BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Polgármesteri Hivatal jogállását szabályozó két legfontosabb jogszabályi rendelkezés a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 38. -a és a Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 17/2003.(IV. 24.) Makó ör a. Ezen rendelkezések értelmében a képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A hivatal feladatait ezek alapján a továbbiakban a hatáskört megállapító jogszabályok tömege és a képviselő-testület feladatot kitűző döntései és rendeletei állapítják meg. A Polgármesteri Hivatal működéséről szóló beszámoló a hivatal működését szervezeti metszetben mutatja be, akként, hogy időbeli kitekintése a (esetenként és is) időszak. Az egyes szervezeti egységek az SZMSZ 3/A. sz. függelékének pontjában meghatározott felsorolás sorrendje szerint kerülnek bemutatásra, azzal, hogy a május 1. napjával létrehozott Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda önállóan nem, hanem a Pénzügyi osztály részeként kerül bemutatásra. Szervezet és létszám a) Jegyzői Iroda A Jegyzői Iroda Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szól 17/2003.(IV.24.)Makó ör. 6. számú függelékében meghatározott irányítási rend szerint közvetlenül az aljegyző irányítása alatt áll. A Jegyzői Iroda április 30. napjáig Önkormányzati és Jogi csoportok szerinti bontásban látta el feladatait, azonban a Polgármesteri Hivatal szervezetének átszervezése után ezen csoportok megszüntetésre kerültek. Az Irodában jelenleg hat fő köztisztviselőként, egy-egy fő megbízási illetve munkaszerződéssel látja el feladatait. Tevékenység Az Iroda fő feladata a képviselő-testületi- és bizottsági ülések munkájához kötődik (a hagyományos ún. titkársági feladatok), azonban igen fontos a különféle jogi ügyek intézése, illetve a munkaügyi és az informatikai tevékenység is. Általános- és jogi feladatok A képviselő-testületi ülések előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos operatív feladatokat az Iroda végzi. A Képviselő-testület hatályos munkatervében foglaltak szerint történik meg a fő napirendi pontok előkészítőinek a kiértesítése, a beérkezett anyagok gondozása. A Hivatal ügyintézői által elkészített előterjesztések törvényességi ellenőrzése után kerülhetnek a bizottságok, majd a testület elé. Ezen anyagok érintettekhez való eljuttatásával kapcsolatos feladatok (pl. sokszorosítás, rendszerezés) szintén az Iroda munkatársai által történik. A képviselő-testületi ülések technikai feltételeinek a biztosítását az informatikus kollégák végzik. Az Irodában történik az ülések jegyzőkönyveinek stilisztikai lektorálása, továbbítása Közigazgatási Hivatalnak, a született határozatok számozása, a kivonatok kiadása, a meghozott rendeletek kihirdetése. A határozatok nyilvántartásával kapcsolatos teendők szintén itt történnek.

2 Az Iroda jogászai bonyolították le hazánk Európai Unióhoz való csatlakozását megelőző időszakban a helyi rendeletek deregulációs felülvizsgálatát, illetve részt vesznek új helyi rendeletek kidolgozásában, a meglévők felülvizsgálatában, a módosítások egységes szerkezetbe foglalásában. A helyi rendeletek nyilvántartása és kezelése óta elektronikus úton történik. A Jegyzői Iroda feladatkörébe tartozik, a hasonló méretű önkormányzatokéhoz képest, a képviselő-testület munkáját kivételesen tág körűen érintő elektronikus nyilvánosság biztosítása, hiszen valamennyi testületi (nyílt) előterjesztés és jegyzőkönyv, továbbá valamennyi önkormányzat által alkotott jogszabály (egységes szerkezetben) elérhető az önkormányzat weblapján az érdeklődők számára. A testületi munka számokban: Év Ülések száma Határozatok száma Rendeletek száma Rendeletek száma Határozatok száma Ülések száma Az Iroda berkein belül folyik a Makói Kistérség Többcélú Társulása ülései előkészítésével kapcsolatos ügyintézés, koordinálási feladatok ellátása, az arra bekerülő előterjesztések gondozása, az ülésekről jegyzőkönyvek készítése. Gyakorlatilag ezen szervezet a Képviselő-testület munkájához, ügymenetéhez hasonló módon fejti ki tevékenységét, így az operatív feladatok is hasonlóan alakulnak. Az Iroda közreműködésével a Társulás és áprilisa között 34 ülést tartott. 2

3 A fentiekkel megegyező feladatokat jelentenek a román- és cigány kisebbségi önkormányzatok működésének az elősegítése is től májusáig bezárólag a Román Kisebbségi Önkormányzat 29 ülést, míg a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 45 ülést tartott. Szintén fontos szerep az iroda tevékenységében országos és helyi önkormányzati választáson, népszavazáson való közreműködés (szervezési feladatok, kapcsolattartás, informatikai háttér). Természetesen a munkatársak a feladatkörükbe tartozó ügyekben - képviselő-testületi döntést igénylő esetekben- maguk is készítenek testületi előterjesztéseket, látnak el egyedi ügyekben feladatokat. Ilyenek pl.: kisajátítási eljárás, kártérítési ügyek, különféle szerződések előkészítése/elkészítése, bírósági ülnökök megválasztási eljárásának lebonyolítása..stb. Ezen feladatok komplexek, gyakran több, önmagukban is nem könnyű részből tevődnek össze. Az Önkormányzat (köz)beszerzési eljárásainak előkészítését, és lefolytatását áprilisáig a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája végezte. Ezt követően a feladatkör ellátása a Vagyongazdálkodási és Beszerzési Irodához került. A jelzett időszakban közbeszerzési feladatokkal az iroda két munkatársa foglalkozott, mindketten a Közbeszerzések Tanácsa által regisztrált hivatalos közbeszerzési tanácsadók. A feladatkör ellátása során az ezzel foglalkozó munkatársak munkája a közbeszerzési eljárások vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. és végrehajtási rendeletei, a szabadkézi beszerzések tekintetében az árajánlatkérésre vonatkozó általános normák és versenyjogi szabályok maradéktalan betartásához kötött. Valamennyi eljárás az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában leírt eljárásrend szerint került lefolytatásra. Az eljárásrendet január 1-től az új közbeszerzési törvény előírásai alakították át, mely átfogóan szabályozta a közbeszerzési eljárásrendet. Hatályba lépését követően váltotta fel Önkormányzatunknál a versenyeztetés rendjéről szóló rendeletet a Közbeszerzési Szabályzat évben az új törvény előírásai szerint 18 közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, összesen nettó , -Ft értékben évben az eljárások száma közel a duplájára emelkedett (34 db eljárás), a közbeszerzésekkel felhasznált közpénz pedig megháromszorozódott ( , -Ft), jelentős értéket tett ki a KERI Kollégium címzett támogatásból történő megépítése évben a közbeszerzési értékhatárok jelentős megemelése az Önkormányzatunk közbeszerzési eljárásaira is kihatással volt, az eljárások száma az előző évhez képest a felére csökkent (9 db), az érték ugyanakkor köszönhetően a Tanmedence címzett beruházásához, gyakorlatilag nem változott ( , -Ft). Ekkor a közbeszerzési eljárások mellett 11 db a közbeszerzési értékhatárt el nem érő ún. szabadkézi beszerzést folytatunk le, összesen , -Ft értékben évben az előző évhez hasonlóan 9 közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, összesen nettó , -Ft értékben. A szabadkézi beszerzések ugyanakkor a duplájára emelkedtek (22 db eljárás), értékét tekintve összesen nettó , -Ft-ot kitéve. Eljárások száma Eljárások értéke Ft Ft Ft Ft

4 A közbeszerzések jórészt Európai Uniós (zömében INTERREG III/A., AVOP, előcsatlakozási alapok úgymint SAPARD, PHARE), illetve hazai központi költségvetési (pl. címzett, ÖTM, GKM-UKIG) forrásokon alapultak, de jelentős szerep jutott a tisztán önkormányzati saját erőalapú közbeszerzéseknek is. Mind az eljárások előkészítése, mind pedig az ajánlatok elbírálása során kijelölésre kerültek a különböző - közbeszerzési, pénzügyi és a közbeszerzés tárgya szerinti - szakértelemmel rendelkező munkatársak, akik bizottsági (csoport)munkával készítettek döntésre anyagot az önkormányzat szakbizottsága számára. A szabadkézi beszerzések zömében a Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt, és Önkormányzatunk által elnyert támogatás felhasználásának törvényes lebonyolítását szolgálták (TRFC, TEKI, CÉDA források) márciusában az Állami Számvevőszék vizsgálta Makó Város Önkormányzata évi szinte valamennyi közbeszerzési eljárását, a vizsgálati anyag ezzel kapcsolatosan elkészült, mely összességében pozitív véleményt fogalmaz meg a közbeszerzési eljárásainkkal kapcsolatban. Az anyag - annak megvitatása céljából - a képviselő-testület elé hamarosan beterjesztésre kerül. Ezen vizsgálat mellett az elmúlt években több EU-forrásból, illetve címzett támogatásból megvalósult pályázat külső vizsgálatára is sor került; a projektek keretében lefolytatott közbeszerzési eljárásokat ezek a vizsgálatok is rendben találták. Az ÁSZ által február-március hónapokban a közötti időszak közbeszerzési eljárásaival kapcsolatban megtartott témavizsgálatának összegező következtetése: "Az Önkormányzat és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közbeszerzési gyakorlata biztosította a közpénzek célszerű és gazdaságos felhasználását." A vizsgálat megállapította, hogy valamennyi vizsgált közbeszerzés előkészítése ill. az eljárás lebonyolítása, ideértve a bírálatot, a szerződéskötést és a szerződések módosítását is, szabály- és célszerű volt. Az önkormányzat a vizsgálat szerint is helyesen alkalmazta az egybeszámítási szabályokat, tehát a közbeszerzési eljáráson kívül kötött szerződések is szabályszerűek voltak. Az Iroda jogászai végzik el az önkormányzat által kötött szerződésekkel kapcsolatos alábbi feladatokat: - részben a szerződések, mint okiratok szerkesztése, értelemszerűen együttműködve a szerződés szerint érintett szervezeti egységekkel, - részben a külső partnerek által készített szerződéstervezetek aláírás előtti véleményezése jogi és célszerűségi szempontból. Az óta vezetett szerződés-nyilvántartásban jelenleg sorszámozott különböző szerződés (vállalkozási-, adásvételi-, megbízási- ill. egyéb megállapodások) szerepel, azaz nagyjából évente 400 szerződés kerül az Iroda jogászainak keze alá. A Irodában csörög továbbá az önkormányzat zöld száma. A beérkezett észrevételek, panaszok rögzítés után kerülnek az illetékes ügyintézőhöz. Átlagosan heti 3 hívás érkezik, így elmondható, hogy a lehetőség 2001-es bevezetése óta ezres nagyságrendben mérhető az ezen a módon megoldott ügyek száma. Az Iroda munkatársa vezeti az Önkormányzat, valamint a Makói Kistérség Többcélú Társulása által kötött szerződések nyilvántartását. Az elektronikus és a papíralapon is vezetett nyilvántartásban kb szerződés szerepel. Munkaügyi feladatok A munkaügyi feladatokat ellátó kollégák (2 fő) bonyolítják le a köztisztviselői jogviszony létesítésével (ezen belül pályázati eljárások lefolytatásával, tanulmányi szerződések megkötésével) szünetelésével, megszűnésével, megszüntetésével, valamint a béren kívüli juttatásokkal (jutalom, különjuttatás, utazási költségtérítés, étkezési utalványok.. stb.) kapcsolatos ügyintézést. Számba veszik a képzési, átképzési igényeket, tartják a kapcsolatot a képző intézményekkel, s ellátják az 4

5 oktatással, továbbképzéssel kapcsolatos ügyintézést. Fontos ezen a területen a munkaügyi szabályzatok előkészítése, végrehajtásának elősegítése, ellenőrzése, munkaügyi tárgyú vezetői anyagok, testületi előterjesztések előkészítése, elkészítése. Az alábbi diagramok rövid áttekintést nyújtanak a foglalkoztatotti kör nagyságáról, abban a férfiak és nők arányáról, arról, hogy a dolgozók milyen képzésekben vettek részt, illetve egyéb tevékenységek évenkénti nagyságának az alakulásáról. Foglalkoztatottak száma Foglalkoztatottak száma ktv mt kjt ktv mt kjt Foglalkoztatottak száma Foglalkoztatottak száma ,5 4 19,5 3 ktv mt kjt ktv mt kjt Foglalkoztatottak száma ktv mt kjt 114 5

6 A hivatalban foglalkoztatott férfiak és nők száma férfiak nők Foglalkoztatottak száma végzettség szerint középfokú felsőfokú Informatikai feladatok Tekintettel arra, hogy a Hivatal dolgozói a legteljesebb mértékben élhetnek az informatika adta lehetőségekkel, nagyon fontos az informatikai munkacsoport (3 fő) tagjainak folyamatos közreműködése, számítógépes segítségük nyújtása a Hivatal dolgozóinak, az önkormányzat intézményeinek, továbbá a térségi társulás tagjainak. Ők működtetik és tartják karban Makó város honlapját, a hivatali számítógépeket, szervereket, számítógépes- és telefon- hálózatot. Biztosítják, hogy a karbantartási munkák és az egyéb javítások a dolgozók és az ügyfelek számára a lehető legkisebb hasznos munkaidő kiesést jelentsenek. Elvégzik a szükséges informatikai beszerzések lebonyolítását, szerepet játszanak az önkormányzati és városi rendezvények lebonyolításában azok technikai feltételeinek biztosításával (pl. hangosítás, vetítés, fényképezés), továbbá a számítógépes és hagyományos grafikai munkák, meghívók, plakátok, aprónyomtatványok tervezésével, nyomdai előkészítésével és kivitelezésével. 6

7 A hivatal informatikai eszközeinek megoszlása: Személyi számítógépek: Hordozható számítógépek: Szerverek: Nyomtatók: Fénymásolók: 115db 14db 9db 57db 9db Az állandó felügyeletet igénylő üzemeltetett szoftverek listája: Windows 2003 server (Hálózati kiszolgáló), Windows XP (Lokális számítógépek), Cent OS Linux (VOIP szerver), Debian Linux (WEB szerver), Integrált munkaügyi rendszer (Munkaügy, Pénzügy), OPAL iktatási rendszer (Iktatás), Microsoft Sharepoint server (Dokumentum kezelő rendszer, testületi anyag előkészítés), Complex Jogtár (Hatályos jogtár adatbázis), WinHat (Határozatok tára), Sophos Antivírus (Vírusvédelem), Compargo (Tarifa számláló), Siemens HiPath Manager (telefon alközpont), Tatigazd (Főkönyvi könyvelés), K11 (Beszámoló készítő), Sáfár (Analitikus nyilvántartás), Számla 07 (Számlakészítés, nyilvántartás), Önkadó (Helyi adó nyilvántartás) Az elmúlt öt év főbb informatikai fejlesztései: A hivatal komplett számítógép parkjának lecserélésével és átállításával az új XP operációs rendszerre egy időben került bevezetésre a Microsoft 2003 Server hálózati kiszolgáló és Microsoft Exchange csoportmunka kezelő és levelező rendszer. Megújult Makó Város honlapja és ehhez kapcsolódóan működésbe lett helyezve egy nagyfelbontású webkamera, mely a világ számára láthatóvá teszi a Széchenyi tér élő képét. Megtörtént a Hivatal számítógépes hálózati topológiájának felülvizsgálata, átszervezése és kibővítése tekintettel az új igényekre. Üzembe helyezésre került egy Microsoft Share Point Portal Server mely megkönnyítette a testületi anyagok előkészítésének folyamatát és ezzel egy időben visszaszorította a papírhasználatot. Kiépítésre került a hivatal és az intézmények közötti ingyenes beszélgetést biztosító, internet alapú telefonhálózat (VoIp). Megtörtént a mako.hu web szerver saját üzemeltetésbe vétele ("hazaköltöztetése") ezzel a honlap üzemeltetésének költségei drasztikusan csökkentek. Elektronikus beszerzési rendszert terveztünk és alakítottunk ki, ezzel történt pld. a kellékanyagok központi beszerzése. A lejárt bérleti konstrukcióban lévő fénymásolók helyett új, saját üzemeltetésűeket szereztünk be és ezeket integráltuk a számítógépes hálózatunkba. b) Kistérségi Iroda Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004 júliusában hozta létre a Kistérségi Irodát azzal a céllal, hogy hatékony segítséget tudjanak nyújtani a térségi önkormányzatok, valamint az érintett ágazati szereplők számára a hazai és európai uniós pályázati források biztonságos lehívásához valamint érdemi kapcsolattartás működjön a területfejlesztésben érintett intézmények és egyéb szervezetek között. A Kistérségi Iroda működésének kezdete óta jellemzően magas volt a fluktuáció átlagosan 2007 évig 5 fő látta el az iroda feladatait, 2007 júniusától a folyamatos létszám emelésnek köszönhetően a munka hatékonysága pozitív irányban változott. Az irodásban jelenleg 9 fő dolgozik. Az iroda munkatársai az alábbi tevékenységeket végzik illetve végezték: A társulások (Makó és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (MTTÖT 2007 márciusáig), a Makói Kistérség Többcélú Társulás, Fejlesztési Tanács (2007 februárig), valamint a Dél-Alföldi Területfejlesztési Társulás Egyesülete (DATTE) jogszerű működtetése, a területfejlesztési feladatok ellátása, pályázati kiírások véleményezése, pályázatkészítés, pályázatok koordinálása 3-5 fő 7

8 Vidékfejlesztési menedzser központilag meghatározott feladatai között 1 fő (a pozíció megszűnt) Az NFT Házhoz Jön program központilag meghatározott feladatai között 1 fő (a pozíció megszűnt) Önkormányzati és Térségi Koordinátor Hálózat központilag meghatározott feladatai között 1 fő (a pozíció megszűnt) A Makói Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok ellátása: a kistérségi iroda munkatársa 2007 februárjától, befektetési menedzser alkalmazása 2007 szeptemberétől 2007 decemberéig 1 fő, összesen 2 fő Az önkormányzat AVOP Leader + pályázattal kapcsolatos gesztori tevékenységéből adódó feladatok ellátása 2006 júliusától 2 fő A Helyi Vidékfejlesztési Iroda működtetése 2007 májusától 2 fő A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. alkalmazásban álló kistérségi koordinátori tevékenységet látja el 2008 márciusától, 2 fő A Kistérségi Iroda Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szól 17/2003.(IV.24.)Makó ör. 6. számú függelékében meghatározott irányítási rend szerint közvetlenül a polgármester és a jegyző irányítása alatt áll. 8

9 Térségben működő intézmények és intézmény fenntartók Polgármesteri hivatal Térségi települési Önkormányzatok és intézmények Határon túli partnerek Egyéb területfejlesztésben érdekelt szervezetek Kistérségi Iroda - Kistérségi Irodavezető - Kistérségi Iroda munkatársai - AVOP Leader munkatársak - Helyi Vidékfejlesztési iroda munkatársai - Ipari park referens - Kistérségi Koordinátorok Kistérségi mezőgazdasági és egyéb vállalkozók Kistérségi civil szervezetek Közreműködő szervezetek Irányító hatóságok Magánszemélyek 9

10 Általános feladatok A Kistérségi Iroda működtetésének célja a Makói Kistérség Többcélú Társulás által jogilag lehatárolt 17 település minden területfejlesztésben érintett szereplőjének hatékony és személyre szabott segítése annak érdekében, hogy a különböző szintű és jellegű pályázati rendszerekben eredményesen tudjanak részt venni. A térség dinamikus fejlődésének alapja az Európai Uniós és hazai pályázatok biztosította források összehangolt fejlesztési stratégia által történő lehívása. Specifikus feladatok Pályázatfigyeléssel, írással kapcsolatos feladatok A Kistérségi Iroda a hazai és az Európai Uniós programok aktuális pályázati lehetőségeit figyelemmel kíséri, tájékoztatja a vezetőket, önkormányzati döntés alapján a pályázati anyagokat elkészíti, a pályázat útját a beadástól figyelemmel kíséri, a dokumentumokat pályázati dossziéban megőrzi és támogatási döntés esetén a pályázati cél megvalósítását koordinálja, menedzseli. Az iroda feladatai közé tartozik az illetékes irányító hatóságokkal, megyei/regionális fejlesztési szervezetekkel való kapcsolattartás is. Rendszeres tájékozatók tartása a Makó és a kistérség településein szükség szerint az aktuális pályázati lehetőségekről. A Kistérségi Iroda az érdeklődők részére a hivatali rend szerint ügyfélfogadást biztosít valamint heti egy alkalommal az országos szervezetek által foglalkoztatott vidékfejlesztési szakemberek közös fogadó napot tartanak az irodában. Együttműködik mindazon közigazgatási és társadalmi szervekkel, szervezetekkel, amelynek tevékenysége a kistérség fejlesztésével, a társulások tevékenységének eredményességével kapcsolatban van. Továbbá kapcsolatot tart a vidék fejlesztésében érintett ágazati és kistérségi partnerekkel. Makó Város Önkormányzata, a Makói Kistérség Többcélú Társulása, a DATTE, a makói civil szervezetek, valamint a Makói oktatási intézmények részére pályázatfigyelés heti rendszerességgel. A pályázatfigyelés megkönnyítése és mindenki számára elérhetővé tétele érdekében kialakítottunk és működtetünk egy online pályázatfigyelő rendszert a oldalon. Pályázati koordinációt és pályázatírást végez Makó Város Önkormányzata és a kistérség települései számára. Makó Város Önkormányzat pályázatainak előkészítése, koordinálása, menedzselése, pályázatokhoz köthető kimutatások készítése Nyertes pályázatok lebonyolításának, megvalósításának koordinációja (projektmenedzseri feladatok) Pályázati információk küldése a vállalkozók és civilek felé Közvetlen térségi területfejlesztési tevékenységek Részt vesz az operatív programok véleményezésében Részt vesz a társulási üléseken, a kistérségi koordinációs értekezleteken Aktív részvétel a szakmai tájékoztatókon, konferenciák, rendezvények lebonyolításában való részvétel Rendszeres vezetői értekezletre, testületi ülésre anyagok, előterjesztések összeállítása Projektegyeztetésen való részvétel Vállalkozói felmérések készítése Területfejlesztő szakmai anyagok gyűjtése, véleményezése Társulási üléseken való részvétel (elnöki tájékoztató elkészítése) A kistérségi portál szerkesztése és működtetése 10

11 Adatbázisok készítése a Makói kistérségben működő szervezetekről, intézményekről: önkormányzatok, kissebségi önkormányzatok, oktatási intézmények, területi hatósági irodák, kulturális intézmények, háziorvosok, orvosi ügyeletek, gyógyszertárak, szakorvosi rendelők, állatorvosi rendelők, közérdekű információk, egyházak, posták, pénzintézetek, gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, helyi média, linkgyűjtemény Az iroda részt vesz polgármesteri háttéranyagok, reprezentációk elkészítésében Az Ipari Park iránt érdeklődők tájékoztatása, kiajánló anyagok elkészítése (térképek, információs szóróanyagok), befektetői tárgyalások előkészítő dokumentumainak elkészítése, befektetői tárgyalásokon való részvétel, szerződések előkészítése. Az ipari parkban lévő vállalkozásokkal való kapcsolattartás (részletezve a IX. pontban) A térségi és helyi közösségek területfejlesztési és területrendezési kezdeményezéseinek elősegítése, összehangolása az országos célkitűzésekkel; Fejlesztési koncepciók, programok és tervek kidolgozása, meghatározása és megvalósítása, a társadalom, a gazdaság és a környezet dinamikus egyensúlyának fenntartása, illetve javítása érdekében; A nemzetközi együttműködés keretében az Európai Unió regionális politikájához illeszkedés elősegítése, valamint a regionális együttműködésben rejlő kölcsönös előnyök hasznosítása és a határmenti (különösen a hátrányos helyzetű határmenti) térségek összehangolt fejlesztésének elősegítése. Társulások működtetése Makó és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (MTTÖT) A Fejlesztési Tanács mellett a kistérségben lévő 17 települések részvételével az 1996-ban alakult Makó és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (MTTÖT). A Fejlesztési Tanács megalakulásával és működésével napi szerepe ugyan háttérbe szorult, azonban az általa létesített határon átnyúló, valamint hazai kapcsolatok példaértékűek és nélkülözhetetlenek voltak. A Társulás februárban hozott döntése alapján a Makó és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás megszűnt március 31-vel és a képződött előirányzat maradvány a jogutódként megjelölt Makói Többcélú Kistérségi Társuláshoz került át, azzal hogy a kötelezettséggel terhelt előirányzat maradvány rendezésre kerüljön. Makói Kistérség Többcélú Társulása december 9-én a kistérséghez tartozó 17 település részvételével, Makó székhellyel önálló jogi személyként megalakult a Makói Kistérség Többcélú Társulása, mely a évi CVII. törvény hatályba lépését követően a jogszabályi előírásoknak megfelelően átalakult. A társulás hivatali és munkaszervezete Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala. A társulás jogszerű működtetését 2007 februárjáig a Kistérségi Iroda, ezt követően a Jegyzői Iroda látja el. Az Iroda feladata volt, hogy biztosítsa a Tanács és szervei folyamatos működését, ellássa a Tanács és szervei hivatali, a döntés előkészítéssel és végrehajtással kapcsolatos feladatait, segítse a Tanács tisztségviselőinek és tagjainak tevékenységét, ellássa a területfejlesztési feladat- és hatáskörök, a kistérségi szintű feladat- és hatáskörök gyakorlásával, a közszolgáltatások előkészítésével, szervezésével, koordinálásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A Kistérségi Iroda feladatai voltak különösen: a) a társulás és szervei (tanács, bizottságok, kollégium) üléseinek előkészítése és lebonyolításának biztosítása, 11

12 b) gondoskodott a társulás és szervei ülésének előkészítéséről, eljuttatja az ülések tárgyalási anyagát és egyéb tájékoztató anyagokat az érintetteknek, c) közreműködött az ülés menetének biztosításában, jogi, szakmai segítséget nyújt az elnöknek, az elnökhelyettesnek az ülések vezetésénél, d) gondoskodott a Tanács és a bizottság jegyzőkönyvének elkészítéséről, megküldéséről, nyilvánosságra hozataláról, e) nyilvántartotta a Tanács és a bizottság határozatait, gondoskodik hozzáférhetőségükről, f) gondoskodott a Tanács tagjainak tájékoztatásáról, a tájékoztatást szolgáló információs rendszert működtet, g) ellátta a Tanács és a bizottság működésével kapcsolatos általános igazgatási és ügyviteli feladatokat, h) intézte a Tanács elnökéhez érkezett bejelentésekkel, javaslatokkal, panaszokkal kapcsolatos teendőket, i) gondoskodott a sajtóközlemények, tömegtájékoztatási szervekhez történő eljuttatásáról, j) gondoskodott a kistérségi szintű feladat-és hatáskör, a közszolgáltatások szervezéséről, k) előkészítette, koordinálta a kistérségi feladatellátással kapcsolatos megállapodásokat, szerződéseket, l) kezelte a társulás dokumentumait (társulási megállapodást, alapító okiratot, külön megállapodásokat, szmsz-t) m) figyelemmel kísérte a kistérségi feladatokkal, közszolgáltatásokkal, területfejlesztéssel kapcsolatos pályázatokat, kidolgozta és benyújtotta a pályázatokat, n) figyelemmel kísérte a társulás ösztönzési, támogatási rendszereket februárjától a Kistérségi Iroda a Társulás hatékony működése érdekében a következő feladatokat látja el: - figyelemmel kíséri a kistérségi feladatokkal, közszolgáltatásokkal, területfejlesztéssel kapcsolatos pályázatokat, kidolgozza és benyújtja a pályázatokat, - kistérségi információs portál kialakítása, szerkesztése és működtetése (részletezve a V. pontban) - figyelemmel kíséri a társulás ösztönzési, támogatási rendszereket, - koordinálja a társulás által beadott pályázatokat - területfejlesztéssel kapcsolatos előterjesztések elkészítése IV/3. Fejlesztési Tanács A kistérségben a területfejlesztési feladatok összehangolására, a kistérségi területfejlesztési koncepció elfogadására, közös területfejlesztési programok kialakítására kistérségi fejlesztési tanács működik. A kistérségi fejlesztési tanács feladatainak ellátásában együttműködik a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, a kistérségben működő állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, a gazdasági szervezetekkel. A kistérségi fejlesztési tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. A társulás hivatali és munkaszervezete Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala. A társulás jogszerű működtetését 2007 februárjáig a Kistérségi Iroda, ezt követően a Jegyzői Iroda látja el. A Kistérségi Iroda 2007 februárjától a következő feladatokat látja el: területfejlesztéssel kapcsolatos előterjesztések elkészítése, beszámolók elkészítése a területfejlesztési irányvonalakról Kistérségi Cselekvési Terv összeállítása. 12

13 Dél- Alföldi Területfejlesztési Társulás Egyesülete (DATTE) A Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megye települési önkormányzatai és önkormányzati többségű térségfejlesztési társulásai a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló, többször módosított évi IV. törvény aiban, továbbá az Egyesülési jogról szóló évi II. törvény ainak megfelelően egyesületet hoztak létre Dél-Alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesülete (DATTE) néven. Az Egyesület jogszerű működtetését a Kistérségi Iroda látja el. Az Egyesület főbb céljai, feladatai közé tartozik: A Dél-alföld települési önkormányzatainak területfejlesztési célú együttműködésének elősegítése és a Dél-alföldi Régióban a közös érdekeket szolgáló harmonikusabb és gyorsabb fejlődést célzó fejlesztések támogatása. A dél-alföldi területfejlesztési célú kistérségi társulások, önkormányzati szövetségek együttműködési feltételeinek javítása, a közös érdekek feltárása és az együttműködés formáinak megtalálása. Az Egyesület önmagában és tagjai útján is részt vállal a Dél-alföld területfejlesztési koncepciójának, valamint a kísérleti Phare program Stratégiai Programjának kialakításában. Az Egyesület szervei útján megvitatja a Regionális Fejlesztési Tanács ülései elé kerülő anyagokat, kialakítja a közös érdekeken alapuló véleményét. Az Egyesület a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban tagsággal rendelkező, tagjai által is közvetíti és képviseli tagjai közös érdekeit. Segítséget nyújt hazai és nemzetközi területfejlesztési források elnyeréséhez, programok készítéséhez, valamint az Egyesület önmaga is részt vesz ilyen források megszerzésében. Kapcsolatot tart tudományos és szellemi műhelyekkel. A régióban ösztönzi a területfejlesztést szolgáló, előremutató kísérleteket, együttműködési formákat. Kapcsolatot keres Magyarország és Európa más régióiban működő, hasonló célú szervezetekkel. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Regionális Munkacsoportjának(RMCS) Humánerőforrás fejlesztési, Vidékfejlesztési, Gazdaság és közlekedésfejlesztési, Városfejlesztési, Turizmusfejlesztési albizottságaiban való részvétel, a bizottsági anyagok véleményezése, értékelése. Az RMCS, mint stratégiai tervezői bizottság a es akcióterv tervezése kapcsán javaslattevő, véleményező szakmai szervezetként segíti a Tanács munkáját, az albizottságok pedig operatívan részt vesznek az adott prioritástengely kidolgozásában: tagjaik javaslatokat fogalmaznak meg a lehetséges fejlesztési területekre vonatkozóan és véleményezik a készülő munkaanyagokat. A kistérségi irodán dolgozó DATTE munkatárs feladata az ülés anyagainak összegyűjtése a társosztályoktól. A szerv üléseire szóló meghívó, előterjesztések elkészítése. Jegyzőkönyv és kivonat készítés az ülés anyagáról. A DATTE ülések elkészült jegyzőkönyvének kiküldése az egyesület tagjainak. Telefonos kapcsolattartás a DATTE tagjaival. Az operatív programok véleményezése, és az összegyűjtött vélemények továbbítása az illetékes hatóságok felé. Az albizottsági tagok számára megküldött anyagokat továbbítja a DATTE tagok számára. A tagok véleményét, észrevételeit összegyűjtve eljuttatja a munkacsoport vezetői részére. IV/5. Makó és Térsége Szúnyoggyérítési Társulás A társulás május 20-án alakult határozatlan időre. Alapító és fenntartó szerve a kistérség 17 települése. Területi határa a társult önkormányzatok közigazgatási területe. A társulás önálló jogi 13

14 személyiséggel bír, részben önállóan gazdálkodó jogkörrel, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel bíró, bankszámlával és adószámmal rendelkező költségvetési szerv. Feladata az illetékességi területen szükség szerint a szúnyoggyérítési tevékenység ellátása. A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a feladat ellátása érdekében kölcsönösen együttműködnek egymással, - kötelezettséget vállalnak, hogy öncélúan nem akadályozzák a rendszer, illetve a Társulás működését, a saját hatáskörükben a saját területüket érintő joghatályos döntéseiket időben meghozzák, be-, illetve megfizetik a vállalt pénzügyi kötelezettségeiket, - előre átgondoltan felmérik az egyes tagi önkormányzatok szerepét, a megállapodásban megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket, - tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a feladat ellátása során a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint járnak el, így különösen figyelembe veszik a közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. tv.) előírásait, - tagok kötelezettséget vállalnak a Társulás működésének biztosítására; - a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása; - közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályáztatási eljárás lefolytatása; - költségfelosztás elfogadása a települések között; - pályázati részvételek szervezése (koordinálása). A társulat megszűntetése jelenleg folyamatban van, június 30-ával szűntetésre kerül. Kistérségi információs portál Makó Város Önkormányzatának Kistérségi Irodája elkészítette a Makói Kistérség információs portálját (http://kisterseg.mako.hu). A portál kialakítása során törekedett egy olyan egységes design kialakítására, mely színvilágában, megjelenésében illeszkedik a kistérséghez. Az oldal kialakításában a kistérségi iroda által elkészített/elkészítendő funkciók az alábbiak: portál motor beüzemelése, beállítása, design, menüstruktúra, hírcsoportok, linkgyűjtemény kialakítása, eseménynaptár kialakítása, üzemeltetése, polgármesterek, önkormányzatok, kistérségi kapcsolattartók címeit, telefonszámait tartalmazó Kapcsolat menüpont kialakítása, összefoglaló adatok a kistérségről: statisztikai, pénzügyi adatok, alapító okiratok, határozatok, napirendek, előterjesztések összegyűjtése, feltöltése az oldalra, pályázatfigyelő aloldal kialakítása és üzemeltetése, galéria, fórum, vendégkönyv kialakítása, üzemeltetése. A Kistérségi Iroda az oldalt a beérkezett adatok alapján kétheti rendszerességgel frissíti A pályázati honlaphoz, valamint a későbbi felhasználás céljából adatbázist készít a Makói kistérségben működő szervezetekről, intézményekről. Az adatbázis az alábbi témákat tartalmazza: önkormányzatok, kissebségi önkormányzatok, oktatási intézmények, területi hatósági irodák, kulturális intézmények, háziorvosok, orvosi ügyeletek, gyógyszertárak, szakorvosi rendelők, állatorvosi rendelők, közérdekű információk, egyházak, posták, pénzintézetek, gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, helyi média, linkgyűjtemény. A kistérségi portál aloldalaként üzemel az iroda által működtetett online pályázatfigyelő rendszer, mely megszűrve tartalmazza a kistérség pályázói számára a felhívásokat. A pályázatfigyelő rendszer elérhető a oldalon. A pályázatfigyelést heti rendszerességgel végezzük. 14

15 Vállalkozásfejlesztés, szaktanácsadás, vállalkozói adatbázis, Vidékfejlesztési menedzser, ÖTM- kistérségi megbízott, Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht kistérségi koordinátorok tevékenysége Vállalkozásfejlesztés, szaktanácsadás, vállalkozói adatbázisok Az Iroda feladata volt a korábbi években olyan befektetői konferenciák szervezése, melyek a térségi civil és vállalkozói szféra részére nyújtottak fontos információt a fejlesztési elképzeléseket illetően. Jelenleg az ITDH Zrt.-vel és a Marosmenti Vállalkozók Szövetségével közösen üzletfejlesztési rendezvénysorozat szervezésében és lebonyolításában vesz részt ban a Kistérségi Iroda kérdőíves felmérést végzett a térségi vállalkozások fejlesztési igényeinek feltérképezése érdekében. A felmérés eredményeként 129 db vállalkozás pozícióját illetve fejlesztési célkitűzéseit ismerte meg. A feldolgozott adatokból adatbázis készült, amelyben székhely illetve gazdasági ág szerinti besorolás szerint kerültek rendezésre a vállalkozások A 2006-os felmérés alapján elkészült adatbázis frissítése céljából februárjától májusig a térségben meghatározó vállalkozásokat ismételten felkeresték az iroda munkatársai. Az adatgyűjtésben 64 db cég és vállalkozás vett részt. A kérdőív kitöltésének többek között az volt a célja, hogy feltárja azon vállalkozásokat, amelyek betelepülnének az ipari parkba, képet kapjanak a területfejlesztési szakemberek arról, hogy milyen projektelképzeléseik vannak a jövőre nézve, mit szólnak a városban zajló fejlesztésekhez. A kérdőívek feldolgozása folyamatosan és személyre szabottan történik. Vidékfejlesztési menedzser 2005 októberétől 2006 decemberéig a Makói Kistérség Többcélú Társulása, mint támogatott, a Belügyminisztérium által meghirdetett vidékfejlesztési menedzser foglalkoztatására kapott támogatást. A vidékfejlesztési menedzser folyamatosan részt vett a térségi, valamint regionális területfejlesztésben érintett szervezetek munkájának előkészítésében, üléseinek szervezésében (Makó és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás, Makói Kistérség Többcélú Társulása, Dél-alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesülete, stb.). Folyamatosan kapcsolatot tartott a vidékfejlesztésben érintett szervezetekkel, hatóságokkal (falugazdászok, MVH, ATIKÖFE, NVT tanácsadók). Részt vett több önkormányzati, valamint térségi pályázat elkészítésében (Leader+, AVOP, ROP, ICSSZM DARFT TRFC 2006., HEFOP, INTERREG III/A, Közmunka, AVOP). Személyes kapcsolatot alakított ki a térség nagyobb foglalkoztatóival, mezőgazdasági vállalkozóival, a térségi települések vezetőivel, amely folyamatos információcserét tett lehetővé, és rendkívül hasznosnak bizonyul a térség fejlesztési koncepcióinak kidolgozásakor, pályázatok készítésekor, ötletek generálásakor. Folyamatos ügyfélszolgálatot biztosított a térség vállalkozói, őstermelői, gazdálkodói részére. Az ügyfélfogadás keretében pályázati tanácsadással, szakmai konzultációs lehetőséggel állt az érdeklődők rendelkezésére. A kistérség közötti időszakra történő felkészülésében feladatai közé tartozott az ötletgenerálás, tervezés, projekttervek előkészítése, ennek keretében részt vett az előkészítő konzultációkon a munkaszervezet vezetőivel, szakembereivel. 15

16 A határmenti együttműködés keretében személyes kapcsolatot alakított ki több romániai szervezet képviselőjével (Temesvári Kereskedelmi, Agrár és Iparkamara - Pegasus Phare-CBC 2003/005 pályázati lebonyolítás, ANIF Temes-Maros Régiós Igazgatóság INTERREG III/A projekt előkészítés, Nagyszentmiklós Önkormányzata, Lovrin Önkormányzata tükörprojektek). A vidékfejlesztési menedzser több rendezvényt, előadássorozatot szervezett vidékfejlesztési, mezőgazdasági témában, az érdeklődők tájékoztatása céljából (Mezőgazdasági Téli Esték rendezvénysorozat, agrárfórum, Pegasus Phare-CBC 2003/005 hazai rendezvényei). Részt vett a szakmai képzéseken, fórumokon (e-magyarország konferencia, szakmai tájékoztatók, fórumok), Regionális szervezetek ülésein (DARFT). A vidékfejlesztési menedzser legfőbb feladata a projektgenerálás (ezt a munkát segítette az Elektronikus Fejlesztési és Ötletgeneráló (EFOG) rendszer bevezetése, melynek egyik kezelője a menedzser volt), a pályázati menedzsment, a kistérség vállalkozóinak, önkormányzatainak és civil szervezeteinek kiszolgálása, az aktuális forrásszerző pályázatokról nyújtott részletes szaktanácsadás és pályázatkészítés útján. Az Önkormányzati és Térségi Koordinátor Hálózatban folytatott tevékenységek a Makói kistérségben májusától júliusáig az ÖTM megbízásából a feladatokat a Makói Kistérségben 1 fő látta el.a hálózat alapvető feladata a három különböző szférával (a közszféra, a vállalkozói szféra, valamint a civil szféra) történő kapcsolattartás, azok informálása, a fejlesztési források tolmácsolása, valamint adatok, információk gyűjtése. Ennek keretében a makói térségi koordinátor az alábbi teendőket látta el: - tanácsadás vállalkozások (beleértve a mezőgazdasági szektort is) számára, pályázatfigyelés, a potenciális pályázatok ismertetése, értelmezése, projekt generálás, adatgyűjtés elsősorban a Kistérségi Cselekvési Terv összeállításához, valamint további, a fejlesztési forrásokhoz kapcsolódó felmérésekhez; - tanácsadás a civil szervezetek és magánszemélyek részére rendszeres fogadó óra, valamint személyes látogatás keretében; a civilek helyzetének feltárása a kistérségben; civilekkel történő egyeztető fórum tartása önkormányzati pályázatokhoz kapcsolódóan - a kistérség határon túli kapcsolataival történő egyeztetések, a határ menti együttműködés segítése érdekében; - együttműködés kialakítása a pályázatok közreműködő szervezeteivel, a pályázatok hatékonyabb lebonyolításához kapcsolódó ismeretátadás céljából; - a kistérség önkormányzataival történő folyamatos kapcsolattartás, fejlesztési igényeik felmérése, a településen fellelhető, a fejlesztésben markáns szerepet képviselő szereplők együttes felkutatása; - folyamatos kapcsolattartás a másik hálózatok koordinátoraival (HVI, ÚMFT) ; - központi szervezésű és önkéntes szervezésű képzések keretében a szakismeretek fejlesztése a magasabb szintű feladatellátás érdekében; - részvétel LEADER programhoz kapcsolódó szakmai tanulmányúton; - a fentiek mellett a régión belül és a régió határain túl történő kistérségek közötti együttműködés erősítéséért végzett tevékenységek; 16

17 - központilag meghatározott adat-, információgyűjtés, sajtóközlemények megjelentetése, ellenőrzési feladatok ellátása. NFT Házhoz Jön A program helyi indítási időpontjának márciusának utolsó hete tekinthető, hiszen a felkészítést követően ekkortól a Makói Kistérség munkaszervezetének Makó Város Polgármesteri Hivatalában található. Maga a program a jelenlegi, illetve következő rövid időszak a tervezési ciklusához köthető projektgyűjtésnek és a meglévő fejlesztési ötletek kidolgozását jelenti. Elsősorban Makó Város Önkormányzatának nagyszámú (~150 db) elképzeléseinek pontosításához, később akciótervenkénti prioritási sorrendbe állításához nyújt segítséget. Ezt követően a térség településeit (önkormányzatait) keresi fel ebben a témában. A térség vállalkozásainak elképzeléseiről adatbázis nem áll rendelkezésre, de a kistérségi iroda az Többcélú Társulás által vásárolt Elektronikus Fejlesztési és Ötletgeneráló (EFOG) rendszert működtet, így a felvitt, majd kibontott projektötletek a fejlesztési forrás megjelenésére várnak. A fejlesztési ötletek gyűjtéséhez és a várhatóan megnövekedő feladatok ellátásához nélkülözhetetlen a személyes kapcsolatfelvétel, valamint a kistérség egészére kiterjedő, az önkormányzati adminisztrációtól elkülönülő, erős inkubációs ernyőszervezet. A kistérségi iroda munkatársai a jelenleg futó pályázatok menedzselését végzik, illetve csekély számban pályázatok megírásával foglalkoznak. A vállalkozók részéről egyre nagyobb számban igényként merül fel a kistérségi szintű személyre szabott pályázatfigyelésre és pályázati tanácsadása, a Kistérségi Iroda a csekély létszáma miatt csak korlátozottan volt képes ellátni, ezért az NFT Házhoz Jön munkatársa jelentős segítséget nyújtott. Kistérségi Koordinációs Hálózat A hazai és uniós fejlesztések helyi támogatása érdekében szervezett új tanácsadói hálózat jött létre (az ÖTM-es Kistérségi Megbízottak és az ÚMFT Tanácsadók összevonása révén) 2008 márciusában a kormány döntése alapján (344/2007 (XII.19.) kormányrendelet), melynek neve Kistérségi Koordinációs Hálózat (KKH). A Hálózat munkatársai a DARFÜ Kht. alkalmazásában állnak. A Hálózat munkatársainak törekvése az, hogy a területfejlesztési és uniós ismeretek tájékoztató pontjaként igazi szolgáltatást nyújtsanak az ország összes kistérségében. Kistérségenként legalább egy kistérségi koordinátor működik. A hátrányos helyzetű kistérségekben, valamint az egyes kiemelt területfejlesztési és fejlesztéspolitikai célok megvalósításában érdekelt kistérségek esetében további egy kistérségi koordinátor tevékenykedik. Makón, mint hátrányos helyzetű kistérségben két munkatárs látja el a koordinátori teendőket. Az újonnan létrejött KKH ügyfélszolgálati irodái az Új Magyarország Pontok, melyek a hálózat felállását követően folyamatosan nyíltak meg országszerte. Makón a Kistérségi Iroda ad helyet a koordinátoroknak, akik május 30-tól várják az érdeklődőket. Az Új Magyarország Pontok hálózata országos, regionális, valamint kistérségi szinten együttműködik a vidékfejlesztési támogatások felhasználását elősegítő HVI hálózattal. A heti rendszerességgel tartott fogadónapok mellett szükség szerint egyeztetnek a helyi viszonyokat legjobban ismerő munkatársak. 17

18 A Kistérségi Koordinációs Hálózat alapfeladata a kistérség szereplőinek információhoz juttatása a folyamatban levő pályázatokról. Feladata továbbá többek között, hogy szakmai támogatást nyújtson a kedvezményezetteknek a projektek megvalósításában, a források lehívásában, a projektek kidolgozásában. Ebbe a munkába bevonja a helyi önkormányzatokat, vállalkozókat, civil szervezeteket, társadalmi partnereket, illetve segíti a nemzetközi, hazai és kistérségi területfejlesztési források felkutatását. A Hálózat belső szakmai specifikációja révén lefedi a teljes ÚMFT pályázati kört, és figyelemmel kíséri az egyéb támogatási források megjelenését is. A Hálózat feladatai Tervezési feladatok Helyzetfelmérés Egy kistérség fejlesztési irányvonalainak kitűzése a földrajzi, gazdasági és társadalmi adottságok részletes és pontos ismeretében lehetséges. Ezen rendelkezésre álló erőforrások feltérképezésében segítenek koordinátoraink. Fejlesztési célok kijelölése A helyi földrajzi, gazdasági és társadalmi adottságok, valamint a nagyszámú, különböző fejlesztési elképzelés ismeretében lehetővé válik kistérségre, vagy azon belül mikrotérségekre szabott, közös fejlesztési célkitűzések kijelölése. Olyan céloké, melyekhez az önkormányzatok mellett a civil szervezetek és a vállalkozók is csatlakozni tudnak. A koordinátorok segítik ezt a folyamatot. Fejlesztési célok összehangolása A helyben élők rendszerint nagyszámú, olykor igen különböző egyéni és közösségi fejlesztési célt tűznek ki, illetve követnek. Az eredményes területfejlesztési tevékenység fontos része, hogy az egyéni és közösségi célok kiegészítsék egymást, s összekapcsolódó projektek formájában erősítsék és ne gyengítsék egymást. A helyben élő és dolgozó vállalkozókkal, civil szervezetekkel és önkormányzatokkal egyeztetve a koordinátorok segítik a különböző célok összehangolását. Forrásazonosítás A koordinátorok a fejlesztési célok kijelölésekor beazonosítják azokat a forrásokat, amelyek segítségével egy kistérség valóra válthatja céljait. Ezáltal biztosítható, hogy reális és megvalósítható célkitűzések szülessenek és minden ötlethez a megvalósítást segítő forrás kerüljön. Társadalmasítási folyamatok támogatása A sikeres tervezési folyamat alapvető feltétele a helyben élők minél szélesebb körű bevonása, hiszen ők ismerik a térséget, annak problémáit, rejtett lehetőségeit és kitörési pontjait. A helyi szereplők bevonásával megvalósuló tervezésnél a helyben élők egyéni fejlesztési céljai is felmérhetőek. Így a koordinátorok segítségével a helyi adottságokra építő, a helyi célokat is széles körben figyelembe vevő helyi, kistérségi és regionális szintű tervek születhetnek. Pályázók szakmai támogatása Pályázati lehetőségek széleskörű bemutatása A koordinátorok segítségével a kistérségek gazdasági és társadalmi szereplői naprakész információkat kaphatnak a legújabb, vagy az éppen kidolgozás alatt lévő, hamarosan kiírásra kerülő pályázatokról: azok részletes tartalmáról, céljairól és feltételeiről. Így a vállalkozók, civil szervezetek és önkormányzatok részletesen megtudhatják, hogy mikor, mire és milyen feltételekkel pályázhatnak. 18

19 Projektgenerálás A pályázatokkal kapcsolatos információszolgáltatás esetenként önmagában kevésnek bizonyulhat. A koordinátorok ezért felkeresik a potenciális pályázókat, azaz az olyan szervezeteket, akik pályázni jogosultak. Tevékenységükkel elősegítik, hogy ezen szervezetek megtalálják a támogatási lehetőségek és saját tevékenységük között a kapcsolatot, hogy közösen meghatározzák egy esetleges fejlesztési projekt körvonalait és a sikeres pályázatokhoz szükséges feladatokat. Céljuk, hogy a Magyarország számára 2007 és 2013 között rendelkezésre álló uniós, hazai és egyéb forráslehetőségeket teljes mértékben ki tudjuk használni olyan irányvonalak mentén, amelyek a helyben élők hosszú távú céljaival megegyeznek. Projektfejlesztés Egy jó projektötlet önmagában nem mindig elegendő a sikeres pályázáshoz. A koordinátorok segítenek az ötletek továbbfejlesztésében, bővítésében, esetleg egyszerűsítésében, illetve a térségi fejlesztési célkitűzésekhez történő illesztésében, valamint kidolgozásában. Csak az alaposan megtervezett, átgondolt és kidolgozott projektek válhatnak hosszú távon is sikeressé és fenntarthatóvá. Forrásazonosítás Sokszor adott és jó a projektötlet, de hiányzik a megvalósításhoz szükséges forrás. A hálózatban dolgozó kistérségi koordinátorok segítenek az ötletek valóra váltásához szükséges támogatási források megtalálásában, és személyre szabva a legkedvezőbb konstrukció kiválasztásában. Pályázati tanácsadás Amennyiben egy vállalkozónál, civil szervezetnél vagy önkormányzatnál adott a projektötlet és beazonosították a támogatási forrást, a támogatás elnyerésének kulcsa a sikeres pályázat. Bár a koordinátorok és közeli hozzátartozóik pályázatok írásában semmilyen formában nem vehetnek részt, ám az ügyfeleket a sikeres pályázat megírásához szükséges fontos szakmai tanácsokkal látják el. A javaslatok mellett felhívják a pályázók figyelmét többek közt a gyakori hibákra, a formai buktatókra, az elkerülendő figyelmetlenségekre, valamint a későbbi értékelési szempontokra. Kapcsolatépítés Partnerség. Kistérségi szinten kiemelten fontos, hogy a szomszédos területek egymást kiegészítve építsék jövőjüket, de a projektgazdák szinten is lényeges, hogy a projektek kapcsolódjanak környezetükhöz. A koordinátorok segítenek pályázókat, projektgazdákat, mikro- és kistérségeket, régiókat, sőt nemzetközi pályázatok esetén országokat összekötni, partnereket keresni, közös célokat kijelölni és megvalósítani. Projektláncok kialakítása Különösen kisebb településeken fontos, hogy ne elszigetelt, egyedülálló projektek, hanem egymáshoz kapcsolódó, egymást erősítő, több projektből álló projektláncok szülessenek. A fejlesztési tevékenységeket összekapcsolva ugyanis hatékonyabbá tehető az erőforrások felhasználása, erősíthetők a térségi szereplők, turisztikai projekteknél nagyobb vonzerőt biztosítható, és erősíthető az egyéni projektek versenyképessége és fenntarthatósága. A koordinátorok segítenek abban, hogy a pályázók összekapcsolják egymással egyéni elképzeléseiket. Kedvezményezettek támogatása Elszámolási szaktanácsadás A projektekkel való munka nem ér véget a pályázat kidolgozásával és benyújtásával, ezt követően a megvalósítás és elszámolás szakasza következik. A kedvezményezettek (azaz a támogatásban részesült pályázók) számára a pontos, tervszerű megvalósításon túl az is döntő, hogy a pénzügyi 19

20 elszámolásokhoz kapcsolódó adatlapok és jelentések is megfelelő módon elkészüljenek. Ez teszi lehetővé, ugyanis a támogatások lehívását és felhasználását. Mindehhez a koordinátorok aktív segítséget nyújtanak. A projektmegvalósítás általános támogatása A projekt megvalósítása közben számtalan, az elszámolásokon és a szükséges jelentések megírásán túli kérdés és kihívás merülhet fel. Ezek megválaszolásában és megoldásában a koordinátorok ugyancsak segédkezet nyújtanak. A hazai intézményrendszer támogatása Pályázói, kedvezményezetti észrevételek továbbítása A hazai területfejlesztési intézményrendszer hatékony működéséhez elengedhetetlen, hogy a helyben élők észrevételei és javaslatai beépüljenek a központi célok közé. Így van ez a tervezési folyamatoknál és az egyes pályázati kiírásoknál is. Többek közt mind a tervezési munkát, mind pedig a konkrét pályázati kiírások kialakítását segíti, hogy a kistérségi koordinátorok összegyűjtik és összegezve eljuttatják az NFÜ számára a kistérségekben élő és dolgozó vállalkozók, civil szervezetek és önkormányzatok véleményét, észrevételeit, esetleges módosító javaslatait. Az NFÜ belső struktúrája és a munkamódszer úgy került kialakításra, hogy ezek az észrevételek beépüljenek a végrehajtási folyamatokba, ezekre az információkra ugyanis igen nagy szükség van. Az ellenőrzési folyamatok támogatása Magyarország számára elengedhetetlen, hogy a rendelkezésre álló források lehetőleg maradéktalanul, a kitűzött fejlesztési céloknak megfelelően és minden szempontból szabályosan kerüljenek felhasználásra. A szabályszerűséget több hazai és uniós szervezet folyamatosan ellenőrzi. A koordinátorok segédkezet nyújtanak a kedvezményezetteknek, hogy felkészüljenek a várható vagy akár szúrópróbaszerű ellenőrzésekre, illetve néhány egyszerűbb előírás betartásának vizsgálatában az intézményrendszert is segítik. A koordinátor ellenőri jogosultsággal nem bír, tevékenységével elsősorban a kedvezményezettet segíti. AVOP LEADER+ Az AVOP Leader+ intézkedés keretében évben lehetőség nyílt, arra, hogy a történelmileg, gazdaságilag hasonló, valamint területileg összefüggő vidéki kistelepülések összefogásával megvalósulhasson az általuk készített, a települések adottságain alapuló. Helyi Vidékfejlesztési Terv. Így jött létre a 9 települést magában foglaló Maros-völgyi Akciócsoport (7 település a Makói statisztikai kistérségből: Földeák, Óföldeák, Maroslele, Makó, Kiszombor, Ferencszállás, Klárafalva, valamint további két Maros-parti település: Deszk és Kübekháza). Az akciócsoport 9-szer-kezet-váltás című pályázata 100 millió Ft támogatásban részesült, így megvalósíthatta Vidékfejlesztési Tervét, melynek központi eleme a fiatalok helybentartása, ezzel a népességfogyás megállítása. Ennek érdekében a programon belül 3 intézkedés került kidolgozásra: 1. A mezőgazdasági szerkezetváltás elősegítése A térség zöldségtermesztésére a vörös-, és fokhagyma termesztésének túlsúlya a jellemző. Az első intézkedés célja a fiatal 45 év alatti gazdálkodók bevonásával, egy piackutatáson alapuló, a jelenlegi piaci igényeknek jobban megfelelő egészségesebb zöldség-termékszerkezet kialakítása. 20

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése (1. 1) A Polgármesteri Hivatal elnevezése: Makó Város

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye a 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet alapján elkészült a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálatáról,

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenysége, vállalkozásfejlesztés A Széchenyi Programiroda feladatai Az Új Széchenyi Terv célkitűzése: hatékony pályázati rendszer működtetése a kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

KÖFOP A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI

KÖFOP A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI ELŐZMÉNYEK 2011-ben létrejött a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. a Promei Nonprofit Kft. jogutódjaként a Nemzeti

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Budapest, 2013. február 27. Amiről

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató. Budapest, 2013. március 5.

Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató. Budapest, 2013. március 5. Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Budapest, 2013. március 5. Az Intézet munkájának rövid bemutatása Sokrétű és szerteágazó feladatok a vidékfejlesztés

Részletesebben

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23.

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23. A projektzáró tájékoztató rendezvény 2010. június 23. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat

A megyei tervezési folyamat A megyei tervezési folyamat állása, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR Területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal ÁROP Fejér megyei nyitókonferencia Székesfehérvár, 2014.

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének Székhelyén Tárgy: Dél-Alföldi Turisztikai Klaszterbe

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését! ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 2280/2015. Tárgy: Beszámoló a Csanádpalotai Közös i Hivatal 2014. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző 8649-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Tárgy: Készségfejlesztés az önkormányzatoknál (ÁROP-2.2.11/2010) c. normatív pályázat

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-7/2016. Tárgy: Együttműködési megállapodás a Csongrád Megyei Önkormányzattal

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám Levelezési cím: 3541 Miskolc, Pf.:184 Telefonszám: 46/512-905

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. - Közgyűléshez - A Szatmár Leader Közhasznú Egyesület munkaszervezetének évben elvégzett feladatairól

E L Ő T E R J E S Z T É S. - Közgyűléshez - A Szatmár Leader Közhasznú Egyesület munkaszervezetének évben elvégzett feladatairól E L Ő T E R J E S Z T É S - Közgyűléshez - A Szatmár Leader Közhasznú Egyesület munkaszervezetének 2015. évben elvégzett feladatairól Előterjesztő: Dr. Péter Csaba, elnök Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 www.biatorbagy.hu Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő egészségügyi

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-8/2015. ELŐT E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Hatályos: 2008... napjától 1 A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS december 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS december 14-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata Pályázati szabályzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I/65-1/2010/1 Tárgy: EGTC-s pályázatok benyújtása Üi.: Muntean Júlia Melléklet: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában 2007-2013 A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA SZEREPE A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN,

A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA SZEREPE A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN, SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA SZEREPE A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN, GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN BUZÁS LÁSZLÓ REGIONÁLIS IGAZGATÓ ELŐZMÉNYEK 2011-ben létrejött a Széchenyi

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Intézményfejlesztési projektek eredményes tervezése és megvalósítása a közszférában

Intézményfejlesztési projektek eredményes tervezése és megvalósítása a közszférában 1996 PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Közhasznú Társaság 2009 PROMEI Nonprofit Kft. Az Európai Uniós csatlakozás hazai intézményrendszerének részeként feladatai: modernizációs

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei. Amiről szó lesz

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei. Amiről szó lesz A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei Vágó Ilona mb. osztályvezető MNVH Hálózati és Projektkoordinációs Igazgatóság Karcag, 2012. November 9. Amiről szó lesz 1. Röviden a Nemzeti Agrárszaktanácsadási,

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben