A GAZDAG ERZSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA OM: ÓVODAI NEVELÉS BÁBBAL JÁTÉKKAL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GAZDAG ERZSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA OM: 036 466 ÓVODAI NEVELÉS BÁBBAL JÁTÉKKAL"

Átírás

1 OM A GAZDAG ERZSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA OM: ÓVODAI NEVELÉS BÁBBAL JÁTÉKKAL Készült: Szombathely Krúdy Gy. u 2./a

2 Készítette: Gazdag Erzsi Óvoda Nevelőtestülete Hatálybalépés ideje:

3 1 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda jellemző adatai 1. Bevezetés Gyermekképünk, óvodaképünk Gyermekképünk A mi óvodánk Az óvodai nevelésünk célja, óvodai nevelésünk rendszere Az óvodai nevelésünk feladatai, keretei 11. oldal 3.1. Az óvodai nevelésünk általános feladatai Kiemelt nevelési feladataink Óvodai nevelésünk keretei Az egészséges életmód alakítása Érzelmi, erkölcsi nevelés és szocializáció biztosítása Az anyanyelvi-értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása Az óvodai élet megszervezésének elvei Személyi feltételek biztosításának elvei Tárgyi környezet kialakításának elvei Az óvodai élet megszervezése Óvodánk kapcsolatai Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai Játék Bábpedagógia Vers- mese Ének, zene, énekes játék Rajzolás, mintázás, kézi munka Mozgás A külső világ tevékeny megismerése Környezetvédelem Munka jellegű tevékenységek Tevékenységekben megvalósuló tanulás A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység Gyermekvédelmi feladataink A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű 58. gyermekek differenciált fejlesztése 7. Tehetséggondozás Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése óvodánkban A fejlődés jellemzői óvodáskor elejére és végére A helyi nevelési program beválás vizsgálata Eszközök, eszközfejlesztési terv 66. Mellékletek Irodalom

4 1 Az óvoda jellemző adatai Az óvoda hivatalos elnevezése: Gazdag Erzsi Óvoda Az óvoda címe, telefonszáma: Szombathely, Krúdy Gyula u.2/a. Telefon: 94/ Fax: 94/ Az óvodai csoportok száma: 8 csoportos óvoda A program benyújtója: Óvodavezető

5 2 BEVEZETÉS Ajánlom a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint fenntartónak, hiszen támogatása nélkül programunk csak elképzelés marad. Ajánlom a Szülőknek, mert közös cél vezérel bennünket. Ajánlom a Nevelőtestületnek, mivel mindez csak kitartó, lelkiismeretes munkájuk által válhat valóra. Gyermeket nevelni tiszta és romlatlan lelküket óvni, a tudás útjára terelni a legnemesebb feladat. A csecsemő olyan, mint a hegy mélyéből előbukkanó forrásvíz: tiszta és gyenge. Lefelé csordogálva kis erek táplálják, mint anya a gyermekét. Patakként vidáman, féktelenül csobogva próbálja erejét. A kisgyermek friss patakvíz. Segítenünk kell, hogy gyarapodjon, akár a folyóvá duzzadó patak. Erősödjön testileg, szellemileg, de Ő is maradjon medrében. Hosszú az út, amíg a kis forrás végtelen, de tiszta óceánná terebélyesedik, mely legyőzi a viharokat és csillogó tükre a fényét visszaveri a világra. Óvodavezető

6 3 1. GYERMEKKÉPÜNK, ÓVODAKÉPÜNK l. l. GYERMEKKÉPÜNK "A kisherceg szemmel kísérte, hogyan jelenik meg rajta egy óriási bimbó, és sejtette, hogy csodálatos tünemény fog kibontakozni belőle, a virág azonban végevárhatatlanul, egyre csak szépítette magát odabent a zöld szobájában. Nagy gonddal válogatta meg színeit. /Saint Exupéry de A./ A gyermek mint "bimbó" érkezik az óvodába, s a végeláthatatlan pedig az a 3-4 év míg érik, fejlődik, nyiladozik, de mi már "bimbó" korában tudjuk, előre vetítjük, hogy egy "csodálatos tünemény" fejlődik kezeink között ezalatt az idő alatt. A szerető figyelemmel övezett korlátokon belül a szabadság "zöld szobájában" mi óvónők arra vállalkozunk, hogy a szülőkkel együtt neveljük, kibontakoztassuk, fejlesszük a reánk bízott eltérő képességű, etnikumú és nemzetiségű gyerekeket. Nem adunk helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi sem egyéb értelemben. A szabadság és korlátozás kellő arányában biztonságot és bizalmat, elfogadást és védelmet nyújtsunk, szeretetteljes, türelmes odafigyeléssel. Fogékony, nyíltan gondolkodó gyermekeket akarunk nevelni, akik elégedetten és derűsen nőnek fel. A fejlődés mennyiségi növekedés és minden ami fejlődik az gyarapodik is. Minél többet tud a gyermek, minél több egyéni kompetenciája, képessége bontakozik ki, s minél több követelménynek tud eleget tenni majd, annál fejlettebb személyiség lesz. A éves korosztály legfőbb igyekezete, hogy a lehető legtöbbet megtudja a felnőttektől, a felnőttekről. Ez a tudás nem egyértelműen mérhető, minden gyermek fejlettsége önmaga szerint, önmagához viszonyítva ítélhető meg. Munkánkban arra vállalkozunk, hogy határozottsággal neveljük határozottságra erős kontrollal, önkontrolra, értelmes irányítással - önirányításra - s problémáik iránti szerető érzékenységgel neveljük őket fogékony, a más érzelmeit mindig figyelembevevő érzelmi életre és magatartásra.

7 A mi óvodánk Óvodánk sajátos arculata Az óvodai nevelés családi nevelésre épülő, összehangolt rendszerének kialakításával segítjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását. Nevelésünk a gyermeki jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére irányul az egyenlő hozzáférés biztosításával, befogadó pedagógiai szemlélettel. Ápoljuk, gondozzuk, védjük a gyermekeket. Óvodánkban a játék és a tanulás szorosan összekapcsolódó tevékenységi forma. A napirendben erre fordítjuk a legtöbb időt. A sok érzékszervet igénybe vevő tapasztalás, cselekedtetés révén segítjük a gyermekek fejlődését. A követelményeket az egyéni teljesítőképességekhez állítjuk fel. Biztosítjuk az iskolai tanuláshoz szükséges kompetenciák kialakulását. Tapasztalataink szerint a játék mellett a gyermekekhez a báb, bábjáték áll a legközelebb, ezért tudjuk eredményesen alkalmazni a nevelésben. Meggyőződésünk, hogy ez a személyiség fejlesztés egyik leghatékonyabb eszköze. Alkalmazzuk a felzárkóztatásra, differenciált fejlesztésre, beszédjavításra, beszédfejlesztésre. A bábbal segítjük a vizuális-, zenei képességek fejlődését, az erkölcsi, esztétikai tartalmak mélyebb megértését. Terápiás eszközként magatartászavarok enyhítésére, a gátlásosság, zárkózottság oldására használjuk Szociokultúrális felmérés Óvodánkban ismét felmérést végeztünk, hogy az egyes családokban milyen a szülők anyagi helyzete, iskolai végzettsége, foglalkoztatottságuk, családi állapotuk, kulturáltságuk. A kérdőívek kitöltése alapján a következőket tapasztaltuk.: A szülők átlag életkora: apa: 33 év, anya: 31 év. A családoknak csak a 86 %-a él külön a nagyszülőktől, 10%-kal kevesebben, mint az előző felméréskor (előző adat: 96%). Iskolai végzettség % Foglalkoztatottságuk % Családi állapot % Lakásviszonyok % 8 általános 11 jelenleg van munka- családi házban 35 1 szoba 9 szakmunkás 29 helye 90 teljes 93 lakásban 65 2 szoba 34 középfokú 35 nincs munkahelye 4 csonka 7 3 szoba 36 felsőfokú 20 nyugdíjas 0 4 és annál 21 több szoba egyetemi 5 Gyesen, Gyed-en, stb. 6 külön gyer- 74 mek szoba

8 5 A szülők kultúráltsága Folyóiratot, magazint, újságot olvas % egyáltalán nem olvas 8 soha ritkán gyakran Moziba, színházba járnak % % Könyvek a családban 22 Tv által sugárzott db alatt 25% 73 gyermeknevelési db 64% 5 műsorokat néz 500 db fölött 11% napilapot /Vas Népe / 92 Gyermekneveléssl valamilyen magazint 92 kapcsolatos kiadványo- 70 kat olvas A felmérés alapján megállapíthatjuk, hogy a szülők fiatalok, 32 év körüliek. A családok anyagi helyzete sokat javult, a családok 16%-a él a létminimum alatt (előző adat szerint csaknem a fele). Tapasztalataink és felmérésünk alapján is csökkent a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek száma, felzárkóztatásukat számuktól függetlenül továbbra is fontosnak tartjuk. Kultúrára: folyóiratok, könyvek vásárlására, valamint mozi és színházlátogatásra az előző adatokhoz képest többet tudnak fordítani a szülők. A szülők iskolázottsága nőtt (összességében 8%-kal), 60%-ban középfokú, vagy annál magasabb végzettséggel, 29%-ban szakmunkás végzettséggel, 11%-ban 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek. Az előző felméréssel megegyezően, a szülők 90 %-nak van munkahelye, 4% munkanélküli, 6% veszi igénybe a GYES-t. Sajnálatos, hogy 3 %-kal nőtt a csonka családban élők száma, 93% él teljes családban. A gyermekek 65 %-a él lakótelepi lakásban és a családok többsége, 74%-a rendelkezik külön gyermekszobával. A szülők óvodaképe A szülők elvárása óvodánkkal szemben, hogy szeretetteljes légkört, érzelmi biztonságot nyújtsunk gyermekeik számára. Fontosnak tartják az óvónő-gyermek jó kapcsolatát és örülnek, ha gyermekük szívesen jár óvodába. Igényes gondoskodást, jó minőségű, egészséges, bőséges étkeztetést várnak el tőlünk. Igénylik és támogatják a különböző kulturális programokon /pl. bábszínház, színház, játszóház, kiállítások, sportrendezvények.../, valamint kirándulásokon /pl. vadaspark, falumúzeum, arborétum stb.../ való részvételt. Örömmel fogadják, hogy a kiegyensúlyozott, udvarias, érdeklődő, széles látókörű gyermekké válást segítjük elő. Elvárják az egészséges életkörülmények biztosítását, hogy testileg, lelkileg, értelmileg optimális körülmények között fejlődjenek gyermekeik Feltételrendszerünk Tárgyi feltételek Óvodánk egy lakótelep és kertvárosi rész közé ékelődve épült a 70-es évek végén, az épületet 2002-ben felújították. Szépen díszített homlokzat, sátortető és

9 6 napernyőkkel ellátott teraszok épültek. A fűtés, majd később a világítás korszerűsítése is megtörtént. Intézményünkben 2009-ben nőtt a csoportok és a férőhelyek száma. Jelenleg 8 csoportos, 2 szintes, 214 férőhelyes. Barátságos, derűs, esztétikus környezetben fogadjuk a gyermekeket. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központjának bázisóvodájaként tevékenykedünk 1999-től, az óvodai nevelés bábbal, játékkal területén. Szervezünk pedagógiai napokat, bábjátékos találkozót, bábkiállítást ( Mesebolt Bábszínház bevonásával), hogy a város, illetve a megye óvónőinek ilyen jellegű tevékenységéhez segítséget nyújtsunk, saját tapasztalatainkat gyarapítsuk. Óvodánk 2006-ban a kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetését segítő decentrum a Vasi gyermekekért-jövönkért pályázat alapján. Helyiségeink: 8 foglalkoztató terem 4 gyermeköltöző 4 gyermekmosdó 2 fejlesztő és logopédiai szoba 1 vezetői iroda 1 gazdasági iroda 1 nevelői szoba 2 személyzeti öltöző 5 személyzeti mosdó, WC 2 személyzeti fürdő 1 mosókonyha 1 konyha és hozzátartozó helyiségek A csoportszobák tágasak, jól felszereltek, esztétikusan berendezettek. Az ünnepségek, rendezvények lebonyolítására szintenként két terem egybe nyitásával tudunk helyet biztosítani. A játékeszközöket folyamatosan bővítjük, előnyben részesítjük a természetes anyagokat. Csoportszobáinkban új gyermekbútorok, bábparavánok és saját készítésű bábok segíti munkánkat. Specifikus eszközök beszerzésére törekszünk, a kompetenciafejlesztést segítő képességfejlesztő kártyákra, eszközökre és a bábjátékhoz használható Meseládikó -ra van még szükségünk. A téli hónapokban a nevelői szobában, vagy a csoportszobákban, tavasztól-őszig pedig az udvarunkon létesített sportpályán szervezzük a gyermekek mozgását. A szolgálati lakásból fejlesztő- és logopédiai szobák kialakítására nyílt lehetőségünk. Könyvtárunk 565 kötetes. Fejlesztése, a szakkönyvek, mesekönyvek vásárlása folyamatosan történik. A szakmai anyag beszerzése évek óta gondot okoz, óvónőink a pályázati lehetőségek, támogatók felkutatásával igyekeznek anyagi forráshoz jutni. Az óvodai élet tevékenységeihez szükséges szemléltetőeszközök rendelkezésünkre

10 7 állnak, állandó korszerűsítésükre törekszünk. A kiegészítő eszközöket az elhasználódás függvényében az óvónők készítik. A város legnagyobb óvodaudvara a miénk. Szépen parkosított, gondozott ban megtörtént a hatályos előírások szerinti teljes körű felújítása. Az újonnan felállított udvari játékeszközök, homokozók, sportpálya, gyermekkerékpárút segítik az egészséges mozgásfejlődést. Az udvar korszerűsítésekor létesített vízpermetező terasz, zuhanyzó és ivókút enyhíti a nyári hőséget. A földszinti csoportszobák a teraszokra nyílnak. A teraszok változatos tevékenységek végzését teszik lehetővé (pl. étkezés, játék, mozgás, egyéb tev.) Az óvoda épületében 300 adagos főzőkonyha működik, melyet az ELAMEN ZRT. üzemeltet. Az élelmezéssel kapcsolatos valamennyi teendőt /nyersanyagbeszerzés, élelmezés, étlap összeállítás, stb/ az ELAMEN ZRT. végzi Személyi feltételek Óvodánk valamennyi csoportjában szakképesítéssel rendelkeznek a dolgozók. A teljes nyitva tartása alatt óvónők végzik a nevelő munkát, melyet csoportonként egy-egy dajka segít. Technikai dolgozóként egy óvodatitkár, egy karbantartó-kézbesítő áll alkalmazásban Speciális szolgáltatás Tapasztalataink szerint folyamatosan emelkedik a beszédhibás gyermekek száma. Óvodánkból már nem kell más intézménybe kísérni a gyermekeket, mert helyben foglalkozik a logopédus heti két alakalommal az éves korosztállyal. Az évente kb. 15 súlyos beszédhibával küszködő gyermek közül egyszerre 4-5-tel foglalkozik, de rajtuk kívül vannak még enyhébb beszédhibás gyermekek is. Akkor tartanánk az ellátást kielégítőnek, ha legalább két óvodának lenne egy logopédusa, aki magasabb óraszámban fejlesztené a rászorulókat. Egyre több a pszichés eredetű probléma, a gyermekek egészséges fejlődése érdekében fontosnak tartanánk, ha legalább hetente egy-két alkalommal pszichológus foglalkozna a lelkileg sérült gyermekekkel. A fejlődés valamely területén elmaradást mutató eltérő képességű, vagy sajátos nevelési igényű óvodásainkkal az óvónő egyéni felzárkóztató feladata az elsődleges, hiszen megszokott környezetében fejleszthető leginkább. Egy kolléganőnk fejlesztő pedagógus végzettséget szerzett. A nevelési tanácsadó fejlesztő pedagógusa, vagy a sajátos nevelési igénynek megfelelő gyógypedagógus szükség esetén segíti az egyéni fejlesztést. A gyermekek egészségügyi ellátása megfelelő, az óvodaorvos rendkívüli helyzetekben szükség szerint, a védőnő rendszeresen, a tisztasági vizsgálatok elvégzése céljából látogatja az óvodát.

11 8 Személyi óvónő feltételek Technikai dolgozók Speciális szolgáltatásokat biztosító szakemberek külső 17 fő óvónő (közülük két fő részmunkaidőben foglalkoztatott, egy fő függetlenített vezető) 8 fő dajka 1 fő karbantartó,kézbesítő 1 fő óvodatitkár - óvodaorvos - védőnő - nevelési tanácsadó munkatársai - logopédus Nevelőtestület Óvónők száma Életkor átlaga Végzettség fő óvodapedagógus Egyéb végzettség 1 fő könyvelő, tervező és statisztikus 1 fő tanár 1 fő informatikus Legmagasabb végzettség 13 fő felsőfokú óvónőképző 3 fő főiskola 1 fő felsőfokú óvónőképző és tanár Szakirányú végzettség 1 fő báb működési engedély 1 fő olasz alapfok 1 fő gyógypedag. asszisztens 1 fő drámapedag. 4 fő akkreditált német nyelv 3 fő akkreditál angol nyelv 1 fő gyógypedagógiai asszisztens Szakvizsga 2 fő óvodai menedzser 3 fő vezető óvodapedagógus 1 fő fejlesztőpedagógus 1 fő mentálhigiénés Pedagógus 2 fő óvodák szakmai fejlesztése, fejlesztőpedagógia szakirány

12 9 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ÓVODAI NEVELÉSÜNK RENDSZERE 2.1. Az óvodai nevelésünk célja: A gyermekek képességszintjeinek, egyéni fejlődési ütemének megfelelően kulcskompetenciáik, személyiségük sokoldalú, differenciált, harmonikus fejlesztése emocionális, szomatikus, mentális és szociális síkon egyaránt. Egészséges életmódra, társas együttélésre, kreativitásra, ismeretszerzési vágyra, tanulási és kommunikatív képességre nevelés. Érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes környezetben, gyermekközpontú neveléssel a pozitív, személyiségvonások erősítése.

13 AZ ÓVODAI NEVELÉSÜNK RENDSZERE 10 CÉL FELADAT ANYANYELV KERETEK TEVÉKENYSÉGEK - Az egészséges életmód - Játék alakítása - Bábpedagógia - Vers, mese - Érzelmi nevelés és a - Ének zene, énekes játék szocializáció biztosítása - Rajzolás, mintázás, kézimunka - Az anyanyelvi és értelmi - Mozgás fejlesztés, nevelés - A külső világ tevékeny megvalósítása megismerése - Környezetvédelem - Munka jellegű tevékenység - Tevékenységekben megvalósuló tanulás EREDMÉNY

14 A rendszer elemeinek rövid felvázolása Az óvodai nevelésünk feladatai szerteágazóak, egymásra épülnek és egymással összefüggve, komplex módon érvényesülnek. Átszövik a nevelésünk teljes rendszerét. Az óvodai nevelésünk rendszerében megvalósuló feladatok biztosítják az óvodai nevelésünk céljának kiteljesedését. A rendszer elemei a következők: A legfontosabb, legkiemelkedőbb nevelési feladat az anyanyelvi nevelés. Közvetítőként az óvodai nevelésünkben kiemelt jelentőségű. A nevelésünk alapvető keretei: egészséges életmód alakítása, az érzelmi, erkölcsi nevelés és szocializáció, az anyanyelvi és értelmi fejlesztés. Eredményes megvalósításuk hozzájárul a gyermekek iskolai képességeinek megalapozásához. A nevelőmunkánk egyes kereteiben végzett tevékenységi formák közül elsődleges a szabad játék és a bábpedagógia mely nevelésünk egyik leghatékonyabb eszköze. Segíti a vers, mese, zene, énekes játék, rajzolás, mintázás, kézi munka, mozgás, valamint a külső világ tevékeny megismerését. Nagy szerepet játszik a munka jellegű tevékenységekben és a tanulásban, a kulcskompetenciák kialakításában. Az óvodai nevelés fejlesztő hatását a gyermekeink fejlődési jellemzői mutatják. A gyermek fejlődésében beálló változás a tágan értelmezett érés és tanulás együttes következménye. A fejlődési jellemzők az óvodai nevelésünk rendszerében tendenciák, melyek rugalmasan értelmezendők. A kereteink között megvalósuló tevékenységek fejlesztő hatására óvodásaink az iskolai életre alkalmassá válnak. Ez a nevelésünk eredménye, célunk megvalósítottnak tekinthető. 3. AZ ÓVODAI NEVELÉSÜNK FELADATAI, KERETEI 3.1. Az óvodai nevelésünk általános feladatai: - Munkánk során tartsuk szem előtt a pedagógiai etikai követelményeket és a gyermekek képességszintjei szerinti, egyéni fejlődésbeli sajátosságait. -A szabad játékra szánjuk a legtöbb időt, biztosítva a ránk bízottak számára az egészséges, kiegyensúlyozott, boldog gyermekkort. - A gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembevételével határozzuk meg a feladatokat. Figyelemfelkeltő anyagokkal, eszközökkel ösztönözzük őket a a kitűzött feladatok változatos, egyéni ötleteken alapuló megvalósítására. - Az ismeretszerzésben, feladatmegoldásban aktívan vegyenek részt, juttassuk őket sikerélményhez, hogy az így szerzett információk emlékezeti megőrzése szilárdabb, maradandóbb legyen.

15 - Törekedjünk a gyermekek alapkompetenciáinak fejlesztésére. Elégítsük ki tudásvágyukat. Az ismeretközlésnél ne halmozásra, a mennyiségi többletre törekedjünk, hanem a fogalmak tartalommal való megtöltésére és a megértési idő biztosítására. - A világ megismerésére való törekvésnél vegyük figyelembe a gyermeki világkép, gondolkodás, egyéni fejlődés ütemét. - Támogassuk önállóságra való törekvésüket valamennyi tevékenységformában. - Törekedjünk a társas kapcsolatok fejlesztésére, mert a készségek, képességek csak így kerülnek felszínre és így találják meg helyüket különböző szerepeikben. - Jól összeállított napirend segítségével biztosítsuk a szabad játék feltételeit, valamint mozgásigényük kielégítését, mivel mindkettő az óvodáskorú gyermek lételeme. - Biztosítsunk optimális lehetőséget a gyermekek egészségének megőrzéséhez, az egészséges életvitel kialakításához. - Pedagógiai tevékenységünk során meleg érzelmi, harmonikus együttműködő kapcsolatot alakítsunk ki. - Tervezőmunkánk alkalmával gondoljuk végig az egyes gyermek fejlődését, fejlesztését szolgáló módszert, eszközt, szervezeti formát, ellenőrzést, értékelést. - A komplex nevelés következtében vegyük figyelembe a gyermeki aktivitást, motiváltság- és kíváncsiság ébrentartását és kielégítését, a kreativitás előtérbe helyezését. Törekedjünk a kompetenciaérzés kialakítására és fenntartására. - Olyan pedagógiai környezetet nyújtsunk, ahol a másság elfogadása mindenki számára természetessé válik. - Az óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a gyermeki jogok és alapvető szabadságok tiszteletbetartására irányuljon az egyenlő hozzáférés lehetőségével. -Biztosítsuk a hazájukat elhagyni kényszerülő családok, illetve a kisebbségi népcsoporthoz tartozó családok gyermekeinek óvodai nevelését, önazonosságuk megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét. - Olyan gyermeket neveljünk, akik szeretik és óvják családjukat, hazájukat, környezetüket. - Tartsuk szem előtt, hogy az óvónő mint modell, állandó minta az egyes gyermek, valamint a családi nevelés számára. - Törekedjünk arra, hogy szakmailag jól felkészült, felelősségtudattal tevékenykedő, szakmai továbbképzésre, önképzésre igényes pedagógusként tevékenykedjünk. - Neveljünk egészséges lelkű, kiegyensúlyozott, a világ dolgai iránt nyitott, eleven eszű, elevenen mozgó, önállóan kezdeményező gyermekeket, akik alkotóképes, fogékony, problémamegoldásra képes, kreatív felnőttekké válnak. 12

16 Kiemelt nevelési feladataink 3.2.l. Anyanyelvi nevelés: A beszéd az önkifejezés egyik legfontosabb eszköze. A kellő nyelvi fejlettséggel rendelkező gyermek lesz képes az alap kultúrtechnikák elsajátítására. Nevelésünk az anyanyelvi nevelés által valósítható meg. Áthatja az óvodai élet minden mozzanatát, általa fejlődnek a gyermek értelmi képességei. A beszéd - a szocializáció folyamatában - a gyermek környezetével való érintkezésében, önkifejezésében, gondolkodásában, fejlődésében a legfőbb eszköz, mely elősegíti a zökkenőmentes iskolai tanulás megkezdését. A nyelvi kapcsolatteremtés kialakulásának alapvető feltétele az egymást meghallgató és az egymáshoz beszélő társak beszédkedve, beszédképessége, az anyanyelv szókincsének, hangzásbeli és szövegszerkezeti sajátosságainak tapasztalati ismerete, használata, a nemzeti identitás megőrzése Feladatok: - Az óvónő ismerje meg a gyermekek családi, szociális hátterét, közvetlen környezetét, annak beszédkultúráját, erre építve kezdje az anyanyelvi fejlesztést. - Teremtsen beszélgetésre alkalmas nyugodt, kiegyensúlyozott légkört, ahol beszélhet a gyermek arról, ami érdekli, ami foglalkoztatja. - Anyanyelvi kommunikációja fejlessze a gyermekek értelmi képességeit, legyen gondolkodásra késztető. - Ösztönözze a gyermekeket arra, hogy bátran nyilatkozzanak meg, mondják el élményeiket. Értő figyelemmel forduljon a gyermekek felé, helyes mintaadással, szabály közvetítéssel alakítsa beszédüket. - Játékos formában fejlessze folyamatosan a gyermekek szókincsét, beszédszínvonalát, segítse elő a nyelvi kifejezés eszközeinek változatos használatát. - Tegye képessé a gyermekeket arra, hogy meg tudják hallgatni egymást és a felnőttek beszédét. - Az óvónő mondanivalója legyen egyszerű, változatos és beszédre késztető. - Használja a nem verbális kommunikáció eszközeit - beszéd közben is - ösztönözze a gyermekeket ennek átvételére /mimika, testbeszéd, pantomim stb./ - Bábozás - dramatizálás lehetőségeinek megteremtésével inspirálja őket irodalmi, kommunikációs élményeik feldolgozására, beszélőkedvük fenntartására, kreativitásuk, fantáziájuk szárnyalására. - Ismerje a beszédhibákat, ismerje fel azokat, a korrekcióhoz kérje speciális segítő részvételét.

17 A gyermek tevékenységei - Szívesen részt vesznek beszélgetésekben, önállóan is kezdeményeznek. - Bátran nyilatkoznak meg, érzik, hogy meghallgatják mondanivalójukat. - Kérdeznek a felnőttektől, társaiktól, megvárják a választ. - Törekednek a pontos, nyelvtanilag helyes beszédre, megfogalmazzák mondandójukat az adott szituációnak megfelelően - lehetőleg egész mondatban. - Ismerik a közvetlen környezetükbe tartozó tárgyak, jelenségek neveit, használják azokat. - Érdeklődnek a számukra érthetetlen, ismeretlen kifejezések, jelenségek iránt. - Figyelnek egymás és a felnőttek mondanivalóira. - Használják a különböző mondatfajtákat, képesek hangszínnel, hanglejtésekkel kifejezni magukat. Használják a nem verbális kommunikáció eszközeit. - Játék, bábozás, dramatizálás során elmondják élményeiket, gondolataikat hangulataikat. - Ha szükséges részt vesznek logopédiai fejlesztésen A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére A gyermekek szeretnek beszélni, bátran megnyilatkoznak a nap bármely szakában. Aktívan használják a tapasztalataik során bővült szókincsüket. Elbeszélésük folyamatos, mondatokba szedett. Önállóan is kezdeményezik a beszélgetéseket, nem vágnak egymás szavába. Helyesen használják a mondatfajtákat, a névmásokat, névutókat, igekötőket és igemódokat. Kialakult a beszédhelyzetekhez és az anyanyelv szabályaihoz illeszkedő jól érthető, többnyire megfelelő hangsúlyozású, hanglejtésű, hangszínű és sebességű beszéd. Figyelmesen végig tudják hallgatni társaik és a felnőttek mondanivalóit, párbeszédben törekednek megvárni a megnyilatkozás végét. Beszédüket megfelelő természetes gesztusokkal, arcjátékkal kísérik. Tisztán ejtenek minden hangzót Nevelési alapelvek Törekedjen az óvónő a szép, tiszta hanghordozásra, hanglejtésre, beszédritmusra. Metakommunikációja, beszédritmusa, hangereje, beszédkészsége és legyen modellértékű. Biztosítsa az óvónő a spontán kommunikáció létrejöttét az óvodai élet során. Teremtsen minél több lehetőséget bensőséges, meghitt beszélgetésre felnőtt - gyermek, gyermek - gyermek között.

18 15 Az óvónők a dajkákkal együtt mintaértékű beszéddel, természetes körülmények között keltsék fel a nem magyar ajkú gyermekek magyar nyelv iránti érdeklődését Kapcsolat más nevelési területekkel Az anyanyelvi nevelés átfogja a nevelőmunka minden területét, általa fejlődnek értelmi képességei. Közvetítő elemként jelen van a nevelési feladatok megvalósulásának minden mozzanatában. Kiemelkedő kapcsolata van a környezeti neveléssel, mivel a gyermek a környezetének tárgyait, jelenségeit, önmagát, gondolatait stb. az anyanyelv eszközrendszerével fejezi ki. A közösségi neveléssel, a szocializációval való kapcsolata vitathatatlan, a gyermek a beszéd, a kommunikáció eszközeivel érintkezik környezetével, ezáltal fejlődik személyisége, növekszik tájékozódó képessége, gazdagodnak ismeretei, erősödik biztonságérzete, itt teljesedik ki az emberekhez, a világhoz való kapcsolata. A bábozás és irodalmi nevelés, mese - vers során ismerkedik a gyermek az irodalmi nyelvvel, bővül szókincse, formálódik anyanyelvi kultúrája Óvodai nevelésünk keretei Az egészséges életmód alakítása: A gondozás az óvodai nevelés egyik alapvető tevékenysége, amellyel segítjük a kisgyermek szükségleteinek kielégítését, növekedését, fejlődését, hozzájárulunk egészségének megőrzéséhez, jó közérzetéhez, egészséges élet-módjának kialakításához és megteremtjük a nevelési hatások érvényesülésének feltételeit. A gondozás a gyermek fejlődése során egyre több egészségnevelési elemet tartalmaz. A környezeti tényezők segíthetik, vagy lassíthatják az örökölt adottságok kibontakozását. Ezért rendkívül fontos, hogy óvodánk feltételrendszere, szokásrendje, nevelési hatásai segítsék elő, hogy a gyermek egyéni fejlettségének, egyéni érésének megfelelően legyen képes a környezethez való legoptimálisabb alkalmazkodásra. Napjaink felgyorsult élettempója, a mozgásszegény életmód miatt, óvodánk is sokkal nagyobb hangsúlyt fordít az egészségnevelésre, az egészség megóvására. Az egészséget, mint alapvető értéket központi helyre állítjuk. Kiegyensúlyozott személyiség nem létezhet megfelelő edzettség, mozgáskultúra nélkül. Az óvodai nevelésünk során fontos a kisgyermek testi fejlődésének elősegítése, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, az egészség védelme, a harmonikus mozgásfejlődés elősegítése.

19 Feladatok - Az óvónő az óvoda lehetőségeinek figyelembevételével biztosítsa a tárgyi környezet elrendezését, óvását, pótlását és a megfelelő állapotokat. - Tegye lehetővé, hogy a gyermekek kedvelt játéktevékenységeiket, a hozzá tartozó eszközökkel együtt az udvaron is folytathassák. Pl. bábozhassanak, dramatizálhassanak, gyurmázhassanak, stb. - Teremtsen alkalmat arra, hogy a testvérek, a barátok az udvaron együtt játszhassanak. - A betegségek megelőzése miatt fontos feladat, hogy az óvodába lépő gyermek orvosi vizsgálaton vegyen részt. Ha a rendellenesség, vagy betegség meghaladja az óvodai nevelés lehetőségeit, akkor szakvizsgálatra kell irányítani. Az óvónő mindig nagyfokú nevelői tapintattal, a szülő jogának, szerepének tiszteletben tartásával vetesse észre a szülőkkel a problémát. - Táplálkozásnál az óvónő ismerje az egyes gyermek étkezési szokásait, kedvelt ételeit, érzékenységét, esetleges undorát. Tapintattal segítse, szoktassa őket a kulturált, egészséges táplálkozási szokások kialakulásához. - Különös figyelmet fordítson az esztétikus terítésre /textil abrosz, gyermekkéz méretű poharak, szalvéták, stb./ - Az óvónő érezze át a testápolási szokások jelentőségét és azok alakításában működjön közre. - Alakítsa és segítse a hőmérsékleti változásoknak megfelelő öltözködést. - A változatos mozgástevékenység érdekében fokozza a gyermekek mozgáskedvét, törekedjen mozgásigényük kielégítésére és tudatosan alakítsa mindehhez a környezetet. - Az óvónő tartsa szem előtt, hogy az egészség megőrzéséhez fontos az edzés. Tudatosan tervezze és szervezze a levegő, a víz és a napfény edzőhatását /pl légfürdőzés a tornaruhában végzett testnevelés, alvás, játék, rendszeresen szervezett úszásoktatás stb./ - A pihenés és az alvás az óvodás gyermek napirendjében nagyon fontos szerepet kap. Az óvónő teremtse meg a gyermekek számára a nyugodt pihenés feltételeit. Tartsa tiszteletben a gyermekek alvási szokásait. /pl. kedvenc, apróbb tárgyak, játékszerek/ A gyermek tevékenységei - A gyermekek életkoruknak megfelelően felismerik testi - lelki - szellemi szükségleteiket. Nyugodt, kiegyensúlyozott tempóban végzik a napirenden belüli egyes tevékenységeket. - A gyermekek tevékenyen részt vesznek a kulturált étkezés feltételeinek megteremtésében /önkiszolgálás, naposi rendszer/. Egyéni szükségleteiknek megfelelően fogyasztanak az ételekből, folyadékigényüket mindenkor kielégítik.

20 17 - A saját személyükkel kapcsolatos testápolási teendőket elvégzik, és ha szükséges kérik a felnőtt segítségadását. - Az életkoruknak megfelelő önállóságra törekednek az öltözködés terén. - Az óvoda helyiségeit, felszereléseit a változatos mozgásigényük kielégítésére használják. - Szívesen és örömmel mozognak, tevékenykednek a levegőn, úszásoktatás során a vízben. - Tiszteletben tartják alvó társaikat és a pihenés során mindenkor próbálnak alkalmazkodni egymáshoz A fejlődés jellemzői óvodáskor végére - Önállóan mosakodnak, törülköznek, ruhájuk ujját ennek megfelelően alakítják. - A tisztálkodási eszközöket rendeltetésszerűen használják, és utána helyére teszik. - Az önkiszolgálást biztonsággal, természetes teendőként látják el. - Segédkeznek a csoportszoba átrendezésében, az ágyak ki- és berakásában. - Képesek mindennapi szükségleteiket életkoruknak megfelelően kielégíteni. - Észreveszik a feladatokat és társaiknak, valamint a felnőtteknek is segítséget nyújtanak. - Kulturáltan viselkednek étkezés közben, helyesen használják az eszközöket és igénylik az asztal esztétikus rendjét. - Önállóan és megfelelő sorrendben öltöznek. A hőmérséklet változásait öltözködésükben képesek nyomon követni. Ruháikkal gondosan bánnak és a cipőjüket megkötik. - Környezetük rendben tartására gondot fordítanak. Az eszközökre vigyáznak Nevelési alapelvek - Az óvónő vegye figyelembe az egyéni szokások sajátos eltéréseit. - Az óvónő segítse a gyermekeket abban, hogy ismerjék fel saját testi szükségleteiket és önállóan elégítsék ki. - Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a személyi higiénia iránti igényüket felkeltse. - Törekedjen minden gyermekkel az érzelmi kapcsolatfelvételre Kapcsolat más nevelési területekkel - A gondozás és egészséges életmódra nevelés szoros kapcsolatban áll többek között az anyanyelvi, környezetismereti neveléssel, a testneveléssel, valamint a bábbal. - Anyanyelvi neveléssel során megismeri a gondozáshoz kapcsolódó kifejezéseket, árnyalt nyelvi fordulatokat.

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja A Helyi Nevelési Programja Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. ADATLAP Fenntartó neve: Pick Gyermeknevelési Alapítvány címe:6725 Szeged Szabadkai

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készült a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről valamint a 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján A pedagógiai

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz )

Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz ) Egy élet a kezedben Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak, veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, Megtanulnak,

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Az óvoda jellemző adatai... 3 1. Az óvoda objektív feltételrendszere... 4 1.1. Személyi

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÓVODAKÉP... 4 2.1. A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 4 2.2. AZ ÓVODÁK

Részletesebben

A Nagyközségi Óvoda Harmóniában a Természettel Helyi Nevelési Programja

A Nagyközségi Óvoda Harmóniában a Természettel Helyi Nevelési Programja Nagyközségi Óvoda 2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A A Nagyközségi Óvoda Harmóniában a Természettel Helyi Nevelési Programja Elfogadta: a nevelőtestület a 6 /2010. (V.25.) Nt.sz. határozatával Jóváhagyta:

Részletesebben

GYÖNGYÖS-KERT ÓVODA GYERMEKVILÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖS-KERT ÓVODA GYERMEKVILÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖS-KERT ÓVODA GYERMEKVILÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Gencsapáti Gyöngyös-kert Óvoda Nevelőtestülete Gencsapáti 2013. TARTALOM ELŐSZÓ... 3 1. Óvodánk nevelési célja, feladata, rendszere,

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA

PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2011. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, FELADATA, RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS ELVEI... 3 1.1. Gyermekképünk... 3 1.2. Óvodánk sajátos arculata... 4 1.3. Az óvodai

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Hévíz 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Nevelőtestülete 2 HITVALLÁSUNK Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk mire

Részletesebben

Helyi Óvodai Nevelési Program a környezet és viselkedéskultúrára való nevelés, a komplexitás jegyében a művészetek eszközeivel (irodalom, zene,

Helyi Óvodai Nevelési Program a környezet és viselkedéskultúrára való nevelés, a komplexitás jegyében a művészetek eszközeivel (irodalom, zene, V I R Á G O M - V I L Á G O M Helyi Óvodai Nevelési Program a környezet és viselkedéskultúrára való nevelés, a komplexitás jegyében a művészetek eszközeivel (irodalom, zene, képzőművészet ) B E V E Z E

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető Az óvoda nevelési alapelvei Az óvoda küldetésnyilatkozata 2.Az óvoda jellemző adatai 3.Az óvodai élet megszervezése Az óvoda

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda. Pedagógiai programja

Brunszvik Teréz Óvoda. Pedagógiai programja Brunszvik Teréz Óvoda Pedagógiai programja 1 Az óvoda adatai Székhely Óvoda neve: Brunszvik Teréz Óvoda Címe: 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. Telefonszám: 06-22/460-290 Email cím: mvovoda@gmail.com

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető gondolatok 1.1. Az óvoda adatai 1.2. Területi elhelyezkedés, szociokulturális háttér 2.Gyermekkép, óvodakép 2.1. Nevelési koncepció 2.2. Nevelési koncepciónk

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÁTAI PITYPANG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM BÁTAI PITYPANG ÓVODA 201654 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 AZ ÓVODA ADATAI Az óvoda neve: BÁTAI PITYPANG ÓVODA Címe: 7149. BÁTA Óvoda u. 4. Telefonszám: 06-74/ 490-623 Tagóvoda neve: Bátai Pitypang Óvoda Sárpilisi

Részletesebben

JÁTSSZUNK-MOZOGJUNK EGYÜTT

JÁTSSZUNK-MOZOGJUNK EGYÜTT JÁTSSZUNK-MOZOGJUNK EGYÜTT Csillagfürt Óvoda Helyi Nevelési Programja 2040. Budaörs, Ifjúság u. 8. 2010 Az építész tudja, hogy amit gonddal épít, talán évszázadokra megmarad. A pedagógus tudja, hogy amit

Részletesebben

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013.

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Napközi Otthonos Óvoda 3015 Csány, Malom út 1. OM azonosító: 031 411 A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Készült: 2013.július 25. KÉSZÍTETTE: A csányi Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete:

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: Nagyvázsony, 1998. szeptember Módosítva: Nagyvázsony, 2004. május Nagyvázsony, 2010. december Nagyvázsony 2013. július

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Szirombontogató HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Engem ne emeljen a magasba senki Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Ha nem csak hallani, De érteni akar, Hogy közel legyen

Részletesebben

Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda. Pedagógiai Programja. Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné

Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda. Pedagógiai Programja. Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné A kormány a közoktatásról szóló módosított- 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Werde, was du noch nicht bist, Bleibe, was du jetzt schon bist. In diesem Bleiben und Werden Liegt alles Schöne auf Erden. Franz Grillparzer TARTALOM

Részletesebben

A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Werde, was du noch nicht bist, Bleibe, was du jetzt schon bist. In diesem Bleiben und Werden Liegt alles Schöne auf Erden. Franz Grillparzer TARTALOM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6600, Szentes, Erzsébet tér 1.) OM: 029626 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1 A pedagógiai program célja, feladata...5

Részletesebben