Horváth bva PSZAF S MÁJ 21. Iktatószám:^ T^f^-fiS /2Q1 2- V 4'". '

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Horváth bva PSZAF0000021935S3 2012 MÁJ 21. Iktatószám:^ T^f^-fiS /2Q1 2- V 4'". '"

Átírás

1 V 4'". ' Ikt.szám: /2012 Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS A?-.?.SSA./20\2 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: , adószám: képviseli: Tarjánné dr. Molnár Eleonóra ügyvezető igazgató, mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), másrészről a Duna Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1037 Budapest, Zay utca 24.) cégjegyzékszám: Cg , adószám: , fizetési számlaszám: képviseli: vezérigazgató, mint Szállító (a továbbiakban Szállító) (Megrendelő és Szállító a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: Előzmények PSZAF S3 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Érkezett: Érkeztetési szám: MÁJ 21. Iktatószám:^ T^f^-fiS /2Q1 2- Megrendelő KNT 02/12 azonosító számon Személygépkocsik szállítása" tárgyában hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján. A közbeszerzési eljárás /. részének nyertese Szállító lett. 1. Értelmező rendelkezések Jelen Szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: a) Szerződés: a Felek között létrejött jelen megállapodás, amelyet Szerződés formájában rögzítettek és aláírtak, beleértve annak összes mellékletét. Jelen Szerződés az Előzmények pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás Dokumentációjával, valamint az eljárás során feltett kiegészítő tájékoztatás kérésekkel és az azokra adott válaszokkal, továbbá a Szállító nyertes ajánlatával együttesen értelmezendő és alkalmazandó. b) Dokumentáció: az Előzmények pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás Ajánlati dokumentációja, mely tartalmazza a közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívását is. c) Ellenszolgáltatás: a Szerződés tárgyát képező Termékek és a Szerződés alapján a Szállító által nyújtandó szolgáltatások ára. d) Termékek: mindazon Szerződéses javak, amelyeket a Szállító a Szerződés alapján szállít. e) Szolgáltatások: a Szerződés alapján a Szállító által a termékek leszállításán túl nyújtandó dokumentálási, jótállási, alkatrész ellátási, assistance szolgáltatási és egyéb kötelezettség. f) Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontán közvetlenül részt vesz, kivéve azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag szállítót, építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót. g) Érintettek: Megrendelő, Szállító, az f) pontban körülírt személyek vagy szervezetek valamint a teljesítésben részt vevő egyéb személyek vagy szervezetek. 2. A Szerződés tárgya, mennyisége A szerződés tárgya 2 db, a 8002/2007. (XI. 21.) MeHVM tájékoztató 6. számú függelékében meghatározott 6. személygépjármű kategóriába tartozó, jelen Szerződés /. számú mellékletében meghatározott paraméterekkel és felszereltséggel rendelkező Skoda Octavia Ambition 1.6 I személygépkocsi szállítása forgalomba és üzembe helyezett állapotban. A személygépkocsik a következő színben és kárpittal kerülnek átadásra: KNT 02/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - 1. rész Szállítási szerződés / /7 oldat Horváth bva

2 Ezüstszürke metál szín, Variety autóbelső - Ambition Onyx szövet. 3. A Szerződés hatálya és időtartama Jelen Szerződést a Felek a 4.2. pontban foglalt teljesítési határidőnek megfelelő határozott tartamra hozzák létre, azzal, hogy a Szerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba és mindaddig hatályban marad, amíg Felek a Szerződésből eredő kötelezettségeiket nem teljesítik, vagy a Szerződés bármely okból meg nem szűnik. 4. A teljesítés helye és a teljesítési határidő 4.1. A teljesítés (a jármüvek átadás-átvételének) helye: 1037 Budapest, Zay utca A teljesítés (a jármüvek átadás-átvételének) határideje: legkésőbb a Szerződés hatályba lépésétől számított 120 naptári nap, azaz szeptember A teljesítés módja 5.1. Szállító átadó telephelyének (1037 Budapest, Zay utca 24.) alkalmasnak kell lennie arra, hogy az átadásátvétel alkalmával Megrendelő a személygépkocsik valamennyi, típusbizonyítványban szereplő szerkezeti elemének vizsgálatát végrehajtsa, a mért adatokat a gyártó által kiadott tűréshatárral összevesse. Tűréshatáron túli mérési eredmény esetén Megrendelő jogosult az átvételt megtagadni. Szállító köteles Megrendelőt az átadás-átvétel tervezett időpontját megelőzően 20 munkanappal korábban írásban értesíteni annak idejéről. Megrendelő az értesítés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül írásban köteles elfogadni vagy elutasítani az időpontot azzal, hogy elutasítás esetén (a szállítási határidőn belül) köteles új időpontot javasolni. Megrendelő a Szállító által az értesítésben megadott adatok alapján a forgalomba helyezéshez szükséges, Szállító által meghatározott dokumentumokat, az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül a Szállítónak köteles átadni. Szállító a gépkocsikat érvényes hatósági jelzésekkel, környezetvédelmi igazolólappal, kötelező KRESZtartozékokkal, valamint a szükséges okmányokkal, garancia- és szerviz dokumentációval, valamint gyári kulcsokkal együtt adja át. Szállító valamennyi gépkocsihoz magyar nyelvű kezelési utasítást köteles átadni. A gépkocsikhoz a Szállító l-l teljes garnitúra téli gumiabroncsot biztosít az alábbiak szerint: Semperit Speed- Grip (1 garnitúra 4 db). Valamennyi átadott gépkocsiról (és az azzal együtt átadott tartozékokról, dokumentumokról) tételes átadásátvételi jegyzőkönyv készül. Megrendelő az átadás-átvételt követő 5 munkanapon belül köteles az átvett személygépkocsikat a Szállító telephelyéről elszállítani. Ezen időtartam alatt a Szállító köteles díjmentesen biztosítani a személygépkocsik telephelyén történő, az irányadó szakmai követelményeknek megfelelő tárolását. A kárveszélyviselés ezen időtartam alatt a Szállítót terheli, azzal, hogy mentesül a kárfelelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kár rajta kívül álló, elháríthatatlan okból következett be Szállító a jótállás teljes tartama alatt assistance szolgáltatást biztosít, az /. számú mellékletben meghatározott tartalommal. 6. A teljesítés igazolása 6.1. A teljesítés napja megegyezik azzal a nappal, amelyen Szállító valamennyi gépkocsit a Szerződésben foglaltak szerint átadta Megrendelő a teljesítést követő 15 napon belül állít ki teljesítési igazolást Megrendelő részéről a teljesítés igazolására jogosult személy: Garamszegi István. 7. Ellenszolgáltatás, Fizetési feltételek 7.1. Ellenszolgáltatás A személygépkocsik és a Szállító által nyújtott kapcsolódó szolgáltatások ára Ft Ft Áfa, mindösszesen Ft. Az ár részletezését jelen Szerződés 2. számú melléklete (Adminisztratív melléklet - Szállító kereskedelmi ajánlata) tartalmazza. A fenti ár kötött, az a Szerződés tartama alatt nem módosítható. Az ár - a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díja illetve a vagyonszerzési illeték kivételével - tartalmazza a Termékek előállításával, szállításával, behozatalával, valamint azok forgalomba és üzembe helyezésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget (vám, adók, díjak, kötelező felszerelések és egyéb tartozékok ára, hatósági jelzések, műszaki vizsga, környezetvédelmi felülvizsgálat díja, törzskönyv, stb.). Szállító az ekként meghatározott áron felül a Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen egyéb követelést nem támaszt, kivéve a Megrendelő esetleges késedelmes fizetéséből eredő késedelmi kamatkövetelést, illetve a jogszabály által biztosított esetleges kártérítési igényt. 2/7 oldal KNT 02/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - I. rész Szállítási szerződés

3 7.2. Fizetési feltételek Szállító a Teljesítési igazolás birtokában jogosult számla kiállítására Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXV1I. törvénynek (a továbbiakban: Áfa tv.) megfelelő számlán fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás azonosító számát (KNT 02/12) és a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát: KS..J.&<?:A A / Szállító a személygépkocsik szerint részletezett számlát egy példányban, a Teljesítés Megrendelő általi elfogadását (Teljesítési igazolás kiállítása) követően köteles Megrendelőhöz eljuttatni. A számlához csatolni kell a Teljesítési igazolás egy másolati példányát Megrendelő a kifizetést az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. - ában foglaltaknak megfelelően teljesíti Szállító - az Art. 36/A. -ában foglaltaknak megfelelően - amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a fizetési határidő figyelembevételével Megrendelőhöz benyújtja az adóhatóság által kiállított együttes adóigazolást. Ebben az esetben az adóigazolás a számla mellékletét képezi A fizetési határidő a szerződésnek megfelelően kiállított és szükséges mellékletekkel rendelkező számla kézhezvételétől számított 30 nap. Megrendelő a számlát az azon megjelölt - ennek hiányában a jelen Szerződésben rögzített - fizetési számlára, átutalással egyenlíti ki a Kbt ban meghatározottak szerint. Amennyiben a számlán feltüntetett fizetési határidő a fenti határidőtől rövidebb, vagy a számla vagy valamely melléklete nem felel meg a jogszabályban illetve jelen Szerződésben foglaltaknak, a számlát a Megrendelő pénzügyi teljesítés nélkül jogosult visszaküldeni, mely eset nem minősül a fizetés késedelmes teljesítésének. A fizetési határidő a számla és mellékletei ismételt beérkezésétől számítva újrakezdődik Megrendelő előleget nem fizet A kifizetés pénzneme magyar forint. A fizetés napja megegyezik azzal a nappal, amely napon a Magyar Államkincstár a Megrendelő számláját megterheli A fizetés késedelmes teljesítése esetén Szállító a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult. 8. Alvállalkozók 8.1. A Szerződést a Szállítónak (nyertes ajánlattevő vagy közös ajánlattevők) kell teljesítenie A teljesítés során Szállító a benyújtott ajánlatában foglaltak szerint vehet igénybe Alvállalkozót. A Szerződés teljesítésében 10 %-ot meghaladó mértékben Alvállalkozó nem vesz részt A teljesítés során Szállító a benyújtott ajánlatában foglaltak szerinti Alvállalkozó(k) személyében történő bármilyen változtatást előzetesen egyeztetni köteles a Megrendelővel. Az alvállalkozói kör bármilyen változtatására csak a Kbt. rendelkezései szerint van lehetőség Megrendelő az Alvállalkozóval, illetve Alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban, teljesítésükért a Szállító úgy felel, mintha azt teljes egészében maga végezte volna. 9. Jótállás, szavatosság 9.1. Szállító szavatosságot vállal, hogy az általa szállított Termékek és teljesített Szolgáltatások a Dokumentáció közbeszerzési műszaki leírásának, valamint a Megrendelő által elfogadott ajánlatának megfelelnek Szállító a mindenkori anyag- és technikai színvonalnak megfelelően garantálja az általa leszállított Termékek minőségét a megadott technikai paramétereknek megfelelően. Szállító az általa leszállított személygépkocsikra az átadás-átvétel napjától számított 36 hónap időtartamra vállal teljes körű jótállást, azzal, hogy a karoszszéria-elemekre - az alkatrészek és a munkadíj vonatkozásában egyaránt térítésmentesen - 12 év időtartamú átrozsdásodás elleni jótállást biztosít Szállító szavatosságot vállal és Megrendelő nem köteles vizsgálni, hogy a Szállító által leszállított Termékek és az általa nyújtott Szolgáltatások jogtiszták (per-, teher- és igénymentesek), továbbá, hogy mindazon jogokkal rendelkezik, amelyek a Termékek jogszerű átadását, illetve a szolgáltatások nyújtását lehetővé teszik Amennyiben Megrendelő jelen Szerződés szerinti jogszerzését illetve jogainak zavartalan gyakorlását a Szállító jogszavatossága ellenére harmadik személy joga akadályozza, Megrendelő választása szerint jogosult Szállítót megfelelő határidő tűzésével felhívni a tehermentesítésre, eljárhat maga a tehermentesítés érdekében a Szállító költségére, illetve alkalmazhatja a lehetetlenülés jogkövetkezményeit. Amennyiben Megrendelő a lehetetlenülés jogkövetkezményét alkalmazza, akkor meghiúsulási kötbérre jogosult, kötbért meghaladó esetleges kárigényének fenntartása mellett. KNT 02/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - 1. rész Szállítási szerződés 3/7 oldal 3 J

4 10. Hibás illetve késedelmes teljesítés Szállító hibásan teljesít, ha az általa leszállított személygépkocsi(k) a teljesítés időpontjában nem felel(nek) meg a jelen Szerződésben, vagy jogszabályban,vagy a vonatkozó szabványokban, hatósági dokumentumokban meghatározott tulajdonságoknak. Hibás teljesítésnek minősül különösen, ha Szállító nem a Szerződésben rögzített típust / gyártmányt vagy nem a Szerződésben rögzített felszereltséggel szállítja. A hibás teljesítésért a Szállító felelősséggel tartozik Hibás teljesítés esetén a Megrendelő - elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, - ha a Szállítónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha Szállító a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az előírt feltételekkel nem tud eleget tenni, Megrendelő elállhat a Szerződéstől, vagy annak egy részétől. Amennyiben a kijavításra vagy a kicserélésre a teljesítési határidő lejártát követően kerül sor, Megrendelő késedelmi kötbért érvényesít a Szállítóval szemben. Megrendelő a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a Szállítónak megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a Szállító magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt Amennyiben a Szállító a jelen Szerződés szerinti bármely kötelezettségét neki felróható okból határidőben nem vagy nem megfelelően teljesíti, Megrendelő a jelen pont szerinti kötbérösszegekre jogosult azzal, hogy a Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti A kötbér mértéke: - késedelmes teljesítés esetén: a szerződésszegéssel érintett Termékmennyiség áfa nélküli értékének 1 %-a minden naptári napra, de legfeljebb az ár áfa nélküli összegének 30 %-a; - hibás teljesítés esetén: a szerződésszegéssel érintett Termékmennyiség áfa nélküli értékének 20 %-a; - meghiúsulás esetén: a Szerződés áfa nélküli értékének 30 %-a A Szállítónak felróható okból történő 30 napot meghaladó teljesítési késedelem esetén Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben Megrendelő a Szerződés áfa nélküli értékének 30 %-ával megegyező összegű meghiúsulási kötbérre jogosult A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje A nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól A kötbér esedékessé válik - késedelem esetén a tényleges teljesítés időpontjával, vagy a Megrendelő által gyakorolt elállás/felmondás időpontjával, vagy amikor a kötbér eléri a késedelmi kötbérre meghatározott maximális mértéket; - hibás teljesítés esetén a hibás Termék(ek) Megrendelő általi átvételével, mellyel egy időben Megrendelő írásban rögzíti a hibás teljesítés tényét; - a Szerződésben meghatározott esetekben az elállás, felmondás napjával, illetve a lehetetlenülés megállapításával A Megrendelő jogosult kötbér követelését az általa a Szállítónak fizetendő összegbe beszámítani. Amennyiben a Megrendelőnek a Szállító nem teljesítése miatt nem keletkezik fizetési kötelezettsége, vagy a kötbér összege a kifizetendő ellenérték összegét meghaladja, Megrendelő a fizetendő kötbér összegéről írásban tájékoztatja a Szállítót. Szállító a kötbér összegét 8 napon belül köteles Megrendelő Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára befizetni. 11. Azonnali hatályú felmondás és elállás A Szállító szándékos vagy súlyos szerződésszegése esetén Megrendelő azonnali hatályú felmondással élhet, mely esetben érvényesíti a meghiúsulásból eredő, pontban foglalt mértékű kötbérigényét, továbbá ezt meghaladó valamennyi kárigényét. Szállító súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben nem az ajánlatában meghatározottak szerint teljesít, Megrendelő általi felhívást és határidőtűzést követően ismételten nem tesz eleget tájékoztatási vagy válaszadási kötelezettségének Megrendelő a Szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Szállító kárát megtéríteni Ha Szállító ellen felszámolási eljárás indul, illetve maga ellen csődeljárást vagy csődegyezséget kezdeményezett, vagy egyéb módon megállapíthatóan fizetésképtelenné válik, ezen tényekről a tudomására jutást követően haladéktalanul írásban értesíti Megrendelőt. Megrendelő e tények alapján a teljesítés megkezdését megelőzően elállásra, a teljesítés megkezdését követően a Szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult. Megrendelő a Ptk. rendelkezései alapján kivétel nélkül köteles a szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő szerződésszegés esetén az ebből eredő kárának megtérítését kezdeményezni. 4/7 oldal KNT 02/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - 1. rész Szállítási szerződés

5 11.4. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek a szerződésszegés következményeként megilletik. 12. Vis maior Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötést követően bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet a Szerződő felek nem láthattak előre és nem háríthattak el, amely nem vezethető vissza egyikük saját hibájára vagy gondatlanságára sem. Ilyen események lehetnek különösen a következők: háború, forradalom, tűzvész, természeti katasztrófa, vesztegzár, bejelentett vonatkozó általános sztrájk. A vis maior tényét igazoltatni kell az illetékes Gazdasági Kamara által, amennyiben van ilyen Ha vis maior áll elő, az érintett Félnek haladéktalanul írásban értesíteni kell a másik Felet a helyzetről és a helyzet okáról. Ha a másik Fél írásban másképpen nem rendelkezik, folytatni kell a jelen Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítését az ésszerűség határáig, és az összes ésszerű, a vis maior esemény által nem érintett eszközt fel kell használni a teljesítés érdekében. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a hatvan (60) napot, Megrendelő jogosult a Szerződéstől részlegesen vagy teljesen elállni anélkül, hogy a Szállítóval szemben kártérítési kötelezettség terhelné. 13. Jogutódlás Minden jelen Szerződésből adódó jog és kötelezettség jogosítani, illetve kötelezni fogja Megrendelő jogutódait. Szállító a személyében bekövetkező jogutódlásról köteles a Megrendelőt a jogutódlást elhatározó döntés meghozatalakor, vagy az azt előidéző jogi tény bekövetkezésekor haladéktalanul írásban értesíteni. Megrendelő hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Szállító jogutódja jelen Szerződés szerinti pozícióját átvállalhassa, amely hozzájárulást a Megrendelő indokolatlanul nem tagadhat meg. Indokolt a hozzájárulás megtagadása különösen, ha a jogutód személye a szerződésszerű teljesítést nem vagy a Megrendelő számára kedvezőtlenebb feltételekkel teszi lehetővé. 14. Együttműködés, értesítések 14.1 A Szerződés teljesítése során Felek kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, valamennyi lényeges tényről és körülményről, illetve ezek megváltozásáról haladéktalanul írásban kötelesek értesíteni egymást Felek nyilatkozataikat, értesítéseiket írásban postán, faxon, elektronikus úton vagy személyes kézbesítéssel juttatják el egymáshoz. Postai küldemény kézbesítettnek tekintendő a feladást igazoló tértivevényes szelvény aláírásának napján. Ha a címzett az átvételt megtagadta, a postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kell kézbesítettnek tekinteni. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (feladóhoz nem kereste" jelzéssel érkezett vissza) a postai küldeményt a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni, amennyiben pedig az nem állapítható meg, vagy a másodszori kézbesítési kísérletre nem került sor, úgy a küldemény azon a napon minősül kézbesítettnek, amikor az a feladónak visszakézbesítésre kerül. A faxon küldött irat az elküldést visszaigazoló szelvénnyel, elektronikusan továbbított információ a küldést visszaigazoló üzenettel tekintendő kézbesítettnek Kapcsolattartásra kijelölt személyek: Szállító részéről: Tel/Fax: Megrendelő részéről Tel/Fax: Ambrózi Csaba, közbeszerzési referens ; / Garamszegi István, üzemeltetési szakkoordinátor ; / A kapcsolattartók személyének megváltozása esetén Felek haladéktalanul írásban értesítik egymást. 15. Vitás ügyek elintézése, alávetés Felek a jelen Szerződésből esetlegesen fakadó jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény szerinti általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 16. Alkalmazandó jog Jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben a magyar jog az irányadó. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Kbt. és a Ptk. rendelkezéseit kell figyelembe venni. 17. A szerződés nyelve A Szerződés nyelve magyar. A Szerződéssel kapcsolatos minden nyomtatott anyagnak, levelezésnek és más okiratnak magyar nyelven kell készülnie. KNT 02/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - 1. rész Szállítási szerződés 5/7 oldal

6 18. Bizalmas információk felhasználása, titoktartás Szállító a tevékenységével összefüggésben birtokába jutott - Megréndelő működésével kapcsolatos - információt, adatot csak jelen Szerződésben szabályozott tevékenységi körében eljárva használhatja fel. Szállító a tevékenysége során birtokába jutott ilyen információkat, adatokat nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját magának, vagy más személynek közvetve vagy közvetlenül előnyt szerezzen, illetve Megrendelőnek kárt okozzon Szállító a jelen Szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a Megrendelő által bizalmasnak minősített információ, adat tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, egyben vállalja, hogy bárminemű, a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha a Szállító a tudomására jutó ilyen információkat a jelen Szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítésbe általa bevont Alvállalkozók és egyéb, a Szerződés teljesítésébe bevont személyek is a fentieknek megfelelően járnak el. 19. A szerződés módosítása Jelen Szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag a Kbt ában foglaltak alapján, a Ptk. és az egyéb vonatkozójogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történhet. 20. Egyéb rendelkezések Felek vállalják, hogy nevük, székhelyük, telefon- és faxszámuk, fizetési számlaszámuk, valamint adószámuk megváltozásáról a változás napjától számított 5 munkanapon belül, írásban tájékoztatják egymást. Ezen kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó bármilyen problémáért, ideértve az esetleges teljesítési késedelmet is, a másik Felet nem terheli felelősség Szállító köteles a jelen Szerződésben meghatározott tevékenységet a jogszabályoknak, valamint Megrendelő érdekeinek megfelelően ellátni Szállító jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul nyilatkozik arról, hogy jelen Szerződés tárgyát, a szerződéses kötelezettség ellenértékét, valamint a Szerződés egyéb lényeges tartalmi elemeit nem tekinti az üzleti titok körébe tartozó adatnak. Szállító jelen nyilatkozatát a közpénzek felhasználása ellenőrzésének lehetővé tétele céljából adja a Megrendelő számára. Megrendelő szerződéses állományában szereplő szerződések, és a hozzájuk kapcsolódó teljesítésigazolások és mellékletek maradéktalanul együtt kerülnek nyilvántartásra és irattározásra, szükség esetén megtekinthetőek, közérdekű adatnak minősülnek azzal a kitétellel, hogy az Érintettek üzleti titkai és a magánszemély adatvédelemben részesülő adatai kitakarásra kerülnek Szállító tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés és a Szerződés teljesítésére vonatkozó adatok - összhangban a Kbt ában foglaltakkal -Megrendelő honlapján közzétételre kerülnek Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg, sem a Felek sem a Szerződésben Érintettek részéről. Az illetékes szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a Szállító köteles minden segítséget a Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és a Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében Szállító vállalja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz és az annak alapján megkötött jelen Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat a teljesítést követő 5 évig megőrzi Megrendelő vállalja, hogy felkérése esetén a Szállító elvégzett tevékenységére vonatkozóan referenciaigazolást állít ki Szállító kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövetelmének csökkentésére alkalmasak Szállító vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a pont szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíti Szállító tudomásul veszi és elfogadja, hogy Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, továbbá ha Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25 %- 6/7 oldal KNT02/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - 1. rész Szállítási szerződés

7 ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek A pont szerinti felmondás esetén a Szállító a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult A külföldi adóilletőségű Szállító köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szállítóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Felek jelen Szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá 5 db egymással szó szerint megegyező példányban, melyből 3 db eredeti példány Megrendelőt, 2 db eredeti példány Szállítót illet meg. Mellékletek: /. sz. Melléklet: Műszaki melléklet (Ajánlati dokumentáció és Szállító műszaki (szakmai) ajánlata, kiegészítő tájékoztatás, stb alapján) 2. sz. Melléklet: Adminisztratív melléklet (Szállító nyilatkozatai, Kereskedelmi ajánlata, egyéb dokumentumok) 3. sz. Melléklet: Teljesítési igazolás minta Budapest, május 21. Megrendelő részéről Szállító részéről: DUNA AUTÓ Zrt 1037 Budapest, Zay u vezérigazgató Duna Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Pénzügyi ellenjegyzés: KNT 02/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - 1. rész Szállítási szerződés 7/7 oldal dr. Pócsi Bertalan

8 /. SZÁMÚ MELLÉKLET: MŰSZAKI MELLÉKLET (Ajánlati dokumentáció és Szállító műszaki (szakmai) ajánlata, kiegészítő tájékoztatás, stb alapján) KNT 02/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - 1. rész Szállítási szerződés Mellékletek

9 MŰSZAK! (SZAKMAI) AJÁNLAT 1. RÉSZ A megajánlott személygépkocsi gyártmánya, típusa: Skoda Octavia Ambition 1.6 I A megajánlott téli gumiabroncs (garnitúra:4 db) gyártmánya, típusa: Semperit Speed-Grip A megajánlott gépjárműveknek megfelelnek a 8002/2007. (XI. 21.) MeHVM tájékoztató mellékletét képező F-01-00/6 sz. állami normatíva előírásainak, valamint az Ajánlattételi felhívásban és a Dtfaim&p&cjfym, meghatározott követelményeknek.?/ví7, ^^ÜTOZrt, c m "sasa** 20. A megajánlott gépjármüvek a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - legfeljebb kilenc álla^fojüjőhejm,.yarú személygépkocsi-kategóriába tartoznak.. c 1^ W&U 20. A megajánlott gépjármüvek megfelelnek a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben mqgjíaj^ozoít ; y^t szállítás tervezett időpontjában hatályos - követelményeknek. -^^V r»' ^*** «O Zrt. n i r ~ 0t ^Pest.Zayu.24 0/L A megajánlott gépjárműveknek újak, azok forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem külföldön nem voltak, azokat bemutató, illetve próbajárműként nem használták. DU&V* AUTÓ 20..Gw ^4 20. A megajánlott gépjármű rendelkezik a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított érvényes, Porsche Hungária Kft. nevére szóló típusbizonyítvánnyal. DUWA AUTÓ Zrí ( :ÍMb... (Amennyiben a típusbizonyítvány nem Ajánlattevő nevére került kiállításra) Ajánlattevő rendelkezik a típusbizonyítvány címzettjének a típusbizonyítvány jelen közbeszerzési eljárásában való felhasználására, melyet az ajánlat 57. oldalán csatolunk. 037 Budapest, Zay u DUMA AUTÓ Zrt. lm^l^7.bu.dapest,-zay u

10 Soroló paraméterek: Hosszúság: 4569 mm Magasság: 1462 mm Szélesség: 1769 mm Tengelytáv: 2575 mm 20. íj A soroló paraméterek alátámasztására típusbizonyítvány határozata, valamint a soroló paramétereket tartalmazó vonatkozó oldalainak másolatát az ajánlat oldalain csatoljuk.?.?. í.357s A megajánlott gépjárművek műszaki paraméterei: Karosszéria-változat: limuzin Ajtók száma: 5 Motor hengerűrtartalom: 1595 cm 3 Teljesítmény: 102 LE Hajtóanyag: benzin Váltó: kézi vezérlésű, 5 fokozatú Raktér (csomagtartó) térfogata: Választható metál színek: ezüstszürke, cappucino bézs, brunello vörös, lávakék, smaragdzöld, platinaszürke, szaténszürke, antracit szürke, fekete mágia gyöngyház Választható kárpitok: fekete szövet, szürke szövet ZÍÍ Budapest, Zay u.? A felolvasólapon megadott, energetikai és környezeti hatásokra vonatkozó adatok alátámasztására - tekintettel az Ajánlati dokumentáció II. fejezet pontjában foglaltakra - a következő dokumentumokat csatoljuk: oldal Jármű szén-dioxid kibocsátása Jármű nitrogén-oxid (NO x ) kibocsátása Jármű nem-metán szénhidrogén kibocsátása A megajánlott gépjárművek (az ajánlati árban foglalt) felszereltség elemei: 71. oldal 69. oldal 69. oldal Uh UK. 037 Budapest, Zay u Felszereltség elem Igen/Nem l^ífas, egyéb információk Ködlámpa hátsó ^ Zárható üzemanyagtöltő nyílás Audió berendezés *" Vezető oldali légzsák Oldallégzsák elől Automatikus biztonsági öv (kivéve: hátsó közép>«rtflés) Indításgátló (biztosítók által elfogadotfkx*^" Állítható fejtámlák az első ülésekhpg^" Belülről állítható külső vissz^ftlantó tükrök Állítható magasságú L öyflsszítős biztonsági öv első, szélső ülésen JFűthető hátsó széj^ctő ^Dönthető háj^fulés és támla (kivéve: 4 ajtós kivitel) JBlokkoJáígátlÖ (ABS)

11 Szervokormány Belső levegökeringetés Fejtámlák a hátsó ülésekhez (kiv. középső) Utas oldali első légzsák.központi zár Pollenszűrő Állítható fejtámlák a hátsó ülésekhez (kivéve a középsőt) Elektromos ablakemelő elől Ködlámpa első Állítható magasságú vezetőülés Állítható kormányoszlop (magasság- és távolságtartással) Légkondicionáló berendezés (hővédő üveg) _ 'gen tgen >gen. Fényszórómosó Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tük Menetstabilizálás Bluetooth telefon-előkészítés kihangosíjjhjérendezéssel Kipörgésgátló vagy (részben) önzáaroifferenciálmű Riasztóberendezés ultrahangosjreförésvédelemmel Szélvédő páramentesítő fuji»k ió Oldallégzsák elöl és hjrful vagy függönylégzsák 1 Fűthető első ülése nem Parkolás segítőrendszer nem DUNA AUTÓ Zrt. ÍÜ37 Budapest, Zay u My Ski A megajánlott gépjármüvek ajánlati áron felül opcionálisan rendelhető felszereltség elemei: Felszereltség elem _j^^^tá\rks, egyéb információk Oldallégzsák elöl és hátul vagy függönylégzsák* ^ ^ ^ ^ széria Fűthető első ülések* ^^^^ Parkolás segítő rendszer 6 DUNA AUTÓ Zrt Budapest, Zayu,24J B.lks 2 amennyiben az ajánlati ár tartalmazza I amennyiben az ajánlati ár tartalmazza 4 amennyiben az ajánlati ár tartalmazza I amennyiben az ajánlati áron felül opcionálisan rendelhető I amennyiben az ajánlati áron felül opcionálisan rendelhető amennyiben az ajánlati áron felül opcionálisan rendelhető

12 A gépjármüvek átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történik. Elfogadjuk, hogy Ajánlatkérő (szerződés szerinti Megrendelő) fenntartja a jogot, hogy az átadás-átvétel alkalmával az egyes járművek a típusbizonyítványban szereplő valamennyi szerkezeti elemének festékvastagság vizsgálatát képviselőnk jelenlétében elvégezze, összehasonlítva a vizsgálat eredményét a gyártó által kiadott tűréshatáron belüliséggel. Tudomásul vesszük, hogy a tűréshatáron túli mérési eredméi 5^jtó^sGtfén_ji, J gépjármü(vek) nem kerül(nek) átvételre.,037 Surf T 2lt. íak,2, "- 2 A gépjármüvekhez biztosítjuk legalább a jogszabályban előírt garanciális és alkatrészellátási köteleze Zrt. to TSüssííIV S A gépjármüvek teljes körű garanciális és garanciaidőn túli javítása Budapesten hivatalos márkaszervizben biztosított, javításba adási hely(ek): 1037 Budapest, Zay u.24. D JWA AUTÓ Zrt \ fs r Buda PQst, Zay u. 24 M&M?.??2í** 20. Vállaljuk, hogy Ajánlatkérő (szerződés szerinti Megrendelő) székhelyétől 15 km-nél távolabbi vagy Budapest közigazgatási határán kívüli szerviz esetén Ajánlatkérő (szerződés szerinti Megrendelő) székhelyéről külön költség felszámítása nélkül elszállítjuk, majd a szerviz elvégzése után oda visszaszállítjuk a gépjárműveket. A szervizbe adás lehetőségét az átadás-átvételről számított legalább 8 évig biztosítjuk. DUNA AUTÓ Zrt r,lí -037 Budapest, Zay u ' 9n A jótállás teljes időszaka alatt - a meghibásodás jellegétől függetlenül - assistance szolgáltatást biztosítunk az alábbiak szerint: - szolgáltatás területi hatálya: Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország (csak európai része), Hollandia, Írország, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Németország, Norvégia, Olaszország, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Andorra, Finnország, Gibraltár, Görögország, Magyarország, Norvégia, Portugália - szolgáltatás tartalma: hibabejelentés alapján segélyszolgálat kiküldése, helyszíni javítás, szakszervizbe szállítás, gépkocsivezető, utasok elszállítása (rendeltetési cél, lakóhely, szálloda, stb.) vagy egyéb hazautaztatás (taxi, vasút, stb.) biztosítása, szerviz zárva tartása esetén gépjármű tárolásának biztosítása, - segélyszolgálat napi 24 órás (7/24) elérhetősége, napi 24 órás (7/24) országúti segélyszolgálat biztosítása - a kiszállási idő Magyarország területén a bejelentéstől számított: 1 óra - csereautót biztosítunk / nem biztosítunk *Csereautó Javítás időtartamára, de legfeljebb 5 munkanapra (továbbá a csatlakozó hétvégi- vagy ünnepnapokra) csereautó km-korlátozás nélkül, lehetőség szerint a Járművel megegyező kategóriában. A csereautó szolgáltatást a bejelentéstől számított 72 órán belül meg kell kezdeni, különben az ügyfél elveszíti azt a jogosultságát, hogy élhessen ezzel a szolgáltatással. Amint a meghibásodott gépjármű kijavítását a márkaszervizben befejezték, a jogosult nem tarthat j igényt továbbra is a mobilitás garanciában kiadott bérautó használatára. Továbbhasználat esetén ' a költségek az ügyfelet terhelik. A szolgáltató nem kötelezhető az azonos márkájú, kategóriájú gépjármű biztosítására. A szolgáltatásnál emellett elsődleges szempont a jogosult mobilitásának biztosítása. Területenként változó lehetőségekből adódóan, egyes esetekben várhatóan Ft-os kaució adódhatfjyj^^ A.UTÓ ~? Ulk,35?

13 A megajánlott gépjárművek rendelkeznek magyar nyelvű kezelési utasítással, amit nyertess esetén az átadás-átvétel során átadunk. ^h^'^^uto 7rt á:ja{ 20. A gyártómű rendelkezik a gyártás helyén honos - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - minőségbiztosítási rendszerrel. Az erről szóló igazolást az ajánlata/t / oldalain csatoljuk. -'UfVA JTÓ -s>_c fit 1,037? u 2 feí ^. WAJtM ' 2.'? «A megajánlott gépjármüvekre az átadás-átvételtől számított 36 hónap időtartamra Ormos vállalunk István teljes körű garanciát ^* (jótállást). A hajtásláncra 36 hónap időtartamú és/vagy km futásteljesítményhez kötötten, a karosszéria^ átrozsdásodásra 12 év időtartamú garanciát vállalunk. DUNA AUTÓ Zrt. U < 1037 Budapest, Zay u. 24. Ux( A szín és a kárpitozás kiválasztása elősegítése érdekében az ajánlathoz csatoljuk a megajánlott gépjármüvek metál színválasztékát és kárpit választékát, egyértelműen megjelölve a választható színeket és ká -Zrt. S 1037 Budapest, Zay u. 24. UW>

14 MŰSZAKI (SZAKMAI) AJÁNLAT - MÓDOSÍTOTT AJÁNLAT 1. RÉSZ A megajánlott személygépkocsi gyártmánya, típusa: Skoda Octavia Ambition 1.6 I A megajánlott téli gumiabroncs (garnitúra:4 db) gyártmánya, típusa: Semperit Speed-Grip A megajánlott gépjármüvek műszaki paraméterei: Karosszéria-változat: limuzin Ajtók száma: 5 Motor hengerűrtartalom: 1595 cm 3 Teljesítmény: 102 LE Hajtóanyag: benzin Váltó: kézi vezérlésű, 5 fokozatú Raktér (csomagtartó) térfogata: 585 I Választható metál színek: ezüstszürke, cappucino bézs, brunello vörös, lávakék, smaragdzöld, platinaszürke, szaténszürke,- antracit szürke, fekete mágia gyöngyház Választható kárpitok: fekete szövet, szürke szövet. niiku > A U UNA AUTO Zrt IÁi,..»fr k A megajánlott gépjárművek (az ajánlati árban foglalt) felszereltség elemei: Felszereltség elem Igen/Nem Leírás, egyéb információk Ködlámpa hátsó Zárható üzemanyagtöltő nyílás Audió berendezés Vezető oldali légzsák Oldallégzsák elöl Automatikus biztonsági öv (kivéve: hátsó középső ülés) Indításgátló (biztosítók által elfogadott) Állítható fejtámlák az első ülésekhez Belülről állítható külső visszapillantó tükrök Állítható magasságú, övfeszítős biztonsági öv első, szélső ülésen Fűthető hátsó szélvédő Dönthető hátsó ülés és támla (kivéve: 4 ajtós kivitel) Blokkolásgátló (ABS) Szervokormány Belső levegőkeringetés Fejtámlák a hátsó ülésekhez (kiv. középső) Utas oldali első légzsák Központi zár Pollenszűrő Állítható fejtámlák a hátsó ülésekhez (kivéve a középsőt) Elektromos ablakemelő elől Ködlámpa első Állítható magasságú vezetőülés Állítható kormányoszlop (magasság- és távolságtartással) Légkondicionáló berendezés (hővédő üveg) Fényszórómosó Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök Menetstabilizálás Bluetooth telefon-előkészítés kihangosító berendezéssel Kipörgésgátló vagy (részben) önzáró differenciálmű Riasztóberendezés ultrahangos betörésvédelemmel Szélvédő páramentesítő funkció

15 Oldallégzsák elöl és hátul vagy függönylégzsák Fűthető első ülések Parkolás segítő rendszer M; Nyertességünk esetén a személygépkocsik átadására a 1037 Budapest, Zay u.24. cím alatti átadó telephelyünkön kerül sor. n mj^r 2. Jelen módosított ajánlatunkkal nem érintett paraméterek és feltételek vonatkozásában a március 22-én órai ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatunkban foglaltakat fenntartjuk ni ia "MsSiZ"-*- u.24.

16 JEGYZŐKÖNYV *Ikt./Ref: (Ű3/20I2 a KNT 02/12,azonosító számú közbeszerzési eljárás keretében a Duna Autó'Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. ajánlattevővel lefolytatott első tárgyalási fordulóról, melynek célja a megajánlott gépjármüvek műszaki paramétereinek, felszereltségének véglegesítése (2012. április 13-án órai kezdettel) Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Ajánlatkérő nevében Horváth Éva köszönti a megjelenteket. Az eljárással kapcsolatban a következőket ismerteti: A március 28-án megküldött hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelőén ajánlattevő részben teljesítette a felhívásban megjelölt hiányosságok pótlását. Ajánlatkérő emlékezteti ajánlattevőt arra, hogy a korábban nem pótolt hiányosságok a tárgyalások befejezéséig pótolhatók. Ajánlattevő a korábban nem pótolt 7. és 8. sorszámmal jelölt hiányosságokat a tárgyaláson pótolta. Az 1. részre benyújtott Műszaki (szakmai) ajánlattal kapcsolatban: Ajánlatkérő képviselője megkérdezi, hogy az ajánlatban opcionálisan rendelhető felszereltségként megjelölt Parkolás segítő rendszer pontosan mit jelent. Ajánlattevő elmondja, hogy á parkolás segítö.rendszér élső ésjiá'tsó, hangjelzést adó és a műszerfalon megjelenő piktogramos.tadar. Ajánlattevő ajánlatkérő kérésére elmondja, hogy a nyári gumiabroncs a megajánlott felszereltségű személygépkocsi esetében acél (lemez) felnire szerelt gumiabroncs dísztárcsáyal. Ajánlattevő tájékoztatta ajánlatkérőt arról, hogy a fűthető első ülés (a megajánlott áron belül) csak deréktámasszal, valamint ülés alatti tároló rekesszel együtt rendelhető, továbbá a fűthető első ülés megrendelésével az utas ülés magassága is állíthatóvá válik. Ajánlatkérő az I. rész esetében a személygépkocsik részletes műszaki követelményeit és minimális felszereltségét a következők szerint határozza meg a többi, az Ajánlati dokumentáció Közbeszerzési műszaki leírásában foglalt feltétel változatlansága mellett: FELSZERELTSÉGRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK: A tárgyalás első fordulójában meghatározott (minimális elvárt) feíszereltség-elemek Ködlámpa, hátsó Zárható üzemanyagtöltő nyílás Audio berendezés* Vezető oldali légzsák Oldallégzsák elöl Automatikus biztonsági öv (kivéve: hátsó középső ülés) Indításgátló (biztosítók által elfogadott) Állítható fejtánilák az első illésekhez Belülről állítható külső visszapillantó tükrök Állítható magasságú, övfeszítös biztonsági öv. első, szélső ülésen Fűthető hátsó szélvédő Dönthető hátsó ülés és támla (kivéve: 4 ajtós kivitel) Blokkolásgátló (ABS) Szervokormány Belső levegőkeringetés Fejtámlák a hátsó ülésekhez (kiv. középső) Utas oldali első légzsák Központi zár Pollenszűrő Állítható fejtámlák a hátsó ülésekhez (kivéve a középsőt) ~ Elektromos ablakemelő elöl Ködlámpa első Állítható magasságú vezetőülés Állitható kormányoszlop (magasság- és távolságtartással) Légkondicionáló berendezés (hövédő üveg) Fényszórómosó Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök Menetstabilizálás Bluetooth telefon-előkészítés kihangosító berendezéssel** Kipöígésgá'tló vágy (részben) önzáró differenciálmű Riasztóberendezés ultrahangos betörésvédelemmel 1

17 Szélvédő páramentesítő funkció **'* Oldallégzsák elöl és hátul vagy függöny légzsák Fűthető első ülések Parkolás segítő rendszer "Az tititlió berendezés tekintetében Ajánlatkérő az autóba épített, CD-s rádió berendezést fogad el. **A bíuetooth teiefoit-eló'készüés tekintetében Ajánlatkérő az.autóba épített, a jelátvitelt bluetaoth csatornán keresztül biztosító kihangositó berendezést.fogad el. ***Szélvédó' páramentesítő' funkció tekintetében Ajánlatkérő élvárja, hogy a megajánlott gépjármű az utastérben rendelkezzen olyan kapcsolóval, nyomógombba., amely a szélvédő páramentesítését oldja meg (pl. levegőbefúvással, a szélvédőbe szerelt fűtőszállal, stb.). téli gumiabroncs garnitúra (4 db / garnitúra) lemez (acél) felnire szerelve A 2. részre benyújtott Műszaki fszakníai) ajánlattal kapcsolatban: Ajánlattevő ajánlatkérő kérésére elmondja, hogy a nyári gumiabroncs a megajánlott felszereltségü személygépkocsi esetében acél (lemez) felnire szerelt gumiabroncs dísztárcsával. Ajánlatkérő a 2. rész.esetében a személygépkocsik részletes műszaki követelményeit és minimális felszereltségét a következők szerint határozza meg a.többi, az Ajánlati dokumentáció Közbeszerzési műszaki leírásában foglalt feltétel változatlansága mellett: FELSZERELTSÉGRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK: A tárgyalás első fordulójában, meghatározott (minimális elvárt) felszereltség-elemek Ködlámpa hátsó Zárható üzemanyagtöltő nyílás Audió berendezés* Vezető oitali légzsák Automatikus biztonsági öv (kivéve hátsó középső ülés) Indításgátló (biztosítók által elfogadott) Állítható fejtámlák az első ülésekhez Belülről állítható külső visszapillantó tükrök Állítható magasságú, övfeszítős biztonsági öv első, szélső ülésen Fűthető hátsó szélvédő Dönthető hátsó ülés.és támla (kivéve: 4 ajtós kivitel) Blokkolásgátló (ABS) Szervokormány Belső levegögkefjngctés Fejtámlák a hátsó ülésekhez (kiv. középső) Utas oldali első légzsák Központi zár Pollenszűrő Állítható kormányoszlop (magasság- és távolságánftással) Elektromos ablakemelő elől Ködlámpa első Légkondicionáló berendezés (hővédö üveg) Oldalütközés ellen védő légzsák elöl Bluetooth telefon-előkészítés kihangositó berendezéssel** Riasztóberendezés, ultrahangos betörésvédelemmel Szélvédő páramentesítő funkció*** Oldallégzsák elöl és hátul vagy ftlggönylégzsák *Az aiulió berendezés tekintetében Ajánlatkérő áz autóba épített, CD-s rádió berendezést fogad el. **// bíuetooth telefon-előkészítés tekintetében Ajánlatkérő az autóba épített, á jelátvitelt bluetoóth csatornán keresztül.biztosító kihangositó.berendezést fogad el. ***Szélvédö páramentesítő funkció tekintetében Ajánlatkérő elvárja, hogy a megajánlott gépjármű az utastérben rendelkezzen olyan kapcsolóval, nyomógombba., amely a szélvédő páramentesítését oldja meg (pl. levógőbefúvássál, a szélvédőbe szerelt fűtőszállal, stb.). Téli gumiabrocs garnitúra (4 db / garnitúra) lemez (acél) felnire szerelve Ajánlatkérő fentiek figyelembe vételével átadja és az első tárgyalási forduló napján elektronikusan megküldi a módosított ajánlat megtételéhez szükséges kitöltendő mintákat (Ikt./Ref.: /2012) (Félolvasólap, Műszaki (szakmai) ajánlat niinta kötelezően benyújtandó része, Kereskedelmi ajánlat, Ajánlati nyilatkozat).. Amennyiben ajánlattevő a megajánlott típust vagy a felszereltség elemeken túl további paramétereket is módosítani kíván, az Ajánlati dokumentációbari meghatározott, az első tárgyalási fordulóban nem módosított 2

18 feltételeket is köteles értelemszerűen figyelembe venni, illetve az Ajánlati dokumentáció részét képező egyéb mintákat értelemszerűen alkálmazni. A módosított ajánlatot egy eredeti és egy másolati példányban, legalább az eredeti példányt roncsolásmentesen nem bontható módon összefűzve kell benyújtani. A módosított ajánlat benyújtásának határideje: április 17-én óra. A módosítotfajánlatok bontására a Kbt ában foglaltak szerint kerül sor. A tárgyalás második és harmadik fordulójára, mely a kereskedelmi ajánlat-módosítását illetve véglegesítését szolgálja, várhatóan április 20-án órai és órai kezdettel kerül sor. Ajánlatkérő a tárgyaláson kettő (2) alkalommal (szünetekkel elválasztva) ad lehetőséget az ajánlati ár, azaz a kereskedelmi ajánlat módosítására, melyek közül az utolsóként benyújtott ajánlat minősül végső ajánlatnak áz Ajánlati dokumentáció II. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint. Figyelemmel a Kbt. 92. (3) bekezdésében foglaltakra ajánlatkérő képviseletében Horváth Éva megkérdezi ajánlattevőtől, hogy hozzájárul-e ahhoz; hogy az ajánlatáról közölt információt ajánlatkérő megossza a többi ajánlattevővel is. -Amennyiben minden, tárgyalási fordulóban részt vevő ajánlattevő hozzájárulását adja az információk megosztásához, valamennyi tárgyaláson részt vett ajánlattevő részére valamennyi tárgyalási jegyzőkönyv megküldésre kerül, a mennyiben nem, úgy minden, a tárgyalási fordulóban részt vett ajánlatlevő részére csak a vele folytatott tárgyalás jegyzökönyve kerül megosztásra. Ajánlattevő az információk megosztásához hozzájárul. Aláírások: Jegyzőkönyv lezárva: 11 óra 22 perckor k.m.f. Ajánlatkérő részéről Ajánlattevő részéről dr. Pócsi Bertalan Viszoki Attila Horváth Éva Csatolva: Jelenléti ív(l lap) Meghatalmazás (I lap) 3

19 Nyilatkozat Műszaki ajánlathoz(l.rész) Alulírott,, mint a Duna Autó Zrt.(1037 Budapest, Zay u.24.) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a l.rész tekintetében megajánlott Skoda Octavia Ambition 1.6 I típusú gépjármű, típusbizonyítványban szereplő variáns-verzió kódja a következő: AABSE X01-NFM5FM5AF0060 Budapest, 2012.április 2. Duna Autó Zrt Budapest, Zay u.24. OÜNA AUTÓ Zrí. 037 Budapest, Zay u ,&tM.\. 20.

20 Nyilatkozat Műszaki ajánlathoz (l.rész) Alulírott, mint a Duna Autó Zrt.(1037 Budapest, Zay u.24.), cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az l.rész tekintetében megajánlott Skoda Octavia Ambition 1.6 I típusú gépjárművekhez megajánlott Semperit Speed-Grip típusú téli gumiabroncsok, acél felnire szerelve kerültek megajánlásra. Budapest, április 2. Duna Autó Zrt Budapest, Zay u.24. D W, A A U T f j Z r f. 037 Budapest, Zay u

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

2012 MÁJ 22. Horváth Éva. Érkezett: Ikt.szám: 26472- /2012 Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS A?:9.Á.^/2012

2012 MÁJ 22. Horváth Éva. Érkezett: Ikt.szám: 26472- /2012 Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS A?:9.Á.^/2012 Ikt.szám: 26472- /2012 Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS A?:9.Á.^/2012 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS egyrészről : Országgyűlés Hivatala székhelye : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., adószáma : 15300014-2-41 mint Vevő (a továbbiakban : Vevő"), másrészről : Porsche Hungaria Kereskedelmi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

A gépjármű rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal (általános forgalomba helyezési engedéllyel).

A gépjármű rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal (általános forgalomba helyezési engedéllyel). Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tól igénybe vehető támogatások alapján biztonságos közlekedés

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Árajánlat. Ajánlatkérő neve: Ajánlatkérő címe: Ajánlattevő neve: Ajánlattevő címe: Ajánlattevő adószáma: Mennyiség, mennyiségi egység:

Árajánlat. Ajánlatkérő neve: Ajánlatkérő címe: Ajánlattevő neve: Ajánlattevő címe: Ajánlattevő adószáma: Mennyiség, mennyiségi egység: Árajánlat minta Árajánlat Ajánlatkérő neve: Ajánlatkérő címe: Ajánlattevő neve: Ajánlattevő címe: Ajánlattevő adószáma: Ajánlat tárgya: Mennyiség, mennyiségi egység: Gépjármű pontos megnevezése: M1 mikrobusz

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

2011 JAN 19. Érkezett: PSZflFe00e01238708. Ikt./Ref: 2640-.../2011. Kötelezettségvállalás nyt.száma: ^- ".^..0^9..^. 1^^^

2011 JAN 19. Érkezett: PSZflFe00e01238708. Ikt./Ref: 2640-.../2011. Kötelezettségvállalás nyt.száma: ^- .^..0^9..^. 1^^^ kt./ref: 2640-.../2011 SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: ^- ".^..0^9..^. 1^^^ amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.)

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Köt.váll. nyt.szám: Sz-4-7190/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Köt.váll. nyt.szám: Sz-4-7190/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Köt.váll. nyt.szám: Sz-4-7190/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 16-án tartott soronkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 16-án tartott soronkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 16-án tartott soronkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 228/2015.(VII.16.) határozat A Kunszentmárton város külterületi lakossága

Részletesebben

FELHÍVÁS A MAGYARORSZÁGI GÉPJÁRMŰ IMPORTŐRÖK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS A MAGYARORSZÁGI GÉPJÁRMŰ IMPORTŐRÖK RÉSZÉRE FELHÍVÁS A MAGYARORSZÁGI GÉPJÁRMŰ IMPORTŐRÖK RÉSZÉRE A KISTÉRSÉGI KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉRE IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ, VM RENDELETHEZ KÉSZÜLŐ GÉPJÁRMŰ KATALÓGUSBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről név: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona székhely: 1173 Budapest, Pesti út 117. adószám: 15492519-2-42 bankszámlaszám: 11784009-15492519 cégjegyzékszám/pir

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyilvántartási száma: Sz /2008

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyilvántartási száma: Sz /2008 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyilvántartási száma: Sz-6-6750/2008 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel:

Részletesebben

1. A szerződés tárgya 1.1. Az 1. számú mellékletben részletesen körülírt műszaki specifikációval rendelkező nagy beolvasási sebességű könyvszkenner (f

1. A szerződés tárgya 1.1. Az 1. számú mellékletben részletesen körülírt műszaki specifikációval rendelkező nagy beolvasási sebességű könyvszkenner (f 'RAM Digitalizált törvényhozási tudástár 2. (EKOP-2.1.24-2013-2013-0001) VALLALKOZASI SZERZODES amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

1. számú mellékletében megnevezett Kézi műszerek a továbbiakban: áruk adásvétele A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. szá

1. számú mellékletében megnevezett Kézi műszerek a továbbiakban: áruk adásvétele A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. szá SZERZŐDÉS Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: mely létrejött egyrészről a * Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között, az alábbi feltételekkel: Szállító neve: FORT Kereskedelmi Kft Címe: 1071. Budapest, Dózsa Gy.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) Neve: Tolna Megyei Önkormányzat Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Adószáma: 15414007-2-17 Képviseletében

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1. számú melléklet AJÁNLATI ADATLAP a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlattevő neve: székhelye:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (2. számú melléklet) Nyilatkozat

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

1. A szerződés tárgya Digitalizálással kapcsolatos szakértői feladatok ellátása, analitikus feldolgozás a DTT2 projekt keretében : Az Országgyűlési Kö

1. A szerződés tárgya Digitalizálással kapcsolatos szakértői feladatok ellátása, analitikus feldolgozás a DTT2 projekt keretében : Az Országgyűlési Kö VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) másrészről azemiba Kereskedelmi Kft. 1112

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám:

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Fon-Trade Music kft. székhelye: 1081 Budapest, Kiss József u. 14. cégjegyzékszáma: 01-09-069891 képviseli: Csider Bálint adószám: 10409534-2-42 pénzforgalmi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Köt.váll. nyt.szám: sz-4-6352/08 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-7511-312-01,

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (1221

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás.

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Közbeszerzés alkalmazásával megkötött szerződések... 2 Szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény... 4 Közbeszerzés alkalmazásával

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

SZALLITASI SZERZŐDÉS

SZALLITASI SZERZŐDÉS SZALLITASI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről az 1-COM Kft. (1044 Budapest, Ezred

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása

Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben