Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 10-i ülésére beterjesztett anyagok I/B. kötet Tartalomjegyzék Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges megállapodások jóváhagyása 1 A hódmezővásárhelyi hrsz alatt nyilvántartott, 270 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésre történő kijelölése 19 Az AVOP pályázatokhoz kapcsolódó, az EU Önerő Alaphoz benyújtott pályázat támogatása. 26 Partneri együttműködési szerződés Hódmezővásárhely város és Bereck község között 39 Tiszteletbeli polgár cím adományozása 44 Nyugdíjas Lakópark Kht. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása 47 Kovács-Küry Időskorúak Otthona alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 52 Kovács-Küry Időskorúak Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 57 HÓD-MENZA Kht. energia auditjához szükséges önrész biztosítása 62 A Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának meghatározása (egységes szerkezetben) 66 Tájékoztató a 444/2005; 445/2005; 446/2005; 447/2005; 448/2005; (08.11.) Kgy. határozatok végrehajtásáról. 73 Belső Ellenőrzés évi munkaterve 79

2 I/B kötet 1.oldal Iktatószám: /2005. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges megállapodások jóváhagyása Az anyagot készítette: Jegyzői Iroda Jogi Csoport Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Rauscher Alice Dóra OP általános főnöknő

3 I/B kötet 2.oldal Száma: /2005. Tárgy: Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges megállapodások jóváhagyása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a május 12. napján tartott rendes ülésén hozott 300/2005. (05.12.) Kgy. sz. határozatával kinyilvánította abbéli szándékát, hogy a Mária Valéria Óvoda fenntartói jogát a 2006/2007 tanévtől átadja a Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának és felkérte a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Az ütemtervben, valamint a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően megtörtént a tervezett intézkedéshez szükséges szakértői vélemények beszerzése: az Óvoda fenntartói jogának átadásával kapcsolatban az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő véleménye jelen előterjesztéshez csatoltan található. Összegzésében a szakértő megállapította, hogy az Óvodát fenntartójának megváltozása után nem választó szülők és gyermekeik számára nem jelent majd aránytalan terhet a másik kettő, közelben lévő óvodába járás. Mindkét másik óvodaépületben továbbra is biztosított lesz a szolgáltatás megfelelő szinten történő ellátása. A Megyei Önkormányzat csatolt szakvéleménye szintén megállapította, hogy Önkormányzatunk a fenntartói jog tervezett átadása során a továbbiakban is megfelelő színvonalon gondoskodik az óvodai szolgáltatásról, továbbá utal arra, hogy a közoktatási feladatellátásra vonatkozó határozat a megyei fejlesztési tervben foglalt alapelveknek megfelel, a feladatellátás összhangban van a fejlesztési terv célkitűzéseivel. Az előterjesztés mellékletét képezik azok a megállapodások, melyek ahhoz szükségesek, hogy a fenntartói jog átadására a 2006/2007-os tanévtől sor kerülhessen, nevezetesen a közoktatási megállapodás, az ingatlanra vonatkozó használati szerződés, valamint a továbbfoglalkoztatásra irányuló megállapodás megkötése, melyeknek érvényességéhez a Közgyűlés jóváhagyása szükséges. A október 27. napján tartott rendkívüli Közoktatási Bizottsági ülésen a fenti megállapodások megtárgyalásra és az előterjesztett formában elfogadásra kerültek. Jelen előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz. Az első határozati javaslat az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt, Önkormányzatunk és a Domonkos Nővérek közötti Közoktatási megállapodás jóváhagyását tartalmazza: A Közoktatási megállapodásban foglaltak szerint az óvoda a jelenlegi gyermeklétszámmal azonos szinten működik, a csoportlétszámok kialakításánál pedig a városi létszámátlagokat figyelembe veszik. Az intézmény nyitva áll majd valamennyi, a történelmi egyházakhoz tartozó és felekezeten kívüli gyermek előtt, akik 3. életévüket betöltötték, gondoskodnak hitoktatásukról is. A meglévő Waldorf csoport működését továbbra is biztosítják, a nevelési program átdolgozását követően. Önkormányzatunk egyúttal biztosítja az intézményben nevelt óvodások részére a Nevelési Tanácsadó és Logopédia szolgáltatásainak, valamint a Hód-Strand Kft. létesítményeinek ingyenes igénybe vételét, az intézmény dolgozóinak a Közgyűlés által kiírt pedagógus-

4 I/B kötet 3.oldal továbbképzési pályázaton történő részvételét, garantálja a Polgármesteri Hivatal segítségnyújtását a működés területén információk nyújtásával. A második határozati javaslat az előterjesztéshez mellékletként csatolt Hódmezővásárhely, Virág u. 2. szám alatti ingatlan Domonkos Nővérek részére történő használatba adásáról szóló Használati megállapodás jóváhagyását tartalmazza. A használati szerződéssel Önkormányzatunk 99 évre térítésmentesen a Nővérek használatába kívánja adni az óvodaingatlant azért, hogy lehetővé tegye a Leendő Fenntartó számára, hogy az oktatási tevékenységet ingyenesen, tandíj fizetése nélkül biztosítsa a gyermekek számára. A megállapodás rögzíti, hogy az épület használatával összefüggő valamennyi közüzemi díjat Használatba vevő köteles megfizetni, továbbá ő köteles az épület állagmegóvásáról, karbantartásáról gondoskodni. Önkormányzatunk az épületben található és az ingatlan tényleges átadásakor készített leltárban szereplő eszközöket, ingóságokat használatba vevő tulajdonába adja. A Mosolygós Gyermekért Alapítvány a beruházásából megszerzett eszközöket használatba adási nyilatkozattal használatba adja. A harmadik határozati javaslat az előterjesztés 3. számú mellékleteként csatolt, Önkormányzatunk és a Domonkos Nővérek közötti Továbbfoglalkoztatásra irányuló megállapodás jóváhagyását tartalmazza. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) 25/A. -a értelmében a közalkalmazotti jogviszony megszűnik a törvény erejénél fogva abban az esetben, ha a munkáltató egy része vagy egésze a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatóhoz kerül átadásra. Az átvevő munkáltató köteles a közalkalmazottakkal munkaszerződést kötni. Ez oly módon került a megállapodásban rögzítésre, hogy július 31. napján az érintettek közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a jogfolytonosság biztosítása érdekében pedig augusztus 1. napjától munkaszerződésük hatályba lép. A törvény garanciális szabályokat rögzít a munkabér tekintetében, amelyet a megállapodás továbbiakkal egészít ki: havi étkezési térítési díj kifizetése, 50%-os utazási kedvezmény biztosítása, esedékes jubileumi jutalom, 0. havi fizetés biztosítása. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a mellékelt határozati javaslatok elfogadására. Hódmezővásárhely, november 10. Dr. Lázár János sk. polgármester

5 I/B kötet 4.oldal 1. számú melléklet KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.), mint közszolgáltatás ellátására kötelezett megrendelő, képviseletében Dr. Lázár János polgármester másrészről az Árpád-házi Szent Margitról elnevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja (címe: Kőszeg, Bajcsy-Zs. u. 16., bírósági nyilvántartásba vétel száma: Vas Megyei Bíróság Pk /1995.) képviseletében Rauscher Alice Dóra OP általános főnöknő - között az alulírott napon a következő feltételek szerint: 1. A Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 81. (1) bekezdése alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízza a Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációját, hogy a 99 évre ingyenesen használatukba kerülő Mária Valéria Óvodában az önkormányzat kötelező óvodai nevelési feladatai közül lássák el az alábbiakat: A Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja vállalja: Az óvoda nyitva áll a történelmi egyházakhoz tartozó és felekezeten kívüli, minden harmadik életévét betöltött hódmezővásárhelyi gyermek előtt, akinek a szülei egyetértenek azzal, hogy gyermekük keresztény neveltetésben részesüljön. Gondoskodnak a történelmi egyházak tanítása szerinti hitoktatásról, a szülők erre vonatkozó igényének felmérését követően. Az óvoda gyermeklétszámát a későbbiekben is a jelenlegi óvodások számával azonos szinten, a 175 fős maximális létszám keretein belül, 7 csoportban biztosítja. Biztosítja a Waldorf-jellegű csoport további működtetését, a nevelési program keresztény alapelvek szerinti átdolgozását követően. Az óvoda a gyermekek felvételét legkésőbb az önkormányzati óvodákra a Közgyűlés által meghatározott városi beiratkozási időszak végéig lebonyolítja. A csoportlétszámok kialakítása során figyelembe veszik a városi létszámátlagokat. Az átadás-átvétel időpontjában az óvodába beíratott gyermekek óvodai nevelésének teljes időtartamára az óvoda jelenleg érvényben lévő nevelési programja szerinti nevelését biztosítja. Az óvodai nevelést a Mária Valéria Óvodában a Közoktatási törvény előírásainak megfelelően ingyenesen biztosítják a gyermekek részére. Igénybe veszik a Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvényben foglaltak szerinti költségvetési hozzájárulást, és mint intézményfenntartó mindent megtesznek annak érdekében, hogy az intézmény működését további források igénybevételével biztosítsák. Gondoskodnak arról, hogy a Mária Valéria Óvoda autonómiáját megőrizve Hódmezővásárhely óvodai hálózatának a szerves része marad.

6 I/B kötet 5.oldal 2. A szerződő felek rögzítik, hogy jelen közoktatási megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja által kiadott egyetértő nyilatkozat. 3. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város vállalja: A Mária Valéria Óvodába járó gyermekek részére szükség szerint a Nevelési Tanácsadó és Logopédia szolgáltatásait ingyenesen biztosítja. Biztosítja a nagycsoportos korú gyermekek számára úszásoktatás céljára Hód- Strand Kft. létesítményeinek ingyenes használatát. Biztosítja, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által a pedagógusok továbbképzésének támogatására kiírt pályázatokon az intézményben nem közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusok részt vehetnek. Az óvoda működését érintő jogszabályi változásokról az önkormányzati fenntartású intézményekkel azonos módon és mértékben tájékoztatja az intézményt. A Polgármesteri Hivatal oktatási intézmények pályázatait koordináló irodája segítséget nyújt az óvoda által benyújtandó pályázatokkal kapcsolatosan, az önkormányzati fenntartású intézményekkel azonos feltételek szerint. A jövőben kialakításra kerülő E-hivatali rendszerben közvetlen kapcsolatot biztosít a Polgármesteri Hivatallal az óvoda számára. Az önkormányzat a Költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatáson felül a Közgyűlés évenként meghozott döntése alapján anyagi támogatást nyújt az intézmény zavartalan működésének biztosítása érdekében. 4. Az ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, továbbá a Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvény előírásai az irányadók. A felek megállapodnak abban, hogy ezen megállapodás teljesítése során felmerülő vitás kérdéseket először tárgyalás útján próbálják rendezni, amely tárgyalásról hiteles feljegyzést, illetőleg jegyzőkönyvet készítenek. A peren kívül nem rendezhető jogvitáik eldöntésére felek a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 5. Felek ezen közoktatási megállapodást az évi LXXIX. törvény 81.. alapján augusztus 01. napjától számítottan 25 tanévre kötik. A meghosszabbításról a felek a közoktatási megállapodás lejárata előtt 3 hónappal döntenek, amennyiben a tárgyalásokra vonatkozó kezdeményezés nem történik, a közoktatási megállapodás automatikusan további 25 évre meghosszabbodik. 6. Jelen közoktatási megállapodás érvényes létrejöttéhez Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének hozzájárulása szükséges. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése.Kgy. számú határozatával jelen közoktatási megállapodást jóváhagyta.

7 I/B kötet 6.oldal Ezen három (3) számozott oldalból álló megállapodást felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. Hódmezővásárhely, november.. A Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja képviseletében Rauscher Alice Dóra OP Általános Főnöknő.. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Lázár János Polgármester

8 I/B kötet 7.oldal 2. számú melléklet HASZNÁLATI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.; képviseli: Dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő), mint Használatba adó- továbbiakban: Használatba adó, másrészről az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja (Kőszeg, Bajcsy Zsilinszky u. 16.; képviseli: Rauscher Alice Dóra O.P., általános főnöknő; bírósági nyilvántartásba vétel száma: Vas Megyei Bíróság Pk /1995), mint Használatba vevő- továbbiakban: Használatba vevő-között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) Szerződő felek jelen szerződés előzményeként megállapítják, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 300/2005. (05.12.) Kgy. sz. határozatában kinyilvánította abbéli szándékát, hogy a Mária Valéria Óvoda fenntartói jogát a 2006/2007. tanévtől átadja a Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának. 2.) Szerződő felek jelen szerződés előzményeként megállapítják, hogy A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. (2) bekezdésére tekintettel- amelynek értelmében közoktatási intézményt a Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett egyházi jogi személy alapíthat és tarthat fenn- a Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja kinyilvánította abbéli szándékát, hogy a Mária Valéria Óvoda fenntartói jogát a 2006/2007. tanévtől át kívánja venni Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatától. 3.) Szerződő felek megállapítják továbbá, hogy jelen szerződés előzményeként szolgál a felek között létrejött és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kgy. sz. határozatával jóváhagyott közoktatási megállapodás. 4.) Használatba adó kizárólagos tulajdonát képezi Hódmezővásárhely belterület hrsz-ú, természetben Hódmezővásárhely, Virág u. 2. sz. alatt található, 4247 m² területű óvodaépület. 5.) Jelen szerződéssel Használatba adó használatba adja, Használatba vevő használatba veszi 4. pontban meghatározott óvodaépületet 99 évre, augusztus 1. napjától július hó 31. napjáig tartó határozott időre. Amennyiben Használatba vevő az oktatási tevékenységével felhagy, az ingyenes használat megszűnik és az ingatlant vissza kell adni Használatba adónak. 6.) Felek megállapodnak abban, hogy Használatba adó térítésmentesen adja Használatba vevő használatába a 4. pont szerinti óvodaépületet. Felek rögzítik, hogy a Használatba adó azért adja térítésmentesen használatba az óvoda épületét, hogy ezzel lehetővé tegye Használatba vevő számára, hogy az oktatási tevékenységet ingyenesen, tandíj fizetése nélkül biztosítsa a gyermekek részére. Felek megállapodnak abban, hogy a használat teljes tartama alatt köteles Használatba vevő az oktatást ingyenesen végezni.

9 I/B kötet 8.oldal 7.) Használatba vevő csak és kizárólag a felek között létrejött közoktatási megállapodásban meghatározott oktatási célokra használhatja az óvodaépületet. Ettől eltérő tevékenységet a Használatba vevő csak a Használatba adó előzetes írásbeli hozzájárulásával folytathat. 8.) Használatba vevő kötelessége megfizetni a használatba adott épület használatával összefüggő valamennyi közüzemi díjat. Használatba vevő köteles gondoskodni az óvodaépület állagmegóvásáról, karbantartásáról. Használatba vevő tudomásul veszi, hogy a használati jogviszony időtartama alatt felmerülő felújítási, beruházási, korszerűsítési, átalakítási munkákat a Használatba adó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet, a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzéséről is Használatba vevő köteles gondoskodni. 9.) Használatba adó Használatba vevő tulajdonába adja az ingatlan tényleges átadásakor készített leltárban szereplő ingóságokat, berendezési tárgyakat. A Mosolygós Gyermekért Alapítvány (Hódmezővásárhely, Virág u. 2., adószám: ;) beruházásából megszerzett ingóságok, eszközök jegyzéke alapján az ingatlan tényleges átadásakor használatba adási nyilatkozat készül, amellyel az abban felsorolt ingóságok Használatba vevő használatába kerülnek. 10.) Használatba adó Használatba vevő használatába az ingatlant az épület tényleges átadáskor készített jegyzőkönyvben rögzített állapotban adja át. 11.) Használatba vevő felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes használat következménye. 12.) Használatba adó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Használatba vevő az óvodaépületet a 7. ponttól eltérő célra használja, vagy a fenntartási, állagmegóvási, karbantartási kötelezettségét elmulasztja. 13.) Használatba vevő az óvodaépület használatát a Használatba adó engedélye nélkül másnak át nem adhatja. Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a használati jogviszony megszűnésekor az óvodaépületet rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba visszaadja Használatba adónak. A használati jogviszony tartama alatt az óvodaépületen végzett beruházások értékét Használatba vevő semmilyen jogcímen nem követelheti, valamint használati jogviszony megszűnésekor a használatba adott óvodaépület helyett más ingatlan használatára nem tarthat igényt. 14.) Használatba vevő kötelezettséget vállal az óvodaépület használatával kapcsolatosan előírt tűzrendészeti, balesetvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi, valamint az ingatlan rendeltetésszerű használatával kapcsolatos egyéb hatósági szabályok, előírások maradéktalan betartására, továbbá az óvodaépület előtti utcafront takarítására, csúszásmentesítésére. 15.) Használatba adó jogosult jelen szerződésből eredő, Használatba vevő használati jogviszonyával kapcsolatos kötelezettségek teljesítését ellenőrizni. 16.) Jelen szerződés aláírói kijelentik, hogy a szerződő fél nevében a szerződés megkötésére teljes jogkörrel rendelkeznek. 17.) Szerződő felek az esetleges vitás kérdéseket igyekeznek elsődlegesen békés úton rendezni. Arra az esetre, amennyiben ez nem vezet eredményre, kikötik a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

10 I/B kötet 9.oldal 18.) Jelen megállapodás érvényes létrejöttéhez Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének hozzájárulása szükséges. Jelen szerződést Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.. Kgy. számú határozata hagyta jóvá. 19.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. Hódmezővásárhely, november.. dr. Lázár János polgármester Használatba adó Rauscher Alice Dóra általános főnöknő Használatba vevő

11 I/B kötet 10.oldal 3. számú melléklet TOVÁBBFOGLALKOZTATÁSRA IRÁNYULÓ MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.; képviseli: Dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő), mint Fenntartó- továbbiakban: Fenntartó, másrészről az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja (Kőszeg, Bajcsy Zsilinszky u. 16.; képviseli: Rauscher Alice Dóra O.P., általános főnöknő; bírósági nyilvántartásba vétel száma: Vas Megyei Bíróság Pk /1995. sz.), mint Leendő Fenntartó- továbbiakban: Leendő Fenntartó-között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) Szerződő felek jelen megállapodás előzményeként megállapítják, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 300/2005. (05.12.) Kgy. sz. határozatában kinyilvánította abbéli szándékát, hogy a Mária Valéria Óvoda fenntartói jogát a 2006/2007. tanévtől átadja a Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának. 2.) Szerződő felek jelen megállapodás előzményeként megállapítják, hogy A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. (2) bekezdésére tekintettel- amelynek értelmében közoktatási intézményt a Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett egyházi jogi személy alapíthat és tarthat fenn- a Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja kinyilvánította abbéli szándékát, hogy a Mária Valéria Óvoda fenntartói jogát a 2006/2007. tanévtől át kívánja venni Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatától. 3.) Szerződő felek megállapítják, hogy jelen szerződés előzményeként szolgál a felek között létrejött és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kgy. sz. határozatával jóváhagyott közoktatási megállapodás. 4.) Szerződő felek megállapítják továbbá, hogy a jogutódlással történő továbbfoglalkoztatás során a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) vonatkozó rendelkezéseinek Kjt. 25/A. valamint 25/B. - alkalmazása során kölcsönösen együttműködve járnak el. 5.) A Kjt. 25/A. -ában foglaltak értelmében a munkáltató átadásra kerülő szervezete, illetve tevékenysége keretében foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az átadás időpontjában megszűnik. Az átadás időpontja július 31. napja. 6.) Leendő Fenntartó vállalja, hogy az 5. pontban meghatározott időponttól - tekintettel a Kjt. 25/A. (3) bekezdésében továbbá jelen megállapodásban - az érintett közalkalmazottakkal munkaszerződést köt.

12 I/B kötet 11.oldal 7.) A jelenlegi munkáltatói jogkör gyakorlója a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor az érintetteknek közalkalmazotti igazolást ad ki az évi XXXIII. tv. 36. (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően. 8.) Leendő Fenntartó a közalkalmazotti igazolás tartalmát önmagára, mint munkáltatóra hitelesnek és kötelezőnek ismeri el. 9.) Leendő Fenntartó az érintettekkel munkaszerződésüket közalkalmazotti jogviszonyuk teljes időtartamának figyelembevételével, jogfolytonossági elveknek megfelelően köti meg, amely munkaszerződésben Leendő Fenntartó által az alábbiakban felsoroltak feltétlenül biztosításra kerülnek: 1./ az érintettek bérbesorolásának változatlanul hagyásával az önkormányzati fenntartású oktatási intézményekkel összhangban figyelembe veszi és megadja a közalkalmazotti bérbesorolás szerinti bért; 2./ betöltött munkakörök változatlanul hagyása; 3./ a közalkalmazottakat megillető havi étkezési térítési díj kifizetése; 4./ a közalkalmazottakat megillető 50%-os utazási kedvezmény biztosítása; 5./ az évi XXXIII. törvényben (Kjt.) a közalkalmazottak részére megállapított évenkénti alap, és pótszabadság mértéke; 6./ esedékes jubileumi jutalom kifizetése; 7./ a 0. havi fizetés kifizetése. 10.) Fenntartó vállalja, amennyiben a továbbfoglalkoztatás ellenére a volt közalkalmazotton kívül álló okból, a volt közalkalmazott munkaviszonya megszűnik és önkormányzati intézményben vállal ismételten munkát, a Leendő Fenntartó által fenntartott Óvodában töltött időt is közalkalmazotti jogviszonynak ismeri el. 11.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével, illetve a munkaviszony létesítésével összefüggő, Kjt.-ben meghatározott tájékoztatási kötelezettségüknek határidőben történő teljesítése során kölcsönösen együttműködve járnak el. 12.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével, illetve a munkaviszony létesítésével összefüggő, jogszabályban meghatározott szervek felé történő bejelentések során kölcsönösen együttműködnek. 13.) Jelen szerződés aláírói kijelentik, hogy a szerződő fél nevében a szerződés megkötésére teljes jogkörrel rendelkeznek. 14.) Szerződő felek az esetleges vitás kérdéseket igyekeznek elsődlegesen békés úton rendezni. Arra az esetre, amennyiben ez nem vezet eredményre, kikötik a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. 15.) Jelen szerződést érvényes létrejöttéhez Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének hozzájárulása szükséges. Jelen szerződést Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kgy. számú határozata hagyta jóvá.

13 I/B kötet 12.oldal 16.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kjt., az Mt., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. Hódmezővásárhely, november. dr. Lázár János Polgármester, Fenntartó Rauscher Alice Dóra Általános főnöknő, Leendő Fenntartó

14 I/B kötet 13.oldal Tárgy: A Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges Közoktatási Megállapodás jóváhagyása HATÁROZATI JAVASLAT 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a Mária Valéria Óvoda fenntartói jogával kapcsolatban mellékelt közoktatási megállapodást. 2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott közoktatási megállapodást aláírni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, november 10. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatot kapja: 1.) Dr. Lázár János polgármester 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző 3.) PH Közgazdasági Iroda 4.) PH Polgármesteri Iroda Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 5.) PH Jegyzői Iroda, Jogi Csoport 6.) Érintett intézmény 7.) Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja 8.) Irattár

15 I/B kötet 14.oldal Tárgy: A Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges Használati szerződés jóváhagyása HATÁROZATI JAVASLAT 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a Mária Valéria Óvoda fenntartói jogával kapcsolatban mellékelt használati szerződést. 2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott használati szerződést aláírni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, november 10. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatot kapja: 1.) Dr. Lázár János polgármester 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző 3.) PH Közgazdasági Iroda 4.) PH Polgármesteri Iroda Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 5.) PH Jegyzői Iroda, Jogi Csoport 6.) Érintett intézmény 7.) Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja 8.) Irattár

16 I/B kötet 15.oldal Tárgy: A Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges Továbbfoglalkoztatásra irányuló megállapodás jóváhagyása HATÁROZATI JAVASLAT 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a Mária Valéria Óvoda fenntartói jogával kapcsolatban a mellékelt Továbbfoglalkoztatásra irányuló megállapodást. 2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott továbbfoglalkoztatásra irányuló megállapodást aláírni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, november 10. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatot kapja: 1.) Dr. Lázár János polgármester 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző 3.) PH Közgazdasági Iroda 4.) PH Polgármesteri Iroda Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 5.) PH Jegyzői Iroda, Jogi Csoport 6.) Érintett intézmény 7.) Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja 8.) Irattár

17 I/B kötet 16.oldal

18 I/B kötet 17.oldal

19 I/B kötet 18.oldal

20 I/B kötet 19.oldal Iktatószám: /2005. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A hódmezővásárhelyi hrsz alatt nyilvántartott, 270 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésre történő kijelölése Az anyagot készítette: Lakosságszolgálati Iroda Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

21 I/B kötet 20.oldal Ikt.sz.: /2005. Tárgy: A hódmezővásárhelyi hrsz alatt nyilvántartott, 270 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésre történő kijelölése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a hódmezővásárhelyi hrsz alatt nyilvántartott, 270 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. A jelzett ingatlan a kishomoki városrészben található. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a szomszédos ingatlan tulajdonosa részéről vételi szándék érkezett a hódmezővásárhelyi hrsz alatt nyilvántartott ingatlanra vonatkozóan. A Műszaki Iroda /2005. számú szakvéleménye szerint az ingatlan értékesítésének városrendezési szempontból nincs akadálya. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy mint a tulajdonosi jogok gyakorlója hozza meg döntését az ingatlan eladásával kapcsolatosan. Hódmezővásárhely, október25. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester országgyűlési képviselő

22 I/B kötet 21.oldal Tárgy: A hódmezővásárhelyi hrsz alatt nyilvántartott, 270 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésre történő kijelölése H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a hódmezővásárhelyi hrsz alatt nyilvántartott, 270 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant értékesítésre "A" változat: kijelöli "B" változat: nem jelöli ki Az "A" változat elfogadása esetén a Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan a szükséges lépéseket tegye meg. Hódmezővásárhely, november 10. Dr. Lázár János sk. polgármester Határozatot kapja: 1./ dr.lázár János polgármester 2./ dr. Korsós Ágnes jegyző 3./ PH Lakosságszolgálati Iroda Lakás és Helyiséggazdálkodási Csoport 4./ PH Műszaki Iroda 5./ PH Közgazdasági Iroda 6./ Irattár

23 I/B kötet 22.oldal

24 I/B kötet 23.oldal

25 I/B kötet 24.oldal

26 I/B kötet 25.oldal

27 I/B kötet 26.oldal Iktatószám: /2005. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az AVOP pályázatokhoz kapcsolódó, az EU Önerő Alaphoz benyújtott pályázat támogatása. Az anyagot készítette: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városstratégiai Iroda Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Vásártér ingyenes használatba adása N-01 Postagalamb Egyesület, V-250 Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2006. (VI....) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Kozma József alpolgármester

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 248/1999./ X.25./ számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 248/1999./ X.25./ számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 248/1999./ X.25./ számú h a t á r o z a t a a hajléktalanok részére személyes gondoskodást nyújtó intézmények fenntartói jogának átruházásáról. A Közgyûlés 1./

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szentes Kossuth Lajos u. 18. szám

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez Ügyiratszám: SZOC-9280-1j2015. Ügyintéző: dr. Vachler Péter Előterjesztés - a Közgyűléshez a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése,

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére amely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.) számlaszáma: 11731001-15587086,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Községi Sport

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére Pusztaszer Község Polgármesterétől Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 05. november 6-ai ülésére Tárgy: Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /545/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szín-Vonal Alapfokú

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:végh József igazgató MEGÁLLAPODÁS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról Biatorbágy Város önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2013. (IX.26.) önkormányzati határozatával döntött a Boldog Gizella Alapítvánnyal

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS ....napirendi pont POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a hatályban lévő közérdekű kötelezettségvállalásokról, illetve új közérdekű kötelezettségvállalások szervezéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére Tárgy: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás módosítása Előterjesztést

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524'510; FAX: +3642 514-501 ALPOLGÁRMESTERE E MAIL: HUMANALPOLG@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 2.078j2013.VIII. Ügyintéző:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28 -i ülésére Tárgy: A Zirc, Rákóczi tér 11. szám alatti 1125/2 hrsz-ú, 76 m 2 alapterületű lakás bérleti jogviszonyának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Az Életfa Kulturális Alapítványnak Békés Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötésére irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ,.. ,.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése ~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT ALPOLGÁRMESTERE -- ----~:{i

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére 12. Tárgy: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelű Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító programhoz

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Pappné Gyulai Katalin 153858//2007. 2.sz melléklet. Halász Dániel János Kósa Lajos Pappné Gyulai Katalin Kovács Lászlóné

Pappné Gyulai Katalin 153858//2007. 2.sz melléklet. Halász Dániel János Kósa Lajos Pappné Gyulai Katalin Kovács Lászlóné Előterjesztő: Tárgy: Iktatószám: Ügyintéző: Melléklet: Pappné Gyulai Katalin A Napfény Óvoda Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás felmondásának elfogadása 153858//2007 Szarvasiné Erdelics Márta

Részletesebben

\...,,1.,'- r(f t"v/ I~( It Faragóné Széles Andrea . ~ ()) N Y REGYHAZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE. 'II Kovácsné Szatai Agnes '--\

\...,,1.,'- r(f tv/ I~( It Faragóné Széles Andrea . ~ ()) N Y REGYHAZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE. 'II Kovácsné Szatai Agnes '--\ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-50' E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/653/2015. Ügyintéző

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 13-án /csütörtökön/ 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ rendkívüli

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y Ügyiratszám: 2654-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére 2998-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére Tárgy: EU Önerő Alap támogatási kérelem benyújtása Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Fő utca 43. sz. alatti ingatlan használatba adása Előterjesztő: polgármester Az előterjesztést

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére a Helyi TDM szervezettel kötendı ingatlanhasználati szerzıdés tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

11/2007. (II. 22.) MÖK

11/2007. (II. 22.) MÖK 11/2007. (II. 22.) MÖK határozat A Veszprém megyei egészségügyi ellátórendszer struktúra-átalakításának támogatása, az intézményi átalakítások megkezdése céljából a Veszprém megyei önkormányzati fenntartású

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-6/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: A Mentálhigiénés Egyesület feladatellátási szerződés iránt benyújtott kérelmének elbírálása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna

Részletesebben

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-17117/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Balogh Imre Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l

Részletesebben