KAPOSMÉRŐI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KAPOSMÉRŐI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA"

Átírás

1 KAPOSMÉRŐI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KÖRNYEZETÜNK HAGYOMÁNYAINK PEDAGÓGIAI PROGRAM Kaposmérő 2013

2 TARTALOMJEGYZÉK 1.BEVEZETÉS Adatlap Helyzetelemzés Gyermekképünk Alapgondolatok 6. Óvodánk pedagógiai és minőségfejlesztési tevékenységének fejlődési útja A PROGRAM NEVELÉSI KONCEPCIÓJA ( hitvallás, értékeink ) A PROGRAM CÉL ÉS FELADATRENDSZERE Az óvoda általános cél és feladatrendszere Személyi és tárgyi feltételek Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az óvoda nevelésének alapvető feladatai Az én-kép fejlesztése, kapcsolódása a környezethez Az egészség megőrzése Az anyanyelv fejlesztése Érzelmi nevelés, szocializáció, társas kapcsolatok Gyermekvédelem TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEINK Játék, játékba ágyazott tanulás Környezeti nevelés Hagyományok Mese-vers Ének-zene, énekes játék Rajzolás, mintázás, kézimunka Mozgás, testnevelés Munka Tanulás Programunk szervezeti és időkeretei Vegyes és részben osztott csoportok 30. 2

3 4.2.2.Folyamatos napirendünk Hetirend Tervezés A fejlődés jellemzői óvodás kor végére A PROGRAM ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE Az óvodavezetés szerkezeti felépítése A gyermekcsoport nevelési terve Az egyéni fejlődés fejlesztés dokumentumai A gyermek, gyermekcsoport fejlődésének mérése, értékelése, fejlesztése A képesség és neveltségi szint mérése A társas kapcsolatok mérése A testi fejlettség mérése Szakemberek által végzett mérések ÓVODÁNK KAPCSOLATAI 6.1. óvoda- család 6.2. Óvoda- iskola 6.3. Óvoda- közművelődési intézmények 6.4. Az óvoda egyéb kapcsolatai SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MELLÉKLETEK a gyermekek megfigyelésének, mérésének vezetése - saját mérési anyagunk - szakkönyveink - a csoportnapló kötelező elemei 9. ZÁRADÉK 3

4 Mottónk : Ha a gyermekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megkeresni a szeretetet a világon Adatlap 1.BEVEZETÉS Az óvoda hivatalos elnevezése: Kaposmérői Bokréta Óvoda OM : Címe, telefonszáma : 7521 Kaposmérő, Hunyadi u / / Az intézmény fenntartója : Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete A fenntartó címe, telefonszáma: 7521 Kaposmérő, Hunyadi u / , 82/ Az óvoda alapító okiratának száma, kelte, engedélyező szerve : 4/ ( ) Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Az intézmény vezetője,program benyújtója : Hesz Henrikné Szabados Szilvia A nevelőtestület tagjai : Bíróné Berta Edina, Csóri Virág ( GYES), Csóriné Kiss Klára, Dörnyeiné Radics Ibolya, Fajtainé Kertész Ágnes, Kutasné Pap Rózsa Sós Éva, Tóthné Perák Zsuzsa 4

5 1.2. Helyzetelemzés A kaposmérői óvoda a község centrumában helyezkedik el, az Iskola és az Önkormányzat épülete között. Kaposvártól 7 km-re található ban indult egy csoporttal, és épült tovább a gyermeklétszám növekedésével ben került átadásra a 2. csoport a régi épületben ben új épületszárny építésébe kezdtek, 1983-ra átadták, ettől kezdve 4 csoporttal működött ban a 4. csoport megszűnt, akkor 3 csoporttal működtünk, a megüresedett csoportszobából tornaszobát alakítottunk ki szeptemberében a negyedik csoport újra indult a megnövekedett gyereklétszám miatt. Azóta is 4 csoporttal működünk. Óvodánkat zöldövezet öleli körül, gyönyörű bokrok, öreg fák. Mellettünk egy nagy focipálya van. Udvarunk zárt, nagy részben füvesített. Az udvari tevékenységek alkalmával minden csoportnak lehetősége van az elkülönült játékra is. Udvarunk berendezése az elmúlt években változott. A természetes anyagokból készült udvari játékok, fejlesztő eszközök kerültek előtérbe. Környezetünkből különböző szociokulturákból érkeznek a gyermekek intézményünkbe. Számukra megteremtjük azt a légkört, ahol érzelmi biztonságban, szeretetben nevelődnek. 5

6 1.3. Gyermekképünk Az ember csak akkor játszik, amikor a szó teljes értelmében ember, és csak akkor egészen ember, amikor játszik - Schiller gondolatai szerint Alapgondolatok Azt valljuk, hogy a kisgyermeket családias, szeretetteljes légkör vegye körül a mindennapokban. Az óvónő tapintatos és igazi társ legyen a játékban. Tisztelet és tolerancia sugározzon egész lényéből. A kisgyermek személyiségfejlesztésében a legoptimálisabb a minta követése, mely motiváló erő. A tanulás utánzás folyamatában valósul meg, így valamennyi felnőtt pedagógiai modell. Tiszteletben tartjuk a szülők elsődleges jogait a gyermeknevelésben, a gyermekkel kapcsolatos döntések meghozatalában. Hisszük, hogy a családok megnyerésében is döntő szerepe van a szeretetnek a megértésnek és a tiszteletnek. Az ilyen környezetben felcseperedő gyermekekből válik majd döntőképességű felnőtt. Ebben legjobb szakmai tudásunk szerint, partneri módon segítjük őket. Célunk olyan műveltségtartalmak átadása, melyek részei egyetemes emberi értékeknek és aktuális fejlettségükkel összhangban könnyen magukévá tudnak tenni. Az óvodás gyermeket emberhez méltó jogok és a gyermeki léthez méltó körülmények illetik meg. A rendszerváltozást követő években már megindultak szakmánkban olyan reformfolyamatok melyek döntő befolyást gyakoroltak nevelési szemléletünkre. A közösségi nevelés túlsúlya helyett az individuális nevelés került előtérbe, és az óvoda iskolát utánzó vonásai háttérbe szorultak. Már a kezdetekkor ráhangolódtunk az új szellemiségre és a megfelelő elméleti ismeretek megszerzésére. Gyakorlattá vált intézményünkben a folyamatos életszervezés és a játékba ágyazott tanulási folyamatok kialakítása. Nevelőtestületi továbbképzéseink kiemelt feladatai, témái voltak. Megyei szintű továbbképzéseken is részt vettünk. Nevelési gyakorlatunkat jellemzi, hogy az óvodás korosztály életkori sajátosságait és a gyermek egyéni eltéréseit maximálisan figyelembe vevő és toleráló testületünk. Ehhez társítjuk megszerzett elméleti tudásunkat és aprólékosan kidolgozott gyakorlati munkánkat. Pedagógiai programunk közös munkánk gyümölcse, mely az évek során kikristályosodott szemléletünket tükrözi. 6

7 A program megvalósítása, gyakorlati beválás vizsgálata ( ) Pedagógiai programunk elemzése, összevetése az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával Folyamatértékelés A nevelőmunka hatékonyságának vizsgálata A gyermek fejlődésének nyomon követése Partnerek jelzései Összegező értékelés Célnak való megfelelés Testületi értekezleten döntést hoztunk arról 2001-ben, hogy mit jelent intézményünkben a minőség, hogyan tudjuk megvalósítani programunkat. A Közoktatási Törvény 47. pontjainak megfelelően nevelőtestületünk folytatta a 2000/ 2001-es nevelési évben megkezdett programelemző munkáját ben kidolgozásra került intézményünk belső ellenőrzési, értékelési rendszere a Környezetünk- Hagyományaink nevelési program beválás vizsgálatával összefüggésben. Küldetésnyilatkozatunkban elveket fogalmaztunk meg azzal kapcsolatban, hogy kik vagyunk, hogyan tudjuk megvalósítani programunkat. A feltételrendszer, a partnerek, a tartalmi munka, ezen belül a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata folyamatos. Az értékelés során évekre lebontva értékeljük, elemezzük az általunk felállított fontossági sorrendben az alapprogram előírásaival szinkronban nevelési területeinket a Környezetünk- Hagyományaink program szellemiségében. - játék-munka-tanulás - környezetünk, hagyományaink - értelmi fejlesztés, kommunikáció - érzelmi nevelés, szocializáció - fejlesztési lehetőségek a játékban januárjában kaptuk meg az önkormányzat minőségbiztosítási programját. 7

8 Nevelőtestületünk 2004 januárjában úgy döntött, hogy 2003-évi Közoktatási Törvény módosítás, Környezetünk-Hagyományaink nevelési programunk beválásvizsgálatát összegező elemzést, értékelést követő kiegészítésekkel, módosításokkal egybeszerkeszti az 1999-ben elfogadott, majd 2004-ben elkészítettük a minőségirányítási programunkat ben pedig átdolgoztuk a Minőségirányítási Programunkat ben a Köznevelésről szóló törvény 6. -a értelmében elkezdtük programunk újraszerkesztését, melyet testületünk én elfogadott. A Program elkészítésénél figyelembe vettük : 2011.évi CXC tv. 229/2012 (08.28) Korm. Rendelet 20/ 2012 (08. 31) EMMI rend. Kaposmérő, Kaposmérői Óvoda Nevelőtestülete 8

9 Óvodánk pedagógiai és minőségfejlesztési tevékenységének fejlődési útja 1986 Oktatási Törvény, Óvodai Nevelési Program 1989 Továbbfejlesztett óvodai nevelési program 1992 Ismerkedés az alternatív programokkal 1998 Környezetünk- Hagyományaink programunk kidolgozásának kezdete 1999 Programunk bevezetése minden csoportunkban ( Oktatási Törvény 47. ) Testi-lelki egészség, harmonikus személyiségfejlesztés, differenciálás 2000 Programunk minőségbiztosítási rendszere kidolgozásának megkezdése 2001 A Program kiegészítése A minőség biztosítása óvodámban c. szakdolgozat alapján 2002 Mérési és értékelési rendszerünk kidolgozása tanácsadó segítségével 2003 Partnervizsgálatok 2004 Programunk egységes szerkezetbe történő átdolgozása 2007 A minőségirányítási program újraértékelése 2012 Pedagógiai Programunk újraszerkesztése 2013 A Pedagógiai Program elfogadása 9

10 2.A PROGRAM NEVELÉSI KONCEPCIÓJA ( hitvallás, értékeink ) Alapelveink : - Gyermekközpontúság - Egészséges életmód - Pozitív kapcsolat a természeti és társadalmi környezettel - Az óvodapedagógus személyiségével, értékrendjével, szeretetével követendő hatást érjen el munkatársaival, a gyermekekkel és a szülőkkel egyaránt. - A mindennapos cselekedeteit tudatosan irányítva hasson a szokások alakítására - Egy környezettudatos nevelési rendszer megvalósítása A környezeti nevelés szempontjából fontosnak tartjuk a következőket : - a környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat - az életkornak, fejlettségnek megfelelő tájékozódás történjen az őket körülvevő természeti, társadalmi és tárgyi környezetről. - érzelmi és értelmi erők fejlesztése mellett a társakkal való kapcsolat építése, figyelmet helyezve a nyelvi kifejezőkészség fejlesztésére - hangsúlyosan fontos a szülőföldhöz, a nemzeti kultúra hagyományaihoz fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása - a nevelési területek komplexitást képeznek - a gyermek játékaiban is megjelenik a környezet megismerésére nevelés, a természetvédelem, mely a későbbiek folyamán hatással lehet a szülőföld szeretetére - pedagógiai munkánk fontos eleme, hogy a gyermekben meglévő kíváncsiságot figyelembe véve, realisztikus ismeretek birtokába juttassuk 10

11 3.1. Az óvodai nevelés Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda 3. A PROGRAM CÉL ÉS FELADATRENDSZERE Cél : a gyermek teljes személyiségének teljes kibontakoztatása jogainak és szabadságának tiszteletben tartásával. Feladat : Figyelemmel kísérjük munkánk során, hogy a gyermeket, mint fejlődő személyiséget különös védelem illeti meg Tudjuk, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben mi kiegészítő szerepet töltünk be. Tudatosan élünk módszertani szabadságunkkal és érvényesítésével. A megkötéseket a gyermek érdekében fogadjuk el. Figyelembe vesszük az életkori és az egyéni sajátosságokat, az eltérő fejlődési ütemű és a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátását. A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés vegye körül. Ennek érdekében gondoskodunk a szeretetteljes, derűs légkör megteremtéséről, a testi, szociális és értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról. A kisgyermekek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítására törekszünk. Biztosítjuk a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységeket, melyek során figyelembe vesszük az életkort és fejlettséget. Különös tekintettel vagyunk a mással nem helyettesíthető játékra, mely a programunk szellemiségének és a gyermek napi tevékenységeinek meghatározója. A játékba ágyazva az életkornak megfelelő műveltségtartalmakat közvetítjük. Feladatunk, hogy a gyermekek óvodáskoruk végére elérjék az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget. Ehhez nagyban hozzájárul a gyermek belső érése, a családi és az óvodai nevelés szinkronja. Az iskolaérettség kritériumait figyelembe vesszük Személyi és tárgyi feltételek Személyi feltételek CÉL: szakmailag magasan képzett, megújulásra képes, nyitott, hivatásukban elkötelezett óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítő dajkák képzettségének folyamatos növelése. 11

12 Feladatok : - az óvónő minta kell, hogy legyen, értékközvetítő, ízlésformáló magatartásával meghatározó az óvoda szűkebb és tágabb környezetében - az óvodapedagógusnak nyitottnak kell lenni az őt körülvevő természeti és társadalmi környezettel szemben, észre kell vennie és vétetnie a gyermekekkel a környezet szépségét, változásait, fel kell hívnia figyelmüket az ember és természet egészségének, épségének megóvására - a szaktudás, szakmai tájékozottság állandó bővítése, pedagógiai, pszichológiai ismeretek fejlesztése önképzéssel és továbbképzéseken való aktív részvétellel - kreatív, humán beállítottságú, pedagógiai optimizmussal,tapintattal, empátiával, gazdag eszköztárral rendelkezzen - a gyermekek egyéni fejlesztéséhez egyéni módszerek, eszköztár kidolgozása - a szülők folyamatos tájékoztatása a gyermek fejlődéséről, jó kapcsolat kialakítása - be kell vonnia a dajkát az egészséges életmód szokásainak tervezésébe, értékelésébe - az egy csoportban dolgozó óvónők együtt módszereiket egyeztetvetervezzék a gyermekek fejlesztését - a szakmai munkában munkatársi kapcsolatban, döntéshozatal előtt őszinte véleménnyel kell, hogy segítse a gyermek érdekeit legjobban szolgáló megoldás kialakítását - a nevelőközösség tagjaként felelősséget kell, hogy vállaljon a Programunkban megadott célok és feladatok megvalósításáért A vezetés - az óvodavezető menedzseli, irányítja, koordinálja a Programot - ellátja a pedagógiai, tanügyigazgatási, gazdálkodási és közéleti feladatokat - biztosítja a jól szervezett munka és fejlesztések feltételeit: partnervizsgálatok a gy. fejlődésének nyomon követése az óvodapedagógusok értékelése Intézményünknek dolgozója van, 8 óvónő, 4 dajka, 1 óvodatitkár Az óvoda teljes nyitvatartása alatt a nevelőmunkát óvodapedagógus végzi, lépcsőzetes munkakezdéssel. 10 napos váltásban gyermekcsoportonként két óvónő és egy dajka látja el a gyermekek nevelésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat. 12

13 Az óvodavezető szakvizsgát tett a Közoktatási vezetőképzőben. Az óvodapedagógusok mindannyian rendelkeznek szakirányú diplomával. Nevelőtestületünk többéves szakmai gyakorlattal rendelkező jól felkészült óvodapedagógusokból áll ben egy kolléganőnk fejlesztő pedagógus szakvizsgát tett, azóta segíti óvodánk hátrányos helyzetű gyermekeinek integrált és csoporton kívüli fejlesztését. Óvodánk szakmai munkáját szakmai munkaközösség segíti. Dajkáink valamennyien elvégezték a szakmunkás bizonyítványt adó dajkatanfolyamot. Megfelelő szakmai ismerettel rendelkeznek, sok szeretettel végzik munkájukat, a csoportokban folyó pedagógiai munka segítői. Mindemellett az óvoda takarítása ( csoport, mosdó, udvar ) a tízórai és uzsonna utáni mosogatás is az ő feladataik közé tartozik Tárgyi feltételeink Az épület jelenlegi kibővített formájában 1983 óta üzemel 4 csoporttal. A csoportszobák tágasak, 52 m 2 területűek. Mellettük megfelelő méretű öltözők és mosdóhelyiségek vannak. Ebédlővel, nevelői szobával, irodával, egyéb szociális helyiségekkel rendelkező világos épületrésszel egészül ki a főépület. Óvodánknak nincs külön főzőkonyhája, így a napi háromszori étkezést a szomszédos privát konyha biztosítja. Az étel csoportonkénti adagolása a tálalókonyhánkban történik. Az épület helye, fekvése, nagysága és beosztása optimális feltételeket biztosít az óvodai nevelőmunka folyamatához. A csoportszobákat új szekrénysorokkal, székekkel, függönyökkel, felújított asztalokkal, öltözőszekrényekkel sikerült az elmúlt években barátságosabbá tenni. Az udvar területe 1722m 2. A vasból készült játékokat fa alapanyagú tornaszerekre, mászókákra cseréltük pályázati pénzekből és a szülők segítségével őszén az épület külső vakolását, a tetőjavítását és a teraszok járólapozását az Önkormányzat támogatásával végeztük el tavaszán udvarunkat füvesítettük, parkosítottuk ben az óvoda régi épületrésze felújításra került. Nyílászárók cseréje és a főbejárat átépítése történt ban az összes nyílászáró cseréje, külső szigetelés, nemes vakolat, lábazat, belső festés-mázolás készült. Az 1. és 2. csoportszoba mosdójának teljes felújítása is megtörtént. Az óvoda dolgozói lelkes munkájának köszönhetően az intézmény összképe tisztaságot és otthonos harmóniát sugároz. Sok-sok virág, esztétikus textíliák, ötletes, szép tárgyak díszítik az óvoda helyiségeit. A tárgyi feltételek megfelelő alapokat biztosítanak a jó színvonalú szakmai munka végzésére, a gyermekek önfeledt játékához és tapasztalatszerzéséhez. 13

14 Eszközök - Mozgásos játékhoz: labdák, hinták, mérleghinták, kismotorok, csúszdák, mászókák - Testneveléshez: tornapadok, ugrószekrény, tornaszőnyeg, Greiswald és Wesco tornaszerek, tornakarikák, foci, maroklabda, különböző nagyságú labdák, húzókötél, futballkapuk - Környezeti neveléshez: a természet tárgyai, kerti szerszámok, térképek - Mese-vers, irodalomhoz : leporellók, mesekönyvek, bábok, fejdíszek - Ének-zene, zenei neveléshez : hangszerek, kellékek - Vizuális neveléshez: természetes anyagok, termések, ragasztók, ecset, festék, színes lapok, gyurma, ceruza, olló, zsírkréta, fonal, textil - Dramatikus játékhoz : bábok, különféle ruhák, kellékek - Szerep ( utánzásos ) játékhoz : a valóság tárgyainak kicsinyített másai pl..: babák, edények, babakocsi, orvosi műszerek, közlekedési eszközök stb. - Építőjátékhoz: különféle méretű és fajtájú kockák, építőelemek, konstrukciós játékok, homokozójátékok - Szellemi játékokhoz : kirakók, puzzle-k, mesekártyák, különböző logikai és fejlesztő játékok - Népi játékok : a játék jellegéből adódó eszközök ( kalap, bot, keszkenő, szalag ) - Munka : gyermek méretű szerszámok, eszközök 3.3 Az óvoda nevelésének alapvető feladatai Az én-kép fejlesztése, kapcsolódása a környezethez Valljuk, hogy a gyermek az óvodában elsősorban önmagát, valamint a szűkebb természeti és társadalmi környezetét tanulja. A személyre szóló figyelem minden gyermeknek megjár. -Az óvodába lépéssel a gyermek szocializációs színtere kitágul. -A családban megszokott szerepe mellett új szerepek sorával kell szembesülnie - A társas együttlétben megtapasztalhatja az én és a másik kölcsönhatásait. - A rácsodálkozás segíti az én-te kapcsolatok kialakulását, az emberi lét és a természet szépségeinek felismerését. -A természet megismerésén és megszeretésén keresztül vezet az út a természetvédelemhez. Feladatok:- hogy a gyermeket megismertessük az együtt lenni jó érzésével - a gyermekközösségben értelmessé és örömtelivé tegyük napjait - nyitott szemmel, füllel és szívvel kell felfedeztetnünk a környező világunkat 14

15 Sikerkritériumok : - szűkebb és tágabb környezetében jól eligazodik - társas együttlétben alkalmazkodik társaihoz, jól érzi magát az emberek között - az én-te kapcsolatok pozitív hatásán keresztül ismerje fel az emberi lét és a természet szépségeit - ez az aktív viszony alapozza meg majdani felnőtt felelősségérzésüket Az egészséges életmód Az egészség az emberi létben a legnagyobb értéket jelenti Az egészséges életmód kialakítása az óvodai élet egészét átszövi. Alapvető a szokások megalapozása az egészséges életvitel során, mely hatással van a felnőttkori életre is. A szokások kialakulása feltétlen reflexen alapszik. Az egyes cselekvések egymásutánja és az ismétlések során a cselekvéssor automatizálódik. A rendszeresen végzett tevékenységek visszautalnak az életfolyamatokra. Hatással vannak a testi-szellemi fejlődésre, segítik a gyermeki személyiség komplex fejlesztését. Önmegvalósítás Szükséglete Esztétikai Szükségletek Kognitív szükségletek Értelmi- tudati Megbecsülés szükséglete Szeretet szükséglete Biztonság szükséglete (veszélytől mentes) Fiziológiai, testi szükségletek 15

16 Cél : a gyermek testi fejlődésének elősegítése, az egészséges életmód szokásainak megalapozása Feladatok : - az egészséges életmód szokásainak megalapozása - a gyermek testi szükségleteinek kielégítése - a testközelség, az érintés jelentőségét kiemelten érvényesítjük gondozás során - folyamatos életszervezés a gyermek életritmusához igazodva - zsúfoltság és feszültségmentes körülmények megteremtése - sokféle szabad mozgás biztosítása, célirányos fejlesztő mozgástevékenységgel - az egészséges táplálkozás - a gyermek egyéni igényének, ízlésének figyelembe vétele - a szabad levegőn való mozgás rendszeres biztosítása az évszakok és az időjárás függvényében - fokozott figyelem az udvari játékok balesetmegelőzése érdekében - egészséges környezet biztosítása - hosszú, nyugodt játékidőt biztosító napirend kialakítása Sikerkritériumok: - önállóan tisztálkodik, a tisztálkodó szereket, eszközöket rendben tartja - önállóan használja a wc-t - szokásává válik a rendszeres, gondos tisztálkodás - önállóan öltözik, vetkőzik - mozgása harmonikus, összerendezett - önállóan, helyesen használja a zsebkendőt - ügyel környezete rendjére, tisztaságára - ügyel az étkező asztal rendjére, esztétikumára - helyesen használja az evőeszközöket Az anyanyelv fejlesztése Cél : kommunikációs készségek, képességek fejlesztése a gyermek érzelmeire alapozva. A szép, udvarias beszéd legfontosabb elemeinek és szabályainak megismertetése, szokássá alakítása. Feladatok : - beszédhelyzetek teremtése a beszélőkedv megőrzésére - nyelvi képességek fejlesztése - óvodakezdéskor pontos képet kell kapnunk a gyermek szókincséről, beszédkészségéről, beszédhibáiról - egyéni szükség szerint szakember bevonása a beszédjavításba (logopédus ) - egyéni fejlesztés 16

17 - anyanyelvi játékok rendszeres használata - fokozott figyelem a beszédritmusra - a felnőttek mintaszerű beszéde, metakommunikációja Sikerkritériumok : - szívesen mesél, báboz, dramatizál - néhány mondókát, verset, mesét, képes emlékezetből felidézni - folyamatosan, összefüggő mondatokban fejezi ki magát - beszéde udvarias - beszédének tagoltsága, hangsúlya, hanglejtése megfelel a magyar nyelv követelményeinek - várja, igényli a mesét - tud történeteket kitalálni, elmondani, folytatni - olyan szókinccsel rendelkezik, mely lehetővé teszi gondolatainak érthető kifejezését - minden hangzót tisztán ejt Érzelmi nevelés, szocializáció, társas kapcsolatok Cél : szeretetteljes, derűs, otthonos, érzelmi biztonságon alapuló légkör megteremtése, társas kapcsolatok alakítása Feladatok : - én-tudat alakítása - segítsük a társas kapcsolatok pozitív irányú fejlődését, a másság elfogadását - segítsük a gyermek szociális érzékenységének fejlődését, érezze a testközelséget ( mozdulat, mimika ) - társas kapcsolatokra épülő közös tevékenységek biztosítása - a társas együttműködésre való képesség fejlesztése: nyitottság, együttérzés, segítőkészség, bizalom - akarati élet fejlesztése : önfegyelem, kitartás, feladat és szabálytudat, helyes önértékelés - a gyengébb képességű gyermekek felzárkóztatása - tehetséggondozás - az értékelés a pozitívumok kiemelésére épüljön Sikerkritériumok : - ragaszkodik társaihoz és a csoportban dolgozó felnőttekhez - igényli a kialakult szokásrendszer alkalmazását, elfogadja és betartja - a játékszereken megosztozik társaival - segíti társait - türelmesen meghallgatja a felnőtteket és a gyerekeket is - ismeri és betartja az alapvető udvariassági szokásokat - érdeklődik társai iránt, számon tartja társai hiányzásának okát 17

18 - konfliktushelyzetben keresi a megoldást - társaival képes kapcsolatot teremteni, figyelmes és nyitott - megkezdett tevékenységben kitartó Gyermekvédelem Cél : a mentálisan, szociálisan, szomatikusan, pszichésen hátrányos helyzetbe került gyermekek, családok segítése, problémáik korai felismerése Feladatok : - a gyermeki jogok tiszteletben tartása, megóvása - családokkal való szoros együttműködés - a hátrányos helyzetű, ill. veszélyeztetett gyermekek okonkénti felkutatása - a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésének segítése - statisztikai összesítéselkészítése - a segítségadás megfelelő módjainak megtalálása - feladatterv kidolgozása, megvalósítása a gyermekvédelmi törvény 47. paragrafusa szellemében - esetmegbeszélések az érintettekkel, részvétel továbbképzéseken - a családi környezet gondos, tapintatos megismerése ( környezettanulmány ) - az Önkormányzati statisztika segítségével a településünkön élő hátrányos helyzetű 3 éves gyermekek megkeresése, a mielőbbi óvodába kerülésük, felzárkóztatásuk érdekében, az esélyegyenlőség biztosítására - kapcsolattartás, együttműködés hivatalos szervekkel (Szociális Alapszolgáltatási Központ, Orvos, Védőnő, Önkormányzati gyermekvédelmi felelős ) Az együttműködés minőségéért az óvodai gyermekvédelmi felelős és a vezető óvónő felel. Az együttműködés rendszere : Családok Óvónők gyermekvédelmi felelős vezető óvónő Hivatalos szervek -családsegítő központ -gyámügy 18

19 -óvodaorvos-védőnő -szociális intézmények -gyermekjóléti szolgálat A gyermekvédelmi munkában alkalmazott módszerek : Felmérés készítése Helyzetfelmérés, ok feltárás, adatfeltárás Megfigyelés Szociális viselkedés, gondozottság Családlátogatás Otthoni környezet, szociális körülmények megismerése Környezettanulmány A gy. családi hátterének főbb jellemzői, annak írásos rögzítése Csoportlátogatás A gy. beilleszkedése a közösségbe, az ott elfoglalt helye Fogadóóra Aktuális problémák megbeszélése, közös kiútkeresés A helyzetelemzés szempontjai : - az intézmény működési feltételei - az intézmény szociokulturális környezete - gyermekekre vonatkozó személyes adatok, körülmények figyelembe vétele - a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése A gyermekvédelmi munkát irányító dokumentumok : évi LXXIX. Közoktatási Törvény és módosításai ( 1996 / 1999 ) - az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja - az 1974.évi XXXI. Gyermekvédelmi Törvény és módosításai - a Gyermeki Jogok Egyezménye - a Köznevelésről szóló törvény 173. (1.) - a NKn tv

20 4.1. Játék, játékba ágyazott tanulás Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda 4. TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEINK Cél : tartalmas, változatos, saját maguk által,vagy felnőtt által kezdeményezett játéktevékenységek feltételeinek megteremtése a mozgásos, szociális tapasztalatok, ismeretek megszerzése céljából. Élmények, megfigyelések, tapasztaltatások és az abban való aktív részvétel biztosítása. Feladat : - a játék örömforrás legyen a gyerek számára - az óvónő tapintatos minta legyen, társként működjön együtt - a játék optimális feltételeinek biztosítása : napirend, folyamatos játék - szűkebb, tágabb környezetben végzett megfigyelése, tapasztalatok biztosítása, a gyermekek kíváncsiságára építve - kíváncsiságuk felkeltése, kielégítése - motiváló, fejlesztő hatású, esztétikus eszközök biztosítása - tartalmas játéktevékenységek biztosítása az udvaron is - elemi jártasságok, készségek, képességek, kialakítása, fejlesztése - a gyermek kezdeményező készségének, döntési jogának figyelembe vétele - a társas kapcsolatok alakítása, mélyítése - a konfliktusok helyes kezelése ( óvónői minta ) - irodalmi, vizuális, ének-zenei élmények nyújtása a játékban is - a bábozás rendszeresebbé tétele Sikerkritériumok : - tud alkalmazkodni a játék szabályaihoz - játékhelyzetben újraalkotja a felnőttek tevékenységét - társaival a játék során cselekvéseit összehangolja - a barkácsolás természetes része a szerepjátéknak - a játékhoz készített eszközöket felhasználja a játék során - képes megérteni, elfogadni társai elgondolását - le tud mondani egy kedves játékszerről - képes szerepvállalásra, szereposztásra, a játék megszervezésére - kitartó, elmélyült a játékban - szívesen bábozik, örömmel vesz részt mesedramatizálásban - metakommunikációra képes - konfliktusait önállóan, vagy felnőtt segítségével lerendezi Az óvodai nevelés a játékot a legfontosabb tevékenységként kezeli. A gyermeki munka és tanulás tevékenységét is áthatja a játék. Az óvónő egyénisége meghatározó feltétele a játéknak. Elméleti, szakmai felkészültsége, a gyermek 20

21 és természet iránti tisztelete, szeretete mellett kiemelt szerepe van lelkesedésének, segítőkészségének, igazságérzetének, egészséges humorának Környezeti nevelés A környezeti nevelés feltételei Cél : a környezettudatos, környezetre figyelő magatartás megalapozása. A szűkebb és tágabb környezet felfedeztetése során a gyermekek pozitív érzelmi viszonyulásának kialakítása a természeti, emberi, tárgyi világ értékei iránt. Természetszerető és védő gyermek nevelése. Elveink: - a környezeti értékek felismerése, a tudatformálás - olyan képességek kialakítása, melyek szükségesek az ember kultúrája és környezete megértéséhez, a készségek kialakítása - pozitív viszonyok, attitűdök kialakítása, formálása - környezetorientált magatartás, az értékrend és érték kialakítása - környezeti minőségjavító, tudatos, felelősségteljes cselekvés kialakítása - az aktivitás fokozása élménydús ismeretek biztosításával Feladataink: - minden óvodapedagógus fogadja el a gyermek szűnni nem akaró kíváncsiságát, minden gyermek másságát - legyen önmagával szemben igényes pedagógiai kultúráltságában, környezettudatos magatartásában, legyen minta a gyermekek számára - biztosítson élményalapú, átéléses tapasztalatszerzéseket a gyermekek számára : tapasztalást, vizsgálódást, kötetlen szemlélődést, kötött megfigyeléseket - a környezettel való együttélés szabályainak megalapozása Környezetvédelem Cél : a környezetre figyelő, környezetbarát magatartás kialakítása Feladataink : - a szűkebb és tágabb környezet felfedezése során pozitív érzelmi viszony kialakítása a természeti, emberi és tárgyi világ értékei iránt - aktív részvétel a természet óvásában, a gyermek fejlettségének megfelelő tevékenységekkel - a környezeti értékek felismerése, védése - a szemét és hulladék kezelése - az élő óvására, gondozására nevelés 21

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT KÉSZÍTETTE: A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda nevelőtestülete Csontosné Skrabák Éva Fabu Anna Márta Fain Józsefné Karczagné Nagy Klára Kerekné Aradi

Részletesebben

Az alkotószellem pedagógusokra a nevelési rendszer létrehozásának körülményeihez való aktív viszony jellemz . A nevel

Az alkotószellem pedagógusokra a nevelési rendszer létrehozásának körülményeihez való aktív viszony jellemz . A nevel Kerékgyártó Óvoda 1147 Budapest Kerékgyártó u. 35-39. 39. ÉP TESTBEN SZÉP LÉLEK Óvodánk helyi nevelési programja Készítette: Az óvoda nevelőtestülete 1. Előszó Az alkotószellemű pedagógusokra a nevelési

Részletesebben

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013.

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Napközi Otthonos Óvoda 3015 Csány, Malom út 1. OM azonosító: 031 411 A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Készült: 2013.július 25. KÉSZÍTETTE: A csányi Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete:

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

Óvoda a sikerért Helyi Óvodai Program 2001

Óvoda a sikerért Helyi Óvodai Program 2001 Óvoda a sikerért Helyi Óvodai Program 1 Óvoda a sikerért Helyi Óvodai Program 2001 Kossuth Nevelési Oktatási Központ óvoda általános iskola Óvoda a sikerért Helyi Óvodai Program 2 Tartalom: I. BEVEZETŐ...

Részletesebben

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja A Helyi Nevelési Programja Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. ADATLAP Fenntartó neve: Pick Gyermeknevelési Alapítvány címe:6725 Szeged Szabadkai

Részletesebben

MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 202926

MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 202926 PEDAGÓGIA PROGRAM MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA 2093 Budajenő, Kápolna köz 5. MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 202926 PEDAGÓGIA PROGRAMJA

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető Az óvoda nevelési alapelvei Az óvoda küldetésnyilatkozata 2.Az óvoda jellemző adatai 3.Az óvodai élet megszervezése Az óvoda

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000 Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI HELYZETKÉP... 4 2. 1. A családok szociokulturális

Részletesebben

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55.

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55. Helyi Nevelési Program PICUR Alapítványi Óvoda Veresegyház Mogyoródi u. 55. 1 Tartalomjegyzék Az intézmény adatai Az intézmény megnevezése: PICUR ALAPÍTVÁNYI ÓVODA Az intézmény székhelye: 2112 Veresegyház,

Részletesebben

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Hévíz 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Nevelőtestülete 2 HITVALLÁSUNK Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk mire

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nem csak

Részletesebben

BENEDEK ELEK ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

BENEDEK ELEK ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA BENEDEK ELEK ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Benedek Elek Óvoda nevelőtestülete Úgy gyönyörködj a fiatalokban, Mint akik téged folytatnak majd, De ne magad vágyait, emlékeid álmodd Újra bennük:

Részletesebben

Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető.... 3 1. Óvodai nevelésünk célja, feladata,rendszere és szerkezete..4 1.1. Gyermekképünk..... 4 1.2. Óvodaképünk...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda 1022 Budapest, Törökvész út 18. Tel.: / Fax: 326-53-56 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. OM azonosító: 034228 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézmény

Részletesebben

Bevezetés. Az óvoda funkciói: - óvó-védő, - szociális, - nevelő-személyiségfejlesztő funkció.

Bevezetés. Az óvoda funkciói: - óvó-védő, - szociális, - nevelő-személyiségfejlesztő funkció. Bevezetés Az óvoda helyi nevelési programját a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a 255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet, az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996.

Részletesebben

GYÖNGYÖS-KERT ÓVODA GYERMEKVILÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖS-KERT ÓVODA GYERMEKVILÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖS-KERT ÓVODA GYERMEKVILÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Gencsapáti Gyöngyös-kert Óvoda Nevelőtestülete Gencsapáti 2013. TARTALOM ELŐSZÓ... 3 1. Óvodánk nevelési célja, feladata, rendszere,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja 2768. Telefon: (+36 53) 387-001 / 22 e-mail: ujszilvasovoda@gmail.com Web: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda I. BEVEZETŐ 1. Törvényi előírások

Részletesebben

A kecskeméti Corvina Óvoda Ifjúság Úti Tagóvodája KÖRLÁNC KÖRNYEZETI NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A kecskeméti Corvina Óvoda Ifjúság Úti Tagóvodája KÖRLÁNC KÖRNYEZETI NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A kecskeméti Corvina Óvoda Ifjúság Úti Tagóvodája KÖRLÁNC KÖRNYEZETI NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KECSKEMÉT 2013. 1. Az intézmény adatai Az intézmény neve: címe: Feladat ellátási helyei: Corvina Óvoda

Részletesebben

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA A ÚTI ÓVODA fes KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI ClMÜ PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA Székhely: Az Intézmény OM azonosítója: 200037 Intézményvezető: Nagy Miklósné Legitimációs eljárás Nevelőtestület elfogadta Szülői

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Az óvoda jellemző adatai... 3 1. Az óvoda objektív feltételrendszere... 4 1.1. Személyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PAKSI BENEDEK ELEK ÓVODA

PEDAGÓGIAI PROGRAM PAKSI BENEDEK ELEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PAKSI BENEDEK ELEK ÓVODA 1. BEVEZETŐ A Paksi Benedek Elek Óvodát 2004-ben hozta létre Paks Város Önkormányzata, a Hétszínvirág Óvoda, (Paks Tolnai út 10) a Kishegyi úti Óvoda, (Paks,

Részletesebben