Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 BEVEZETÉS A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Vonatkozó hatályos jogszabályok... 6 II. FEJEZET... 7 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A költségvetési szerv neve A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata A költségvetési szerv tevékenységei A költségvetési szerv működési köre A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye A költségvetési szerv besorolása A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony...10 III. FEJEZET...10 AZONOSÍTÓ ADATOK A költségvetési szerv azonosító adatai A költségvetési szerv képviseletére jogosultak A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezés joga...10 IV. FEJEZET...11 A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV GAZDÁLKODÁSA Pénzforgalmi számla feletti rendelkezés Szakmai teljesítésigazolás Érvényesítés Utalványozás, az utalványozás ellenjegyzése Költségvetés tervezésével összefüggő feladatok Beszámolással, adatszolgáltatással összefüggő feladatok Beszerzések bonyolításával kapcsolatos eljárási rend Belföldi és külföldi kiküldetések Anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdései A helyiségek és berendezések használatára vonatkozó előírások Reprezentációs kiadások felosztása, azok teljesítésének elszámolása A gépjármű igénybevételének és használatának rendje Telefonhasználat A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje Közalkalmazottak vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége...15 V. FEJEZET...15 A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE, A SZERVEZETI EGYSÉGEK MEGNEVEZÉSE A költségvetési szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megnevezése A szervezeti egységek működési rendje...20 VI. FEJEZET...20 A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV FELADATAI ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE A költségvetési szerv feladatai és hatásköre A költségvetési szerv feladatai Ellátandó tevékenysége...20 [Ide írhatja a szöveget]

3 Szociális foglalkoztatás Szocioterápiás foglalkoztatás: Egyéni fejlesztés Szabadidő szervezés Egészségügyi ellátás Az ellátottak jogai Szociális szolgáltatást végzők jogai A kapcsolattartás rendje A belső kapcsolattartás A külső kapcsolattartás Üzleti kapcsolatok...24 VII. FEJEZET...24 A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV IRÁNYÍTÁSA ÉS SZERVEZETI EGYSÉGEK A költségvetési szerv vezetőinek feladatai Intézményvezető Gazdasági vezető Szakmai vezető Belső ellenőrzési vezető Szakmai belső ellenőr Minőségirányítási vezető Tűz és munkavédelmi vezető Rendszergazda Szakmai csoportok Az intézmény orvosa Ápoló csoport Szociális gondozó csoport Fejlesztő csoport Szabadidő szervező csoport Szociális foglalkozató csoport (segítők, koordinátor) Telephelyek Gazdasági csoport Pénzügyi és számviteli csoport Anyaggazdálkodási csoport Műszaki csoport Élelmezési csoport...40 VIII. FEJEZET...41 RÉSZLETES MUNKAKÖRI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA Ápoló csoport Szakorvos: Intézményi pszichiáter, neurológus Intézményvezető ápoló Csoportvezető - Telephelyvezető Ápolók Mozgásterapeuta Szociális gondozó Takarítónő Fejlesztő csoport Fejlesztő csoportvezető Szociális és mentálhigiénés munkatárs Pedagógusok/ fejlesztők/ Foglalkoztatás szervező, Szabadidő szervező Szociális foglalkoztató csoport Koordinátor Foglalkoztatás szervező/ Segítő/ Gazdasági csoport A pénzügyi és számviteli csoport Főkönyvi könyvelő [Ide írhatja a szöveget]

4 Kontírozó könyvelő Letéti díj-, anyagkönyvelő Térítési díj könyvelő, munkaügyi ügyintéző Pénztáros Adminisztrátor Anyaggazdálkodási csoport Anyaggazdálkodási csoportvezető Mosodai dolgozó Műszaki csoport Műszaki csoportvezető Szakmunkások Gépkocsivezető Portás Élelmezési csoport Élelmezésvezető Szakács Raktáros Konyhalány, Takarító, IX. FEJEZET...60 A SZERVEZETI EGYSÉGEK SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSE, HELYETTESÍTÉS RENDJE A helyettesítés rendje...60 X. FEJEZET...60 VEZETÉST SEGÍTŐ TANÁCSADÓ SZERVEK Vezetői értekezlet ( vezetői tanács ) Csoportértekezlet Összdolgozói munkaértekezlet Érdekképviseleti Fórum Lakógyűlés Szülő hozzátartozó találkozó Közalkalmazotti Tanács Lakó Önkormányzat...62 XI. FEJEZET...63 A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV IRÁNYÍTÁSI-, MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYAI A munkaviszony létrejötte A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére Szabadság A költségvetési szervvel munkaviszonyban álló dolgozók díjazása Saját gépkocsi használata Kártérítési kötelezettség Anyagi felelősség A költségvetési szerv ügyiratkezelése Bélyegzők használata kezelése Munkakörök átadása Eljárás a költségvetési szerv nevében, a költségvetési szerv képviselete A költségvetési szerv nevében történő aláírás Továbbképzés Közlekedési költségtérítés Munkaruha juttatás Dokumentumok kiadásának szabályai A kiadmányozás rendje A költségvetési szerv létesítményeinek és helyiségeinek használati, hasznosítási rendje A költségvetési szervben végezhető reklámtevékenység Belső ellenőrzés...67 [Ide írhatja a szöveget]

5 22. A költségvetési szerv óvó, védő előírások...70 XII. FEJEZET...70 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...70 ZÁRADÉK...73 I. Általános előírások...75 II. Speciális követelmények...77 [Ide írhatja a szöveget]

6 I. Fejezet BEVEZETÉS 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló /1992. évi XXXVIII. az Államháztartásról/ törvény szerint a költségvetési szerv nyilvántartásba vett jogi személy, amely a jogszabályban meghatározott és alapító okiratban rögzített önkormányzati feladatokat közérdekből, alaptevékenységként, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott szerv irányítása, felügyelete mellett, az alapító okiratban megjelölt működési körben közfeladat ellátási kötelezettséggel, éves költségvetésből gazdálkodva végez. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban ) célja, hogy rögzítse a költségvetési szerv adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, működési szabályait annak érdekében, hogy az intézmény szakmai programjában rögzített cél és feladatrendszer megvalósítható legyen. A szabályzat hatálya kiterjed a Fővárosi Önkormányzat Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthonára, mint munkáltatóra, és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi közalkalmazottra, mint munkavállalóra. A költségvetési szerv számára a jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- szervezeti és működési előírásokat a jelen -ben foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni. A feladat és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az irányító szerv által a költségvetési szerv egyéb szervezeti egységeire, vezetőire, dolgozóira előírt feladatokkal, hatáskörökkel. A Szervezeti és Működési Szabályzat megírására a 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 20. -a (1) (2) (3) bekezdése alapján került sor. 2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 2.1. Alapító okirat Az alapító okirat tartalmazza az intézmény működésére vonatkozó legfontosabb adatokat, melyet a fenntartó önkormányzat hagy jóvá Szakmai program Az intézmény szakmai működését a fenntartó által jóváhagyott szakmai program határozza meg, amely a hatályos jogszabályokra épül. A szakmai program elkészítéséről, módosításáról az intézményvezető gondoskodik. 3. Vonatkozó hatályos jogszabályok A költségvetési szerv működése során figyelembe kell venni a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokat, így különösen az alábbiakat: évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről év XXXVIII. tv. az Államháztartásról [Ide írhatja a szöveget]

7 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, évi C. törvény a számvitelről, évi CXXV. tv. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi XXVI. tv. A fogyatékos személyek jogariról és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi III. tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról. 1/2000. (I.7) SzCsM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 9/1999. (XI.24.) SzCsM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről. 112/2006. (V.12.) Korm. rend. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról. 3/2006. (V.17.) ICSSZM: r. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet módosításáról. 141/2000. (VIII.9.) Kormány rendelet, A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól A 292/2009. (XII.19.) Korm. r. az államháztartás működéséről. 193/2003. (XI.26.) Korm. r. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvánosságra hozatala (közzététele) tekintetében az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvényben foglaltak alkalmazandók. 92/2008.(IV.23.)Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról, 249/2009. (XII.24.) Korm. rendelet a államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. 1992/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról, 75/2007. (XII.28.) Főv. Kgy. rendelete a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdoni jogok gyakorlásáról, 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról, 321/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről, 15/2011. (IV.4.) Főv. Kgy. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények formáiról, azok igénybevételéről,, a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjáról és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III.20.) önkormányzati rendelete. [Ide írhatja a szöveget]

8 II. Fejezet Általános rendelkezések 1. A költségvetési szerv neve: Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Székhelye: 8713 Kéthely, Magyari u. 35 Székhelyének ágazati azonosítója: S Telefon: 85/ ; 85/ ; Telefax: 85/ E-mai: Honlap: Telephelyei és ágazati azonosítójuk: S S Kéthely, Hunyadi u. 61. /06/ / S S Kéthely, Hunyadi u. 93. /06/ / S S Kéthely, Ady u. 55. /06/ / 2. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat) Az alapító okirat száma és kelte: 1689/2009. (X.12.), Az 544/1998. (IV.30.), az 545/1998. (IV.30.), az 1920/1999. (X.28.) az 1923/1999. (X.28.), az 1247/2002. (VIII.29.), az 1872/2003. (X.30.), a 875/2004. (IV.29.), az 1245/2005. (V.26.), az 1147/2006. (VI.29.), az 1394/2006. (VIII.31.), a 107/2008. (I.31.), a 738/2008. (IV.24.), az 570/2009. (IV.30.), a 1689/2009. (X.12.), 1231/1992. (IX.24.) továbbá a 1156/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. számú határozatokkal módosított S azonosítási számú Alapító Okirat. 3. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata Személyes gondoskodást nyújtó, szakosított szociális szolgáltatás. 4. A költségvetési szerv tevékenységei a) Ellátandó alaptevékenysége: Az intézmény által nyújtott ellátás formája: ápolást, gondozást nyújtó intézmény Az intézmény által nyújtott ellátás típusa: fogyatékos személyek otthona Az intézmény által nyújtott szolgáltatások integrált szervezeti formája: tiszta profilú intézmény Szakágazat száma: Szakágazgat megnevezése: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (alapvető) TEÁOR száma: TEÁOR szerinti megnevezése: 8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Szakfeladat száma: Szakfeladat megnevezése: Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása (alapvető) [Ide írhatja a szöveget]

9 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Munkahelyi étkezés Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakfeladat száma: Szakfeladat megnevezése: Egyéb vendéglátás TEÁOR száma: TEÁOR szerinti megnevezése: 5629 Egyéb vendéglátás b) Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. c) Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladata: Szakfeladat száma: Szakfeladat megnevezése: Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 5. A költségvetési szerv működési köre Fővárosi illetékességűek ellátása. 6. A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye Budapest Főváros Közgyűlése 1052 Budapest, Városház u A költségvetési szerv besorolása a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó Feladatmutató: Férőhelyek száma: 214 db Ebből: Székhelyen: Kéthely, Magyari u db Telephelyek: Kéthely, Hunyadi u db Kéthely, Hunyadi u db Kéthely, Ady Endre u db Teljesítménymutató: ellátottak száma 214 fő 8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje [Ide írhatja a szöveget]

10 A költségvetési szerv vezetőjét Budapest Főváros Közgyűlése pályázat útján nevezi ki. 9. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény A Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény III. Fejezet Azonosító adatok 1. A költségvetési szerv azonosító adatai Törzsszám: Költségvetési címrend: 2116 Adószám: Pénzforgalmi számla: Számlavezető pénzintézet neve: Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Címe: 8700 Marcal, Rákóczi u Költségvetési szerv KSH besorolása: A költségvetési szerv képviseletére jogosultak Az intézményvezetője, valamint az általa megbízott intézményi dolgozók. 3. A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezés joga A költségvetési szerv használatában levő vagyonra amennyiben a Főv. Kgy. 75/2007 (XII.28.) számú rendelete ettől eltérően nem rendelkezik a vagyonkezelésbe, illetve vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az intézmény vezetője az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körön belül, az alaptevékenység sérelme nélkül a Gazdasági Bizottság egyidejű írásbeli tájékoztatása mellett önállóan dönt az önkormányzati költségvetési intézmény használatában levő a) 50 millió forint könyv szerinti értékhatárt el nem érő ingó vagyon megszerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről és hasznosításáról, b) Ingatlan, ingatlanrész Alkalmi célú igénybevételének biztosításáról az ingyenes, kedvezményes alkalmi célú igénybevétel (46. (2) bekezdés) kivételével, valamint Bérbe, illetve használatba adásáról, legfeljebb 3 év időtartamra, a szerződésbe foglalt időtartam meghosszabbítás lehetősége nélkül. A vagyonkezelés végrehajtásáért felelős szervezeti egységek feladatait a vagyonkezelés rendjét a következő szabályzatok rögzítik: A költségvetési előirányzatok betartásának biztonságát a költségvetési szerv Ügyrendi és Vagyonkezelési Szabályzata biztosítja. A költségvetési szerv fenntartási és működési költségeit a naptári évekre összeállított és az irányító szerv által jóváhagyott költségvetésben irányozza elő. Az irányító szervnek kell gondoskodni az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközről. [Ide írhatja a szöveget]

11 IV. Fejezet A költségvetési szerv gazdálkodása A 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályozza az államháztartás szervezetei, vagyoni és pénzügyi helyzetét, illetőleg a működése és a szaktevékenységei alakulását befolyásoló pénzügyi-gazdasági eseményekre, döntési eljárásokra vonatkozó előírásokat. A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre használható fel. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek részletes szabályait az intézmény Ügyrendje tartalmazza. Tartalmazza továbbá a feladatellátásnak a költségvetési szerv kiadásait, bevételeit befolyásoló, a gazdálkodás előirányzatok keretei között tartását biztosító feltétel- és követelményrendszerét, folyamatát, kapcsolatrendszerét, továbbá a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárást és dokumentumai tartalmát. A költségvetési szerv külön szabályozza a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE rendszer), amely tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. Tartalmazza továbbá az ellenőrzési nyomvonalat, a kockázatelemzést és a kockázat kezelést, valamint a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét is. Az évi III. tv. a szociális igazgatás és szociális ellátásról 122/A (1) bekezdése alapján a szociális szolgáltatást nyújtó költségvetési szerv a mosodai szolgáltatást szerződés szolgáltatás keretében is megszervezheti (az intézményi ruhaneműkre vonatkozóan). 1. Pénzforgalmi számla feletti rendelkezés A pénzforgalmi számla feletti rendelkezésre jogosultakat az intézményvezető jelöli ki. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni az érintett pénzintézethez. Az aláírás bejelentési kartonok egy-egy másolati példányát a gazdasági vezető köteles őrizni. Jogosult: Intézményvezető Gazdasági vezető Szakmai vezető Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje: Kötelezettségvállalásra a költségvetési szerv vezetője, illetve az általa írásban megbízott, a költségvetési szerv alkalmazásában álló személy jogosult. A kötelezettségvállalás kizárólag ellenjegyzés után írásban történhet. A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódóan a kinevezés, illetve a folyamatos teljesítést tartalmazó szerződések kivételével olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege. [Ide írhatja a szöveget]

12 Az ellenjegyzőnek az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet és a kifizetés időpontjában rendelkezésre áll. Azt, hogy kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell legalább a kötelezettségvállalás azonosító számát, az alapjául szolgáló dokumentum meghatározását és keltét, a kötelezettséget vállaló nevét, a kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, évek szerinti felosztását, a kifizetési határidőket és azok jogosultjait, továbbá a teljesítési adatokat. A költségvetési szerv részéről, a beszerzésre, beruházásra, felújításra vállalkozási, szállítási szerződésre csak az intézményvezető vállalhat kötelezettséget. A beruházásokkal, fejlesztésekkel, felújításokkal (karbantartásokkal) kapcsolatban a kivitelezés során felmerülő pótmunkákra (többletmunkákra) csak az intézményvezető vállalhat kötelezettséget. A költségvetési szerv működését érintő irodaszer, egyéb eszköz beszerzésre, a meglévő eszközök, gépek javítására, továbbá a szakkönyvek, közlönyök megrendelésére a gazdasági vezető is vállalhat kötelezettséget. Az élelmiszer beszerzés közbeszerzési eljárás keretében valósul meg. Az élelmezésvezető a megrendeléseket hetente összeállítja, melyre az intézményvezető jóváhagyás után vállal kötelezettséget. A kiküldetési rendelvénnyel kapcsolatban az intézményvezető és az gazdasági vezető vállalhat kötelezettséget. Kötelezettségvállalás ellenjegyzése A kötelezettségvállalás ellenjegyzését az ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a költségvetési szervnél a gazdasági vezető, távollétében az aláírásra kijelölt könyvelő írásban jogosult. Az ellenjegyzőnek az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet. A kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. Az ellenjegyző feladata ellátásához szükség szerint szakértőt vehet igénybe. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előírtaknak, az ellenjegyzőnek írásban tájékoztatni kell az intézményvezetőt. 2. Szakmai teljesítésigazolás A szakmai teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik. A szakmai teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magába foglaló kötelezettségvállalás esetén annak teljesítését. A költségvetési szerv szakmai teljesítés igazolására az egyes szervezeti egységek vezetői jogosultak. gyógyszerbeszerzés, egészségügyi szolgáltatások esetén - az intézményvezető ápoló [Ide írhatja a szöveget]

13 építési beruházások, felújítások, karbantartások, közüzemi szolgáltatások esetén szállítási szolgáltatások, bérletek - a műszaki vezető tisztító és tisztálkodási szerek beszerzése az anyaggazdálkodási csoportvezető Élelmezési anyagok beszerzése élelmezésvezető Üzemanyag beszerzés, kommunikációs szolgáltatások anyaggazdálkodási csoportvezető szakmai jellegű szolgáltatások szakmai vezető irodaszer nyomtatvány könyv folyóirat beszerzésre szakmai vezető A szakmai teljesítésigazolás, a számlán elhelyezett A szakmai teljesítést igazolom bélyegző lenyomattal és az igazolásra jogosult aláírásával történik. 3. Érvényesítés Az érvényesítéssel kapcsolatos feladatokat minden esetben a főkönyvet könyvelő közalkalmazott végzi. Távolléte esetén írásban kijelölt és meghatalmazott könyvelő helyettesíti. Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolásán alapul és az érvényesítőnek ellenőrizni kell az összegszerűséget,a fedezet meglétét és azt, hogy a vonatkozó rendeletek előírásait, valamint a belső szabályzatokban foglaltakat betartották-e. Érvényesítést az a dolgozó végezhet, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel és pénzügyi számviteli képesítéssel rendelkezik. Az érvényesítést végző és a szakmai teljesítést igazoló nem lehet azonos személy. 4. Utalványozás, az utalványozás ellenjegyzése. Az utalványozási jogkört - a kifizetés jogcímétől függetlenül az intézményvezető gyakorolja. Távolléte esetén- írásbeli felhatalmazással a szakmai vezető helyettesíti. Utalványozni az érvényesített okmányra rávezetett vagy külön írásbeli rendelkezéssel lehet. Az utalványozás rendjére vonatkozó szabályok az ebben a pontban leírt kivételtől eltekintve- a kötelezettségvállalás pontban leírtakkal azonos. Az intézményvezető által aláírt munkaszerződések, megbízási szerződések alapján kifizetésre kerülő bérek, megbízási díjak utalványozására az intézményvezető jogosult. Az utalványozás csak az ellenjegyzésre jogosult személy aláírásával együtt érvényes. Az ellenjegyzési jogkört - a kifizetés jogcímétől függetlenül a gazdasági vezető gyakorolja. A gazdasági vezető távolléte esetén az ellenjegyzési jogkört az írásban megbízott könyvelő végzi. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, akinek munkakörével ez összeférhetetlen, és aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója vagy a maga javára látná el. 5. Költségvetés tervezésével összefüggő feladatok - kiadások és bevételek részletes előirányzatonkénti tervezése - kiadások és bevételek szakfeladatrend szerinti tevékenységenkénti részletezése - a költségvetési szerv személyi juttatásinak és létszámának tervezése - költségvetési feladatmutatók állományának és teljesítménymutatóinak tervezése - részletes kiadási és bevételi előirányzatokat megalapozó indokolási lapok készítése. 6. Beszámolással, adatszolgáltatással összefüggő feladatok [Ide írhatja a szöveget]

14 adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, időközi költségvetési jelentés, időközi mérlegjelentés, féléves költségvetési beszámoló, könyvviteli mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány-kimutatás, kiegészítő mellékletek. 7. Beszerzések bonyolításával kapcsolatos eljárási rend A beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárási rendet a költségvetési szerv anyaggazdálkodási és raktározási szabályzata rögzíti. 8. Belföldi és külföldi kiküldetések A belföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával kapcsolatban a Munkajogi kötelezettségek és jogosultságok Szabályzatában leírtak szerint jár el a költségvetési szerv. Az elszámolását a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza. 9. Anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdései Nincs olyan kérdés, melyet a költségvetési szerv nem szabályozott. 10. A helyiségek és berendezések használatára vonatkozó előírások A helyiségek bérbeadásával kapcsolatosan a 75/2007. (XII.28.) Főv. Kgy. Rendelet 51. -a szerint jár el a költségvetési szerv. Térítése a Vagyonkezelési Szabályzatban foglaltak szerint történik. 11. Reprezentációs kiadások felosztása, azok teljesítésének elszámolása Az intézmény költségvetése reprezentációs költség előirányzatot nem tartalmaz. 12. A gépjármű igénybevételének és használatának rendje A költségvetési szerv tulajdonában lévő gépjárművek igénybevételét és használatának rendjét a Gépjármű üzemeltetési Szabályzat tartalmazza. 13. Telefonhasználat A költségvetési szerv tulajdonában lévő telefonokat magáncélra csak térítés ellenében lehet használni, melyet számítógépes program felügyel a székhelyen, a telephelyeken pedig a vezető nyilvántartása alapján történik az elszámolás. Mobiltelefont az érvényben levő jogszabályok alapján használhatják, melyből 2 db van, egyiket a porta szolgálatnál a másikat az intézményvezetőnél található. A vezetékes telefont magáncélra használók az SZJA törvény szerint költségtérítésre kötelezettek. 14. A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje. [Ide írhatja a szöveget]

15 Az intézmény saját honlapján és a közadattárban jelenteti meg a kötelezően közzéteendő adatokat. 15. Közalkalmazottak vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége január 1.-től az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettekről szóló évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.) alapvetően megváltoztatta a közalkalmazottak vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét. Szükségességét a közbizalom érvényesülésének alapvető követelménye indokolta. A kötelezettséget meghatározott munkaköröket betöltők számára teszi kötelezővé a jogszabály. Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett munkakörök: intézményvezető gazdasági vezető pénzügyi és számviteli csoportvezető élelmezésvezető anyaggazdálkodási csoportvezető intézményvezető ápoló szakmai vezető műszaki csoportvezető belső ellenőrzési vezető A vagyonnyilatkozat tételre a közalkalmazott a foglalkoztatás megkezdésekor, a évi CLII tv. 3 (1) pontja értelmében az adott évben, június 30-ig, ezt követően az intézményvezetőnek a gazdasági vezetőnek és a belső ellenőrnek évente, illetve c) e) pontja apján meghatározott személyeknek kétévente kell vagyonnyilatkozatot tenni. V. Fejezet A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működési rendje, a szervezeti egységek megnevezése A költségvetési szerv szervezeti felépítését alá- és fölérendeltségi viszonyát a szervezeti séma tartalmazza. Szakmai alapellátás engedélyezett létszám: Intézményüzemeltetés engedélyezett létszám: Összesen: 105 fő 40 fő 145 fő 1. A költségvetési szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megnevezése A költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető. Az intézményvezető vezetői, szakmai- gazdasági tevékenységét, az egészségügyi és gazdasági- műszaki feladatkörök ellátására szervezett, funkcionálisan tagolt, két nagy részegység vezetőinek együttműködésével látja el. A költségvetési szerv szervezete a csoportok összehangolt, együttműködő tevékenysége által biztosítja a költségvetés és a gazdasági- pénzügyi lehetősek hatékony működtetésével megalapozva a korszerű szakmai követelményeknek, jogszabályi előírásoknak megfelelően a fogyatékos személyek minőségileg, tartalmilag magas szintű szociális intézményi ellátását. [Ide írhatja a szöveget]

16 Az intézményvezetőnek alárendelten működnek a következő szervezeti egységek: Szakmai Csoport Ápoló csoport szociális gondozó csoport fejlesztő csoport szabadidő szervező csoport szociális foglalkoztatói csoport Gazdasági Csoport pénzügyi és számviteli csoport anyaggazdálkodási csoport műszaki csoport élelmezési csoport Az intézmény vezetőjéhez tartozó munkakörök Belső Ellenőrzési Vezető Szakmai belső ellenőr Minőségirányítási vezető Tűz és Munkavédelmi Vezető Rendszergazda Szakmai vezető Gazdasági vezető/ Általános helyettes/ [Ide írhatja a szöveget]

17 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely Intézményvezető 24. old. Tűz- munkavédelmi vezető 34. oldal Szakmai belső ellenőr 32. oldal Minőségirányítási vezető 33. oldal Belsőellenőrzési vezető 30. oldal Rendszergazda 35. oldal Szakmai vezető 28. oldal Gazdasági vezető Általános helyettes 27. oldal Szakmai csoport dolgozói 35. oldal Gazdasági csoport dolgozói 38. oldal

18 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely Gazdasági vezető 27. oldal Pénzügyi és számviteli csoport 38. oldal Anyaggazdálkodási csoport 39. oldal Műszaki csoport 40. oldal Élelmezési csoport 40. oldal Anyaggazdálkodási csoportvezető 53. oldal Műszaki csoportvezető 54. oldal Élelmezésvezető 57. oldal Könyvelők 50. oldal Raktáros 58. oldal Szakmunkások 55. oldal Szakácsok 58. oldal Adminisztrátor 52. oldal Mosodai dolgozók 53. oldal Portások 57. oldal Raktáros 58. oldal Pénztáros 52. oldal Gépkocsivezető 56. oldal Konyhalányok Takarítónők 59. oldal

19 Szakmai vezető 28. oldal Ápoló csoport 41. oldal Szociális gondozó csoport 36. oldal Fejlesztő csoport 46. oldal Szabadidő szervező csoport 37. oldal Szociális foglalkoztató csoport 49. oldal Intézmény orvosa 41. oldal Intézmény vezetőápoló 41. oldal Fejlesztő csoportvezető 46. oldal Csoportvezetők telephely vezetők 42. oldal Ápoló(nő)-k 43. oldal Szociális gondozók 45. oldal Mozgásterapeuta 44. oldal Szociális és mentálhigiénés munkatárs 46. oldal Pedagógus (fejlesztő) 47. oldal Szabadidő szervező 48. oldal Koordinátor 49. oldal Foglalkoztatás vezető Segítők 49.o. Takarítók 45. oldal Telephelyek 38. oldal Foglalkoztatás szervező 48. oldal [Ide írhatja a szöveget]

20 2. A szervezeti egységek működési rendje A költségvetési szerv folyamatosan működik. Az egységek, részlegek, csoportok részletes munkarendjét az intézmény vezetője a helyi adottságok figyelembevételével határozza meg és a csoportvezetők készítik el. Az intézmény házirendjét az irányító szerv hagyja jóvá. A házirend mind a lakókra, mind a közalkalmazottakra kötelező előírásokat tartalmaz. A hivatalos munkarend, mely a munkaidőt és a pihenőidőt (ebédidő) tartalmazza a Munkajogi kötelezettségek és jogosultságok szabályzatban található. VI. Fejezet A költségvetési szerv feladatai és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 1. A költségvetési szerv feladatai és hatásköre A költségvetési szerv számára meghatározott feladatokról és hatáskörökről, a szervezeti egységek dolgozói közötti feladatok és hatáskörök megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik. Az egyes szervezeti egységek a vezetőiken keresztül látják el a kapcsolattartó feladataikat egymással és az intézmény vezetőjével, biztosítva az akadálytalan információáramlást és az összhangot. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az irányító szerv által a költségvetési szerv egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. 2. A költségvetési szerv feladatai 2.1. Ellátandó tevékenysége A hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a fogyatékos személyek otthonában azzal a fogyatékos személlyel létesíthető intézményi jogviszony, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. Az önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, értelmi fogyatékos személyek ellátása, ápolása, gondozása, az ellátást igénybe vevő fogyatékosságának, életkorának, egészségi állapotának megfelelő szinten tartó, képességfejlesztő, munkavégzés célú foglalkoztatása. A fogyatékos személyek otthonában elkülönítetten kell megszervezni a kiskorúak és a felnőttek, valamint az enyhe értelmi fogyatékos személyek és a középsúlyos, illetve súlyos értelmi fogyatékos személyek ellátását. A nagykorú fogyatékos személy intézményi ellátását úgy kell megszervezni, hogy számára az állapotának megfelelő önállóság, döntési lehetőség biztosított legyen. Biztosítani kell részére a fogyatékosságának megfelelő szinten tartó, képességfejlesztő foglalkozást, munkajellegű foglalkoztatást, (szociális foglalkoztatás és szocioterápiás foglalkozás) továbbá sport- és szabadidős tevékenység végzését is. Az intézményben történő ellátás igénybevételének módja: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Oldal: 20 / 85

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 0 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-201 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap : www.efozsira.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány IDŐSEK OTTHONA 2030 Érd, Árpád u. 26. www.napfenyotthon.hu, arpad@napfenyotthon.hu Tel: 06 23/368-400 Fax: 06 23/364-792 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (9700 Szombathely Bogáti út 72.) (a továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona Bonyhád SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Záradék: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 20. (2)

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyó záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot jóváhagyom. Szekszárd, 200_, Tolna

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 45./2007. (VII. 11.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA SZERVEZETI

Részletesebben

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabó Béla igazgató A szakmai program 2. számú melléklete I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE S Z E K S Z Á R D 7100. Szekszárd, Palánki út 3. S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Záradék: A Tolna

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat

Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta mb. intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail:

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter. Szervezeti és Működési Szabályzat

Területi Szociális Központ Sajószentpéter. Szervezeti és Működési Szabályzat Területi Szociális Központ Sajószentpéter Szervezeti és Működési Szabályzat I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban:

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Hajdúböszörmény, 2011. 1 veletek vagyok minden napon / Máté 28, 20b / Preambulum Az Egyház küldetése, hogy

Részletesebben

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 01. 01-től Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A FORENO NONPROFIT Kft. Szervezeti

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szociális, Lakásés Egészségügyi Bizottsága a /2010.(II.15.) SZLEB határozatával jóváhagyott

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2014 Tartalomjegyzék Általános jellemzők: 3 Általános szabályok.... 4. A szakmai program tartalma...5 Az szakmai

Részletesebben

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg)

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg) "Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére."

Részletesebben

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai...

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai... ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója Szervezeti és működési szabályzata Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója

Részletesebben

KIVONAT. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből KIVONAT Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből 211/2011. (XI.08.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 III. AZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szivárvány Ház Fogyatékosok Református Otthona Tiszafüred 5350 Temető u.1. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Elfogadva: A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő- testületének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága 65/2015.(III.25.) sz. határozatával Készítette:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Érvényes: 2010. január 1-jétől

Szervezeti és Működési Szabályzat. Érvényes: 2010. január 1-jétől Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: 2010. január 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK 1.1 Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 1.2 Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok...4 1.2.1 Alapító

Részletesebben

1. Általános és bevezető szabályok

1. Általános és bevezető szabályok 1 Tartalom 1. Általános és bevezető szabályok 3. old. 2. Az intézmény szervezete 10. old. 2.1 Az intézmény működésének rendje 10. old. 2.2 Szervezeti egységek közti kapcsolattartás módja 12. old. 2.3 Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27) 501-400 Fax: (27) 313 412 email: szochaztitkarsag@gmail.com honlap: www.szocialishaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben