KAPOSMÉRŐI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KAPOSMÉRŐI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA"

Átírás

1 KAPOSMÉRŐI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KÖRNYEZETÜNK HAGYOMÁNYAINK PEDAGÓGIAI PROGRAM Kaposmérő 2013

2 TARTALOMJEGYZÉK 1.BEVEZETÉS Adatlap Helyzetelemzés Gyermekképünk Alapgondolatok 6. Óvodánk pedagógiai és minőségfejlesztési tevékenységének fejlődési útja A PROGRAM NEVELÉSI KONCEPCIÓJA ( hitvallás, értékeink ) A PROGRAM CÉL ÉS FELADATRENDSZERE Az óvoda általános cél és feladatrendszere Személyi és tárgyi feltételek Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az óvoda nevelésének alapvető feladatai Az én-kép fejlesztése, kapcsolódása a környezethez Az egészség megőrzése Az anyanyelv fejlesztése Érzelmi nevelés, szocializáció, társas kapcsolatok Gyermekvédelem TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEINK Játék, játékba ágyazott tanulás Környezeti nevelés Hagyományok Mese-vers Ének-zene, énekes játék Rajzolás, mintázás, kézimunka Mozgás, testnevelés Munka Tanulás Programunk szervezeti és időkeretei Vegyes és részben osztott csoportok 30. 2

3 4.2.2.Folyamatos napirendünk Hetirend Tervezés A fejlődés jellemzői óvodás kor végére A PROGRAM ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE Az óvodavezetés szerkezeti felépítése A gyermekcsoport nevelési terve Az egyéni fejlődés fejlesztés dokumentumai A gyermek, gyermekcsoport fejlődésének mérése, értékelése, fejlesztése A képesség és neveltségi szint mérése A társas kapcsolatok mérése A testi fejlettség mérése Szakemberek által végzett mérések ÓVODÁNK KAPCSOLATAI 6.1. óvoda- család 6.2. Óvoda- iskola 6.3. Óvoda- közművelődési intézmények 6.4. Az óvoda egyéb kapcsolatai SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MELLÉKLETEK a gyermekek megfigyelésének, mérésének vezetése - saját mérési anyagunk - szakkönyveink - a csoportnapló kötelező elemei 9. ZÁRADÉK 3

4 Mottónk : Ha a gyermekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megkeresni a szeretetet a világon Adatlap 1.BEVEZETÉS Az óvoda hivatalos elnevezése: Kaposmérői Bokréta Óvoda OM : Címe, telefonszáma : 7521 Kaposmérő, Hunyadi u / / Az intézmény fenntartója : Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete A fenntartó címe, telefonszáma: 7521 Kaposmérő, Hunyadi u / , 82/ Az óvoda alapító okiratának száma, kelte, engedélyező szerve : 4/ ( ) Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Az intézmény vezetője,program benyújtója : Hesz Henrikné Szabados Szilvia A nevelőtestület tagjai : Bíróné Berta Edina, Csóri Virág ( GYES), Csóriné Kiss Klára, Dörnyeiné Radics Ibolya, Fajtainé Kertész Ágnes, Kutasné Pap Rózsa Sós Éva, Tóthné Perák Zsuzsa 4

5 1.2. Helyzetelemzés A kaposmérői óvoda a község centrumában helyezkedik el, az Iskola és az Önkormányzat épülete között. Kaposvártól 7 km-re található ban indult egy csoporttal, és épült tovább a gyermeklétszám növekedésével ben került átadásra a 2. csoport a régi épületben ben új épületszárny építésébe kezdtek, 1983-ra átadták, ettől kezdve 4 csoporttal működött ban a 4. csoport megszűnt, akkor 3 csoporttal működtünk, a megüresedett csoportszobából tornaszobát alakítottunk ki szeptemberében a negyedik csoport újra indult a megnövekedett gyereklétszám miatt. Azóta is 4 csoporttal működünk. Óvodánkat zöldövezet öleli körül, gyönyörű bokrok, öreg fák. Mellettünk egy nagy focipálya van. Udvarunk zárt, nagy részben füvesített. Az udvari tevékenységek alkalmával minden csoportnak lehetősége van az elkülönült játékra is. Udvarunk berendezése az elmúlt években változott. A természetes anyagokból készült udvari játékok, fejlesztő eszközök kerültek előtérbe. Környezetünkből különböző szociokulturákból érkeznek a gyermekek intézményünkbe. Számukra megteremtjük azt a légkört, ahol érzelmi biztonságban, szeretetben nevelődnek. 5

6 1.3. Gyermekképünk Az ember csak akkor játszik, amikor a szó teljes értelmében ember, és csak akkor egészen ember, amikor játszik - Schiller gondolatai szerint Alapgondolatok Azt valljuk, hogy a kisgyermeket családias, szeretetteljes légkör vegye körül a mindennapokban. Az óvónő tapintatos és igazi társ legyen a játékban. Tisztelet és tolerancia sugározzon egész lényéből. A kisgyermek személyiségfejlesztésében a legoptimálisabb a minta követése, mely motiváló erő. A tanulás utánzás folyamatában valósul meg, így valamennyi felnőtt pedagógiai modell. Tiszteletben tartjuk a szülők elsődleges jogait a gyermeknevelésben, a gyermekkel kapcsolatos döntések meghozatalában. Hisszük, hogy a családok megnyerésében is döntő szerepe van a szeretetnek a megértésnek és a tiszteletnek. Az ilyen környezetben felcseperedő gyermekekből válik majd döntőképességű felnőtt. Ebben legjobb szakmai tudásunk szerint, partneri módon segítjük őket. Célunk olyan műveltségtartalmak átadása, melyek részei egyetemes emberi értékeknek és aktuális fejlettségükkel összhangban könnyen magukévá tudnak tenni. Az óvodás gyermeket emberhez méltó jogok és a gyermeki léthez méltó körülmények illetik meg. A rendszerváltozást követő években már megindultak szakmánkban olyan reformfolyamatok melyek döntő befolyást gyakoroltak nevelési szemléletünkre. A közösségi nevelés túlsúlya helyett az individuális nevelés került előtérbe, és az óvoda iskolát utánzó vonásai háttérbe szorultak. Már a kezdetekkor ráhangolódtunk az új szellemiségre és a megfelelő elméleti ismeretek megszerzésére. Gyakorlattá vált intézményünkben a folyamatos életszervezés és a játékba ágyazott tanulási folyamatok kialakítása. Nevelőtestületi továbbképzéseink kiemelt feladatai, témái voltak. Megyei szintű továbbképzéseken is részt vettünk. Nevelési gyakorlatunkat jellemzi, hogy az óvodás korosztály életkori sajátosságait és a gyermek egyéni eltéréseit maximálisan figyelembe vevő és toleráló testületünk. Ehhez társítjuk megszerzett elméleti tudásunkat és aprólékosan kidolgozott gyakorlati munkánkat. Pedagógiai programunk közös munkánk gyümölcse, mely az évek során kikristályosodott szemléletünket tükrözi. 6

7 A program megvalósítása, gyakorlati beválás vizsgálata ( ) Pedagógiai programunk elemzése, összevetése az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával Folyamatértékelés A nevelőmunka hatékonyságának vizsgálata A gyermek fejlődésének nyomon követése Partnerek jelzései Összegező értékelés Célnak való megfelelés Testületi értekezleten döntést hoztunk arról 2001-ben, hogy mit jelent intézményünkben a minőség, hogyan tudjuk megvalósítani programunkat. A Közoktatási Törvény 47. pontjainak megfelelően nevelőtestületünk folytatta a 2000/ 2001-es nevelési évben megkezdett programelemző munkáját ben kidolgozásra került intézményünk belső ellenőrzési, értékelési rendszere a Környezetünk- Hagyományaink nevelési program beválás vizsgálatával összefüggésben. Küldetésnyilatkozatunkban elveket fogalmaztunk meg azzal kapcsolatban, hogy kik vagyunk, hogyan tudjuk megvalósítani programunkat. A feltételrendszer, a partnerek, a tartalmi munka, ezen belül a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata folyamatos. Az értékelés során évekre lebontva értékeljük, elemezzük az általunk felállított fontossági sorrendben az alapprogram előírásaival szinkronban nevelési területeinket a Környezetünk- Hagyományaink program szellemiségében. - játék-munka-tanulás - környezetünk, hagyományaink - értelmi fejlesztés, kommunikáció - érzelmi nevelés, szocializáció - fejlesztési lehetőségek a játékban januárjában kaptuk meg az önkormányzat minőségbiztosítási programját. 7

8 Nevelőtestületünk 2004 januárjában úgy döntött, hogy 2003-évi Közoktatási Törvény módosítás, Környezetünk-Hagyományaink nevelési programunk beválásvizsgálatát összegező elemzést, értékelést követő kiegészítésekkel, módosításokkal egybeszerkeszti az 1999-ben elfogadott, majd 2004-ben elkészítettük a minőségirányítási programunkat ben pedig átdolgoztuk a Minőségirányítási Programunkat ben a Köznevelésről szóló törvény 6. -a értelmében elkezdtük programunk újraszerkesztését, melyet testületünk én elfogadott. A Program elkészítésénél figyelembe vettük : 2011.évi CXC tv. 229/2012 (08.28) Korm. Rendelet 20/ 2012 (08. 31) EMMI rend. Kaposmérő, Kaposmérői Óvoda Nevelőtestülete 8

9 Óvodánk pedagógiai és minőségfejlesztési tevékenységének fejlődési útja 1986 Oktatási Törvény, Óvodai Nevelési Program 1989 Továbbfejlesztett óvodai nevelési program 1992 Ismerkedés az alternatív programokkal 1998 Környezetünk- Hagyományaink programunk kidolgozásának kezdete 1999 Programunk bevezetése minden csoportunkban ( Oktatási Törvény 47. ) Testi-lelki egészség, harmonikus személyiségfejlesztés, differenciálás 2000 Programunk minőségbiztosítási rendszere kidolgozásának megkezdése 2001 A Program kiegészítése A minőség biztosítása óvodámban c. szakdolgozat alapján 2002 Mérési és értékelési rendszerünk kidolgozása tanácsadó segítségével 2003 Partnervizsgálatok 2004 Programunk egységes szerkezetbe történő átdolgozása 2007 A minőségirányítási program újraértékelése 2012 Pedagógiai Programunk újraszerkesztése 2013 A Pedagógiai Program elfogadása 9

10 2.A PROGRAM NEVELÉSI KONCEPCIÓJA ( hitvallás, értékeink ) Alapelveink : - Gyermekközpontúság - Egészséges életmód - Pozitív kapcsolat a természeti és társadalmi környezettel - Az óvodapedagógus személyiségével, értékrendjével, szeretetével követendő hatást érjen el munkatársaival, a gyermekekkel és a szülőkkel egyaránt. - A mindennapos cselekedeteit tudatosan irányítva hasson a szokások alakítására - Egy környezettudatos nevelési rendszer megvalósítása A környezeti nevelés szempontjából fontosnak tartjuk a következőket : - a környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat - az életkornak, fejlettségnek megfelelő tájékozódás történjen az őket körülvevő természeti, társadalmi és tárgyi környezetről. - érzelmi és értelmi erők fejlesztése mellett a társakkal való kapcsolat építése, figyelmet helyezve a nyelvi kifejezőkészség fejlesztésére - hangsúlyosan fontos a szülőföldhöz, a nemzeti kultúra hagyományaihoz fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása - a nevelési területek komplexitást képeznek - a gyermek játékaiban is megjelenik a környezet megismerésére nevelés, a természetvédelem, mely a későbbiek folyamán hatással lehet a szülőföld szeretetére - pedagógiai munkánk fontos eleme, hogy a gyermekben meglévő kíváncsiságot figyelembe véve, realisztikus ismeretek birtokába juttassuk 10

11 3.1. Az óvodai nevelés Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda 3. A PROGRAM CÉL ÉS FELADATRENDSZERE Cél : a gyermek teljes személyiségének teljes kibontakoztatása jogainak és szabadságának tiszteletben tartásával. Feladat : Figyelemmel kísérjük munkánk során, hogy a gyermeket, mint fejlődő személyiséget különös védelem illeti meg Tudjuk, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben mi kiegészítő szerepet töltünk be. Tudatosan élünk módszertani szabadságunkkal és érvényesítésével. A megkötéseket a gyermek érdekében fogadjuk el. Figyelembe vesszük az életkori és az egyéni sajátosságokat, az eltérő fejlődési ütemű és a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátását. A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés vegye körül. Ennek érdekében gondoskodunk a szeretetteljes, derűs légkör megteremtéséről, a testi, szociális és értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról. A kisgyermekek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítására törekszünk. Biztosítjuk a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységeket, melyek során figyelembe vesszük az életkort és fejlettséget. Különös tekintettel vagyunk a mással nem helyettesíthető játékra, mely a programunk szellemiségének és a gyermek napi tevékenységeinek meghatározója. A játékba ágyazva az életkornak megfelelő műveltségtartalmakat közvetítjük. Feladatunk, hogy a gyermekek óvodáskoruk végére elérjék az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget. Ehhez nagyban hozzájárul a gyermek belső érése, a családi és az óvodai nevelés szinkronja. Az iskolaérettség kritériumait figyelembe vesszük Személyi és tárgyi feltételek Személyi feltételek CÉL: szakmailag magasan képzett, megújulásra képes, nyitott, hivatásukban elkötelezett óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítő dajkák képzettségének folyamatos növelése. 11

12 Feladatok : - az óvónő minta kell, hogy legyen, értékközvetítő, ízlésformáló magatartásával meghatározó az óvoda szűkebb és tágabb környezetében - az óvodapedagógusnak nyitottnak kell lenni az őt körülvevő természeti és társadalmi környezettel szemben, észre kell vennie és vétetnie a gyermekekkel a környezet szépségét, változásait, fel kell hívnia figyelmüket az ember és természet egészségének, épségének megóvására - a szaktudás, szakmai tájékozottság állandó bővítése, pedagógiai, pszichológiai ismeretek fejlesztése önképzéssel és továbbképzéseken való aktív részvétellel - kreatív, humán beállítottságú, pedagógiai optimizmussal,tapintattal, empátiával, gazdag eszköztárral rendelkezzen - a gyermekek egyéni fejlesztéséhez egyéni módszerek, eszköztár kidolgozása - a szülők folyamatos tájékoztatása a gyermek fejlődéséről, jó kapcsolat kialakítása - be kell vonnia a dajkát az egészséges életmód szokásainak tervezésébe, értékelésébe - az egy csoportban dolgozó óvónők együtt módszereiket egyeztetvetervezzék a gyermekek fejlesztését - a szakmai munkában munkatársi kapcsolatban, döntéshozatal előtt őszinte véleménnyel kell, hogy segítse a gyermek érdekeit legjobban szolgáló megoldás kialakítását - a nevelőközösség tagjaként felelősséget kell, hogy vállaljon a Programunkban megadott célok és feladatok megvalósításáért A vezetés - az óvodavezető menedzseli, irányítja, koordinálja a Programot - ellátja a pedagógiai, tanügyigazgatási, gazdálkodási és közéleti feladatokat - biztosítja a jól szervezett munka és fejlesztések feltételeit: partnervizsgálatok a gy. fejlődésének nyomon követése az óvodapedagógusok értékelése Intézményünknek dolgozója van, 8 óvónő, 4 dajka, 1 óvodatitkár Az óvoda teljes nyitvatartása alatt a nevelőmunkát óvodapedagógus végzi, lépcsőzetes munkakezdéssel. 10 napos váltásban gyermekcsoportonként két óvónő és egy dajka látja el a gyermekek nevelésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat. 12

13 Az óvodavezető szakvizsgát tett a Közoktatási vezetőképzőben. Az óvodapedagógusok mindannyian rendelkeznek szakirányú diplomával. Nevelőtestületünk többéves szakmai gyakorlattal rendelkező jól felkészült óvodapedagógusokból áll ben egy kolléganőnk fejlesztő pedagógus szakvizsgát tett, azóta segíti óvodánk hátrányos helyzetű gyermekeinek integrált és csoporton kívüli fejlesztését. Óvodánk szakmai munkáját szakmai munkaközösség segíti. Dajkáink valamennyien elvégezték a szakmunkás bizonyítványt adó dajkatanfolyamot. Megfelelő szakmai ismerettel rendelkeznek, sok szeretettel végzik munkájukat, a csoportokban folyó pedagógiai munka segítői. Mindemellett az óvoda takarítása ( csoport, mosdó, udvar ) a tízórai és uzsonna utáni mosogatás is az ő feladataik közé tartozik Tárgyi feltételeink Az épület jelenlegi kibővített formájában 1983 óta üzemel 4 csoporttal. A csoportszobák tágasak, 52 m 2 területűek. Mellettük megfelelő méretű öltözők és mosdóhelyiségek vannak. Ebédlővel, nevelői szobával, irodával, egyéb szociális helyiségekkel rendelkező világos épületrésszel egészül ki a főépület. Óvodánknak nincs külön főzőkonyhája, így a napi háromszori étkezést a szomszédos privát konyha biztosítja. Az étel csoportonkénti adagolása a tálalókonyhánkban történik. Az épület helye, fekvése, nagysága és beosztása optimális feltételeket biztosít az óvodai nevelőmunka folyamatához. A csoportszobákat új szekrénysorokkal, székekkel, függönyökkel, felújított asztalokkal, öltözőszekrényekkel sikerült az elmúlt években barátságosabbá tenni. Az udvar területe 1722m 2. A vasból készült játékokat fa alapanyagú tornaszerekre, mászókákra cseréltük pályázati pénzekből és a szülők segítségével őszén az épület külső vakolását, a tetőjavítását és a teraszok járólapozását az Önkormányzat támogatásával végeztük el tavaszán udvarunkat füvesítettük, parkosítottuk ben az óvoda régi épületrésze felújításra került. Nyílászárók cseréje és a főbejárat átépítése történt ban az összes nyílászáró cseréje, külső szigetelés, nemes vakolat, lábazat, belső festés-mázolás készült. Az 1. és 2. csoportszoba mosdójának teljes felújítása is megtörtént. Az óvoda dolgozói lelkes munkájának köszönhetően az intézmény összképe tisztaságot és otthonos harmóniát sugároz. Sok-sok virág, esztétikus textíliák, ötletes, szép tárgyak díszítik az óvoda helyiségeit. A tárgyi feltételek megfelelő alapokat biztosítanak a jó színvonalú szakmai munka végzésére, a gyermekek önfeledt játékához és tapasztalatszerzéséhez. 13

14 Eszközök - Mozgásos játékhoz: labdák, hinták, mérleghinták, kismotorok, csúszdák, mászókák - Testneveléshez: tornapadok, ugrószekrény, tornaszőnyeg, Greiswald és Wesco tornaszerek, tornakarikák, foci, maroklabda, különböző nagyságú labdák, húzókötél, futballkapuk - Környezeti neveléshez: a természet tárgyai, kerti szerszámok, térképek - Mese-vers, irodalomhoz : leporellók, mesekönyvek, bábok, fejdíszek - Ének-zene, zenei neveléshez : hangszerek, kellékek - Vizuális neveléshez: természetes anyagok, termések, ragasztók, ecset, festék, színes lapok, gyurma, ceruza, olló, zsírkréta, fonal, textil - Dramatikus játékhoz : bábok, különféle ruhák, kellékek - Szerep ( utánzásos ) játékhoz : a valóság tárgyainak kicsinyített másai pl..: babák, edények, babakocsi, orvosi műszerek, közlekedési eszközök stb. - Építőjátékhoz: különféle méretű és fajtájú kockák, építőelemek, konstrukciós játékok, homokozójátékok - Szellemi játékokhoz : kirakók, puzzle-k, mesekártyák, különböző logikai és fejlesztő játékok - Népi játékok : a játék jellegéből adódó eszközök ( kalap, bot, keszkenő, szalag ) - Munka : gyermek méretű szerszámok, eszközök 3.3 Az óvoda nevelésének alapvető feladatai Az én-kép fejlesztése, kapcsolódása a környezethez Valljuk, hogy a gyermek az óvodában elsősorban önmagát, valamint a szűkebb természeti és társadalmi környezetét tanulja. A személyre szóló figyelem minden gyermeknek megjár. -Az óvodába lépéssel a gyermek szocializációs színtere kitágul. -A családban megszokott szerepe mellett új szerepek sorával kell szembesülnie - A társas együttlétben megtapasztalhatja az én és a másik kölcsönhatásait. - A rácsodálkozás segíti az én-te kapcsolatok kialakulását, az emberi lét és a természet szépségeinek felismerését. -A természet megismerésén és megszeretésén keresztül vezet az út a természetvédelemhez. Feladatok:- hogy a gyermeket megismertessük az együtt lenni jó érzésével - a gyermekközösségben értelmessé és örömtelivé tegyük napjait - nyitott szemmel, füllel és szívvel kell felfedeztetnünk a környező világunkat 14

15 Sikerkritériumok : - szűkebb és tágabb környezetében jól eligazodik - társas együttlétben alkalmazkodik társaihoz, jól érzi magát az emberek között - az én-te kapcsolatok pozitív hatásán keresztül ismerje fel az emberi lét és a természet szépségeit - ez az aktív viszony alapozza meg majdani felnőtt felelősségérzésüket Az egészséges életmód Az egészség az emberi létben a legnagyobb értéket jelenti Az egészséges életmód kialakítása az óvodai élet egészét átszövi. Alapvető a szokások megalapozása az egészséges életvitel során, mely hatással van a felnőttkori életre is. A szokások kialakulása feltétlen reflexen alapszik. Az egyes cselekvések egymásutánja és az ismétlések során a cselekvéssor automatizálódik. A rendszeresen végzett tevékenységek visszautalnak az életfolyamatokra. Hatással vannak a testi-szellemi fejlődésre, segítik a gyermeki személyiség komplex fejlesztését. Önmegvalósítás Szükséglete Esztétikai Szükségletek Kognitív szükségletek Értelmi- tudati Megbecsülés szükséglete Szeretet szükséglete Biztonság szükséglete (veszélytől mentes) Fiziológiai, testi szükségletek 15

16 Cél : a gyermek testi fejlődésének elősegítése, az egészséges életmód szokásainak megalapozása Feladatok : - az egészséges életmód szokásainak megalapozása - a gyermek testi szükségleteinek kielégítése - a testközelség, az érintés jelentőségét kiemelten érvényesítjük gondozás során - folyamatos életszervezés a gyermek életritmusához igazodva - zsúfoltság és feszültségmentes körülmények megteremtése - sokféle szabad mozgás biztosítása, célirányos fejlesztő mozgástevékenységgel - az egészséges táplálkozás - a gyermek egyéni igényének, ízlésének figyelembe vétele - a szabad levegőn való mozgás rendszeres biztosítása az évszakok és az időjárás függvényében - fokozott figyelem az udvari játékok balesetmegelőzése érdekében - egészséges környezet biztosítása - hosszú, nyugodt játékidőt biztosító napirend kialakítása Sikerkritériumok: - önállóan tisztálkodik, a tisztálkodó szereket, eszközöket rendben tartja - önállóan használja a wc-t - szokásává válik a rendszeres, gondos tisztálkodás - önállóan öltözik, vetkőzik - mozgása harmonikus, összerendezett - önállóan, helyesen használja a zsebkendőt - ügyel környezete rendjére, tisztaságára - ügyel az étkező asztal rendjére, esztétikumára - helyesen használja az evőeszközöket Az anyanyelv fejlesztése Cél : kommunikációs készségek, képességek fejlesztése a gyermek érzelmeire alapozva. A szép, udvarias beszéd legfontosabb elemeinek és szabályainak megismertetése, szokássá alakítása. Feladatok : - beszédhelyzetek teremtése a beszélőkedv megőrzésére - nyelvi képességek fejlesztése - óvodakezdéskor pontos képet kell kapnunk a gyermek szókincséről, beszédkészségéről, beszédhibáiról - egyéni szükség szerint szakember bevonása a beszédjavításba (logopédus ) - egyéni fejlesztés 16

17 - anyanyelvi játékok rendszeres használata - fokozott figyelem a beszédritmusra - a felnőttek mintaszerű beszéde, metakommunikációja Sikerkritériumok : - szívesen mesél, báboz, dramatizál - néhány mondókát, verset, mesét, képes emlékezetből felidézni - folyamatosan, összefüggő mondatokban fejezi ki magát - beszéde udvarias - beszédének tagoltsága, hangsúlya, hanglejtése megfelel a magyar nyelv követelményeinek - várja, igényli a mesét - tud történeteket kitalálni, elmondani, folytatni - olyan szókinccsel rendelkezik, mely lehetővé teszi gondolatainak érthető kifejezését - minden hangzót tisztán ejt Érzelmi nevelés, szocializáció, társas kapcsolatok Cél : szeretetteljes, derűs, otthonos, érzelmi biztonságon alapuló légkör megteremtése, társas kapcsolatok alakítása Feladatok : - én-tudat alakítása - segítsük a társas kapcsolatok pozitív irányú fejlődését, a másság elfogadását - segítsük a gyermek szociális érzékenységének fejlődését, érezze a testközelséget ( mozdulat, mimika ) - társas kapcsolatokra épülő közös tevékenységek biztosítása - a társas együttműködésre való képesség fejlesztése: nyitottság, együttérzés, segítőkészség, bizalom - akarati élet fejlesztése : önfegyelem, kitartás, feladat és szabálytudat, helyes önértékelés - a gyengébb képességű gyermekek felzárkóztatása - tehetséggondozás - az értékelés a pozitívumok kiemelésére épüljön Sikerkritériumok : - ragaszkodik társaihoz és a csoportban dolgozó felnőttekhez - igényli a kialakult szokásrendszer alkalmazását, elfogadja és betartja - a játékszereken megosztozik társaival - segíti társait - türelmesen meghallgatja a felnőtteket és a gyerekeket is - ismeri és betartja az alapvető udvariassági szokásokat - érdeklődik társai iránt, számon tartja társai hiányzásának okát 17

18 - konfliktushelyzetben keresi a megoldást - társaival képes kapcsolatot teremteni, figyelmes és nyitott - megkezdett tevékenységben kitartó Gyermekvédelem Cél : a mentálisan, szociálisan, szomatikusan, pszichésen hátrányos helyzetbe került gyermekek, családok segítése, problémáik korai felismerése Feladatok : - a gyermeki jogok tiszteletben tartása, megóvása - családokkal való szoros együttműködés - a hátrányos helyzetű, ill. veszélyeztetett gyermekek okonkénti felkutatása - a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésének segítése - statisztikai összesítéselkészítése - a segítségadás megfelelő módjainak megtalálása - feladatterv kidolgozása, megvalósítása a gyermekvédelmi törvény 47. paragrafusa szellemében - esetmegbeszélések az érintettekkel, részvétel továbbképzéseken - a családi környezet gondos, tapintatos megismerése ( környezettanulmány ) - az Önkormányzati statisztika segítségével a településünkön élő hátrányos helyzetű 3 éves gyermekek megkeresése, a mielőbbi óvodába kerülésük, felzárkóztatásuk érdekében, az esélyegyenlőség biztosítására - kapcsolattartás, együttműködés hivatalos szervekkel (Szociális Alapszolgáltatási Központ, Orvos, Védőnő, Önkormányzati gyermekvédelmi felelős ) Az együttműködés minőségéért az óvodai gyermekvédelmi felelős és a vezető óvónő felel. Az együttműködés rendszere : Családok Óvónők gyermekvédelmi felelős vezető óvónő Hivatalos szervek -családsegítő központ -gyámügy 18

19 -óvodaorvos-védőnő -szociális intézmények -gyermekjóléti szolgálat A gyermekvédelmi munkában alkalmazott módszerek : Felmérés készítése Helyzetfelmérés, ok feltárás, adatfeltárás Megfigyelés Szociális viselkedés, gondozottság Családlátogatás Otthoni környezet, szociális körülmények megismerése Környezettanulmány A gy. családi hátterének főbb jellemzői, annak írásos rögzítése Csoportlátogatás A gy. beilleszkedése a közösségbe, az ott elfoglalt helye Fogadóóra Aktuális problémák megbeszélése, közös kiútkeresés A helyzetelemzés szempontjai : - az intézmény működési feltételei - az intézmény szociokulturális környezete - gyermekekre vonatkozó személyes adatok, körülmények figyelembe vétele - a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése A gyermekvédelmi munkát irányító dokumentumok : évi LXXIX. Közoktatási Törvény és módosításai ( 1996 / 1999 ) - az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja - az 1974.évi XXXI. Gyermekvédelmi Törvény és módosításai - a Gyermeki Jogok Egyezménye - a Köznevelésről szóló törvény 173. (1.) - a NKn tv

20 4.1. Játék, játékba ágyazott tanulás Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda 4. TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEINK Cél : tartalmas, változatos, saját maguk által,vagy felnőtt által kezdeményezett játéktevékenységek feltételeinek megteremtése a mozgásos, szociális tapasztalatok, ismeretek megszerzése céljából. Élmények, megfigyelések, tapasztaltatások és az abban való aktív részvétel biztosítása. Feladat : - a játék örömforrás legyen a gyerek számára - az óvónő tapintatos minta legyen, társként működjön együtt - a játék optimális feltételeinek biztosítása : napirend, folyamatos játék - szűkebb, tágabb környezetben végzett megfigyelése, tapasztalatok biztosítása, a gyermekek kíváncsiságára építve - kíváncsiságuk felkeltése, kielégítése - motiváló, fejlesztő hatású, esztétikus eszközök biztosítása - tartalmas játéktevékenységek biztosítása az udvaron is - elemi jártasságok, készségek, képességek, kialakítása, fejlesztése - a gyermek kezdeményező készségének, döntési jogának figyelembe vétele - a társas kapcsolatok alakítása, mélyítése - a konfliktusok helyes kezelése ( óvónői minta ) - irodalmi, vizuális, ének-zenei élmények nyújtása a játékban is - a bábozás rendszeresebbé tétele Sikerkritériumok : - tud alkalmazkodni a játék szabályaihoz - játékhelyzetben újraalkotja a felnőttek tevékenységét - társaival a játék során cselekvéseit összehangolja - a barkácsolás természetes része a szerepjátéknak - a játékhoz készített eszközöket felhasználja a játék során - képes megérteni, elfogadni társai elgondolását - le tud mondani egy kedves játékszerről - képes szerepvállalásra, szereposztásra, a játék megszervezésére - kitartó, elmélyült a játékban - szívesen bábozik, örömmel vesz részt mesedramatizálásban - metakommunikációra képes - konfliktusait önállóan, vagy felnőtt segítségével lerendezi Az óvodai nevelés a játékot a legfontosabb tevékenységként kezeli. A gyermeki munka és tanulás tevékenységét is áthatja a játék. Az óvónő egyénisége meghatározó feltétele a játéknak. Elméleti, szakmai felkészültsége, a gyermek 20

21 és természet iránti tisztelete, szeretete mellett kiemelt szerepe van lelkesedésének, segítőkészségének, igazságérzetének, egészséges humorának Környezeti nevelés A környezeti nevelés feltételei Cél : a környezettudatos, környezetre figyelő magatartás megalapozása. A szűkebb és tágabb környezet felfedeztetése során a gyermekek pozitív érzelmi viszonyulásának kialakítása a természeti, emberi, tárgyi világ értékei iránt. Természetszerető és védő gyermek nevelése. Elveink: - a környezeti értékek felismerése, a tudatformálás - olyan képességek kialakítása, melyek szükségesek az ember kultúrája és környezete megértéséhez, a készségek kialakítása - pozitív viszonyok, attitűdök kialakítása, formálása - környezetorientált magatartás, az értékrend és érték kialakítása - környezeti minőségjavító, tudatos, felelősségteljes cselekvés kialakítása - az aktivitás fokozása élménydús ismeretek biztosításával Feladataink: - minden óvodapedagógus fogadja el a gyermek szűnni nem akaró kíváncsiságát, minden gyermek másságát - legyen önmagával szemben igényes pedagógiai kultúráltságában, környezettudatos magatartásában, legyen minta a gyermekek számára - biztosítson élményalapú, átéléses tapasztalatszerzéseket a gyermekek számára : tapasztalást, vizsgálódást, kötetlen szemlélődést, kötött megfigyeléseket - a környezettel való együttélés szabályainak megalapozása Környezetvédelem Cél : a környezetre figyelő, környezetbarát magatartás kialakítása Feladataink : - a szűkebb és tágabb környezet felfedezése során pozitív érzelmi viszony kialakítása a természeti, emberi és tárgyi világ értékei iránt - aktív részvétel a természet óvásában, a gyermek fejlettségének megfelelő tevékenységekkel - a környezeti értékek felismerése, védése - a szemét és hulladék kezelése - az élő óvására, gondozására nevelés 21

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK Szolnok Városi Óvodák pedagógiai program Szivárvány Óvoda programrésze - 2013 - TARTALOMJEGYZÉK 1 Helyzetelemzés 3 1.1 Óvodánk bemutatása 3 1.2 Humán erőforrásaink 3 1.3 Óvodánk

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281 HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 OM: 201281 1 TARTALOMJEGYZÉK Törvényi háttér 2.o. I. Bevezetés, az óvoda bemutatása 3.o. II. Közösen megállapított értékeinken alapuló gyermekkép,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA Csak tiszta forrásból Érték közvetítés óvodánkban egy alternatív program szellemében CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA ÓVODÁNK NAGY JENİNÉ ÓVODAI NEVELÉS A MŐVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL CÍMŐ ALTERNATÍ V PROGRAM

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/ SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014.június.06. Ne félj a változástól, az állandóságtól félj! (Lao

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben