ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés Tranzakció-analízis Tranzakciók Önkép önértékelés - önbizalom Külsı belsı kontrollhit A legfontosabb lépések és kérdések A SWOT analízis Célállások meghatározása A motiválás A munkanélkülivé válás módja A munkanélküliség lélektani következményeit magyarázó elméletek Jahoda deprivációs (a munkától való megfosztás) elmélete Warr vitamin modellje A szociális identitás elmélete Viselkedési típusok /21

2 1 Bevezetés A sikeres újrakezdéshez az outplacement nyújtotta támogatás nem újdonság a nyugati országokban. Amerikában az elbocsátottak 70-80%-ának automatikusan jár, hogy korábbi cége 3-6 havi karrier-tanácsadást fizet. Itthon általában azoknak van lehetısége igénybe venni, akik átszervezés vagy munkakör megszőnése miatt vesztették el állásukat. Az outplacement programok célja, hogy segítse a munkát keresıt, hogy feldolgozza az elbocsátás pszichés következményeit, helyreállítsa megrendült önbizalmát, segítsen reálisan felmérni erısségeit és gyengéit, növelni rugalmasságát és mobilitását. Ezen kívül támogatást nyújt abban, hogy a munkáját elvesztı dolgozó reális képet alakítson ki önmagáról, új célokat határozzon meg, ébren tartsa álláskeresési aktivitását és kidolgozza saját stratégiáját. Ennek része a gyakorlati ismeretek elsajátítása, az önéletrajz és a motivációs levél megírása. Bár az emberek tagadják, hisznek a csodákban. Az elsı csoda az, hogy nem bocsátják el. Ha ez mégis bekövetkezik, a második csodában kezdenek hinni, majd csak történik valami. Emögött a gondolat mögött az húzódik, hogy akkor is megoldódik a problémám, ha semmit sem teszek. Amikor ebben is csalódnak akkor fordulnak segítségért a pályatanácsadóhoz, azt remélve, hogy majd ı tesz csodát, megoldja minden problémájukat. Aztán ha ez sem úgy alakul, ahogy elképzelték, csalódnak, elkeserednek és feladják, visszavonják bizalmukat és együttmőködésüket. Igazi válság az, ha az emberek feladják. Ezt mindenképpen el kell kerülni. Éppen ezért nagyon fontos már a tanácsadás elején tudatosítani az elbocsátott dolgozókban, hogy az ı aktív közremőködésükre is szükség van a változáshoz. Az önismeret tartalmazza minden tudásunkat önmagunkról, tulajdonságainkról, képességeinkrıl, szándékainkról, érzelmeinkrıl, gondolatainkról és mindezek mőködésérıl. Az önmagunk megismeréséhez szükség van ıszinteségre, hogy bevalljuk azokat az igazságokat is, amelyek bevallása fájdalommal jár. Voltak korok, és voltak elméletek, amelyek a veleszületett tulajdonságok, vagy más néven ösztönök elsıdlegességét hangsúlyozták, míg mások a tanulás fontosságát emelték ki. Ma egyetértés van abban, hogy mindkettı erıteljesen befolyásolja személyiségünk alakulását. Általában elmondható, hogy minél fejlettebb egy élılény, annál nagyobb a tanulás szerepe, és minél tanulékonyabb, annál jobban tud alkalmazkodni környezetéhez. 2/21

3 2 Tranzakció-analízis Eric Berne kidolgozta a tranzakció-analízis elméletét és gyakorlatát. Azt kutatta, hogyan viselkedik az egyén társas helyzetben, interakciókban. Személyiség elmélete kísértetiesen hasonlít Freud elméletére (felettes én én ösztön én). Az ént 3 részre osztja: Szülı (Sz): belsı hang, jóváhagy vagy tilt: szabályok, tiltások, elvárások Sz Felnıtt (F): önmegvalósítás, realista, racionális, érett F Gyermek (Gy): érdeklıdés, kíváncsiság, félelem és szorongás, a vágyak irányítják Gy Berne személyiség-modelljének részeit én-állapotoknak nevezte. Szerinte bármely személy magatartásában felismerünk három különbözı mintát. Gyermeki énünk úgy viselkedik, gondolkodik és érez, mint egy gyermek. Itt lakozik az érdeklıdés és kíváncsiság, a félelem és szorongás, de innen ered a lelkesedés és vidámság is. Gyermeki énünket a vágyak irányítják, és azonnali vágyteljesítésre törekszik. Szülıi énünk úgy viselkedik, gondolkodik, és érez, ahogy szüleink tették egykoron. Általuk szólal meg bennünk a belsı hang, amely jóváhagy vagy épp ellenkezıleg, megtilt valamit. Általuk, az ı közvetítésükkel épülnek be énünkbe a szabályok, a tilalmak, az elvárások. Az, hogy a bennünk élı szülı megkönnyíti vagy megnehezíti életünket, attól függ, hogy ezek a szabályok, tilalmak mennyire igazak és helytállóak az adott helyzetben. Szülınk állandóan kontroll alatt akar tartani bennünket, ı rendre és stabilitásra vágyik. Felnıtt énünk dolga az önmegvalósítás. Autonóm felnıtt módjára viselkedik, gondolkodik és érez, érett és racionális, higgadt és tisztafejő, a problémák megoldására törekszik. Freud szavaival élve a realitáselv vezérli. 2.1 Tranzakciók A kommunikáció során az egyik ember énjének hármas tagolódása találkozik a másik ember énjének tagolódásával, és különbözı szinteken szólíthatják meg egymást. Az én szülım megszólíthatja az ı szülıjét, és az idık végezetéig elbeszélgethetnek. Egy ilyen tipikus beszélgetési séma a "micsoda idıket élünk " címő. De az én szülım megszólíthatja a másik személy gyereki én állapotát. Ha a másik gyerekbıl válaszol, a beszélgetésben megint nem lesz fennakadás. Én leszidok, számon kérek, ellenırzöm, figyelmeztetem, ı védekezik, bevall, szégyelli magát. Konfliktus mindig akkor keletkezik, amikor én megszólítom, a másik én részének valamelyikét, de a másik nem a megszólított én részbıl válaszol. Ilyenkor a kommunikáció vagy nagyon gyorsan leáll, vagy más alapokra helyezıdik. Tanácsadóként elsısorban önmagunkkal kell tisztában lennünk. Tudnunk kell, hogyan mőködünk, a különbözı helyzetekre hogyan reagálunk. Egyrészt azért, hogy ne a saját receptjeinket ajánljuk ügyfeleinknek, másrészt, hogy a tanácsadás lehetıségeivel szembeni elvárásaink reálisak legyenek. 3/21

4 = / = / = / /21

5 3 Önkép önértékelés - önbizalom Tudásunkat önmagunkról képekben tároljuk, minthogy agyunk fıleg képekben gondolkodik. A magunkról kialakított képet, énképnek nevezzük, ehhez a képhez főzıdı viszonyulásunkat pedig önértékelésnek. Ha ez a kép pozitív, akkor van önbizalmam, bízom magamban, bízom abban, hogy nehézségeimet leküzdöm, problémáimat megoldom, és sorsomat, lehetıségeimet illetıen optimista vagyok. Ha azonban az énképem negatív, akkor nincs vagy csak kevés önbizalmam van, az elıttem tornyosuló akadályokat leküzdhetetlennek érzem, kudarcaimat elırevetítem. Magunkról kialakított kép, és ahhoz főzıdı viszony Pozitív énkép magas önbizalom, optimizmus Negatív énkép alacsony önbizalom, pesszimizmus Mivel az énkép bármilyen sérelme fenyegeti az egyén biztonságát, ezért az egyén minden olyan kísérletet visszautasít, amely énképe megváltoztatására irányul. Általában úgy viselkedünk, hogy az énképünkkel összhangban legyen. Például az a szép lány, akinek negatív énképe van, sem rajongóinak, sem irigykedı barátnıinek nem hiszi el, hogy tényleg szép, azaz nem változtatja meg énképét. Ha egy tanácsadásra jelentkezı pozitív énképe azt mondja, hogy ı jó szakember, és a jó szakemberekre mindig szükség van, ezért úgy kell tennie, nem kell tennie azért, hogy állása legyen, majd a jó állás megtalálja a jó szakembert. Amikor ebben csalódik, akkor sem tud hozzáállásán változtatni, hanem a körülményeket, a válságot okolja, vagy szőklátókörőnek, elfogultnak állítja be az ıket interjúztató HR-eseket. 4 Külsı belsı kontrollhit Az embereknek elvárásaik vannak arról, hogy a megerısítés, a siker saját viselkedésüktıl függ-e vagy külsı erık, különösen a véletlen, a szerencse alakítja ıket. Különbözünk abban, hogy milyen mértékő ok-okozati kapcsolatot tételezünk fel viselkedésünk és annak következményei között. Ez pedig olyan tartós személyiségjegy, ami nagyban befolyásolja szociális viselkedésünket. A belsı kontroll attitőddel rendelkezı személyek a pozitív és negatív eredményeket úgy érzékelik, mint saját cselekedeteiknek következményeit - úgy érzik, hogy befolyásolni tudják a külvilág eseményeit. A szubjektív szempontokat helyezik elıtérbe, önállónak és függetlennek tartják magukat. A megfigyelt információk kreatív hasznosítására törekszenek, kedvelik a téthelyzeteket. Ugyanakkor reális célokat tőznek ki maguk elé, sikerorientált beállítottságúak, szorongásuk facilitáló. Énképük pozitív és reális, távolabbi célok tervszerő elérésére törekszenek. A külsı kontrollos személyek ezzel szemben az események okát rajtuk kívül álló tényezıkben (véletlen, szerencse, stb.) keresik, nem tartják a helyzeteket saját maguk által kontrollálhatónak. A külsı kontrollhellyel rendelkezı személyek irányíthatatlannak látják a dolgokat, úgy érzik, ki vannak téve a sors szeszélyének, szélsıséges esetben passzivitás, szorongás, inkompetencia jellemezheti ıket. A könnyő, gyors sikereket, tétnélküli helyzeteket szeretik, irreálisan alacsony vagy magas követelményeket tőznek ki maguk elé. Szorongásuk 5/21

6 debilizáló, ezért legtöbbször passzívok, bizonytalanok, áldozatnak vélik magukat és nincsenek tudatában választási lehetıségüknek. Az egyének által alkalmazott oktulajdonítási stílus a szocializáció során alakul ki, a környezettel való interakció eredményeképp. A külsı oktulajdonítás nem csak az egyértelmően külsı kontrollos személyre lehet jellemzı, különbözı szituációkban átélhetik a külsı kontroll érzését (pl. peres eljárás) az alapvetıen belsı kontrollhites személyek is. A külsı kontroll attitőd elhárító mechanizmusként is mőködhet, negatív életesemények, mint például a válás kapcsán, a kudarcélményre adott válaszként. Taylor szerint azonban az emberek akkor maradnak mőködıképesek, ha abban az illúzióban vannak, hogy az ı kezükben van a kontroll (a kontroll elvesztésével kapcsolatban a tanult reménytelenség jelensége lehet példa). Természetesen az egészséges kontrollhittel rendelkezı személyeknek meg kell tudniuk különböztetni a kontrollálható és nem kontrollálható helyzeteket. Ugyancsak fontos kapcsolat áll fenn a jó teljesítményre való motiváltság és a belsı kontroll között. A teljesítménymotiváció elmélete szerint ugyanis azok a felnıttek vagy gyerekek, akiknél magas a teljesítménykésztetés intenzitása, erısebben hisznek abban, hogy a saját képességeik determinálják mindazt, ami velük történik. Válság akkor van, ha feladjuk. Ezért szükséges megérteni a tanácsadásra jelentkezınek már az elején, hogy az ı aktív közremőködése elengedhetetlen a sikerhez. Ugyanakkor azt is tudatosítani kell bennük, hogy a kudarc, a sikertelenség, a válaszra se méltatott önéletrajzot nem feltétlenül személyes kudarcként kell átélniük, és folytatniuk kell az álláskeresést, de legfıképpen továbbra is hinniük kell önmagukban. 6/21

7 ROTTER TESZT Ez a kérdıív azt vizsgálja, hogy bizonyos események hogyan befolyásolják az embereket. Mindegyik pont egy a-val vagy b-vel jelölt választási lehetıséget tartalmaz. Kérjük, válasszon ki mindegyik párból egy megállapítást, amely a leginkább illik Önre. Inkább azon a véleményen vagyok, hogy A. A gyerekek azért keverednek bajba, mert a szülık túl gyakran büntetik ıket. B. A legtöbb gyerekkel manapság azért van baj, mert a szüleik túl könnyő kézzel bánnak velük. A. Életünk sok sajnálatos eseménye balszerencsénk következménye. B. Az általunk elkövetett hibákban kereshetjük szerencsétlenségünk okát 3. A. B. A háborúk egyik legfıbb oka az, hogy az emberek nem érdeklıdnek eléggé politikai kérdések iránt. Mindig lesznek háborúk, függetlenül attól, hogy milyen erıfeszítéseket teszünk azok megelızésére A. Idıvel mindenki elnyeri azt a megbecsülést, amit megérdemel. B. Hiába minden igyekezet, az egyén értéke sajnálatos módon gyakran észrevétlen marad. A. Megfelelı érvényesülési lehetıségek nélkül senkibıl sem lehet hatékony vezetı. B. A. B. A. Azok a tehetséges emberek, akik nincsenek vezetı beosztásban, nem használták ki lehetıségeiket. Tehetünk bármit, mindig lesznek olyan emberek, akik nem fognak kedvelni bennünket. Ha valaki nem tudja megkedveltetni magát, nem tudja, hogyan kell az emberekkel bánni. Ha a sorsra bíztam magam, sohasem jártam olyan jól, mint amikor sikerült elhatároznom, hogy kezembe veszem a dolgok irányítását. B. Gyakran úgy találom, hogy aminek meg kell történnie, be is következik A. B. A. B. A siker kemény munka eredménye, a szerencsének kevés, vagy semmi köze sincs hozzá. A jó állás megszerzése fıleg azon múlik, hogy az ember éppen jókor legyen a megfelelı helyen. Amikor terveket kovácsolok, majdnem biztos vagyok afelıl, hogy végre is fogom hajtani azokat. Nem mindig bölcs dolog túl elıre tervezni, mivel sok mindenrıl kiderülhet, hogy valamiképpen a jó- vagy balszerencsétıl függ. 7/21

8 A. Hogy elérek-e valamit vagy sem, az nálam nagyon kevéssé, vagy egyáltalán nem függ a szerencsétıl. B. Sokszor akár "fej vagy írás" alapon dönthetjük el, hogy mit tegyünk. A. Az embernek mindig készen kellene lennie arra, hogy hibáit elismerje. B. Többnyire legjobban tesszük, ha hibáinkat palástoljuk. A. Nem könnyő felismerni, hogy egy ember valójában kedvel-e bennünket vagy sem. B. Hogy hány barátunk van, azon múlik, milyen emberek vagyunk. A. Végsı soron a minket érı rosszat a jó kiegyenlíti. B. A legtöbb bajt a képességek hiánya, tudatlanság, lustaság, esetleg mindhárom együttese eredményezi. A. A jó vezetı elvárja beosztottaitól, hogy maguk ismerjék fel, mit kell tenniük. B. Egy jó vezetı pontosan megmagyarázza mindenkinek, hogy mi a dolga. A. Az emberek azért magányosak, mert nem próbálnak meg barátságosak lenni. B. A. Nem sok értelme van annak, hogy túlzott erıfeszítéseket tegyünk a magunk megkedveltetésére, ha szeretnek, úgyis szeretnek, ha nem, nem. Magam irányítom sorsomat. B. Olykor úgy érzem, nem rajtam múlik, hogyan alakul az életem. 8/21

9 ROTTER TESZT KIÉRTÉKELÉSE Karikázd be azt a betőt, amit az egyes kérdéseknél bejelöltél! Kérdés száma Belsı kontrollhit Külsı kontrollhit 1 A B 2 B A 3 A B 4 B A 5 B A 6 B A 7 A B 8 A B 9 A B 10 A B 11 A B 12 B A 13 B A 14 B A 15 A B 16 A B A bekarikázott betők száma oszloponként: A tanácsadás során a tanácsadónak tisztán kell látnia az ügyfél helyzetét. Ehhez célszerő irányított kérdéseket feltennie és/vagy kérdıíveket használnia. HELYZETELEMZİ ADATLAP Anyagi nehézségek 1 7 Anyagi jólét Bizonytalanság 1 7 Biztonság Túl sok szabadidı 1 7 Idı helyes strukturálása Kapcsolatok beszőkülése 1 7 Kapcsolatok megtartása Fáradtság, fásultság 1 7 Sok energia Önmaga hibáztatása 1 7 Önmaga felmentése Alacsony önértékelés 1 7 Magas önértékelés Pesszimista jövıkép 1 7 Optimista jövıkép Türelmetlen jelen helyzetével 1 7 Türelmes jelen helyzetével kapcsolatban kapcsolatban Nincsenek elképzelései a jövıre nézve 1 7 Vannak tervei a jövıre nézve Abban segítsünk, amiben szüksége van segítségre! (Iránymutatás a tanácsadó számára.) 9/21

10 5 A legfontosabb lépések és kérdések A pályatanácsadókhoz azok az emberek fordulnak, akik változtatni szeretnének, vagy változtatniuk kell sorsukon. A változás azt jelenti, hogy az ügyfél másképp látja és másképp végzi el feladatait, anélkül, hogy a változás során akár önmagát, akár koncepcióit leértékelné. Az ügyfélnek meg kell megváltoztatnia régi koncepcióit és megszokott viselkedését. 5.1 A SWOT analízis A SWOT elemzés olyan stratégiai tervezıeszköz, ami segít értékelni az erısségeket (Strenghts), a gyengeségeket (Weaknesses), a lehetıségeket (Opportunities) és a veszélyeket (Threats), amelyek egy meghatározott cél elérése érdekében meghozandó döntés során felmerülhetnek. A SWOT analízis tartalmazza az egyén belsı és külsı környezetének felmérését, így támogatva ıt abban, hogy a legfontosabb témakörökre összpontosítson. Az elemzés célja a meghatározó belsı és külsı tényezık/adottságok (SWOT faktorok) azonosítása. Az elemzés során beszerzett információk két fı kategóriába: belsı és külsı tényezıkbe sorolhatók. Bár az elemzés nem hívja fel a figyelmet arra, hogy melyek a stratégiailag fontos kérdések, illetve nem kínál választ arra, hogyan dolgozzuk ki a stratégiánkat, viszont abban segít, hogy észrevegyük, a hatékony stratégia alapjául az erısségek szolgálnak, illetve hogyan használjuk ki a rendelkezésre álló lehetıségeket, hogyan küzdjük le, vagy minimalizáljuk a gyengeségeket és a veszélyeket. Fontos azonban, hogy ne üres listagyártást végezzünk! 10/21

11 5.1.1 Hogyan készítsünk SWOT elemzést? 1) A SWOT elemzést úgy kezdjük, hogy meghatározzuk az elérni kívánt célokat. 2) Ezután összegyőjtjük azokat a tényezıket, adottságokat, tulajdonságokat, amelyek befolyással vannak a cél elérésére, ezek lesznek az úgynevezett SWOT faktorok. 3) A faktorokat a következı kategóriák szerint csoportosítjuk: Erısségek: olyan személyes tulajdonságok/adottságok, amelyek az adott cél elérése érdekében segítségünkre lehetnek. Gyengeségek: olyan személyes tulajdonságok/adottságok, amelyek ártalmasak lehetnek vagy hátráltatnak az adott cél elérésében. Lehetıségek: olyan külsı tényezık, amelyek az adott cél elérése érdekében segítségünkre lehetnek. Olyan dolgok, amik nem mőködnek jól, de ezen lehetıségünk van változtatni. Veszélyek: olyan külsı tényezık, amelyek ártalmasak vagy hátráltatnak az adott cél elérésében. Nem tudjuk befolyásolni ıket, és nemcsak csökkentik a siker esélyeit, de kockázatot is jelentenek. 4) Végül a faktorokat táblázatformába rendezzük, mivel a SWOT elemzést ebben a formában a legkönnyebb áttekinteni. Tanácsadás SWOT analízis (tényezık, adottságok, tulajdonságok) Erısségek Gyengeségek Lehetıségek Veszélyek Megjegyzések 11/21

12 SZUPERPRÓBA Az alábbiakban munkával kapcsolatos állításokat olvashat. Arra kérjük, hogy mindegyik állítás mellett jelölje meg az Ön számára ideális munka szempontjából, hogy mennyire érzi fontosnak az adott állítást. Az 1-es a legkevésbé fontos, az 5-ös a legfontosabb. Az ideális munkában az ember 1. szüntelenül új, megoldatlan problémákba ütközik másokon segíthet sok pénzt kereshet változatos munkát végezhet szabadon dönthet saját területén tekintélyt szerezhet munkájával akár mővész is lehet a többiek közé tartozik pillanatnyi kedve dönti el, hogy mit csináljon megvalósítja önmagát tisztelheti fınökét tehet valamit a társadalmi igazságosságért nem beszélhet mellé, mert csak jó vagy rossz megoldások léteznek másokat irányíthat új elképzeléseket alakíthat ki valami újat alkothat objektíven lemérheti munkája eredményét vezetıje mindig helyesen dönt olyat is csinálhat, ami más szemében fölöslegesnek tőnhet szebbé teheti a világot önálló döntéseket hozhat gondtalan életet biztosíthat új gondolatokkal találkozhat vezetıi képességeire szüksége lehet sikerét vagy kudarcát csak a következı nemzedék döntheti el személyes életstílusa érvényesülhet munkatársai egyben barátai is biztos lehet afelıl, hogy munkájáért a többiek megbecsülik nem kell minduntalan ugyanazt csinálnia jót tehet mások érdekében más emberek javát szolgálhatja sokféle dolgot csinálhat re mások felnéznek jól kijön munkatársaival olyan életet élhet, amit legjobban szeret nek konfliktusokat kell vállalnia mások munkáját is irányíthatja szellemileg izgalmas munkát végezhet magas nyugdíjra számíthat munkájába másnak nincs beleszólása szépet teremthet olykor játszhat is nek megértı vezetıje van szüntelenül fejlesztheti, tökéletesítheti önmagát új ötleteire mindig szükség van /21

13 A kérdıív 15 munkával kapcsolatos értéket mér, mindegyikhez 3-3 kérdés tartozik. Az adott érték pontszámát az egyes kérdésekre adott válaszok összpontszáma adja (így az adott érték minimuma 3, maximuma 15). Az értékelılapra átvezetve az egyes kérdésekre adott válaszok összesíthetık. Az eredmények alapján felállítható egy rangsor az egyénre nézve. (Melyek a legfontosabb és melyek a kevésbé fontos értékei a munkájában.) szellemi ösztönzés 1: játékosság 9: 23: 19: 38: 42: önfeláldozás 2: önérvényesítés 10: 30: 26: 31: 35: anyagiak 3: hierarchia 11: 22: 18: 39: 43: változatosság 4: humán értékek 12: 29: 25: 32: 36: függetlenség 5: munkateljesítmény 13: 21: 17: 40: 44: tekintély 6: kreativitás 15: 28: 16: 33: 45: szépérzék 7: irányítás 14: 20: 24: 41: 37: társas kapcsolatok 8: 27: 34: 13/21

14 5.2 Célállások meghatározása Ez a rész áttekinti a lehetıségeket abban az esetben, ha egy új állás megszerzéséhez valami változtatásra, fejlıdésre, továbbképzésre van szükség. El tudom képzelni magam az adott szakterületen vagy részterületén? Mennyire fontos ez nekem? Megtaláltam benne a szakmai kihívást? Mennyire fontos ez nekem? Vannak kérdéseim, ötleteim a szakterületen? Mennyire fontos ez nekem? Minimális anyagi színvonalat szeretnék elérni vagy magasabbat? Mennyire fontos ez nekem? Fıvárosban vagy vidéken szeretnék dolgozni? Esetleg külföldön? Van ott igény a munkámra? Mennyire fontos ez nekem? Ez a lista fontos alap az álláskeresés elkezdéséhez, de folyamatosan bıvíthetı, módosítható. Mindenképpen az elızetes képzettségre, felkészültségre alapozunk, ez ad támpontot a jövıbeli célok megtalálásához. Nem hagyható azonban figyelmen kívül az sem, hogy melyek azok a rokon területek, amelyek betanítással, utánajárással, továbbképzéssel betölthetık. Ezért elınyös lehet több célállás meghatározása, amihez azonban a munkaerıpiac igényeinek vizsgálata is elengedhetetlen. Piaci lehetıségek Alkalmazott Vállalkozó Egyéni adottságok CÉLÁLLÁSOK A készséglista összeállításának célja, hogy ahelyett, hogy úgy mutatjuk be önmagunk, hogy csak egyfajta készségünk van, csak egyetlen dologhoz értünk, osszuk be tapasztalatainkat kisebb részekre, mígnem úgy tudjuk bemutatni magunkat, mint egy multifunkcionális, készségekkel teli, hasznos munkaerı. A legjobb nyitó kérdés, amit feltehetünk, hogy hogyan akarok hozzáállni a munkámhoz? Szívvel, lélekkel, vagy csak az a célom, hogy ki tudjam fizetni a számláimat minden hónapban? 14/21

15 Majd a személyes stílusra vonatkozóan arra keressük a választ, hogy milyen munka érdekel, mi az tevékenység, ami közben a legjobban érzem magam, milyen környezetben dolgozom legszívesebben, vagy éppen mi az, ami demotivál? 6 A motiválás Kínában a Shaolin-kolostor közelében fekvı harcmővészeti iskolákban gyerekek ezrei tanulnak, európai szemmel mostoha körülmények között. Ha egy kisgyerek a kör közepén állva bemutatót tart a többieknek, a jó teljesítményért nem jár neki több étel vagy kényelmesebb pihenıhely. Csak annyit kap cserébe, hogy a bemutató végén a többiek ıszinte tisztelettel megtapsolják. Ezért a tapsért ad bele mindent a gyakorlatba. A motiváció egy cél elérésére késztetı tevékenység. Tanulásra, fejlıdésre ösztönzı eljárás, amely a kitőzött célok eléréséhez elszántságot és aktív tevékenységet igényel. A sikeres motiváláshoz ismernünk kell a másik embert, céljait, félelmeit. A csoportpszichoterápia egyik hatótényezıje az egyetemesség érzése, az a felismerés, amikor az ember rájön, hogy nem csak neki vannak ijesztı vagy elfogadhatatlan problémái, gondolatai, érzései, hanem másoknak is. Irvin D. Yalom egy vizsgálatot tervezett a jelenség bemutatására. Felkérte egy orvoscsoport tagjait, hogy vegyenek részt egy szigorúan titkos kísérletben: nevük feltüntetése nélkül írják fel egy cetlire azt, amit a legkevésbé akarnának megosztani a csoporttal. A titkok hasonlóak voltak, néhány fı téma uralkodott. A leggyakoribb az alkalmatlanságtól való félelem érzése volt, az orvosok attól féltek, hogy egyszer csak kiderül, hogy nem képesek tökéletesen ellátni munkájukat. A második titoknak az elidegenedés érzése bizonyult: a résztvevık attól tartottak, hogy nem sikerült jól beilleszkedniük a kórház életébe, nem kapnak és adnak elég támogatást, gondoskodást, szeretetet. A vizsgálat bebizonyította, hogy az emberi problémák összetettsége ellenére azonos érzések érhetık tetten. Erre a hasonlóságra odafigyelve kell végeznie a pályatanácsadónak munkáját. Felmérnie az állását elvesztett dolgozó valós kompetenciáit, helyzetét, és nem elhinni, hogy semmihez sem ért. Motiválni ıt, és kimozdítani a reményvesztett állapotból. 15/21

16 MOTIVÁCIÓS KÉRDİÍV Kivel beszéled meg nehézségeidet? Kinek a tanácsát fogadod meg? Van-e az ismeretségi körödben, akinek sikerült elhelyezkednie? Mit gondolsz, miért? Milyen terveid, elképzeléseid, vágyaid vannak a jövıre nézve? Mi akadályoz ezek megvalósításában? Mivel növelheted esélyeid? 16/21

17 7 A munkanélkülivé válás módja Addison és Portugal (1987) kutatásai bizonyították azt a tapasztalati tényt, hogy nagyobb valószínőséggel válnak tartósan munkanélkülivé azok a munkavállalók, akiket váratlanul, elızetes bejelentés nélkül építenek le. A gondoskodó leépítést (outplacement) alkalmazó vállalatok programokkal segítik az állásukat elvesztı alkalmazottaikat, és átmeneti idıszak biztosításával, szakképzett szakemberek bevonásával igyekeznek lehetıvé tenni az újbóli elhelyezkedést vagy a munkanélküliség elviselésére történı felkészülést. A munkanélküliség érzelmileg nagyon megviseli az érintetteket, mégis ebben az érzelmileg nehéz helyzetben kell új állást, új megoldást találniuk anyagi biztonságuk megteremtéséhez vagy fenntartásához. Az új állás keresésében mutatott aktivitásukat nagymértékben befolyásolja, hogy hogyan közölték velük az elbocsátás tényét, hogyan bántak velük az átmeneti idıszakban, és maguk a dolgozók milyen beállítódással fogadták a rossz hírt. Konrad Lorenz írta le az imprinting jelenségét, amely szerint vannak percek, pillanatok az életben, amelyekben érzelmileg nyitottak és érzékenyek vagyunk, az ekkor történt események maradandó emléket hagynak. Sajnos sok vezetı nem tudja ezt. Szeretne minél hamarabb túl lenni a kínos kötelességen, ezért pár szóban elintézi, letudja, mit sem sejtve, hogy ezzel komoly sérüléseket okoz. Vannak vezetık, akik külsı kényszernek engedelmeskedve hajtják végre a létszámleépítést, rajtuk a parancsra tettem érzés uralkodik el. Nem igazán szerencsés megoldás, amikor a vezetı sajnálatból vagy bőntudatból hosszú órákig lelkizik munkatársával. Bár a létszámleépítés érzelmileg rendkívül megterhelı helyzet, mégis indokolt racionális magyarázatot adni a leépítésre kerülı munkatársnak. Mindenkinek joga van megtudni, neki miért kell távoznia a cégtıl. 8 A munkanélküliség lélektani következményeit magyarázó elméletek 8.1 Jahoda deprivációs (a munkától való megfosztás) elmélete Korábbi munkaerı piaci tréningek tapasztalatai Az egyén mentális egészségének fenntartásához megfelelı szociális környezetre van szüksége. A szociális környezet igen fontos eleme a munka, a foglalkoztatás. A munka kézzelfogható eredménye, hogy megélhetést, jövedelmet biztosít a dolgozó számára. A munka ezen elsıdleges szerepe mellett legalább ilyen fontos a másodlagos funkció is. Ide soroljuk az aktivitást, az idıstruktúrát, a társas kapcsolatok biztosítását, a státuszt és identitást. A munka strukturálja a napot, hetet, évet. Ennek elvesztése az idıbeni tájékozódás zavarához vezet, elvész a napi ritmus. A munka biztosítja a családon kívüli kapcsolatokat, a társas érintkezés lehetıségét. Ezek megszőnése az izoláció, a beszőkülés, elmagányosodás irányába hat. A munka az alkotás örömét, a hozzáértés élményét nyújtja. Még a kevésbé kielégítı feladatok ellátása is lehetıséget nyújt a teljesítmény sikerének átérzésére, a személy átélheti, hogy neki is szerepe van egy termék létrehozásában, egy szolgáltatás megvalósításában. A legtöbb kritika amiatt éri Jahodát, mert azt állítja, hogy még a legrosszabb munka is jobb, mint a munkanélküliség. Ennek más szerzık kutatásai ellentmondanak. O Brien és Feather 17/21

18 (1990) azt találta, hogy a munkával való elégedettség legfontosabb feltétele a képességek használatának lehetısége. 8.2 Warr vitamin modellje Warr is a lelki egészség megırzéséhez szükséges környezeti tényezıket veszi számba. Ezek közé sorolja a pénzt, a biztonságot, a pozíciót, a változatosságot, a kiszámíthatóságot, a képességek felhasználását és a társas kapcsolatokat. Szerinte bizonyos környezeti tényezık úgy viselkednek, mint az A és D vitamin. Szüksége van rájuk a szervezetnek, de túl sok, ártalmas a szervezetre. Ide tartozik a változatosság, kiszámíthatóság, kontroll stb. Ha túl monoton a munka az káros a lelki egészség szempontjából, a túlzott változatosság pedig stresszt okoz. Más tényezık esetén azonban érvényesül a minél több, annál jobb elve. Ezek mechanizmusa a C és E vitaminok hatásával egyezik. Ide tartozik a pénz, pozíció és biztonság. Warr új elemekkel bıvíti a környezeti tényezıket, beilleszti a képességek használatát és a munka, az események fölötti kontroll lehetıségét. A munkanélküliség idıtartamának függvényében a következı szakaszokat írja le Warr. 1-3 hó a negatív hatások, a sokk, a gyász erısödése. 3-6 hó a negatív hatások csökkennek, javulás áll be. 6 hónapon túl ismét hanyatlás következik be. A vitaminmodell értelmében a vitamin megvonását azonnal követi a káros következmény, munkanélküliségre vetítve a pénz, a külsı célok és feladatok hiánya azonnal érezteti negatív hatását a lelki egészségben. Az idı elırehaladtával a munkanélkülivé vált személynek lehetısége van a külsı tényezık pótlására. Célokat tőz ki, csökken a bizonytalanság érzete, alkalmazkodik az új élethelyzethez, napirendet alakít ki, strukturálja idejét. A középkorú férfiakat érinti leginkább állásuk elvesztése, a pénz csökkenése, mert ık családfenntartók, számukra nagyobb problémát jelent társadalmi pozíciójuk elvesztése, és kialakult karrierjének derékba törése is nagyobb bizonytalansággal tölti el saját és családja jövıjét illetıen. 8.3 A szociális identitás elmélete A munkanélküliség érzelmi hullámvasút modellje Borgen és Amundson (1994) nevéhez főzıdik. Az érzelmi ciklusok a hullámvasút pályájához hasonlíthatók. Az elsı szakasz a gyászolás, melynek részei a tagadás, a düh, az alkudozás, a depresszió és az elfogadás. Ez a szakasz akkor zárul le, ha a személy elfogadja, hogy korábbi állása visszafordíthatatlanul elveszett, s ezzel együtt felismeri az új állás megszerzésének szükségességét és lehetıségét. A következı szakasz egy nehezen kontrollálható, sok kudarccal és visszautasítással járó periódus. Ez a fázis magába foglalja a reménykedés, a lelkesedés, a frusztráció és apátia érzéseit. Ide tartozik még a kiégés (burnout), melyet fáradság, lemondás és reménytelenség érzés kísér. További vizsgálataikban kimutatták, hogy a visszautasítások a lelkesedés elvesztéséhez, érdektelenséghez és izolációhoz vezettek. Az outplacement programok azt a célt szolgálják, hogy a tanácsadók segítsék az érintetteket "átvezetni a munka elvesztésébıl a munka megtalálásának világába". Fontos eleme a programnak, hogy a résztvevık átérezzék a feladat sikere rajtuk, pontosabban rajtuk is múlik. A program során a munkájukat vesztett dolgozók átélik, hogy nincsenek teljesen egyedül 18/21

19 problémájukkal, nincsenek kiszolgáltatva, tehetnek, sıt tenniük is kell önmagukért. Bármilyen furcsán hangzik sokan életük eddigi szakaszáig a munkaerıpiacon vajmi keveset tettek önmagukért. Nem kellett állást keresniük, nem kellett önéletrajzot írniuk, felvételi interjúkon részt venniük. Az egyik csoporttagunk tömören így idézte fel a céghez kerülését. 25 évvel ezelıtt a sógornım mondta, hogy keresnek embert, idejöttem, felvettek. Az utcára kerülı emberek nagy része annak a generációnak a tagja, akik olyan rendszerben szocializálódtak, ahol a munkanélküliség ismeretlen fogalom volt, aki akart dolgozni, az kapott munkát. A foglalkoztatást legtöbben alkalmazottként képzelték és képzelik el. Az önfoglalkoztatás, az öntevékenység, az egyéni vállalkozás, elérhetetlen, bonyolult, nem nekem találták ki elképzelésként él a fejükben. Jelen outplacement tevékenységünk egyik fontos célkitőzése, hogy bıvítsük az érintettek lehetıségeit, hogy ne féljenek a vállalkozástól, próbálják felhasználni egyéni és szőkebb környezetük speciális adottságait. A csoportos létszámleépítés egy cég és az ott dolgozók életében meghatározó jelentıségő. A vezetıknek a gazdasági kényszer szorításából fakadó szigorító intézkedéseket kell meghozniuk, elbocsátani a leépítésre kerülı munkatársakat, és sok esetben a cég szervezeti felépítését is meg kell változtatniuk. Az elbocsátott munkatársaknak új állást, vagy más megélhetési forrást kell találniuk, el kell fogadniuk az életükben beállt változást, miközben a bizonytalanságtól, a feleslegesség- és veszteségérzéstıl szenvednek. Az új állás keresése során ismeretlen és idegen helyzetekbe kerülnek, új emberekkel és új feladatokkal ismerkednek meg. Egyik résztvevınk ennek a helyzetnek a nehézségét a következıképpen fogalmazta meg: 45 éves múltam, 25 éve bérszámfejtıként dolgozom a cégnél, de úgy érzem, csak most kerülök ki a nagybetős életbe. Mások ezt 18 évesen kezdik. Outplacement programok során a felkészített tanácsadók olyan pszichés és szakmai támogatást nyújtanak a rászorulóknak, amelyek segítségével nagyobb hatékonysággal fogják megoldani a rájuk váró feladatokat. 19/21

20 9 Viselkedési típusok A Elkerülöm a kockázatot. Lassan döntök. Bizalommal fordulok az emberek felé. Türelmes vagyok. Inkább hallgatok. Tartózkodó vagyok. Megtartom a véleményem magamnak. C Nyugodt és szívélyes vagyok. A véleményekre helyezem a hangsúlyt. Nyitott vagyok. Számomra a kapcsolatok fontosak. Rugalmasan bánok az idıvel. Megosztom az érzéseimet másokkal. Ösztönös vagyok. B Elfogadom a kockázatot. Gyorsan döntök. Bizalmatlan vagyok. Türelmetlen vagyok. Inkább beszélek. Társaságkedvelı vagyok. Kimondom a véleményem. D Hivatalos és alapos vagyok. A tényekre helyezem a hangsúlyt. Zárkózott vagyok. Számomra a feladatok fontosak. Határidıtartó vagyok. Megtartom az érzéseimet magamnak. Elemzı típus vagyok. Összesen A: Összesen B: Összesen C: Összesen D: D B 20/21

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

A foglalkoztatási problémák társadalmi hatásai, a vidéki Magyarország lehetőségei G Y O M A E N D R Ő D, 2 0 1 4. A U G U S Z T U S 2 9.

A foglalkoztatási problémák társadalmi hatásai, a vidéki Magyarország lehetőségei G Y O M A E N D R Ő D, 2 0 1 4. A U G U S Z T U S 2 9. A foglalkoztatási problémák társadalmi hatásai, a vidéki Magyarország lehetőségei D R. B A L C S Ó K I S T V Á N L É L E K K E L A V I D É K É R T T U D O M Á N Y É S V I D É K F E J L E S Z T É S A H

Részletesebben

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata MPT Nagygyűlés Szombathely 2012. június 1. Társadalmi igény A társadalompolitikai

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében szakmai találkozó változás Jelen helyzet Kívánt helyzet 2007. Május 10. irányított változtatás Jelen helyzet Kívánt helyzet Minıség javulás Változás

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Családi vállalkozás stratégiai tervezése*

Családi vállalkozás stratégiai tervezése* vállalkozás stratégiai tervezése* 2008. január 19. * Randel S. Carlock John L. Ward A családi vállalkozás dilemmája A vállalkozás igényei és lehetıségei A család igényei és szükségletei Irányítás Karrier

Részletesebben

Asszertivitás viselkedésterápiás módszerek. Perczel Forintos Dóra SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék 2010

Asszertivitás viselkedésterápiás módszerek. Perczel Forintos Dóra SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék 2010 Asszertivitás viselkedésterápiás módszerek Perczel Forintos Dóra SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék 2010 1 asserro (latin): igényelni, állítani valamit assertion (angol): magabiztosság, kiállás valakinek

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

Mitıl függ vállalkozásod piacképessége?

Mitıl függ vállalkozásod piacképessége? Mitıl függ vállalkozásod piacképessége? Nemrég elkaptam egy beszélgetést az egyik közösségi portálon, de ez a beszélgetés egyáltalán nem volt egyedi, úgy érzékelem, sok helyen, - és nem csak az interneten,

Részletesebben

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Florence Nightingale 1860 Bárki, aki felelős pozícióba kerül, tartsa észben a következőt: nem az a legfontosabb kérdés, hogy én magam hogyan tehetem

Részletesebben

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem:

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem: Szöveges értékelés Pedagógiai Programunk értelmében a 2004-2005-ös tanévtıl felmenı rendszerben a gyerekek az elsı-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Budapest ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék DEPRESSZIÓ előfordulás: 15-25% deprimere (lat.): lenyomni a hangulati élet

Részletesebben

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled!

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! 7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! Elıszó Amikor egy érdeklıdı, vagy akár egy visszatérı vevınk ismét felkeres minket, ezt azért teszi meg, mert szüksége van tılünk valamire, de minimum

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

4/8/2014. osztrák író és tréner 29 ember karrierjét vizsgálta mi a siker receptje? a siker 21 titka

4/8/2014. osztrák író és tréner 29 ember karrierjét vizsgálta mi a siker receptje? a siker 21 titka A siker nem a megérkezés, hanem az utazás módja. Ben Sweetland osztrák író és tréner 29 ember karrierjét vizsgálta mi a siker receptje? a siker 21 titka 1. Célok kitűzése: bár az emberek gyakran foglalkoznak

Részletesebben

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Szőke Szilvia Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Miről lesz szó? Miért aktuális és sürgető a jelen helyzet megoldása? A kérdőíves információ gyűjtés

Részletesebben

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi vállalti mőködés és stratégiák Dr. Juhász Krisztina 00. április I. Az emberi erıforrás menedzsment Legkeményebb erıforrás Stratégiai fontosságú terület

Részletesebben

Mentorálás a tehetséggondozásban. tamas.marta53@gmail.com

Mentorálás a tehetséggondozásban. tamas.marta53@gmail.com Mentorálás a tehetséggondozásban tamas.marta53@gmail.com MATEHETSZ Tehetséghidak program www.tehetseghidak.hu/tehetsegkonyvtar Dávid Mária-Gefferth Éva-Nagy Tamás- Tamás Márta: Mentorálás a tehetséggondozásban

Részletesebben

Kerek Judit. fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület. Budapest, 2010. február 03.

Kerek Judit. fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület. Budapest, 2010. február 03. Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület és a munkahelyi lelki egészségfejlesztés Kerek Judit fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Budapest, 2010. február 03. Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület

Részletesebben

Mire számíthat, aki befıttként viselkedik?

Mire számíthat, aki befıttként viselkedik? Témakörök: vállalkozás indítása, vállalkozás fejlesztés, kisvállalkozó, stratégiai tervezés, marketing terv, felnıttképzés, tanfolyamok, képzés, vállalkozói tanfolyamok, egyéni vállalkozó, marketing tanácsadó,

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

Projektzáró dokumentum

Projektzáró dokumentum Projektzáró dokumentum Gárdony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0265 ÁROP pályázati összefoglaló 2010. augusztus 1 Pályázati indikátorok Tevékenység megnevezése Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

A kiégés jelensége szakdolgozók körében. Lang Erzsébet, Milotta Lászlóné Vasútegészségügyi NKK KFT Pécs

A kiégés jelensége szakdolgozók körében. Lang Erzsébet, Milotta Lászlóné Vasútegészségügyi NKK KFT Pécs A kiégés jelensége szakdolgozók körében Lang Erzsébet, Milotta Lászlóné Vasútegészségügyi NKK KFT Pécs Burnout - kiégés - szindróma krónikus, emocionális megterhelések, stresszek nyomán fellépő fizikai,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon A könyvben előforduló magyar hivatkozásokat

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben

Pszichológia, pszichoszomatika vizsgakérdések-megoldások

Pszichológia, pszichoszomatika vizsgakérdések-megoldások Az ETI Természetgyógyászati alapismeretek modulvizsga megoldólapjainak felhasználásával készítette: Fábián Andrea vizsgakérdések-megoldások 1 1. Írja le a pszichoszomatikus betegségek kialakulását befolyásoló

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A 01 Further analysis instruments Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika 2010. Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika A felsőoktatási, továbbképzési és pályakezdési tehetségműhelyek támogatása NTP-OKA-I pályázat része Készítette: Kissné

Részletesebben

I Sikertervezés hogy ne csak álmodozzál. I Idıgazdálkodási kérdıív.

I Sikertervezés hogy ne csak álmodozzál. I Idıgazdálkodási kérdıív. I Idıgazdálkodási kérdıív. Ha Te nem értékeled a saját idıdet, más sem fogja. Legyen több idıd! Lépésrıl lépésre. www.sikertervezes.com I Sikertervezés hogy ne csak álmodozzál Ezt az idıgazdálkodási kérdıívet

Részletesebben

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái -

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - Az Alapítvány A Múzeumok és Látogatók Alapítvány 2004. januárjában azzal az alapvetı célkitőzéssel jött létre,

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Milyen ma egy tudatos vállalkozó?

Milyen ma egy tudatos vállalkozó? Milyen ma egy tudatos vállalkozó? Érdekes lesz ez a kis tanulmány, hiszen sokéves tapasztalataimat próbálom összefoglalni egyetlen cikkben, legalábbis azokat, melyeket a vállalkozók jellemzıivel kapcsolatban

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

A férfi otthoni erıszak elkövetıkkel dolgozó programok dokumentálásának és kiértékelésének fıbb szempontjai

A férfi otthoni erıszak elkövetıkkel dolgozó programok dokumentálásának és kiértékelésének fıbb szempontjai A férfi otthoni erıszak elkövetıkkel dolgozó programok dokumentálásának és kiértékelésének fıbb szempontjai ELİZETES MEGJEGYZÉS Version 1.1 E dokumentum inkább az elkövetıkkel végzett munka dokumentálása

Részletesebben

ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés

ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés Az SL melléklet elemei környezet tervezés javítás vezetés támogatás üzemeltetés érdekelt felek a teljesítmény értékelése Anni Koubek 2.

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Munkaerıpiaci ismeretek, álláskeresési technikák.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Munkaerıpiaci ismeretek, álláskeresési technikák. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Munkaerıpiaci ismeretek, álláskeresési technikák Készítette:

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

Az információ a hétköznapi használati eszköz

Az információ a hétköznapi használati eszköz Az információ a hétköznapi használati eszköz Budapest, 2006.10.08 Zubonyai Tibor (tibor.zubonyai@ibssa.org) (www.ibssa.hu) Ennek a cikknek a megírását egy korábbi az IBSSA magazinban megjelent (Business

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal Egyéni fejlesztési terv minta Általános rész Fejlesztési terv készítője: Fejlesztési tervért felelős személy neve: Kit Mikor Hogyan értesítek Egyéb Feljegyzések Projektmenedzser Projektben lévő fiatal

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

Kontrollcsoportok (viszonyítás): Gyermek standard (saját életkornak megfelelıen) Felnıtt standard

Kontrollcsoportok (viszonyítás): Gyermek standard (saját életkornak megfelelıen) Felnıtt standard Grafológiai elemzés összefoglaló A vizsgálat célja: achondropláziás ek és gyermekek mentális képességének vizsgálata, az esetleges tartalmi és/vagy fejlıdési sajátságok feltárása Vizsgálat körülményei:

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

Út a megbékéléshez A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon

Út a megbékéléshez A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon Út a megbékéléshez A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon Könyvbemutató és elıadás a Kiskunhalasi Városi Bíróságon Dr. Fellegi Borbála, PhD. 2009. december 4. Kiinduló kérdéseim

Részletesebben

Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz.

Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz. Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz. Kérem, alaposan fontolja meg válaszait, hiszen a kérdőív kiértékelése további segítséget nyújthat a sikeres leszokáshoz. A kérdőívet nem szükséges egyszerre kitölteni.

Részletesebben

Min múlik manapság az értékesítés sikere?

Min múlik manapság az értékesítés sikere? Min múlik manapság az értékesítés sikere? Az eredményes értékesítési munka feltételei és az üzletfelek, a gazdasági környezet is megváltoztak. Az értékesítők új helyzettel állnak szemben: az ügyfelek tájékozottabbak.

Részletesebben

VEZETÉS BIZONYTALAN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT. prof. Angyal Ádám Budapesti Corvinus Egyetem

VEZETÉS BIZONYTALAN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT. prof. Angyal Ádám Budapesti Corvinus Egyetem VEZETÉS BIZONYTALAN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT prof. Angyal Ádám Budapesti Corvinus Egyetem A probléma A vezetéstudomány célja a valós vezetési kihívásokra megoldás keresése Felismerhetı, hogy a gazdasági (és

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Beszélni és beszélgetni önmagában nem nehéz, viszont kevésbé sikert eredményező folyamat. Megértetni magunkat pontosan úgy, ahogy azt mi gondoljuk, illetve

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2 Képzési ajánlat tandíjtámogatással 2010. február Az utóbbi években a szolgáltatóipar térnyerése látványos és gyors volt, folyamatosan jelentek jelennek meg újabb és újabb szolgáltatók a kisebb, néhány

Részletesebben

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA Kérdőívek A fogyasztó a motívumai alapján határoz és cselekszik. Ha így van, akkor a reklámokkal ezeket a fogyasztói késztetéseket, szükségleteket

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

ÖNISMERETI VIRÁGGYAKORLAT. Készítette: Szabó Edina

ÖNISMERETI VIRÁGGYAKORLAT. Készítette: Szabó Edina ÖNISMERETI VIRÁGGYAKORLAT Készítette: Szabó Edina Egészségügyi problémáink gyakran abból fakadnak, hogy képtelenek vagyunk felismerni, mi a küldetésünk az életben [ ] Már csak egészségünk védelme érdekében

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben