Horváth bva PSZAF S MÁJ 21. Iktatószám:^ T^f^-fiS /2Q1 2- V 4'". '

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Horváth bva PSZAF0000021935S3 2012 MÁJ 21. Iktatószám:^ T^f^-fiS /2Q1 2- V 4'". '"

Átírás

1 V 4'". ' Ikt.szám: /2012 Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS A?-.?.SSA./20\2 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: , adószám: képviseli: Tarjánné dr. Molnár Eleonóra ügyvezető igazgató, mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), másrészről a Duna Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1037 Budapest, Zay utca 24.) cégjegyzékszám: Cg , adószám: , fizetési számlaszám: képviseli: vezérigazgató, mint Szállító (a továbbiakban Szállító) (Megrendelő és Szállító a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: Előzmények PSZAF S3 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Érkezett: Érkeztetési szám: MÁJ 21. Iktatószám:^ T^f^-fiS /2Q1 2- Megrendelő KNT 02/12 azonosító számon Személygépkocsik szállítása" tárgyában hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján. A közbeszerzési eljárás /. részének nyertese Szállító lett. 1. Értelmező rendelkezések Jelen Szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: a) Szerződés: a Felek között létrejött jelen megállapodás, amelyet Szerződés formájában rögzítettek és aláírtak, beleértve annak összes mellékletét. Jelen Szerződés az Előzmények pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás Dokumentációjával, valamint az eljárás során feltett kiegészítő tájékoztatás kérésekkel és az azokra adott válaszokkal, továbbá a Szállító nyertes ajánlatával együttesen értelmezendő és alkalmazandó. b) Dokumentáció: az Előzmények pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás Ajánlati dokumentációja, mely tartalmazza a közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívását is. c) Ellenszolgáltatás: a Szerződés tárgyát képező Termékek és a Szerződés alapján a Szállító által nyújtandó szolgáltatások ára. d) Termékek: mindazon Szerződéses javak, amelyeket a Szállító a Szerződés alapján szállít. e) Szolgáltatások: a Szerződés alapján a Szállító által a termékek leszállításán túl nyújtandó dokumentálási, jótállási, alkatrész ellátási, assistance szolgáltatási és egyéb kötelezettség. f) Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontán közvetlenül részt vesz, kivéve azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag szállítót, építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót. g) Érintettek: Megrendelő, Szállító, az f) pontban körülírt személyek vagy szervezetek valamint a teljesítésben részt vevő egyéb személyek vagy szervezetek. 2. A Szerződés tárgya, mennyisége A szerződés tárgya 2 db, a 8002/2007. (XI. 21.) MeHVM tájékoztató 6. számú függelékében meghatározott 6. személygépjármű kategóriába tartozó, jelen Szerződés /. számú mellékletében meghatározott paraméterekkel és felszereltséggel rendelkező Skoda Octavia Ambition 1.6 I személygépkocsi szállítása forgalomba és üzembe helyezett állapotban. A személygépkocsik a következő színben és kárpittal kerülnek átadásra: KNT 02/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - 1. rész Szállítási szerződés / /7 oldat Horváth bva

2 Ezüstszürke metál szín, Variety autóbelső - Ambition Onyx szövet. 3. A Szerződés hatálya és időtartama Jelen Szerződést a Felek a 4.2. pontban foglalt teljesítési határidőnek megfelelő határozott tartamra hozzák létre, azzal, hogy a Szerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba és mindaddig hatályban marad, amíg Felek a Szerződésből eredő kötelezettségeiket nem teljesítik, vagy a Szerződés bármely okból meg nem szűnik. 4. A teljesítés helye és a teljesítési határidő 4.1. A teljesítés (a jármüvek átadás-átvételének) helye: 1037 Budapest, Zay utca A teljesítés (a jármüvek átadás-átvételének) határideje: legkésőbb a Szerződés hatályba lépésétől számított 120 naptári nap, azaz szeptember A teljesítés módja 5.1. Szállító átadó telephelyének (1037 Budapest, Zay utca 24.) alkalmasnak kell lennie arra, hogy az átadásátvétel alkalmával Megrendelő a személygépkocsik valamennyi, típusbizonyítványban szereplő szerkezeti elemének vizsgálatát végrehajtsa, a mért adatokat a gyártó által kiadott tűréshatárral összevesse. Tűréshatáron túli mérési eredmény esetén Megrendelő jogosult az átvételt megtagadni. Szállító köteles Megrendelőt az átadás-átvétel tervezett időpontját megelőzően 20 munkanappal korábban írásban értesíteni annak idejéről. Megrendelő az értesítés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül írásban köteles elfogadni vagy elutasítani az időpontot azzal, hogy elutasítás esetén (a szállítási határidőn belül) köteles új időpontot javasolni. Megrendelő a Szállító által az értesítésben megadott adatok alapján a forgalomba helyezéshez szükséges, Szállító által meghatározott dokumentumokat, az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül a Szállítónak köteles átadni. Szállító a gépkocsikat érvényes hatósági jelzésekkel, környezetvédelmi igazolólappal, kötelező KRESZtartozékokkal, valamint a szükséges okmányokkal, garancia- és szerviz dokumentációval, valamint gyári kulcsokkal együtt adja át. Szállító valamennyi gépkocsihoz magyar nyelvű kezelési utasítást köteles átadni. A gépkocsikhoz a Szállító l-l teljes garnitúra téli gumiabroncsot biztosít az alábbiak szerint: Semperit Speed- Grip (1 garnitúra 4 db). Valamennyi átadott gépkocsiról (és az azzal együtt átadott tartozékokról, dokumentumokról) tételes átadásátvételi jegyzőkönyv készül. Megrendelő az átadás-átvételt követő 5 munkanapon belül köteles az átvett személygépkocsikat a Szállító telephelyéről elszállítani. Ezen időtartam alatt a Szállító köteles díjmentesen biztosítani a személygépkocsik telephelyén történő, az irányadó szakmai követelményeknek megfelelő tárolását. A kárveszélyviselés ezen időtartam alatt a Szállítót terheli, azzal, hogy mentesül a kárfelelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kár rajta kívül álló, elháríthatatlan okból következett be Szállító a jótállás teljes tartama alatt assistance szolgáltatást biztosít, az /. számú mellékletben meghatározott tartalommal. 6. A teljesítés igazolása 6.1. A teljesítés napja megegyezik azzal a nappal, amelyen Szállító valamennyi gépkocsit a Szerződésben foglaltak szerint átadta Megrendelő a teljesítést követő 15 napon belül állít ki teljesítési igazolást Megrendelő részéről a teljesítés igazolására jogosult személy: Garamszegi István. 7. Ellenszolgáltatás, Fizetési feltételek 7.1. Ellenszolgáltatás A személygépkocsik és a Szállító által nyújtott kapcsolódó szolgáltatások ára Ft Ft Áfa, mindösszesen Ft. Az ár részletezését jelen Szerződés 2. számú melléklete (Adminisztratív melléklet - Szállító kereskedelmi ajánlata) tartalmazza. A fenti ár kötött, az a Szerződés tartama alatt nem módosítható. Az ár - a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díja illetve a vagyonszerzési illeték kivételével - tartalmazza a Termékek előállításával, szállításával, behozatalával, valamint azok forgalomba és üzembe helyezésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget (vám, adók, díjak, kötelező felszerelések és egyéb tartozékok ára, hatósági jelzések, műszaki vizsga, környezetvédelmi felülvizsgálat díja, törzskönyv, stb.). Szállító az ekként meghatározott áron felül a Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen egyéb követelést nem támaszt, kivéve a Megrendelő esetleges késedelmes fizetéséből eredő késedelmi kamatkövetelést, illetve a jogszabály által biztosított esetleges kártérítési igényt. 2/7 oldal KNT 02/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - I. rész Szállítási szerződés

3 7.2. Fizetési feltételek Szállító a Teljesítési igazolás birtokában jogosult számla kiállítására Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXV1I. törvénynek (a továbbiakban: Áfa tv.) megfelelő számlán fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás azonosító számát (KNT 02/12) és a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát: KS..J.&<?:A A / Szállító a személygépkocsik szerint részletezett számlát egy példányban, a Teljesítés Megrendelő általi elfogadását (Teljesítési igazolás kiállítása) követően köteles Megrendelőhöz eljuttatni. A számlához csatolni kell a Teljesítési igazolás egy másolati példányát Megrendelő a kifizetést az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. - ában foglaltaknak megfelelően teljesíti Szállító - az Art. 36/A. -ában foglaltaknak megfelelően - amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a fizetési határidő figyelembevételével Megrendelőhöz benyújtja az adóhatóság által kiállított együttes adóigazolást. Ebben az esetben az adóigazolás a számla mellékletét képezi A fizetési határidő a szerződésnek megfelelően kiállított és szükséges mellékletekkel rendelkező számla kézhezvételétől számított 30 nap. Megrendelő a számlát az azon megjelölt - ennek hiányában a jelen Szerződésben rögzített - fizetési számlára, átutalással egyenlíti ki a Kbt ban meghatározottak szerint. Amennyiben a számlán feltüntetett fizetési határidő a fenti határidőtől rövidebb, vagy a számla vagy valamely melléklete nem felel meg a jogszabályban illetve jelen Szerződésben foglaltaknak, a számlát a Megrendelő pénzügyi teljesítés nélkül jogosult visszaküldeni, mely eset nem minősül a fizetés késedelmes teljesítésének. A fizetési határidő a számla és mellékletei ismételt beérkezésétől számítva újrakezdődik Megrendelő előleget nem fizet A kifizetés pénzneme magyar forint. A fizetés napja megegyezik azzal a nappal, amely napon a Magyar Államkincstár a Megrendelő számláját megterheli A fizetés késedelmes teljesítése esetén Szállító a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult. 8. Alvállalkozók 8.1. A Szerződést a Szállítónak (nyertes ajánlattevő vagy közös ajánlattevők) kell teljesítenie A teljesítés során Szállító a benyújtott ajánlatában foglaltak szerint vehet igénybe Alvállalkozót. A Szerződés teljesítésében 10 %-ot meghaladó mértékben Alvállalkozó nem vesz részt A teljesítés során Szállító a benyújtott ajánlatában foglaltak szerinti Alvállalkozó(k) személyében történő bármilyen változtatást előzetesen egyeztetni köteles a Megrendelővel. Az alvállalkozói kör bármilyen változtatására csak a Kbt. rendelkezései szerint van lehetőség Megrendelő az Alvállalkozóval, illetve Alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban, teljesítésükért a Szállító úgy felel, mintha azt teljes egészében maga végezte volna. 9. Jótállás, szavatosság 9.1. Szállító szavatosságot vállal, hogy az általa szállított Termékek és teljesített Szolgáltatások a Dokumentáció közbeszerzési műszaki leírásának, valamint a Megrendelő által elfogadott ajánlatának megfelelnek Szállító a mindenkori anyag- és technikai színvonalnak megfelelően garantálja az általa leszállított Termékek minőségét a megadott technikai paramétereknek megfelelően. Szállító az általa leszállított személygépkocsikra az átadás-átvétel napjától számított 36 hónap időtartamra vállal teljes körű jótállást, azzal, hogy a karoszszéria-elemekre - az alkatrészek és a munkadíj vonatkozásában egyaránt térítésmentesen - 12 év időtartamú átrozsdásodás elleni jótállást biztosít Szállító szavatosságot vállal és Megrendelő nem köteles vizsgálni, hogy a Szállító által leszállított Termékek és az általa nyújtott Szolgáltatások jogtiszták (per-, teher- és igénymentesek), továbbá, hogy mindazon jogokkal rendelkezik, amelyek a Termékek jogszerű átadását, illetve a szolgáltatások nyújtását lehetővé teszik Amennyiben Megrendelő jelen Szerződés szerinti jogszerzését illetve jogainak zavartalan gyakorlását a Szállító jogszavatossága ellenére harmadik személy joga akadályozza, Megrendelő választása szerint jogosult Szállítót megfelelő határidő tűzésével felhívni a tehermentesítésre, eljárhat maga a tehermentesítés érdekében a Szállító költségére, illetve alkalmazhatja a lehetetlenülés jogkövetkezményeit. Amennyiben Megrendelő a lehetetlenülés jogkövetkezményét alkalmazza, akkor meghiúsulási kötbérre jogosult, kötbért meghaladó esetleges kárigényének fenntartása mellett. KNT 02/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - 1. rész Szállítási szerződés 3/7 oldal 3 J

4 10. Hibás illetve késedelmes teljesítés Szállító hibásan teljesít, ha az általa leszállított személygépkocsi(k) a teljesítés időpontjában nem felel(nek) meg a jelen Szerződésben, vagy jogszabályban,vagy a vonatkozó szabványokban, hatósági dokumentumokban meghatározott tulajdonságoknak. Hibás teljesítésnek minősül különösen, ha Szállító nem a Szerződésben rögzített típust / gyártmányt vagy nem a Szerződésben rögzített felszereltséggel szállítja. A hibás teljesítésért a Szállító felelősséggel tartozik Hibás teljesítés esetén a Megrendelő - elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, - ha a Szállítónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha Szállító a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az előírt feltételekkel nem tud eleget tenni, Megrendelő elállhat a Szerződéstől, vagy annak egy részétől. Amennyiben a kijavításra vagy a kicserélésre a teljesítési határidő lejártát követően kerül sor, Megrendelő késedelmi kötbért érvényesít a Szállítóval szemben. Megrendelő a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a Szállítónak megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a Szállító magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt Amennyiben a Szállító a jelen Szerződés szerinti bármely kötelezettségét neki felróható okból határidőben nem vagy nem megfelelően teljesíti, Megrendelő a jelen pont szerinti kötbérösszegekre jogosult azzal, hogy a Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti A kötbér mértéke: - késedelmes teljesítés esetén: a szerződésszegéssel érintett Termékmennyiség áfa nélküli értékének 1 %-a minden naptári napra, de legfeljebb az ár áfa nélküli összegének 30 %-a; - hibás teljesítés esetén: a szerződésszegéssel érintett Termékmennyiség áfa nélküli értékének 20 %-a; - meghiúsulás esetén: a Szerződés áfa nélküli értékének 30 %-a A Szállítónak felróható okból történő 30 napot meghaladó teljesítési késedelem esetén Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben Megrendelő a Szerződés áfa nélküli értékének 30 %-ával megegyező összegű meghiúsulási kötbérre jogosult A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje A nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól A kötbér esedékessé válik - késedelem esetén a tényleges teljesítés időpontjával, vagy a Megrendelő által gyakorolt elállás/felmondás időpontjával, vagy amikor a kötbér eléri a késedelmi kötbérre meghatározott maximális mértéket; - hibás teljesítés esetén a hibás Termék(ek) Megrendelő általi átvételével, mellyel egy időben Megrendelő írásban rögzíti a hibás teljesítés tényét; - a Szerződésben meghatározott esetekben az elállás, felmondás napjával, illetve a lehetetlenülés megállapításával A Megrendelő jogosult kötbér követelését az általa a Szállítónak fizetendő összegbe beszámítani. Amennyiben a Megrendelőnek a Szállító nem teljesítése miatt nem keletkezik fizetési kötelezettsége, vagy a kötbér összege a kifizetendő ellenérték összegét meghaladja, Megrendelő a fizetendő kötbér összegéről írásban tájékoztatja a Szállítót. Szállító a kötbér összegét 8 napon belül köteles Megrendelő Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára befizetni. 11. Azonnali hatályú felmondás és elállás A Szállító szándékos vagy súlyos szerződésszegése esetén Megrendelő azonnali hatályú felmondással élhet, mely esetben érvényesíti a meghiúsulásból eredő, pontban foglalt mértékű kötbérigényét, továbbá ezt meghaladó valamennyi kárigényét. Szállító súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben nem az ajánlatában meghatározottak szerint teljesít, Megrendelő általi felhívást és határidőtűzést követően ismételten nem tesz eleget tájékoztatási vagy válaszadási kötelezettségének Megrendelő a Szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Szállító kárát megtéríteni Ha Szállító ellen felszámolási eljárás indul, illetve maga ellen csődeljárást vagy csődegyezséget kezdeményezett, vagy egyéb módon megállapíthatóan fizetésképtelenné válik, ezen tényekről a tudomására jutást követően haladéktalanul írásban értesíti Megrendelőt. Megrendelő e tények alapján a teljesítés megkezdését megelőzően elállásra, a teljesítés megkezdését követően a Szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult. Megrendelő a Ptk. rendelkezései alapján kivétel nélkül köteles a szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő szerződésszegés esetén az ebből eredő kárának megtérítését kezdeményezni. 4/7 oldal KNT 02/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - 1. rész Szállítási szerződés

5 11.4. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek a szerződésszegés következményeként megilletik. 12. Vis maior Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötést követően bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet a Szerződő felek nem láthattak előre és nem háríthattak el, amely nem vezethető vissza egyikük saját hibájára vagy gondatlanságára sem. Ilyen események lehetnek különösen a következők: háború, forradalom, tűzvész, természeti katasztrófa, vesztegzár, bejelentett vonatkozó általános sztrájk. A vis maior tényét igazoltatni kell az illetékes Gazdasági Kamara által, amennyiben van ilyen Ha vis maior áll elő, az érintett Félnek haladéktalanul írásban értesíteni kell a másik Felet a helyzetről és a helyzet okáról. Ha a másik Fél írásban másképpen nem rendelkezik, folytatni kell a jelen Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítését az ésszerűség határáig, és az összes ésszerű, a vis maior esemény által nem érintett eszközt fel kell használni a teljesítés érdekében. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a hatvan (60) napot, Megrendelő jogosult a Szerződéstől részlegesen vagy teljesen elállni anélkül, hogy a Szállítóval szemben kártérítési kötelezettség terhelné. 13. Jogutódlás Minden jelen Szerződésből adódó jog és kötelezettség jogosítani, illetve kötelezni fogja Megrendelő jogutódait. Szállító a személyében bekövetkező jogutódlásról köteles a Megrendelőt a jogutódlást elhatározó döntés meghozatalakor, vagy az azt előidéző jogi tény bekövetkezésekor haladéktalanul írásban értesíteni. Megrendelő hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Szállító jogutódja jelen Szerződés szerinti pozícióját átvállalhassa, amely hozzájárulást a Megrendelő indokolatlanul nem tagadhat meg. Indokolt a hozzájárulás megtagadása különösen, ha a jogutód személye a szerződésszerű teljesítést nem vagy a Megrendelő számára kedvezőtlenebb feltételekkel teszi lehetővé. 14. Együttműködés, értesítések 14.1 A Szerződés teljesítése során Felek kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, valamennyi lényeges tényről és körülményről, illetve ezek megváltozásáról haladéktalanul írásban kötelesek értesíteni egymást Felek nyilatkozataikat, értesítéseiket írásban postán, faxon, elektronikus úton vagy személyes kézbesítéssel juttatják el egymáshoz. Postai küldemény kézbesítettnek tekintendő a feladást igazoló tértivevényes szelvény aláírásának napján. Ha a címzett az átvételt megtagadta, a postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kell kézbesítettnek tekinteni. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (feladóhoz nem kereste" jelzéssel érkezett vissza) a postai küldeményt a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni, amennyiben pedig az nem állapítható meg, vagy a másodszori kézbesítési kísérletre nem került sor, úgy a küldemény azon a napon minősül kézbesítettnek, amikor az a feladónak visszakézbesítésre kerül. A faxon küldött irat az elküldést visszaigazoló szelvénnyel, elektronikusan továbbított információ a küldést visszaigazoló üzenettel tekintendő kézbesítettnek Kapcsolattartásra kijelölt személyek: Szállító részéről: Tel/Fax: Megrendelő részéről Tel/Fax: Ambrózi Csaba, közbeszerzési referens ; / Garamszegi István, üzemeltetési szakkoordinátor ; / A kapcsolattartók személyének megváltozása esetén Felek haladéktalanul írásban értesítik egymást. 15. Vitás ügyek elintézése, alávetés Felek a jelen Szerződésből esetlegesen fakadó jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény szerinti általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 16. Alkalmazandó jog Jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben a magyar jog az irányadó. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Kbt. és a Ptk. rendelkezéseit kell figyelembe venni. 17. A szerződés nyelve A Szerződés nyelve magyar. A Szerződéssel kapcsolatos minden nyomtatott anyagnak, levelezésnek és más okiratnak magyar nyelven kell készülnie. KNT 02/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - 1. rész Szállítási szerződés 5/7 oldal

6 18. Bizalmas információk felhasználása, titoktartás Szállító a tevékenységével összefüggésben birtokába jutott - Megréndelő működésével kapcsolatos - információt, adatot csak jelen Szerződésben szabályozott tevékenységi körében eljárva használhatja fel. Szállító a tevékenysége során birtokába jutott ilyen információkat, adatokat nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját magának, vagy más személynek közvetve vagy közvetlenül előnyt szerezzen, illetve Megrendelőnek kárt okozzon Szállító a jelen Szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a Megrendelő által bizalmasnak minősített információ, adat tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, egyben vállalja, hogy bárminemű, a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha a Szállító a tudomására jutó ilyen információkat a jelen Szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítésbe általa bevont Alvállalkozók és egyéb, a Szerződés teljesítésébe bevont személyek is a fentieknek megfelelően járnak el. 19. A szerződés módosítása Jelen Szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag a Kbt ában foglaltak alapján, a Ptk. és az egyéb vonatkozójogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történhet. 20. Egyéb rendelkezések Felek vállalják, hogy nevük, székhelyük, telefon- és faxszámuk, fizetési számlaszámuk, valamint adószámuk megváltozásáról a változás napjától számított 5 munkanapon belül, írásban tájékoztatják egymást. Ezen kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó bármilyen problémáért, ideértve az esetleges teljesítési késedelmet is, a másik Felet nem terheli felelősség Szállító köteles a jelen Szerződésben meghatározott tevékenységet a jogszabályoknak, valamint Megrendelő érdekeinek megfelelően ellátni Szállító jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul nyilatkozik arról, hogy jelen Szerződés tárgyát, a szerződéses kötelezettség ellenértékét, valamint a Szerződés egyéb lényeges tartalmi elemeit nem tekinti az üzleti titok körébe tartozó adatnak. Szállító jelen nyilatkozatát a közpénzek felhasználása ellenőrzésének lehetővé tétele céljából adja a Megrendelő számára. Megrendelő szerződéses állományában szereplő szerződések, és a hozzájuk kapcsolódó teljesítésigazolások és mellékletek maradéktalanul együtt kerülnek nyilvántartásra és irattározásra, szükség esetén megtekinthetőek, közérdekű adatnak minősülnek azzal a kitétellel, hogy az Érintettek üzleti titkai és a magánszemély adatvédelemben részesülő adatai kitakarásra kerülnek Szállító tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés és a Szerződés teljesítésére vonatkozó adatok - összhangban a Kbt ában foglaltakkal -Megrendelő honlapján közzétételre kerülnek Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg, sem a Felek sem a Szerződésben Érintettek részéről. Az illetékes szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a Szállító köteles minden segítséget a Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és a Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében Szállító vállalja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz és az annak alapján megkötött jelen Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat a teljesítést követő 5 évig megőrzi Megrendelő vállalja, hogy felkérése esetén a Szállító elvégzett tevékenységére vonatkozóan referenciaigazolást állít ki Szállító kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövetelmének csökkentésére alkalmasak Szállító vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a pont szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíti Szállító tudomásul veszi és elfogadja, hogy Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, továbbá ha Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25 %- 6/7 oldal KNT02/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - 1. rész Szállítási szerződés

7 ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek A pont szerinti felmondás esetén a Szállító a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult A külföldi adóilletőségű Szállító köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szállítóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Felek jelen Szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá 5 db egymással szó szerint megegyező példányban, melyből 3 db eredeti példány Megrendelőt, 2 db eredeti példány Szállítót illet meg. Mellékletek: /. sz. Melléklet: Műszaki melléklet (Ajánlati dokumentáció és Szállító műszaki (szakmai) ajánlata, kiegészítő tájékoztatás, stb alapján) 2. sz. Melléklet: Adminisztratív melléklet (Szállító nyilatkozatai, Kereskedelmi ajánlata, egyéb dokumentumok) 3. sz. Melléklet: Teljesítési igazolás minta Budapest, május 21. Megrendelő részéről Szállító részéről: DUNA AUTÓ Zrt 1037 Budapest, Zay u vezérigazgató Duna Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Pénzügyi ellenjegyzés: KNT 02/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - 1. rész Szállítási szerződés 7/7 oldal dr. Pócsi Bertalan

8 /. SZÁMÚ MELLÉKLET: MŰSZAKI MELLÉKLET (Ajánlati dokumentáció és Szállító műszaki (szakmai) ajánlata, kiegészítő tájékoztatás, stb alapján) KNT 02/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - 1. rész Szállítási szerződés Mellékletek

9 MŰSZAK! (SZAKMAI) AJÁNLAT 1. RÉSZ A megajánlott személygépkocsi gyártmánya, típusa: Skoda Octavia Ambition 1.6 I A megajánlott téli gumiabroncs (garnitúra:4 db) gyártmánya, típusa: Semperit Speed-Grip A megajánlott gépjárműveknek megfelelnek a 8002/2007. (XI. 21.) MeHVM tájékoztató mellékletét képező F-01-00/6 sz. állami normatíva előírásainak, valamint az Ajánlattételi felhívásban és a Dtfaim&p&cjfym, meghatározott követelményeknek.?/ví7, ^^ÜTOZrt, c m "sasa** 20. A megajánlott gépjármüvek a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - legfeljebb kilenc álla^fojüjőhejm,.yarú személygépkocsi-kategóriába tartoznak.. c 1^ W&U 20. A megajánlott gépjármüvek megfelelnek a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben mqgjíaj^ozoít ; y^t szállítás tervezett időpontjában hatályos - követelményeknek. -^^V r»' ^*** «O Zrt. n i r ~ 0t ^Pest.Zayu.24 0/L A megajánlott gépjárműveknek újak, azok forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem külföldön nem voltak, azokat bemutató, illetve próbajárműként nem használták. DU&V* AUTÓ 20..Gw ^4 20. A megajánlott gépjármű rendelkezik a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított érvényes, Porsche Hungária Kft. nevére szóló típusbizonyítvánnyal. DUWA AUTÓ Zrí ( :ÍMb... (Amennyiben a típusbizonyítvány nem Ajánlattevő nevére került kiállításra) Ajánlattevő rendelkezik a típusbizonyítvány címzettjének a típusbizonyítvány jelen közbeszerzési eljárásában való felhasználására, melyet az ajánlat 57. oldalán csatolunk. 037 Budapest, Zay u DUMA AUTÓ Zrt. lm^l^7.bu.dapest,-zay u

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Ikt./Ref.: Kötelezettségvállalás nyt.száma: Ks}.9Ar}AA.^/2010 SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS PSZAF000002320174 Ikt./Ref.: 43374- /2012 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS120256 /2012 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 1>SU*:* 'T SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma:.^.9^.qp.^.o./

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS V r A PSZAF000001795301 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Ikt./Ref.: 101909-' /20U Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS /ÁC k- K /2011 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Bérlő neve: Cím: Levelezési címe: Számlázási cím: Számlaszáma: Adóigazgatási száma: Statisztikai jelzőszáma: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE 13. számú melléklet BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ BÉRLET ÉS FLOTTAKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA TÁRGYÁBAN

SZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ BÉRLET ÉS FLOTTAKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA TÁRGYÁBAN Szerződésszám 2-03438-0000-2013 SZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ BÉRLET ÉS FLOTTAKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mint Megrendelő

Részletesebben

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS C TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT Ajánlatkérő által kiírt Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122/A. szerinti eljárás

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122/A. szerinti eljárás 1 Építési beruházás X Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍMÉS KAPCSOLATTARTÁSIPONT(OK) Hivatalos név: Kisgyőr Község Önkormányzata

Részletesebben

Csornai Többcélú Kistérségi Társulás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Csornai Többcélú Kistérségi Társulás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Csornai Többcélú Kistérségi Társulás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA árubeszerzés tárgyban kiírt közbeszerzési eljáráshoz 2010. március TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfőért Alapítvány levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási cím: 8184

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tőpéldány amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) Székhelye: 1081

Részletesebben

GD. számú előterjesztés

GD. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere GD. számú előterjesztés Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a Kőbányai Hírek önkormányzati lap kiadói tevékenységének ellátása,

Részletesebben

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. Szerződésszám: 20328600002012 Megbízási szerződés mely létrejött a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben