Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 10-i ülésére beterjesztett anyagok I/B. kötet Tartalomjegyzék Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges megállapodások jóváhagyása 1 A hódmezővásárhelyi hrsz alatt nyilvántartott, 270 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésre történő kijelölése 19 Az AVOP pályázatokhoz kapcsolódó, az EU Önerő Alaphoz benyújtott pályázat támogatása. 26 Partneri együttműködési szerződés Hódmezővásárhely város és Bereck község között 39 Tiszteletbeli polgár cím adományozása 44 Nyugdíjas Lakópark Kht. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása 47 Kovács-Küry Időskorúak Otthona alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 52 Kovács-Küry Időskorúak Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 57 HÓD-MENZA Kht. energia auditjához szükséges önrész biztosítása 62 A Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának meghatározása (egységes szerkezetben) 66 Tájékoztató a 444/2005; 445/2005; 446/2005; 447/2005; 448/2005; (08.11.) Kgy. határozatok végrehajtásáról. 73 Belső Ellenőrzés évi munkaterve 79

2 I/B kötet 1.oldal Iktatószám: /2005. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges megállapodások jóváhagyása Az anyagot készítette: Jegyzői Iroda Jogi Csoport Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Rauscher Alice Dóra OP általános főnöknő

3 I/B kötet 2.oldal Száma: /2005. Tárgy: Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges megállapodások jóváhagyása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a május 12. napján tartott rendes ülésén hozott 300/2005. (05.12.) Kgy. sz. határozatával kinyilvánította abbéli szándékát, hogy a Mária Valéria Óvoda fenntartói jogát a 2006/2007 tanévtől átadja a Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának és felkérte a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Az ütemtervben, valamint a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően megtörtént a tervezett intézkedéshez szükséges szakértői vélemények beszerzése: az Óvoda fenntartói jogának átadásával kapcsolatban az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő véleménye jelen előterjesztéshez csatoltan található. Összegzésében a szakértő megállapította, hogy az Óvodát fenntartójának megváltozása után nem választó szülők és gyermekeik számára nem jelent majd aránytalan terhet a másik kettő, közelben lévő óvodába járás. Mindkét másik óvodaépületben továbbra is biztosított lesz a szolgáltatás megfelelő szinten történő ellátása. A Megyei Önkormányzat csatolt szakvéleménye szintén megállapította, hogy Önkormányzatunk a fenntartói jog tervezett átadása során a továbbiakban is megfelelő színvonalon gondoskodik az óvodai szolgáltatásról, továbbá utal arra, hogy a közoktatási feladatellátásra vonatkozó határozat a megyei fejlesztési tervben foglalt alapelveknek megfelel, a feladatellátás összhangban van a fejlesztési terv célkitűzéseivel. Az előterjesztés mellékletét képezik azok a megállapodások, melyek ahhoz szükségesek, hogy a fenntartói jog átadására a 2006/2007-os tanévtől sor kerülhessen, nevezetesen a közoktatási megállapodás, az ingatlanra vonatkozó használati szerződés, valamint a továbbfoglalkoztatásra irányuló megállapodás megkötése, melyeknek érvényességéhez a Közgyűlés jóváhagyása szükséges. A október 27. napján tartott rendkívüli Közoktatási Bizottsági ülésen a fenti megállapodások megtárgyalásra és az előterjesztett formában elfogadásra kerültek. Jelen előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz. Az első határozati javaslat az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt, Önkormányzatunk és a Domonkos Nővérek közötti Közoktatási megállapodás jóváhagyását tartalmazza: A Közoktatási megállapodásban foglaltak szerint az óvoda a jelenlegi gyermeklétszámmal azonos szinten működik, a csoportlétszámok kialakításánál pedig a városi létszámátlagokat figyelembe veszik. Az intézmény nyitva áll majd valamennyi, a történelmi egyházakhoz tartozó és felekezeten kívüli gyermek előtt, akik 3. életévüket betöltötték, gondoskodnak hitoktatásukról is. A meglévő Waldorf csoport működését továbbra is biztosítják, a nevelési program átdolgozását követően. Önkormányzatunk egyúttal biztosítja az intézményben nevelt óvodások részére a Nevelési Tanácsadó és Logopédia szolgáltatásainak, valamint a Hód-Strand Kft. létesítményeinek ingyenes igénybe vételét, az intézmény dolgozóinak a Közgyűlés által kiírt pedagógus-

4 I/B kötet 3.oldal továbbképzési pályázaton történő részvételét, garantálja a Polgármesteri Hivatal segítségnyújtását a működés területén információk nyújtásával. A második határozati javaslat az előterjesztéshez mellékletként csatolt Hódmezővásárhely, Virág u. 2. szám alatti ingatlan Domonkos Nővérek részére történő használatba adásáról szóló Használati megállapodás jóváhagyását tartalmazza. A használati szerződéssel Önkormányzatunk 99 évre térítésmentesen a Nővérek használatába kívánja adni az óvodaingatlant azért, hogy lehetővé tegye a Leendő Fenntartó számára, hogy az oktatási tevékenységet ingyenesen, tandíj fizetése nélkül biztosítsa a gyermekek számára. A megállapodás rögzíti, hogy az épület használatával összefüggő valamennyi közüzemi díjat Használatba vevő köteles megfizetni, továbbá ő köteles az épület állagmegóvásáról, karbantartásáról gondoskodni. Önkormányzatunk az épületben található és az ingatlan tényleges átadásakor készített leltárban szereplő eszközöket, ingóságokat használatba vevő tulajdonába adja. A Mosolygós Gyermekért Alapítvány a beruházásából megszerzett eszközöket használatba adási nyilatkozattal használatba adja. A harmadik határozati javaslat az előterjesztés 3. számú mellékleteként csatolt, Önkormányzatunk és a Domonkos Nővérek közötti Továbbfoglalkoztatásra irányuló megállapodás jóváhagyását tartalmazza. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) 25/A. -a értelmében a közalkalmazotti jogviszony megszűnik a törvény erejénél fogva abban az esetben, ha a munkáltató egy része vagy egésze a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatóhoz kerül átadásra. Az átvevő munkáltató köteles a közalkalmazottakkal munkaszerződést kötni. Ez oly módon került a megállapodásban rögzítésre, hogy július 31. napján az érintettek közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a jogfolytonosság biztosítása érdekében pedig augusztus 1. napjától munkaszerződésük hatályba lép. A törvény garanciális szabályokat rögzít a munkabér tekintetében, amelyet a megállapodás továbbiakkal egészít ki: havi étkezési térítési díj kifizetése, 50%-os utazási kedvezmény biztosítása, esedékes jubileumi jutalom, 0. havi fizetés biztosítása. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a mellékelt határozati javaslatok elfogadására. Hódmezővásárhely, november 10. Dr. Lázár János sk. polgármester

5 I/B kötet 4.oldal 1. számú melléklet KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.), mint közszolgáltatás ellátására kötelezett megrendelő, képviseletében Dr. Lázár János polgármester másrészről az Árpád-házi Szent Margitról elnevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja (címe: Kőszeg, Bajcsy-Zs. u. 16., bírósági nyilvántartásba vétel száma: Vas Megyei Bíróság Pk /1995.) képviseletében Rauscher Alice Dóra OP általános főnöknő - között az alulírott napon a következő feltételek szerint: 1. A Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 81. (1) bekezdése alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízza a Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációját, hogy a 99 évre ingyenesen használatukba kerülő Mária Valéria Óvodában az önkormányzat kötelező óvodai nevelési feladatai közül lássák el az alábbiakat: A Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja vállalja: Az óvoda nyitva áll a történelmi egyházakhoz tartozó és felekezeten kívüli, minden harmadik életévét betöltött hódmezővásárhelyi gyermek előtt, akinek a szülei egyetértenek azzal, hogy gyermekük keresztény neveltetésben részesüljön. Gondoskodnak a történelmi egyházak tanítása szerinti hitoktatásról, a szülők erre vonatkozó igényének felmérését követően. Az óvoda gyermeklétszámát a későbbiekben is a jelenlegi óvodások számával azonos szinten, a 175 fős maximális létszám keretein belül, 7 csoportban biztosítja. Biztosítja a Waldorf-jellegű csoport további működtetését, a nevelési program keresztény alapelvek szerinti átdolgozását követően. Az óvoda a gyermekek felvételét legkésőbb az önkormányzati óvodákra a Közgyűlés által meghatározott városi beiratkozási időszak végéig lebonyolítja. A csoportlétszámok kialakítása során figyelembe veszik a városi létszámátlagokat. Az átadás-átvétel időpontjában az óvodába beíratott gyermekek óvodai nevelésének teljes időtartamára az óvoda jelenleg érvényben lévő nevelési programja szerinti nevelését biztosítja. Az óvodai nevelést a Mária Valéria Óvodában a Közoktatási törvény előírásainak megfelelően ingyenesen biztosítják a gyermekek részére. Igénybe veszik a Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvényben foglaltak szerinti költségvetési hozzájárulást, és mint intézményfenntartó mindent megtesznek annak érdekében, hogy az intézmény működését további források igénybevételével biztosítsák. Gondoskodnak arról, hogy a Mária Valéria Óvoda autonómiáját megőrizve Hódmezővásárhely óvodai hálózatának a szerves része marad.

6 I/B kötet 5.oldal 2. A szerződő felek rögzítik, hogy jelen közoktatási megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja által kiadott egyetértő nyilatkozat. 3. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város vállalja: A Mária Valéria Óvodába járó gyermekek részére szükség szerint a Nevelési Tanácsadó és Logopédia szolgáltatásait ingyenesen biztosítja. Biztosítja a nagycsoportos korú gyermekek számára úszásoktatás céljára Hód- Strand Kft. létesítményeinek ingyenes használatát. Biztosítja, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által a pedagógusok továbbképzésének támogatására kiírt pályázatokon az intézményben nem közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusok részt vehetnek. Az óvoda működését érintő jogszabályi változásokról az önkormányzati fenntartású intézményekkel azonos módon és mértékben tájékoztatja az intézményt. A Polgármesteri Hivatal oktatási intézmények pályázatait koordináló irodája segítséget nyújt az óvoda által benyújtandó pályázatokkal kapcsolatosan, az önkormányzati fenntartású intézményekkel azonos feltételek szerint. A jövőben kialakításra kerülő E-hivatali rendszerben közvetlen kapcsolatot biztosít a Polgármesteri Hivatallal az óvoda számára. Az önkormányzat a Költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatáson felül a Közgyűlés évenként meghozott döntése alapján anyagi támogatást nyújt az intézmény zavartalan működésének biztosítása érdekében. 4. Az ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, továbbá a Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvény előírásai az irányadók. A felek megállapodnak abban, hogy ezen megállapodás teljesítése során felmerülő vitás kérdéseket először tárgyalás útján próbálják rendezni, amely tárgyalásról hiteles feljegyzést, illetőleg jegyzőkönyvet készítenek. A peren kívül nem rendezhető jogvitáik eldöntésére felek a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 5. Felek ezen közoktatási megállapodást az évi LXXIX. törvény 81.. alapján augusztus 01. napjától számítottan 25 tanévre kötik. A meghosszabbításról a felek a közoktatási megállapodás lejárata előtt 3 hónappal döntenek, amennyiben a tárgyalásokra vonatkozó kezdeményezés nem történik, a közoktatási megállapodás automatikusan további 25 évre meghosszabbodik. 6. Jelen közoktatási megállapodás érvényes létrejöttéhez Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének hozzájárulása szükséges. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése.Kgy. számú határozatával jelen közoktatási megállapodást jóváhagyta.

7 I/B kötet 6.oldal Ezen három (3) számozott oldalból álló megállapodást felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. Hódmezővásárhely, november.. A Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja képviseletében Rauscher Alice Dóra OP Általános Főnöknő.. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Lázár János Polgármester

8 I/B kötet 7.oldal 2. számú melléklet HASZNÁLATI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.; képviseli: Dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő), mint Használatba adó- továbbiakban: Használatba adó, másrészről az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja (Kőszeg, Bajcsy Zsilinszky u. 16.; képviseli: Rauscher Alice Dóra O.P., általános főnöknő; bírósági nyilvántartásba vétel száma: Vas Megyei Bíróság Pk /1995), mint Használatba vevő- továbbiakban: Használatba vevő-között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) Szerződő felek jelen szerződés előzményeként megállapítják, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 300/2005. (05.12.) Kgy. sz. határozatában kinyilvánította abbéli szándékát, hogy a Mária Valéria Óvoda fenntartói jogát a 2006/2007. tanévtől átadja a Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának. 2.) Szerződő felek jelen szerződés előzményeként megállapítják, hogy A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. (2) bekezdésére tekintettel- amelynek értelmében közoktatási intézményt a Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett egyházi jogi személy alapíthat és tarthat fenn- a Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja kinyilvánította abbéli szándékát, hogy a Mária Valéria Óvoda fenntartói jogát a 2006/2007. tanévtől át kívánja venni Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatától. 3.) Szerződő felek megállapítják továbbá, hogy jelen szerződés előzményeként szolgál a felek között létrejött és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kgy. sz. határozatával jóváhagyott közoktatási megállapodás. 4.) Használatba adó kizárólagos tulajdonát képezi Hódmezővásárhely belterület hrsz-ú, természetben Hódmezővásárhely, Virág u. 2. sz. alatt található, 4247 m² területű óvodaépület. 5.) Jelen szerződéssel Használatba adó használatba adja, Használatba vevő használatba veszi 4. pontban meghatározott óvodaépületet 99 évre, augusztus 1. napjától július hó 31. napjáig tartó határozott időre. Amennyiben Használatba vevő az oktatási tevékenységével felhagy, az ingyenes használat megszűnik és az ingatlant vissza kell adni Használatba adónak. 6.) Felek megállapodnak abban, hogy Használatba adó térítésmentesen adja Használatba vevő használatába a 4. pont szerinti óvodaépületet. Felek rögzítik, hogy a Használatba adó azért adja térítésmentesen használatba az óvoda épületét, hogy ezzel lehetővé tegye Használatba vevő számára, hogy az oktatási tevékenységet ingyenesen, tandíj fizetése nélkül biztosítsa a gyermekek részére. Felek megállapodnak abban, hogy a használat teljes tartama alatt köteles Használatba vevő az oktatást ingyenesen végezni.

9 I/B kötet 8.oldal 7.) Használatba vevő csak és kizárólag a felek között létrejött közoktatási megállapodásban meghatározott oktatási célokra használhatja az óvodaépületet. Ettől eltérő tevékenységet a Használatba vevő csak a Használatba adó előzetes írásbeli hozzájárulásával folytathat. 8.) Használatba vevő kötelessége megfizetni a használatba adott épület használatával összefüggő valamennyi közüzemi díjat. Használatba vevő köteles gondoskodni az óvodaépület állagmegóvásáról, karbantartásáról. Használatba vevő tudomásul veszi, hogy a használati jogviszony időtartama alatt felmerülő felújítási, beruházási, korszerűsítési, átalakítási munkákat a Használatba adó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet, a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzéséről is Használatba vevő köteles gondoskodni. 9.) Használatba adó Használatba vevő tulajdonába adja az ingatlan tényleges átadásakor készített leltárban szereplő ingóságokat, berendezési tárgyakat. A Mosolygós Gyermekért Alapítvány (Hódmezővásárhely, Virág u. 2., adószám: ;) beruházásából megszerzett ingóságok, eszközök jegyzéke alapján az ingatlan tényleges átadásakor használatba adási nyilatkozat készül, amellyel az abban felsorolt ingóságok Használatba vevő használatába kerülnek. 10.) Használatba adó Használatba vevő használatába az ingatlant az épület tényleges átadáskor készített jegyzőkönyvben rögzített állapotban adja át. 11.) Használatba vevő felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes használat következménye. 12.) Használatba adó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Használatba vevő az óvodaépületet a 7. ponttól eltérő célra használja, vagy a fenntartási, állagmegóvási, karbantartási kötelezettségét elmulasztja. 13.) Használatba vevő az óvodaépület használatát a Használatba adó engedélye nélkül másnak át nem adhatja. Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a használati jogviszony megszűnésekor az óvodaépületet rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba visszaadja Használatba adónak. A használati jogviszony tartama alatt az óvodaépületen végzett beruházások értékét Használatba vevő semmilyen jogcímen nem követelheti, valamint használati jogviszony megszűnésekor a használatba adott óvodaépület helyett más ingatlan használatára nem tarthat igényt. 14.) Használatba vevő kötelezettséget vállal az óvodaépület használatával kapcsolatosan előírt tűzrendészeti, balesetvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi, valamint az ingatlan rendeltetésszerű használatával kapcsolatos egyéb hatósági szabályok, előírások maradéktalan betartására, továbbá az óvodaépület előtti utcafront takarítására, csúszásmentesítésére. 15.) Használatba adó jogosult jelen szerződésből eredő, Használatba vevő használati jogviszonyával kapcsolatos kötelezettségek teljesítését ellenőrizni. 16.) Jelen szerződés aláírói kijelentik, hogy a szerződő fél nevében a szerződés megkötésére teljes jogkörrel rendelkeznek. 17.) Szerződő felek az esetleges vitás kérdéseket igyekeznek elsődlegesen békés úton rendezni. Arra az esetre, amennyiben ez nem vezet eredményre, kikötik a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

10 I/B kötet 9.oldal 18.) Jelen megállapodás érvényes létrejöttéhez Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének hozzájárulása szükséges. Jelen szerződést Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.. Kgy. számú határozata hagyta jóvá. 19.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. Hódmezővásárhely, november.. dr. Lázár János polgármester Használatba adó Rauscher Alice Dóra általános főnöknő Használatba vevő

11 I/B kötet 10.oldal 3. számú melléklet TOVÁBBFOGLALKOZTATÁSRA IRÁNYULÓ MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.; képviseli: Dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő), mint Fenntartó- továbbiakban: Fenntartó, másrészről az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja (Kőszeg, Bajcsy Zsilinszky u. 16.; képviseli: Rauscher Alice Dóra O.P., általános főnöknő; bírósági nyilvántartásba vétel száma: Vas Megyei Bíróság Pk /1995. sz.), mint Leendő Fenntartó- továbbiakban: Leendő Fenntartó-között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) Szerződő felek jelen megállapodás előzményeként megállapítják, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 300/2005. (05.12.) Kgy. sz. határozatában kinyilvánította abbéli szándékát, hogy a Mária Valéria Óvoda fenntartói jogát a 2006/2007. tanévtől átadja a Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának. 2.) Szerződő felek jelen megállapodás előzményeként megállapítják, hogy A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. (2) bekezdésére tekintettel- amelynek értelmében közoktatási intézményt a Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett egyházi jogi személy alapíthat és tarthat fenn- a Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja kinyilvánította abbéli szándékát, hogy a Mária Valéria Óvoda fenntartói jogát a 2006/2007. tanévtől át kívánja venni Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatától. 3.) Szerződő felek megállapítják, hogy jelen szerződés előzményeként szolgál a felek között létrejött és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kgy. sz. határozatával jóváhagyott közoktatási megállapodás. 4.) Szerződő felek megállapítják továbbá, hogy a jogutódlással történő továbbfoglalkoztatás során a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) vonatkozó rendelkezéseinek Kjt. 25/A. valamint 25/B. - alkalmazása során kölcsönösen együttműködve járnak el. 5.) A Kjt. 25/A. -ában foglaltak értelmében a munkáltató átadásra kerülő szervezete, illetve tevékenysége keretében foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az átadás időpontjában megszűnik. Az átadás időpontja július 31. napja. 6.) Leendő Fenntartó vállalja, hogy az 5. pontban meghatározott időponttól - tekintettel a Kjt. 25/A. (3) bekezdésében továbbá jelen megállapodásban - az érintett közalkalmazottakkal munkaszerződést köt.

12 I/B kötet 11.oldal 7.) A jelenlegi munkáltatói jogkör gyakorlója a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor az érintetteknek közalkalmazotti igazolást ad ki az évi XXXIII. tv. 36. (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően. 8.) Leendő Fenntartó a közalkalmazotti igazolás tartalmát önmagára, mint munkáltatóra hitelesnek és kötelezőnek ismeri el. 9.) Leendő Fenntartó az érintettekkel munkaszerződésüket közalkalmazotti jogviszonyuk teljes időtartamának figyelembevételével, jogfolytonossági elveknek megfelelően köti meg, amely munkaszerződésben Leendő Fenntartó által az alábbiakban felsoroltak feltétlenül biztosításra kerülnek: 1./ az érintettek bérbesorolásának változatlanul hagyásával az önkormányzati fenntartású oktatási intézményekkel összhangban figyelembe veszi és megadja a közalkalmazotti bérbesorolás szerinti bért; 2./ betöltött munkakörök változatlanul hagyása; 3./ a közalkalmazottakat megillető havi étkezési térítési díj kifizetése; 4./ a közalkalmazottakat megillető 50%-os utazási kedvezmény biztosítása; 5./ az évi XXXIII. törvényben (Kjt.) a közalkalmazottak részére megállapított évenkénti alap, és pótszabadság mértéke; 6./ esedékes jubileumi jutalom kifizetése; 7./ a 0. havi fizetés kifizetése. 10.) Fenntartó vállalja, amennyiben a továbbfoglalkoztatás ellenére a volt közalkalmazotton kívül álló okból, a volt közalkalmazott munkaviszonya megszűnik és önkormányzati intézményben vállal ismételten munkát, a Leendő Fenntartó által fenntartott Óvodában töltött időt is közalkalmazotti jogviszonynak ismeri el. 11.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével, illetve a munkaviszony létesítésével összefüggő, Kjt.-ben meghatározott tájékoztatási kötelezettségüknek határidőben történő teljesítése során kölcsönösen együttműködve járnak el. 12.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével, illetve a munkaviszony létesítésével összefüggő, jogszabályban meghatározott szervek felé történő bejelentések során kölcsönösen együttműködnek. 13.) Jelen szerződés aláírói kijelentik, hogy a szerződő fél nevében a szerződés megkötésére teljes jogkörrel rendelkeznek. 14.) Szerződő felek az esetleges vitás kérdéseket igyekeznek elsődlegesen békés úton rendezni. Arra az esetre, amennyiben ez nem vezet eredményre, kikötik a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. 15.) Jelen szerződést érvényes létrejöttéhez Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének hozzájárulása szükséges. Jelen szerződést Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kgy. számú határozata hagyta jóvá.

13 I/B kötet 12.oldal 16.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kjt., az Mt., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. Hódmezővásárhely, november. dr. Lázár János Polgármester, Fenntartó Rauscher Alice Dóra Általános főnöknő, Leendő Fenntartó

14 I/B kötet 13.oldal Tárgy: A Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges Közoktatási Megállapodás jóváhagyása HATÁROZATI JAVASLAT 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a Mária Valéria Óvoda fenntartói jogával kapcsolatban mellékelt közoktatási megállapodást. 2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott közoktatási megállapodást aláírni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, november 10. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatot kapja: 1.) Dr. Lázár János polgármester 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző 3.) PH Közgazdasági Iroda 4.) PH Polgármesteri Iroda Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 5.) PH Jegyzői Iroda, Jogi Csoport 6.) Érintett intézmény 7.) Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja 8.) Irattár

15 I/B kötet 14.oldal Tárgy: A Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges Használati szerződés jóváhagyása HATÁROZATI JAVASLAT 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a Mária Valéria Óvoda fenntartói jogával kapcsolatban mellékelt használati szerződést. 2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott használati szerződést aláírni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, november 10. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatot kapja: 1.) Dr. Lázár János polgármester 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző 3.) PH Közgazdasági Iroda 4.) PH Polgármesteri Iroda Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 5.) PH Jegyzői Iroda, Jogi Csoport 6.) Érintett intézmény 7.) Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja 8.) Irattár

16 I/B kötet 15.oldal Tárgy: A Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges Továbbfoglalkoztatásra irányuló megállapodás jóváhagyása HATÁROZATI JAVASLAT 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a Mária Valéria Óvoda fenntartói jogával kapcsolatban a mellékelt Továbbfoglalkoztatásra irányuló megállapodást. 2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott továbbfoglalkoztatásra irányuló megállapodást aláírni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, november 10. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatot kapja: 1.) Dr. Lázár János polgármester 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző 3.) PH Közgazdasági Iroda 4.) PH Polgármesteri Iroda Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 5.) PH Jegyzői Iroda, Jogi Csoport 6.) Érintett intézmény 7.) Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja 8.) Irattár

17 I/B kötet 16.oldal

18 I/B kötet 17.oldal

19 I/B kötet 18.oldal

20 I/B kötet 19.oldal Iktatószám: /2005. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A hódmezővásárhelyi hrsz alatt nyilvántartott, 270 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésre történő kijelölése Az anyagot készítette: Lakosságszolgálati Iroda Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

21 I/B kötet 20.oldal Ikt.sz.: /2005. Tárgy: A hódmezővásárhelyi hrsz alatt nyilvántartott, 270 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésre történő kijelölése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a hódmezővásárhelyi hrsz alatt nyilvántartott, 270 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. A jelzett ingatlan a kishomoki városrészben található. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a szomszédos ingatlan tulajdonosa részéről vételi szándék érkezett a hódmezővásárhelyi hrsz alatt nyilvántartott ingatlanra vonatkozóan. A Műszaki Iroda /2005. számú szakvéleménye szerint az ingatlan értékesítésének városrendezési szempontból nincs akadálya. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy mint a tulajdonosi jogok gyakorlója hozza meg döntését az ingatlan eladásával kapcsolatosan. Hódmezővásárhely, október25. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester országgyűlési képviselő

22 I/B kötet 21.oldal Tárgy: A hódmezővásárhelyi hrsz alatt nyilvántartott, 270 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésre történő kijelölése H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a hódmezővásárhelyi hrsz alatt nyilvántartott, 270 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant értékesítésre "A" változat: kijelöli "B" változat: nem jelöli ki Az "A" változat elfogadása esetén a Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan a szükséges lépéseket tegye meg. Hódmezővásárhely, november 10. Dr. Lázár János sk. polgármester Határozatot kapja: 1./ dr.lázár János polgármester 2./ dr. Korsós Ágnes jegyző 3./ PH Lakosságszolgálati Iroda Lakás és Helyiséggazdálkodási Csoport 4./ PH Műszaki Iroda 5./ PH Közgazdasági Iroda 6./ Irattár

23 I/B kötet 22.oldal

24 I/B kötet 23.oldal

25 I/B kötet 24.oldal

26 I/B kötet 25.oldal

27 I/B kötet 26.oldal Iktatószám: /2005. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az AVOP pályázatokhoz kapcsolódó, az EU Önerő Alaphoz benyújtott pályázat támogatása. Az anyagot készítette: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városstratégiai Iroda Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:34520/2013. Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár könyvtári dokumentumállományának, pályázatainak és a pályázatokhoz kapcsolódó eszközök

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóváhagyása. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

Társulási Megállapodás

Társulási Megállapodás Társulási Megállapodás mikrotérségi óvoda és bölcsőde közös fenntartására 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) amely létrejött egyrészről Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.)

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet HISZK Gregus Máté Tagintézmény Gorzsai Tangazdaság fejlesztési tervének

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014. szeptember

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek 139. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CLIV. törvény A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 7. szám 2008. április 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 43/2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen

Részletesebben

Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásiról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III tv-ben

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 372/2014.(XI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. november 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Zsigmondy Béla ZRt. 2008. I. félévi számviteli beszámolója... 2

Részletesebben

TARTALO M M UTAT Ó a 2010. december 15-i testületi ülésről

TARTALO M M UTAT Ó a 2010. december 15-i testületi ülésről TARTALO M M UTAT Ó a 2010. december 15-i testületi ülésről 1. Szentgotthárd Város és önkormányzati intézményei 2011-2016. évekre vonatkozó középtávú Energetikai Stratégiai Terve 2. Tiszteletdíjakból képzett

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 25. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án du. 16 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. december 19-én, 16 órai kezdettel

Részletesebben