Óvodai Nevelési Koncepció

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óvodai Nevelési Koncepció"

Átírás

1 JÁTÉK MOZGÁS KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE Óvodai Nevelési Koncepció Mozgással az egészségért! Készült: augusztus 27. Készítette: Petőfi Sándor Óvoda Nevelőtestülete 12

2 1.1. BEVEZETŐ Óvodánk Kaposvár város legnagyobb lakótelepének centrumában, 1974-ben létesült. Az épület két egyemeletes épületszárnyát egy folyosó köti össze, ahol a kilenc kör alakú ablak természetes fényével lehetőséget ad a zöld növénykert kialakítására, az év zöld napjaihoz és az óvoda rendezvényeihez kapcsolódó kiállítások megrendezésére. Nyolc déli fekvésű, világos, nagy méretű (55 m 2 ), galériás csoportszoba és azokhoz kapcsolódó négy tornaszoba lehetőséget ad a gyermekeknek az egyidőben történő többszínteres, sokoldalú, komplex tevékenységre: játék mozgás környezet tevékeny megismerése területén. Az épületet nagyméretű udvar veszi körül mely füves és betonos részből áll. A környezetbarát fajátékok gazdag játék és mozgáslehetőséget biztosítanak. Az 1997-ben kialakított KRESZpálya lehetővé teszi a közlekedésre nevelés gyakorlati megvalósítását. Az óvoda működését, pedagógiai céljaink megvalósítását segítik: Tükrös tornaszoba (kb. 32 m 2 ) Nevelői szoba Könyvtár Szertár Orvosi és logopédiai szoba Vezetői-, gazdasági-, óvodatitkári iroda (számítógéppel, fénymásolóval, fax készülékkel, Internet-el ellátva) 250 adagos főzőkonyha Raktár Mosókonyha Karbantartó műhely Gyermekeink közvetlen környezetünkből az, észak-nyugati városrész többségében 4-10 emeletes beton házaiból érkeznek. Mozgásterük a szűk lakótelepi lakásokra, illetve beton játszóterekre korlátozódik. A kétkeresős családmodell, az alacsony jövedelmű, a 13

3 munkanélküli családok mellett alacsony számban jelen van egy magasabb életszínvonalat biztosító családi miliő is. Az elmúlt 5 évben emelkedett a szociálisan hátrányos helyzetű és a speciális foglalkozást különleges gondozást igénylő gyermekek száma. Lakókörzetünkben és az azon kívül élő szülők szívesen hozzák gyermekeiket intézményünkbe. Élnek azzal a lehetőséggel, hogy beíratáskor- előzetes tájékoztatást követően választhatnak óvónőt, pedagógiai módszert, amely szerint neveltetni kívánják gyermekeiket. Fontosnak tartják, hogy az óvoda értékközvetítő szerepéről, gyermekük fejlődéséről folyamatosan, őszinte információt kapjanak, hogy a családi nevelést ezekkel összhangba hozhassák. Az óvoda légkörét jónak ítélik, amit a barátságos, családias, biztonságot nyújtó feltételekben látják. Igénylik, hogy gyermekeik személyre szóló fejlesztésben részesüljenek, biztosított legyen a játék és mozgás által történő ismeretek elsajátítása, az egyetemes értékek közvetítése, az óvodáskor végére gyermekeik rendelkezzenek azokkal a készségekkel, képességekkel, amelyek a biztonságos iskolakezdést lehetővé teszik. 14

4 2. JÁTÉK MOZGÁS KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ NEVELÉSI ALAPELVEI ÉS ÉRTÉKEI Nevelési programunk a gyermek alapvető tevékenységére, a JÁTÉK-ra, a MOZGÁS-ra épül, amely során lehetőség van a gyermeket körülvevő természet és társadalom kultúrértékeinek közvetítésére, a KÖRNYEZET tevékeny megismerésére. A programunk alapelve: Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben gazdag, bizalmon alapuló óvodai élet megteremtése, melyben minden gyermek saját képességei szerint nevelhető, fejleszthető, az egészséges életmód megalapozásával, a rendszeres mozgással Programunk alapelvei és értékei: Gyermekközpontúság biztonság szeretet családias légkör bizalom őszinteség harmónia türelem Folyamatos fejlesztés egyéni bánásmód képességfejlesztés differenciálás másság ölelés empátia udvariasság másság elfogadása figyelek rád következetesség érték és kultúra átadása szabad önkifejezés választhatóság Egészséges életmód biztonság folyamatosság szokások életszervezés tisztaság komfortérzet egészséges táplálkozás Mozgásfejlesztés játékosság szabad mozgás tárgyi feltétel prevenció gyógytestnevelés korrekció balesetvédelem Közösségalakítás együttélés szabályai udvariassági szokások beszédkultúra Partnerközpontúság együttműködés a családdal partneri együttműködés etika multiplikátori szerep 15

5 NEVELÉSÜNK ALAPELVEI és ÉRTÉKEI MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT J M K I M I P Petőfi Sándor Óvoda 16

6 3. JÁTÉK MOZGÁS KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ CÉL ÉS FELADATRENDSZERE 3.1. A KONCEPCIÓ FEJLESZTÉSI RENDSZERE A nevelés célja A nevelés feladatai Egészséges életmódra nevelés Érzelmi nevelés és szocializáció (pszichoszociális nevelés) Értelmi fejlesztés (képességfejlesztés) A fejlesztés tartalma JÁTÉK MOZGÁS KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE tevékenységformák Művészeti tevékenységek: Kommunikáció Ének-zene Vizuális tevékenység Tevékenységek, hagyományok A megvalósulás eszközrendszere A nevelés szervezeti keretei vegyes életkorú gyermekcsoportok folyamatos napirend hetirend tanulás szervezeti keretei A nevelés kapcsolatrendszere óvoda család óvoda iskola óvoda közművelődési intézmények óvoda gyermekvédelmi A fejlődés eredményei testi fejlettség lelki fejlettség értelmi fejlettség 17

7 AZ EGÉSZSÉGES HARMONIKUS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE Testileg egészségesen fejlődő gyermekek jellemzői Testi szükségletek kielégítésének szándékos irányítása testápolás táplálkozás öltözködés pihenés edzés területén; Mozgás mozgás szeretete mozgás összerendezettsége - nagymozgás - finommotorikus mozgás - egyensúlyozás - latrealitás - térirányok, tájékozódás motoros képességek fejlettsége - kondicionális - koordinális helyes tartás A gyermek fejlesztésének jellemzői Érzelmileg egészségesen fejlődő gyermek jellemzői Gazdag érzelmi kapcsolatok Harmonikus társas kapcsolatok, együttműködés szintje Kulturált viselkedés Értelmileg egészségesen fejlődő gyermek jellemzői Tanuláshoz szükséges képességek területén a; tapasztalatok, tapasztalatszerzés szintje kognitív képességek, pszichikus funkciók: - érzékelés - észlelés (testi, vizuális, akusztikus, tapintásos) - figyelem - emlékezet - gondolkodás beszéd elemi ismeretek Tevékenységhez való viszony: feladatértés feladattudat feladattartás, feladatvégzés kitartás önfegyelem önállóság munkatempó Részletes kifejtést lásd: 1. sz. melléklet 18

8 3.2. A NEVELÉS CÉLJA A gyermek sokoldalú, harmonikus személyiségének fejlesztése, rendszeres mozgással, egészséges életmód megalapozásával, tartási rendellenességek, mozgásszervi elváltozások megelőzésével, javításával, az életkornak legmegfelelőbb testi, szociális és értelmi érettség kialakításával A NEVELÉS FELADATAI EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS CÉL: A gyermek testi fejlődésének elősegítése, az egészséges életmód megalapozása AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI: A gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéshez szükséges egészséges életmód megalapozásával szokások alakítása. Speciális gondozó, mozgásszervi elváltozásokat megelőző prevenciós és korrekciós feladatok ellátása. A gyermekek testi szükségleteinek kielégítése Egészséges környezet biztosítása Az egészséges életmód kialakítása az óvodai élet egészét átszövi. Alapvető a szokások megalapozása interiorizációja, az egészséges életvitel alakítása során, mely hatással van a felnőttkori életre is. A szokások kialakulása feltételes reflexen alapszik. Az egyes cselekvések egymásutánja és az ismétlések során a cselekvéssor automatizálódik. A rendszeresen végzett tevékenységek visszahatnak az életfolyamatokra. Hatással vannak az egészséges testi szellemi fejlődésre, segítik a gyermeki személyiség komplex fejlesztését. A fiziológiai szükségletek (testápolás, táplálkozás, öltözködés, pihenés, mozgás, edzés) kielégülése feltétele a lelki élet, a szellemi tevékenység alakulásának. Meghatározza a gyermekek biztonság és szeretetérzetét, a megbecsülés szükségletét, melyek függvényében alakulnak kognitív ismereteik, és kiteljesedik önmegvalósításuk. A helyes életritmust a családnak és az óvodának együtt lehet és kell kialakítani a gyermekek optimális fejlődése érdekében. Az óvoda feltételrendszere (hely, idő eszköz) szokásrendje, nevelési hatásai elősegítik a gyermekek egyéni fejlettségének megfelelő, - környezethez igazodó alkalmazkodását. 19

9 Szükségletek egymásra épülése Önmegvalósítás szükséglete Esztétikai Szükségletek Kognitív szükségletek (érteni - tudni) Megbecsülés szükséglete Szeretet szükséglete Biztonság szükséglete (veszélytől mentes) Fiziológiai, testi szükségletek A tevékenységek szervezésénél érvényesülő szempontok: fokozatosság folyamatosság, kötetlenség választhatóság, átjárhatóság A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYE ÓVODÁSKOR VÉGÉRE; SIKERKRITÉRIUM 1. Önállóan mos kezet, használja a folyékony szappant és a papírtörölközőt. 2. Alaposan mos fogat, fogápoló eszközöket tisztán tartja. 3. Önállóan használja a WC-t, WC papírt, használat után lehúzza. 4. Szükség szerint, önállóan használja a papír zsebkendőt. 5. Ügyel az asztal esztétikus rendjére, betartja a kulturált étkezés szabályait. 6. Rendeltetésszerűen használja az evőeszközöket. 7. Az egyéni szükségletének megfelelő mennyiség megítélésére képes merítésnél, öntésnél. 8. Megfelelő sorrendben öltözik, vetkőzik, ruháját rendben tartja. 9. Önállóan gombol, köt, zipzáraz. 10. A pihenés szokásait, szabályait betartja. 20

10 ÉRZELMI NEVELÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ (PSZICHOSZOCIÁLIS NEVELÉS) CÉL: Érzelmi biztonságon alapuló, otthonos, derűs, szeretetteljes légkör megteremtése, a gyermek társas kapcsolatainak alakítása. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI: Érzelmi alapon létrejövő gyermek gyermek, gyermek felnőtt kapcsolatának alakítása A gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak képességeinek kibontakoztatása a közösségen belül Érzelmi biztonságot nyújtó, családias légkör megteremtésének elvei: Szeretetteljes, derűs, családias légkörben érzelmi kötődés társhoz, felnőtthöz. Mintakövetés, a felnőtt, majd a társmodell szociális viselkedésének érzelmi indítatásából fakadó átvétele A gyermek és környezete közötti együttműködés, ösztönzés érzése A gyermekcsoportok hagyománya, szokásrendszere, jelképrendszere, szimbóluma A viselkedési kultúra elvei: Felnőttek példaértékű viselkedése bátorítás, türelem, bizalom előleg, dicséret, szeretetkapcsolatra építő humor Megjelenés illemszabályai alkalomhoz illő öltözködés (ünnepek, rendezvények) Egymás köszöntése A társas együttműködés elvei: Tolerancia (másik elfogadása, alkalmazkodó képesség) Segítőkészség Bizalom Nyitottság Önmaguk ismerete önértékelés Másság elfogadása Konstruktív együttműködés A gyermekek életkorának és egyéni adottságainak megfelelő fejlődéséhez elsődleges az érzelmi biztonság szociális és tárgyi feltételeinek megteremtése. A társkapcsolatok alakulása egész létünk forrása. Hatásai a személyiség biológiai, pszichológiai és szociális fejlődésének egyaránt meghatározóak. A gyermekek fejlődése, társas kapcsolataik alakulása a közösségi élet tevékenységeinek rendszerében valósul meg. A közösségi élet tartalma érzelmekben, élményekben, kapcsolatokban formálódik. 21

11 A felnőtt és a gyermekcsoport hatása annál jelentősebb, minél gazdagabb lehetőséget biztosítunk: a sokszínű tevékenységre a társas együttműködésre szerepvállalásra élményszerzésére A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYE ÓVODÁSKOR VÉGÉRE; SIKERKRITÉRIUM 1. A közösségi élet alapvető szokásait ismeri. 2. A csoport szokásait, szabályait elfogadja, betartja. 3. Kötődik a csoporttársaihoz, a csoportban dolgozó felnőttekhez. 4. Figyelmes és nyitott társaival szemben. 5. Képes a társaival való együttműködésre. 6. Érdeklődik társai iránt. 7. Konfliktushelyzetben képes egyezkedni, törekedik a megoldásra. 8. Barátja v. barátai vannak 9. Társaival szemben segítőkész. 10. Az elemi udvariassági szabályokat ismeri, betartja ÉRTELMI FEJLESZTÉS (KÉPESSÉGFEJLESZTÉS) CÉL: A gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára épített, tevékenységek válaszhatóságával a tapasztalatszerzés, az értelmi képességek fejlesztése az életkor és az egyéni sajátosságok figyelembe vételével. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI: A gyermek megfigyelése alapján a tanulási képességeket megalapozó pszichikus funkciók fejlesztése: észlelés érzékelés figyelem emlékezet képzelet gondolkodás területén A beszélőkedv, a gazdag verbális és nonverbális képességek fejlesztésével a kommunikáció különböző formáinak megalapozása. Egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vételével készségek, képességek fejlesztése gyermeki tevékenységekben. 22

12 Részképesség fejlesztés területei Mozgásfejlesztés Testséma fejlesztés Percepciófejlesztés Verbális fejlesztés 1. Nagymozgások járás, futás, ugrás, csúszás, kúszás, mászás 2. Egyensúly gyakorlatok állás, egyensúlyozó járás, kúszás, ugrás, body-roll 3. Finommotorika fejlesztés gyurmázás, építőjátékkal építés, papírhajtogatás, puzzle, mintakirakás, vágás, papír és ceruza-fogás, testrészekkel végzett mozgási gyakorlatok 4. Szem kéz koordináció fejlesztése babzsák dobás, csúsztatás, karika dobás, csúsztatás, kuglijáték, labdajáték, ugrókötél, karikába be kilépés jobb, bal lábbal, lábbal különböző formák rajzolása, ugrósiskola, függeszkedés 1. Testrészek ismerete önmaga felismerése testrészek megismerése, meghatározott testrészekre koncentrálás 2. A test koordinációjának, személyi zónájának alakítása oldaliság, test elülső és hátsó része, az adott tárgyhoz viszonyított testhelyzet 3. Testforma nyelvi megfogalmazás 4. Az egyes testrészek fejlesztésére alkalmas mozgások fej, törzs, karok, ujjak, lábak, lábujjak 1. Vizuális fejlesztés szemmozgás, szemfix vagy zártság, időrendiség, ritmus, pozícióhelyzet, memória 2. Alaklátás, formaállandóság fejlesztése alak-forma-méret kialakítása, felismerése, vizuális forma kirakása, minták rajzolása, részekből alakzatok kirakása 3. A tapintásos (sztereonosztikus) észl. fejl. gyurmázás, formák létrehozása, érzékelő zacskó 4. Mozgásos (kinesztetikus) észlelés fejlesztése csukott szemmel mozgás hátra rajzolt forma mozgással ismétlése 5. Térpercepciók, térbeli viszonyok fejlesztése térirányok saját testrészével, tárgyakkal 6. Hallási (auditív) észl. fejlesztése, hangzási analízis szintézis fejl. hang ritmus, magán és mássalhangzók 7. Keresztcsatornák fejlesztése vizuális tapintatos vizuális auditív hallási tapintásos szem kéz 1. Tárgyak megnevezése lakásban, óvodában közvetlen környezetben ruházat testrészek névmások cselekvések testséma, testvázlat, nagymozgások, finommotorikus mozgások 2. Térbeli viszonyok irányok, helyzet, idő nagy-, finommotorikus mozgások, testséma, oldaliság vizuális diszkrimináció időbeli sorrendiség 3. Osztályozás alapformák alapszínek méret, hasonlóság, különbözőség, ellentétesség formapercepció vizuális diszkrimináció auditív víz. motoros képesség tapintás, gondolkodás alapszám-fogalom 23

13 TANULÁS Óvodáskorban a TANULÁS elsősorban utánzásos, spontán történő, játékos tevékenység. CÉL: A gyermek cselekvő aktivitásának, a közvetlen és közvetett tapasztalás lehetőségeinek biztosítása az ismeretszerzés, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben óvónő által kezdeményezett foglalkozásban és időkeretekben történő megvalósítása. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI: Utánzásos minta és modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás szokásainak alakítása (feladattudat, felelősségtudat, kitartás, munkafegyelem) Tapasztalatok, ismeretek bővítése Érzékelés, észlelés, gondolkodás fejlesztése Értelmi képességek fejlesztése Problémaérzékenység kialakítása A konstruktív együttműködés formáinak biztosítása Spontán játékos tapasztalatszerzés Gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés Óvónő által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYE ÓVODÁSKOR VÉGÉRE; SIKERKRITÉRIUM 1. A tanulási tevékenységek iránt motivált. 2. Az ismeretszerzésben tevékenyen, cselekvő aktivitással vesz részt. 3. A megkezdett feladatok befejezésére törekszik (kitartó). 4. Szándékos figyelmét irányítani képes. 5. Feladatait önállóan végzi. 6. Feladattudata kialakult. 7. Kivárásra képes. 8. Munkatempója életkorának megfelelő. 9. Társaival kooperatív együttműködésre képes. 10. Az ismeretek szándékos felidézésére képes. 24

14 4. A FEJLESZTÉS TARTALMA Játék Mozgás Környezet tevékeny megismerése spontán játék kezdeményezett játék kondicionális képességek fejlesztése koordinációs képességek fejlesztése lábboltozati és tartási rendellenességek prevenciója, korrekciója társadalmi és természeti környezet környezet formai, mennyiségi viszonyai kommunikáció ének zene vizuális tevékenység néphagyományok, népi gyermekjátékok A J-M-K koncepció célja feladata fejlesztési tartalma szorosan összefügg egymással. Szervesen illeszkedik az óvodai élet átfogó, folyamatot biztosító kereteibe, amelyet a gyermekek gondozása, a sokoldalú és érzelmileg gazdag társas kapcsolatok alkotnak. A fejlesztés tartalmi elemei egymást áthatva, külön külön, de együttesen biztosítják, az életkornak megfelelő adekvát tanulást. A fejlesztési rendszer alapja a meleg, elfogadó, autonómiát biztosító tág keretek, a folyamatosság és rugalmasság. Fontos feladat a pedagógiai rendszer működésének eredményeként jelentkező fejlődési sajátosságok folyamatos figyelemmel kísérése, a szükséges korrekciók megtétele, melynek eredményeként a gyermekek fokról fokra magasabb fejlettségi szintre jutnak, elérve végül azt a szintet, amely optimális kiindulópontja az iskolaérettségnek A JÁTÉK MOZGÁS KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ TEVÉKENYSÉGI FORMÁI JÁTÉK CÉL: A gyermekek hosszantartó, spontán, zavartalan, saját maguk által, illetve felnőtt által kezdeményezett tevékenységben intellektuális, mozgásos, szociális tapasztalatokat, ismereteket szerezzenek. 50

15 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI: SPONTÁN JÁTÉK ALKALMÁVAL KEZDEMÉNYEZETT JÁTÉK ALKALMÁVAL Gyermek Óvónő Gyermek Óvónő szabad választásának biztosítása tudatosan alakított feltételek biztosítása szabad választásának biztosítása adott feltételek, körülmények biztosítása tevékenységben tevékenység tartalmában társban eszközben helyben időtartamban eredményben csoport összetételében a játék helyében (csoportszoba, tornaszoba, udvar) helyben, térelosztásban eszközökben, anyagfélesége kben napirendben játékszokások ban élményekben tapasztalatnyúj tásban a részvételben a felkínált szerepben játékszituáció elfogadásában a játék idejében a partner választásában témában a felhasznált eszközök többségében helyben a játék menetében szabályokban eredményekben Módszerei: megerősítés segítségadás óvónői készenlét (rendelkezésre állás) konfliktusmegoldás a játék tartalmában A folyamat lehetséges változó elemei: új hely új eszköz új ötletek a játék szabályában más játékra utaló ötletek A kisgyermekkor legfontosabb tevékenysége a játék, a gyermek fejlődésének természetes közege és leghatékonyabb eszköze. 51

16 A játék a gyermek olyan értelmes, céltudatos, önkéntes, szabadon választott tevékenysége, amelyben a környezethez való viszonya sajátos módon és formában tükröződik. A játék alapfeltétele a szabadság és az önkéntesség. Mindig a gyermek döntésétől függ, hogy: milyen játékot választ kivel hogyan és mennyi ideig játszik Játszani csak biztonságos, nyugodt légkörben, megfelelő helyen, megfelelő ideig és megfelelő játékeszközök biztosításával tudnak. A játék témája, tartalma nagyrészt a gyermek valóságról szerzett tapasztalataitól függ. Gondoskodni kell arról, hogy a gyermek minél jobban megismerje környezetét. A séták, kirándulások, látogatások élményeket nyújtsanak. A játékban gyakran megjelennek a gyermek óvodán kívüli tapasztalatai, melyet figyelembe veszünk a játék irányítása, az egyéni bánásmód alkalmazása, a családdal való együttnevelés során. A pozitív érzelmek, tapasztalatok mellett negatív érzelmek is megjelennek a játékban. Az agressziót vagy szorongást kifejező játék is a gyermekek élményeiről vall. Az agresszív vagy szorongó gyermekeknek biztonságot nyújtunk odafigyelésünkkel, szeretetünkkel. A természetes gyermeki megnyilvánulások sorában a játék és a mozgás, amely alapvetően meghatározza a gyermek fejlődését. A mozgás a testséma és az én megismerése, a percepció, azon felül a fogalmi gondolkodás és a beszédfolyamatok, a kommunikáció fejlődése, mind mind a játékba ágyazódik. A fejlesztés feltétele a gyermek saját önkéntes tevékenysége. Örömmel végzett tevékenységi formáiban kreatív ötleteinek szabad kipróbálási lehetőségeit biztosítjuk. 52

17 A FEJLESZTÉS TERÜLETEI A JÁTÉKBAN, A JÁTÉK ÁLTAL Mozgásfejlesztés Percepciófejlesztés Intellektus fejlesztés Szociabilitás Nagymozgások kúszás, mászás, csúszás, bújás, gurulás szőnyegen, padon, mászókán szökdécselés: ugróiskola, futás, fogócskázás, biciklizés, szánkózás, dalosjáték stb. Szem-kéz koordináció építés, konstruálás, kuglizás, labdázás, gyöngyfűzés, vágás, varrás, fonás, horgászós játék stb. Finommotorika babák öltöztetése, fürdetése, főzőcskézés során gyúrás, keverés Testséma fejlesztése gyakorló játékok különböző mozgásának ismétlése stb. Vizuális képes kirakók, puzzle játékok, tárgyak tologatása rakogatása, építőjáték, kártyajátékok, formák felismerése Tapintásos különböző anyagok megkülönböztetése, öltöztető, fürdető játékok stb. Hallás zörejek megkülönböztetése, hangok felismerése, dalosjátékok Mozgásos észlelés játék csukott szemmel pl. Erre csörög a dió rajzolás csukott szemmel Verbális fejlesztés szerepjátékokban a beszéd szűrése, szótalálási készség, anyanyelvi játékok, nyelvtörők szókincsbővítés, dramatizálás, bábjáték stb. Gondolkodás azonosítás: forma szín mennyiség nagyság hasonlóságkülönbség, ötletgazdagság, kreativitás, gyakorló konstruálás, szerepjáték Emlékezet memóriajátékok, szabályjátékok stb. Figyelem gyakorlójáték, szabályjáték stb. fejlesztés Személyiségfejlesztés játékudat én-tudat érdeklődés feladattudat érzelmek vágy teljesítése élményfeldolgozá s aktivitás önkiszolgálás Társas jelleg kontaktusteremtés kommunikáció együttműködés utánzás szerepjáték interiorizáció (szabály ösztönösség válásának fejlesztése) 53

18 A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYE ÓVODÁSKOR VÉGÉRE; SIKERKRITÉRIUM 1. Képes a játéktémához kapcsolódó eszközök megkeresésére, játéktér kialakítására. 2. Képes szerepjátékok szervezésére, szerepvállalásra, szerepek elosztására. 3. Szervezett együttes tevékenység során együttműködésre képes. 4. A játékban tud ötletet adni, a megvalósításban részt vesz. 5. A játéktémához szükség esetén kiegészítő eszközöket készít. 6. Képes az elmélyült játéktevékenységre. 7. Elfogadja és betartja a játékszabályokat. 8. Az elkezdett játéktémát több napon keresztül folytatja társaival. 9. A játéktémának és szerepnek megfelelő eszköz megosztására képes. 10. Konfliktusok megoldására törekszik MOZGÁS CÉL: Rendszeres mozgással a gyermek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességeinek fejlesztése, egészséges életvitel kialakítása, mozgáskultúra megalapozása. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI: Mozgásigény kielégítése A gyermekek természetes mozgásigényét fenn kell tartani, és ki kell elégíteni a szervezet edzésével és a sokféle mozgással. Egy egy mozgásos sikerélmény az öröm forrása, és ez megfelelő motivációs bázist teremt a további próbálkozáshoz. Motoros képességek egyéni differenciált fejlesztése Kondicionális képességek állóképesség erő gyorsaság Koordinációs képességek ügyesség egyensúlyérzék téri tájékozódó képesség kinesztetikus differenciáló képesség idő iram ritmus képesség A motoros képességek csak komplex módon fejleszthetők, egyéni adottságokra épülve, tervszerű gyakorlások során. Figyelembe kell venni, hogy a kisgyermek csont és izomrendszere gyenge, ezért a terhelésnél és az ellenállások leküzdésénél a fokozatosságot be kell tartani. A személyiség alakulásának szerves része a fejlesztés. Kulcsfontosságú az óvónő irányító szerepe, a szeretetteljes és biztonságos légkör. 54

19 Lábboltozati és tartási rendellenességek prevenciója és korrekciója A mozgásszegény életmódból adódóan a gyermekek többsége nem terhelhető életkorának megfelelően, gyakoriak a deformitások. A deformitások kialakulását meg kell előzni, játékos preventív gyakorlatokkal. A meglévő deformitások korrekcióját szakképzett gyógytestnevelők végzik. A MOZGÁS SZERVEZETI FORMÁI A. Szabad mozgás B. Szervezett mozgás többszíntér testnevelés csoportszoba foglalkozás kis lábtorna tornaszoba tartásjavító udvar torna mozgáskotta C. Gyógytestnevelés D. Sportprogramok csoportbontásban túra, kirándulás versenynapok vízzel való edzés A. SZABAD MOZGÁS CÉL: Játékos mozgás lehetőségének biztosítása a gyermekek igénye szerint. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI: tudatos környezet alakítása változatos eszközök biztosítása mozgástapasztalatok bővítése egyéni ütemben való gyakoroltatás gyermeki kreativitás fejlesztése TÖBBSZÍNTÉR CSOPORTSZOBA, KIS TORNASZOBA CÉL: Egyéni igénynek megfelelő mozgáslehetőség biztosítása Az óvodai nevelés keretén belül szükséges a nagyobb mozgástér, többféle mozgáslehetőség biztosítása. A csoportokhoz tartozó kis tornaszobák lehetőséget biztosítanak a gyermekek számára, hogy a nap egészében aktív mozgást végezhessenek. A gyermeké a döntés joga, hogy a csoportszobában vagy a tornaszobában felkínált mozgásos tevékenység között válasszon. A folyamatos napirendbe jól beilleszthető a többszínteres tevékenység, így a mozgás beépül a gyermekek szokásrendszerébe, igényükké válik. A tornaszoba használata által a gyermekek hosszabb időt tölthetnek egy egy szeren, kipróbálhatják önmagukat. A 55

20 tornaszobai élet óvónők dajkák együttes irányításával történik. Fontos a szabályok megbeszélése, betartása, baleset megelőzés. UDVAR CÉL: Szabad levegőn történő aktív mozgás Az évszakoktól függetlenül a gyermekek minél több időt töltsenek szabad levegőn a mozgással, edzéssel. Fontos feladat a tartalmas (szabad és irányított) mozgás feltételeinek megteremtése. A jól elrendezett, eszközökben gazdag udvar aktív mozgásra készteti a gyermekeket. A szabad mozgás lehetőségének biztosítása érdekében füves, fás, dombos, betonos udvarrész biztosított. A természet adta lehetőségek mellett a gyermekek számára az udvaron is biztosítjuk a testnevelési eszközök használatát. Fontos az eszközök használatánál a szokások kialakítása, szabályok betartása a baleset megelőzése érdekében. B. SZERVEZETT MOZGÁS CÉL: Életkornak és egyéni képességeknek megfelelő tudatos mozgásfejlesztés AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI: A különböző szervezeti formák kialakítása, a gyermekek mozgásfejlesztése, mozgásszervi elváltozások differenciált személyre szabott feladatok összeállítása TESTNEVELÉS FOGLALKOZÁS CÉL: A gyermekek természetes mozgásának fejlesztése játékos formában. Heti egy alkalommal a tükrös tornaszobában vagy az udvaron szerveződik a csoport valamennyi gyermekének részvételével. Figyelembe kell venni a gyermek általános fejlettségét, fejlődési ütemét, az életkorra jellemző mozgásfejlődési sajátosságokat. Az óvónő személyisége meghatározó a testnevelés eredményességében. Elengedhetetlen, hogy együtt végezze a gyakorlatokat a gyermekekkel. A bemutatása mintaszerű legyen, hiszen a 3 6 éves gyermekek utánzás útján tanulnak, de fontos a verbális utasítás, szakszavak használata is. LÁBTORNA CÉL: A láb hosszanti és haránt izomzatának erősítése Heti egy alkalommal szervezzük az egész csoport részvételével. Váltakozva használjuk a frontális mikrocsoportos körforgalom szervezeti formákat. A talp izmainak bemelegítése után következnek a játékos gyakorlatok. A foglalkozást közös játékkal zárjuk. 56

21 TARTÁSJAVÍTÓ TORNA Petőfi Sándor Központi Óvoda CÉL: A test tartó izmainak erősítése Heti egy alkalommal szervezünk a csoportszobában. Alapvető a mintaszerű bemutatás, egyéni segítségadás. A foglalkozások felépítésénél figyelembe kell venni a játékosságot és a fokozatosság elvét. A tartásjavító torna mozgásanyagát a mellkas - has - hát izomzatának erősítését, nyújtását elősegítő utánzó gyakorlatok képezik. Fontos, hogy az erősítő és ügyességi gyakorlatok megfelelő arányban kapjanak hangsúlyt. Az eszközzel végzett játékos gyakorlatok fokozzák a gyermekek mozgáskedvét, aktivitását. MOZGÁSKOTTA Magyar Gábor által kidolgozott Mozgáskotta módszert 2006-ban adaptáltuk és építettük be mozgásfejlesztő programunkba. Városi szinten csak óvodánkban működik. Résztvevők köre: éves gyermekek Cél: Vizuálisan megjelenő gondolati mozgásminták megvalósítási képességének kialakítása. Feladat: - figyelem, emlékezet, gondolkodás, idegmotoros funkciók fejlesztése, - kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése, - mozgásos ismeretek gyakorlása, alkalmazása, - mozgásszabályozás és testi képességek fejlesztése, - mozgásos motiváció és eszközkészlet összekapcsolása, - tervezésben és kivitelezésben fokozatosság betartása, - feszültségoldó mozgásokkal, játékokkal sikerélmény biztosítása. Ideje: heti egy alkalommal, ütemezés szerint (30 perc) Helye: csoportszoba FEJLŐDÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYE ÓVODÁSKOR VÉGÉRE, SIKERKRITÉRIUM: - mozgáskotta módszer sajátos eszközrendszerével mozgás és a személyiség fejlesztése. 57

22 C. GYÓGYTESTNEVELÉS CÉL: Mozgásszervi elváltozások korrekciója. Szerzett vagy veleszületett betegség következtében kialakult egészségügyi állapot rehabilitációja. FELADAT: Speciális gyakorlatanyaggal céltudatos rehabilitálás Testi képességek és a mozgásműveltség fejlesztése, alakítása Gyermekek mozgásszervi elváltozások szerinti, differenciált besorolása Elváltozásoknak megfelelően a korrekciós mozgásanyag megválasztása Terhelés arányos eloszlása érdekében sokszakaszos foglalkoztatás biztosítása Egyéni gyakorlatok végzése a deformitás szinten tartásának és korrekciójának érdekében Együttműködés a csoportos óvónőkkel és a szülőkkel A nevelési koncepcióban a mozgásfejlesztés, tartási rendellenességek prevenciója fontos szerepet kap. A gyógytestnevelésben azok a gyermekek részesülnek, akiknek megromlott egészségügyi állapota, testi elváltozása olyan mértékű, hogy nem akadályozza az óvodába járást. A gyógytestnevelés a betegségek megelőzésében, szinten tartásában, gyógyításában fejti ki hatását. A gyógytestnevelést csoport foglalkoztatás, azon belül egyéni betegségtípusok szerinti differenciált testgyakorlás, képességfejlesztés jellemzi. Diagnózis szerint két nagy csoportra osztható Belgyógyászati elváltozások Szívbeteg gyermekek Vegetatív disztóniás gyermekek (érzelmi labilitás) Ifjúkori hipertóniás gyermekek (magas vérnyomás) Túlsúlyos gyermekek Asztmás gyermekek Aszténiás (gyenge, vékony) gyermekek Csökkent látású gyermekek Ortopédiai elváltozások Lapos hát Domború hát Kifolordózis Nyerges hát (lordózis) Ferde nyak Tölcsér mell Tyúkmell Skoliózisok (gerincferdülés) Láb elváltozásai o X láb o O láb o Donga láb o Lúdtalp 58

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve A következő sorokban szeretném bemutatni egy olyan gyermek több éves fejlesztési tervét, aki óvódás korában gyógypedagógiai fejlesztést, általános iskolában pedig diszlexia - diszgráfia terápiát igényelt.

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét EGÉSZSÉGEDRE! Óvodai témahét A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. A projektben résztvevők: Kiscsoport (3-4 éves gyermekek) A témahetet záró napon mindkét gyermekcsoport. Óvodapedagógusok: Pintér Katalin

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. jún. "A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat ad az elmének, szállni tanítja a képzeletet, bájt

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 óvodánként (székhelyen és HELYISÉGEK ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK MENNYISÉGI MUTATÓ csoportszoba gyermekcsoportonként1 tornaszoba logopédiai foglalkozató, egyéni fejlesztő szoba játszóudvar óvodavezetői iroda óvodánként 1 óvodavezetői

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K.

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. csoport 2013. okt. 1. hete Korcsoport: vegyes életkorú. A tevékenység

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT BESZÁMOLÓ BÖLCSŐDE A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT Kft. működéséről 2011. szeptember 01-től 2012. augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető Ezen beszámolónk intézményünk 2011. szeptember

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Manóvár Óvoda tagóvodai programrésze

Manóvár Óvoda tagóvodai programrésze Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Manóvár Óvoda tagóvodai programrésze Mottónk: Gyere, mozogj, és játssz velünk! SZOLNOK TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés 2. A sajátos pedagógiai arculat érték-

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben