A MI KIS BIRODALMUNK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRSEKHALMI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MI KIS BIRODALMUNK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRSEKHALMI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA"

Átírás

1 A MI KIS BIRODALMUNK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRSEKHALMI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA Készítette: Unszorg Jánosné Marancsik Lászlóné Hatályos:

2 Tartalomjegyzék Az óvoda adatai Települési helyzetkép I. Nevelésünk rendszere I/1. I/2. I/3. Gyermekkép, óvodakép Óvodai nevelésünk célja, alapelveink Óvodai nevelésünk rendszere II. Az óvodai nevelésünk tartalma II/1. A nevelés alapvető keretei II/1. 1. Gondozás és életmód alakítás II/1. 2. A szocializáció II/2. Tevékenységi formák II/2. 1. A játék II/2. 2. A munka jellegű tevékenység II/2. 3. Tanulás II/3. A fejlesztés tartalmi eszközei II/3.1. a Anyanyelvi nevelés b Nemzetiségi német nyelvi nevelés 2. Irodalmi nevelés 3. Zenei nevelés 4. Vizuális nevelés 5. Környezet megismerésére nevelés: matematikai jellegű tapasztalás környezeti jellegű tapasztalás 6. Testi nevelés III. IV. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrált nevelése Kapcsolatok más nevelési intézményekkel V. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek /IPR VI. vii. Az óvoda szakmai dokumentumai Az óvodai élet megszervezésének elvei Személyi feltételek Tárgyi feltételek (Eszközök, felszerelések jegyzéke) Érvényességi rendelkezések Legitimációs záradék Felhasznált irodalom

3 Az óvoda adatai: ÉRSEKHALMI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 6348 ÉRSEKHALMA, DÓZSA GY. ÚT 1. TEL. : 06 / ; 06/ FENNTARTÓ: ÉRSEKHALMA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE OM AZONOSÍTÓ: Csoportok száma: egy- vegyes Férőhelyek száma: 25 Óvodapedagógusok száma: 2 dajkák száma: 1 Jelen módosítás alapja: évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről -363/2012 (XII.17.) Kormányrendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról -A Felső-Bácskai ÁMK Óvodájának Érsekhalmi Tagintézménye HOP 3

4 Települési helyzetkép Érsekhalma Bács-Kiskun megye déli részén, a Kalocsa-Jánoshalma-Baja városok közötti háromszögben, a Bajai kistérség északi részén helyezkedik el. Bács-Kiskun megyében és a Duna-Tisza közén is igen kevés olyan település található, amely már az időszámítást megelőző középső bronzkorban is lakott település volt. Érsekhalma e települések egyike. Még ma is láthatók a több ezer éves földvárak. A Duna menti síkság itt méter magas alámosott löszparttal rendelkezik Viszonylag érintetlen oldalain csodálatos cserjés díszlik (Ez az ún. Hétvölgy vidéke). A védett terület növényvilága rendkívül gazdag. Községünk január 1-én nyert községi rangot, ez időtől önállóan működik. A település kialakulásában fontos szerepet játszott egyfelől a korábbi érseki tulajdon, majd a Hosszúhegyi Állami Gazdaság gazdálkodása. A községi komfortfokozat folyamatos fejlődésével a település jó lehetőségeket biztosít az itt letelepedni, illetve pihenni vágyóknak. Községünk csendes település, melyet a természeti adottságai, és az itt lakó emberek szorgalma tett széppé, kellemessé, komfortossá. Az igazgatási területen belül több nagyobb vállalkozás (Agro Cup Kft.- fafeldolgozás; Gemenc ZRT erdő-, és vadgazdálkodás), és több kisebb vállalkozás is (pl.: Anna Borház borászat) megtalálható. Az itt élő emberek, leginkább gyümölcstermesztéssel, szőlőtermesztéssel, bortermeléssel, mezőgazdasággal foglalkoznak. A községet egyéni gazdálkodók almáskertjei szegélyezik. A környéken több családi állatfarm is található sok apróbb nagyobb állattal. A mintegy 640 főt számláló falu önkormányzata körjegyzőségben működik a szomszédos községgel. Az önkormányzat egy iskolát kétosztályos alsó tagozattal, s egy vegyes csoportos óvodát tart fenn. Érsekhalmán három civil szervezet működik, melyek szoros kapcsolatot tartanak fenn egymással. Az Együtt Érsekhalmáért Egyesület, Az Érsekhalmi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány, és az Az Érsekhalmi Óvodásokért Alapítvány mind azon munkálkodik, hogy községünk lakosainak életét szebbé, jobbá varázsolja. Az óvodai alapítvány az óvoda épületén belül külön alkalmazottal működtet egy bölcsődés korúakat befogadó családi napközit is. Az általános iskolával szoros együtt működésben dolgozunk. Az iskola több éve nemzetiségi német programmal dolgozik. Ezt aláépítendő vezettük be óvodánkban a nemzetiségi nyelvi nevelést 2007-ben. Német nemzetiség a lakosság körében kis százalékban, de megtalálható. Legfőképp a környező sváb településekről ideházasodott emberek révén. A szülői igény 100%-os, így hát megpróbálunk eleget tenni ennek a kérésnek. Tudjuk, hogy a feladat nyelvileg képzett pedagógust kíván. A két óvónő német nemzetiségi óvodapedagógusi diplomával rendelkezik. Vegyes életkorú csoportunk összetétel adta lehetőségeit kihasználva próbáljuk megteremteni a feltételeket, és a kétnyelvű óvodai nevelést megvalósítani. Programunk egyéni, több híres, jól bevált programból merít. 4

5 I. NEVELÉSÜNK RENDSZERE I/1. Gyermekkép, óvodakép Gyermekképünk Az óvodai nevelés gyermekközpontúságát figyelembe véve helyi programunkban a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszünk. Kiinduló pontunk az, hogy az ember egyedi, mással nem helyettesíthető individuum. Minden gyermek egy fejlődő személyiség, akit életének ebben a nálunk eltöltött időszakában sok fejlesztő hatás ér. Ahhoz, hogy a nevelő hatások minél eredményesebbek legyenek szükséges gyermekeink belső igényeinek figyelembevétele, valamint a testi és lelki szükségleteik biztosítása. Kellő odafigyeléssel fedezzük fel minden gyermekünkben az egyedit, a csak rá jellemzőt. Nevelő hatásunk akkor lesz eredményes, ha intelmeink gyermekeinkben saját követeléssé belső cselekvésre késztető motívummá alakulnak át. Heterogén életkorú csoportunkban nagyok az egyéni fejlődésbeli eltérések. A vegyes összetétel adta lehetőségeket szeretnénk munkánk során minél inkább kiaknázni, s ez által elérni, hogy gyermekeink érdeklődő, jókedvűen tevékenykedő, kiegyensúlyozott emberek legyenek. Óvodaképünk Az óvoda három főszereplője, a gyermek, az óvodapedagógus, a szülő. Az óvoda kiegészíti a család nevelési feladatainak ellátását. Óvodánk nyitott a szülők számára, betekintést nyerhetnek gyermekeik óvodai életébe szülői értekezletek, egyéni nyíltnapok, nyílt ünnepek alkalmával. Óvodánk az Alapító Okiratában és az Országos Óvodai Alapprogramban meghatározott alapvető óvodai funkciók ellátását valósítja meg, melyek a következők: - óvó, védő, - szociális, - nevelő és személyiségfejlesztő funkciók. Az óvoda közvetlenül segíti az iskolai beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Migráns, nemzetiségi gyermekek nevelése esetén biztosítja az önazonosság megőrzését és ápolását, nyelvi nevelését, multikulturális nevelésen alapuló integrációját Sajátos célkitűzéseink közé tartozik: ünnepeink, néphagyományaink megismertetése, s óvodai tevékenységeink e köré építése. Szeretnénk a zenei nevelésben felhasználni népi kultúránk és a nemzetiségi kultúra alapjait. Életünk során a kommunikációhoz szorosan kapcsolódik az illem. Illemszabályok tanításával, szokássá alakításával szeretnénk elérni a gyermekek magatartásának jó irányú fejlődését. Mély természet szeretet kialakítására, a környezettudatos magatartás kialakulására fektetünk hangsúlyt. Célunk az egyéni képességfejlesztés, másság kezelése az esélyegyenlőség megteremtése. Szeretnénk, ha a programunk az egyéni képesség fejlesztését, az egyénre figyelést, a gyermek életben való eligazodását, magatartás kultúrájának csiszolását szolgálná. 5

6 I/2. Óvodai nevelésünk célja, alapelveink Helyi programunk célja gyermekeink sokoldalú, harmonikus fejlődésének a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának elősegítése. Fő elveink: - Játékosság, szabad játék elve - Tevékenységbe ágyazott műveltségtartalmak közvetítésének elve - Egyéni készségek kibontakoztatásának elve - Személyiséghez igazodás elve - Környezettudatos magatartás kialakításának elve - Az iskolai közösségbe való beilleszkedéshez szükséges személyiségvonások közvetett kialakításának elve - Elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés, bizalom elve - Optimális környezet biztosításának elve - Innovatív pedagógiai felfogás elve - Nemzetiségi, nyelvi, multikulturális nevelés elve - Gyermeket megillető jogok, egyenlő hozzáférés elve Feladatai A testi, lelki szükségletek kielégítése: - Gondozás- és életmód alakítás - Szocializáció - Az anyanyelvi-, és értelmi nevelés fejlesztés megvalósítása Gondozás- és életmód-alakítás: - A gyermek, mozgásigényének kielégítése - Harmonikus összerendezett mozgásfejlődésének elősegítése - Testi képességek fejlődésének segítése - Gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése - Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészség megőrzés szokásainak kialakítása - A gyermek fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása - A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása - Megfelelő szakemberek bevonásával, a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve a speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása A szocializáció Az óvodás gyermek magatartása érzelmileg vezérelt. A derűs óvodai légkör megteremtése érdekében szükséges, hogy: - A gyermek megszeresse az óvodát. Az óvodában kedvező érzelmi hatások érjék, kapcsolatai pozitív érzelmi töltésűek legyenek. - Az óvodánk segítse a gyermek szocializációs érzékenységének fejlődését, az én tudat alakulását, s engedjen teret érvényesítő törekvéseinek. - Az óvodánk teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermek kielégíthesse társas szükségleteit: a nagyobbak vigyázhassanak kisebb társaikra, s a kisebbek merjék igénybe venni a nagyok segítségét - Nevelje a gyermeket a különbözőségek elfogadására, tiszteletére 6

7 - Az óvodai életünk segítse a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat) fejlődését. - A gyermek kíváncsiságára építve elő kell segítenünk, hogy óvodásaink tudjanak rácsodálkozni a szépre, jóra és tudják tisztelni és becsülni azt - Az óvónők, dajkák óvodánkban mindig úgy dolgozzanak, hogy tudják, viselkedésük modell értékű a gyermek számára. - A nehezen nevelhető gyermekek, az alacsonyabb fejletségi szintű, sérült, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve kimagasló képességekkel rendelkező mind sajátos törődést igényel. Ezt észre kell vennünk, és szükség esetén szakember segítségét kérni. Az anyanyelvi, értelmi nevelés, fejlesztés megvalósítása - A kétnyelvű kommunikációs fejlesztés kiemelt jelentőségű feladatunk. - ANYANYELV-NEMZETISÉGI NYELV - 1. Beszédhelyzetek, beszélő környezet teremtése - 2. A gyermek beszélő kedvének megőrzése, az anyanyelv, nemzetiségi nyelv megbecsülésére, szeretetére nevelés közben - 3. A beszéd technikájának javítása helyes mintaadással, szabályközvetítéssel a javítgatás elkerülésével - 4. Értelmes beszéd - szókincs, mondatszerkesztés, összefüggő beszéd, párbeszéd stb. fejlesztése A kommunikációs képesség részének a nonverbális kommunikációnak fejlesztése (testtartás, mimika, tekintet, gesztus) - A gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, valamint meglévő ismereteire, élményeire építve valamennyi tevékenységi forma keretében biztosítanunk kell a változatos tevékenységeket, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhetnek természeti és társadalmi környezetünkről. - Képességek fejlesztése: spontán szerzett tapasztalatok, ismeretek rendszerezése bővítése, különböző élethelyzetekben való gyakorlása, (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás, kreativitás fejlesztése) 7

8 I/3. Óvodai nevelésünk rendszere Óvodai tevékenységünket, feladatainkat rendszerbe foglaljuk. A rendszer elemeinek egymásra épülése, komplett módon érvényesülése biztosítja céljaink megvalósulását. A rendszer elemei CÉL, FELADAT A nevelés Tevékenységi Fejlesztés tartalmi Kapcsolatok más alapvető keretei formák eszközei nevelési színterekkel Játék Anyanyelvi Család nevelés Iskola munka, tanulás Egészségügyi intézmények Speciális nevelési intézmény Külső világ megism. nevelés, Irodalmi nev., zenei nev., vizuális nevelés Testi nevelés Gondozás, életmód-alakítás, szocializáció 8

9 II. AZ ÓVODAI NEVELÉSÜNK TARTALMA II/1. A nevelés alapvető keretei II/1. 1 Gondozás és életmód alakítás II/ A fejlesztés tartalma A helyes életritmus, a rendszeres megszokott időben végzett tevékenységek visszahatnak az életfolyamatokra. A gyermek testi és szellemi fejlődésének alapvető feltétele a gondozás központi kérdése: a napirend. Több gyermek korán ( órakor) érkezik az óvodába reggelizés nélkül. A reggeli elfogyasztása az elkülönített reggeliző asztalnál történik. A játékidő biztosítása miatt a tízórai elfogyasztása folyamatosan két asztalnál fél 9-től fél 10-ig történik. Ez alatt az idő alatt az előkészítő asztalról önkiszolgálással (saját evőeszközét elvéve) a gyermek bármikor elfogyaszthatja az ételt. Étkezést követően mindenkinek el kell pakolnia maga után. A dajka ügyel az étkezés lefolyására. A többi étkezés kötött keretek között zajlik. A délutáni pihenő ideje minden gyermek számára folyamatos. A nagyobbaknál nem kötelező a 2 óra pihenő csak a csend megtartása szükséges. Egész testet megmozgató frissítő tornát énekkel, verssel kombinálva minden nap végzünk. Ez kb. 20 percen át tart. NAPIREND Időtartam Tevékenységek 6, Gyermekek érkezése, játék a csoportszobában, egyéni reggeli (fél nyolcig) 8,30 9,30 Folyamatos tízórai, játék, egyéni foglalkozás, kezdeményezés 9,30 10,00 Komplex foglalkozás (mese, vers, dramatizálás, német, ének, mozgás) 10,00 11,45 Mikrocsoportos foglalkozás, udvari játék, séta, kirándulás 11,45 12,00 Készülődés az ebédhez ,30 Ebéd 12,30 13,00 Tisztálkodás, fogmosás, készülődés a pihenéshez 13,00 14,30 Pihenés 14,30 15,00 Folyamatos felkelés, tisztálkodás, mozgásos játék 15,00 16,30 Uzsonna, játék 9

10 A táplálkozás a növekedés és fejlődés egyik fontos feltétele, a fejlődéssel járó testépítést biztosítja. Óvodánkban tízórai, ebéd, és uzsonna áll a gyerekek rendelkezésére. Az esetleges óvodában elfogyasztott reggelivel kapcsolatban az óvónő adjon tanácsot a szülőknek. Jeles alkalmakkor ünnepi asztalt terítünk, amikor a csoport egy közös asztalnál ül. (pl. farsang). Heti egy megszabott gyümölcsnapot tartunk. Ilyenkor minden gyermek gyümölccsel érkezik. Kétszeri alkalommal szolgáljuk fel a hozott gyümölcsöt. A testápolás a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, rendszeres és szükségszerinti tisztálkodásukat és ez irányú igényük kialakulását szolgálja. A gyerekek jó közérzetéhez a felnőtt közelségére is szükség van. Főként a kisebbek igénylik ezt. A gondozás e feladatai páros jellegűek, intimek.(pl. orrfújás, popsi törlés, WC-re kísérés) Ezek a tevékenységek eleinte a kapcsolat felvételt szolgálják, majd a tevékenység megtanulására irányulnak. A mosdóbeli tevékenységek (fogmosás, kézmosás) sorrendje legyen mindig ugyanaz, a gyerekek saját dolgaikat használják csak. Az udvarról bejövet, és a tornafoglalkozások után a fésülködést is végeztesse el az óvónő. Az öltözködés védekezés az időjárás változásai ellen, de a gyerekek ízlését is fejlesztheti. A teremben benti ruha és cipő használata kötelező. A ruha hangsúlyozza a fiús és lányos jegyeket. Az óvodai ünnepélyeken ünneplő ruha ajánlott. Kisebb gyermekek számára javasolt egy garnitúra tartalék fehérnemű. Tornafoglalkozásra tornaruhát, tornacipőt igényelünk a szülőktől. Az edzés a gyermek egészségének fenntartása, a megbetegedések megelőzése szempontjából fontos. A test megfelelő edzettségét sokféle mozgásos tevékenységgel, levegőzéssel próbáljuk elérni. Ehhez az óvoda udvara kínál jó lehetőségeket. Légfürdőzésre kiváló alkalom az udvari játék (időjárástól függően nap mint nap ), séták, kirándulások. A pihenés, a nyugodt alvás feltétele, az erős belső és külső ingerek kiküszöbölése. A csoport szobában csend és nyugalom legyen. Az óvodapedagógus mesével altasson, és tartsa tiszteletben a gyermek alvási szokásait. (kendő, kisállat, stb.) A gyermekek számára friss levegőt kell biztosítani. Felső ruháikat (szoknya, nadrág) a pihenés idejére leveszik. Az óvónő az alvás ideje alatt tartózkodjék a gyerekek között. II/ Az óvoda pedagógus feladatai Az óvoda lehetőségeinek figyelembe vételével az óvónő feladata a tárgyi környezet elrendezése, pótlása, óvása, amelynek védelmében a gyerekekkel együtt tevékenyen részt vesz. Az óvoda udvarának kialakítása a gyermekek tevékenységének sok féleségét szolgálja. A tárgyi felszerelésen túl füves, betonozott és homokos laza területek álljanak a gyerekek rendelkezésére. Fedett rész biztosítsa a levegőzést kedvezőtlen időjárás esetén is. Az óvoda helyiségeit az előírási normáknak megfelelően kell kialakítani. A többszöri szellőztetést minden helyiségben biztosítani kell. A játék sarkokban a kedvelt játék tevékenységek kellékei mind szerepeljenek. A szükségszerinti kézmosás (pl: gyurmázás) a csoportszoba melletti mosdóban történik. Az óvónőknek és dajkáknak biztosítani kell az állandó felügyeletet. A mosdóban minden gyereknek legyen saját törölközője, fogmosáshoz szükséges eszköze. Az óvoda helyiségeit és udvarát olyan állapotban kell tartani, hogy azt a gyerekek állandóan használhassák. A napközben megbetegedett gyerekeket az óvónő különítse el, ha szükségesnek tartja, hívja az orvost. A szülőket, minél előbb értesítse. Az óvónő a gondozási tevékenység végzése során tanítsa a nemzetiségi nyelv szavait. Használjon német nyelvű utasításokat. 10

11 II/ A fejlődés jellemzői Táplálkozás Óvodáskor végére megtanulják a kulturált étkezés szokásait. Önállóan szednek, meg tudják ítélni az étel mennyiségét. A villát és a kést megfelelően tudják használni. Ügyelnek az asztal és a környezet rendjére. Önállóan töltenek maguknak. Testápolás Önállóan tisztálkodnak. Felszólítás nélkül kezet mosnak WC használat után, étkezés előtt és a kezüket szennyező tevékenységek után. Egyedül, megfelelően törlik az orrukat. Önállóan mosnak fogat. Példát mutatnak és segítenek a kisebbeknek. Öltözködés Megfelelő sorrendben és önállóan öltöznek, vetkőznek. Ruháikat rendben hajtogatva tárolják. Cipőfűzőjüket megkötik. Ha fáznak, illetve melegük van, segítenek magukon. Tudnak több német kifejezést. Megértik, illetve használják, ismételgetik az elhangzott utasításokat. Kialakulnak a környezet védelméhez, megóvásához kapcsolódó alapvető szokások. II/ Kapcsolatok más nevelési területekkel Az óvodai nevelés minden területén megjelenik a gondozás. A gyerek testi nevelésén kívül hozzá járul az egész személyiség alakulásához: pl. tisztaság igény kialakítása: vizuális foglalkozás idején a ruha ujjának feltűrése. II/1. 2. A szocializáció II/ A fejlesztés tartalma Beszoktatás Az első találkozás az óvodával minden gyermek esetében alapvetően befolyásolja az óvodához fűződő későbbi kapcsolatát. Óvodapedagógustól, dajkától nagyfokú tapintatot igényel a gyermek. A beszoktatás kettős feladat: egyrészt a gyermeket, másrészt a szülőket szoktatjuk az új környezethez. A szülő, ha teheti és szeretné, néhány napot, illetve néhány órát gyermekével együtt tölthet az óvodában. Így segítheti elő a zökkenőmentes beszoktatást. Főbb tennivalók: A leendő óvodások szüleit ismerjük, de családlátogatással, és többszöri beszélgetéssel kell a kapcsolatot elmélyíteni. A gyermekek adatainak a fejlődési naplóba való beiktatása. Szülői értekezlet tartása, melyen meghallgatjuk a szülők kéréseit, igényeit. Az óvodába lépést követő egy-két hónapon keresztül az óvoda minden dolgozója a nagyobb gyerekekkel együtt fokozott figyelemmel fordul az új óvodások felé. A gyermekek kedvenc tárgyaikat, biztonságukat fokozó dolgaikat magukkal hozhatják. A beszoktatás óvodánkban folyamatos, év közben is felveszünk gyermeket, ha akkor tölti be a harmadik életévét. Távlatok és hagyományok, ünnepek A közös tevékenység a gyermek fejlődésének serkentője. A csoportos készülődések, tervezgetések, a holnap öröme távlatot jelenthet számára. Szeretnénk, ha nevelő munkánknak alapvető keretet adnának a hagyományok, ünnepek. Nagymértékben e köré építjük óvodai tevékenységünket. Célszerű tehát minden alkalmat megragadni a hagyományok, ünnepek kialakítására. 11

12 Az óvodai élet szokásai, hagyományai, ünnepei érzelmi átélésre, gazdagon motivált tevékenységekre biztosítanak lehetőséget. Ünnepeink - Születésnapok, névnapok: minden gyermekre ugyanolyan szempontok szerint vonatkozik.(köszöntés, ajándék megszokott hagyományok szerint). - Mikulás ünnep: élő Mikulással, szülők részvételével zajlik. - Karácsony: sok-sok készülődéssel, mézeskalácssütéssel, a fenyőfa körül ülésével - Farsang: jelmezkészítéssel, farsangi bál rendezésével történik. - Március 15.-i Nemzeti ünnep toborzódalok éneklésével, zászlóvonulással zajlik. - Húsvét: tojásfestéssel, locsolóversek tanulásával. - Anyák napja: ajándékkészítéssel, anyák köszöntésével - Gyermeknap lovas kocsi kirándulással Hagyományaink - Márton napi gyertyás felvonulás, az iskolával együtt. - Az évente megrendezésre kerülő szavalóverseny a leendő elsős tanítónő részvételével. - Leendő elsősök iskolalátogatása, közös nemzetiségi német foglalkozás. - az első osztályosok visszalátogatása Az ünnep fényét emeli a feldíszített óvoda és az ünneplő ruha. A hagyományok és ünnepek akkor érik el fejlesztő hatásukat, ha nem jelentenek a szülők számára kínos terheket, s a gyermekek számára túlszabályozást. Szokások és a helyes viselkedés Az óvodai nevelés alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermek számára közvetítse, megalapozza és kialakítsa a kapcsolattartás normatív szabályait a kívánt viselkedési módokat. A gyermek boldogulása főként viselkedésétől függ, ezért az óvoda akkor nevel hatékonyan, ha a helyes viselkedés kialakítását alapvető célnak tekinti. Be kell határolnunk az együttélés normáit, elősegíteni az ahhoz való alkalmazkodást. Tiszteletben tartva a gyermek személyiségét, az egészséges önérvényesítést, példamutatással kell szoktatni, a követelmények következetes betartatásával kell nevelni a gyereket a megfelelő viselkedésre. A viselkedés alapszabályai óvodánkban: A bizalom minden kapcsolat alapja, feltétele minden emberi együttlétnek. Szeretetteljes magatartás (meleg, barátságos, biztonságot sugárzó légkört biztosít) Tiszteletadás mindenki számára követelmény. Tisztelet a felnőttek, gyerekek, idegenek felé. Az együttélés fontos követelménye a megbecsülés. Egymás alkotásait, felnőttek és társaik munkáit tudják megbecsülni. Egymással szembeni tapintatos viselkedés (pl. megvigasztalás) Figyelmesség gyakorlása. (ajándékkészítés, meglepetés, jó cselekedet) Vegyes összetételű csoportunkban sok lehetőség kínálkozik segítségnyújtásra. A kisebbek fedezzék fel, hogy segítséget kérhetnek idősebb társaiktól. Az idősebbek pedig szívesen segítsenek. A segítségadás ne legyen büntetés. Többször előfordul, hogy a gyermek vágyait, elképzeléseit azonnal, csak a társai sérelmére érvényesítheti. Fontos, hogy megtanulják türelmesen kivárni a kellő pillanatot. A türelem nem jelent lemondást, csak a kívánt tevékenység késleltetését. 12

13 Társas kapcsolatok A csoport helyzet fejlesztő hatásai Az egyént léte mindig egy adott csoporthoz köti. Ilyen az óvodai gyermekcsoport is. Ezen keresztül közvetítődnek számára a tágabb környezetének normái. Tehát: a kisgyermek életében a környezetnek, a csoportnak kiemelkedő jelentősége van. Az óvodai csoport érzelmi biztonságával, a gyermek tevékenység szükségleteinek kielégítésével gazdag tapasztalatszerzést, szociális tanulást tesz lehetővé. Óvodánkban a vegyes összetétel miatt hatványozódva jelennek meg a csoport fejlesztő hatásai. A felnőtt-gyermek kapcsolat: Az óvodapedagógus a gyermekcsoport irányítója, a dajka, mint segítő az egész nap folyamán a gyermekek közelében tartózkodik. Az óvodás gyermek életkori sajátosságaiból kifolyólag a kapcsolat indulati töltésű, érzelmektől vezérelt. Az óvónő, a dajka, mint modell, mintakövetésre sarkall, szerep átvételre, azonosulásra késztet. Az érzelmi minta átvétele a jelentéstanulás alapvető formája. A felnőtt-gyermek kapcsolatban fontos követelmény, hogy óvodánkban valamennyi felnőtt magatartása legyen határozott, következetes, barátságos, szeretetteljes, őszinte, minden gyermek számára elfogadó és toleráns, tehát minta értékű. A gyermek-gyermek kapcsolat: A kortársi kapcsolatok szerepe nagy hatású a szocializációban. 3-7 éves korban a gyermekgyermek kapcsolat helyzeti eredetű, hosszú időn át személytelen és felcserélhető. Később megjelenik az átpártolás, amely egy érzelmi kiegyenlítődési folyamat. Fontosnak tartjuk, hogy a társas kapcsolatok stabilitásának tényezőit figyelembe vegyük, és kialakulásukat tudatosan erősítsük a csoportban. A kortárs, mint modell: a nagyobb társak viselkedése minta értékű a kisebbek számára. Ők a kiemelkedő szociális státusú gyermekek, melyek mintáját a kisebb társak spontán beiktatják saját szokásrendszerükbe. II/ Az óvodapedagógus feladatai A biztonságérzet érdekében a barátságos derűs légkör biztosítása. Az óvoda segítse elő, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a környezetében megmutatkozó jóra, szépre, tisztelje és becsülje azt. Ismerje szűkebb, és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való kötődés alapja,. Legyenek a csoportnak hagyományai, sajátos arculata, és ennek kialakításában a gyerekek is vegyenek részt. Az óvónő legyen a csoport irányítója. A felnőtt viszonya a közösségi értékekhez egyértelmű legyen. Mind ezt fejezze ki cselekedeteivel, szavaival. Az azonosulás elősegíti a csoport közösséggé formálódását. Az óvónő magatartása legyen határozott, ugyan akkor barátságos, kommunikációja, bánásmódja modell értékű, megértésre és toleranciára törekedjék, így adhat ösztönzést az egymás iránti tűrőképesség alakulásához. Az óvónő teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyerek kielégíthesse társas szükségleteit, nevelje a gyermeket a különbözőségek elfogadására, tiszteletére. Törekedjék arra, hogy a gyerekekkel igazságosan, és differenciáltan, egyéni sajátosságaikhoz igazodva bánjék. Beszoktatáskor, ünnepek alkalmával (névnapok, Mikulás, karácsony, stb.) tanítson német kifejezéseket, használjon német szavakat. 13

14 II/ A fejlődés jellemzői Óvodáskor végére a szokások a gyermek igényévé válnak. A közös tevékenységben aktívan vesznek részt. Elfogadják a megkívánt magatartási formákat. Figyelmesen, türelemmel hallgatják az óvónő és társaik közlését, a kérdésekre érthetően válaszolnak. Tisztelettel viselkednek a felnőttekkel, örülnek a közösen elért sikereknek. Természetes szükségletté válik a közös tevékenység. Önállóan, szívesen keresik a segítségnyújtás formáit. Érdekli őket társaik mondanivalója, munkája. Felelősséget éreznek a vállalt feladatért, amelyet akkor is elvégeznek, ha nehézséget jelent. Képesek kívánságaikat, törekvéseiket módosítani, esetleg elhalasztani, ha erre szükség van. Ismernek udvariassági formulákat német nyelven is, megértik a főbb közléseket. II/ Kapcsolatok más nevelési területekkel A különböző tevékenységek során formálódik közösséggé a csoport. Sok lehetőség nyílik közös örömök, sikerélmények átélésére.(pl. őszi levélhordás, hólapátolás, nyár eleji borsófejtés, közös festés, szabályjátékok,) A szocializáció folyamatában a beszéd, a kommunikáció a gyermek környezetével való érintkezésének, önkifejezésének, gondolkodásának legfőbb eszköze. II/2. Tevékenységi formák II/ A játék II/ A fejlesztés tartalma A gyakorlójáték a 3-4 éves korra jellemző játékfajta: hangok, szótagok, szavak különböző mozgások ismételgetése, játékszerek tologatása éves korban a gyakorlójáték tartósan csak a fejlődésben lemaradt, szegényes tapasztalatokkal rendelkező, a játékokat nem ismerő gyermeknél jelentkezik. Ebben az életkorban a gyakorlójáték a konstrukciós és szerepjáték elemeként jelenik meg. Óvodánk terme nagy, így lehetőség nyílik autók tologatására. Fontos, hogy ügyeljünk arra, hogy a mozgásos gyakorlójátékot játszó gyerekek tekintettel legyenek egymásra, és ne zavarják kisebb, nagyobb társaikat. A szimbolikus-szerepjátékban a gyermek azonosul az óvónő, a szülő cselekvéseivel, szavaival, gesztusaival. A konfliktusok megoldásában csak szükség szerint vegyen részt, jó, ha a gyermekek egymás között is meg tudják oldani azt. A gyermekek kérésére részt vehet a játékban, de csak akkor, ha nem irányító, hanem egyenrangú társ tud maradni. Termünkben az orvosi-, fodrász-, baba-, boltos sarkok biztosítják a teret szimbolikusszerepjáték kialakítására. Ezen kívül a gyerekek asztalok, székek, szőnyegek rendezgetésével két-három helyen kuckók kialakításával játszhatnak különböző szerepjátékokat. A barkácsolás mindig a játék igényéből indul és kötetlen. Fontos, hogy ne legyen öncélú, az elkészített eszközökkel játszhassanak, legyen azoknak funkciójuk. A barkácsoláshoz sokféle eszközre van szükség, ezért fontos a folyamatos gyűjtőmunka és az eszközök megfelelő elhelyezése, hogy a gyermekek mindenkor hozzáférhessenek. A dramatizáláskor a gyerekek saját vagy irodalmi élményeiket játsszák el kötetlen módon. Ennek az a feltétele, hogy ezek tartalma érzelmileg megragadja, áthassa a gyerekeket. Az óvónő kísérje figyelemmel, ha a gyerekek játékidőben önállóan kezdeményeznek dramatizálást. Ha szükséges segítsen a díszletek elkészítésében, a tér berendezésében, a szereplők kiválasztásában. Tegye lehetővé, hogy a 14

15 szereplők mondanivalóját, hangját, mozdulatait a gyerekek saját elgondolásaik alapján játszszák el. A gyerekek kezdeményezéseihez kapcsolódva segítse a megvalósítást. A bábozás a gyermek belső világának egyik legkifejezőbb eszköze, a báb által feleleveníti tapasztalatait, elképzeléseit, esztétikai, szociális élményeit. Termünkben a mesepolcon helyezzük el az évben aktuális irodalmi alkotásokhoz kapcsolódó bábokat, és más egyéb általános figurákat.(kislány, kisfiú, orvos, bácsi, néni, stb.) Így a gyerekeknek játékidőben is lehetőségük van kedvük szerint megszólaltatni a számukra legvonzóbb bábokat. Az óvónő nyújtson segítséget, esetleg játsszon együtt a gyerekekkel, de ne erőltesse a pontos másolást. A konstruáló játék során a gyerekek különböző játékszerekből összeraknak, létrehoznak valamit. Eleinte spontán építenek, de később az elrendezett, meghatározott céllal végzett építés dominál. A gyerekeket az alkotás öröme ösztönzi a konstruálásra. A valamit alkotni igénye és öröme kreativitásuk mellett értelmi képességeiket is sokoldalúan fejleszti. Igyekszünk elérni, hogy minden gyermek megtalálja a neki legmegfelelőbb elemeket, és képes legyen ezekkel elmélyülten játszani. A szabályjáték egyes fajtái a gyermek mozgását, mások értelmi képességeiket fejlesztik. Mozgásos szabályjátékok: testnevelési játékok, dalos és mondókás népi játékok, fogócskák, bújócskák, körjátékok, szembekötősdik, labdajátékok. (lásd: testi, zenei nevelés) Értelmi képességeket fejleszt játékok: különböző társasjátékok, képes kirakók, dominó, kártyák, nyelvi játékok (lásd anyanyelvi nevelés) Szabályjáték kiválasztásánál szükséges figyelembe venni a gyermek igényeit, a csoport összetételét, s úgy választani, hogy mindhárom korosztály érdeklődését megközelítse. II/ Az óvodapedagógus feladatai A játékirányítás sajátossága, hogy közvetett. Elsősorban a feltételek megteremtése a fontos, de az irányítás kiterjed a gyermekek tapasztalatainak, ismereteinek állandó bővítésére is. Alakítsa úgy az óvoda életét, hogy minél több élményszerzési lehetőséget nyújtson a gyermekek számára, amiből a játékuk táplálkozhat. Együttjátszás a gyerekekkel. Mindig abból induljon ki, hogy a játszócsoportnak mire van szüksége. Az óvónő belülről, értő figyelem alkalmazásával, indirekt módon segítse a gyermek saját elképzelésének megvalósítását, megértse a gyermek viselkedését, megtalálja a mélyen rejtőző okokat, segítsen a feszültségek önmegoldó levezetésében. Különböző fejlettségű gyerekek együtt játszásának segítése. Az óvónő vegye észre, ha a gyermekek zavarják egymást. Tegye lehetővé a különböző korúak igény szerinti elkülönült játékát. Alkalmazza azokat a nevelési eljárásokat, amik a családban a különböző korú testvérek esetében természetesek. Segítsen az óvónő, ha technikai tanácsra van szüksége a gyerekeknek. Így fokozhatja játékkedvüket. A játék fényét emeli, ha az óvónő maga is szívesen részt vesz benne, ahol szükséges segít, élvezi a játék fordulatait. A jó hangulatú játék megköveteli az óvónőtől, hogy maga is szeressen játszani. Játékszituációkban kezdeményezzen párbeszédet német nyelven, mondogassa a játékok neveit németül. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyerekeket sem az udvaron, sem a csoportszobában. Teremtse meg a játék feltételeit Első feltétel: megfelelő légkör A gyermek kiegyensúlyozottságához, fejlődéséhez nyugodt légkörre van szükség. Az óvónő támogassa a legkisebbek önállóságra való törekvését. Gyakorolják a konfliktusok önálló kezelését. Az óvónő igyekezzék úgy irányítani a játéktevékenységet, hogy a gyerekek ne zavarják 15

16 egymást, ne rongálják az eszközöket, és a játék végén a következő tevékenységhez szükséges mértékű rendet rakják. Második feltétel: megfelelő hely Az egymás mellett játszó csoportnak, és az egyedül játszó gyermeknek az óvónő alakítsa ki a megfelelő helyet. Legyenek állandó és ideiglenes játszóhelyek, állandó és mozgatható bútordarabok. A játék befejezése után a bútorokat rendezzék vissza. Harmadik feltétel: megfelelő idő A játékhoz biztosított idő lehetőleg összefüggő legyen, és érvényesüljön a szabad játék túlsúlya. A kötetlen foglalkozások szervezése az elmélyült játékot ne szakítsa meg. A kicsik a reggeli idejétől eltekintve levegőzésig szabadon játszhassanak. Negyedik feltétel: megfelelő játékeszköz Legyenek mindhárom korosztály igényeinek megfelelő játékok a szabadban és a szobában egyaránt. Az eszközök a gyermekek számára elérhető helyen legyenek. A megrongált játékszereket, ha lehet, a gyermekek bevonásával javítsák meg. Az óvónő mindenképp tartsa szem előtt a gyermekek egyéni fejlődésbeli különbségeit. Biztosítson a játékhoz élményeket. Segítse a baráti kapcsolatok kialakulását a játékban. Erősítse a gyermekek én tudatának alakulását. Az óvónő a nagyobbakat már vonja be a kisebbek játékának vezetésébe, segítse a gyereket a szabályok betartásában. A szabályjáték megtanítására tervszerűen készüljön fel. II/ A fejlődés jellemzői Óvodáskor végére a gyakorlójáték csupán a konstrukciós és szerepjáték elemeként jelentkezik. A szimbolikus-szerepjátékban megfelelő tapasztalatok és élmények birtokában önállóak a játék előzetes közös tervezésében, a szerepek kiválasztásában, a játékszerek és eszközök megválasztásában, a szabályok betartásában. A barkácsolás a szerepjáték, bábozás természetes eszköze, alkotórésze. A létrehozott eszközöket játékukban felhasználják. Dramatizálást, bábozást önként kezdeményezik. Szívesen játsszák el kedvelt meséiket. A konstruálás fejlett fokán igényessé válnak alkotásaikkal szemben. Bonyolultabb dolgokat alkotnak, törekednek az eredményességre, s beépítik alkotásaikat a szerepjátékba. A különböző anyagokat, eszközöket kombináltan alkalmazzák. A nagyobbak a bonyolult szabályjáték megtanulására és gyakorlására is képesek. Kialakul a versenyszellem, figyelmeztetik egymást a szabályok betartására. A játékok szabályait megértik német nyelven. Játékeszközök neveit, játékidőben adott utasításokat ismerik németül is. II/ Kapcsolatok más nevelési területekkel A közösségi nevelés szempontjából fontos, hogy a játék közben fejlődnek a gyerekek közti társas kapcsolatok. A kialakuló közös játék együttműködésre készteti a gyerekeket. Ki alakul a mi- tudat. A játékban válnak közelivé a viselkedési szabályok, magatartási formák. Így a játék a közösségi élet fejlesztésének alapvető eszköze lesz. A játékot kísérő érzelmek közlési vágyat ébresztenek, fokozódik a gyermek beszédkedve. A beszédkedv ösztönzi a nyelvi kommunikációs készség fejlődését. A gyermekek játék közben ismerkednek a világgal, a tárgyakkal, a tárgyak tulajdonságaival, a valóság jelenségeivel, eseményeivel, így a játék hatásal van a gyermek értelmi képességének fejlődésére. 16

17 II/ A munka jellegű tevékenység II/ A fejlesztés tartalma Az önkiszolgálás a munka alapvető fajtája az óvodában. Az önálló testápolás, az étkezés, az öltözködés munkát jelent a gyermek számára. A gyermek mindennapi szükségleteinek önálló kielégítése, a feladat elvégzéséhez való pozitív viszony kialakulása előfeltétele a különféle munkáknak. Dajkák és óvónők feladata egyaránt, hogy ösztönözzék a gyermeket a saját maga körüli teendők önálló elvégzésére. A naposság közösségi megbízatás. A gyermek, olyan munkát végez, amely nélkülözhetetlen a csoport életében. A naposság feladattudatot, figyelemösszpontosítást igényel, ezért ezt a tevékenységet évesek végzik Az óvónő a napostáblán egy nappal korábban jelzi, hogy kik lesznek a naposok. Minden asztalnak van egy naposa, aki a napos kötényt használja. A gyerekek ülésrend szerint kerülnek sorra. Feladata az étkezéssel kapcsolatos teendők elvégzése (terítés, asztalleszedés, takarítás), foglalkozások körül segítés (ceruzák, ollók eszközök osztása). A legügyesebb naposok dicséretet kapnak (díszasztali virág). Az alkalomszerű munkák egy része időről időre szabályosan ismétlődik, más része esetleges. Mindezeket a feladatokat a szükségletektől, a munka jellegétől, körülményektől függően a csoport egyidejűen végzi, vagy megbízatásként egyes gyerekek teljesítik. Ezek a munkák óvodánkban a következők: Környezet rendjének biztosítása (játék elrakás) Segítés a felnőtteknek (játékok javítása, tisztítása; veteményeskert, virágoskert gondozása; fű gereblyézése; falevelek összegyűjtése; hólapátolás) Ajándékkészítés, teremdíszítés, egyéb megbízatások II/ Az óvodapedagógus feladatai Lehetőséget kell adni a gyerekeknek, olyan munkák elvégzésére, amelyek fejlesztik képességüket, gazdagítják egész személyiségüket. Az óvónő tanítsa meg a gyereket a feladatok elvégzésére, ismertesse meg az adott munka eszközeit, azok ésszerű használatát, a munkavégzés sorrendjét. Tanítsa meg a munkaeszközök neveit, és a munkavégzéssel együtt járó utasításokat német nyelven. Cselekvő tapasztalás útján kell felfedeztetni a munka hasznosságát, szükségességét. Az értékelése legyen mindig konkrét, reális és fejlesztő hatású. A gyerekeknek meg kell tanítani, hogy tiszteljék a munkát végző embert, kötelességtudatuk formálásának eszköze legyen a saját, és mások elismerésére nevelés egyik formája. Éljék meg az én csináltam mi csináltuk sikerélményt. Pozitív viszony alakuljon ki bennük a munkához. A mindennapi életünkkel kapcsolatos munkáknál is tudatosítani kell a gyerekben, hogy most nem játszunk!. Jussanak el a gyerekek oda, hogy maguktól is ismerjék fel a munka elvégzésének szükségességét. A felnőtt ne végezze el a gyermek helyett a munkát, ne fejezze be, és ne csinálja újra, ha szükséges, akkor sem. Az óvónőnek és a dajkának egyaránt nagy a felelőssége a gyermek munkára nevelésében, hiszen a gyermek előtt végzik munkájukat, mintát adva számára. Az óvónő a gyermekek egyéni fejlődésbeli különbségeit figyelembe véve differenciált bánásmódot alkalmazzon a munka végeztetésekor. Támaszkodjék a munka játékkal megegyező sajátosságaira és erősítse a munka játéktól eltérő vonásait. 17

18 II/ A fejlődés jellemzői Óvodáskor végére a naposok önállóan felteszik az asztalterítőket, előveszik és kiosztják az étkezéshez szükséges eszközöket, és esztétikusan elrendezik az asztalon. Étkezés után önállóan leszedik az asztalt, felsepernek az asztal alatt. Ügyelnek az asztal rendjére. A foglalkozáshoz szükséges eszközök kiosztásában nagyobb önállósággal vesznek részt. Alkalomszerű munkákat illetően részt vesznek a csoportszoba díszítésében, rendezésében és ötleteket adnak az óvónőnek. Vigyáznak a terem rendjére, megjavítják a játékszerek kisebb hibáit. Örömest segítenek a felnőttek épp aktuális munkáiban. Ünnepekre ajándékot készítenek. Ismerik a munkaeszközök neveit, megértik és alkalmazzák az egyszerű kifejezéseket, utasításokat német nyelven is. II / Kapcsolatok más nevelési területekkel A munkára nevelés, mint nevelési feladat a közösségi neveléssel áll legszorosabb kapcsolatban, hiszen az óvodában a munka elsősorban önmagáért, és a közösségért végzett tevékenység. Ezzel hozzájárul a gyermekek közti társas kapcsolatok alakulásában, a közösségért végzett tevékenység értelmének felfogásához. Lehetővé válik általa a kitartás, felelősségérzet, a kötelességteljesítés gyakorlása, az önértékelés és ezzel együtt a közösségi értékelés alakulása. Munkavégzés közben ismerkednek a gyermekek környezetükkel. Az őket körülvevő tárgyi és természeti környezetről egyre pontosabb információk birtokába jutnak. Ezért fontos kölcsönhatásban áll a gyermek munkára nevelése a környezeti neveléssel. A munkára nevelés szoros kapcsolatban áll a testi neveléssel is. A munkavégzés testmozgást kíván, amelynek során fejlődik a gyermekek ügyessége, testi képességei. II/ A tevékenységben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely nem szűkül le az ismeretszerzésre, hanem az egész nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben az óvónő által kezdeményezett tevékenységi formákban és időkeretekben valósul meg, és a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Elsődleges cél az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése Lehetséges formái: 1.Utánzásos, minta és modellkövetés 2.Spontán játékos tapasztalatszerzés 3. Cselekvéses tanulás 4.Gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeret-szerzés 5. Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés. 6.Gyakorlati probléma- és feladat megoldás A tanulás feltétele: a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése. 18

19 II/ A tanulás megszervezése: A szervezett tanulás formái óvodánkban a mikrocsoportos formájú foglalkozások melyben érvényesül a nevelői céltudatosság és tervszerűség, s a pedagógiai önállóság. A kötetlenség a gyermek önkéntes részvételét jelenti. Szabály, hogy a kezdeményezés nem zavarhatja a szabad játékot, ezért a foglalkozás időpontjának megválasztása az óvónőtől nagy körül tekintést igényel. Ideje napirendünkben a tízórai alatti, és a közvetlen utáni időszakra tevődik. Szervezünk anyagában a kisebbeknek, és a nagyobbaknak szóló tevékenységeket, játékokat. Fontosnak tartjuk a személyre szabott pozitív értékelést, amely jelentős mértékben hozzájárul a gyermeki személyiség kibontakozásához. Fontosnak tartjuk, hogy a kézimunka eszközei, a velük való foglalatoskodás lehetőségként jele legyen a gyermekek mindennapjaiban. Az óvónő hetenként más és más vizuális tevékenységet tervez. Technikát és témajavaslatot egyaránt, általában aktuális témával. A játékidőben a hét minden napján ugyanazon a helyen jelen van az adott tevékenység. A mindennapi mese, vers, ének egyaránt fontos a gyermek számára. Testmozgással összekapcsolva komplex formában szintén minden nap megjelenik a napirendben. A cselekvésbe ágyazott tanulásos forma, a felfedezés, a megfigyelés hatja át a különböző műveltségterületeken játszott fejlesztő játékokat. A nevelési területek óvónő által tervezett rendjét a hetirend táblázat mutatja koronkénti megoszlásban. A hetirendet rugalmasan kezeljük, csupán a pedagógiai tudatosságot szolgálja. II/ Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Kezdeményezés HETIREND komplex foglalkozás német nemzetiségi környezeti jellegű tapasztalás komplex foglalkozás német nemzetiségi komplex foglalkozás német nemzetiségi ábrázolás, kézimunka komplex foglalkozás német nemzetiségi Kezdeményezés (6-7 évesek) környezeti jellegű tapasztalás ének-zene ábrázolás, kézimunka, testnevelés (3-7 évesek) matematikai jellegű tapasztalás Péntek komplex foglalkozás német nemzetiségi 19

20 II/3. A fejlesztés tartalmi eszközei II/3. 1. a. Anyanyelvi nevelés A fejlesztés tartalma Nevelési rendszerünkben nagy figyelmet kell fordítanunk az anyanyelvi nevelésre, mert a nyelv, a beszéd a gyermeki személyiség része. A gyermekek 6 éves korukig sajátítják el az anyanyelvet. Fontosnak tartjuk az óvodába kerülő gyermekek beszédállapotát megismerni. Ezek ismeretében a továbbiakban tudatosan tudjuk csiszolni, formálni beszédképességüket, gazdagítani szókincsüket, s tudjuk esetleges beszédhibájukat korrigálni. A beszédállapot megfigyelésének szempontjai: Beszédhallás Beszédértés Hangok vizsgálata- szó elején, közepén, végén Mondatszerkesztés Összefüggő beszéd A megfigyelések tapasztalatai segítenek bennünket abban, hogy tudjuk, mit kell tennünk egyegy gyerek esetében. Óvodai nevelésünkben általános követelménynek tekintjük: A nyelvi érintkezés alapvető formáinak kialakítását A gyermek aktív bekapcsolódását a verbális tevékenységbe, illetve azok irányításába. Az anyanyelvi nevelés igazi célját úgy érheti el, ha mindennapi tevékenységbe beleépül és a reggeli köszönéstől a délutáni hazamenetelig a nap minden pillanatában jelen van. A kommunikációs képesség fejlesztésében nagy segítség az együttjátszás a játék, mert a közös játék oldott légköre a gyerekben feloldja a gátlást, ezáltal élénk, kommunikatív kapcsolatba kerülnek egymással illetve a felnőttel.. A játék szituációban újabb és újabb szavakkal gazdagodik a gyerek szókincse, fokozódik beszédkedve, javul beszédértése. A gondozási tevékenységek végzése közben az óvónő beszélget a gyerekkel, példát mutatva arra, hogyan lehet a hangerő, hangszín megfelelő változtatásával érdeklődést kelteni, kifejezőbbé tenni a beszédet. Az óvónő fordítson figyelmet arra, hogy a párban vagy csoportban együtt tevékenykedő gyerekek sajátítsák el és használják a párbeszéd különböző formáit (Kérem, Légy szíves! Tessék. Köszönöm. Várj egy kicsit! Mit gondolsz? Megengeded?). A munkában a közös cselekvés szükségessé teszi a szóbeli kapcsolatot. A szabályok közlése, az utasítás megértése segíti a beszédfejlődést. A mesélés, verselés során az irodalmi szöveg a szókészlet gyarapításával, nyelvi fordulatok megismertetésével gazdagítja a gyerekek kifejező késségét. A ritka, régies vagy a tájnyelvi szavakat magyarázza meg az óvónő. A vizuális nevelésben a nyelvi és a képi, formai ábrázolás gyakran együttes alkalmazásával az óvónő felismertetheti a gyerekekkel, hogy valamely élményt többféle úton is ki lehet fejezni. A gyermekek észreveszik, hogy a rajzokból az is megismeri érzéseiket, aki nem hallotta a mesét, vagy nem volt ott a kiránduláson. Az ének-zenei nevelés folyamán is nagyon fontos a tiszta kiejtés, a hangsúly, a hangerő, a mély-magas, halk-hangos dalban és szóban történő kifejezése. A testi nevelés foglalkozásain kevés lehetőség nyílik a gyermek megszólaltatására, de itt kap nagy szerepet a beszédértés, mert csak az a gyermek képes a gyakorlatokat végrehajtani, aki érti a kifejezések tartalmát, jelentését. 20

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Az óvoda jellemző adatai... 3 1. Az óvoda objektív feltételrendszere... 4 1.1. Személyi

Részletesebben

Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz )

Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz ) Egy élet a kezedben Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak, veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, Megtanulnak,

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készült a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről valamint a 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján A pedagógiai

Részletesebben

PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA

PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2011. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, FELADATA, RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS ELVEI... 3 1.1. Gyermekképünk... 3 1.2. Óvodánk sajátos arculata... 4 1.3. Az óvodai

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151. Szendehely 2013

Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151. Szendehely 2013 Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151 Szendehely 2013 1 Tartalomjegyzék I.Bevezető... 4 II. Gyermekkép, óvodakép... 5 1. Az óvoda értékei... 5 2. Az óvodai nevelés célja... 6 3. Az óvodai

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nem csak

Részletesebben

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül 1 Nevelés a tevékenységeken és tapasztalatszerzésen keresztül Napsugár Óvoda-Sonnenschein Kindergarten /Ágfalva, Fő u. 1./ Nevelési Programja Szakértve: 2010 Felülvizsgálva, módosítva: 2013 1 Légy kicsiny

Részletesebben

A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Werde, was du noch nicht bist, Bleibe, was du jetzt schon bist. In diesem Bleiben und Werden Liegt alles Schöne auf Erden. Franz Grillparzer TARTALOM

Részletesebben

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető Az óvoda nevelési alapelvei Az óvoda küldetésnyilatkozata 2.Az óvoda jellemző adatai 3.Az óvodai élet megszervezése Az óvoda

Részletesebben

A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Werde, was du noch nicht bist, Bleibe, was du jetzt schon bist. In diesem Bleiben und Werden Liegt alles Schöne auf Erden. Franz Grillparzer TARTALOM

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÓVODAKÉP... 4 2.1. A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 4 2.2. AZ ÓVODÁK

Részletesebben

Óvoda a sikerért Helyi Óvodai Program 2001

Óvoda a sikerért Helyi Óvodai Program 2001 Óvoda a sikerért Helyi Óvodai Program 1 Óvoda a sikerért Helyi Óvodai Program 2001 Kossuth Nevelési Oktatási Központ óvoda általános iskola Óvoda a sikerért Helyi Óvodai Program 2 Tartalom: I. BEVEZETŐ...

Részletesebben

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja A Helyi Nevelési Programja Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. ADATLAP Fenntartó neve: Pick Gyermeknevelési Alapítvány címe:6725 Szeged Szabadkai

Részletesebben

Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető.... 3 1. Óvodai nevelésünk célja, feladata,rendszere és szerkezete..4 1.1. Gyermekképünk..... 4 1.2. Óvodaképünk...

Részletesebben

DIMENZIO ÓVODA PROGRAM

DIMENZIO ÓVODA PROGRAM - DIMENZIO ÓVODA PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2.0 2008. 2013. Kiadás Kiadás Módosítva1. 2009.kék Módosítva 2. 2013.piros 2 Tartalom 1. Alapadatok... 4 1.1. Az Óvoda alapadatai... 4 1.2.

Részletesebben

Mindenki egyenlő, de nem egyforma.

Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Integrált pedagógiai Program Pestújhelyi Óvoda M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k a Ó v a o d Budapest, 2013. szeptember 01. Az óvoda adatai Az óvoda neve: Budapest

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS...3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI...4 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...

Részletesebben

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183.

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183. 1037, Remetehegyi út 183. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 202838 Intézményvezető: Legitimációs eljárás Lovász Eszter 1/2013. (.) határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető gondolatok 1.1. Az óvoda adatai 1.2. Területi elhelyezkedés, szociokulturális háttér 2.Gyermekkép, óvodakép 2.1. Nevelési koncepció 2.2. Nevelési koncepciónk

Részletesebben

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Hévíz 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Nevelőtestülete 2 HITVALLÁSUNK Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk mire

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda. Pedagógiai programja

Brunszvik Teréz Óvoda. Pedagógiai programja Brunszvik Teréz Óvoda Pedagógiai programja 1 Az óvoda adatai Székhely Óvoda neve: Brunszvik Teréz Óvoda Címe: 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. Telefonszám: 06-22/460-290 Email cím: mvovoda@gmail.com

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA (1043 Budapest, Erzsébet u. 30.) OM: 200264 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A pedagógiai program célja, feladata...

Részletesebben

Bölcsőde Szakmaiés. Pedagógiai Programja

Bölcsőde Szakmaiés. Pedagógiai Programja Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje Bölcsőde Szakmaiés Óvoda Pedagógiai Programja 2013. szeptember 1-től. 1 Tartalomjegyzék +I. Általános rész... 4 I. Általános rész... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános helyzetkép...

Részletesebben

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55.

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55. Helyi Nevelési Program PICUR Alapítványi Óvoda Veresegyház Mogyoródi u. 55. 1 Tartalomjegyzék Az intézmény adatai Az intézmény megnevezése: PICUR ALAPÍTVÁNYI ÓVODA Az intézmény székhelye: 2112 Veresegyház,

Részletesebben