- ~ I '" E = C. j -cn - - I -cn ~ ~ p cn

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- ~ I '" E = C. j -cn - - I -cn ~ ~ p cn"

Átírás

1 - ~ I o o ;; ~ - -~ =- - ;{ p cn... h -1 -, '" = ~ ~ -~ r- a. cn - ft r- - ft M ft c: I '" E = C - - I -cn - " j -cn

2 "Cs-6." SZOLGÁLaTI u'lsnás a m. kir. közlekedési csendőrség számára. (Kut.) TERVEZET. H i val a los k i a d á s BUDAPEST, 1937.

3 3 TARTALOMJEGYZÉK. J Rövid (tések. Bevezető rendelkezések r. FEJEZET. Általános rész. Oldal Általános határozványok Közlekedési örsök Közlekedési csendörök kiválasztása, kiképzése és áthelyezése Személyi szabályok a közlekedési csendörök számára II 5.. Szabályok a gépjáróműves tisztek számára 12 Il. FEJEZET. Közlekedésrendészeti szolgálat. 6.. Szolgálatkezelés a közlekedési örsökön 7.. Közlekedési járörök feladatai B.. Szolgálati fellépés 9.. Szolgálati órák, pihenök és ellenörzések 10.. Téli szolgálat II.. Szolgálati havifüzet. Közlekedési szolgálati lap (ksu.) 12.. Gépjárómíivek vezetése 13.. Gépjáróművek felszerelése 14.. Gépjáróművek karbantartása 15.. Gépjárómü javítóműhely 16.. Abronesanyag kezelése 17.. Oldalkocsik kezelése IB.. Gépját'óművek tárolása 19.. Gépszín m. FEJEZET. Műszaki rész. IV. FEJEZET. Anyagi rész Oépjárómiivek beszerzése, kiutalása, igénybevétele és kiselejtítése Műszaki anyag leltári nyilvántartása és kezelése 3B 22.. Üzem és karbantartási anyagok Gépjáróművek fenntartása. Kilométerátalányok Eljárás üzemanyagigénylésnél és elszámolás nál Elját'ás anyagbeszerzéseknél Anyagszámadás vezetése Gépjárómiitörzskönyv B

4 4 5 V. FEJEZET. Vegyes rendelkezések Öltözet, felszerelés, fegyverzet Szabályok a gépjáróművekkel való kivonulásoknál 30.. Magángépjáróművek igénybevétele 31.. Szemletartás Minták. Oldal I. Őrjárati beosztás. 2. Közlekedési szolgálati lap. 3. Műbelyutalvány. 4. Műhelynapló. 5. Kimutatás a leltári csoportositáshoz. 6. üzemanyag elszámolás és igénylés. 7. Kilométerösszesités. 8. Kimutatás az anyagszámadás adatainak csoportositásához. 9. Anyagfelhasználási kimutatás. 10. Gépjárömütörzskönyv. 11. Málházási rend a közlekedési örsök raktár szekrény éhez. 12. Gépjáróművek málbázási rendje. 13. Kimutatás a gépjáróművekkel kapcbolatosan használt idegen kifejezésekről és azok magyar forditásáról. Rövidítések. Anyagszámadás = asz. Anyagfelhasználási kimutatás = afk. Benzin = B. Benzinszesz = Bsz. Beszerzési előlegkönyv = bekv. Forgalmi rendszám = lrsz. Gépjárómű = gjü. Gépjárómű törzskönyv = gtk. Gépjáröműves = gjüs. Gépkocsi = gk. Gépszín = gsz. Helyszínelő gépkocsi = hszgk. Javítás = jav. Kilóméter = km. Kilóméterátalány = kmát. Kilóméterösszesítés = kmösz. Közlekedési = k. Közlekedési és bíradó alosztály = közhiraioszt. Közlekedési szolgálati lap = kszl. Közlekedésrendészeti = kr. Motor = m. Motorkerékpár = mkp. Műhely = mű. Míibelynapló = mün. Műhelyutalvány = műu. Műszaki = műsz. Műszaki leltár = mlelt. Olaj = O. Oldalkocsi = ok. Oldalkocsis motorkerékpár = omkp. Selejt = sci. Számla = szia. Személygépkocsi = szgk. Szolgálati bavilüzel = szhf. Tehergépkocsi = tgk. Üzemanyag = üa. Üzemunyagelszámolás és igénylés = íiaig. üzemzavar = üzr. Vezető = vtő.

5 Bevezető rendelkezések. r l Ez az utasítás a m. kir. csendőrség gépjárómüves szolgalatát szabályozza és kiegészítő része a Cs-I. Szervezeti és Szolgálati Utasítás a m. kir. csendőrség számára címü szolgálati könyvnek. Ami a gépjáróműves csendőralakulatok szolgálatára nézve ebben az utasításban külön szabályozva nincsen, arra a csendőrség egyéb utasításaiban és szabályzataiban foglalt rendelkezések irányadók. Ezt az utasítást általánosságban, vagy egyes rendelkezéseit ennek szellemével össze nem egyeztethető módon magyarázni, önkényesen értelmezni, olyat, ami ebben előírva nincs, elrendelni vagy követelní és végül az utasítás egyes rendelkezéseit magyarázó vagy értelmező parancsokat kiadni tilos. Ha ennek az utasításnak és egyes rendelkezéseinek az értelmezése tekintetében kételyek merülnek fel, a belügyminiszter döntését kell (a személyi osztály útján) kérni. Általános érvény ft vagy elvi jelentőségű döntéseknek az utasításba való bevezetése vagy előjegyzése, illetve szükség esetében az utasítás kiegészítése iránt a belügyminiszter (személyi osztály útján) intézkedik. Természetüknél fogva változásnak kitett határozványokat ez az utasítás nem tartalmaz. Ezeket az utasítás fiiggelékei és rendeletek szabályozzák.

6 I. FEJEZET. Általános rész. l.. Általános határozványok. l. A m. kir. csendőrség működési területén a közlekedési, illetve gépjáróműves szolgálatot és a gépjáróművekkel kapcsolatos összes ügyeket a m. kir. csendőrség közlekedési és híradó alosztálya intézí, amely a m. kír. csendőrség nyomozó osztályparancsnokságának van alárendelve. Közlekedési, illetve gépjáróműves szolgálat mindaz, amit ennek az utasításnak a rendelkezései szerint a csendőrök gépjárómíívön vagy azzal kapcsolatban végezn ek. Szolgálati gépjárómüvekkel kapcsolatos ügyek alatt a cscndőrségi gépjárómíívek szakszerű használatát, karbantartását és javílasát, illell'e ezek ellenőrzését és felogyeletét kell érteni. 2.. Közlekedési örsök. 2. A rendeleti uton kijelölt ut hálózaton a közlekedéhendészeti szolgálatot a közlekedési örsök látják el. A közlekedési örsök működése azonban nem mentesíti a területileg illetékes örsöket ama kötelezettségük alól, hogya közlekedés rendjének a fenntartásáról örskörletükben önállóan gondoskodjanak. 3. A közlekedési örsök (különítmények) számát, állomáshelyét, rendszeresített létszámát és végül az útvonalakat, amelyeken szolgálatot teljesítenek, a m. kir. belügyminiszter (szolgálati osztály utján) állapítja meg. 4. A közlekedési örs minden tekintetben közvetlenül a közlekedési és híradó alosztály -, illetve ennek utján a nyomozó osztályparancsnokságnak van alárendelve. (A teruletileg illetékes parancsnokok rendelkezési jogát a Szolgálati Szabályzat I. Rész 64. pontja szabályozza.) A közlekedési örsök gazdászatkozigazgatási Ogyeit a nyomozó osztályparancsnokság gazdasági hivatala intézi.*) 5. A közlekedési örsök elnevezése pl.: "M. kir. csendőr közlekedési örsparancsnokság Székesfehérvár." Címnyomnjuk alakja és kivitele olyan, mint li többi örsé. ) Amig ez nem mllkődil" kiiltin!'l'udelet szerint.

7 Közlekedési csend örök kiválasztása, kiképzése és áthelyezése. 6. Közlekedési szolgálatra véglegesen csak azt a csendőrt szabad alkalmazni, aki a közlekedésrendészeti tanfolyam ot sikerrel elvégezte, vagy tanfolyam nélkül a vizsgát letette és gépjáróművezetői igazolványt kapott. Gépjáróművezet ők ideiglenes póilására csak olyan csend örök et szabad beosztani, akik a közlekedésrendészeli vizsgát ugyan még nem tették le, de a gépjárómüvezetöi igazolványuk és kellö gyakorlatuk megvall. 7. A közlekedési szolgálatra való beosztás elsösorban önkéntes jelentkezés alapján történik. 8. Közlekedési szolgálatra való jelenlkezés feltételei : a) Jó megjelenés. b) Legalább 3 évi örs szolgálat. e) Kerületi orvosfőnök által igazolt tesli alkalmasság. d) Legalább "jó " minősítés és három évi fenyitetlenség ulyan cselekmények kel vagy mulasztásokkal kapcsolatban, amelyekből szeszes ilalszeretetre, vagy más szolgálati megbízhatailanságra lehet következtetl11. A feltételek nek megfelelő jelentkezők kéreimét elbirálás végett a nyomozó osztályparancsnoksághoz kell eljuttatni. 9. Közlekedési szolgálatra jelentkezett vagy kijelölt olyan legénységet, amely az előző pontban felsorolt feltételek nek megfelel, a közlekedésrendészeti tanfolyam ba vezénylés elött a Cs-4. Utasítás 7 pontjában előírtak szerint a nyomozó osztályparancsnokságnál psychotechnikai felvételi vizsga alá kell vonni. A felvételi vizsgán főként a közlekedési szolgálat, illetőleg a gépjárómüvezetés testi és szellemi követelményeit kell szem előtt tartani. A vizsgabizottságot esetről-esetre a belügyminiszter (személyi osztaly ut jan) jelöli ki. 10. A közlekedésrendészeti tanfolyam helyét, időtartamat, tanrendjét,.oktatóit és segédoktatóit, valamint a vizsgabizottságot a belügymllltszter (személyi és szol!(álati osztály utján) határozza me" illetve jelöli ki. A tanfolyam befejeztével a csendőröknek bizottság elgtt közlekedésrendészeti és gépjárómüvezetöi vízsgát kell tenníök. Azok a csendőrök, akik a vizsgát sikerrel letették, gépjárómüvezetöi igazolványt kapnak. ll. A bizottság a vizsga eredményéhez mérten : Elsősorban alkal~as", "Másodsorban alkalmas" és "Nem alkalmas" ':negjeiölésckkcl osztalyoz és az alkalmasokat ~rdcmességük szerint a vizsga jcgyzőkönyvb~n sorrendbe szedt. Egyenlo. alkalmasság esetén elfmyllen kell reszesttem azt a lele~tkezot, aki Idegen nyelveket beszél. A vizsgajegyzií ~önyvet a blzottsag döntés végett a m. kir. csendőrség felügyelője úljan a belugymllllsztcrhez (személyi oszlály utján) terjeszti elo. 12. A vizsgázott legénység közlekedési szolgálatra való beosztására a javaslatot a közlekedési és hiradó alosztályparancsnok szolgálati uton terjeszti elö a belügyminiszterhez (személyi osztály utján). A legénység további áthelyezését a közlekedési és hiradó alosztályparancsnokság javaslata alapján a nyomozó osztályparancsnokság intézi. 13. A gépjáróművezetöi igazolvánnyal ellátott csendőröket három évenként meg kellvizsgáltatni, hogy gépjáróművezetönek egészségi tekintetben kifogástalanul allkalmasak-e. 14. Ha gépjáróműves szolgálatot teljesítő csendör erre a szolgálatra alkalmatlanná válik, más beosztása iránt a belügyminiszter (személyi osztály utján) intézkedik. 4.. Személyi szabályok a közlekedési csendörök számára. 15. A közlekedési csendőrnek nemcsak jó csendörnek, hanem jó gépjáróművezetiinek is kell lennie. Ismernie kell a gépjárómü részeinek és a hozzátartozó felszereléseknek, szerszámok nak a magyar elnevezését, írásban és szóban ezeket kell használnia. Megjelenése, magatartása, viselkedése, fellépése és öltözkiidése mindig kifogástalan legyen, mert szolgálata közben nemcsak a belföldi, hanem az országon átutazó külföldi közönség - sokszor szakszeríi - bírálatának is fokozott mértékben van kitéve. Igyekezzék mindazokat a hatósági személyeket megismerni, akikhez szolgálatánál fogva utalva van. 16. Gépjárómüvezetö csendör gépjáróművön, vagy a kö~lekedési csen dör közlekedést irányító ténykedés alatt tiszteletadást nem teljesít. A közönséggel való érintkezés kezde le és befejezésekor a közlekedési csendör katonai tiszteletadást teljesítsen. 17, A közlekedési örs parancsnoka az örsnek kiutal! uthálózat közlekedésrendészeti szolgálatáért, a gépjárómüvekben, a felszerelésekben fekvö kincslári vagyon gondos kezeléséért és megóvásáért felelős. Köteles az örs uthálózatát havonként legalább egyszer bejárni s ez alkalommal alárendetljeinek magatartása és szolgálatleljesitése iránt feltilnés nélkül érdeklödni. Esetriil-csetre ö határozza meg, hogy a jhör állószolgálatot az ulszakasl mely pontjai n mikor teljesítsen és pihenöt hol tarlson. A szolgálat vezénylésénél legyen figyelemmel a fllrgalm sabb napokra s ilyenlwr _ a szükséghez képest - több járórl IS vezén)'cljell. Szolgálatának teljesítése közben köleles az utl'onalan levö örsök parancsnokait személyesen felkeresni s avelllk I'aló érintkezés reven a közös swlgálalieljesítés eélszerüségét és zavarlalanságál állandóan blztositan i. Egyéb kiilelmeil illetően a Cs- I. Utasítas ának rendelkezései értelcmszcrüen irányadók. II

8 Szabályok a gépjáróműves tisztek számára. 18 A épjárómüves tisztek részére az utasítás egyéb helyein eid e It e k en I ' kgvu"1 I'ra'nyadó hogy csak olyan tiszt teljesíthet gépjár6müren I 'Iatot aki a gépjárómüves alosztalyparancsnokl allasra kepesltő ves szo olyamot ga, sikerrel elvégezte és akll1e. k a gep]ar." ó" muvezet é s b en legsza kt an f t'. b alább három évi gyakorlata van. Szükségből olyan Iszt IS eosztható ebbe a szolgálatba, aki a jelzett tanfolyamot n~~. vége~te e.l, de.aki.nek gépjáróművek vezetésében és kezelésében kellő ]artassaga es a gep]arómüvezetöi igazolványa már megvan. 19. Ha a gépjáróműves tiszt szakérlöként működik, javaslata vagy szakvé\emén)'e helyességéért, valamint a kincstár érdekeinek legmesszebbmenő szem előtt tartásaért anyagilag is felelős. Kérésére _ vagy hivatalból - még egy szakértőt lehet kirendelni ~ 1 az alosztály parancsnokság megkeresésére - az ügy természetéhez képest az ottani szárny - (nyomozó alosztály) - parancsnok, illet ő leg szakaszparancsnok vizsgálja ki 24. A gépjárómüves tiszteket a kincstár a legénységéhez hasonló védőruházatlal és felszerelési cikkekkel látja el. mellé. 20. A gépjáróműves beszerzésekl ől szóló s~ámlákat a közlekedési és hiradó alosztályparancsnokság rész letesen felülvizsgálja és a beszerzések szükségességére, valamint a szállított cikkek kifogástalan és hiánynélküli átvételére nézve záradékolja. Ezt a záradékot két tiszt írja alá, akik a záradékban foglaltak helyességéért anyagilag is felelősek. Az így záradékolt számlákat az utalványozásra jogosult parancsnokságnak keil bemutatni, amely a költségek kifizetése iránt, az illetékes gazdasági hivatal utján intézkedik. 21. A gépjárómüves tiszteknek a közlekedési örsök uthálózatát ismerniök kell, ebbő l a célból évenként legfeljebb 1500 kilométert szolgálati gépjárómüv5n bejárhatnak. Az ilyen bejárásokat egyéb szolgálati teendükkel a lehetöséghez lllérten össze kell kapcsoini. 22. A gépjárómüves tiszt kiszállásai alkalmával szolgálati gépjáróművet és vezetöt vehet igénybe. Ha azonban az az alakulat, amelyhez kiszáll, állomáshelyétöl 100 kilométernél nagyobb távolságra fekszik, vasuton IS utazhatlk. Ha szolgálati utazásai alkalmával saját gépjár6művét használja, az ugyanazon tipusú magángépjárómű után illetékes kilométerátalányt (147.) számolhat ja fel. ~ gépjár6müves tiszt gepjárómüv5n történő kiszállásai alkalmával óranként 50 kilomélernél nagyobb sebességgel utazni nem köleles. ~3. Csendőregyének vagy csendbrségi gépjáróművek sulyosal1b megserülésével. J' áró kr IZ I e k e d' esi. b aleseldet valamint olyan szalosmereteket. Igénylő fonte ) s ugye o< k c, t melyeknel.' a szolgálat vagy a kincslár anyagi.. enieke hozzáérló... köz remll.. ko< u ct' esd /, lesz. I szükségessé szakképzett tisztne k k ell. klvlzsgalm... Kisebb Je. I enloségu,... valamint.' olyan ü"ycket melyek 10-. vizsgaiasahoz külön sza k' er t C I cm nem feltétlenül szükséges, b '. Vidéke n -

9 II, FEJEZET. Közlekedésrendészeti szolgálat. 6.. Szolgálatkezelés a közlekedési örsökön. 25. A közlekedési örs ut hálózatát örjáratokra kell beosztani (I, minta). Egy őrjárat (oda-vissza) a lehetőség szerint 50 kilométernél rövidebb és 200 kilométernél hosszabb ne legyen, Az őrjárati beosztásba felvett kőzségek és tereptárgyak távolságát az általános térkép alapján, az egyes községek és tereptárgyak közölt a menetidőt pedig 25 kilométeres óránkénti átlagos menetsebességnek megfelelően kell kiszámítani. Ahol a közlekedési vagy forgalmi viszonyok szükségessé vagy indokolttá teszik, külön nyári és téli őrjárati beosztást kell szerkeszleni. A nyári örjárati beosztás rendes körülmények között április 15-lől október 15-ig érvényes, Az ünnepi szolgálatot ugy kell vezényelni, hogy az örsre beosztottak abból egyformán vegyék ki részüket. Nagy idényforgalom esetén, ha a szolgálat és alétszámviszonyok ugy hozzák magukkal, hogy egyes közlekedési csendőröknek egymásután többször kelt ünnepnap külszolgálatot teljesiteniök, ezek részére az örsparancsnok egyik kisebb forgalmu hétköznapon pihenőt engedélyez. A pihenő napot a szolgálati havifuzetbe be kell vezetni. Ilyenkor a I<önnyitések olyanok, mint máskor szolgálat mentes ünnepnapon. 26. A közlekedési örsök az őrjárati beosztást jóváhagyás végett a közlekedési és hiradó alosztályparancsnoksághoz terjesztik fel. A jóváhagyott őr j á rati beosztás Illásolat;in~k e~y-egy példányával a közlekedési örsöt, a közlekedési és hil adó ahlsltalyparancsnokságot, a gazdasági hivatalt és a nyomozó osztályp1rancsnokságot kell ellátni. 27. A közlekedési őrsö n az örs uthálózatál a közlekedési és hiradó alosztály, valamint a nyomozó osztílyparancsnokságnál pedig az összes közlekedési őrsök lltllálózatát magába foglaló általános térképnek kell lennie. A térképen az egyes örjáratok utvonalait különböző színes Irónnal kell herajzolni. A térképen fel kell tüntetni azon területileg illetékes tlrsök Idirletének és il közigazgatási járások területének az utvonalba esö határait IS, amelyekre il közlekedési örs lit hálózata kiterjed, A területileg ri!etékes örskörletek határait fel<ete, a járáshatárokat pilos, a varos-

10 16 határokat kék egyezményes jelekkel kell rajzolni. A térképeket a közlekedési és hiradó aloszlályparancsnokság készíti el. A nyomozó osztály parancsnokság a közlekedési Öl sök utvonalairól az összes érdekell csendőrparancsnokságokat és rendőrhatóságokat értesíti. 28. Közlekedésrendészeti szolgálat tetjesítésére csak legalább két főből álló járőrt szabad megfelelő gépjárómüvön kivezényel ni. A gépjárómüvet állal ában saját törzskönyvezeti vezetője vezeti (104). Ez rendszerint a járörtárs legyen. Rendkivüli viszonyok között (hideg, hosszú ut) meg van engedve az is, l1<'gy a járőr tagjai - ha erre mindketlen képesítve vannak - felváltva vezessenek. 29. A szolgálati gép járóművekre a járőr tagjain kivül - a 42. pontban emjítetlek kivételével - senkit sem szabad felvenni. 30. A gépjárómiível kivezényeli csendőlöket közlekedési szolgálati lappal (kszl. 2. minta) kell ellátni. Ennek vezetésére vonatkozó rendelkezésekel a Il.. tarlalmazza. 31. A közlekedési járőrök eligazítása általánosságban az erre érvényben álló rendelkezések szerint történik azzal a különbséggel, hogy az örsparancsnok, ha az elindulás ideje előre ismeretes, egy órával az indulás előtt, különben pedig az eligazítás alkalmával, a szolgálatba induló gépjárómiívek üzemképességét, tiszta állapotát, felszerelését és az üzemanyag mennyiségét is ellenőrizni köteles. Éjjel utbainduló járőrök eligazifása tekintetében a CS.-I. Utasitás 258. pont 3. bekezdése irányadó A közlekedésrendészeti szolgálatban nappal legfeljebb 40 kilometer, a kötelező lámpagyújlástól pedig - jó látási viszonyok melletl - 50 kilométer óra sebességgel szabad haladni A közlekedési örsparancsnok a szolgálatot mindig a forgalom klva~alma1l1ak megfelelően írja elő, végrehajtásánál is ez a fő szempont. Az örsparancsnok a járőr számára minden közlekedésrendészeti szolgálatra val? kivezénylés alkalmával menet és jövet álló szolgálatot is IrJon. elő. Alló szolgálatot rendszerint az utszakasz egyes forgalmasabb pontja1l1, községekben, vasut- és utkeresztezéseknél, éles kanyarulatoknál st~. Illetve azok közelében, alkalmas helyen kell teljesíteni. Az álló szolralat legrövidebb Időtartama - rendes víszonyok között - 20 perc, ~g?osszabb tartama nyáron 2, télen l óra. Az álló szolgálatok teljesí ~ e~e ~e~ a módját a 37. és 47. pontok írják elő. Az álló szolgálatok clc Irasanal törekedni kell a változatosságra., ét 314. Ha a közlekedési örs ui hálózatában fekvő valamely helyen egyes k Iyek IV e k' es á alkalmakkor d I' nag yo bb f orgalomra lehet szamítani,. pl. ünnepéköteles, Ir n f-u t' as ok versenyek, g y iílé se k st. b alkalmaval,. az örsparancsnok nyítása :élj~~ó~os~~~aé a ktlzlekedési rend.fenntartása és a ktlzlekedés irányelni és I '1 s g szennl, eselleg az örs egész legénységét is kivezéa szo ga atot személyesen irányítani. 1 I ~ Ha a forgalom úgy kívánja, egyes utszakaszok ugyanabban a szolgálatban többször is portyázhatók. Mind az tlrsparancsnoknak, mind a járőrtlknek állandó kötelességük forgalmi események utáni tudakozódás. Ha olyan forgalmi esemény volna kilátásban, amely szélesebbktlrií intézkedéseket igényel, ezt a közlekedési és híradó alosztályparancsnokságnak a ktlzlekedési tlrs idejében bejelenteni köteles. 7.. Közlekedési járörök feladatai. 35. A közlekedési örsök, illet ő leg közlekedési járőrök feladata elsősorban az, hogy uthál6zatukon a közlekedés rendjére felügyeljenek. Ezért elsősorban maguk tartoznak pontosan alkalmazkodni az erre vonatkozó törvényes rendelkezésekhez. Feladatkörükön kivül eső közbiztonsági szolgálatot a ktlzlekedési tlrstlk csak a Cs- l. Utasítás 300. pont 2. bekezdése szellemében kötelesek teljesíteni. 36. A ktlzlekedésrendészeti szotgálat magában foglalja: a) ktlzutakon a közlekedés rendjének biztosítását; b) a járóműforgalom irányítását; e) az utak állapotának és jelzéseinek ellenőrzését; d) balesetek alkalmával az etső segélynyujtást; e) az aj-d) atatti szolgálatok közben vagy azokkal kapcsolatban észteit büntetendő cselekmények megszüntetését és feljelentését, végül I) a kérdezőskődőknek a szükséges felvilágosítás vagy utba:- igazítás megadását. 37. Közutakon a közlekedés rendjének biztosítása alatt - beleértve az utvonalbiztosifást is - annak a hathatós szorgalmazását kell érteni, hogy mind a gépjárómiívek, mind az egyéb járómüvek vezetöi, nemkültlnben a gyalog ktlzlekedők is, pontosan betartsák a ktlzlekedési szabátyokat és hogy büntetendő cselekmény vagy mulasztás által a közlekedés rendjét és a ktlzbiztonságot senki ne veszélyeztesse. Ezt a feladatát a ktlzlekedési járőr rendszerint menetktlzben teljesíti. Miután menetktlzben a figyelés nehezebb és főleg csak a szembejtlvő járómüvekre terjed ki, az tlrsparancsnok által a 33. pont szerint előírt helyeken és ideig álló szolgálatot is teljesíteni kell. 38. A járómiíforgalom irányítását a ktlzlekedési járőr állószolgálatban végzi. A közlekedési csendőrnek ismernie kell mindazokat a jeleket, amelyek a forgalom irányltására érvényesek. 39. Az utak állapotának ellenőrzése során a ktlzlekedési járőr terjessze ki figyeimét az utaknak és azok léteslt11lényeinek minden olyan megrongálódására, beszennyezésére és 11legváltoztatására, amelyek a 17

11 18. f I t akadályozzák vagy annak biztonságát veszélyeztetik, közu!1 orga ma ' illetve a közizlést sértik. Az uton heverő nagyobb, vagy ~ fo.rgalomra '1 t' kat (kövek fatörzsek üveo' stb.) azonnal tavolitsa vagy vesze yes argya,,b. I'tt I Olyan rongálódásokról amelyeket maga azonnal helyretavo l assa e. '.... o' helyrehozatni nem tud, az utkaparot ertesltse. Az el nem h ozm vaoy.." f I l" f' I hárítható akadályok hoz - a községi előljarósag utjan - meg e e o Igyemeztetőt - éjjeli őrt - kell állítani. Az utbiztosok és utkaparók nevét, lakóhelyét és azt, hogy melyiknek melyik utszakasz áll a felügyelete alatt, továbbá a könnyen hozzáférhető utmenti távbeszélő állomásokat, javítóműhelyeket, veszélyes utrészeket vagy szakaszokat, balesetek leggyakoribb színhelyét, utbaeső csendőrörsöket és mentőállomásokat, közlekedési kihágások leggyakoribb helyeit és állószolgálatra alkalmas helyeket a jegyzékkönyvecskében nyilván kell tartani. A közlekedési j á rő rnek gépjáróművezetéssel el nem foglalt tagja fordítson figyelmet az utak mentén lévő távíró és távbeszélő vonalakra is. Az azokon észlelt rongálódásokat a legközelebbi postahivatallal kell (esetleg távbesz élő utján) közölni. 40. Hírül vett balesetek színhelyén közlekedési járőr késedelem nélktil jelenjen meg. Ott köteles a sebesülteknek elsősegély t nyujtani, a községi elöljáróság utján orvosi segítségről (el~zállításról) gondoskodni, a helyszíni szemlét megtartani, a baleset további nyomozásához és elbírálásához szükséges adatokat megállapítani (leírás, rajz, fényképezés utján) és végül az utvonal szabaddátéteiéről, esetleg egyes vagyontárgyak biztonságba helyezéséről gondoskodni. Ha sebesülteket kell elszállítani, erre a célra az utvonalon közlekedő alkalmas járóműveket vegye igénybe. Végső szükség esetében a járőr gépjáróművén is szabad sebesültet vagy orvost szállítani. Elsösegélynyujtás céljai ra a kincstári kötszerek is felhasználhatók s a felhasznált anyagot bevonulás után azonnal pótolni kell. A vezetésre nyilván képtelennek látszó egyéneket a gépjárómű vezetésében meg kell akadályozni.... Balesetek s~inhelyén főleg azoknak a körülményeknek a megállapltasa.ra törekedj ek a járőr, amelyek a balesetért való felelősség szem P?ntja~ÓI fontosak (fékezési és keréknyom ok, ut és időjárási viszonyok, jar.óm uve~ sér.ülései stb.) és amelyek később előreláthatóan nem len nének mar megallaplthatók. Ha lehet, a helyszínt eredeti állapotáhan le kell ~ényképezni. A fényképet szükségképpen vázlattal (pontos méretekkel) IS pótolhatja. közle!~é ~ ~ö:~e~edési csendőr az általa észlelt, vagy nála feljelentett tetendö c:~ie~m;:~o~lk~~ vagy egyéb, a közlekedés rendjét érintö büny pcsolatos nyomozást csak akkor és csak annyl-, ban teljesít, amint azt a helyszinen, illetve utközben el tudja végezni. Olyan nyomozó cselekmények teljesitésére, amelyeket a helyszinen nem lehet elvégezni (pl. távollévö gyanusítottak vagy tanuk kikérdezése), a területileg illetékes örsöt vagy rendörhatóságot kérdőpontokban keresi meg és a feljelentést az azoktól beérkezett feleletek ajapján teszi meg. A kihágási feljelentést mindig ahhoz a hatóság hoz kell címezni,.amelynek területén a kihágást elkövették. 42. Ha a közlekedési járörnek vagy örsnek olyan, a közlekedés rendjét nem érintő, hivatalból üldözendő büntetendő cselekmény jut a tudomására, amelynek nyomozására és feljelentésére a területileg illetékes "örs hivatott, ezt haladéktalanul közli azzal. Ha azonban a késedelem veszéllyel jár, bármely súlyos természetű bűntett vagy közveszély tudomásul vétele után köte ~es a helyszínére sietni, de csak akkor, ha a távolság és az ut viszonyok olyanok, hogy a helyszínére előreláthatóan hamarébb fog megérkezni, mint a területileg illetékes örs j~röre. Ebben az esetben addig is, mig a területileg illetékes örs járőre megérkezik, köteles megtenni mindazokat a halaszthatatlan intézkedéseket, amelyek a közveszély elhárítása, vagy a bűncselekmény folytatása, színhelyének épségben lartása, a nyomok és bűnjel ek biztosítása, valamint a gyanúsitott azollnali üldözése és elfogása szempontjából szükségesek. Kisebb jelentöségű, vagy olyan bűncselekmények esetében, ame Iyeknél a helyszinen halasztást nem tűrő intézkedéseket nem kell tenni, a közlekedési j árő r a feljelent ő t az illetékes örshöz (hatósághoz) utasítja, illetőleg, ha a bűncselekmény t hivatalból kell üldözni, arról az illetékes örsöt (hatóságot) írásban értesíti. 43. Ha valamely idegen gépjáróművet az uton üzemzavar ér, a közlekedési járőr segítségét, szerszámait a gép kijavításához használatra ajánlja fel, hacsak szolgálata ebben nem akadályozza. Gépének felszereléséhez tartozó cikkeket vagy ilzemanyagot azonban átengednie nem szabad. A közönség felvilágositása és utbaigazítása céljából minden közlekedési j á rőr t el kell látni Magyarország gépkocsi térképével és közlekedési kézikönyvvel (nyelvfiizetekkel). Ezeket a közlekedési örsök számára a nyomozó osztály parancsnokság adja ki. Ezeket a segédleteket a málházási rendben megállapított 1~lyell, tisztán, bőr-könyvtokban kell tartani. 8.. Szolgálati fellépés. 44. A közlekedési járörnek szolgálatát különös tapintattal kell teljesítenie. Tartsa szem elött, hogy ö a közuti közlekedés megköllllyitésérc és sima lebonyolításának a biztosítására hivatctt, nem pedig arra, 19 2'

12 20 hogy a közlekedést a járómüvek vezetőinek szükségtelen zaklatásával megnehezitse... Intézkedései legyenek határozottak és ott, ahol szu~s~ges, erélye~ sek, de ne legyen senkivel szemben türelmetlen és szóvaitasba semml szín alatt se bocsátkozzék. A megállitott járómüveket feltartóztatni csak a szükségszabta legrövidebb ideig szabad...',,. Ne tekintse célnak, hogyafeljelentesek szarnat szapontsa. Mmél kevesebb feljelentéssel tudja a közlekedési örs a maga uthálózatának a közlekedési rendjét - a Cs-l. Utasítás 306. pontjában foglalt rendelkezések szem előtt tartásával - fenntartani, annál inkább adja bizonyí léká t, hogy szolgálatát hozzáértéssel és az u:~sí.tás,?k szellemében telj.esiti. 45. Ha a közlekedési járőr valamely laromuvet meg akar alhtanl, gépjárómüvéről idejében leszállva a motor működését megállítja (gép járómüvét az ut baloldalára félreállítja) és a járómüvezetőnek kellő távolságról az.állj" jelet adja. Éjjel, ha a járómű világításában a csendőr különben nem volna látható, a megállásra, kinyujtott karral, a fej felett lengetett villamos zseblámpával ad jelt. Előtte haladó járómü megállitásánál a különleges hangjelzést kell használni. A különleges hangjelző készüléket kiilönben csak szolgálatban, vagy a szolgálat érdekében történő gyorsabb előrejutás céljából szabad használni. A gépjárómüre felszerel! szines jelzőlámpát közlekedésrend szeti szolgálat teljesítése közben használni tilos. 46. Megá.Jítás után a j árő rtárs úgy áll fel, hogy szükség esetén azonnal járőrvezetője segítségére sielhessen és saját gépjárómüvüket is szemmel tanhassa. Szolgálati ténykedés alatt nem szabad az idegen gépjárómü elé állani. 47. Álló szolgálat teljesítésénél a közlekedési járőr tagjai egymástól nagyobb lávolságra, lehetőleg rejtve és gépjárómüvüket is elrejtve, úgy álljanak fet, hogy egymá%al jelek utján (éjjeli időben zsebvillanylámpa segélyével fényjelzés utján) érintkezni tudjanak. A jarőr\'ezető a járör gépjáróműve mellett, illetve ahhoz közel foglal állást. Ha olyan járómü halad el a járőr valamelyik tagja elött, amelyen szabálytalanságot észlel, vagy amelyet gyanusnak talál, társának naplral kar-, éjjel zsebvillanylámpával adott fényjelzéssel, mindkét esetbe~,még ~ippal.is jel~i, hogya járómüvet állítsa meg. A járómíí megalhtasa utan larortársahoz siet és közli a megállítás okát. Közlekedésirányító szolgálat közben leulni vagy másként kényelembe helyezkedni nem szabad..48. Ha a. gépjárómű az adott jelzésre nem áll meg, illetőleg megszökik, azt a larörnek gépjárómüvön U1döznie nem szabad. Ilyen eset- ben, - ha lehetőség van rá - a legközelebbi távbeszélő állomásra siet és a gépjárómű feltartóztatására, illetőleg az azzal szemben szükséges intézkedések megtételére távbeszélő utján valamelyik utbaeső örsöt (m. kir. rendőrséget) keresi meg. A megkeresett örs (m. kir. rendőrség) a gépjárómíí vezetőjével szemben - a közlekedési járőr által közölt adatok figyelembe vétele mellett - önállóan jár el. 49. A gépjárómíí megállításánál a járőrvezető a rendszámot, a gyártmány t, járőrtársa pedig a kocsiszekrény szinét és alkatát, továbbá a gépjárómüvezetőt és a benneülőket figyelje meg. Az igazoltatásnak és a szükséges adatok feljegyzésének gyorsan kell történnie. Gépjárómüvezető igazoltatásánál okmányként csak a gépjáróművezetői igazolványt szabad elfogadni. Olyan büntetendő cselekmény elkövetése esetében, amelyet a közlekedési járőrnek fel kell jelentenie, a betétlapok egyikét a feljelentéshez csatolás céljából ki kell venni és arra a gépjárómü forgalmi rendszámát fel kell irni. Az elvett betétlapot a járőr a nála. lévő üressel azonnal pótolja. Külföldi gépjárómüveknél azok jelzései! és a belépőállomáson saját hatóságaink általokmányára rávezetett adatokat jegyezze fel a csendőr. Különöskép a külföldiek zaklatását kell kerülni, söt velük mindenkor a legnagyobb előzékenységgel kell bánni mindaddig, amig az ellenkezőjére okot nem adnak. 50. Járómüves egyének elővezetése és elfogása a következő módon történik: a) lófogatú járómü vagy kerékpáros a járőr előtt járómüvén halad, a közlekedési jár ő r gépjárómüvőn köveli ; b) a motorkerékpáros igazoló iratait az elővezetés idejére a járőrvezető magához veszi. A motorkerékpáros, ha gépét vezeti, legfeljebb 20 kilóméteres óránkénti sebességgel haladhat, a közlekedési járőr pedig gépjárómiivén követi. Ha célszerüne~. ~utatkozik, a közl~.~edési járőr egyik tagja a kisért egyén motorkerékpafjanak az oldalkocsilaban IS helyet foglalhat, a hátsó ülésre azonban nem,szabad felulnle;... e) ha a gépkocsivezető saját járómüvét vezetheh, a laror egyik tagja mellé Ol, a másik tagja pedig gépjáróművön követi. ~ megengedett legnagyobb sebesség ilyen esetben is óránként 20 kllometer~ A gép~ járónlűvezető igazoló iratait a szolgálati járómüvön ülő csendor veszi magához. Ha a gépjáróművezetőnek érvényes gépjárómcjve.zetői ig?zolv~nya nincs ha a gépjárómú jogos birása kétes, ha szökéstől vagy tamadastól tartal;i lehet, végol, ha a vezetö ittas, akkor a gépjáróművet őrizetbe kell venni, a vezetőt pedig - szükség esetén az utasokat is - elő kell vezetni vagy esetleg el kell fogni. Ilyenkor az elővezetendőt (elfogottat) a 21

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI Zrt. A BKV Zrt. által üzemeltetett helyi közforgalmú autóbusz közlekedés forgalmi utasítása

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI Zrt. A BKV Zrt. által üzemeltetett helyi közforgalmú autóbusz közlekedés forgalmi utasítása BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI Zrt. A BKV Zrt. által üzemeltetett helyi közforgalmú autóbusz közlekedés forgalmi utasítása Jóváhagyta: Vezérigazgató Kelt: Budapest, 2015. Kiadja: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat Érvényes: 2013. október 1-től (Ez a szabályzat az eddigi szabályozásokat hatályon kívül helyezi.)

Részletesebben

62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet. a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról

62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet. a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról 62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és

Részletesebben

Nyomozás tűzvész esetében. L. Tüzesetek nyomozása.

Nyomozás tűzvész esetében. L. Tüzesetek nyomozása. 355 Ny Nyakszegély magán viselése. L Ruhadarabok készítése finomabb anyagból. Nyavalyatörésben szenvedő ápolása. L. Eskórban szenvedők ápolása. Nyájak meglépése. L. Gyanús helyek megközelítése. Nyári takaró.

Részletesebben

XVIU. ÉVFOLYAM. MI kirl tlmttt nel I IV, BUDAPEST, 1928 OKTÓBER 20. MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS

XVIU. ÉVFOLYAM. MI kirl tlmttt nel I IV, BUDAPEST, 1928 OKTÓBER 20. MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS XVIU ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1928 MI kirl tlmttt nel I IV, OKTÓBER 20 FŐSZERKESZTŐ: SEGÉDSZERKESZTŐ: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAV ONTA HÁROMS Z OR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése: Dr. Szelid Zoltán Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai A követelménymodul megnevezése: Általános őr- és járőrszolgálati feladatok A követelménymodul száma: 0731-06 A tartalomelem

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/34. szám Budapest, 2010. december 31.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/34. szám Budapest, 2010. december 31. 2010/34. szám Budapest, 2010. december 31. Szám: 34620/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás a közlekedési

Részletesebben

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM 19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 13/2007. (V. 25. MÁV Ért. 19.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt tulajdonát

Részletesebben

Csekk kezelés. :ll. Az Ily tal [allllú t!flgedlnélly~zés tudvillásui

Csekk kezelés. :ll. Az Ily tal [allllú t!flgedlnélly~zés tudvillásui :ll Az Ily tal [allllú t!flgedlnélly~zés tudvillásui vehető a Közszállítási Szabályzat vonatkozó rendelkezései mellet1. 21.. A bélyegek felülbélyegzése. 129. A különféle okmányokon (pénztári okmányok,

Részletesebben

Visegrádi Önkormányzat 14/2004. (IX. 16.) ör. rendelete a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól

Visegrádi Önkormányzat 14/2004. (IX. 16.) ör. rendelete a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól Visegrádi Önkormányzat 14/2004. (IX. 16.) ör. rendelete a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

d) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a K kategóriás jármű vezetője kivételével a jogszabályban előírt életkornál

d) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a K kategóriás jármű vezetője kivételével a jogszabályban előírt életkornál 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet Hatályos: 2012.01.02 - Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a) a tanfolyam elméleti részét az 5. (3) bekezdésében foglaltak szerint

Részletesebben

1/2003. (I. 9.) BM rendelet. a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól

1/2003. (I. 9.) BM rendelet. a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól 1/2003. (I. 9.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

H O RT H Y I STVÁ N. M I HÁLY őrnagy. nagybá nyai. XXX I l. pvfolva.m. 1 942 szeptember. Besen) ói BEl\T H Y K Á LM Á N a)f>zr..

H O RT H Y I STVÁ N. M I HÁLY őrnagy. nagybá nyai. XXX I l. pvfolva.m. 1 942 szeptember. Besen) ói BEl\T H Y K Á LM Á N a)f>zr.. XXX l. pvfolva.m. Hll f1 a J. "f. 1 942 szeptember 1. 1 7. szám CSEnD órsé LAP O K Szerke!lztl : Besen) ói BEl\T H Y K Á LM Á N a)f>zr..rles Bzerkesztöllég és kht.dóbi vatal : " B U D A P EST, ll. K R

Részletesebben

19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás. a belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról

19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás. a belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról 19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás a belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról Szám: 5-1/19/2001. TÜK A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998.

Részletesebben

A CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

A CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT x. FEJEZET A CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 1. A KIBONTAKOZÁS Az Arad megyei Csend6rség A proletárdiktatúra 133. napos uralma az elégedetlenség megnyilvánulás ának egész sorozatát váltotta ki a lakossá~ból.

Részletesebben

17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás. a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról. I. fejezet. Általános rendelkezések

17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás. a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról. I. fejezet. Általános rendelkezések 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról Szám: 17/2009. A szolgálati állatokkal kapcsolatos gazdálkodási, állategészségügyi, takarmányozási, képzési, szolgálat

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. /1/bekezdés, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.

Részletesebben

A POLGÁRŐRSÉG SZOLGÁLATI KÉZIKÖNYVE. Budapest, 2006

A POLGÁRŐRSÉG SZOLGÁLATI KÉZIKÖNYVE. Budapest, 2006 A POLGÁRŐRSÉG SZOLGÁLATI KÉZIKÖNYVE Budapest, 2006 A POLGÁRŐRSÉG SZOLGÁLATI KÉZIKÖNYVE A Polgárőrség Szolgálati Kézikönyvét (továbbiakban: Kézikönyv) - a polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, szolgáltatás megrendelése tárgyában

Részletesebben

141. Az 1903. évi IV. törvényczikk:

141. Az 1903. évi IV. törvényczikk: 488 141. 1903: IV. t.-ez. dasági munkásökra, napszámosokra a jelen törvény hatálya nem terjed ki s ezekre az 1876: XIII. t.-cz., iile- ' tőleg az 1898: II. t.-cz. szabályai alkalmazandók.. 141. Az 1903.

Részletesebben

Tartalomjegyzék Felkészülés az ellenőrzésre Általános előírások Veszélyes áru közúti szállításának ellenőrzése

Tartalomjegyzék Felkészülés az ellenőrzésre Általános előírások Veszélyes áru közúti szállításának ellenőrzése Tartalomjegyzék 1. Felkészülés az ellenőrzésre 2. Általános előírások 2.1 Fontos szabályok melyeket az ellenőrzések során be kell tartani 2.2 Az ellenőrzési tevékenység tartalma 2.3 Szabálytalanságok dokumentálás,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. Kéz a Kézben Támogató Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Szolgálatvezető Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének

Részletesebben

F.1.-F.2. SZÁMÚ JELZÉSI ÉS FORGALMI UTASÍTÁS A KÖZÚTI VASUTAK SZÁMÁRA

F.1.-F.2. SZÁMÚ JELZÉSI ÉS FORGALMI UTASÍTÁS A KÖZÚTI VASUTAK SZÁMÁRA F.1.-F.2. SZÁMÚ JELZÉSI ÉS FORGALMI UTASÍTÁS A KÖZÚTI VASUTAK SZÁMÁRA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA, TARTALMA 6 1.1. Az utasítás tartalma 6 1.2. Az utasítás hatálya 6 1.3. Az utasítás ismerete

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata. Pécs 2012.

A Pécsi Tudományegyetem. Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata. Pécs 2012. A Pécsi Tudományegyetem Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata Pécs 2012. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 015.

Részletesebben

A HADIFOGLYOKKAL VALÓ BÁNÁSMÓDRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (III. GENFI EGYEZMÉNY)

A HADIFOGLYOKKAL VALÓ BÁNÁSMÓDRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (III. GENFI EGYEZMÉNY) A HADIFOGLYOKKAL VALÓ BÁNÁSMÓDRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (III. GENFI EGYEZMÉNY) Alulírottak, az 1929. július 27-én a hadifoglyokkal való bánásmódra vonatkozóan Genfben

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG A GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK, HASZNÁLATÁNAK ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A vállalkozások működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/10/50-19/013. 14/013. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Szabályzatáról 3 I.

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA 1.1. Területi hatálya 1.2. Személyi hatálya 1.3.

Részletesebben