A MI KIS BIRODALMUNK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRSEKHALMI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MI KIS BIRODALMUNK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRSEKHALMI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA"

Átírás

1 A MI KIS BIRODALMUNK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRSEKHALMI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA Készítette: Unszorg Jánosné Marancsik Lászlóné Hatályos:

2 Tartalomjegyzék Az óvoda adatai Települési helyzetkép I. Nevelésünk rendszere I/1. I/2. I/3. Gyermekkép, óvodakép Óvodai nevelésünk célja, alapelveink Óvodai nevelésünk rendszere II. Az óvodai nevelésünk tartalma II/1. A nevelés alapvető keretei II/1. 1. Gondozás és életmód alakítás II/1. 2. A szocializáció II/2. Tevékenységi formák II/2. 1. A játék II/2. 2. A munka jellegű tevékenység II/2. 3. Tanulás II/3. A fejlesztés tartalmi eszközei II/3.1. a Anyanyelvi nevelés b Nemzetiségi német nyelvi nevelés 2. Irodalmi nevelés 3. Zenei nevelés 4. Vizuális nevelés 5. Környezet megismerésére nevelés: matematikai jellegű tapasztalás környezeti jellegű tapasztalás 6. Testi nevelés III. IV. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrált nevelése Kapcsolatok más nevelési intézményekkel V. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek /IPR VI. vii. Az óvoda szakmai dokumentumai Az óvodai élet megszervezésének elvei Személyi feltételek Tárgyi feltételek (Eszközök, felszerelések jegyzéke) Érvényességi rendelkezések Legitimációs záradék Felhasznált irodalom

3 Az óvoda adatai: ÉRSEKHALMI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 6348 ÉRSEKHALMA, DÓZSA GY. ÚT 1. TEL. : 06 / ; 06/ FENNTARTÓ: ÉRSEKHALMA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE OM AZONOSÍTÓ: Csoportok száma: egy- vegyes Férőhelyek száma: 25 Óvodapedagógusok száma: 2 dajkák száma: 1 Jelen módosítás alapja: évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről -363/2012 (XII.17.) Kormányrendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról -A Felső-Bácskai ÁMK Óvodájának Érsekhalmi Tagintézménye HOP 3

4 Települési helyzetkép Érsekhalma Bács-Kiskun megye déli részén, a Kalocsa-Jánoshalma-Baja városok közötti háromszögben, a Bajai kistérség északi részén helyezkedik el. Bács-Kiskun megyében és a Duna-Tisza közén is igen kevés olyan település található, amely már az időszámítást megelőző középső bronzkorban is lakott település volt. Érsekhalma e települések egyike. Még ma is láthatók a több ezer éves földvárak. A Duna menti síkság itt méter magas alámosott löszparttal rendelkezik Viszonylag érintetlen oldalain csodálatos cserjés díszlik (Ez az ún. Hétvölgy vidéke). A védett terület növényvilága rendkívül gazdag. Községünk január 1-én nyert községi rangot, ez időtől önállóan működik. A település kialakulásában fontos szerepet játszott egyfelől a korábbi érseki tulajdon, majd a Hosszúhegyi Állami Gazdaság gazdálkodása. A községi komfortfokozat folyamatos fejlődésével a település jó lehetőségeket biztosít az itt letelepedni, illetve pihenni vágyóknak. Községünk csendes település, melyet a természeti adottságai, és az itt lakó emberek szorgalma tett széppé, kellemessé, komfortossá. Az igazgatási területen belül több nagyobb vállalkozás (Agro Cup Kft.- fafeldolgozás; Gemenc ZRT erdő-, és vadgazdálkodás), és több kisebb vállalkozás is (pl.: Anna Borház borászat) megtalálható. Az itt élő emberek, leginkább gyümölcstermesztéssel, szőlőtermesztéssel, bortermeléssel, mezőgazdasággal foglalkoznak. A községet egyéni gazdálkodók almáskertjei szegélyezik. A környéken több családi állatfarm is található sok apróbb nagyobb állattal. A mintegy 640 főt számláló falu önkormányzata körjegyzőségben működik a szomszédos községgel. Az önkormányzat egy iskolát kétosztályos alsó tagozattal, s egy vegyes csoportos óvodát tart fenn. Érsekhalmán három civil szervezet működik, melyek szoros kapcsolatot tartanak fenn egymással. Az Együtt Érsekhalmáért Egyesület, Az Érsekhalmi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány, és az Az Érsekhalmi Óvodásokért Alapítvány mind azon munkálkodik, hogy községünk lakosainak életét szebbé, jobbá varázsolja. Az óvodai alapítvány az óvoda épületén belül külön alkalmazottal működtet egy bölcsődés korúakat befogadó családi napközit is. Az általános iskolával szoros együtt működésben dolgozunk. Az iskola több éve nemzetiségi német programmal dolgozik. Ezt aláépítendő vezettük be óvodánkban a nemzetiségi nyelvi nevelést 2007-ben. Német nemzetiség a lakosság körében kis százalékban, de megtalálható. Legfőképp a környező sváb településekről ideházasodott emberek révén. A szülői igény 100%-os, így hát megpróbálunk eleget tenni ennek a kérésnek. Tudjuk, hogy a feladat nyelvileg képzett pedagógust kíván. A két óvónő német nemzetiségi óvodapedagógusi diplomával rendelkezik. Vegyes életkorú csoportunk összetétel adta lehetőségeit kihasználva próbáljuk megteremteni a feltételeket, és a kétnyelvű óvodai nevelést megvalósítani. Programunk egyéni, több híres, jól bevált programból merít. 4

5 I. NEVELÉSÜNK RENDSZERE I/1. Gyermekkép, óvodakép Gyermekképünk Az óvodai nevelés gyermekközpontúságát figyelembe véve helyi programunkban a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszünk. Kiinduló pontunk az, hogy az ember egyedi, mással nem helyettesíthető individuum. Minden gyermek egy fejlődő személyiség, akit életének ebben a nálunk eltöltött időszakában sok fejlesztő hatás ér. Ahhoz, hogy a nevelő hatások minél eredményesebbek legyenek szükséges gyermekeink belső igényeinek figyelembevétele, valamint a testi és lelki szükségleteik biztosítása. Kellő odafigyeléssel fedezzük fel minden gyermekünkben az egyedit, a csak rá jellemzőt. Nevelő hatásunk akkor lesz eredményes, ha intelmeink gyermekeinkben saját követeléssé belső cselekvésre késztető motívummá alakulnak át. Heterogén életkorú csoportunkban nagyok az egyéni fejlődésbeli eltérések. A vegyes összetétel adta lehetőségeket szeretnénk munkánk során minél inkább kiaknázni, s ez által elérni, hogy gyermekeink érdeklődő, jókedvűen tevékenykedő, kiegyensúlyozott emberek legyenek. Óvodaképünk Az óvoda három főszereplője, a gyermek, az óvodapedagógus, a szülő. Az óvoda kiegészíti a család nevelési feladatainak ellátását. Óvodánk nyitott a szülők számára, betekintést nyerhetnek gyermekeik óvodai életébe szülői értekezletek, egyéni nyíltnapok, nyílt ünnepek alkalmával. Óvodánk az Alapító Okiratában és az Országos Óvodai Alapprogramban meghatározott alapvető óvodai funkciók ellátását valósítja meg, melyek a következők: - óvó, védő, - szociális, - nevelő és személyiségfejlesztő funkciók. Az óvoda közvetlenül segíti az iskolai beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Migráns, nemzetiségi gyermekek nevelése esetén biztosítja az önazonosság megőrzését és ápolását, nyelvi nevelését, multikulturális nevelésen alapuló integrációját Sajátos célkitűzéseink közé tartozik: ünnepeink, néphagyományaink megismertetése, s óvodai tevékenységeink e köré építése. Szeretnénk a zenei nevelésben felhasználni népi kultúránk és a nemzetiségi kultúra alapjait. Életünk során a kommunikációhoz szorosan kapcsolódik az illem. Illemszabályok tanításával, szokássá alakításával szeretnénk elérni a gyermekek magatartásának jó irányú fejlődését. Mély természet szeretet kialakítására, a környezettudatos magatartás kialakulására fektetünk hangsúlyt. Célunk az egyéni képességfejlesztés, másság kezelése az esélyegyenlőség megteremtése. Szeretnénk, ha a programunk az egyéni képesség fejlesztését, az egyénre figyelést, a gyermek életben való eligazodását, magatartás kultúrájának csiszolását szolgálná. 5

6 I/2. Óvodai nevelésünk célja, alapelveink Helyi programunk célja gyermekeink sokoldalú, harmonikus fejlődésének a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának elősegítése. Fő elveink: - Játékosság, szabad játék elve - Tevékenységbe ágyazott műveltségtartalmak közvetítésének elve - Egyéni készségek kibontakoztatásának elve - Személyiséghez igazodás elve - Környezettudatos magatartás kialakításának elve - Az iskolai közösségbe való beilleszkedéshez szükséges személyiségvonások közvetett kialakításának elve - Elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés, bizalom elve - Optimális környezet biztosításának elve - Innovatív pedagógiai felfogás elve - Nemzetiségi, nyelvi, multikulturális nevelés elve - Gyermeket megillető jogok, egyenlő hozzáférés elve Feladatai A testi, lelki szükségletek kielégítése: - Gondozás- és életmód alakítás - Szocializáció - Az anyanyelvi-, és értelmi nevelés fejlesztés megvalósítása Gondozás- és életmód-alakítás: - A gyermek, mozgásigényének kielégítése - Harmonikus összerendezett mozgásfejlődésének elősegítése - Testi képességek fejlődésének segítése - Gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése - Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészség megőrzés szokásainak kialakítása - A gyermek fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása - A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása - Megfelelő szakemberek bevonásával, a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve a speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása A szocializáció Az óvodás gyermek magatartása érzelmileg vezérelt. A derűs óvodai légkör megteremtése érdekében szükséges, hogy: - A gyermek megszeresse az óvodát. Az óvodában kedvező érzelmi hatások érjék, kapcsolatai pozitív érzelmi töltésűek legyenek. - Az óvodánk segítse a gyermek szocializációs érzékenységének fejlődését, az én tudat alakulását, s engedjen teret érvényesítő törekvéseinek. - Az óvodánk teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermek kielégíthesse társas szükségleteit: a nagyobbak vigyázhassanak kisebb társaikra, s a kisebbek merjék igénybe venni a nagyok segítségét - Nevelje a gyermeket a különbözőségek elfogadására, tiszteletére 6

7 - Az óvodai életünk segítse a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat) fejlődését. - A gyermek kíváncsiságára építve elő kell segítenünk, hogy óvodásaink tudjanak rácsodálkozni a szépre, jóra és tudják tisztelni és becsülni azt - Az óvónők, dajkák óvodánkban mindig úgy dolgozzanak, hogy tudják, viselkedésük modell értékű a gyermek számára. - A nehezen nevelhető gyermekek, az alacsonyabb fejletségi szintű, sérült, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve kimagasló képességekkel rendelkező mind sajátos törődést igényel. Ezt észre kell vennünk, és szükség esetén szakember segítségét kérni. Az anyanyelvi, értelmi nevelés, fejlesztés megvalósítása - A kétnyelvű kommunikációs fejlesztés kiemelt jelentőségű feladatunk. - ANYANYELV-NEMZETISÉGI NYELV - 1. Beszédhelyzetek, beszélő környezet teremtése - 2. A gyermek beszélő kedvének megőrzése, az anyanyelv, nemzetiségi nyelv megbecsülésére, szeretetére nevelés közben - 3. A beszéd technikájának javítása helyes mintaadással, szabályközvetítéssel a javítgatás elkerülésével - 4. Értelmes beszéd - szókincs, mondatszerkesztés, összefüggő beszéd, párbeszéd stb. fejlesztése A kommunikációs képesség részének a nonverbális kommunikációnak fejlesztése (testtartás, mimika, tekintet, gesztus) - A gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, valamint meglévő ismereteire, élményeire építve valamennyi tevékenységi forma keretében biztosítanunk kell a változatos tevékenységeket, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhetnek természeti és társadalmi környezetünkről. - Képességek fejlesztése: spontán szerzett tapasztalatok, ismeretek rendszerezése bővítése, különböző élethelyzetekben való gyakorlása, (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás, kreativitás fejlesztése) 7

8 I/3. Óvodai nevelésünk rendszere Óvodai tevékenységünket, feladatainkat rendszerbe foglaljuk. A rendszer elemeinek egymásra épülése, komplett módon érvényesülése biztosítja céljaink megvalósulását. A rendszer elemei CÉL, FELADAT A nevelés Tevékenységi Fejlesztés tartalmi Kapcsolatok más alapvető keretei formák eszközei nevelési színterekkel Játék Anyanyelvi Család nevelés Iskola munka, tanulás Egészségügyi intézmények Speciális nevelési intézmény Külső világ megism. nevelés, Irodalmi nev., zenei nev., vizuális nevelés Testi nevelés Gondozás, életmód-alakítás, szocializáció 8

9 II. AZ ÓVODAI NEVELÉSÜNK TARTALMA II/1. A nevelés alapvető keretei II/1. 1 Gondozás és életmód alakítás II/ A fejlesztés tartalma A helyes életritmus, a rendszeres megszokott időben végzett tevékenységek visszahatnak az életfolyamatokra. A gyermek testi és szellemi fejlődésének alapvető feltétele a gondozás központi kérdése: a napirend. Több gyermek korán ( órakor) érkezik az óvodába reggelizés nélkül. A reggeli elfogyasztása az elkülönített reggeliző asztalnál történik. A játékidő biztosítása miatt a tízórai elfogyasztása folyamatosan két asztalnál fél 9-től fél 10-ig történik. Ez alatt az idő alatt az előkészítő asztalról önkiszolgálással (saját evőeszközét elvéve) a gyermek bármikor elfogyaszthatja az ételt. Étkezést követően mindenkinek el kell pakolnia maga után. A dajka ügyel az étkezés lefolyására. A többi étkezés kötött keretek között zajlik. A délutáni pihenő ideje minden gyermek számára folyamatos. A nagyobbaknál nem kötelező a 2 óra pihenő csak a csend megtartása szükséges. Egész testet megmozgató frissítő tornát énekkel, verssel kombinálva minden nap végzünk. Ez kb. 20 percen át tart. NAPIREND Időtartam Tevékenységek 6, Gyermekek érkezése, játék a csoportszobában, egyéni reggeli (fél nyolcig) 8,30 9,30 Folyamatos tízórai, játék, egyéni foglalkozás, kezdeményezés 9,30 10,00 Komplex foglalkozás (mese, vers, dramatizálás, német, ének, mozgás) 10,00 11,45 Mikrocsoportos foglalkozás, udvari játék, séta, kirándulás 11,45 12,00 Készülődés az ebédhez ,30 Ebéd 12,30 13,00 Tisztálkodás, fogmosás, készülődés a pihenéshez 13,00 14,30 Pihenés 14,30 15,00 Folyamatos felkelés, tisztálkodás, mozgásos játék 15,00 16,30 Uzsonna, játék 9

10 A táplálkozás a növekedés és fejlődés egyik fontos feltétele, a fejlődéssel járó testépítést biztosítja. Óvodánkban tízórai, ebéd, és uzsonna áll a gyerekek rendelkezésére. Az esetleges óvodában elfogyasztott reggelivel kapcsolatban az óvónő adjon tanácsot a szülőknek. Jeles alkalmakkor ünnepi asztalt terítünk, amikor a csoport egy közös asztalnál ül. (pl. farsang). Heti egy megszabott gyümölcsnapot tartunk. Ilyenkor minden gyermek gyümölccsel érkezik. Kétszeri alkalommal szolgáljuk fel a hozott gyümölcsöt. A testápolás a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, rendszeres és szükségszerinti tisztálkodásukat és ez irányú igényük kialakulását szolgálja. A gyerekek jó közérzetéhez a felnőtt közelségére is szükség van. Főként a kisebbek igénylik ezt. A gondozás e feladatai páros jellegűek, intimek.(pl. orrfújás, popsi törlés, WC-re kísérés) Ezek a tevékenységek eleinte a kapcsolat felvételt szolgálják, majd a tevékenység megtanulására irányulnak. A mosdóbeli tevékenységek (fogmosás, kézmosás) sorrendje legyen mindig ugyanaz, a gyerekek saját dolgaikat használják csak. Az udvarról bejövet, és a tornafoglalkozások után a fésülködést is végeztesse el az óvónő. Az öltözködés védekezés az időjárás változásai ellen, de a gyerekek ízlését is fejlesztheti. A teremben benti ruha és cipő használata kötelező. A ruha hangsúlyozza a fiús és lányos jegyeket. Az óvodai ünnepélyeken ünneplő ruha ajánlott. Kisebb gyermekek számára javasolt egy garnitúra tartalék fehérnemű. Tornafoglalkozásra tornaruhát, tornacipőt igényelünk a szülőktől. Az edzés a gyermek egészségének fenntartása, a megbetegedések megelőzése szempontjából fontos. A test megfelelő edzettségét sokféle mozgásos tevékenységgel, levegőzéssel próbáljuk elérni. Ehhez az óvoda udvara kínál jó lehetőségeket. Légfürdőzésre kiváló alkalom az udvari játék (időjárástól függően nap mint nap ), séták, kirándulások. A pihenés, a nyugodt alvás feltétele, az erős belső és külső ingerek kiküszöbölése. A csoport szobában csend és nyugalom legyen. Az óvodapedagógus mesével altasson, és tartsa tiszteletben a gyermek alvási szokásait. (kendő, kisállat, stb.) A gyermekek számára friss levegőt kell biztosítani. Felső ruháikat (szoknya, nadrág) a pihenés idejére leveszik. Az óvónő az alvás ideje alatt tartózkodjék a gyerekek között. II/ Az óvoda pedagógus feladatai Az óvoda lehetőségeinek figyelembe vételével az óvónő feladata a tárgyi környezet elrendezése, pótlása, óvása, amelynek védelmében a gyerekekkel együtt tevékenyen részt vesz. Az óvoda udvarának kialakítása a gyermekek tevékenységének sok féleségét szolgálja. A tárgyi felszerelésen túl füves, betonozott és homokos laza területek álljanak a gyerekek rendelkezésére. Fedett rész biztosítsa a levegőzést kedvezőtlen időjárás esetén is. Az óvoda helyiségeit az előírási normáknak megfelelően kell kialakítani. A többszöri szellőztetést minden helyiségben biztosítani kell. A játék sarkokban a kedvelt játék tevékenységek kellékei mind szerepeljenek. A szükségszerinti kézmosás (pl: gyurmázás) a csoportszoba melletti mosdóban történik. Az óvónőknek és dajkáknak biztosítani kell az állandó felügyeletet. A mosdóban minden gyereknek legyen saját törölközője, fogmosáshoz szükséges eszköze. Az óvoda helyiségeit és udvarát olyan állapotban kell tartani, hogy azt a gyerekek állandóan használhassák. A napközben megbetegedett gyerekeket az óvónő különítse el, ha szükségesnek tartja, hívja az orvost. A szülőket, minél előbb értesítse. Az óvónő a gondozási tevékenység végzése során tanítsa a nemzetiségi nyelv szavait. Használjon német nyelvű utasításokat. 10

11 II/ A fejlődés jellemzői Táplálkozás Óvodáskor végére megtanulják a kulturált étkezés szokásait. Önállóan szednek, meg tudják ítélni az étel mennyiségét. A villát és a kést megfelelően tudják használni. Ügyelnek az asztal és a környezet rendjére. Önállóan töltenek maguknak. Testápolás Önállóan tisztálkodnak. Felszólítás nélkül kezet mosnak WC használat után, étkezés előtt és a kezüket szennyező tevékenységek után. Egyedül, megfelelően törlik az orrukat. Önállóan mosnak fogat. Példát mutatnak és segítenek a kisebbeknek. Öltözködés Megfelelő sorrendben és önállóan öltöznek, vetkőznek. Ruháikat rendben hajtogatva tárolják. Cipőfűzőjüket megkötik. Ha fáznak, illetve melegük van, segítenek magukon. Tudnak több német kifejezést. Megértik, illetve használják, ismételgetik az elhangzott utasításokat. Kialakulnak a környezet védelméhez, megóvásához kapcsolódó alapvető szokások. II/ Kapcsolatok más nevelési területekkel Az óvodai nevelés minden területén megjelenik a gondozás. A gyerek testi nevelésén kívül hozzá járul az egész személyiség alakulásához: pl. tisztaság igény kialakítása: vizuális foglalkozás idején a ruha ujjának feltűrése. II/1. 2. A szocializáció II/ A fejlesztés tartalma Beszoktatás Az első találkozás az óvodával minden gyermek esetében alapvetően befolyásolja az óvodához fűződő későbbi kapcsolatát. Óvodapedagógustól, dajkától nagyfokú tapintatot igényel a gyermek. A beszoktatás kettős feladat: egyrészt a gyermeket, másrészt a szülőket szoktatjuk az új környezethez. A szülő, ha teheti és szeretné, néhány napot, illetve néhány órát gyermekével együtt tölthet az óvodában. Így segítheti elő a zökkenőmentes beszoktatást. Főbb tennivalók: A leendő óvodások szüleit ismerjük, de családlátogatással, és többszöri beszélgetéssel kell a kapcsolatot elmélyíteni. A gyermekek adatainak a fejlődési naplóba való beiktatása. Szülői értekezlet tartása, melyen meghallgatjuk a szülők kéréseit, igényeit. Az óvodába lépést követő egy-két hónapon keresztül az óvoda minden dolgozója a nagyobb gyerekekkel együtt fokozott figyelemmel fordul az új óvodások felé. A gyermekek kedvenc tárgyaikat, biztonságukat fokozó dolgaikat magukkal hozhatják. A beszoktatás óvodánkban folyamatos, év közben is felveszünk gyermeket, ha akkor tölti be a harmadik életévét. Távlatok és hagyományok, ünnepek A közös tevékenység a gyermek fejlődésének serkentője. A csoportos készülődések, tervezgetések, a holnap öröme távlatot jelenthet számára. Szeretnénk, ha nevelő munkánknak alapvető keretet adnának a hagyományok, ünnepek. Nagymértékben e köré építjük óvodai tevékenységünket. Célszerű tehát minden alkalmat megragadni a hagyományok, ünnepek kialakítására. 11

12 Az óvodai élet szokásai, hagyományai, ünnepei érzelmi átélésre, gazdagon motivált tevékenységekre biztosítanak lehetőséget. Ünnepeink - Születésnapok, névnapok: minden gyermekre ugyanolyan szempontok szerint vonatkozik.(köszöntés, ajándék megszokott hagyományok szerint). - Mikulás ünnep: élő Mikulással, szülők részvételével zajlik. - Karácsony: sok-sok készülődéssel, mézeskalácssütéssel, a fenyőfa körül ülésével - Farsang: jelmezkészítéssel, farsangi bál rendezésével történik. - Március 15.-i Nemzeti ünnep toborzódalok éneklésével, zászlóvonulással zajlik. - Húsvét: tojásfestéssel, locsolóversek tanulásával. - Anyák napja: ajándékkészítéssel, anyák köszöntésével - Gyermeknap lovas kocsi kirándulással Hagyományaink - Márton napi gyertyás felvonulás, az iskolával együtt. - Az évente megrendezésre kerülő szavalóverseny a leendő elsős tanítónő részvételével. - Leendő elsősök iskolalátogatása, közös nemzetiségi német foglalkozás. - az első osztályosok visszalátogatása Az ünnep fényét emeli a feldíszített óvoda és az ünneplő ruha. A hagyományok és ünnepek akkor érik el fejlesztő hatásukat, ha nem jelentenek a szülők számára kínos terheket, s a gyermekek számára túlszabályozást. Szokások és a helyes viselkedés Az óvodai nevelés alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermek számára közvetítse, megalapozza és kialakítsa a kapcsolattartás normatív szabályait a kívánt viselkedési módokat. A gyermek boldogulása főként viselkedésétől függ, ezért az óvoda akkor nevel hatékonyan, ha a helyes viselkedés kialakítását alapvető célnak tekinti. Be kell határolnunk az együttélés normáit, elősegíteni az ahhoz való alkalmazkodást. Tiszteletben tartva a gyermek személyiségét, az egészséges önérvényesítést, példamutatással kell szoktatni, a követelmények következetes betartatásával kell nevelni a gyereket a megfelelő viselkedésre. A viselkedés alapszabályai óvodánkban: A bizalom minden kapcsolat alapja, feltétele minden emberi együttlétnek. Szeretetteljes magatartás (meleg, barátságos, biztonságot sugárzó légkört biztosít) Tiszteletadás mindenki számára követelmény. Tisztelet a felnőttek, gyerekek, idegenek felé. Az együttélés fontos követelménye a megbecsülés. Egymás alkotásait, felnőttek és társaik munkáit tudják megbecsülni. Egymással szembeni tapintatos viselkedés (pl. megvigasztalás) Figyelmesség gyakorlása. (ajándékkészítés, meglepetés, jó cselekedet) Vegyes összetételű csoportunkban sok lehetőség kínálkozik segítségnyújtásra. A kisebbek fedezzék fel, hogy segítséget kérhetnek idősebb társaiktól. Az idősebbek pedig szívesen segítsenek. A segítségadás ne legyen büntetés. Többször előfordul, hogy a gyermek vágyait, elképzeléseit azonnal, csak a társai sérelmére érvényesítheti. Fontos, hogy megtanulják türelmesen kivárni a kellő pillanatot. A türelem nem jelent lemondást, csak a kívánt tevékenység késleltetését. 12

13 Társas kapcsolatok A csoport helyzet fejlesztő hatásai Az egyént léte mindig egy adott csoporthoz köti. Ilyen az óvodai gyermekcsoport is. Ezen keresztül közvetítődnek számára a tágabb környezetének normái. Tehát: a kisgyermek életében a környezetnek, a csoportnak kiemelkedő jelentősége van. Az óvodai csoport érzelmi biztonságával, a gyermek tevékenység szükségleteinek kielégítésével gazdag tapasztalatszerzést, szociális tanulást tesz lehetővé. Óvodánkban a vegyes összetétel miatt hatványozódva jelennek meg a csoport fejlesztő hatásai. A felnőtt-gyermek kapcsolat: Az óvodapedagógus a gyermekcsoport irányítója, a dajka, mint segítő az egész nap folyamán a gyermekek közelében tartózkodik. Az óvodás gyermek életkori sajátosságaiból kifolyólag a kapcsolat indulati töltésű, érzelmektől vezérelt. Az óvónő, a dajka, mint modell, mintakövetésre sarkall, szerep átvételre, azonosulásra késztet. Az érzelmi minta átvétele a jelentéstanulás alapvető formája. A felnőtt-gyermek kapcsolatban fontos követelmény, hogy óvodánkban valamennyi felnőtt magatartása legyen határozott, következetes, barátságos, szeretetteljes, őszinte, minden gyermek számára elfogadó és toleráns, tehát minta értékű. A gyermek-gyermek kapcsolat: A kortársi kapcsolatok szerepe nagy hatású a szocializációban. 3-7 éves korban a gyermekgyermek kapcsolat helyzeti eredetű, hosszú időn át személytelen és felcserélhető. Később megjelenik az átpártolás, amely egy érzelmi kiegyenlítődési folyamat. Fontosnak tartjuk, hogy a társas kapcsolatok stabilitásának tényezőit figyelembe vegyük, és kialakulásukat tudatosan erősítsük a csoportban. A kortárs, mint modell: a nagyobb társak viselkedése minta értékű a kisebbek számára. Ők a kiemelkedő szociális státusú gyermekek, melyek mintáját a kisebb társak spontán beiktatják saját szokásrendszerükbe. II/ Az óvodapedagógus feladatai A biztonságérzet érdekében a barátságos derűs légkör biztosítása. Az óvoda segítse elő, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a környezetében megmutatkozó jóra, szépre, tisztelje és becsülje azt. Ismerje szűkebb, és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való kötődés alapja,. Legyenek a csoportnak hagyományai, sajátos arculata, és ennek kialakításában a gyerekek is vegyenek részt. Az óvónő legyen a csoport irányítója. A felnőtt viszonya a közösségi értékekhez egyértelmű legyen. Mind ezt fejezze ki cselekedeteivel, szavaival. Az azonosulás elősegíti a csoport közösséggé formálódását. Az óvónő magatartása legyen határozott, ugyan akkor barátságos, kommunikációja, bánásmódja modell értékű, megértésre és toleranciára törekedjék, így adhat ösztönzést az egymás iránti tűrőképesség alakulásához. Az óvónő teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyerek kielégíthesse társas szükségleteit, nevelje a gyermeket a különbözőségek elfogadására, tiszteletére. Törekedjék arra, hogy a gyerekekkel igazságosan, és differenciáltan, egyéni sajátosságaikhoz igazodva bánjék. Beszoktatáskor, ünnepek alkalmával (névnapok, Mikulás, karácsony, stb.) tanítson német kifejezéseket, használjon német szavakat. 13

14 II/ A fejlődés jellemzői Óvodáskor végére a szokások a gyermek igényévé válnak. A közös tevékenységben aktívan vesznek részt. Elfogadják a megkívánt magatartási formákat. Figyelmesen, türelemmel hallgatják az óvónő és társaik közlését, a kérdésekre érthetően válaszolnak. Tisztelettel viselkednek a felnőttekkel, örülnek a közösen elért sikereknek. Természetes szükségletté válik a közös tevékenység. Önállóan, szívesen keresik a segítségnyújtás formáit. Érdekli őket társaik mondanivalója, munkája. Felelősséget éreznek a vállalt feladatért, amelyet akkor is elvégeznek, ha nehézséget jelent. Képesek kívánságaikat, törekvéseiket módosítani, esetleg elhalasztani, ha erre szükség van. Ismernek udvariassági formulákat német nyelven is, megértik a főbb közléseket. II/ Kapcsolatok más nevelési területekkel A különböző tevékenységek során formálódik közösséggé a csoport. Sok lehetőség nyílik közös örömök, sikerélmények átélésére.(pl. őszi levélhordás, hólapátolás, nyár eleji borsófejtés, közös festés, szabályjátékok,) A szocializáció folyamatában a beszéd, a kommunikáció a gyermek környezetével való érintkezésének, önkifejezésének, gondolkodásának legfőbb eszköze. II/2. Tevékenységi formák II/ A játék II/ A fejlesztés tartalma A gyakorlójáték a 3-4 éves korra jellemző játékfajta: hangok, szótagok, szavak különböző mozgások ismételgetése, játékszerek tologatása éves korban a gyakorlójáték tartósan csak a fejlődésben lemaradt, szegényes tapasztalatokkal rendelkező, a játékokat nem ismerő gyermeknél jelentkezik. Ebben az életkorban a gyakorlójáték a konstrukciós és szerepjáték elemeként jelenik meg. Óvodánk terme nagy, így lehetőség nyílik autók tologatására. Fontos, hogy ügyeljünk arra, hogy a mozgásos gyakorlójátékot játszó gyerekek tekintettel legyenek egymásra, és ne zavarják kisebb, nagyobb társaikat. A szimbolikus-szerepjátékban a gyermek azonosul az óvónő, a szülő cselekvéseivel, szavaival, gesztusaival. A konfliktusok megoldásában csak szükség szerint vegyen részt, jó, ha a gyermekek egymás között is meg tudják oldani azt. A gyermekek kérésére részt vehet a játékban, de csak akkor, ha nem irányító, hanem egyenrangú társ tud maradni. Termünkben az orvosi-, fodrász-, baba-, boltos sarkok biztosítják a teret szimbolikusszerepjáték kialakítására. Ezen kívül a gyerekek asztalok, székek, szőnyegek rendezgetésével két-három helyen kuckók kialakításával játszhatnak különböző szerepjátékokat. A barkácsolás mindig a játék igényéből indul és kötetlen. Fontos, hogy ne legyen öncélú, az elkészített eszközökkel játszhassanak, legyen azoknak funkciójuk. A barkácsoláshoz sokféle eszközre van szükség, ezért fontos a folyamatos gyűjtőmunka és az eszközök megfelelő elhelyezése, hogy a gyermekek mindenkor hozzáférhessenek. A dramatizáláskor a gyerekek saját vagy irodalmi élményeiket játsszák el kötetlen módon. Ennek az a feltétele, hogy ezek tartalma érzelmileg megragadja, áthassa a gyerekeket. Az óvónő kísérje figyelemmel, ha a gyerekek játékidőben önállóan kezdeményeznek dramatizálást. Ha szükséges segítsen a díszletek elkészítésében, a tér berendezésében, a szereplők kiválasztásában. Tegye lehetővé, hogy a 14

15 szereplők mondanivalóját, hangját, mozdulatait a gyerekek saját elgondolásaik alapján játszszák el. A gyerekek kezdeményezéseihez kapcsolódva segítse a megvalósítást. A bábozás a gyermek belső világának egyik legkifejezőbb eszköze, a báb által feleleveníti tapasztalatait, elképzeléseit, esztétikai, szociális élményeit. Termünkben a mesepolcon helyezzük el az évben aktuális irodalmi alkotásokhoz kapcsolódó bábokat, és más egyéb általános figurákat.(kislány, kisfiú, orvos, bácsi, néni, stb.) Így a gyerekeknek játékidőben is lehetőségük van kedvük szerint megszólaltatni a számukra legvonzóbb bábokat. Az óvónő nyújtson segítséget, esetleg játsszon együtt a gyerekekkel, de ne erőltesse a pontos másolást. A konstruáló játék során a gyerekek különböző játékszerekből összeraknak, létrehoznak valamit. Eleinte spontán építenek, de később az elrendezett, meghatározott céllal végzett építés dominál. A gyerekeket az alkotás öröme ösztönzi a konstruálásra. A valamit alkotni igénye és öröme kreativitásuk mellett értelmi képességeiket is sokoldalúan fejleszti. Igyekszünk elérni, hogy minden gyermek megtalálja a neki legmegfelelőbb elemeket, és képes legyen ezekkel elmélyülten játszani. A szabályjáték egyes fajtái a gyermek mozgását, mások értelmi képességeiket fejlesztik. Mozgásos szabályjátékok: testnevelési játékok, dalos és mondókás népi játékok, fogócskák, bújócskák, körjátékok, szembekötősdik, labdajátékok. (lásd: testi, zenei nevelés) Értelmi képességeket fejleszt játékok: különböző társasjátékok, képes kirakók, dominó, kártyák, nyelvi játékok (lásd anyanyelvi nevelés) Szabályjáték kiválasztásánál szükséges figyelembe venni a gyermek igényeit, a csoport összetételét, s úgy választani, hogy mindhárom korosztály érdeklődését megközelítse. II/ Az óvodapedagógus feladatai A játékirányítás sajátossága, hogy közvetett. Elsősorban a feltételek megteremtése a fontos, de az irányítás kiterjed a gyermekek tapasztalatainak, ismereteinek állandó bővítésére is. Alakítsa úgy az óvoda életét, hogy minél több élményszerzési lehetőséget nyújtson a gyermekek számára, amiből a játékuk táplálkozhat. Együttjátszás a gyerekekkel. Mindig abból induljon ki, hogy a játszócsoportnak mire van szüksége. Az óvónő belülről, értő figyelem alkalmazásával, indirekt módon segítse a gyermek saját elképzelésének megvalósítását, megértse a gyermek viselkedését, megtalálja a mélyen rejtőző okokat, segítsen a feszültségek önmegoldó levezetésében. Különböző fejlettségű gyerekek együtt játszásának segítése. Az óvónő vegye észre, ha a gyermekek zavarják egymást. Tegye lehetővé a különböző korúak igény szerinti elkülönült játékát. Alkalmazza azokat a nevelési eljárásokat, amik a családban a különböző korú testvérek esetében természetesek. Segítsen az óvónő, ha technikai tanácsra van szüksége a gyerekeknek. Így fokozhatja játékkedvüket. A játék fényét emeli, ha az óvónő maga is szívesen részt vesz benne, ahol szükséges segít, élvezi a játék fordulatait. A jó hangulatú játék megköveteli az óvónőtől, hogy maga is szeressen játszani. Játékszituációkban kezdeményezzen párbeszédet német nyelven, mondogassa a játékok neveit németül. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyerekeket sem az udvaron, sem a csoportszobában. Teremtse meg a játék feltételeit Első feltétel: megfelelő légkör A gyermek kiegyensúlyozottságához, fejlődéséhez nyugodt légkörre van szükség. Az óvónő támogassa a legkisebbek önállóságra való törekvését. Gyakorolják a konfliktusok önálló kezelését. Az óvónő igyekezzék úgy irányítani a játéktevékenységet, hogy a gyerekek ne zavarják 15

16 egymást, ne rongálják az eszközöket, és a játék végén a következő tevékenységhez szükséges mértékű rendet rakják. Második feltétel: megfelelő hely Az egymás mellett játszó csoportnak, és az egyedül játszó gyermeknek az óvónő alakítsa ki a megfelelő helyet. Legyenek állandó és ideiglenes játszóhelyek, állandó és mozgatható bútordarabok. A játék befejezése után a bútorokat rendezzék vissza. Harmadik feltétel: megfelelő idő A játékhoz biztosított idő lehetőleg összefüggő legyen, és érvényesüljön a szabad játék túlsúlya. A kötetlen foglalkozások szervezése az elmélyült játékot ne szakítsa meg. A kicsik a reggeli idejétől eltekintve levegőzésig szabadon játszhassanak. Negyedik feltétel: megfelelő játékeszköz Legyenek mindhárom korosztály igényeinek megfelelő játékok a szabadban és a szobában egyaránt. Az eszközök a gyermekek számára elérhető helyen legyenek. A megrongált játékszereket, ha lehet, a gyermekek bevonásával javítsák meg. Az óvónő mindenképp tartsa szem előtt a gyermekek egyéni fejlődésbeli különbségeit. Biztosítson a játékhoz élményeket. Segítse a baráti kapcsolatok kialakulását a játékban. Erősítse a gyermekek én tudatának alakulását. Az óvónő a nagyobbakat már vonja be a kisebbek játékának vezetésébe, segítse a gyereket a szabályok betartásában. A szabályjáték megtanítására tervszerűen készüljön fel. II/ A fejlődés jellemzői Óvodáskor végére a gyakorlójáték csupán a konstrukciós és szerepjáték elemeként jelentkezik. A szimbolikus-szerepjátékban megfelelő tapasztalatok és élmények birtokában önállóak a játék előzetes közös tervezésében, a szerepek kiválasztásában, a játékszerek és eszközök megválasztásában, a szabályok betartásában. A barkácsolás a szerepjáték, bábozás természetes eszköze, alkotórésze. A létrehozott eszközöket játékukban felhasználják. Dramatizálást, bábozást önként kezdeményezik. Szívesen játsszák el kedvelt meséiket. A konstruálás fejlett fokán igényessé válnak alkotásaikkal szemben. Bonyolultabb dolgokat alkotnak, törekednek az eredményességre, s beépítik alkotásaikat a szerepjátékba. A különböző anyagokat, eszközöket kombináltan alkalmazzák. A nagyobbak a bonyolult szabályjáték megtanulására és gyakorlására is képesek. Kialakul a versenyszellem, figyelmeztetik egymást a szabályok betartására. A játékok szabályait megértik német nyelven. Játékeszközök neveit, játékidőben adott utasításokat ismerik németül is. II/ Kapcsolatok más nevelési területekkel A közösségi nevelés szempontjából fontos, hogy a játék közben fejlődnek a gyerekek közti társas kapcsolatok. A kialakuló közös játék együttműködésre készteti a gyerekeket. Ki alakul a mi- tudat. A játékban válnak közelivé a viselkedési szabályok, magatartási formák. Így a játék a közösségi élet fejlesztésének alapvető eszköze lesz. A játékot kísérő érzelmek közlési vágyat ébresztenek, fokozódik a gyermek beszédkedve. A beszédkedv ösztönzi a nyelvi kommunikációs készség fejlődését. A gyermekek játék közben ismerkednek a világgal, a tárgyakkal, a tárgyak tulajdonságaival, a valóság jelenségeivel, eseményeivel, így a játék hatásal van a gyermek értelmi képességének fejlődésére. 16

17 II/ A munka jellegű tevékenység II/ A fejlesztés tartalma Az önkiszolgálás a munka alapvető fajtája az óvodában. Az önálló testápolás, az étkezés, az öltözködés munkát jelent a gyermek számára. A gyermek mindennapi szükségleteinek önálló kielégítése, a feladat elvégzéséhez való pozitív viszony kialakulása előfeltétele a különféle munkáknak. Dajkák és óvónők feladata egyaránt, hogy ösztönözzék a gyermeket a saját maga körüli teendők önálló elvégzésére. A naposság közösségi megbízatás. A gyermek, olyan munkát végez, amely nélkülözhetetlen a csoport életében. A naposság feladattudatot, figyelemösszpontosítást igényel, ezért ezt a tevékenységet évesek végzik Az óvónő a napostáblán egy nappal korábban jelzi, hogy kik lesznek a naposok. Minden asztalnak van egy naposa, aki a napos kötényt használja. A gyerekek ülésrend szerint kerülnek sorra. Feladata az étkezéssel kapcsolatos teendők elvégzése (terítés, asztalleszedés, takarítás), foglalkozások körül segítés (ceruzák, ollók eszközök osztása). A legügyesebb naposok dicséretet kapnak (díszasztali virág). Az alkalomszerű munkák egy része időről időre szabályosan ismétlődik, más része esetleges. Mindezeket a feladatokat a szükségletektől, a munka jellegétől, körülményektől függően a csoport egyidejűen végzi, vagy megbízatásként egyes gyerekek teljesítik. Ezek a munkák óvodánkban a következők: Környezet rendjének biztosítása (játék elrakás) Segítés a felnőtteknek (játékok javítása, tisztítása; veteményeskert, virágoskert gondozása; fű gereblyézése; falevelek összegyűjtése; hólapátolás) Ajándékkészítés, teremdíszítés, egyéb megbízatások II/ Az óvodapedagógus feladatai Lehetőséget kell adni a gyerekeknek, olyan munkák elvégzésére, amelyek fejlesztik képességüket, gazdagítják egész személyiségüket. Az óvónő tanítsa meg a gyereket a feladatok elvégzésére, ismertesse meg az adott munka eszközeit, azok ésszerű használatát, a munkavégzés sorrendjét. Tanítsa meg a munkaeszközök neveit, és a munkavégzéssel együtt járó utasításokat német nyelven. Cselekvő tapasztalás útján kell felfedeztetni a munka hasznosságát, szükségességét. Az értékelése legyen mindig konkrét, reális és fejlesztő hatású. A gyerekeknek meg kell tanítani, hogy tiszteljék a munkát végző embert, kötelességtudatuk formálásának eszköze legyen a saját, és mások elismerésére nevelés egyik formája. Éljék meg az én csináltam mi csináltuk sikerélményt. Pozitív viszony alakuljon ki bennük a munkához. A mindennapi életünkkel kapcsolatos munkáknál is tudatosítani kell a gyerekben, hogy most nem játszunk!. Jussanak el a gyerekek oda, hogy maguktól is ismerjék fel a munka elvégzésének szükségességét. A felnőtt ne végezze el a gyermek helyett a munkát, ne fejezze be, és ne csinálja újra, ha szükséges, akkor sem. Az óvónőnek és a dajkának egyaránt nagy a felelőssége a gyermek munkára nevelésében, hiszen a gyermek előtt végzik munkájukat, mintát adva számára. Az óvónő a gyermekek egyéni fejlődésbeli különbségeit figyelembe véve differenciált bánásmódot alkalmazzon a munka végeztetésekor. Támaszkodjék a munka játékkal megegyező sajátosságaira és erősítse a munka játéktól eltérő vonásait. 17

18 II/ A fejlődés jellemzői Óvodáskor végére a naposok önállóan felteszik az asztalterítőket, előveszik és kiosztják az étkezéshez szükséges eszközöket, és esztétikusan elrendezik az asztalon. Étkezés után önállóan leszedik az asztalt, felsepernek az asztal alatt. Ügyelnek az asztal rendjére. A foglalkozáshoz szükséges eszközök kiosztásában nagyobb önállósággal vesznek részt. Alkalomszerű munkákat illetően részt vesznek a csoportszoba díszítésében, rendezésében és ötleteket adnak az óvónőnek. Vigyáznak a terem rendjére, megjavítják a játékszerek kisebb hibáit. Örömest segítenek a felnőttek épp aktuális munkáiban. Ünnepekre ajándékot készítenek. Ismerik a munkaeszközök neveit, megértik és alkalmazzák az egyszerű kifejezéseket, utasításokat német nyelven is. II / Kapcsolatok más nevelési területekkel A munkára nevelés, mint nevelési feladat a közösségi neveléssel áll legszorosabb kapcsolatban, hiszen az óvodában a munka elsősorban önmagáért, és a közösségért végzett tevékenység. Ezzel hozzájárul a gyermekek közti társas kapcsolatok alakulásában, a közösségért végzett tevékenység értelmének felfogásához. Lehetővé válik általa a kitartás, felelősségérzet, a kötelességteljesítés gyakorlása, az önértékelés és ezzel együtt a közösségi értékelés alakulása. Munkavégzés közben ismerkednek a gyermekek környezetükkel. Az őket körülvevő tárgyi és természeti környezetről egyre pontosabb információk birtokába jutnak. Ezért fontos kölcsönhatásban áll a gyermek munkára nevelése a környezeti neveléssel. A munkára nevelés szoros kapcsolatban áll a testi neveléssel is. A munkavégzés testmozgást kíván, amelynek során fejlődik a gyermekek ügyessége, testi képességei. II/ A tevékenységben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely nem szűkül le az ismeretszerzésre, hanem az egész nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben az óvónő által kezdeményezett tevékenységi formákban és időkeretekben valósul meg, és a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Elsődleges cél az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése Lehetséges formái: 1.Utánzásos, minta és modellkövetés 2.Spontán játékos tapasztalatszerzés 3. Cselekvéses tanulás 4.Gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeret-szerzés 5. Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés. 6.Gyakorlati probléma- és feladat megoldás A tanulás feltétele: a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése. 18

19 II/ A tanulás megszervezése: A szervezett tanulás formái óvodánkban a mikrocsoportos formájú foglalkozások melyben érvényesül a nevelői céltudatosság és tervszerűség, s a pedagógiai önállóság. A kötetlenség a gyermek önkéntes részvételét jelenti. Szabály, hogy a kezdeményezés nem zavarhatja a szabad játékot, ezért a foglalkozás időpontjának megválasztása az óvónőtől nagy körül tekintést igényel. Ideje napirendünkben a tízórai alatti, és a közvetlen utáni időszakra tevődik. Szervezünk anyagában a kisebbeknek, és a nagyobbaknak szóló tevékenységeket, játékokat. Fontosnak tartjuk a személyre szabott pozitív értékelést, amely jelentős mértékben hozzájárul a gyermeki személyiség kibontakozásához. Fontosnak tartjuk, hogy a kézimunka eszközei, a velük való foglalatoskodás lehetőségként jele legyen a gyermekek mindennapjaiban. Az óvónő hetenként más és más vizuális tevékenységet tervez. Technikát és témajavaslatot egyaránt, általában aktuális témával. A játékidőben a hét minden napján ugyanazon a helyen jelen van az adott tevékenység. A mindennapi mese, vers, ének egyaránt fontos a gyermek számára. Testmozgással összekapcsolva komplex formában szintén minden nap megjelenik a napirendben. A cselekvésbe ágyazott tanulásos forma, a felfedezés, a megfigyelés hatja át a különböző műveltségterületeken játszott fejlesztő játékokat. A nevelési területek óvónő által tervezett rendjét a hetirend táblázat mutatja koronkénti megoszlásban. A hetirendet rugalmasan kezeljük, csupán a pedagógiai tudatosságot szolgálja. II/ Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Kezdeményezés HETIREND komplex foglalkozás német nemzetiségi környezeti jellegű tapasztalás komplex foglalkozás német nemzetiségi komplex foglalkozás német nemzetiségi ábrázolás, kézimunka komplex foglalkozás német nemzetiségi Kezdeményezés (6-7 évesek) környezeti jellegű tapasztalás ének-zene ábrázolás, kézimunka, testnevelés (3-7 évesek) matematikai jellegű tapasztalás Péntek komplex foglalkozás német nemzetiségi 19

20 II/3. A fejlesztés tartalmi eszközei II/3. 1. a. Anyanyelvi nevelés A fejlesztés tartalma Nevelési rendszerünkben nagy figyelmet kell fordítanunk az anyanyelvi nevelésre, mert a nyelv, a beszéd a gyermeki személyiség része. A gyermekek 6 éves korukig sajátítják el az anyanyelvet. Fontosnak tartjuk az óvodába kerülő gyermekek beszédállapotát megismerni. Ezek ismeretében a továbbiakban tudatosan tudjuk csiszolni, formálni beszédképességüket, gazdagítani szókincsüket, s tudjuk esetleges beszédhibájukat korrigálni. A beszédállapot megfigyelésének szempontjai: Beszédhallás Beszédértés Hangok vizsgálata- szó elején, közepén, végén Mondatszerkesztés Összefüggő beszéd A megfigyelések tapasztalatai segítenek bennünket abban, hogy tudjuk, mit kell tennünk egyegy gyerek esetében. Óvodai nevelésünkben általános követelménynek tekintjük: A nyelvi érintkezés alapvető formáinak kialakítását A gyermek aktív bekapcsolódását a verbális tevékenységbe, illetve azok irányításába. Az anyanyelvi nevelés igazi célját úgy érheti el, ha mindennapi tevékenységbe beleépül és a reggeli köszönéstől a délutáni hazamenetelig a nap minden pillanatában jelen van. A kommunikációs képesség fejlesztésében nagy segítség az együttjátszás a játék, mert a közös játék oldott légköre a gyerekben feloldja a gátlást, ezáltal élénk, kommunikatív kapcsolatba kerülnek egymással illetve a felnőttel.. A játék szituációban újabb és újabb szavakkal gazdagodik a gyerek szókincse, fokozódik beszédkedve, javul beszédértése. A gondozási tevékenységek végzése közben az óvónő beszélget a gyerekkel, példát mutatva arra, hogyan lehet a hangerő, hangszín megfelelő változtatásával érdeklődést kelteni, kifejezőbbé tenni a beszédet. Az óvónő fordítson figyelmet arra, hogy a párban vagy csoportban együtt tevékenykedő gyerekek sajátítsák el és használják a párbeszéd különböző formáit (Kérem, Légy szíves! Tessék. Köszönöm. Várj egy kicsit! Mit gondolsz? Megengeded?). A munkában a közös cselekvés szükségessé teszi a szóbeli kapcsolatot. A szabályok közlése, az utasítás megértése segíti a beszédfejlődést. A mesélés, verselés során az irodalmi szöveg a szókészlet gyarapításával, nyelvi fordulatok megismertetésével gazdagítja a gyerekek kifejező késségét. A ritka, régies vagy a tájnyelvi szavakat magyarázza meg az óvónő. A vizuális nevelésben a nyelvi és a képi, formai ábrázolás gyakran együttes alkalmazásával az óvónő felismertetheti a gyerekekkel, hogy valamely élményt többféle úton is ki lehet fejezni. A gyermekek észreveszik, hogy a rajzokból az is megismeri érzéseiket, aki nem hallotta a mesét, vagy nem volt ott a kiránduláson. Az ének-zenei nevelés folyamán is nagyon fontos a tiszta kiejtés, a hangsúly, a hangerő, a mély-magas, halk-hangos dalban és szóban történő kifejezése. A testi nevelés foglalkozásain kevés lehetőség nyílik a gyermek megszólaltatására, de itt kap nagy szerepet a beszédértés, mert csak az a gyermek képes a gyakorlatokat végrehajtani, aki érti a kifejezések tartalmát, jelentését. 20

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Bárka Keresztény Családi Napközi

Bárka Keresztény Családi Napközi Bárka Keresztény Családi Napközi Családi napközi neve: Bárka Keresztyén Családi Napközi Címe: Budapest, 1039, József Attila u. 28. Telefon: 06-70/70-368-23 Email: blanka.hock@gmail.com A programért felelős

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért)

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért) PEDAGÓGIAI PROGRAM Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért) Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 1.1. Alapprogram elve 4 2. HELYZETKÉP

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

Tomori Református Óvoda 3787 Tomor, Kossuth út 45. Tel.: 48 / 349 908 ovi.tomor@gmail.com. Tomori Református Óvoda. Nevelési Programja

Tomori Református Óvoda 3787 Tomor, Kossuth út 45. Tel.: 48 / 349 908 ovi.tomor@gmail.com. Tomori Református Óvoda. Nevelési Programja Tomori Református Óvoda 3787 Tomor, Kossuth út 45. Tel.: 48 / 349 908 ovi.tomor@gmail.com Tomori Református Óvoda Nevelési Programja 2013 1 Az óvoda jellemző adatai Az óvoda hivatalos elnevezése : Az óvoda

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

Malomsori Óvoda nevelési gyakorlata Bevezető Nevelési programunk alapgondolata: szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag óvodai élet megteremtése, melyben hangsúlyt kap az egyéni bánásmód, hogy

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2017 1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény hivatalos neve: Mályi Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Székhely: 3434 Mályi Móra Ferenc utca

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 62-52/2016. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Debrecen 2016.01.27. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP 5. oldal GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK JELLEMZŐI 6. oldal 2.1. Személyi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ II. GYERMEKKÉP ÓVODAKÉP III. ÓVODAI NEVELÉSÜNK IRÁNYELVEI 1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA 2. AZ ÉRZELMI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ 3. AZ ANYANYELVI NEVELÉS, ÉRTELMI FEJLESZTÉS

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program A gyökerek persze nem látszanak, de tudod azok tartják a fát. (görög költő) Edelény 2015. Tartalomjegyzék INTÉZMÉNY ADATAI... 3. BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben