenítjük a nevelési tervekben. Nálunk a helyesen, szépen beszélt anyanyelv érték. A pozitív példa minden, gyermekkel kapcsolatba kerülınél fontos. Az óvónı modell szerepe elsıdleges. Az óvoda, családi nevelést kiegészítı, pótló szerepe folytán bı lehetıséget teremt a gyermeki beszédkedv kiélésére, fenntartására, a gyermekek meghallgatására. Barátságos, oldott légkörben minden gyermekre differenciált figyelem hárul. A hallássérült gyermekek óvodai fejlesztésében hangsúlyt kap a nyelvi kommunikáció megindítása, a kommunikációs igény és tevékenység állandó erısítése, a beszédértés, a szókincs fejlesztés és a beszédértés folyamatos javítása. A kommunikáció különbözı formáinak alakítása, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelıen változik. Fontosnak tartjuk a gyermekekhez közelebb álló testbeszéd, gesztusnyelv, mögöttes tartalom, mimika stb. magas szintő ismeretét, értését, használatát. A fejlesztés épít az utánzásos mintakövetésre és a gyermeki kíváncsiságra. A nyelvi nevelés tevékenységbe ágyazva, a mindennapi élet minden percében jelenlevı. A beszéd fontos eleme a tanulásnak. Így a tényleges kommunikációs helyzetek elısegítik a gondolkodás fejlıdését is. Ezért törekszünk a gyermeki kérdések túlsúlyára, és a megfelelı válaszok megadására. Eközben gondolunk, a beszéd általi érzelmi összetartozás megerısödésére. Joga a gyermeknek a helyes egyensúly érdekében a csend, a regenerálódáshoz szükséges elvonulás. Elismerjük, hogy az anyanyelvi kultúra elsajátítása a gyermek nagy teljesítménye.

25 AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI Játék Gorkij: A játék a gyermek útja annak a világnak a megismeréséhez, amelyben most élnek, és amelyet továbbalakítani hivatottak. Célja: Olyan egészséges, boldog gyermekek nevelése, akiknek a játékban fejlıdik személyiségük, akik képesek vágyaik, ötleteik kibontakoztatására változatos játéktevékenységeken keresztül. Minden egészséges kisgyermek, amikor csak teheti játszik. A játék mindig spontán és önkéntes. A gyermek játéka mindig az öröm keresése. Nem azért játszik, hogy valamit tanuljon, hogy tevékenykedjen vagy létrehozzon, hanem az örömért, mert játszani jó. A játék elválasztja a gyermek és a felnıtt világát. Ez a szubjektív és objektív világ találkozása. Mindenekelıtt a valóság tükrözése, a világ megismerésének egy korai formája és a szerzett ismeretek pontosításának eszköze. A játék során a gyermek a felnıtt tevékenységét sajátos módon, mint mintamodellt reprodukálja. A gyermek a játékban fıként a felnıttek életét, munkáját, egyéb tevékenységét és kapcsolatait tükrözi átalakított formában, mivel beépülnek a gyermek sajátos emlékképei, képzetei, érzelmei és ismeretei. A játék, kísérletezés a gyermek számára: a környezı világ megismerése, új hatások kiváltása, tapasztalatszerzés érzékeléssel, mozgással, emocionálisan, intellektuálisan.

26 Játék közben nem érvényesülnek rideg korlátok, a vágyak dominálnak. A gyermek kellemes érzéseit felelevenítheti, és úgy rendezheti, alakíthatja, ahogy neki tetszik. A gyermek miközben játszik kiadja magából a konfliktusait és a számára elfogadhatatlan ösztönérzéseit. Mikor a gyermek biztonságos környezetben játék útján megszabadul negatív érzelmeitıl, szorongása mérséklıdik, képes lesz arra, hogy könnyebben alkalmazkodjék a normális társadalmi elvárásokhoz. A játék hatása a gyermek személyiségének fejlıdésére Az aktív, önálló, tartalmas játék kibontakozása sokoldalúan alakítja a gyermek személyiségét: az érzelmi nevelés színtere, A játék a lélek megnyilvánulása (Ancsel Éva) a gyermek a játék által ügyesedik, a játék által az ismeretek, tapasztalatok elmélyülnek, beépülnek (interionizálódnak) a tudattartalomba, személyiségtorzító vonások, személyiségzavarok kialakulását elızheti meg, vagy gyógyíthatja az elfojtott érzelmeket, indulatokat, a gyermek a játékban gyakorolja az alkalmazkodást, együttmőködést, kommunikációt, megkönnyíti a szocializáció útját, a közösségi magatartás kialakítását, fejlıdnek a gyermek értelmi képességei, erkölcsi, esztétikai érzelmei, a játékban alakulnak a társas kapcsolatok, a játék közben felmerülı nehézségek leküzdése, a megoldás keresése kibontakoztatja a gyermek intellektuális tevékenységét, tehát szellemi aktivitása fokozódik,

27 fejlıdik a probléma iránti érzékenység, a helyzetfelismerés, szempontváltás, képzelet, fantázia, rugalmasabbá válik a gondolkodás, a játékban fejlıdik, biztosabbá válik a gyermek mozgása (nagy- és finommozgások), játék közben alakul a térérzékelésük, forma- és nagyságérzékelés, fejlıdik a konfliktustőrı- és megoldóképesség. Feladataink a játékban Minél több, változatos játéklehetıséget igyekszünk biztosítani gyermekeink számára. A játék játszva tanítása! Biztosítjuk, hogy a gyermekek saját elgondolásaikat szabadon megvalósíthassák. A segítség módja egyén és életkor függvénye. Közbelépnünk csak akkor szükséges, ha: testi épségüket veszélyeztetik, a konfliktust a gyermekek nem képesek önállóan megoldani, a gyermekek zavarják egymást, veszélyben a játékok épsége. Javaslatok, ötletek a játék továbblendítéséhez. Tudatos játékirányítás, utasítások nélkül.

28 A játék feltételei I. LÉGKÖR szeretetteljes derős nyugodt biztonságot nyújtó II. IDİ A nap folyamán szabad játéktevékenységre jutó idı Nagycsoport Középsı csoport Kiscsoport de. 3,5 4,5 5 du. 1,5 1¼-1,5 1,5 össz.: 5 óra 5,5-6 óra 6-6,5 óra III. HELY mobilizálható tér /a gyermekek ötleteit is figyelembe vesszük/ lehetıség szerint nyugodt helyet biztosítunk külön helyet alakítunk ki a mozgásos játékokat játszó gyermekeknek IV. JÁTÉKSZER, JÁTÉKESZKÖZ tartós, tisztítható, esztétikus kreatív játékhasználat 3 feltétel: testi épség a játék épségének megırzése ne zavarják egymás játékát Egyre több mozgásra inspiráló játékeszköz kerül bevezetésre, látván a gyermekek mozgásigényének növekedését.

29 Játék és tanulás A játék és a tanulás nem ellentétes fogalmak. A játék a tanulás egyik színtere. Amikor játszik emóciók zajlanak, erısödnek, képességek aktivizálódnak. A játékban a gyermek aktív, érdeklıdése (belsı motivációtól indíttatott), figyelme hosszú ideig fennmarad. A gyermek kipróbálja saját képességeit, a siker újbóli tevékenységre ösztönzi. Felhasználható spontán és az óvodapedagógus által irányított tevékenységre. A játék kitőnı talaja a fejlesztésnek, általa észrevétlenül tanul a gyermek. Spontán helyzetek kihasználása. Játékban tanulás. Munka Az óvodai munka az életre való felkészülés lehetıségét biztosítja, a személyiségfejlesztés eszköze. Játékidıben, élethelyzetekben, bármilyen tevékenységben adódik lehetıség munkavégzésre. A munka végzése alapvetı ismereteket és készségeket kíván. A folyamatos visszajelzés motiváló erı, ösztönzı hatású. A gyermeki munka, a gyermek utánzási vágyából fakad. Mozgatója a gyermek aktivitási vágya és a felnıtt megerısítı, dicsérı értékelése. A munka lehetıvé teszi a kitartás, felelısségérzet, kötelességteljesítés gyakorlását, önértékelést. Biztosítani kell a gyermek számára az önálló munkavégzés lehetıségét. A gyermekre csak olyan munkát bízzunk, amit el tud végezni. A munkavégzés rendszeres, folyamatos tevékenység legyen, ami beépül az óvodai

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

P i r o s k a Ó v o d a 1171 Budapest, Pesti út 368.

P i r o s k a Ó v o d a 1171 Budapest, Pesti út 368. P i r o s k a Ó v o d a 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatál yba lépés dátuma: 2013.05.31 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK JELLEMZŐ ADATAI... 2 2. BEVEZETÉS... 3 3. GYERMEKKÉP,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Szervezeti felépítésünk:

Szervezeti felépítésünk: Szervezeti felépítésünk: A 2007. évi integrálást követıen: Székhelyóvoda: Központi Mővészeti Óvoda 3 tagóvoda: Felsıvárosi Tagóvoda Horvátzsidányi Tagóvoda Peresznyei Tagóvoda Intézményegységünk: Bölcsıde

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı -1- Az Intézmény jellemzıi adatai

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 1 T A R T A L O M TARTALOM: Oldalszám: I. Bevezetı. 2 A Nyolcforrás program nevelési gyakorlatai 3 Az óvoda adatai / Alapító

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA Csak tiszta forrásból Érték közvetítés óvodánkban egy alternatív program szellemében CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA ÓVODÁNK NAGY JENİNÉ ÓVODAI NEVELÉS A MŐVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL CÍMŐ ALTERNATÍ V PROGRAM

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı

Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı Barta Erika: Játszva segíteni 1/6 A Fıvárosi Önkormányzat Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona 214 fı értelmi fogyatékos személy

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. jún. "A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat ad az elmének, szállni tanítja a képzeletet, bájt

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem:

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem: Szöveges értékelés Pedagógiai Programunk értelmében a 2004-2005-ös tanévtıl felmenı rendszerben a gyerekek az elsı-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel.

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. ESZKÖZIGÉNY Az óvodai Jelenlegi felszerelés Tevékenységi 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. b. másik udvarrész üres, füves. A fa mozgásfejlesztő

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Programunk a következı nevelési gyakorlatot tartalmazza: Kiemeljük a mozgásfejlesztés, a mővészeti nevelés, anyanyelvi fejlesztés, bábozás hatását az

Programunk a következı nevelési gyakorlatot tartalmazza: Kiemeljük a mozgásfejlesztés, a mővészeti nevelés, anyanyelvi fejlesztés, bábozás hatását az Bevezetı Óvodáinkat a 2005. július 1-én létrejött óvodai oktatási társulás, mint fenntartó mőködteti. Idıközben történtek szerkezeti és személyi változások is. Így jelenleg a Szentistvánon mőködı óvodához,

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm.

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm. 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló - módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja

A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja Habos Kakaó Magánóvoda 1154 Budapest Dalnoki Jenő u. 1. Tartalomjegyzék ÓVODÁNK ADATAI 3. BEVEZETŐ 4. 1. HELYZETKÉP ÓVODÁNKRÓL 6. 1.1. Az óvoda környezete

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben