P i r o s k a Ó v o d a 1171 Budapest, Pesti út 368.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P i r o s k a Ó v o d a 1171 Budapest, Pesti út 368."

Átírás

1 P i r o s k a Ó v o d a 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Hatályba lépés dátuma:

2 - 1 - TARTALOMJEGYZÉK ÓVODÁNK JELLEMZİ ADATAI...3 BEVEZETÉS... 4 GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP...5 HELYZETELEMZÉS...7 ÓVODÁNK TÁRGYI, SZEMÉLYI FELTÉTELEI... 8 Tárgyi feltételek... 8 Személyi feltételek...10 Óvodánk a program céljához rendelt eszközrendszere...12 ÓVODÁNK NEVELÉSI CÉLJA, FELADATAI...14 Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása...17 Egészséges életmódra nevelés...20 Anyanyelvi nevelés...23 AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI Játék...24 Munka...28 A tevékenységekben megvalósuló tanulás...31 A külsı világ megismerése...32 Irodalmi nevelés...36 Ének, zene, énekes játék...38 Rajzolás, mintázás, kézimunka...43 Mozgás...48 Az SNI-s gyermekek sérülés specifikus fejlesztésének feladatai... 50

3 - 2 - ÓVODÁNK KAPCSOLATAI...52 AZ ÓVODÁBA ÉS ISKOLÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI...54 ÓVODÁNK ÉLETÉNEK MEGSZERVEZÉSE ÉRDEKEGYEZTETÉS, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS, ÉRDEKVÉDELEM FÓRUMAI Gyermekvédelem gyermeki jogok...57 A szülı jogai...59 A szülı kötelességei...60 A nevelıtestület, az óvodapedagógus jogai...61 HAGYOMÁNYAINK, ÜNNEPEINK IRODALOMJEGYZÉK...65 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK...68

4 - 3 - ÓVODÁNK JELLEMZİ ADATAI Az óvoda hivatalos elnevezése: Piroska Óvoda Az óvoda OM azonosítója: Az óvoda fenntartója: Budapest Fıváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselı-testülete Az óvoda címe: 1171 Budapest, Pesti út 368. Az alapító szerv neve, címe: Budapest, Fıváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselı-testülete 1173 Budapest, Pesti út 165. Az óvoda elérhetıségei: Telefon: Fax: Honlapunk: Az óvoda vezetıje: Dr. Molnárné Bán Ildikó Az óvoda vezetıhelyettese: Bagdi Sándorné A program benyújtója: Az óvoda vezetıje és pedagógus testülete

5 - 4 - BEVEZETÉS A helyi nevelési programunk felülvizsgálatát a évi LXI. törvénnyel módosított évi LXXIX. sz. közoktatási törvény és a program beválásának vizsgálatának alapján végeztük el. A vizsgálat tapasztalatai szerint programunk szerkezeti felépítése megfelelı, az Alapprogramban elıírtakkal megegyezı. A program követelményei, feladatai a kitőzött célok eléréséhez megfelelnek. A program tartalmát tekintve minimális változtatásra volt szükség. A törvényi változásokat, elvárásokat figyelembe véve elvégeztük a szükséges kiegészítéseket. A szülık körében végzett felméréseink is azt bizonyították, hogy elsısorban az érzelmi, értelmi és egészséges életmódra nevelést várják el óvodánktól. E szemlélet a nevelıtestülethez egyébként is közel áll, munkánkat évek óta ez hatja át. Nagy hangsúlyt fektetünk gyermekeink testi-lelki harmóniájának megteremtésére. Jellemzı ránk a játékközpontú szemlélet, mely meghatározó nevelési céljaink elérésében is. Törekszünk arra, hogy gyermekeinknek sok lehetıséget adjunk a tapasztalatszerzésre, melyet elsısorban a széleskörő tevékenységek biztosításával kívánunk elérni. A család óvoda eddigi jó kapcsolatát, a szülık reális értékelését, kívánságait megismerve szeretnénk azt tovább erısíteni és az eddig elért értékeinket megırizni.

6 - 5 - GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP Gyermekkép A gyermeket életkori sajátosságainak figyelembe vételével, egyéni testi, lelki szükségleteinek kielégítésével neveljük. Figyelembe vesszük, hogy a gyermek fejlıdı személyiség, fejlıdését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerőségei, a spontán és a tervszerően alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. Személyiségének kibontakoztatását, a gyermeket megilletı jogok tiszteletben tartásával, érvényesítésével kívánjuk elérni. A gyermekek jogai: Biztonságos, egészséges környezet Szeretet, bizalom, tisztelet Elfogadás, megismerés Játék, mozgás, igénynek megfelelıen Egyéni tempót figyelembe vevı fejlesztés Egyenlı hozzáférés Az SNI-s gyermekek integrálódása A nemzeti kisebbséghez tartozó és a migráns gyermekek társadalmi integrálása Óvodakép A családi nevelés kiegészítıjeként a 3. legkésıbb 5. életévétıl az iskolába lépésig töltjük be az óvó-védı, szociális, nevelı, személyiségfejlesztı funkciónkat, mely segíti az iskolai közösségbe történı beilleszkedést. Gondoskodunk a nyugodt, családias, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó derős légkörrıl, melyben biztosítjuk gyermekeink legalapvetıbb

7 - 6 - tevékenységét, gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítésérıl a szabad játékot és benne a megismerı felfedezés örömét, a nevelés optimális feltételeit. Olyan körülményeket teremtünk gyermekeink számára, mely segíti a környezettudatos magatartás kialakulását. A nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseink igazodnak óvodásaink személyiségéhez. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek és a hazájukat elhagyni kényszerülı családok (migráns) gyermekeinek nevelésében biztosítjuk az önazonosság megırzését, ápolását, erısítését, és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetıségét.

8 - 7 - HELYZETELEMZÉS Óvodánk 1974-ben épült, közlekedés szempontjából jól megközelíthetı, a Pesti út és a Zrínyi utca keresztezıdésében található. Az épület egyaránt hordozza a városias és vidéki jelleget. 4+1 csoporttal mőködünk, heterogén csoportokkal. Minden csoportnak külön öltözıje és mosdója van, kivéve a szükségcsoportunkat, nekik a folyosón biztosítjuk az öltözködés feltételeit. Nagyon hiányzik egy olyan helyiség, ahol közös programokat szervezhetnénk. Növényzetben gazdag és játékszerekkel felszerelt udvarunk jó lehetıséget kínál a mozgásos játékokhoz. A hozzánk járó családok többsége többgenerációs, így a szülık közül többen is annak idején hozzánk jártak óvodába. A szülık másik része a folyamatos betelepülés kapcsán, részint a jó módú, részint az építkezési és egyben anyagi nehézségekkel küzdı családok. A családok szerkezetét illetıen sok a három, illetve több gyermeket nevelık száma. Külsı kerület lévén a szülık több órát töltenek a munkahely, illetve az otthonuk közötti utazással, mely sajnos csökkenti a gyermekekkel eltöltött idıt. Tapasztalataink alapján kiderült, hogy óvodásaink hiányt szenvednek a család összetartozását megadó közös élményekben. Ezen okokból kiindulva próbáljuk segíteni, kiegészíteni, pótolni az érzelmi intelligenciát. Gyermekeink néhány kivétellel teljes családokban nevelkednek. Nevelésünk során nagy figyelmet kell fordítanunk a szegénység miatt veszélyeztetett gyermekekre, valamint a jóléti veszélyben élıkre. Az idei nevelési évben a három vagy ennél több gyermekesek 35 fı, a rendszeres nevelési segélyben részesülık 17 fı. Óvodásaink 90%-a 3 évesen kerül óvodánkba, többségük családi nevelésbıl, és csak néhányan érkeznek úgy, hogy már bölcsıdébe jártak.

9 - 8 - ÓVODÁNK TÁRGYI, SZEMÉLYI FELTÉTELEI Tárgyi feltételek Az elmúlt években nagy hangsúlyt kapott a tárgyi feltételek javítása, mely az 1/1998. (VII.24.) OM rendelet a Kötelezı felszerelés és eszközjegyzékben elıírtak teljesítésébıl adódott, ami nagyban segítette programunk hatékonyabb megvalósulását. Így: minden csoportban sor került a székek minıségi cseréjére; 3 csoportban a magasságuknak megfelelı ovális asztalokat készíttettünk, mely egyben a baleset megelızését is szolgálja; olyan játéktároló polcokat, illetve kiegészítı bútorokat vásároltunk, melyek praktikusak és esztétikusak; fejlesztı játékeszközökkel, sportszerekkel, hangszerekkel gazdagodtunk; sor került a hőtıszekrény és tőzhely cseréjére, valamint mikrohullámú sütı és személyzeti hőtı vásárlására; megtörtént a HACCP rendszernek megfelelı, a terítés igényességét szolgáló tálalóedények beszerzése; a gyermekek öltözıszekrényeit lecseréltük; a gyermekmosdókban mindenhol higiénikus mőanyagülıkére váltottuk a WC tetıket; négy csoport mosdója teljes felújítást kapott; minden helyiségben korszerősítették a világítást; folyamatosan pótoljuk, cseréljük terítıinket, törölközıinket, plédjeinket, függönyeinket; az irodai bútorzat is megújult, gyári felszámolásból kapott jó minıségő bútorokkal; a számítógép, nyomtató és fax beszerzése könnyíti munkánkat;

10 - 9 - minden csoportszoba tisztasági festése és parketta csiszolása és lakkozása is megtörtént; a nyílászárók külsı mázolása az egész épületben sorra került; a kis épületrész külsı tatarozását elvégezték; udvarunk felszerelése egy kombinált mászóállvánnyal és két babaházzal bıvült, folyamatban van az ütéscsillapító gumitéglák telepítése; a csúszdánk szabványosítva lett és a homokozó betonszegélyének faburkolata elkészült; az ivókút cseréje is megtörtént; a bejárati kapuk javítása, cseréje is szükséges volt; az óvodánk melegvízét szolgáltató bojler is cserére szorult; A fejlesztések megvalósítását az alábbi forrásokból sikerült elérni: Budapest Fıváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Piroska Óvoda Gyermekeiért Alapítvány Pályázatokon nyert bevételek Tervszerő karbantartási munkák Szülıi támogatások Szemléltetı és egyéb eszközeink: MINIMAT Anyanyelvi fejlesztı készlet Ütıhangszer készlet és óvodai gyermekhangszerek Dramatizációs és bábkészlet, paraván Emberek világa Állatok világa Növények világa Közlekedés világa Dia pozitív készlet, vetítık Falu-város készlet Hıker II. Hobby égetıkemence Érzékelı, fejlesztı játékok Szakmai és gyermekkönyvek A gyermekek által használt eszközöket úgy helyezzük el, hogy hozzáférhetésük számukra biztonságos legyen.

11 Személyi feltételek Engedélyezett létszám: 21,5 fı. Óvodapedagógusok száma: 11 fı, Nevelést segítı dolgozó: 10,5 fı Nevelıtestületünkben nyugdíjazások miatt személyi változások történtek, így közösségünk fiatalodott. Jellemzı ránk a derős légkör, a játékközpontú szemlélet, mely meghatározó nevelési céljaink elérésében. Óvodapedagógusaink végzettségét tekintve: 3 fı fıiskolát végzett 6 fı felsıfokú képesítéső 2 fı középfokú végzettségő Minden pedagógusunkra jellemzı a folyamatos önképzés, illetve a továbbképzéseken való részvétel. Többségben eleget tettek a 120 órás továbbképzési kötelezettségnek. A következı tanúsítványokkal, oklevelekkel rendelkeznek kollégáim: BME Közoktatásvezetıi szak: 2 fı ELTE Óvodai szakértıi szak: 1fı ELTE Fejlesztıpedagógusi szak: 1 fı Minıségbiztosítás, programfejlesztés az óvodában: 9 fı BIT Kommunikációs tréning: 1 fı Egészséges életmódra nevelés: 3 fı Esztétikus mozgásra nevelés: 1 fı Személyiségfejlesztı tréning, pozitív látásmód: 4 fı Mővészetek az érzelmi nevelés szolgálatában: 1 fı Pedagógus szakvizsga: 1 fı Játékos tapasztalatszerzés a tanulás folyamatában: 3 fı Komplex népmővészeti tanfolyam: 1 fı Számítógép alapfokú használata, szövegszerkesztés: 2 fı Játék-drámajáték 1 fı Játék és tánc az óvodában 2 fı Gyógypedagógus-logopédia szakos tanár 1 fı ELTE vezetı óvodapedagógusi szakvizsga 1 fı ECDL 1 fı TSMT diagnosztika 1 fı Alapozó Terápiás fejlesztı és egyéni mozgásterapeuta 1 fı

12 Dajkáinkról elmondható, hogy mindegyikük gyerekszeretı, a csoportban dolgozó óvónıkkel összhangban, egymás munkáját megbecsülve, segítve végzik dolgukat. A minıségi pedagógiai munka segítése érdekében a csoportos dadus nénik az egész délelıtt folyamán a gyermekcsoportban tevékenykednek. A munkatársak igénye alapján 1 éves továbbképzést szerveztünk a korszerő pedagógiai és pszichológiai ismeretek bıvítésére. A továbbképzés hatására tudatosabban vesznek részt az óvoda minden programjában. 7 fı teljes munkaidıs, 1 fı napi 4 órában látja el feladatát. 5 fı szakképesített dajka. 3 fı középfokú végzettségő 2 fı elvégezte az ANTSZ által elıírt HACCP-vel kapcsolatos minimumtanfolyamot. Óvodatitkárunk felsıfokú végzettséggel rendelkezik és elvégezte a számítógép alapfokú használata és szövegszerkesztés tanfolyamát. Munkája nélkülözhetetlen az óvodában, mert nem csak a vezetıi munkám segítı társa, hanem az óvodai közösséggé is. Fontos szerepe van a szülıkkel való kapcsolattartásban is. Óvodánk főtıi, karbantartási és kertgondozási teendıket látnak el. Mindkettıjüknek nagy szerepe van a gyermekek külsı környezetének alakításában. A megváltozott elvárásokhoz igazodva szükség szerint speciális szakemberek (gyógypedagógus terapeuta, pszichológus) segítségét igényeljük a sajátos nevelési igényő (SNI) gyermekek ellátása érdekében.

13 Óvodánk a program céljához rendelt eszközrendszere Programunk mőködıképességének megtartása nem igényel nagy volumenő eszközbıvítést, de elengedhetetlen a folyamatos eszközbeszerzés az Alapító Okiratban megjelölt új feladatok ellátásához. Nagyon hiányzik egy olyan nagy helyiség (tornaterem), ahol közös programokat szervezhetnénk. Gondot jelent hely hiányában az eszközeink tárolása is. Sportszereink, szemléltetı és applikációs eszközeink megközelítik az elvárhatót, de gondolunk az újonnan megjelenı szakszerőbb, gyermekközelibb szemléltetı eszközök beszerzésére. A felmerülı hiányosságok beszerzését részben költségvetésbıl, részben pályázatok írásából, alapítványi bevételbıl és szülıi segítséggel kívánjuk pótolni. Felszerelésünket folyamatosan gazdagítjuk, figyelembe véve az SNI gyerekek speciális eszközigényét is, sérülés típusnak megfelelı fejlesztı játékok, speciális terápiás eszközök beszerzésével. Szükséges eszközök Egészséges életmódra neveléshez: tisztálkodási- és tisztítóeszközök; ágynemő, a HACCP által elıírt tálalóeszközök; mozgást fejlesztı eszközök, sportszerek; párologtató, légtisztító Játéktevékenység biztosításához: konstrukciós játékok, társasjátékok, értelmi- és érzékelést fejlesztı játékok, udvari játékok

14 szerepjátékhoz szükséges eszközök Külsı világ megismeréséhez szükséges eszközök: applikációs- és diaképek, diavetítı; minimat; emberek-, állatok-, növények-, közlekedés világa; Mese, vers: mesekönyvek; bábparaván, bábok; dramatizáláshoz szükséges eszközök; Ének, zene: ritmusérzék-fejlesztı hangszerek; saját készítéső népi hangszerek; dalosjátékokhoz használt kiegészítık; óvónıi hangszerek; Vizuális nevelés: rajzoláshoz, festéshez, mintázáshoz szükséges eszközök, anyagok; kézimunkázáshoz használt anyagok;

15 ÓVODÁNK NEVELÉSI CÉLJA, FELADATAI Szent kincs a gyermek teste-lelke, szeretni kell azt melegen, és fölnevelni féltı gonddal, hogy tiszta, jó, erıs legyen. /Szemlér Ferenc/ Az elızıekbıl és mottónkból is kitőnik a nevelési programunk filozófiája: a gyermek testi-lelki harmóniájának megteremtése. Nevelésünk célja: A hozzánk járó 3-8 éves korú gyermekek szeretetteljes, a gyermekek egyéni érdekeit, igényeit tiszteletben tartó nevelése. Gyermekeink harmonikus személyiségfejlesztése, egyéni képességek kibontakoztatása. Testi és lelki egészség feltételeinek megteremtésével, testi és lelki tulajdonságaikat figyelembevevı érzelmi, társas és értelmi képességek ápolása. A sikeres iskolai beilleszkedéshez és tanuláshoz szükséges képességek kialakítása. A nevelési programban foglaltak és a sajátos nevelési igény összehangolása. A 3-7 éves Szakértıi Bizottság szerint integrálható sajátos nevelési igényő gyermekek normál közösségben való nevelése, a sajátos nevelési igénybıl következı hátrányok csökkentése.

16 Feladataink: Gyermekeink testi és lelki szükségletének kielégítése, mely során nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód alakítására, az érzelmi nevelésre és értelmi fejlesztésre. Elengedhetetlen a nyugodt, tiszta, családias, eredményeket értékelı környezet biztosítása. Az SNI gyermekek esetében: gyermekeinknek oly mértékő segítése, ami a további önálló cselekvéshez szükséges, elvárásaink igazodjanak a gyermekek fejlıdési üteméhez, fejlesztésük számukra megfelelı területen valósuljon meg, és ne legyen megterhelı, védettség biztosítása SNI-s gyermekek szocializációjának elısegítésére, mindazon speciális eszközök, lehetıségek biztosítása, melyekre a szakértıi bizottság javaslatot tesz, szükség esetén egyéni fejlesztési terv készítése. Az egészséges életmódra nevelésen belül: a gondozás jó komfortérzet biztosítása, az egészséges táplálkozás, táplálékallergiás gyermekek integrált nevelése, megfelelı mozgás biztosítása, testi fejlesztés, életmód formálása, egészséges életritmus kialakítása,

17 helyes testápolás, megfelelı öltözködés, betegségmegelızés és az egészségmegırzés szokásainak alakítása, megfelelı szakemberek bevonásával speciális gondozó prevenciós, korrekciós testi-lelki nevelési feladatok ellátása. Az érzelmi nevelésen belül: egymás szeretetére, egymásrafigyelésre nevelés, a különbözıségek elfogadása, tiszteletben tartása, különös tekintettel az SNI gyerekekre, a szőkebb, majd a tágabb környezet megismerése, megszerettetése és óvása, mely a szülıföldhöz való kötıdés alapja, közös élmények biztosításával szocializáció (szabálytudat, feladattudat, önkifejezés) elısegítése, a gyermek-gyermek és a felnıtt-gyermek közti pozitív kapcsolatának alakítása, az óvoda minden dolgozójának modell értékő kommunikációja, bánásmódja, a nehezen szocializálható, lassabban fejlıdı, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, érzékszervi, értelmi képességő gyermek nevelése megfelelı szakember segítségével. Az értelmi nevelésen belül: kiemelt jelentıségő az anyanyelvi nevelés, a kommunikáció különbözı formáinak alakítása, a gyermekek természetes kíváncsiságának és érdeklıdésének kihasználása, sokrétő tapasztalatszerzés biztosítása,

18 a meglévı ismeretek rendszerezése, bıvítése, különbözı tevékenységekben való gyakorlása, kreativitásuk fejlesztése. Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása Cél: a gyermek biztonságérzetének megteremtése, erısítése, a szocializáció biztosítása, a társas szükségletek kielégítése. Az óvodáskorú gyermek életében az érzelmek igen jelentıs szerepet játszanak. A gyermeket nem annyira az értelme, inkább az érzelmei irányítják. Miért tekintjük egyik fı feladatunknak? Az érzelmek cselekvésre ösztönzı, motiváló ereje nagy. ÉRZELEM TEVÉKENYSÉG /FEED BACK = ODA-VISSZA CSATOLÁS/ Emóciók kísérik az észlelést, a külvilágból érkezı információkat, emlékezést, tanulást, gondolkodást. Ennek ismeretében hangsúlyt fektetünk az érzelmi motiválásra.

19 Az érzelmi nevelés hatása a tevékenységre: ÉRZELMI MOTIVÁCIÓ (Érzelmi ráhatás) TEVÉKENYSÉG KÖZBENI FOLYAMATOS MEGERİSÍTÉS (Dicséret, ösztönzés, segítségadás) AZ ALKOTÁS ÖRÖME A tevékenységhez kötıdı pozitív érzelmek a gyermeket a tevékenység folytatására, megismétlésére, illetve újabb tevékenységekre ösztönzik, ezzel a teljes személyiség fejlıdik. Az óvodáskorú gyermek érzelmi életének jellemzıi: érzelmei nem differenciáltak, igen intenzíven élik meg ıket; érzelmei gyorsan csapnak át egyik minıségbıl a másikba; a szeretetre a fizikai igények kielégítésénél is nagyobb szüksége van. Az érzelmi nevelés területei és azok feladatai: 1. A beszoktatás feladatai A gyermek személyiségének fejlıdésében az elsı óvodai napok élménye jelentıs helyet foglal el. Meghatározó jellegő. Feladataink: A gyermek fogadása úgy történik, hogy az óvodában biztonságban és jól érezze magát. Lényegesnek tartjuk a másik ember tiszteletét, megértését. A gyermek közeledését kivárjuk.

20 Fontosnak tartjuk a gyermek minél jobb megismerését már óvodába lépés elıtt. Ennek érdekében bölcsıdei és családlátogatásokat teszünk, anamnézist készítünk. Ösztönözzük a szülıket, hogy nyáron, amikor erre járnak gyermekeikkel, jöjjenek be, ismerkedjenek az óvodával, a gyermekekkel, felnıttekkel. szoros testi kontaktus kialakítására törekszünk. 2. A mindennapok feladatai Törekszünk megismerni a gyermek érzelmi megnyilvánulásait. A gyermek akkor fejlıdik, ha szeretve érzi magát, elfogadjuk saját egyéniségét, tekintetbe vesszük személyes adottságait = az elfogadó szeretettel élünk. Állandó, személyes kontaktus teremtése. Alkalmat teremtünk a gyermekben felgyülemlett pozitív és negatív érzelmek feldolgozására (szerepjáték, bábozás, dramatizálás, mese-vers, ének-zene, rajzolás, festés, mintázás). Reális énkép, akarat, konfliktustőrı képesség fejlesztése. A különbözıség elfogadására nevelünk kiemelten az SNI-s, a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek esetében. Erkölcsi érzelmek fejlesztése: segítségadás együttérzés összetartozás örömszerzés

21 Egészséges életmódra nevelés Célja: A gyermek testi szükségleteinek kielégítése során alapozódjanak azok a magatartási készségek, egészség- és testkultúra, szokások, amelyek az egészséges életvitelhez szükségesek. Az SNI-s és a HHH-s gyerekek kapjanak meg minden segítséget a hátrányaik leküzdéséhez. A családok egészséges életvitelének segítése, életmódbeli szokásainak befolyásolása az egészséges nemzedék felnevelése érdekében. Az életmód formálás egyik lényeges célja a megelızés fontosságának felismertetése. A megvalósítás feladatai A gyermek testi épségének védelme, baleset megelızés. Egészségre nevelés, gondozás, testi komfortérzet kielégítése. Barátságos, biztonságos környezet kialakítása. A tevékenységekhez elegendı idı biztosítása. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása. Gondozás Cél: Az egészség gondozásához szükséges készségek alapozása. Helyes életritmus megteremtése, amelyet a napirend rugalmassága jellemez. A folyamatos játéktevékenységben azonos idıpontban ismétlıdnek: az étkezések, mindennapos testnevelés, mese, levegızés, séta, kinti játék, pihenés.

22 Az óvónı a gyermek jó közérzete érdekében figyelemmel kíséri a játék és egyéb tevékenység mellett a testi szükségleteit és segíti önállóságuk fejlıdését. A helyes testápolás szolgálja a gyermek tisztaságigényének, egészségügyi szokásainak megalapozását. Az önkiszolgáláshoz szükséges készségek elsajátítását a felnıtt és gyermek közötti meghitt kapcsolat segíti. Testápolás közben a gyermek utánzási hajlama lerövidíti a tanulás folyamatát. Fontos a felnıtt állandó segítıkész jelenléte. A megfelelı öltözet a test védelmét szolgálja az idıjárás változásaival szemben, és a gyermeki önállóságot, ízlésvilágát alapozza. A gyermek ruházata a sokféle tevékenység gyakorlásához igazodó, kényelmes, könnyen fel és levehetı legyen. Egészségügyi szempontból szükséges a gyermeknek benti játszóruha, cserecipı, tartalék fehérnemő. Az óvónı megjelenésével, öltözékével mintát ad a gyermeknek. Pihenés A gyermek testi-lelki fejlıdését szolgálja. A pihenési idı alatt biztosítjuk minden gyermek testi-lelki megnyugvását, felüdülését, regenerálódását. Engedélyezzük az otthonról hozott alvós játékok használatát. Ez idı alatt a nem alvó gyermekek nem zavarhatják alvó társaikat. Étkezés A gyermek egészséges fejlıdésének fontos feltétele az életkori sajátosságához megfelelı egészséges táplálkozás, egyéni ízlésének ismerete, formálása. Tiszteletben tartjuk vallási, illetve egyéb okból eltérı étkezést igénylı családok étkezési szokásait.

23 Az étkezés óvodai feltételei önkiszolgálással és naposi tevékenységgel valósulnak meg. Fontos az esztétikus terítés és a kulturált étkezési szokások betartása. A visszatérı zöldség- és gyümölcsfeldolgozó tevékenységek, a közös csemegézés formálják a gyermek szemléletét, a szülık figyelme is ráirányul a nyers zöldség- és gyümölcs-fogyasztás, a rágás fontosságára. Mozgás Belsı igény, élmény a gyermek számára, amit felszabadultan, jókedvően, örömmel végez. A gyermek mozgásigénye egyénileg eltérı. Fontos, hogy a gyermekek minden évszakban, minél több idıt töltsenek a szabadban. Ezáltal edzettebbek lesznek, ellenálló képességük fokozódik, szervezetük alkalmazkodik az évszakok változásaihoz. Feladataink Csoportszobákban párologtatók beállítása, illóolajok használata. Minden eszköz jellel való ellátása. Megfelelıen tisztítható eszközök beszerzése. Lázas, hányós, hasmenéses gyermekek szüleinek értesítése. A homokozók rendszeres pótlása, fertıtlenítése, lazítása, locsolása. Növények telepítésével a környezeti ártalmak csökkentése. Kirándulások szervezése, gyógynövények győjtése, feldolgozása. WC használata intimitás megırzésével (válaszfal, függöny). Helyes kézmosás, kéztörlés, fogmosási szokások kialakítása. A gyermekek levegızésének biztosítása minden nap -10 o C-ig.

24 Anyanyelvi nevelés Az anyanyelv fejlesztése óvodánkban kiemelt jelentıségő, valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az anyanyelvi nevelés feladatait megjelenítjük a nevelési tervekben. Nálunk a helyesen, szépen beszélt anyanyelv érték. A pozitív példa minden, gyermekkel kapcsolatba kerülınél fontos. Az óvónı modell szerepe elsıdleges. Az óvoda, családi nevelést kiegészítı, pótló szerepe folytán bı lehetıséget teremt a gyermeki beszédkedv kiélésére, fenntartására, a gyermekek meghallgatására. Barátságos, oldott légkörben minden gyermekre differenciált figyelem hárul. A hallássérült gyermekek óvodai fejlesztésében hangsúlyt kap a nyelvi kommunikáció megindítása, a kommunikációs igény és tevékenység állandó erısítése, a beszédértés, a szókincs fejlesztés és a beszédértés folyamatos javítása. A kommunikáció különbözı formáinak alakítása, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelıen változik. Fontosnak tartjuk a gyermekekhez közelebb álló testbeszéd, gesztusnyelv, mögöttes tartalom, mimika stb. magas szintő ismeretét, értését, használatát. A fejlesztés épít az utánzásos mintakövetésre és a gyermeki kíváncsiságra. A nyelvi nevelés tevékenységbe ágyazva, a mindennapi élet minden percében jelenlevı. A beszéd fontos eleme a tanulásnak. Így a tényleges kommunikációs helyzetek elısegítik a gondolkodás fejlıdését is. Ezért törekszünk a gyermeki kérdések túlsúlyára, és a megfelelı válaszok megadására. Eközben gondolunk, a beszéd általi érzelmi összetartozás megerısödésére. Joga a gyermeknek a helyes egyensúly érdekében a csend, a regenerálódáshoz szükséges elvonulás. Elismerjük, hogy az anyanyelvi kultúra elsajátítása a gyermek nagy teljesítménye.

25 AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI Játék Gorkij: A játék a gyermek útja annak a világnak a megismeréséhez, amelyben most élnek, és amelyet továbbalakítani hivatottak. Célja: Olyan egészséges, boldog gyermekek nevelése, akiknek a játékban fejlıdik személyiségük, akik képesek vágyaik, ötleteik kibontakoztatására változatos játéktevékenységeken keresztül. Minden egészséges kisgyermek, amikor csak teheti játszik. A játék mindig spontán és önkéntes. A gyermek játéka mindig az öröm keresése. Nem azért játszik, hogy valamit tanuljon, hogy tevékenykedjen vagy létrehozzon, hanem az örömért, mert játszani jó. A játék elválasztja a gyermek és a felnıtt világát. Ez a szubjektív és objektív világ találkozása. Mindenekelıtt a valóság tükrözése, a világ megismerésének egy korai formája és a szerzett ismeretek pontosításának eszköze. A játék során a gyermek a felnıtt tevékenységét sajátos módon, mint mintamodellt reprodukálja. A gyermek a játékban fıként a felnıttek életét, munkáját, egyéb tevékenységét és kapcsolatait tükrözi átalakított formában, mivel beépülnek a gyermek sajátos emlékképei, képzetei, érzelmei és ismeretei. A játék, kísérletezés a gyermek számára: a környezı világ megismerése, új hatások kiváltása, tapasztalatszerzés érzékeléssel, mozgással, emocionálisan, intellektuálisan.

26 Játék közben nem érvényesülnek rideg korlátok, a vágyak dominálnak. A gyermek kellemes érzéseit felelevenítheti, és úgy rendezheti, alakíthatja, ahogy neki tetszik. A gyermek miközben játszik kiadja magából a konfliktusait és a számára elfogadhatatlan ösztönérzéseit. Mikor a gyermek biztonságos környezetben játék útján megszabadul negatív érzelmeitıl, szorongása mérséklıdik, képes lesz arra, hogy könnyebben alkalmazkodjék a normális társadalmi elvárásokhoz. A játék hatása a gyermek személyiségének fejlıdésére Az aktív, önálló, tartalmas játék kibontakozása sokoldalúan alakítja a gyermek személyiségét: az érzelmi nevelés színtere, A játék a lélek megnyilvánulása (Ancsel Éva) a gyermek a játék által ügyesedik, a játék által az ismeretek, tapasztalatok elmélyülnek, beépülnek (interionizálódnak) a tudattartalomba, személyiségtorzító vonások, személyiségzavarok kialakulását elızheti meg, vagy gyógyíthatja az elfojtott érzelmeket, indulatokat, a gyermek a játékban gyakorolja az alkalmazkodást, együttmőködést, kommunikációt, megkönnyíti a szocializáció útját, a közösségi magatartás kialakítását, fejlıdnek a gyermek értelmi képességei, erkölcsi, esztétikai érzelmei, a játékban alakulnak a társas kapcsolatok, a játék közben felmerülı nehézségek leküzdése, a megoldás keresése kibontakoztatja a gyermek intellektuális tevékenységét, tehát szellemi aktivitása fokozódik,

27 fejlıdik a probléma iránti érzékenység, a helyzetfelismerés, szempontváltás, képzelet, fantázia, rugalmasabbá válik a gondolkodás, a játékban fejlıdik, biztosabbá válik a gyermek mozgása (nagy- és finommozgások), játék közben alakul a térérzékelésük, forma- és nagyságérzékelés, fejlıdik a konfliktustőrı- és megoldóképesség. Feladataink a játékban Minél több, változatos játéklehetıséget igyekszünk biztosítani gyermekeink számára. A játék játszva tanítása! Biztosítjuk, hogy a gyermekek saját elgondolásaikat szabadon megvalósíthassák. A segítség módja egyén és életkor függvénye. Közbelépnünk csak akkor szükséges, ha: testi épségüket veszélyeztetik, a konfliktust a gyermekek nem képesek önállóan megoldani, a gyermekek zavarják egymást, veszélyben a játékok épsége. Javaslatok, ötletek a játék továbblendítéséhez. Tudatos játékirányítás, utasítások nélkül.

28 A játék feltételei I. LÉGKÖR szeretetteljes derős nyugodt biztonságot nyújtó II. IDİ A nap folyamán szabad játéktevékenységre jutó idı Nagycsoport Középsı csoport Kiscsoport de. 3,5 4,5 5 du. 1,5 1¼-1,5 1,5 össz.: 5 óra 5,5-6 óra 6-6,5 óra III. HELY mobilizálható tér /a gyermekek ötleteit is figyelembe vesszük/ lehetıség szerint nyugodt helyet biztosítunk külön helyet alakítunk ki a mozgásos játékokat játszó gyermekeknek IV. JÁTÉKSZER, JÁTÉKESZKÖZ tartós, tisztítható, esztétikus kreatív játékhasználat 3 feltétel: testi épség a játék épségének megırzése ne zavarják egymás játékát Egyre több mozgásra inspiráló játékeszköz kerül bevezetésre, látván a gyermekek mozgásigényének növekedését.

29 Játék és tanulás A játék és a tanulás nem ellentétes fogalmak. A játék a tanulás egyik színtere. Amikor játszik emóciók zajlanak, erısödnek, képességek aktivizálódnak. A játékban a gyermek aktív, érdeklıdése (belsı motivációtól indíttatott), figyelme hosszú ideig fennmarad. A gyermek kipróbálja saját képességeit, a siker újbóli tevékenységre ösztönzi. Felhasználható spontán és az óvodapedagógus által irányított tevékenységre. A játék kitőnı talaja a fejlesztésnek, általa észrevétlenül tanul a gyermek. Spontán helyzetek kihasználása. Játékban tanulás. Munka Az óvodai munka az életre való felkészülés lehetıségét biztosítja, a személyiségfejlesztés eszköze. Játékidıben, élethelyzetekben, bármilyen tevékenységben adódik lehetıség munkavégzésre. A munka végzése alapvetı ismereteket és készségeket kíván. A folyamatos visszajelzés motiváló erı, ösztönzı hatású. A gyermeki munka, a gyermek utánzási vágyából fakad. Mozgatója a gyermek aktivitási vágya és a felnıtt megerısítı, dicsérı értékelése. A munka lehetıvé teszi a kitartás, felelısségérzet, kötelességteljesítés gyakorlását, önértékelést. Biztosítani kell a gyermek számára az önálló munkavégzés lehetıségét. A gyermekre csak olyan munkát bízzunk, amit el tud végezni. A munkavégzés rendszeres, folyamatos tevékenység legyen, ami beépül az óvodai

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Budapest, 2011. július 4. Készítette: Horváth Gabriella Tartalomjegyzék Felhasznál irodalom Törvényi háttér Az óvoda adatai Helyzetkép Gyermekkép Óvodakép Személyi

Részletesebben

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Jelölések magyarázata: Fekete szín: az eredeti szöveg Piros szín: a módosítási javaslat 2009. október 6-i szövege, ami újólag került

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés. (Koch Valéria) Jugend träumt Taten, die sie mal vollbringt. (Valeria Koch) Intézményünk, a pécsi Koch Valéria Középiskola, Általános

Részletesebben

ovoda@dany.hu : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE KÉSZÍTETTE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29.

ovoda@dany.hu : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE KÉSZÍTETTE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29. ovoda@dany.hu KÉSZÍTETTE : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29. 1 1. Bevezetı... 4 1.1.Gyermekképünk... 5 1.2.Óvodaképünk Intézményünk jövıképe... 5

Részletesebben

Mozgás Sport Egészség

Mozgás Sport Egészség A Pitypang Óvoda Mozgás Sport Egészség Nevelési Programja Írta: a Pitypang Óvoda nevelıtestülete 2010. Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3. 1. 1. Az óvoda adottságai, bemutatása..3. 1. 2. Az óvoda személyi

Részletesebben

I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA Intézményünk Kispest városközponti rekonstrukciójának negyedik óvodájaként épült fel 1982 - ben. A rövid múlt dinamikus változásai stabil nevelıtestületet, egységes nevelıi szemléletet

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Tengelice Óvodai Oktatási Alapítvány Napközi Otthonos Óvoda 3529 Miskolc Bezerédj I.u.15 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

Tengelice Óvodai Oktatási Alapítvány Napközi Otthonos Óvoda 3529 Miskolc Bezerédj I.u.15 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalomjegyzék Helyi Programunk írása során figyelembe vett jogszabályok 3.o Óvodánk adatai.3.o Bevezető.4.o Célrendszer, Óvodai nevelésünk célja, Óvodánk bemutatása..5.o

Részletesebben

BENEDEK ELEK ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

BENEDEK ELEK ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA BENEDEK ELEK ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Benedek Elek Óvoda nevelőtestülete Úgy gyönyörködj a fiatalokban, Mint akik téged folytatnak majd, De ne magad vágyait, emlékeid álmodd Újra bennük:

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183.

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183. 1037, Remetehegyi út 183. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 202838 Intézményvezető: Legitimációs eljárás Lovász Eszter 1/2013. (.) határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55.

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55. Helyi Nevelési Program PICUR Alapítványi Óvoda Veresegyház Mogyoródi u. 55. 1 Tartalomjegyzék Az intézmény adatai Az intézmény megnevezése: PICUR ALAPÍTVÁNYI ÓVODA Az intézmény székhelye: 2112 Veresegyház,

Részletesebben

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013.

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Napközi Otthonos Óvoda 3015 Csány, Malom út 1. OM azonosító: 031 411 A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Készült: 2013.július 25. KÉSZÍTETTE: A csányi Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete:

Részletesebben

RÁBAPATONAI KATICA ÓVODA Rábapatona PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

RÁBAPATONAI KATICA ÓVODA Rábapatona PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. RÁBAPATONAI KATICA ÓVODA Rábapatona PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 A gyermekek világa a maga féktelen vágyaival és lemondani nem tudásával, varázserő-hitével és mindent megelevenítő fantáziájával legfeljebb

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül 1 Nevelés a tevékenységeken és tapasztalatszerzésen keresztül Napsugár Óvoda-Sonnenschein Kindergarten /Ágfalva, Fő u. 1./ Nevelési Programja Szakértve: 2010 Felülvizsgálva, módosítva: 2013 1 Légy kicsiny

Részletesebben

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető Az óvoda nevelési alapelvei Az óvoda küldetésnyilatkozata 2.Az óvoda jellemző adatai 3.Az óvodai élet megszervezése Az óvoda

Részletesebben

Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető.... 3 1. Óvodai nevelésünk célja, feladata,rendszere és szerkezete..4 1.1. Gyermekképünk..... 4 1.2. Óvodaképünk...

Részletesebben

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Készítette: a Maroshegyi Óvoda nevelıtestülete Hatályos 2013.04.01-tıl Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény

Részletesebben

Székhelye: 6353 Dusnok, Köztársaság u. 20-22. Telephelye: 6353 Dusnok, Óvoda u. 2. szám alatti egységes óvoda-bölcsıde helyi óvodai

Székhelye: 6353 Dusnok, Köztársaság u. 20-22. Telephelye: 6353 Dusnok, Óvoda u. 2. szám alatti egységes óvoda-bölcsıde helyi óvodai Dusnok-Fajsz Társult Általános Mővelıdési Központ, Székhelye: 6353 Dusnok, Köztársaság u. 20-22. Telephelye: 6353 Dusnok, Óvoda u. 2. szám alatti egységes óvoda-bölcsıde helyi óvodai nevelési programja

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000 Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI HELYZETKÉP... 4 2. 1. A családok szociokulturális

Részletesebben

DIMENZIO ÓVODA PROGRAM

DIMENZIO ÓVODA PROGRAM - DIMENZIO ÓVODA PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2.0 2008. 2013. Kiadás Kiadás Módosítva1. 2009.kék Módosítva 2. 2013.piros 2 Tartalom 1. Alapadatok... 4 1.1. Az Óvoda alapadatai... 4 1.2.

Részletesebben

1. BEVEZETŐ GONDOLATOK ÓVODÁNKRÓL

1. BEVEZETŐ GONDOLATOK ÓVODÁNKRÓL Az újabb lélektan meggyőzően fejti ki, hogy a nevelésben a 3-7 éves kor sokkal fontosabb a következő éveknél. A mit ez a kor elront, vagy elmulaszt, később helyrehozni nem lehet. Ezekben az években eldől

Részletesebben

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM Budapest Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat APRÓK FALVA ÓVODA CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM OM 034652 2010 ELŐSZÓ Nevelőtestületem tagjaival 20 éve dolgozom együtt. Pedagógiai munkájukra

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT KÉSZÍTETTE: A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda nevelőtestülete Csontosné Skrabák Éva Fabu Anna Márta Fain Józsefné Karczagné Nagy Klára Kerekné Aradi

Részletesebben

Mindenki egyenlő, de nem egyforma.

Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Integrált pedagógiai Program Pestújhelyi Óvoda M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k a Ó v a o d Budapest, 2013. szeptember 01. Az óvoda adatai Az óvoda neve: Budapest

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben