ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés Tranzakció-analízis Tranzakciók Önkép önértékelés - önbizalom Külsı belsı kontrollhit A legfontosabb lépések és kérdések A SWOT analízis Célállások meghatározása A motiválás A munkanélkülivé válás módja A munkanélküliség lélektani következményeit magyarázó elméletek Jahoda deprivációs (a munkától való megfosztás) elmélete Warr vitamin modellje A szociális identitás elmélete Viselkedési típusok /21

2 1 Bevezetés A sikeres újrakezdéshez az outplacement nyújtotta támogatás nem újdonság a nyugati országokban. Amerikában az elbocsátottak 70-80%-ának automatikusan jár, hogy korábbi cége 3-6 havi karrier-tanácsadást fizet. Itthon általában azoknak van lehetısége igénybe venni, akik átszervezés vagy munkakör megszőnése miatt vesztették el állásukat. Az outplacement programok célja, hogy segítse a munkát keresıt, hogy feldolgozza az elbocsátás pszichés következményeit, helyreállítsa megrendült önbizalmát, segítsen reálisan felmérni erısségeit és gyengéit, növelni rugalmasságát és mobilitását. Ezen kívül támogatást nyújt abban, hogy a munkáját elvesztı dolgozó reális képet alakítson ki önmagáról, új célokat határozzon meg, ébren tartsa álláskeresési aktivitását és kidolgozza saját stratégiáját. Ennek része a gyakorlati ismeretek elsajátítása, az önéletrajz és a motivációs levél megírása. Bár az emberek tagadják, hisznek a csodákban. Az elsı csoda az, hogy nem bocsátják el. Ha ez mégis bekövetkezik, a második csodában kezdenek hinni, majd csak történik valami. Emögött a gondolat mögött az húzódik, hogy akkor is megoldódik a problémám, ha semmit sem teszek. Amikor ebben is csalódnak akkor fordulnak segítségért a pályatanácsadóhoz, azt remélve, hogy majd ı tesz csodát, megoldja minden problémájukat. Aztán ha ez sem úgy alakul, ahogy elképzelték, csalódnak, elkeserednek és feladják, visszavonják bizalmukat és együttmőködésüket. Igazi válság az, ha az emberek feladják. Ezt mindenképpen el kell kerülni. Éppen ezért nagyon fontos már a tanácsadás elején tudatosítani az elbocsátott dolgozókban, hogy az ı aktív közremőködésükre is szükség van a változáshoz. Az önismeret tartalmazza minden tudásunkat önmagunkról, tulajdonságainkról, képességeinkrıl, szándékainkról, érzelmeinkrıl, gondolatainkról és mindezek mőködésérıl. Az önmagunk megismeréséhez szükség van ıszinteségre, hogy bevalljuk azokat az igazságokat is, amelyek bevallása fájdalommal jár. Voltak korok, és voltak elméletek, amelyek a veleszületett tulajdonságok, vagy más néven ösztönök elsıdlegességét hangsúlyozták, míg mások a tanulás fontosságát emelték ki. Ma egyetértés van abban, hogy mindkettı erıteljesen befolyásolja személyiségünk alakulását. Általában elmondható, hogy minél fejlettebb egy élılény, annál nagyobb a tanulás szerepe, és minél tanulékonyabb, annál jobban tud alkalmazkodni környezetéhez. 2/21

3 2 Tranzakció-analízis Eric Berne kidolgozta a tranzakció-analízis elméletét és gyakorlatát. Azt kutatta, hogyan viselkedik az egyén társas helyzetben, interakciókban. Személyiség elmélete kísértetiesen hasonlít Freud elméletére (felettes én én ösztön én). Az ént 3 részre osztja: Szülı (Sz): belsı hang, jóváhagy vagy tilt: szabályok, tiltások, elvárások Sz Felnıtt (F): önmegvalósítás, realista, racionális, érett F Gyermek (Gy): érdeklıdés, kíváncsiság, félelem és szorongás, a vágyak irányítják Gy Berne személyiség-modelljének részeit én-állapotoknak nevezte. Szerinte bármely személy magatartásában felismerünk három különbözı mintát. Gyermeki énünk úgy viselkedik, gondolkodik és érez, mint egy gyermek. Itt lakozik az érdeklıdés és kíváncsiság, a félelem és szorongás, de innen ered a lelkesedés és vidámság is. Gyermeki énünket a vágyak irányítják, és azonnali vágyteljesítésre törekszik. Szülıi énünk úgy viselkedik, gondolkodik, és érez, ahogy szüleink tették egykoron. Általuk szólal meg bennünk a belsı hang, amely jóváhagy vagy épp ellenkezıleg, megtilt valamit. Általuk, az ı közvetítésükkel épülnek be énünkbe a szabályok, a tilalmak, az elvárások. Az, hogy a bennünk élı szülı megkönnyíti vagy megnehezíti életünket, attól függ, hogy ezek a szabályok, tilalmak mennyire igazak és helytállóak az adott helyzetben. Szülınk állandóan kontroll alatt akar tartani bennünket, ı rendre és stabilitásra vágyik. Felnıtt énünk dolga az önmegvalósítás. Autonóm felnıtt módjára viselkedik, gondolkodik és érez, érett és racionális, higgadt és tisztafejő, a problémák megoldására törekszik. Freud szavaival élve a realitáselv vezérli. 2.1 Tranzakciók A kommunikáció során az egyik ember énjének hármas tagolódása találkozik a másik ember énjének tagolódásával, és különbözı szinteken szólíthatják meg egymást. Az én szülım megszólíthatja az ı szülıjét, és az idık végezetéig elbeszélgethetnek. Egy ilyen tipikus beszélgetési séma a "micsoda idıket élünk " címő. De az én szülım megszólíthatja a másik személy gyereki én állapotát. Ha a másik gyerekbıl válaszol, a beszélgetésben megint nem lesz fennakadás. Én leszidok, számon kérek, ellenırzöm, figyelmeztetem, ı védekezik, bevall, szégyelli magát. Konfliktus mindig akkor keletkezik, amikor én megszólítom, a másik én részének valamelyikét, de a másik nem a megszólított én részbıl válaszol. Ilyenkor a kommunikáció vagy nagyon gyorsan leáll, vagy más alapokra helyezıdik. Tanácsadóként elsısorban önmagunkkal kell tisztában lennünk. Tudnunk kell, hogyan mőködünk, a különbözı helyzetekre hogyan reagálunk. Egyrészt azért, hogy ne a saját receptjeinket ajánljuk ügyfeleinknek, másrészt, hogy a tanácsadás lehetıségeivel szembeni elvárásaink reálisak legyenek. 3/21

4 = / = / = / /21

5 3 Önkép önértékelés - önbizalom Tudásunkat önmagunkról képekben tároljuk, minthogy agyunk fıleg képekben gondolkodik. A magunkról kialakított képet, énképnek nevezzük, ehhez a képhez főzıdı viszonyulásunkat pedig önértékelésnek. Ha ez a kép pozitív, akkor van önbizalmam, bízom magamban, bízom abban, hogy nehézségeimet leküzdöm, problémáimat megoldom, és sorsomat, lehetıségeimet illetıen optimista vagyok. Ha azonban az énképem negatív, akkor nincs vagy csak kevés önbizalmam van, az elıttem tornyosuló akadályokat leküzdhetetlennek érzem, kudarcaimat elırevetítem. Magunkról kialakított kép, és ahhoz főzıdı viszony Pozitív énkép magas önbizalom, optimizmus Negatív énkép alacsony önbizalom, pesszimizmus Mivel az énkép bármilyen sérelme fenyegeti az egyén biztonságát, ezért az egyén minden olyan kísérletet visszautasít, amely énképe megváltoztatására irányul. Általában úgy viselkedünk, hogy az énképünkkel összhangban legyen. Például az a szép lány, akinek negatív énképe van, sem rajongóinak, sem irigykedı barátnıinek nem hiszi el, hogy tényleg szép, azaz nem változtatja meg énképét. Ha egy tanácsadásra jelentkezı pozitív énképe azt mondja, hogy ı jó szakember, és a jó szakemberekre mindig szükség van, ezért úgy kell tennie, nem kell tennie azért, hogy állása legyen, majd a jó állás megtalálja a jó szakembert. Amikor ebben csalódik, akkor sem tud hozzáállásán változtatni, hanem a körülményeket, a válságot okolja, vagy szőklátókörőnek, elfogultnak állítja be az ıket interjúztató HR-eseket. 4 Külsı belsı kontrollhit Az embereknek elvárásaik vannak arról, hogy a megerısítés, a siker saját viselkedésüktıl függ-e vagy külsı erık, különösen a véletlen, a szerencse alakítja ıket. Különbözünk abban, hogy milyen mértékő ok-okozati kapcsolatot tételezünk fel viselkedésünk és annak következményei között. Ez pedig olyan tartós személyiségjegy, ami nagyban befolyásolja szociális viselkedésünket. A belsı kontroll attitőddel rendelkezı személyek a pozitív és negatív eredményeket úgy érzékelik, mint saját cselekedeteiknek következményeit - úgy érzik, hogy befolyásolni tudják a külvilág eseményeit. A szubjektív szempontokat helyezik elıtérbe, önállónak és függetlennek tartják magukat. A megfigyelt információk kreatív hasznosítására törekszenek, kedvelik a téthelyzeteket. Ugyanakkor reális célokat tőznek ki maguk elé, sikerorientált beállítottságúak, szorongásuk facilitáló. Énképük pozitív és reális, távolabbi célok tervszerő elérésére törekszenek. A külsı kontrollos személyek ezzel szemben az események okát rajtuk kívül álló tényezıkben (véletlen, szerencse, stb.) keresik, nem tartják a helyzeteket saját maguk által kontrollálhatónak. A külsı kontrollhellyel rendelkezı személyek irányíthatatlannak látják a dolgokat, úgy érzik, ki vannak téve a sors szeszélyének, szélsıséges esetben passzivitás, szorongás, inkompetencia jellemezheti ıket. A könnyő, gyors sikereket, tétnélküli helyzeteket szeretik, irreálisan alacsony vagy magas követelményeket tőznek ki maguk elé. Szorongásuk 5/21

6 debilizáló, ezért legtöbbször passzívok, bizonytalanok, áldozatnak vélik magukat és nincsenek tudatában választási lehetıségüknek. Az egyének által alkalmazott oktulajdonítási stílus a szocializáció során alakul ki, a környezettel való interakció eredményeképp. A külsı oktulajdonítás nem csak az egyértelmően külsı kontrollos személyre lehet jellemzı, különbözı szituációkban átélhetik a külsı kontroll érzését (pl. peres eljárás) az alapvetıen belsı kontrollhites személyek is. A külsı kontroll attitőd elhárító mechanizmusként is mőködhet, negatív életesemények, mint például a válás kapcsán, a kudarcélményre adott válaszként. Taylor szerint azonban az emberek akkor maradnak mőködıképesek, ha abban az illúzióban vannak, hogy az ı kezükben van a kontroll (a kontroll elvesztésével kapcsolatban a tanult reménytelenség jelensége lehet példa). Természetesen az egészséges kontrollhittel rendelkezı személyeknek meg kell tudniuk különböztetni a kontrollálható és nem kontrollálható helyzeteket. Ugyancsak fontos kapcsolat áll fenn a jó teljesítményre való motiváltság és a belsı kontroll között. A teljesítménymotiváció elmélete szerint ugyanis azok a felnıttek vagy gyerekek, akiknél magas a teljesítménykésztetés intenzitása, erısebben hisznek abban, hogy a saját képességeik determinálják mindazt, ami velük történik. Válság akkor van, ha feladjuk. Ezért szükséges megérteni a tanácsadásra jelentkezınek már az elején, hogy az ı aktív közremőködése elengedhetetlen a sikerhez. Ugyanakkor azt is tudatosítani kell bennük, hogy a kudarc, a sikertelenség, a válaszra se méltatott önéletrajzot nem feltétlenül személyes kudarcként kell átélniük, és folytatniuk kell az álláskeresést, de legfıképpen továbbra is hinniük kell önmagukban. 6/21

7 ROTTER TESZT Ez a kérdıív azt vizsgálja, hogy bizonyos események hogyan befolyásolják az embereket. Mindegyik pont egy a-val vagy b-vel jelölt választási lehetıséget tartalmaz. Kérjük, válasszon ki mindegyik párból egy megállapítást, amely a leginkább illik Önre. Inkább azon a véleményen vagyok, hogy A. A gyerekek azért keverednek bajba, mert a szülık túl gyakran büntetik ıket. B. A legtöbb gyerekkel manapság azért van baj, mert a szüleik túl könnyő kézzel bánnak velük. A. Életünk sok sajnálatos eseménye balszerencsénk következménye. B. Az általunk elkövetett hibákban kereshetjük szerencsétlenségünk okát 3. A. B. A háborúk egyik legfıbb oka az, hogy az emberek nem érdeklıdnek eléggé politikai kérdések iránt. Mindig lesznek háborúk, függetlenül attól, hogy milyen erıfeszítéseket teszünk azok megelızésére A. Idıvel mindenki elnyeri azt a megbecsülést, amit megérdemel. B. Hiába minden igyekezet, az egyén értéke sajnálatos módon gyakran észrevétlen marad. A. Megfelelı érvényesülési lehetıségek nélkül senkibıl sem lehet hatékony vezetı. B. A. B. A. Azok a tehetséges emberek, akik nincsenek vezetı beosztásban, nem használták ki lehetıségeiket. Tehetünk bármit, mindig lesznek olyan emberek, akik nem fognak kedvelni bennünket. Ha valaki nem tudja megkedveltetni magát, nem tudja, hogyan kell az emberekkel bánni. Ha a sorsra bíztam magam, sohasem jártam olyan jól, mint amikor sikerült elhatároznom, hogy kezembe veszem a dolgok irányítását. B. Gyakran úgy találom, hogy aminek meg kell történnie, be is következik A. B. A. B. A siker kemény munka eredménye, a szerencsének kevés, vagy semmi köze sincs hozzá. A jó állás megszerzése fıleg azon múlik, hogy az ember éppen jókor legyen a megfelelı helyen. Amikor terveket kovácsolok, majdnem biztos vagyok afelıl, hogy végre is fogom hajtani azokat. Nem mindig bölcs dolog túl elıre tervezni, mivel sok mindenrıl kiderülhet, hogy valamiképpen a jó- vagy balszerencsétıl függ. 7/21

8 A. Hogy elérek-e valamit vagy sem, az nálam nagyon kevéssé, vagy egyáltalán nem függ a szerencsétıl. B. Sokszor akár "fej vagy írás" alapon dönthetjük el, hogy mit tegyünk. A. Az embernek mindig készen kellene lennie arra, hogy hibáit elismerje. B. Többnyire legjobban tesszük, ha hibáinkat palástoljuk. A. Nem könnyő felismerni, hogy egy ember valójában kedvel-e bennünket vagy sem. B. Hogy hány barátunk van, azon múlik, milyen emberek vagyunk. A. Végsı soron a minket érı rosszat a jó kiegyenlíti. B. A legtöbb bajt a képességek hiánya, tudatlanság, lustaság, esetleg mindhárom együttese eredményezi. A. A jó vezetı elvárja beosztottaitól, hogy maguk ismerjék fel, mit kell tenniük. B. Egy jó vezetı pontosan megmagyarázza mindenkinek, hogy mi a dolga. A. Az emberek azért magányosak, mert nem próbálnak meg barátságosak lenni. B. A. Nem sok értelme van annak, hogy túlzott erıfeszítéseket tegyünk a magunk megkedveltetésére, ha szeretnek, úgyis szeretnek, ha nem, nem. Magam irányítom sorsomat. B. Olykor úgy érzem, nem rajtam múlik, hogyan alakul az életem. 8/21

9 ROTTER TESZT KIÉRTÉKELÉSE Karikázd be azt a betőt, amit az egyes kérdéseknél bejelöltél! Kérdés száma Belsı kontrollhit Külsı kontrollhit 1 A B 2 B A 3 A B 4 B A 5 B A 6 B A 7 A B 8 A B 9 A B 10 A B 11 A B 12 B A 13 B A 14 B A 15 A B 16 A B A bekarikázott betők száma oszloponként: A tanácsadás során a tanácsadónak tisztán kell látnia az ügyfél helyzetét. Ehhez célszerő irányított kérdéseket feltennie és/vagy kérdıíveket használnia. HELYZETELEMZİ ADATLAP Anyagi nehézségek 1 7 Anyagi jólét Bizonytalanság 1 7 Biztonság Túl sok szabadidı 1 7 Idı helyes strukturálása Kapcsolatok beszőkülése 1 7 Kapcsolatok megtartása Fáradtság, fásultság 1 7 Sok energia Önmaga hibáztatása 1 7 Önmaga felmentése Alacsony önértékelés 1 7 Magas önértékelés Pesszimista jövıkép 1 7 Optimista jövıkép Türelmetlen jelen helyzetével 1 7 Türelmes jelen helyzetével kapcsolatban kapcsolatban Nincsenek elképzelései a jövıre nézve 1 7 Vannak tervei a jövıre nézve Abban segítsünk, amiben szüksége van segítségre! (Iránymutatás a tanácsadó számára.) 9/21

10 5 A legfontosabb lépések és kérdések A pályatanácsadókhoz azok az emberek fordulnak, akik változtatni szeretnének, vagy változtatniuk kell sorsukon. A változás azt jelenti, hogy az ügyfél másképp látja és másképp végzi el feladatait, anélkül, hogy a változás során akár önmagát, akár koncepcióit leértékelné. Az ügyfélnek meg kell megváltoztatnia régi koncepcióit és megszokott viselkedését. 5.1 A SWOT analízis A SWOT elemzés olyan stratégiai tervezıeszköz, ami segít értékelni az erısségeket (Strenghts), a gyengeségeket (Weaknesses), a lehetıségeket (Opportunities) és a veszélyeket (Threats), amelyek egy meghatározott cél elérése érdekében meghozandó döntés során felmerülhetnek. A SWOT analízis tartalmazza az egyén belsı és külsı környezetének felmérését, így támogatva ıt abban, hogy a legfontosabb témakörökre összpontosítson. Az elemzés célja a meghatározó belsı és külsı tényezık/adottságok (SWOT faktorok) azonosítása. Az elemzés során beszerzett információk két fı kategóriába: belsı és külsı tényezıkbe sorolhatók. Bár az elemzés nem hívja fel a figyelmet arra, hogy melyek a stratégiailag fontos kérdések, illetve nem kínál választ arra, hogyan dolgozzuk ki a stratégiánkat, viszont abban segít, hogy észrevegyük, a hatékony stratégia alapjául az erısségek szolgálnak, illetve hogyan használjuk ki a rendelkezésre álló lehetıségeket, hogyan küzdjük le, vagy minimalizáljuk a gyengeségeket és a veszélyeket. Fontos azonban, hogy ne üres listagyártást végezzünk! 10/21

11 5.1.1 Hogyan készítsünk SWOT elemzést? 1) A SWOT elemzést úgy kezdjük, hogy meghatározzuk az elérni kívánt célokat. 2) Ezután összegyőjtjük azokat a tényezıket, adottságokat, tulajdonságokat, amelyek befolyással vannak a cél elérésére, ezek lesznek az úgynevezett SWOT faktorok. 3) A faktorokat a következı kategóriák szerint csoportosítjuk: Erısségek: olyan személyes tulajdonságok/adottságok, amelyek az adott cél elérése érdekében segítségünkre lehetnek. Gyengeségek: olyan személyes tulajdonságok/adottságok, amelyek ártalmasak lehetnek vagy hátráltatnak az adott cél elérésében. Lehetıségek: olyan külsı tényezık, amelyek az adott cél elérése érdekében segítségünkre lehetnek. Olyan dolgok, amik nem mőködnek jól, de ezen lehetıségünk van változtatni. Veszélyek: olyan külsı tényezık, amelyek ártalmasak vagy hátráltatnak az adott cél elérésében. Nem tudjuk befolyásolni ıket, és nemcsak csökkentik a siker esélyeit, de kockázatot is jelentenek. 4) Végül a faktorokat táblázatformába rendezzük, mivel a SWOT elemzést ebben a formában a legkönnyebb áttekinteni. Tanácsadás SWOT analízis (tényezık, adottságok, tulajdonságok) Erısségek Gyengeségek Lehetıségek Veszélyek Megjegyzések 11/21

12 SZUPERPRÓBA Az alábbiakban munkával kapcsolatos állításokat olvashat. Arra kérjük, hogy mindegyik állítás mellett jelölje meg az Ön számára ideális munka szempontjából, hogy mennyire érzi fontosnak az adott állítást. Az 1-es a legkevésbé fontos, az 5-ös a legfontosabb. Az ideális munkában az ember 1. szüntelenül új, megoldatlan problémákba ütközik másokon segíthet sok pénzt kereshet változatos munkát végezhet szabadon dönthet saját területén tekintélyt szerezhet munkájával akár mővész is lehet a többiek közé tartozik pillanatnyi kedve dönti el, hogy mit csináljon megvalósítja önmagát tisztelheti fınökét tehet valamit a társadalmi igazságosságért nem beszélhet mellé, mert csak jó vagy rossz megoldások léteznek másokat irányíthat új elképzeléseket alakíthat ki valami újat alkothat objektíven lemérheti munkája eredményét vezetıje mindig helyesen dönt olyat is csinálhat, ami más szemében fölöslegesnek tőnhet szebbé teheti a világot önálló döntéseket hozhat gondtalan életet biztosíthat új gondolatokkal találkozhat vezetıi képességeire szüksége lehet sikerét vagy kudarcát csak a következı nemzedék döntheti el személyes életstílusa érvényesülhet munkatársai egyben barátai is biztos lehet afelıl, hogy munkájáért a többiek megbecsülik nem kell minduntalan ugyanazt csinálnia jót tehet mások érdekében más emberek javát szolgálhatja sokféle dolgot csinálhat re mások felnéznek jól kijön munkatársaival olyan életet élhet, amit legjobban szeret nek konfliktusokat kell vállalnia mások munkáját is irányíthatja szellemileg izgalmas munkát végezhet magas nyugdíjra számíthat munkájába másnak nincs beleszólása szépet teremthet olykor játszhat is nek megértı vezetıje van szüntelenül fejlesztheti, tökéletesítheti önmagát új ötleteire mindig szükség van /21

13 A kérdıív 15 munkával kapcsolatos értéket mér, mindegyikhez 3-3 kérdés tartozik. Az adott érték pontszámát az egyes kérdésekre adott válaszok összpontszáma adja (így az adott érték minimuma 3, maximuma 15). Az értékelılapra átvezetve az egyes kérdésekre adott válaszok összesíthetık. Az eredmények alapján felállítható egy rangsor az egyénre nézve. (Melyek a legfontosabb és melyek a kevésbé fontos értékei a munkájában.) szellemi ösztönzés 1: játékosság 9: 23: 19: 38: 42: önfeláldozás 2: önérvényesítés 10: 30: 26: 31: 35: anyagiak 3: hierarchia 11: 22: 18: 39: 43: változatosság 4: humán értékek 12: 29: 25: 32: 36: függetlenség 5: munkateljesítmény 13: 21: 17: 40: 44: tekintély 6: kreativitás 15: 28: 16: 33: 45: szépérzék 7: irányítás 14: 20: 24: 41: 37: társas kapcsolatok 8: 27: 34: 13/21

14 5.2 Célállások meghatározása Ez a rész áttekinti a lehetıségeket abban az esetben, ha egy új állás megszerzéséhez valami változtatásra, fejlıdésre, továbbképzésre van szükség. El tudom képzelni magam az adott szakterületen vagy részterületén? Mennyire fontos ez nekem? Megtaláltam benne a szakmai kihívást? Mennyire fontos ez nekem? Vannak kérdéseim, ötleteim a szakterületen? Mennyire fontos ez nekem? Minimális anyagi színvonalat szeretnék elérni vagy magasabbat? Mennyire fontos ez nekem? Fıvárosban vagy vidéken szeretnék dolgozni? Esetleg külföldön? Van ott igény a munkámra? Mennyire fontos ez nekem? Ez a lista fontos alap az álláskeresés elkezdéséhez, de folyamatosan bıvíthetı, módosítható. Mindenképpen az elızetes képzettségre, felkészültségre alapozunk, ez ad támpontot a jövıbeli célok megtalálásához. Nem hagyható azonban figyelmen kívül az sem, hogy melyek azok a rokon területek, amelyek betanítással, utánajárással, továbbképzéssel betölthetık. Ezért elınyös lehet több célállás meghatározása, amihez azonban a munkaerıpiac igényeinek vizsgálata is elengedhetetlen. Piaci lehetıségek Alkalmazott Vállalkozó Egyéni adottságok CÉLÁLLÁSOK A készséglista összeállításának célja, hogy ahelyett, hogy úgy mutatjuk be önmagunk, hogy csak egyfajta készségünk van, csak egyetlen dologhoz értünk, osszuk be tapasztalatainkat kisebb részekre, mígnem úgy tudjuk bemutatni magunkat, mint egy multifunkcionális, készségekkel teli, hasznos munkaerı. A legjobb nyitó kérdés, amit feltehetünk, hogy hogyan akarok hozzáállni a munkámhoz? Szívvel, lélekkel, vagy csak az a célom, hogy ki tudjam fizetni a számláimat minden hónapban? 14/21

15 Majd a személyes stílusra vonatkozóan arra keressük a választ, hogy milyen munka érdekel, mi az tevékenység, ami közben a legjobban érzem magam, milyen környezetben dolgozom legszívesebben, vagy éppen mi az, ami demotivál? 6 A motiválás Kínában a Shaolin-kolostor közelében fekvı harcmővészeti iskolákban gyerekek ezrei tanulnak, európai szemmel mostoha körülmények között. Ha egy kisgyerek a kör közepén állva bemutatót tart a többieknek, a jó teljesítményért nem jár neki több étel vagy kényelmesebb pihenıhely. Csak annyit kap cserébe, hogy a bemutató végén a többiek ıszinte tisztelettel megtapsolják. Ezért a tapsért ad bele mindent a gyakorlatba. A motiváció egy cél elérésére késztetı tevékenység. Tanulásra, fejlıdésre ösztönzı eljárás, amely a kitőzött célok eléréséhez elszántságot és aktív tevékenységet igényel. A sikeres motiváláshoz ismernünk kell a másik embert, céljait, félelmeit. A csoportpszichoterápia egyik hatótényezıje az egyetemesség érzése, az a felismerés, amikor az ember rájön, hogy nem csak neki vannak ijesztı vagy elfogadhatatlan problémái, gondolatai, érzései, hanem másoknak is. Irvin D. Yalom egy vizsgálatot tervezett a jelenség bemutatására. Felkérte egy orvoscsoport tagjait, hogy vegyenek részt egy szigorúan titkos kísérletben: nevük feltüntetése nélkül írják fel egy cetlire azt, amit a legkevésbé akarnának megosztani a csoporttal. A titkok hasonlóak voltak, néhány fı téma uralkodott. A leggyakoribb az alkalmatlanságtól való félelem érzése volt, az orvosok attól féltek, hogy egyszer csak kiderül, hogy nem képesek tökéletesen ellátni munkájukat. A második titoknak az elidegenedés érzése bizonyult: a résztvevık attól tartottak, hogy nem sikerült jól beilleszkedniük a kórház életébe, nem kapnak és adnak elég támogatást, gondoskodást, szeretetet. A vizsgálat bebizonyította, hogy az emberi problémák összetettsége ellenére azonos érzések érhetık tetten. Erre a hasonlóságra odafigyelve kell végeznie a pályatanácsadónak munkáját. Felmérnie az állását elvesztett dolgozó valós kompetenciáit, helyzetét, és nem elhinni, hogy semmihez sem ért. Motiválni ıt, és kimozdítani a reményvesztett állapotból. 15/21

16 MOTIVÁCIÓS KÉRDİÍV Kivel beszéled meg nehézségeidet? Kinek a tanácsát fogadod meg? Van-e az ismeretségi körödben, akinek sikerült elhelyezkednie? Mit gondolsz, miért? Milyen terveid, elképzeléseid, vágyaid vannak a jövıre nézve? Mi akadályoz ezek megvalósításában? Mivel növelheted esélyeid? 16/21

17 7 A munkanélkülivé válás módja Addison és Portugal (1987) kutatásai bizonyították azt a tapasztalati tényt, hogy nagyobb valószínőséggel válnak tartósan munkanélkülivé azok a munkavállalók, akiket váratlanul, elızetes bejelentés nélkül építenek le. A gondoskodó leépítést (outplacement) alkalmazó vállalatok programokkal segítik az állásukat elvesztı alkalmazottaikat, és átmeneti idıszak biztosításával, szakképzett szakemberek bevonásával igyekeznek lehetıvé tenni az újbóli elhelyezkedést vagy a munkanélküliség elviselésére történı felkészülést. A munkanélküliség érzelmileg nagyon megviseli az érintetteket, mégis ebben az érzelmileg nehéz helyzetben kell új állást, új megoldást találniuk anyagi biztonságuk megteremtéséhez vagy fenntartásához. Az új állás keresésében mutatott aktivitásukat nagymértékben befolyásolja, hogy hogyan közölték velük az elbocsátás tényét, hogyan bántak velük az átmeneti idıszakban, és maguk a dolgozók milyen beállítódással fogadták a rossz hírt. Konrad Lorenz írta le az imprinting jelenségét, amely szerint vannak percek, pillanatok az életben, amelyekben érzelmileg nyitottak és érzékenyek vagyunk, az ekkor történt események maradandó emléket hagynak. Sajnos sok vezetı nem tudja ezt. Szeretne minél hamarabb túl lenni a kínos kötelességen, ezért pár szóban elintézi, letudja, mit sem sejtve, hogy ezzel komoly sérüléseket okoz. Vannak vezetık, akik külsı kényszernek engedelmeskedve hajtják végre a létszámleépítést, rajtuk a parancsra tettem érzés uralkodik el. Nem igazán szerencsés megoldás, amikor a vezetı sajnálatból vagy bőntudatból hosszú órákig lelkizik munkatársával. Bár a létszámleépítés érzelmileg rendkívül megterhelı helyzet, mégis indokolt racionális magyarázatot adni a leépítésre kerülı munkatársnak. Mindenkinek joga van megtudni, neki miért kell távoznia a cégtıl. 8 A munkanélküliség lélektani következményeit magyarázó elméletek 8.1 Jahoda deprivációs (a munkától való megfosztás) elmélete Korábbi munkaerı piaci tréningek tapasztalatai Az egyén mentális egészségének fenntartásához megfelelı szociális környezetre van szüksége. A szociális környezet igen fontos eleme a munka, a foglalkoztatás. A munka kézzelfogható eredménye, hogy megélhetést, jövedelmet biztosít a dolgozó számára. A munka ezen elsıdleges szerepe mellett legalább ilyen fontos a másodlagos funkció is. Ide soroljuk az aktivitást, az idıstruktúrát, a társas kapcsolatok biztosítását, a státuszt és identitást. A munka strukturálja a napot, hetet, évet. Ennek elvesztése az idıbeni tájékozódás zavarához vezet, elvész a napi ritmus. A munka biztosítja a családon kívüli kapcsolatokat, a társas érintkezés lehetıségét. Ezek megszőnése az izoláció, a beszőkülés, elmagányosodás irányába hat. A munka az alkotás örömét, a hozzáértés élményét nyújtja. Még a kevésbé kielégítı feladatok ellátása is lehetıséget nyújt a teljesítmény sikerének átérzésére, a személy átélheti, hogy neki is szerepe van egy termék létrehozásában, egy szolgáltatás megvalósításában. A legtöbb kritika amiatt éri Jahodát, mert azt állítja, hogy még a legrosszabb munka is jobb, mint a munkanélküliség. Ennek más szerzık kutatásai ellentmondanak. O Brien és Feather 17/21

18 (1990) azt találta, hogy a munkával való elégedettség legfontosabb feltétele a képességek használatának lehetısége. 8.2 Warr vitamin modellje Warr is a lelki egészség megırzéséhez szükséges környezeti tényezıket veszi számba. Ezek közé sorolja a pénzt, a biztonságot, a pozíciót, a változatosságot, a kiszámíthatóságot, a képességek felhasználását és a társas kapcsolatokat. Szerinte bizonyos környezeti tényezık úgy viselkednek, mint az A és D vitamin. Szüksége van rájuk a szervezetnek, de túl sok, ártalmas a szervezetre. Ide tartozik a változatosság, kiszámíthatóság, kontroll stb. Ha túl monoton a munka az káros a lelki egészség szempontjából, a túlzott változatosság pedig stresszt okoz. Más tényezık esetén azonban érvényesül a minél több, annál jobb elve. Ezek mechanizmusa a C és E vitaminok hatásával egyezik. Ide tartozik a pénz, pozíció és biztonság. Warr új elemekkel bıvíti a környezeti tényezıket, beilleszti a képességek használatát és a munka, az események fölötti kontroll lehetıségét. A munkanélküliség idıtartamának függvényében a következı szakaszokat írja le Warr. 1-3 hó a negatív hatások, a sokk, a gyász erısödése. 3-6 hó a negatív hatások csökkennek, javulás áll be. 6 hónapon túl ismét hanyatlás következik be. A vitaminmodell értelmében a vitamin megvonását azonnal követi a káros következmény, munkanélküliségre vetítve a pénz, a külsı célok és feladatok hiánya azonnal érezteti negatív hatását a lelki egészségben. Az idı elırehaladtával a munkanélkülivé vált személynek lehetısége van a külsı tényezık pótlására. Célokat tőz ki, csökken a bizonytalanság érzete, alkalmazkodik az új élethelyzethez, napirendet alakít ki, strukturálja idejét. A középkorú férfiakat érinti leginkább állásuk elvesztése, a pénz csökkenése, mert ık családfenntartók, számukra nagyobb problémát jelent társadalmi pozíciójuk elvesztése, és kialakult karrierjének derékba törése is nagyobb bizonytalansággal tölti el saját és családja jövıjét illetıen. 8.3 A szociális identitás elmélete A munkanélküliség érzelmi hullámvasút modellje Borgen és Amundson (1994) nevéhez főzıdik. Az érzelmi ciklusok a hullámvasút pályájához hasonlíthatók. Az elsı szakasz a gyászolás, melynek részei a tagadás, a düh, az alkudozás, a depresszió és az elfogadás. Ez a szakasz akkor zárul le, ha a személy elfogadja, hogy korábbi állása visszafordíthatatlanul elveszett, s ezzel együtt felismeri az új állás megszerzésének szükségességét és lehetıségét. A következı szakasz egy nehezen kontrollálható, sok kudarccal és visszautasítással járó periódus. Ez a fázis magába foglalja a reménykedés, a lelkesedés, a frusztráció és apátia érzéseit. Ide tartozik még a kiégés (burnout), melyet fáradság, lemondás és reménytelenség érzés kísér. További vizsgálataikban kimutatták, hogy a visszautasítások a lelkesedés elvesztéséhez, érdektelenséghez és izolációhoz vezettek. Az outplacement programok azt a célt szolgálják, hogy a tanácsadók segítsék az érintetteket "átvezetni a munka elvesztésébıl a munka megtalálásának világába". Fontos eleme a programnak, hogy a résztvevık átérezzék a feladat sikere rajtuk, pontosabban rajtuk is múlik. A program során a munkájukat vesztett dolgozók átélik, hogy nincsenek teljesen egyedül 18/21

19 problémájukkal, nincsenek kiszolgáltatva, tehetnek, sıt tenniük is kell önmagukért. Bármilyen furcsán hangzik sokan életük eddigi szakaszáig a munkaerıpiacon vajmi keveset tettek önmagukért. Nem kellett állást keresniük, nem kellett önéletrajzot írniuk, felvételi interjúkon részt venniük. Az egyik csoporttagunk tömören így idézte fel a céghez kerülését. 25 évvel ezelıtt a sógornım mondta, hogy keresnek embert, idejöttem, felvettek. Az utcára kerülı emberek nagy része annak a generációnak a tagja, akik olyan rendszerben szocializálódtak, ahol a munkanélküliség ismeretlen fogalom volt, aki akart dolgozni, az kapott munkát. A foglalkoztatást legtöbben alkalmazottként képzelték és képzelik el. Az önfoglalkoztatás, az öntevékenység, az egyéni vállalkozás, elérhetetlen, bonyolult, nem nekem találták ki elképzelésként él a fejükben. Jelen outplacement tevékenységünk egyik fontos célkitőzése, hogy bıvítsük az érintettek lehetıségeit, hogy ne féljenek a vállalkozástól, próbálják felhasználni egyéni és szőkebb környezetük speciális adottságait. A csoportos létszámleépítés egy cég és az ott dolgozók életében meghatározó jelentıségő. A vezetıknek a gazdasági kényszer szorításából fakadó szigorító intézkedéseket kell meghozniuk, elbocsátani a leépítésre kerülı munkatársakat, és sok esetben a cég szervezeti felépítését is meg kell változtatniuk. Az elbocsátott munkatársaknak új állást, vagy más megélhetési forrást kell találniuk, el kell fogadniuk az életükben beállt változást, miközben a bizonytalanságtól, a feleslegesség- és veszteségérzéstıl szenvednek. Az új állás keresése során ismeretlen és idegen helyzetekbe kerülnek, új emberekkel és új feladatokkal ismerkednek meg. Egyik résztvevınk ennek a helyzetnek a nehézségét a következıképpen fogalmazta meg: 45 éves múltam, 25 éve bérszámfejtıként dolgozom a cégnél, de úgy érzem, csak most kerülök ki a nagybetős életbe. Mások ezt 18 évesen kezdik. Outplacement programok során a felkészített tanácsadók olyan pszichés és szakmai támogatást nyújtanak a rászorulóknak, amelyek segítségével nagyobb hatékonysággal fogják megoldani a rájuk váró feladatokat. 19/21

20 9 Viselkedési típusok A Elkerülöm a kockázatot. Lassan döntök. Bizalommal fordulok az emberek felé. Türelmes vagyok. Inkább hallgatok. Tartózkodó vagyok. Megtartom a véleményem magamnak. C Nyugodt és szívélyes vagyok. A véleményekre helyezem a hangsúlyt. Nyitott vagyok. Számomra a kapcsolatok fontosak. Rugalmasan bánok az idıvel. Megosztom az érzéseimet másokkal. Ösztönös vagyok. B Elfogadom a kockázatot. Gyorsan döntök. Bizalmatlan vagyok. Türelmetlen vagyok. Inkább beszélek. Társaságkedvelı vagyok. Kimondom a véleményem. D Hivatalos és alapos vagyok. A tényekre helyezem a hangsúlyt. Zárkózott vagyok. Számomra a feladatok fontosak. Határidıtartó vagyok. Megtartom az érzéseimet magamnak. Elemzı típus vagyok. Összesen A: Összesen B: Összesen C: Összesen D: D B 20/21

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Mi a motiváció? Nem egy személyiségvonás Nem tulajdonság Nem szervezeti cél Nem önfeladás. Az emberi tevékenység ösztönzése Belső tudati állapot

Mi a motiváció? Nem egy személyiségvonás Nem tulajdonság Nem szervezeti cél Nem önfeladás. Az emberi tevékenység ösztönzése Belső tudati állapot Motivált tanárok? Mi a motiváció? Nem egy személyiségvonás Nem tulajdonság Nem szervezeti cél Nem önfeladás Az emberi tevékenység ösztönzése Belső tudati állapot Herzberg kéttényezős modellje A motiválás

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

A foglalkoztatási problémák társadalmi hatásai, a vidéki Magyarország lehetőségei G Y O M A E N D R Ő D, 2 0 1 4. A U G U S Z T U S 2 9.

A foglalkoztatási problémák társadalmi hatásai, a vidéki Magyarország lehetőségei G Y O M A E N D R Ő D, 2 0 1 4. A U G U S Z T U S 2 9. A foglalkoztatási problémák társadalmi hatásai, a vidéki Magyarország lehetőségei D R. B A L C S Ó K I S T V Á N L É L E K K E L A V I D É K É R T T U D O M Á N Y É S V I D É K F E J L E S Z T É S A H

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata MPT Nagygyűlés Szombathely 2012. június 1. Társadalmi igény A társadalompolitikai

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Karriermenedzsment magyarországi tapasztalatai

Karriermenedzsment magyarországi tapasztalatai Karriermenedzsment magyarországi tapasztalatai Dr. Bokor Attila OD Partner Kft., partner, tanácsadó Budapesti Corvinus Egyetem, címzetes egyetemi docens KM dilemmák HR Tükör - HR rendszerek Elégedettség

Részletesebben

Mitıl függ vállalkozásod piacképessége?

Mitıl függ vállalkozásod piacképessége? Mitıl függ vállalkozásod piacképessége? Nemrég elkaptam egy beszélgetést az egyik közösségi portálon, de ez a beszélgetés egyáltalán nem volt egyedi, úgy érzékelem, sok helyen, - és nem csak az interneten,

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Toborzás - Álláskeresés. Dr Gısi Zsuzsanna

Toborzás - Álláskeresés. Dr Gısi Zsuzsanna Toborzás - Álláskeresés Dr Gısi Zsuzsanna 1 A toborzás s fogalma és s céljac A toborzás: az emberi erıforr forrás s menedzsment azon résztevr sztevékenysége, amely során n a vállalat/szervezet egy megüresedett

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás ÖNISMERET ÉLETTERV - HIVATÁS - FELNŐTTSÉG TURJÁNYI KATALIN TANÁR, PSZICHOTERÁPIÁSAN KÉPZETT MENTÁLHIGIÉNIKUS, CSÉN TANÁCSADÓ MI AZ ÖNISMERET?

Részletesebben

NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER

NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS ŰRLAPOK III/1 NYOMONKÖVETÉS ŰRLAP Munkaköri elemzés felülvizsgálata A tevékenységet végzi: foglalkoztatás szervezők Dátum:

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

Kreativitás fejlesztése. Készítette: Koltói Lilla, 2010

Kreativitás fejlesztése. Készítette: Koltói Lilla, 2010 Kreativitás fejlesztése Készítette: Koltói Lilla, 2010 Kreativitás és környezet Kreativitásnak kedvezı fizikai környezet Kreativitásnak kedvezı szociális környezet Gyerekeknél: bátorító felnıtt Kreativitás

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

Avagy: Sikeres bárki lehet

Avagy: Sikeres bárki lehet A siker 42 titka, nemcsak nıknek Avagy: Sikeres bárki lehet Kiadja: Írta: Elızménynek: vagyok, a HısNık.hu fıszerkesztıje, a Minerva Capitoliuma címő magazin fıszerkesztıje és felelıs kiadója, két könyv

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében szakmai találkozó változás Jelen helyzet Kívánt helyzet 2007. Május 10. irányított változtatás Jelen helyzet Kívánt helyzet Minıség javulás Változás

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Elegem van a munkahelyi változásokból! Mit tegyek? I.

Elegem van a munkahelyi változásokból! Mit tegyek? I. Elegem van a munkahelyi változásokból! Mit tegyek? I. I. Hogyan tekintsek a változásokra? Alkalmazkodás a változásokhoz Internetes tanfolyam Készítette: Szűcs Tamás manager coach, üzleti vezetők trénere

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

Kiválasztás, alkalmazás

Kiválasztás, alkalmazás Kiválasztás, alkalmazás Emberi erıforrás menedzsment 1 Vázlat A kiválasztás célja A menedzsment és a személyügy feladata a kiválasztásban A kiválasztás kritériumai A kiválasztás módszerei Tesztek Interjú

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Florence Nightingale 1860 Bárki, aki felelős pozícióba kerül, tartsa észben a következőt: nem az a legfontosabb kérdés, hogy én magam hogyan tehetem

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II.

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II. MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II. Daruka Eszter egyetemi tanársegéd BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.10.19. 1 Szociális tanuláselmélet Az emberekben az utánzásra való hajlam

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Á S Á R. Human Development Team. Human Development Team Budapest, Neszmélyi u. 40. Akkreditáció: AL-1606

Á S Á R. Human Development Team. Human Development Team Budapest, Neszmélyi u. 40. Akkreditáció: AL-1606 Heam I. M I L Y E N C É L A O A N H A Z N L O M A C É L K I Ű Z É, M I N F E J L E Z É I E Z K Ö Z? eam 1. udják-e a beosztottaim, mi az elsődleges küldetése és az általános célja a szervezetünknek? 2.

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Beszélni és beszélgetni önmagában nem nehéz, viszont kevésbé sikert eredményező folyamat. Megértetni magunkat pontosan úgy, ahogy azt mi gondoljuk, illetve

Részletesebben

Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı

Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı Barta Erika: Játszva segíteni 1/6 A Fıvárosi Önkormányzat Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona 214 fı értelmi fogyatékos személy

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TUDÁSKÖZVETÍTÉS ÉS AZ INNOVÁCIÓK ESÉLYEI Czibere Ibolya Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet

Részletesebben

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016 Nehézségek a kommunikációban Bán Ildikó 2016 MILYEN A JÓ ORVOS? a beteg szemszögéből Mi teszi az orvost jó orvossá? 72% - jó személyes viszony a beteg és az orvosa között (empátia, figyelem, meghallgatja

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Az élet minden területén és bármely élethelyzetben keletkezhetnek konfliktusok. A gyermekek együttélésében,

Részletesebben

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme RÉV Alapítvány Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme Készítette: Kabainé Ujj Gyöngyi andragógus Interjú típusai Strukturált interjú az előre megfogalmazott, célzott kérdések minimális

Részletesebben

Kerek Judit. fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület. Budapest, 2010. február 03.

Kerek Judit. fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület. Budapest, 2010. február 03. Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület és a munkahelyi lelki egészségfejlesztés Kerek Judit fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Budapest, 2010. február 03. Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ...

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ... 2. munkalap: ÉRTÉKEIM - 1. Dátum:... - 2. oldal - Mindennapi NLP A most következő feladattal megismerheted az alapvető értékeidet. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 3. levelét.

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

Asszertivitás viselkedésterápiás módszerek. Perczel Forintos Dóra SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék 2010

Asszertivitás viselkedésterápiás módszerek. Perczel Forintos Dóra SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék 2010 Asszertivitás viselkedésterápiás módszerek Perczel Forintos Dóra SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék 2010 1 asserro (latin): igényelni, állítani valamit assertion (angol): magabiztosság, kiállás valakinek

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

EGÉSZSÉGKULTÚRA. Mentsük meg saját magunkat?! Egészségfejlesztés I.

EGÉSZSÉGKULTÚRA. Mentsük meg saját magunkat?! Egészségfejlesztés I. EGÉSZSÉGKULTÚRA Mentsük meg saját magunkat?! Egészségfejlesztés I. STRESSZKEZELÉS Személyiségfejlesztés Mit lát a képen? Attitűd A pozitív gondolkodás alappillérei Cselekedjünk, járjunk, beszéljünk és

Részletesebben

Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész

Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész írta: Rue Ann Hass Tegyél fel olyan kérdéseket, amelyek erıs érzéseket, képeket, emlékeket idéznek fel és kopogtass a kapott válaszokra Munkám során hasznosnak

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, 2016.04.14. FODOR GÁBOR Miről lesz szó? Problémafelvetés: A pedagóguspálya veszélyes üzem Tapasztalat A kiégés kockázata komolyan veendő

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

Befogadó részleg Módszertani délelőtt. 2010. június 8.

Befogadó részleg Módszertani délelőtt. 2010. június 8. A Befogadó részleg tárgyi feltételeirıl, adottságairól. A részleg elhelyezése tökéletesen alkalmas a szükséges izolációra. Az emeleti szinten lehetıség van két, egyenként 12 fıs csoport mőködtetésére,

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Motiváció 82. lecke A motiváció fogalma Pszichológiai

Részletesebben

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon A könyvben előforduló magyar hivatkozásokat

Részletesebben

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Szőke Szilvia Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Miről lesz szó? Miért aktuális és sürgető a jelen helyzet megoldása? A kérdőíves információ gyűjtés

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep Egyéni fejlődési utak Mindenki társadalma, mindenki iskolája tanári kompetenciák A tanári szerep A tanári szerep - 1980 kognitív pszichológia, (Berliner n/a) Az újonc szerep 1 év megfontoltság racionális,

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Szülőcsoport. Mondom és. Hallgatom a magamét..

Szülőcsoport. Mondom és. Hallgatom a magamét.. Szülőcsoport Mondom és Hallgatom a magamét.. Az elsődleges tünetek alkotják a dadogás magját hangok, szótagok, szavak gyakori ismétlődése hangok megnyújtása csendes vagy hangzó blokádok Gyerekeknél

Részletesebben

Generáció menedzsment. Dr. Finna Henrietta

Generáció menedzsment. Dr. Finna Henrietta Generáció menedzsment Dr. Finna Henrietta Kérdések HR-esként milyen ösztönző módszereket alkalmaznál az Y generáció tagjai esetében? Mennyire jelent megfelelő motiválást az Y generáció számára, ha karrierjük

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben