Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 BEVEZETÉS A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Vonatkozó hatályos jogszabályok... 6 II. FEJEZET... 7 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A költségvetési szerv neve A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata A költségvetési szerv tevékenységei A költségvetési szerv működési köre A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye A költségvetési szerv besorolása A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony...10 III. FEJEZET...10 AZONOSÍTÓ ADATOK A költségvetési szerv azonosító adatai A költségvetési szerv képviseletére jogosultak A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezés joga...10 IV. FEJEZET...11 A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV GAZDÁLKODÁSA Pénzforgalmi számla feletti rendelkezés Szakmai teljesítésigazolás Érvényesítés Utalványozás, az utalványozás ellenjegyzése Költségvetés tervezésével összefüggő feladatok Beszámolással, adatszolgáltatással összefüggő feladatok Beszerzések bonyolításával kapcsolatos eljárási rend Belföldi és külföldi kiküldetések Anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdései A helyiségek és berendezések használatára vonatkozó előírások Reprezentációs kiadások felosztása, azok teljesítésének elszámolása A gépjármű igénybevételének és használatának rendje Telefonhasználat A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje Közalkalmazottak vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége...15 V. FEJEZET...15 A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE, A SZERVEZETI EGYSÉGEK MEGNEVEZÉSE A költségvetési szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megnevezése A szervezeti egységek működési rendje...20 VI. FEJEZET...20 A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV FELADATAI ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE A költségvetési szerv feladatai és hatásköre A költségvetési szerv feladatai Ellátandó tevékenysége...20 [Ide írhatja a szöveget]

3 Szociális foglalkoztatás Szocioterápiás foglalkoztatás: Egyéni fejlesztés Szabadidő szervezés Egészségügyi ellátás Az ellátottak jogai Szociális szolgáltatást végzők jogai A kapcsolattartás rendje A belső kapcsolattartás A külső kapcsolattartás Üzleti kapcsolatok...24 VII. FEJEZET...24 A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV IRÁNYÍTÁSA ÉS SZERVEZETI EGYSÉGEK A költségvetési szerv vezetőinek feladatai Intézményvezető Gazdasági vezető Szakmai vezető Belső ellenőrzési vezető Szakmai belső ellenőr Minőségirányítási vezető Tűz és munkavédelmi vezető Rendszergazda Szakmai csoportok Az intézmény orvosa Ápoló csoport Szociális gondozó csoport Fejlesztő csoport Szabadidő szervező csoport Szociális foglalkozató csoport (segítők, koordinátor) Telephelyek Gazdasági csoport Pénzügyi és számviteli csoport Anyaggazdálkodási csoport Műszaki csoport Élelmezési csoport...40 VIII. FEJEZET...41 RÉSZLETES MUNKAKÖRI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA Ápoló csoport Szakorvos: Intézményi pszichiáter, neurológus Intézményvezető ápoló Csoportvezető - Telephelyvezető Ápolók Mozgásterapeuta Szociális gondozó Takarítónő Fejlesztő csoport Fejlesztő csoportvezető Szociális és mentálhigiénés munkatárs Pedagógusok/ fejlesztők/ Foglalkoztatás szervező, Szabadidő szervező Szociális foglalkoztató csoport Koordinátor Foglalkoztatás szervező/ Segítő/ Gazdasági csoport A pénzügyi és számviteli csoport Főkönyvi könyvelő [Ide írhatja a szöveget]

4 Kontírozó könyvelő Letéti díj-, anyagkönyvelő Térítési díj könyvelő, munkaügyi ügyintéző Pénztáros Adminisztrátor Anyaggazdálkodási csoport Anyaggazdálkodási csoportvezető Mosodai dolgozó Műszaki csoport Műszaki csoportvezető Szakmunkások Gépkocsivezető Portás Élelmezési csoport Élelmezésvezető Szakács Raktáros Konyhalány, Takarító, IX. FEJEZET...60 A SZERVEZETI EGYSÉGEK SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSE, HELYETTESÍTÉS RENDJE A helyettesítés rendje...60 X. FEJEZET...60 VEZETÉST SEGÍTŐ TANÁCSADÓ SZERVEK Vezetői értekezlet ( vezetői tanács ) Csoportértekezlet Összdolgozói munkaértekezlet Érdekképviseleti Fórum Lakógyűlés Szülő hozzátartozó találkozó Közalkalmazotti Tanács Lakó Önkormányzat...62 XI. FEJEZET...63 A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV IRÁNYÍTÁSI-, MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYAI A munkaviszony létrejötte A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére Szabadság A költségvetési szervvel munkaviszonyban álló dolgozók díjazása Saját gépkocsi használata Kártérítési kötelezettség Anyagi felelősség A költségvetési szerv ügyiratkezelése Bélyegzők használata kezelése Munkakörök átadása Eljárás a költségvetési szerv nevében, a költségvetési szerv képviselete A költségvetési szerv nevében történő aláírás Továbbképzés Közlekedési költségtérítés Munkaruha juttatás Dokumentumok kiadásának szabályai A kiadmányozás rendje A költségvetési szerv létesítményeinek és helyiségeinek használati, hasznosítási rendje A költségvetési szervben végezhető reklámtevékenység Belső ellenőrzés...67 [Ide írhatja a szöveget]

5 22. A költségvetési szerv óvó, védő előírások...70 XII. FEJEZET...70 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...70 ZÁRADÉK...73 I. Általános előírások...75 II. Speciális követelmények...77 [Ide írhatja a szöveget]

6 I. Fejezet BEVEZETÉS 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló /1992. évi XXXVIII. az Államháztartásról/ törvény szerint a költségvetési szerv nyilvántartásba vett jogi személy, amely a jogszabályban meghatározott és alapító okiratban rögzített önkormányzati feladatokat közérdekből, alaptevékenységként, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott szerv irányítása, felügyelete mellett, az alapító okiratban megjelölt működési körben közfeladat ellátási kötelezettséggel, éves költségvetésből gazdálkodva végez. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban ) célja, hogy rögzítse a költségvetési szerv adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, működési szabályait annak érdekében, hogy az intézmény szakmai programjában rögzített cél és feladatrendszer megvalósítható legyen. A szabályzat hatálya kiterjed a Fővárosi Önkormányzat Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthonára, mint munkáltatóra, és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi közalkalmazottra, mint munkavállalóra. A költségvetési szerv számára a jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- szervezeti és működési előírásokat a jelen -ben foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni. A feladat és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az irányító szerv által a költségvetési szerv egyéb szervezeti egységeire, vezetőire, dolgozóira előírt feladatokkal, hatáskörökkel. A Szervezeti és Működési Szabályzat megírására a 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 20. -a (1) (2) (3) bekezdése alapján került sor. 2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 2.1. Alapító okirat Az alapító okirat tartalmazza az intézmény működésére vonatkozó legfontosabb adatokat, melyet a fenntartó önkormányzat hagy jóvá Szakmai program Az intézmény szakmai működését a fenntartó által jóváhagyott szakmai program határozza meg, amely a hatályos jogszabályokra épül. A szakmai program elkészítéséről, módosításáról az intézményvezető gondoskodik. 3. Vonatkozó hatályos jogszabályok A költségvetési szerv működése során figyelembe kell venni a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokat, így különösen az alábbiakat: évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről év XXXVIII. tv. az Államháztartásról [Ide írhatja a szöveget]

7 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, évi C. törvény a számvitelről, évi CXXV. tv. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi XXVI. tv. A fogyatékos személyek jogariról és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi III. tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról. 1/2000. (I.7) SzCsM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 9/1999. (XI.24.) SzCsM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről. 112/2006. (V.12.) Korm. rend. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról. 3/2006. (V.17.) ICSSZM: r. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet módosításáról. 141/2000. (VIII.9.) Kormány rendelet, A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól A 292/2009. (XII.19.) Korm. r. az államháztartás működéséről. 193/2003. (XI.26.) Korm. r. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvánosságra hozatala (közzététele) tekintetében az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvényben foglaltak alkalmazandók. 92/2008.(IV.23.)Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról, 249/2009. (XII.24.) Korm. rendelet a államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. 1992/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról, 75/2007. (XII.28.) Főv. Kgy. rendelete a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdoni jogok gyakorlásáról, 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról, 321/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről, 15/2011. (IV.4.) Főv. Kgy. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények formáiról, azok igénybevételéről,, a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjáról és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III.20.) önkormányzati rendelete. [Ide írhatja a szöveget]

8 II. Fejezet Általános rendelkezések 1. A költségvetési szerv neve: Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Székhelye: 8713 Kéthely, Magyari u. 35 Székhelyének ágazati azonosítója: S Telefon: 85/ ; 85/ ; Telefax: 85/ E-mai: Honlap: Telephelyei és ágazati azonosítójuk: S S Kéthely, Hunyadi u. 61. /06/ / S S Kéthely, Hunyadi u. 93. /06/ / S S Kéthely, Ady u. 55. /06/ / 2. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat) Az alapító okirat száma és kelte: 1689/2009. (X.12.), Az 544/1998. (IV.30.), az 545/1998. (IV.30.), az 1920/1999. (X.28.) az 1923/1999. (X.28.), az 1247/2002. (VIII.29.), az 1872/2003. (X.30.), a 875/2004. (IV.29.), az 1245/2005. (V.26.), az 1147/2006. (VI.29.), az 1394/2006. (VIII.31.), a 107/2008. (I.31.), a 738/2008. (IV.24.), az 570/2009. (IV.30.), a 1689/2009. (X.12.), 1231/1992. (IX.24.) továbbá a 1156/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. számú határozatokkal módosított S azonosítási számú Alapító Okirat. 3. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata Személyes gondoskodást nyújtó, szakosított szociális szolgáltatás. 4. A költségvetési szerv tevékenységei a) Ellátandó alaptevékenysége: Az intézmény által nyújtott ellátás formája: ápolást, gondozást nyújtó intézmény Az intézmény által nyújtott ellátás típusa: fogyatékos személyek otthona Az intézmény által nyújtott szolgáltatások integrált szervezeti formája: tiszta profilú intézmény Szakágazat száma: Szakágazgat megnevezése: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (alapvető) TEÁOR száma: TEÁOR szerinti megnevezése: 8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Szakfeladat száma: Szakfeladat megnevezése: Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása (alapvető) [Ide írhatja a szöveget]

9 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Munkahelyi étkezés Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakfeladat száma: Szakfeladat megnevezése: Egyéb vendéglátás TEÁOR száma: TEÁOR szerinti megnevezése: 5629 Egyéb vendéglátás b) Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. c) Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladata: Szakfeladat száma: Szakfeladat megnevezése: Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 5. A költségvetési szerv működési köre Fővárosi illetékességűek ellátása. 6. A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye Budapest Főváros Közgyűlése 1052 Budapest, Városház u A költségvetési szerv besorolása a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó Feladatmutató: Férőhelyek száma: 214 db Ebből: Székhelyen: Kéthely, Magyari u db Telephelyek: Kéthely, Hunyadi u db Kéthely, Hunyadi u db Kéthely, Ady Endre u db Teljesítménymutató: ellátottak száma 214 fő 8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje [Ide írhatja a szöveget]

10 A költségvetési szerv vezetőjét Budapest Főváros Közgyűlése pályázat útján nevezi ki. 9. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény A Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény III. Fejezet Azonosító adatok 1. A költségvetési szerv azonosító adatai Törzsszám: Költségvetési címrend: 2116 Adószám: Pénzforgalmi számla: Számlavezető pénzintézet neve: Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Címe: 8700 Marcal, Rákóczi u Költségvetési szerv KSH besorolása: A költségvetési szerv képviseletére jogosultak Az intézményvezetője, valamint az általa megbízott intézményi dolgozók. 3. A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezés joga A költségvetési szerv használatában levő vagyonra amennyiben a Főv. Kgy. 75/2007 (XII.28.) számú rendelete ettől eltérően nem rendelkezik a vagyonkezelésbe, illetve vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az intézmény vezetője az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körön belül, az alaptevékenység sérelme nélkül a Gazdasági Bizottság egyidejű írásbeli tájékoztatása mellett önállóan dönt az önkormányzati költségvetési intézmény használatában levő a) 50 millió forint könyv szerinti értékhatárt el nem érő ingó vagyon megszerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről és hasznosításáról, b) Ingatlan, ingatlanrész Alkalmi célú igénybevételének biztosításáról az ingyenes, kedvezményes alkalmi célú igénybevétel (46. (2) bekezdés) kivételével, valamint Bérbe, illetve használatba adásáról, legfeljebb 3 év időtartamra, a szerződésbe foglalt időtartam meghosszabbítás lehetősége nélkül. A vagyonkezelés végrehajtásáért felelős szervezeti egységek feladatait a vagyonkezelés rendjét a következő szabályzatok rögzítik: A költségvetési előirányzatok betartásának biztonságát a költségvetési szerv Ügyrendi és Vagyonkezelési Szabályzata biztosítja. A költségvetési szerv fenntartási és működési költségeit a naptári évekre összeállított és az irányító szerv által jóváhagyott költségvetésben irányozza elő. Az irányító szervnek kell gondoskodni az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközről. [Ide írhatja a szöveget]

11 IV. Fejezet A költségvetési szerv gazdálkodása A 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályozza az államháztartás szervezetei, vagyoni és pénzügyi helyzetét, illetőleg a működése és a szaktevékenységei alakulását befolyásoló pénzügyi-gazdasági eseményekre, döntési eljárásokra vonatkozó előírásokat. A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre használható fel. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek részletes szabályait az intézmény Ügyrendje tartalmazza. Tartalmazza továbbá a feladatellátásnak a költségvetési szerv kiadásait, bevételeit befolyásoló, a gazdálkodás előirányzatok keretei között tartását biztosító feltétel- és követelményrendszerét, folyamatát, kapcsolatrendszerét, továbbá a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárást és dokumentumai tartalmát. A költségvetési szerv külön szabályozza a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE rendszer), amely tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. Tartalmazza továbbá az ellenőrzési nyomvonalat, a kockázatelemzést és a kockázat kezelést, valamint a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét is. Az évi III. tv. a szociális igazgatás és szociális ellátásról 122/A (1) bekezdése alapján a szociális szolgáltatást nyújtó költségvetési szerv a mosodai szolgáltatást szerződés szolgáltatás keretében is megszervezheti (az intézményi ruhaneműkre vonatkozóan). 1. Pénzforgalmi számla feletti rendelkezés A pénzforgalmi számla feletti rendelkezésre jogosultakat az intézményvezető jelöli ki. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni az érintett pénzintézethez. Az aláírás bejelentési kartonok egy-egy másolati példányát a gazdasági vezető köteles őrizni. Jogosult: Intézményvezető Gazdasági vezető Szakmai vezető Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje: Kötelezettségvállalásra a költségvetési szerv vezetője, illetve az általa írásban megbízott, a költségvetési szerv alkalmazásában álló személy jogosult. A kötelezettségvállalás kizárólag ellenjegyzés után írásban történhet. A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódóan a kinevezés, illetve a folyamatos teljesítést tartalmazó szerződések kivételével olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege. [Ide írhatja a szöveget]

12 Az ellenjegyzőnek az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet és a kifizetés időpontjában rendelkezésre áll. Azt, hogy kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell legalább a kötelezettségvállalás azonosító számát, az alapjául szolgáló dokumentum meghatározását és keltét, a kötelezettséget vállaló nevét, a kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, évek szerinti felosztását, a kifizetési határidőket és azok jogosultjait, továbbá a teljesítési adatokat. A költségvetési szerv részéről, a beszerzésre, beruházásra, felújításra vállalkozási, szállítási szerződésre csak az intézményvezető vállalhat kötelezettséget. A beruházásokkal, fejlesztésekkel, felújításokkal (karbantartásokkal) kapcsolatban a kivitelezés során felmerülő pótmunkákra (többletmunkákra) csak az intézményvezető vállalhat kötelezettséget. A költségvetési szerv működését érintő irodaszer, egyéb eszköz beszerzésre, a meglévő eszközök, gépek javítására, továbbá a szakkönyvek, közlönyök megrendelésére a gazdasági vezető is vállalhat kötelezettséget. Az élelmiszer beszerzés közbeszerzési eljárás keretében valósul meg. Az élelmezésvezető a megrendeléseket hetente összeállítja, melyre az intézményvezető jóváhagyás után vállal kötelezettséget. A kiküldetési rendelvénnyel kapcsolatban az intézményvezető és az gazdasági vezető vállalhat kötelezettséget. Kötelezettségvállalás ellenjegyzése A kötelezettségvállalás ellenjegyzését az ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a költségvetési szervnél a gazdasági vezető, távollétében az aláírásra kijelölt könyvelő írásban jogosult. Az ellenjegyzőnek az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet. A kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. Az ellenjegyző feladata ellátásához szükség szerint szakértőt vehet igénybe. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előírtaknak, az ellenjegyzőnek írásban tájékoztatni kell az intézményvezetőt. 2. Szakmai teljesítésigazolás A szakmai teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik. A szakmai teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magába foglaló kötelezettségvállalás esetén annak teljesítését. A költségvetési szerv szakmai teljesítés igazolására az egyes szervezeti egységek vezetői jogosultak. gyógyszerbeszerzés, egészségügyi szolgáltatások esetén - az intézményvezető ápoló [Ide írhatja a szöveget]

13 építési beruházások, felújítások, karbantartások, közüzemi szolgáltatások esetén szállítási szolgáltatások, bérletek - a műszaki vezető tisztító és tisztálkodási szerek beszerzése az anyaggazdálkodási csoportvezető Élelmezési anyagok beszerzése élelmezésvezető Üzemanyag beszerzés, kommunikációs szolgáltatások anyaggazdálkodási csoportvezető szakmai jellegű szolgáltatások szakmai vezető irodaszer nyomtatvány könyv folyóirat beszerzésre szakmai vezető A szakmai teljesítésigazolás, a számlán elhelyezett A szakmai teljesítést igazolom bélyegző lenyomattal és az igazolásra jogosult aláírásával történik. 3. Érvényesítés Az érvényesítéssel kapcsolatos feladatokat minden esetben a főkönyvet könyvelő közalkalmazott végzi. Távolléte esetén írásban kijelölt és meghatalmazott könyvelő helyettesíti. Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolásán alapul és az érvényesítőnek ellenőrizni kell az összegszerűséget,a fedezet meglétét és azt, hogy a vonatkozó rendeletek előírásait, valamint a belső szabályzatokban foglaltakat betartották-e. Érvényesítést az a dolgozó végezhet, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel és pénzügyi számviteli képesítéssel rendelkezik. Az érvényesítést végző és a szakmai teljesítést igazoló nem lehet azonos személy. 4. Utalványozás, az utalványozás ellenjegyzése. Az utalványozási jogkört - a kifizetés jogcímétől függetlenül az intézményvezető gyakorolja. Távolléte esetén- írásbeli felhatalmazással a szakmai vezető helyettesíti. Utalványozni az érvényesített okmányra rávezetett vagy külön írásbeli rendelkezéssel lehet. Az utalványozás rendjére vonatkozó szabályok az ebben a pontban leírt kivételtől eltekintve- a kötelezettségvállalás pontban leírtakkal azonos. Az intézményvezető által aláírt munkaszerződések, megbízási szerződések alapján kifizetésre kerülő bérek, megbízási díjak utalványozására az intézményvezető jogosult. Az utalványozás csak az ellenjegyzésre jogosult személy aláírásával együtt érvényes. Az ellenjegyzési jogkört - a kifizetés jogcímétől függetlenül a gazdasági vezető gyakorolja. A gazdasági vezető távolléte esetén az ellenjegyzési jogkört az írásban megbízott könyvelő végzi. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, akinek munkakörével ez összeférhetetlen, és aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója vagy a maga javára látná el. 5. Költségvetés tervezésével összefüggő feladatok - kiadások és bevételek részletes előirányzatonkénti tervezése - kiadások és bevételek szakfeladatrend szerinti tevékenységenkénti részletezése - a költségvetési szerv személyi juttatásinak és létszámának tervezése - költségvetési feladatmutatók állományának és teljesítménymutatóinak tervezése - részletes kiadási és bevételi előirányzatokat megalapozó indokolási lapok készítése. 6. Beszámolással, adatszolgáltatással összefüggő feladatok [Ide írhatja a szöveget]

14 adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, időközi költségvetési jelentés, időközi mérlegjelentés, féléves költségvetési beszámoló, könyvviteli mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány-kimutatás, kiegészítő mellékletek. 7. Beszerzések bonyolításával kapcsolatos eljárási rend A beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárási rendet a költségvetési szerv anyaggazdálkodási és raktározási szabályzata rögzíti. 8. Belföldi és külföldi kiküldetések A belföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával kapcsolatban a Munkajogi kötelezettségek és jogosultságok Szabályzatában leírtak szerint jár el a költségvetési szerv. Az elszámolását a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza. 9. Anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdései Nincs olyan kérdés, melyet a költségvetési szerv nem szabályozott. 10. A helyiségek és berendezések használatára vonatkozó előírások A helyiségek bérbeadásával kapcsolatosan a 75/2007. (XII.28.) Főv. Kgy. Rendelet 51. -a szerint jár el a költségvetési szerv. Térítése a Vagyonkezelési Szabályzatban foglaltak szerint történik. 11. Reprezentációs kiadások felosztása, azok teljesítésének elszámolása Az intézmény költségvetése reprezentációs költség előirányzatot nem tartalmaz. 12. A gépjármű igénybevételének és használatának rendje A költségvetési szerv tulajdonában lévő gépjárművek igénybevételét és használatának rendjét a Gépjármű üzemeltetési Szabályzat tartalmazza. 13. Telefonhasználat A költségvetési szerv tulajdonában lévő telefonokat magáncélra csak térítés ellenében lehet használni, melyet számítógépes program felügyel a székhelyen, a telephelyeken pedig a vezető nyilvántartása alapján történik az elszámolás. Mobiltelefont az érvényben levő jogszabályok alapján használhatják, melyből 2 db van, egyiket a porta szolgálatnál a másikat az intézményvezetőnél található. A vezetékes telefont magáncélra használók az SZJA törvény szerint költségtérítésre kötelezettek. 14. A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje. [Ide írhatja a szöveget]

15 Az intézmény saját honlapján és a közadattárban jelenteti meg a kötelezően közzéteendő adatokat. 15. Közalkalmazottak vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége január 1.-től az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettekről szóló évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.) alapvetően megváltoztatta a közalkalmazottak vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét. Szükségességét a közbizalom érvényesülésének alapvető követelménye indokolta. A kötelezettséget meghatározott munkaköröket betöltők számára teszi kötelezővé a jogszabály. Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett munkakörök: intézményvezető gazdasági vezető pénzügyi és számviteli csoportvezető élelmezésvezető anyaggazdálkodási csoportvezető intézményvezető ápoló szakmai vezető műszaki csoportvezető belső ellenőrzési vezető A vagyonnyilatkozat tételre a közalkalmazott a foglalkoztatás megkezdésekor, a évi CLII tv. 3 (1) pontja értelmében az adott évben, június 30-ig, ezt követően az intézményvezetőnek a gazdasági vezetőnek és a belső ellenőrnek évente, illetve c) e) pontja apján meghatározott személyeknek kétévente kell vagyonnyilatkozatot tenni. V. Fejezet A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működési rendje, a szervezeti egységek megnevezése A költségvetési szerv szervezeti felépítését alá- és fölérendeltségi viszonyát a szervezeti séma tartalmazza. Szakmai alapellátás engedélyezett létszám: Intézményüzemeltetés engedélyezett létszám: Összesen: 105 fő 40 fő 145 fő 1. A költségvetési szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megnevezése A költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető. Az intézményvezető vezetői, szakmai- gazdasági tevékenységét, az egészségügyi és gazdasági- műszaki feladatkörök ellátására szervezett, funkcionálisan tagolt, két nagy részegység vezetőinek együttműködésével látja el. A költségvetési szerv szervezete a csoportok összehangolt, együttműködő tevékenysége által biztosítja a költségvetés és a gazdasági- pénzügyi lehetősek hatékony működtetésével megalapozva a korszerű szakmai követelményeknek, jogszabályi előírásoknak megfelelően a fogyatékos személyek minőségileg, tartalmilag magas szintű szociális intézményi ellátását. [Ide írhatja a szöveget]

16 Az intézményvezetőnek alárendelten működnek a következő szervezeti egységek: Szakmai Csoport Ápoló csoport szociális gondozó csoport fejlesztő csoport szabadidő szervező csoport szociális foglalkoztatói csoport Gazdasági Csoport pénzügyi és számviteli csoport anyaggazdálkodási csoport műszaki csoport élelmezési csoport Az intézmény vezetőjéhez tartozó munkakörök Belső Ellenőrzési Vezető Szakmai belső ellenőr Minőségirányítási vezető Tűz és Munkavédelmi Vezető Rendszergazda Szakmai vezető Gazdasági vezető/ Általános helyettes/ [Ide írhatja a szöveget]

17 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely Intézményvezető 24. old. Tűz- munkavédelmi vezető 34. oldal Szakmai belső ellenőr 32. oldal Minőségirányítási vezető 33. oldal Belsőellenőrzési vezető 30. oldal Rendszergazda 35. oldal Szakmai vezető 28. oldal Gazdasági vezető Általános helyettes 27. oldal Szakmai csoport dolgozói 35. oldal Gazdasági csoport dolgozói 38. oldal

18 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely Gazdasági vezető 27. oldal Pénzügyi és számviteli csoport 38. oldal Anyaggazdálkodási csoport 39. oldal Műszaki csoport 40. oldal Élelmezési csoport 40. oldal Anyaggazdálkodási csoportvezető 53. oldal Műszaki csoportvezető 54. oldal Élelmezésvezető 57. oldal Könyvelők 50. oldal Raktáros 58. oldal Szakmunkások 55. oldal Szakácsok 58. oldal Adminisztrátor 52. oldal Mosodai dolgozók 53. oldal Portások 57. oldal Raktáros 58. oldal Pénztáros 52. oldal Gépkocsivezető 56. oldal Konyhalányok Takarítónők 59. oldal

19 Szakmai vezető 28. oldal Ápoló csoport 41. oldal Szociális gondozó csoport 36. oldal Fejlesztő csoport 46. oldal Szabadidő szervező csoport 37. oldal Szociális foglalkoztató csoport 49. oldal Intézmény orvosa 41. oldal Intézmény vezetőápoló 41. oldal Fejlesztő csoportvezető 46. oldal Csoportvezetők telephely vezetők 42. oldal Ápoló(nő)-k 43. oldal Szociális gondozók 45. oldal Mozgásterapeuta 44. oldal Szociális és mentálhigiénés munkatárs 46. oldal Pedagógus (fejlesztő) 47. oldal Szabadidő szervező 48. oldal Koordinátor 49. oldal Foglalkoztatás vezető Segítők 49.o. Takarítók 45. oldal Telephelyek 38. oldal Foglalkoztatás szervező 48. oldal [Ide írhatja a szöveget]

20 2. A szervezeti egységek működési rendje A költségvetési szerv folyamatosan működik. Az egységek, részlegek, csoportok részletes munkarendjét az intézmény vezetője a helyi adottságok figyelembevételével határozza meg és a csoportvezetők készítik el. Az intézmény házirendjét az irányító szerv hagyja jóvá. A házirend mind a lakókra, mind a közalkalmazottakra kötelező előírásokat tartalmaz. A hivatalos munkarend, mely a munkaidőt és a pihenőidőt (ebédidő) tartalmazza a Munkajogi kötelezettségek és jogosultságok szabályzatban található. VI. Fejezet A költségvetési szerv feladatai és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 1. A költségvetési szerv feladatai és hatásköre A költségvetési szerv számára meghatározott feladatokról és hatáskörökről, a szervezeti egységek dolgozói közötti feladatok és hatáskörök megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik. Az egyes szervezeti egységek a vezetőiken keresztül látják el a kapcsolattartó feladataikat egymással és az intézmény vezetőjével, biztosítva az akadálytalan információáramlást és az összhangot. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az irányító szerv által a költségvetési szerv egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. 2. A költségvetési szerv feladatai 2.1. Ellátandó tevékenysége A hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a fogyatékos személyek otthonában azzal a fogyatékos személlyel létesíthető intézményi jogviszony, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. Az önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, értelmi fogyatékos személyek ellátása, ápolása, gondozása, az ellátást igénybe vevő fogyatékosságának, életkorának, egészségi állapotának megfelelő szinten tartó, képességfejlesztő, munkavégzés célú foglalkoztatása. A fogyatékos személyek otthonában elkülönítetten kell megszervezni a kiskorúak és a felnőttek, valamint az enyhe értelmi fogyatékos személyek és a középsúlyos, illetve súlyos értelmi fogyatékos személyek ellátását. A nagykorú fogyatékos személy intézményi ellátását úgy kell megszervezni, hogy számára az állapotának megfelelő önállóság, döntési lehetőség biztosított legyen. Biztosítani kell részére a fogyatékosságának megfelelő szinten tartó, képességfejlesztő foglalkozást, munkajellegű foglalkoztatást, (szociális foglalkoztatás és szocioterápiás foglalkozás) továbbá sport- és szabadidős tevékenység végzését is. Az intézményben történő ellátás igénybevételének módja: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Oldal: 20 / 85

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 23-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt.

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt. 122/2009. (IX. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program

Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program 1.sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program I. Az intézmény célja, feladata: Az Intézmény neve és székhelye: Pécs

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona Zalaegerszeg, Posta út 144. Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 20. évi formanyomtatványok, mellékletek Zalaegerszeg, 20. február

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása,

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása, 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza Sorszám: D/3. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 1.1. Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. sz. 1.2. Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 55/F. 2. Jogszabályban

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 117/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Kikelet Ápoló-Gondozó Otthona Tarpa Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Kikelet Ápoló-Gondozó Otthona Tarpa Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti Működési Szabályzat A Szervezeti Működési Szabályzatot Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete... számú határozatával fogadta el.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon V-89/4737/2013. sz. határozat 1. melléklete Módosító Okirat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2012. december 20. napján

Részletesebben

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 9666-1/2006. TERVEZET /2006. ( ) ICSSZEM r e n d e l e t e a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

Szépkorúak Otthona Várpalota SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szépkorúak Otthona Várpalota SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szépkorúak Otthona Várpalota SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Alapadatok A szervezeti és működési szabályzat hatálya kiterjed: az intézmény vezetőire az intézmény dolgozóira az intézmény szolgáltatásait

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a költségvetési szerv adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda Ügyiratszám: 23595/2012. Tisztelt Bizottság! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok-

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Fogyatékosok Otthona Zsira

Fogyatékosok Otthona Zsira Okiratszám: 48944-46/2013. Fogyatékosok Otthona Zsira Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak és az államháztartásról

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 0 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-201 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap : www.efozsira.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2014. december 12

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép: A Közgyűlés II-12/314.106/2016. számú határozatának 1. melléklete Okirat száma: 499005/2016. Módosító okirat A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben