Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 10-i ülésére beterjesztett anyagok I/B. kötet Tartalomjegyzék Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges megállapodások jóváhagyása 1 A hódmezővásárhelyi hrsz alatt nyilvántartott, 270 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésre történő kijelölése 19 Az AVOP pályázatokhoz kapcsolódó, az EU Önerő Alaphoz benyújtott pályázat támogatása. 26 Partneri együttműködési szerződés Hódmezővásárhely város és Bereck község között 39 Tiszteletbeli polgár cím adományozása 44 Nyugdíjas Lakópark Kht. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása 47 Kovács-Küry Időskorúak Otthona alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 52 Kovács-Küry Időskorúak Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 57 HÓD-MENZA Kht. energia auditjához szükséges önrész biztosítása 62 A Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának meghatározása (egységes szerkezetben) 66 Tájékoztató a 444/2005; 445/2005; 446/2005; 447/2005; 448/2005; (08.11.) Kgy. határozatok végrehajtásáról. 73 Belső Ellenőrzés évi munkaterve 79

2 I/B kötet 1.oldal Iktatószám: /2005. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges megállapodások jóváhagyása Az anyagot készítette: Jegyzői Iroda Jogi Csoport Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Rauscher Alice Dóra OP általános főnöknő

3 I/B kötet 2.oldal Száma: /2005. Tárgy: Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges megállapodások jóváhagyása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a május 12. napján tartott rendes ülésén hozott 300/2005. (05.12.) Kgy. sz. határozatával kinyilvánította abbéli szándékát, hogy a Mária Valéria Óvoda fenntartói jogát a 2006/2007 tanévtől átadja a Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának és felkérte a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Az ütemtervben, valamint a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően megtörtént a tervezett intézkedéshez szükséges szakértői vélemények beszerzése: az Óvoda fenntartói jogának átadásával kapcsolatban az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő véleménye jelen előterjesztéshez csatoltan található. Összegzésében a szakértő megállapította, hogy az Óvodát fenntartójának megváltozása után nem választó szülők és gyermekeik számára nem jelent majd aránytalan terhet a másik kettő, közelben lévő óvodába járás. Mindkét másik óvodaépületben továbbra is biztosított lesz a szolgáltatás megfelelő szinten történő ellátása. A Megyei Önkormányzat csatolt szakvéleménye szintén megállapította, hogy Önkormányzatunk a fenntartói jog tervezett átadása során a továbbiakban is megfelelő színvonalon gondoskodik az óvodai szolgáltatásról, továbbá utal arra, hogy a közoktatási feladatellátásra vonatkozó határozat a megyei fejlesztési tervben foglalt alapelveknek megfelel, a feladatellátás összhangban van a fejlesztési terv célkitűzéseivel. Az előterjesztés mellékletét képezik azok a megállapodások, melyek ahhoz szükségesek, hogy a fenntartói jog átadására a 2006/2007-os tanévtől sor kerülhessen, nevezetesen a közoktatási megállapodás, az ingatlanra vonatkozó használati szerződés, valamint a továbbfoglalkoztatásra irányuló megállapodás megkötése, melyeknek érvényességéhez a Közgyűlés jóváhagyása szükséges. A október 27. napján tartott rendkívüli Közoktatási Bizottsági ülésen a fenti megállapodások megtárgyalásra és az előterjesztett formában elfogadásra kerültek. Jelen előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz. Az első határozati javaslat az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt, Önkormányzatunk és a Domonkos Nővérek közötti Közoktatási megállapodás jóváhagyását tartalmazza: A Közoktatási megállapodásban foglaltak szerint az óvoda a jelenlegi gyermeklétszámmal azonos szinten működik, a csoportlétszámok kialakításánál pedig a városi létszámátlagokat figyelembe veszik. Az intézmény nyitva áll majd valamennyi, a történelmi egyházakhoz tartozó és felekezeten kívüli gyermek előtt, akik 3. életévüket betöltötték, gondoskodnak hitoktatásukról is. A meglévő Waldorf csoport működését továbbra is biztosítják, a nevelési program átdolgozását követően. Önkormányzatunk egyúttal biztosítja az intézményben nevelt óvodások részére a Nevelési Tanácsadó és Logopédia szolgáltatásainak, valamint a Hód-Strand Kft. létesítményeinek ingyenes igénybe vételét, az intézmény dolgozóinak a Közgyűlés által kiírt pedagógus-

4 I/B kötet 3.oldal továbbképzési pályázaton történő részvételét, garantálja a Polgármesteri Hivatal segítségnyújtását a működés területén információk nyújtásával. A második határozati javaslat az előterjesztéshez mellékletként csatolt Hódmezővásárhely, Virág u. 2. szám alatti ingatlan Domonkos Nővérek részére történő használatba adásáról szóló Használati megállapodás jóváhagyását tartalmazza. A használati szerződéssel Önkormányzatunk 99 évre térítésmentesen a Nővérek használatába kívánja adni az óvodaingatlant azért, hogy lehetővé tegye a Leendő Fenntartó számára, hogy az oktatási tevékenységet ingyenesen, tandíj fizetése nélkül biztosítsa a gyermekek számára. A megállapodás rögzíti, hogy az épület használatával összefüggő valamennyi közüzemi díjat Használatba vevő köteles megfizetni, továbbá ő köteles az épület állagmegóvásáról, karbantartásáról gondoskodni. Önkormányzatunk az épületben található és az ingatlan tényleges átadásakor készített leltárban szereplő eszközöket, ingóságokat használatba vevő tulajdonába adja. A Mosolygós Gyermekért Alapítvány a beruházásából megszerzett eszközöket használatba adási nyilatkozattal használatba adja. A harmadik határozati javaslat az előterjesztés 3. számú mellékleteként csatolt, Önkormányzatunk és a Domonkos Nővérek közötti Továbbfoglalkoztatásra irányuló megállapodás jóváhagyását tartalmazza. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) 25/A. -a értelmében a közalkalmazotti jogviszony megszűnik a törvény erejénél fogva abban az esetben, ha a munkáltató egy része vagy egésze a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatóhoz kerül átadásra. Az átvevő munkáltató köteles a közalkalmazottakkal munkaszerződést kötni. Ez oly módon került a megállapodásban rögzítésre, hogy július 31. napján az érintettek közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a jogfolytonosság biztosítása érdekében pedig augusztus 1. napjától munkaszerződésük hatályba lép. A törvény garanciális szabályokat rögzít a munkabér tekintetében, amelyet a megállapodás továbbiakkal egészít ki: havi étkezési térítési díj kifizetése, 50%-os utazási kedvezmény biztosítása, esedékes jubileumi jutalom, 0. havi fizetés biztosítása. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a mellékelt határozati javaslatok elfogadására. Hódmezővásárhely, november 10. Dr. Lázár János sk. polgármester

5 I/B kötet 4.oldal 1. számú melléklet KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.), mint közszolgáltatás ellátására kötelezett megrendelő, képviseletében Dr. Lázár János polgármester másrészről az Árpád-házi Szent Margitról elnevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja (címe: Kőszeg, Bajcsy-Zs. u. 16., bírósági nyilvántartásba vétel száma: Vas Megyei Bíróság Pk /1995.) képviseletében Rauscher Alice Dóra OP általános főnöknő - között az alulírott napon a következő feltételek szerint: 1. A Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 81. (1) bekezdése alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízza a Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációját, hogy a 99 évre ingyenesen használatukba kerülő Mária Valéria Óvodában az önkormányzat kötelező óvodai nevelési feladatai közül lássák el az alábbiakat: A Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja vállalja: Az óvoda nyitva áll a történelmi egyházakhoz tartozó és felekezeten kívüli, minden harmadik életévét betöltött hódmezővásárhelyi gyermek előtt, akinek a szülei egyetértenek azzal, hogy gyermekük keresztény neveltetésben részesüljön. Gondoskodnak a történelmi egyházak tanítása szerinti hitoktatásról, a szülők erre vonatkozó igényének felmérését követően. Az óvoda gyermeklétszámát a későbbiekben is a jelenlegi óvodások számával azonos szinten, a 175 fős maximális létszám keretein belül, 7 csoportban biztosítja. Biztosítja a Waldorf-jellegű csoport további működtetését, a nevelési program keresztény alapelvek szerinti átdolgozását követően. Az óvoda a gyermekek felvételét legkésőbb az önkormányzati óvodákra a Közgyűlés által meghatározott városi beiratkozási időszak végéig lebonyolítja. A csoportlétszámok kialakítása során figyelembe veszik a városi létszámátlagokat. Az átadás-átvétel időpontjában az óvodába beíratott gyermekek óvodai nevelésének teljes időtartamára az óvoda jelenleg érvényben lévő nevelési programja szerinti nevelését biztosítja. Az óvodai nevelést a Mária Valéria Óvodában a Közoktatási törvény előírásainak megfelelően ingyenesen biztosítják a gyermekek részére. Igénybe veszik a Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvényben foglaltak szerinti költségvetési hozzájárulást, és mint intézményfenntartó mindent megtesznek annak érdekében, hogy az intézmény működését további források igénybevételével biztosítsák. Gondoskodnak arról, hogy a Mária Valéria Óvoda autonómiáját megőrizve Hódmezővásárhely óvodai hálózatának a szerves része marad.

6 I/B kötet 5.oldal 2. A szerződő felek rögzítik, hogy jelen közoktatási megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja által kiadott egyetértő nyilatkozat. 3. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város vállalja: A Mária Valéria Óvodába járó gyermekek részére szükség szerint a Nevelési Tanácsadó és Logopédia szolgáltatásait ingyenesen biztosítja. Biztosítja a nagycsoportos korú gyermekek számára úszásoktatás céljára Hód- Strand Kft. létesítményeinek ingyenes használatát. Biztosítja, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által a pedagógusok továbbképzésének támogatására kiírt pályázatokon az intézményben nem közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusok részt vehetnek. Az óvoda működését érintő jogszabályi változásokról az önkormányzati fenntartású intézményekkel azonos módon és mértékben tájékoztatja az intézményt. A Polgármesteri Hivatal oktatási intézmények pályázatait koordináló irodája segítséget nyújt az óvoda által benyújtandó pályázatokkal kapcsolatosan, az önkormányzati fenntartású intézményekkel azonos feltételek szerint. A jövőben kialakításra kerülő E-hivatali rendszerben közvetlen kapcsolatot biztosít a Polgármesteri Hivatallal az óvoda számára. Az önkormányzat a Költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatáson felül a Közgyűlés évenként meghozott döntése alapján anyagi támogatást nyújt az intézmény zavartalan működésének biztosítása érdekében. 4. Az ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, továbbá a Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvény előírásai az irányadók. A felek megállapodnak abban, hogy ezen megállapodás teljesítése során felmerülő vitás kérdéseket először tárgyalás útján próbálják rendezni, amely tárgyalásról hiteles feljegyzést, illetőleg jegyzőkönyvet készítenek. A peren kívül nem rendezhető jogvitáik eldöntésére felek a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 5. Felek ezen közoktatási megállapodást az évi LXXIX. törvény 81.. alapján augusztus 01. napjától számítottan 25 tanévre kötik. A meghosszabbításról a felek a közoktatási megállapodás lejárata előtt 3 hónappal döntenek, amennyiben a tárgyalásokra vonatkozó kezdeményezés nem történik, a közoktatási megállapodás automatikusan további 25 évre meghosszabbodik. 6. Jelen közoktatási megállapodás érvényes létrejöttéhez Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének hozzájárulása szükséges. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése.Kgy. számú határozatával jelen közoktatási megállapodást jóváhagyta.

7 I/B kötet 6.oldal Ezen három (3) számozott oldalból álló megállapodást felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. Hódmezővásárhely, november.. A Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja képviseletében Rauscher Alice Dóra OP Általános Főnöknő.. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Lázár János Polgármester

8 I/B kötet 7.oldal 2. számú melléklet HASZNÁLATI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.; képviseli: Dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő), mint Használatba adó- továbbiakban: Használatba adó, másrészről az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja (Kőszeg, Bajcsy Zsilinszky u. 16.; képviseli: Rauscher Alice Dóra O.P., általános főnöknő; bírósági nyilvántartásba vétel száma: Vas Megyei Bíróság Pk /1995), mint Használatba vevő- továbbiakban: Használatba vevő-között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) Szerződő felek jelen szerződés előzményeként megállapítják, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 300/2005. (05.12.) Kgy. sz. határozatában kinyilvánította abbéli szándékát, hogy a Mária Valéria Óvoda fenntartói jogát a 2006/2007. tanévtől átadja a Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának. 2.) Szerződő felek jelen szerződés előzményeként megállapítják, hogy A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. (2) bekezdésére tekintettel- amelynek értelmében közoktatási intézményt a Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett egyházi jogi személy alapíthat és tarthat fenn- a Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja kinyilvánította abbéli szándékát, hogy a Mária Valéria Óvoda fenntartói jogát a 2006/2007. tanévtől át kívánja venni Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatától. 3.) Szerződő felek megállapítják továbbá, hogy jelen szerződés előzményeként szolgál a felek között létrejött és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kgy. sz. határozatával jóváhagyott közoktatási megállapodás. 4.) Használatba adó kizárólagos tulajdonát képezi Hódmezővásárhely belterület hrsz-ú, természetben Hódmezővásárhely, Virág u. 2. sz. alatt található, 4247 m² területű óvodaépület. 5.) Jelen szerződéssel Használatba adó használatba adja, Használatba vevő használatba veszi 4. pontban meghatározott óvodaépületet 99 évre, augusztus 1. napjától július hó 31. napjáig tartó határozott időre. Amennyiben Használatba vevő az oktatási tevékenységével felhagy, az ingyenes használat megszűnik és az ingatlant vissza kell adni Használatba adónak. 6.) Felek megállapodnak abban, hogy Használatba adó térítésmentesen adja Használatba vevő használatába a 4. pont szerinti óvodaépületet. Felek rögzítik, hogy a Használatba adó azért adja térítésmentesen használatba az óvoda épületét, hogy ezzel lehetővé tegye Használatba vevő számára, hogy az oktatási tevékenységet ingyenesen, tandíj fizetése nélkül biztosítsa a gyermekek részére. Felek megállapodnak abban, hogy a használat teljes tartama alatt köteles Használatba vevő az oktatást ingyenesen végezni.

9 I/B kötet 8.oldal 7.) Használatba vevő csak és kizárólag a felek között létrejött közoktatási megállapodásban meghatározott oktatási célokra használhatja az óvodaépületet. Ettől eltérő tevékenységet a Használatba vevő csak a Használatba adó előzetes írásbeli hozzájárulásával folytathat. 8.) Használatba vevő kötelessége megfizetni a használatba adott épület használatával összefüggő valamennyi közüzemi díjat. Használatba vevő köteles gondoskodni az óvodaépület állagmegóvásáról, karbantartásáról. Használatba vevő tudomásul veszi, hogy a használati jogviszony időtartama alatt felmerülő felújítási, beruházási, korszerűsítési, átalakítási munkákat a Használatba adó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet, a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzéséről is Használatba vevő köteles gondoskodni. 9.) Használatba adó Használatba vevő tulajdonába adja az ingatlan tényleges átadásakor készített leltárban szereplő ingóságokat, berendezési tárgyakat. A Mosolygós Gyermekért Alapítvány (Hódmezővásárhely, Virág u. 2., adószám: ;) beruházásából megszerzett ingóságok, eszközök jegyzéke alapján az ingatlan tényleges átadásakor használatba adási nyilatkozat készül, amellyel az abban felsorolt ingóságok Használatba vevő használatába kerülnek. 10.) Használatba adó Használatba vevő használatába az ingatlant az épület tényleges átadáskor készített jegyzőkönyvben rögzített állapotban adja át. 11.) Használatba vevő felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes használat következménye. 12.) Használatba adó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Használatba vevő az óvodaépületet a 7. ponttól eltérő célra használja, vagy a fenntartási, állagmegóvási, karbantartási kötelezettségét elmulasztja. 13.) Használatba vevő az óvodaépület használatát a Használatba adó engedélye nélkül másnak át nem adhatja. Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a használati jogviszony megszűnésekor az óvodaépületet rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba visszaadja Használatba adónak. A használati jogviszony tartama alatt az óvodaépületen végzett beruházások értékét Használatba vevő semmilyen jogcímen nem követelheti, valamint használati jogviszony megszűnésekor a használatba adott óvodaépület helyett más ingatlan használatára nem tarthat igényt. 14.) Használatba vevő kötelezettséget vállal az óvodaépület használatával kapcsolatosan előírt tűzrendészeti, balesetvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi, valamint az ingatlan rendeltetésszerű használatával kapcsolatos egyéb hatósági szabályok, előírások maradéktalan betartására, továbbá az óvodaépület előtti utcafront takarítására, csúszásmentesítésére. 15.) Használatba adó jogosult jelen szerződésből eredő, Használatba vevő használati jogviszonyával kapcsolatos kötelezettségek teljesítését ellenőrizni. 16.) Jelen szerződés aláírói kijelentik, hogy a szerződő fél nevében a szerződés megkötésére teljes jogkörrel rendelkeznek. 17.) Szerződő felek az esetleges vitás kérdéseket igyekeznek elsődlegesen békés úton rendezni. Arra az esetre, amennyiben ez nem vezet eredményre, kikötik a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

10 I/B kötet 9.oldal 18.) Jelen megállapodás érvényes létrejöttéhez Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének hozzájárulása szükséges. Jelen szerződést Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.. Kgy. számú határozata hagyta jóvá. 19.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. Hódmezővásárhely, november.. dr. Lázár János polgármester Használatba adó Rauscher Alice Dóra általános főnöknő Használatba vevő

11 I/B kötet 10.oldal 3. számú melléklet TOVÁBBFOGLALKOZTATÁSRA IRÁNYULÓ MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.; képviseli: Dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő), mint Fenntartó- továbbiakban: Fenntartó, másrészről az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja (Kőszeg, Bajcsy Zsilinszky u. 16.; képviseli: Rauscher Alice Dóra O.P., általános főnöknő; bírósági nyilvántartásba vétel száma: Vas Megyei Bíróság Pk /1995. sz.), mint Leendő Fenntartó- továbbiakban: Leendő Fenntartó-között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) Szerződő felek jelen megállapodás előzményeként megállapítják, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 300/2005. (05.12.) Kgy. sz. határozatában kinyilvánította abbéli szándékát, hogy a Mária Valéria Óvoda fenntartói jogát a 2006/2007. tanévtől átadja a Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának. 2.) Szerződő felek jelen megállapodás előzményeként megállapítják, hogy A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. (2) bekezdésére tekintettel- amelynek értelmében közoktatási intézményt a Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett egyházi jogi személy alapíthat és tarthat fenn- a Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja kinyilvánította abbéli szándékát, hogy a Mária Valéria Óvoda fenntartói jogát a 2006/2007. tanévtől át kívánja venni Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatától. 3.) Szerződő felek megállapítják, hogy jelen szerződés előzményeként szolgál a felek között létrejött és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kgy. sz. határozatával jóváhagyott közoktatási megállapodás. 4.) Szerződő felek megállapítják továbbá, hogy a jogutódlással történő továbbfoglalkoztatás során a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) vonatkozó rendelkezéseinek Kjt. 25/A. valamint 25/B. - alkalmazása során kölcsönösen együttműködve járnak el. 5.) A Kjt. 25/A. -ában foglaltak értelmében a munkáltató átadásra kerülő szervezete, illetve tevékenysége keretében foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az átadás időpontjában megszűnik. Az átadás időpontja július 31. napja. 6.) Leendő Fenntartó vállalja, hogy az 5. pontban meghatározott időponttól - tekintettel a Kjt. 25/A. (3) bekezdésében továbbá jelen megállapodásban - az érintett közalkalmazottakkal munkaszerződést köt.

12 I/B kötet 11.oldal 7.) A jelenlegi munkáltatói jogkör gyakorlója a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor az érintetteknek közalkalmazotti igazolást ad ki az évi XXXIII. tv. 36. (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően. 8.) Leendő Fenntartó a közalkalmazotti igazolás tartalmát önmagára, mint munkáltatóra hitelesnek és kötelezőnek ismeri el. 9.) Leendő Fenntartó az érintettekkel munkaszerződésüket közalkalmazotti jogviszonyuk teljes időtartamának figyelembevételével, jogfolytonossági elveknek megfelelően köti meg, amely munkaszerződésben Leendő Fenntartó által az alábbiakban felsoroltak feltétlenül biztosításra kerülnek: 1./ az érintettek bérbesorolásának változatlanul hagyásával az önkormányzati fenntartású oktatási intézményekkel összhangban figyelembe veszi és megadja a közalkalmazotti bérbesorolás szerinti bért; 2./ betöltött munkakörök változatlanul hagyása; 3./ a közalkalmazottakat megillető havi étkezési térítési díj kifizetése; 4./ a közalkalmazottakat megillető 50%-os utazási kedvezmény biztosítása; 5./ az évi XXXIII. törvényben (Kjt.) a közalkalmazottak részére megállapított évenkénti alap, és pótszabadság mértéke; 6./ esedékes jubileumi jutalom kifizetése; 7./ a 0. havi fizetés kifizetése. 10.) Fenntartó vállalja, amennyiben a továbbfoglalkoztatás ellenére a volt közalkalmazotton kívül álló okból, a volt közalkalmazott munkaviszonya megszűnik és önkormányzati intézményben vállal ismételten munkát, a Leendő Fenntartó által fenntartott Óvodában töltött időt is közalkalmazotti jogviszonynak ismeri el. 11.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével, illetve a munkaviszony létesítésével összefüggő, Kjt.-ben meghatározott tájékoztatási kötelezettségüknek határidőben történő teljesítése során kölcsönösen együttműködve járnak el. 12.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével, illetve a munkaviszony létesítésével összefüggő, jogszabályban meghatározott szervek felé történő bejelentések során kölcsönösen együttműködnek. 13.) Jelen szerződés aláírói kijelentik, hogy a szerződő fél nevében a szerződés megkötésére teljes jogkörrel rendelkeznek. 14.) Szerződő felek az esetleges vitás kérdéseket igyekeznek elsődlegesen békés úton rendezni. Arra az esetre, amennyiben ez nem vezet eredményre, kikötik a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. 15.) Jelen szerződést érvényes létrejöttéhez Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének hozzájárulása szükséges. Jelen szerződést Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kgy. számú határozata hagyta jóvá.

13 I/B kötet 12.oldal 16.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kjt., az Mt., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. Hódmezővásárhely, november. dr. Lázár János Polgármester, Fenntartó Rauscher Alice Dóra Általános főnöknő, Leendő Fenntartó

14 I/B kötet 13.oldal Tárgy: A Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges Közoktatási Megállapodás jóváhagyása HATÁROZATI JAVASLAT 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a Mária Valéria Óvoda fenntartói jogával kapcsolatban mellékelt közoktatási megállapodást. 2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott közoktatási megállapodást aláírni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, november 10. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatot kapja: 1.) Dr. Lázár János polgármester 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző 3.) PH Közgazdasági Iroda 4.) PH Polgármesteri Iroda Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 5.) PH Jegyzői Iroda, Jogi Csoport 6.) Érintett intézmény 7.) Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja 8.) Irattár

15 I/B kötet 14.oldal Tárgy: A Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges Használati szerződés jóváhagyása HATÁROZATI JAVASLAT 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a Mária Valéria Óvoda fenntartói jogával kapcsolatban mellékelt használati szerződést. 2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott használati szerződést aláírni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, november 10. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatot kapja: 1.) Dr. Lázár János polgármester 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző 3.) PH Közgazdasági Iroda 4.) PH Polgármesteri Iroda Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 5.) PH Jegyzői Iroda, Jogi Csoport 6.) Érintett intézmény 7.) Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja 8.) Irattár

16 I/B kötet 15.oldal Tárgy: A Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges Továbbfoglalkoztatásra irányuló megállapodás jóváhagyása HATÁROZATI JAVASLAT 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a Mária Valéria Óvoda fenntartói jogával kapcsolatban a mellékelt Továbbfoglalkoztatásra irányuló megállapodást. 2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott továbbfoglalkoztatásra irányuló megállapodást aláírni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, november 10. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatot kapja: 1.) Dr. Lázár János polgármester 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző 3.) PH Közgazdasági Iroda 4.) PH Polgármesteri Iroda Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 5.) PH Jegyzői Iroda, Jogi Csoport 6.) Érintett intézmény 7.) Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja 8.) Irattár

17 I/B kötet 16.oldal

18 I/B kötet 17.oldal

19 I/B kötet 18.oldal

20 I/B kötet 19.oldal Iktatószám: /2005. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A hódmezővásárhelyi hrsz alatt nyilvántartott, 270 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésre történő kijelölése Az anyagot készítette: Lakosságszolgálati Iroda Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

21 I/B kötet 20.oldal Ikt.sz.: /2005. Tárgy: A hódmezővásárhelyi hrsz alatt nyilvántartott, 270 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésre történő kijelölése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a hódmezővásárhelyi hrsz alatt nyilvántartott, 270 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. A jelzett ingatlan a kishomoki városrészben található. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a szomszédos ingatlan tulajdonosa részéről vételi szándék érkezett a hódmezővásárhelyi hrsz alatt nyilvántartott ingatlanra vonatkozóan. A Műszaki Iroda /2005. számú szakvéleménye szerint az ingatlan értékesítésének városrendezési szempontból nincs akadálya. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy mint a tulajdonosi jogok gyakorlója hozza meg döntését az ingatlan eladásával kapcsolatosan. Hódmezővásárhely, október25. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester országgyűlési képviselő

22 I/B kötet 21.oldal Tárgy: A hódmezővásárhelyi hrsz alatt nyilvántartott, 270 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésre történő kijelölése H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a hódmezővásárhelyi hrsz alatt nyilvántartott, 270 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant értékesítésre "A" változat: kijelöli "B" változat: nem jelöli ki Az "A" változat elfogadása esetén a Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan a szükséges lépéseket tegye meg. Hódmezővásárhely, november 10. Dr. Lázár János sk. polgármester Határozatot kapja: 1./ dr.lázár János polgármester 2./ dr. Korsós Ágnes jegyző 3./ PH Lakosságszolgálati Iroda Lakás és Helyiséggazdálkodási Csoport 4./ PH Műszaki Iroda 5./ PH Közgazdasági Iroda 6./ Irattár

23 I/B kötet 22.oldal

24 I/B kötet 23.oldal

25 I/B kötet 24.oldal

26 I/B kötet 25.oldal

27 I/B kötet 26.oldal Iktatószám: /2005. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az AVOP pályázatokhoz kapcsolódó, az EU Önerő Alaphoz benyújtott pályázat támogatása. Az anyagot készítette: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városstratégiai Iroda Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy:

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Intézkedési terv a Dömötör Géza Óvoda és a Tornyai János Általános Iskola fenntartói jogának átadásáról Az anyagot készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyar utca 13. szám alatti óvodaépület használati szerződéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyar utca 13. szám alatti óvodaépület használati szerződéséről E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyar utca 13. szám alatti óvodaépület használati szerződéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-i rendkívüli ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A támogatása óvoda építésére,

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 105/2016. (IV.28.) határozata A támogatása óvoda építésére, fejlesztésére

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának 010. május 13. 7. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 53/010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának átadás-átvétele 54/010. (V. 13.) Kgy. Szigetvár

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

Előterjesztés. Ingatlanhasználati szerződés az általános iskolák és az önkormányzat között

Előterjesztés. Ingatlanhasználati szerződés az általános iskolák és az önkormányzat között Előterjesztés Ingatlanhasználati szerződés az általános iskolák és az önkormányzat között Biatorbágyon a 2012/13-as tanévtől a Biatorbágy, Karinthy F. u. 4. szám alatti ingatlanban a Ritsmann Pál Német

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti ingatlan ingyenes használatára Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Sorszám: IV/12. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási Szentes Város Jegyzőjétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az Eperjes

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat

41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat 41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat A dr. Marek József Szakközépiskola (Mohács) és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium (Mohács) feladatellátásának átadás-átvétele 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Vásártér ingyenes használatba adása N-01 Postagalamb Egyesület, V-250 Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület

Részletesebben

110/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Fenntartói jog átadása FENNTARTÓI JOG ÁTADÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS

110/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Fenntartói jog átadása FENNTARTÓI JOG ÁTADÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 110/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat Fenntartói jog átadása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó fenntartói

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 248/1999./ X.25./ számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 248/1999./ X.25./ számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 248/1999./ X.25./ számú h a t á r o z a t a a hajléktalanok részére személyes gondoskodást nyújtó intézmények fenntartói jogának átruházásáról. A Közgyûlés 1./

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2006. (VI....) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Kozma József alpolgármester

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. DECEMBER 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1126-6/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat intézményi

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2016. Témafelelős: Szigeti Miklós

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2016. Témafelelős: Szigeti Miklós Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-7807-4/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós Tárgy: Hozzájárulás támogatási kérelem benyújtásához és óvodai feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására 14253287 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/4.121-2/2015. Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

együttesen Szerződő felek között az alulírott helyen és napon a következő feltételek mellett PREAMBULUM

együttesen Szerződő felek között az alulírott helyen és napon a következő feltételek mellett PREAMBULUM EGYÜTTMŰKÖDÉSI és INGATLANHASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS (egységes szerkezetbe foglalt) 1. számú módosítása amely létrejött egyrészről a: Név: Biatorbágy Város Önkormányzata Székhely: 2051 Biatorbágy, Baross

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére amely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.) számlaszáma: 11731001-15587086,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS a köznevelési intézmények települési nemzetiségi önkormányzati fenntartásba vételével összefüggő intézményi átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2010. (I.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /545/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szín-Vonal Alapfokú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 224/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Főváros Szabó Ervin

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 27-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Megállapodás a BM-EGYMI tanulóival szemben fennálló étkezési térítési

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szentes Kossuth Lajos u. 18. szám

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez Ügyiratszám: 53.591/2011.v111. Ügyintéző: File János NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maii: humanalpolg@nyiregvhaza.hu

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Javaslat a Rónafalui Művelődési Ház Rónafaluért Baráti Társaság részére történő ingyenes használatba adására

Javaslat a Rónafalui Művelődési Ház Rónafaluért Baráti Társaság részére történő ingyenes használatba adására 14254048 1425 4048 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.784-2/2016. Javaslat a Rónafalui Művelődési Ház Rónafaluért Baráti Társaság részére történő ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

Előterjesztés 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére

Előterjesztés 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére Előterjesztés 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: I. A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása II. Feladat-ellátási

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Hódmezővásárhely, belterület 10178/17 hrsz alatt kialakításra kerülő,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 3-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat Előterjesztő: Polgármester Iktatószám: 8476-23/2011. Tárgy: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás Melléklet: 1 db Határozati javaslat Készítette: Szociális, Családvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról Biatorbágy Város önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2013. (IX.26.) önkormányzati határozatával döntött a Boldog Gizella Alapítvánnyal

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 18-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgár Város Önkormányzata és a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet között létrejött haszonkölcsön szerződés

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 18-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 18-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 18-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói jogának átadása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal

ELŐTERJESZTÉS. Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal ELŐTERJESZTÉS Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete több éve működik együtt a Boldog Gizella Alapítvánnyal annak érdekében, hogy

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás kötése Iktatószám: 5181/2015 A napirend előterjesztője:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Szociális

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez Ügyiratszám: SZOC-9280-1j2015. Ügyintéző: dr. Vachler Péter Előterjesztés - a Közgyűléshez a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése,

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére Tárgy: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás módosítása Előterjesztést

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Az Életfa Kulturális Alapítványnak Békés Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötésére irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2008. (V.23.)Kt. határozatával döntött az intézményeknél történő létszámcsökkentésekről.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2008. (V.23.)Kt. határozatával döntött az intézményeknél történő létszámcsökkentésekről. Szentes Város Alpolgármestere 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-12027/2008. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A helyi önkormányzatok

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

MEGÁLLAPODÁS közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 1 2 Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati határozata Az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervnél foglalkoztatott intézményvezető és könyvtáros közalkalmazotti

Részletesebben

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524'510; FAX: +3642 514-501 ALPOLGÁRMESTERE E MAIL: HUMANALPOLG@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 2.078j2013.VIII. Ügyintéző:

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti:Mezőfi

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

13/2013. ( ) Kgy.h.

13/2013. ( ) Kgy.h. 13/2013. (02. 01.) Kgy.h. Döntés a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Exner Leó Óvoda létrehozásáról valamint az alapító okirat elfogadásáról HATÁROZAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Részletesebben

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ,.. ,.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése ~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT ALPOLGÁRMESTERE -- ----~:{i

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS ....napirendi pont POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a hatályban lévő közérdekű kötelezettségvállalásokról, illetve új közérdekű kötelezettségvállalások szervezéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 251/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az ingyenes könyvtárhasználat

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 12-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 12-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 12-i ülésére 8. Tárgy: Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel peren kívüli egyezség megkötése Az előterjesztést

Részletesebben

polgármester jogi szakreferens

polgármester jogi szakreferens Előterjesztő: Készítette: Dr. Juhász Hajnalka jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kazincbarcikai Tagintézménye által használt személygépjárművek Klebelsberg

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből 31. Előterjesztés által fenntartott Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet által használt,

Részletesebben

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére Pusztaszer Község Polgármesterétől Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 05. november 6-ai ülésére Tárgy: Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 28-i ülésére Tárgy: Oktatási ingatlanok használati szerződése Sorszám: IV/9 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Pénzügyi Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben