TÉMAHÉT TERVE. Móricz Zsigmond Általános Iskola felső tagozata Tiszakécske, Erkel fasor 10. Környezetvédelem. Készítette: Gulyásné Miklós Éva

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉMAHÉT TERVE. Móricz Zsigmond Általános Iskola felső tagozata. 6060.Tiszakécske, Erkel fasor 10. Környezetvédelem. Készítette: Gulyásné Miklós Éva"

Átírás

1 TÉMAHÉT TERVE Móricz Zsigmond Általános Iskola felső tagozata 6060.Tiszakécske, Erkel fasor 10. Környezetvédelem Készítette: - 1 -

2 PROJEKTTERV A pedagógiai programból kiválasztott célrendszer Az IPR-ből kiválasztott fejlesztési terület A megvalósítás helyszíne Erőforrás feltételek Humán Szervezeti keret Tárgyi Keletkező dokumentumok Szükséges kommunikációs és szervezési teendők, forrásszerzési lépések A társas együttélés alapvető szabályainak megismerése, betartása Tolerancia Konfliktuskezelés Együttműködés Kommunikáció Szociális kompetenciák fejlesztése Közösségfejlesztés, közösségépítés Helyzetfelismerés, helyzetmegoldás Kreativitás Móricz Zsigmond Általános Iskola 5.a, 5.c terme és udvara Tiszakécske város területe Tanulók, tanárok, szülők, szakemberek Tanórák keretében tanórán kívüli tevékenységek kirándulás Budapestre: Természettudományi Múzeum Fényképezőgép Számítógép Taneszközök (rajzlapok, színezők) csomagolópapír Kartonok Hordozható memória Feljegyzések, jelenléti ívek, jegyzőkönyv, fényképek, Tanulói Power Point bemutató Kapcsolatfelvétel szülőkkel, szakemberekkel, támogatókkal, tantestülettel. Tevékenységek összehangolása Tanulói-tanári csoportmunka Közösséghez való kötődés A kiránduláshoz autóbusz - 2 -

3 A TÉMAHÉT LEÍRÁSA A projekt intézményi előélete: Tiszakécske Bács-Kiskun megye észak-keleti sarkában, a Tisza-partján fekvő kisváros. A megyeszékhelytől, Kecskeméttől 40 km-re található. A lakosság száma: fő. A lakosság jelentős része külterületen él (Tiszabög, Kerekdomb, Pereghalom, Sárhalom) A város infrastruktúrája hasonló a térség fejlettségéhez. Településünk vasúton és közúton egyaránt jól megközelíthető. Az idegenforgalom miatt a lakosság száma a nyári időszakban főre is növekedik. A településen több típusú oktatási-nevelési intézmény működik. A Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény felső tagozata 4 évfolyammal, évfolyamonként 3 osztállyal működik. Tanulói létszám: 281 fő. A tanítás 12 osztályteremben, 7 szaktanteremben és 1 tornacsarnokban zajlik

4 A projekt szükségessége: Iskolánkban törekszünk arra, hogy a diákok minél szélesebb köréhez juttassuk el a környezeti információkat, az iskolai életben példát mutatunk a környezet szeretetére és a természet védelmére (virágosítás, parkosítás, elemgyűjtés). A környezeti nevelésbe igyekszünk bevonni a szülőket, ismert helyi és környékbeli környezetvédőket. A tanórai és tanórán kívüli környezeti nevelés során a tanítványaink saját tapasztalataikra építve élik meg a tapasztalás és a megismerés közvetlen élményét. A helyi problémákon keresztül mutatunk rá a Földünket érintő globális problémákra. Fejlesztjük a tanulói problémamegoldást, a döntésképességet, kooperációs képességet és az empátiát. Együttérzésre és szeretetre biztatjuk tanulóinkat. A természetet tanteremnek tekintjük, ahol valamennyi tantárgy komplex módon tanítható. Hangsúlyozzuk valamennyi élőlény fontosságát, élethez való jogát, és az ember természet iránti felelősségét. Nevelési törekvéseink alapja az ökológiai morál: alázat, tisztelet és szeretet a természet és az ember iránt. Fontosnak tartjuk a környezet harmonikus, döntés- és cselekvéskész életvitelre nevelést, a környezeti jogkövető állampolgárrá nevelést, a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítését, a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer megalapozását. Tanulóinknak bemutatjuk, és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavartalan működését elősegítik. A tanulók a témahét keretében foglalkoznak a környezetvédelem lehetőségeivel, lakóhelyünk természeti értékeivel, környezetvédelmi feladataival

5 A projekt céljai: Tanítványainkban alakuljon ki a környezettel való szoros és tudatos együttélés! A környezet iránti felelősség váljék mindennapi életük részévé! Alakuljon ki a környezet mértéktartó felhasználása! A fentiek előfeltételei az ökológiai szemlélet kialakulásának. - Személyes és tárgyi kapcsolataink is tartalmazzanak környezeti nevelési lehetőségeket! A környezeti nevelés helyi adottságain, problémáin keresztül nyerjenek a tanulóink kitekintést a globális problémákra! - Tapasztalatgyűjtés a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedéshez. - Támogató szülői háttér kialakítása, erősítése. - Szabadidő hasznos eltöltésének megismertetése, gyakorlása. - A tanulók következő képességeinek fejlesztése: Intellektuális kompetencia / Kreativitás, Információ használata, problémamegoldó képesség Módszertani kompetencia / Médiakezelési technikák Személyi kompetencia / Együttműködés Kommunikáció / Szóbeli, Írásbeli, Nonverbális kompetencia - 5 -

6 Orientáló kérdések Miért van fontos szerepe az emberek életében a környezetvédelemnek? Miért fontos a család számára az a környezet ahol él? Mi a helye mai társadalmunkban a környezetvédelemnek? Mi a funkciója a környezetvédelemnek? Hogyan viselkedjünk tudatosabban környezetünkben? Hogyan védjük a környezetünket? Milyen eszközeink vannak? Hogyan valósul meg településünkön a környezet tudatos védelme? - 6 -

7 A témahét feldolgozása az alábbi jól elkülöníthető szakaszokból áll: témaválasztás tervkészítés a feldolgozáshoz a téma feldolgozása a produktum összeállítása bemutatható formában a produktum bemutatása a projekt értékelése a zárást követő feladatok elvégzése, következtetések megfogalmazása Az út megtervezése, végigjárása közben a tanulók folyamatosan szembesülnek saját képességeikkel. A témahét / rövid projekt egyszerre komoly és játékosan könnyed. A projektpedagógiában éppen ezért ugyanezekkel a tulajdonságokkal bíró céltudatos, de nyitott pedagógus képes irányítani. A témahét (vagyis egy projekt feldolgozása) akkor eredményes, ha abban a csoport minden tanulója és a tanára tevékenyen részt vesz. A témahétnek valóban mindig egyetlen központi témája legyen. Egyensúlyban kell tartani a tevékenységek rendjében és tartalmában a tervezettséget és a lelkes spontaneitást. A diákok aktív részvétele az ötlet (téma) kitalálásától a hét lezárásáig nélkülözhetetlen

8 A témahét várható pedagógiai eredményei: - Kialakul és növekszik a munka során a személyes érintettségből adódó motiváltság. - Kölcsönösen pozitív irányba változik a diák-tanár viszony. - Növekszik az önbizalom, magabiztosság, amely újabb cselekvésre ösztönöz. - Csökkennek a magatartási anomáliák. - Fejlődik a cselekvő- és szervezőképesség és az önálló ismeretszerzés képessége. - Az azonos cél elérésének tudata biztosítja a magas fokú szocializációt. - A csoportmunkák során erősödik az egymásra figyelés, az esetleg periférián lévő és a hátrányos helyzetű tanulók is bekapcsolódhatnak a közös tevékenységbe. - A közösségi kapcsolatok, összetartozás erősebbé válása. - A közösségi együttéléshez szükséges magatartás és viselkedés pozitív irányba történő változása. - A szülői ház és az iskola kapcsolattartásának erősítése. - A tanulóink a későbbiekben fokozottabban ügyelnek közvetlen környezetünk megóvására. Felismerik a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, és a városunkban adódó lehetőségeket egyre inkább kihasználják. - Jobban megismerik településünk környékén honos védett állatokat

9 Csoportvezetői teendők: Témakiválasztás irányítása Csoportalakítás segítése Célok megfogalmazásában való segítségnyújtás Időrendi tervezés az egyes lépések meghatározása háttér irányítással A csoport munkamódszerének meghatározása megbeszéléssel Szükséges eszközök biztosítása a csoport igényei szerint A dokumentálás módjának listázása a csoport igényei szerint, tanácsadás A csoporttal való kapcsolattartás módjának meghatározása. Téma és igény szerinti tanácsadás Igény szerinti segítség a prezentációk, dokumentációk elkészítéséhez Utómunkálatok: Ha szükséges, köszönő levelek elküldése az iskolavezetés nevében az osztályfőnök által. Az arra érdemes tapasztalatok közzététele a helyi sajtóban. A csoport értékelése, a tapasztalatok összegzése

10 Sor-szám TÁMOP / A projekt feladat és időterve Tevékenység, mérföldkő megnevezése, leírása Felelős Végzi Megelőző tevékenység Követő tevékenység Kezdés időpontja Átfutási idő Befejezés időpontja Keletkező dokumentumok 1. TÉMAHÉT Verebély Veronika Vetési Lászlóné A témahét címe Megbeszélések óra feljegyzés 2. Témahét terve Vargáné Máté Katalin Vetési Lászlóné Tantestületi megbeszélés Ötletroham, gondolattérkép óra Projektterv elektronikus változata 3. Témahét terve a tanulókkal Vetési Lászlóné 5.a és 5.c osztály tanulói Feladatok, tevékenységek ismertetése Gondolattérkép óra A tanulók ötleteivel kiegészített projektterv elektronikus változata 4. Rajz óra Kállai József 5.c osztály tanulói Az iskola udvarán modell kiválasztása Rajz készítése a fákról óra Tanulói rajzok 5. Ének óra Kulcsár Erika 5.a osztály Népdalok válogatása természeti képek szerint Daltanulás: óra A dal előadása 6. Német óra Vargáné Máté Katalin 5.a és 5.c osztály tanulói Gyűjtő munka a környezetvédelem témájáról Védett állatok óra Biológia Cseh Attiláné Gyűjtőmunka a lakóhelyünk Lakóhelyünk környékének óra tabló

11 Sor-szám TÁMOP / Tevékenység, mérföldkő megnevezése, leírása Felelős Végzi Megelőző tevékenység Követő tevékenység Kezdés időpontja Átfutási idő Befejezés időpontja Keletkező dokumentumok 5.a osztály tanulói természeti értékeiről védett állatai 8. Testnevelés Székely Zoltán 5.a osztály tanulói A szabadtéri sportok és a környezetvédelem óra Biológia 5.c osztály tanulói Kirándulás szervezése Csoport munkában feladatlap kitöltése a múzeumban óra Tanulók által kitöltött feladatlapok 10. Földrajz Kállai József 5.a osztály tanulói Alföldek, folyók, tavak óra Erika Dombi Bendegúz Vetési Lászlóné 5.a osztály tanulói Természetvédelem gyerekszemmel című PowerPoint bemutató készítése Természetvédelem gyerekszemmel című PowerPoint bemutató megtekintése óra Természetvédelem gyerekszemmel című PowerPoint bemutató 12. Etika óra Dombi Bendegúz 5.c osztály tanulói Természetvédelem gyerekszemmel című PowerPoint bemutató készítése Természetvédelem gyerekszemmel című PowerPoint bemutató megtekintése óra Természetvédelem gyerekszemmel című PowerPoint bemutató 13. Földrajz óra Kállai József 5.c osztály tanulói Alföldek, folyók, tavak óra Testnevelés óra Szőke Géza 5.c osztály tanulói A szabadtéri sportok és a környezetvédelem óra Technika Lakatos Ferenc 5.c osztály tanulói Környezetbarát festési eljárások óra Hajó festése

12 Sor-szám TÁMOP / Tevékenység, mérföldkő megnevezése, leírása Felelős Végzi Megelőző tevékenység Követő tevékenység Kezdés időpontja Átfutási idő Befejezés időpontja Keletkező dokumentumok 16. Német óra Vargáné Máté Katalin 5.a és 5.c osztály tanulói Védett állatok óra Osztályfőnöki óra 5.c osztály tanulói Gyűjtőmunka: környezetünket károsító és megóvó tevékenységek Tabló készítése, a tanulók által hozott anyagokból óra Tabló 18. Papírgyűjtés Az iskola tanulói Csoportonként, osztályonként papír gyűjtése A szabályosan összekötött papírok leadása óra Összesítés, értékelés Összesen

13 RACI szerepmátrix: Tevékenységek Gulyásné Miklós Éva Vargáné Máté Katalin- Verebély Veronika Vetési Lászlóné Cseh Attiláné Kállai József Kulcsár Erika Lakatos Ferenc Székely Zoltán Szőke Géza Tantestület tagjai TÉMAHÉT A R I R R Témahét terve A R R I R Témahét terve a tanulókkal A R I R Rajz óra A I C Ének óra A I C Német óra A R I Biológia A R I C Testnevelés A I C Biológia A R I Földrajz A I C Osztályfőnöki óra A I R Etika óra A R I Földrajz óra A I C Testnevelés óra A I C Technika A I C

14 Német óra A R I Osztályfőnöki óra A R I Papírgyűjtés A R I C Értékelés A R I R C R: végrehajtó A: felelős C: segítő I: informált

15 A témahét során végzett tevékenységek: május 19. szerda május 20. csütörtök május 21. péntek május 25. kedd Időpont 5.a osztály 1 Ének 1 Német 1 Biológia 1 testnevelés 1 földrajz 1 osztályfőnöki 5.c osztály 2 óra rajz 1 Biológia 1 etika 1 földrajz 1 testnevelés 1 technika 2 német 1 osztályfőnöki 4 papírgyűjtés Az iskola tanulói 6 óra 10 óra 4 óra Összesen: Tanóra: 15 Tanórán kívül: 5 Az erőforrásigényünk: 4 tanítási nap

16 A projekt megvalósításának folyamata 1. A projekttéma és a feladatok megbeszélése 2. A téma lehetséges altémáinak, megközelítési módjainak számbavétele 3. Ötletbörze arról, hogy az adott résztémák, megközelítésmódok milyen tevékenységekkel, mely színtereken, milyen együttműködő partnerekkel, milyen eszközökkel, mennyi idő alatt, és milyen szereposztással dolgozhatók fel, továbbá milyen közzétehető produktumok reprezentálják majd a tanulás eredményét, illetve hogyan értékelhetőek majd a produktumok és maga a folyamat 4. Csoportszerveződés résztémák és tevékenységek szerint 5. A projektmunkát előkészítő feladatok elvégzése 6. A megvalósítás folyamata, közben egyeztetések (szervezett kommunikáció és kooperáció a csoportokon belül és a csoportok között), nyomon követés, visszacsatolás, ha szükséges, a terv módosítása 7. Közzététel és értékelés kis csoportokban, az elsődleges reflexiók és a tapasztalatok összegyűjtése, felhasználása (esetleges korrekciók) 8. Közzététel: a kis csoportok eredményeinek nyilvános, közönség előtti bemutatása 9. A projekt zárása: önértékelés, értékelés, visszacsatolás, eredmények

17 Értékelés módszerei és eszközei: MÓDSZER ESZKÖZÖK 1. írásbeli 2. szóbeli 3. önértékelés 4. csoportértékelés 5. frontális Osztályzat, szöveges egyéni értékelés: Szóbeli jelzések, visszajelzések, beszámoló, hozzászólás Szöveges Táblázat Táblázat Esztétika, pontosság, tartalmi szempontok szerint A tanulók értékelése Kíváncsiak voltak, érdeklődtek, tudakozódtak. Egyéni ötletekkel álltak elő. Jelezték problémáikat. Kérdéseket fogalmaztak meg.. Egyéni véleményt alkottak. Ésszerűen, érvekkel alátámasztottan védték saját álláspontjukat

18 Mások véleményét figyelemmel kísérték.. Álláspontjuk megfontolt megváltoztatására voltak képesek. Alternatívákat vázoltak fel. Kutatták az okokat és a következményeket. Közlekedni tudtak a különböző kódok között (például táblázatok számadatait nyelvi kódokba formálták, miközben gondolkodási műveleteket aktivizáltak) Tervezési döntések részesei voltak A tananyaghoz személyes kötődést találtak Számba vették, megvizsgálták a témához kapcsolódó előzetes tudásukat Önálló gondolatokat fogalmaztak meg Készek és képesek voltak az egymástól való tanulásra A tanulással kapcsolatos kérdéseket fogalmaztak meg A tanulással kapcsolatos célokat fogalmaztak meg Pontosan látták tanulásuk céljait Pontosan átlátták a (kapott vagy vállalt) feladatok célját, tartalmát, értelmét Saját tanulási folyamatukat nyomon követték A tanulás folyamán kiegészítették, módosították, újrastrukturálták tudásukat Részt vettek saját tanulási folyamatuk értékelésében

19 A témahét értékelése A Környezetvédelem című témahét során az 5.a és 5.c osztály tanulói tanórákon és tanórán kívüli tevékenységek alkalmával foglalkoztak környezetünk védelmével 2010 május 19-től május 25-ig terjedő időszakban. A témahét zárásaként szervezett papírgyűjtésen az egész iskola tanuló vettek részt nagy lelkesedéssel. A témahét során fő célunk volt, hogy a tanulók megismerkedjenek a környezetvédelem fontosságával és területeivel. Nagy érdeklődéssel hallgatták osztálytársuk előadását a lakóhelyünk környékén honos védett állatokról és növényekről. Ezeknek a védett állatoknak egy részének a nevét megtanultál német órákon is. Rendhagyó tanulmányi kirándulást is szerveztünk tanulóink számára Budapestre a Természettudományi múzeumba, ahol nem csupán a kiállítást nézelődniük kellett, hanem a kapott feladatlapot is ki kellett tölteniük a látottak alapján. A kirándulás során még azt is megfigyelték a tanulók, hogy a Budapesten a közlekedésnek milyen környezetkárosító hatása is van. Nagyon sok példát hoztak környezetünket károsító és védelmező tevékenységére is, melyből az 5. c osztály tanulói tablót is készítettek. Nagy lelkesedéssel gyűjtötték a papírt tanulóink már hetek óta csoportokban. Rendszeressé vált iskolánkban a papírgyűjtés az utóbbi években, melyekben a szülők is segítik tanulóinkat. A hét során többször beszéltünk a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról, és mivel városunkban van lehetőség a hulladék szelektíven történő gyűjtésére. Bízunk benne, hogy tanulóink a későbbiekben egyre inkább törekednek az otthonukban keletkezett hulladék környezetbarát hasznosítására. Az új ismeretek szerzése mellett nagyszerű alkalom nyílt a témahét során az közösséghez tartozás tudatának felerősítésére a gyerekekben és a szülőkben egyaránt. A csoportok a tevékenységek alatt találkoztak, munkálkodtak, tanultak, barátkoztak

20 Összegezve: Környezetvédelem című témahetünk érdekes újdonság volt a diákok, a szülők és a nevelők számára is. Céljainkat megvalósítottuk, a 4 nap sikeresen zárult

21 - 21 -

Lovas tábor NAGYKŐRÖSÖN

Lovas tábor NAGYKŐRÖSÖN Lovas tábor NAGYKŐRÖSÖN A projekt címe: Lovas tábor A projekt írója és megvalósítója: Vetési Lászlóné A projektben résztvevők köre, száma: a Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény felső tagozatának 25 tanulója

Részletesebben

25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás)

25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás) 25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás) Bilku Rolandné: Témanap, témahét A témanap vagy témahét szó jelentése benne van magában az elnevezésben. Adott napon (vagy héten) az iskola (vagy legalábbis bizonyos korcsoportok)

Részletesebben

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 2013. 2 Tartalomjegyzék 2 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 3 A köznevelési törvény alapján elkészített új

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 Tartalom BEVEZETŐ... 2 1 Iskolánk nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. A környezeti nevelés célja: olyan tudatformálás, amely a gyereket megtanítja a környezettel való tudatos együttélésre, a környezetbarát életvitelre, a fenntartható

Részletesebben

A természettudományos tárgyak megalapozása 1

A természettudományos tárgyak megalapozása 1 Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt A természettudományos tárgyak megalapozása 1 A gyerekek előzetes

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ INTÉZMÉNY MOTTÓJA: A jó cselekedet pedig csak az, ha a mi felebarátunkat segítjük, tartjuk, tápláljuk, tanítjuk, neki jó példát adunk, mindezeket a mi felebarátunknak

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM

SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalomjegyzék 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program Környezeti nevelési program Már a 2003-os NAT szerint is A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának életvitelének kialakítását annak érdekében, hogy a

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA 2010. május 3. BESZÁMOLÓ A BOCSKAIKERTI NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA TÉMANAPJÁRÓL Készítette: Pásti József Csaba Bocskaikert,

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában

Részletesebben

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Ikt.: A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Környezeti Nevelési Programja 2014. Felülvizsgálta és módosította a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Nevelőtestülete Felsőpakony, 2014. március

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás - egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT EGÉSZSÉGHÉT

Kompetencia alapú oktatás - egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT EGÉSZSÉGHÉT Kompetencia alapú oktatás - egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT EGÉSZSÉGHÉT Jósika Miklós Általános Iskola Napkor 2010. március 16-18. Felelős:Kovácsné Bárány Marianne Milotainé

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja 2004. március MAKÓ Tartalomjegyzék I. Jövőkép-alapelvek és célok 2 Az iskola jövőképe 2 Alapelvek 2 Célok 2 II. Törvényi háttér, szabályzók

Részletesebben

Iskolai egészségnevelési program

Iskolai egészségnevelési program TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

Pedagógiai program 2014 1

Pedagógiai program 2014 1 Pedagógiai program 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 18 3. Az

Részletesebben

DR. HEPP FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DR. HEPP FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DR. HEPP FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Jóváhagyta: Deákné Domonkos Julianna igazgató Békés, 2014. 1 CÍMJEGYZÉK Bevezető 1. Az iskola adatai 2. Iskolánk jövőképe

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÚJHATVANI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÉSZÍTETTE: RÁCZNÉ SISA ÁGNES

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÚJHATVANI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÉSZÍTETTE: RÁCZNÉ SISA ÁGNES PEDAGÓGIAI PROGRAM ÚJHATVANI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 KÉSZÍTETTE: RÁCZNÉ SISA ÁGNES TARTALOMJEGYZÉK KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. AZ INTÉZMÉNYI NEVELŐ- OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJA,

Részletesebben

A SÁSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SÁSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SÁSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. Az intézmény adatai... 5 4. Küldetésnyilatkozat... 7 5. Nevelési program... 8 5.1. Pedagógiai

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben