!"#$%&"%'()"*"+,-./*'*0%#

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "!"#$%&"%'()"*"+,-./*'*0%#+ 1231+"

Átírás

1 !"#$%&"%'()"*"+,-./*'*0%# (/*+*7+89:#+;7%')-'*/-&*9+ Pontosság, min!ség és megbízhatóság.

2 + A+<*#6,=;7/+BC/D+/:$/E9=/=+ A+ <*#6,=;7/+ BC/D+ 3445D6&*9+ 0://+ 'E/$=F+ *77*'+ *+ GE''*'F+ H%)I+ *7+ =)E;7;E)J)I" és ipari+ ágazatokat, továbbá a kutatásfejlesztési szakterületeket =''-;*+ &*#/=$"%'()"*"+K"*)9%;7/"#-H%7+;7J#;E)=;+ *'*.*9I*)%##*'F+ /-./*'*0%##*'F+ $=*)=9;=##='D A+ GE) %;+ *'*#?'-;*#%$F+ *+ LMN-$%;"+ OP,QR+ /-./*'*0'*&%$+ 0%)?/(K0*#E9/+ -/>=9/=//=+ >"9K+ *7/F+ *+ >*+ >-$+ S2+ EN=;+ /*.*;7/*'*/%/+ E;+ ;7*#>*"+ H%77-E$/E;/F+ *>='I+ ='=9)=KH=/=/'=9+ =)I+ /?K%>-9I%;F+ "99%N-G"(;+/=$J'=/+=;=/E9D++ T'E)=K=//+J)IC='="9#+#:7E+/*$/%79*#+#($H-7*#F+>*)-9'*&%$%#,+OP,QR+'*&%$%#F+E'='>";7=$6+ E;+NU7'*&%$%#F+C='J)I='=/"+;7=$N=#F+-''*/%$N%;"6+E;+>=7M)*7K*;-)"+'*&%$%#F+/%N-&&-+#?/*/(+ '*&%$%#F+=)I=/=>=#D+,='0=;+$=C=$=9G"*'";/-9#E$/+C%$K?'0%9+='E$H=/M;E)="9#+N*'*>='I"#EH=7D+ 2

3 + V%$/C('"(9#+!"#$%&%'()"*$"+, A+ N-;-$'(#+ 3W2 CE'=+ /-./*'*0+ #:7J'+ N-'*;7/H*/9*#F+ K=+ =7+ *+ ;7->+ K"9*>"#?;*9+ N-'/%7"#+ *7+ *#/?-'";+ ")E9I=#/M'+ CJ))M=9F+ H";7=9+'=H=/M;E)=/+ &"7/%;U/?9#+ =)I=K"+ ")E9I=#+ #";7%')-'-;-$*+ ";F+ >='I=#=/+ SW+ ($-;+ N-''*'-;"+"KM9+&='J'+*+'=)X0*&&+$=G=./X$*+ ;7=$"9/+ ='#E;7U/J9#D+ YE$+ *'*.X+ /-./*'*0*"9#+!*)I*$%$;7-)%9+."*GN=7=/M#E9/+ #:'/;E)=;=&&F+ ->+ *+ NE)=$=K>E9I/+ /=#"9/N=+ 'E9I=)=;=9+ 0%&&+ >"9M;E)=/+ =$=K>E9I=7M+ &"$#*NE$&M'+#E;7J'9=#D+ A+ C=9/"+ /-./*'*0%#+ '=H=/9=#+ ;7"'-$K+ E;+ C%'IE#%9I+ /-./*'*0%#F+ #E;7J'H=/9=#+ $=G=./X$*+;7=$"9/+*'*.*9I*)%#&('F+N*)I+ #E;7+.%$+ /-./*'*0%#&('D+ M!anyag flakonbanf+#e>g;m&=+ C=0/N=F+ vagy+.=/$"+ G;E;7E&=+ :9/://+ kiszerelésben N-'*;7/H*/(akD+ -&%#%.)%(/0, Z*&!+/=$>E#="9#+[[1+6CE'=+N-'/%7*/&*9+ $=9K='H=/M=#D+ 1%2/*%$3*4564, , Q7%')-'/*/-;*"9#+ #:7E+ /*$/%7"#+ *+ '*&%$*/($"?>"+ =;7#:7:#+ C%$)*'>*7-;*F+ >='I=#+ #"N"/='=F+ ")E9I+ E;+ *'#*'>*7-;"+ /=$J'=/+ CJ))M=9+ #E;7J'H=/9=#+ JN=)&M'+ E;+ >\*9I*)&('D+ T)I=K"+ ")E9I=#=/+ ;7"9/E9+ #";7%')-'?9#F+ -$*0-9'*/+ *K-;*F+ >"9K")+ =)I=K"+>(K%9+/:$/E9"#D+ :7*$;$989$$,%.)%(,67(+7664+<$=+, Y-''*'0?#+ C=$/M7://+ *9I*)%#+ >=);=>>";U/E;E/+ ";D+ A+ >=);=>>";U/E;+ ;7")%$X+#=$=/=#+#:7://+7*0'(F+=9)=KE'IH=7+ #:/://+ ;7%')-'/*/-;F+ >='I&=9+ N=)I"6 &"%'()"*"+ N=;7E'I/+ 0='=9/M+ H?''*KE#%#*/+ ;=>'=)=;U/J9#+ ;/=$"'"7-'(+ )E..*$#?9#+ ;=)U/;E)EN='D+ 3

4 ,=$>E#>"9M;E)+ >4.;+=(4,$%.5+<$?".), + ]E)J9#+ ^Q_ >"9M;E)&"7/%;U/-;"+ /*9X;U/N-99I*'+ $=9K='#=7"#F+ *>='I+ )*$*9G"*+.*$/9=$="9#+ ;7->-$*F+ H%)I+ ;7%')-'/*/-;*"9#+ >"9M;E)E/+ =)I=9'=/=;=9+ >*)*;+ ;7U9N%9*'%9+ /*$/;?#D+ + A+ /='0=;+ )I-$/-;"+ C%'I*>*/+ *7+ *'N-''*'#%7(#+ >=)N-'*;7/-;-/('F+ *7+ *K>"9";7/$-G"(9+ -/+ #:/://F+ ;7")%$X*9+ =''=9M$7://+ #:$J'>E9I=#+ #:7://+ 7*0'"#F+ #J':9:;+ C")I='>=/+ C%$KU/N*+ *+,=$>E#$=F+ >='I=/+ )I-$/-;"+ C%'I*>*/%#$*+ &%9/N*F+ ;*$7;%9#E9/+ =''=9M$"7/=/J9#F+ H%)I+ *99*#+ >"9M;E)=+ >"9K=9+ #:$J'>E9I=#+ #:7/+ H%77*+*+>*)*;+>"9M;E)"+#:N=/='>E9I=#=/D++ +!7AB./&3(4%, + A+ )I-$/-;+ :9/E;"F+ C=0/E;"F+ ;/=$"'"7-'-;"+ C%'I*>*/*"F+ )E.;%$*"9#9*#F+ #'U>*/"7-'/+ 322`+ &"7/%9;-)%/+ *K(+ ;/=$"'H='I";E)J9#9=#+ #:;7:9H=/M=9+ *+ '=H=/M+ '=)9*)I%&&+ &"7/%9;-))*'+C='J)I='H=/M=#D + C8%07627*("*D%, + BJ':9:;+ )%9K%/+ C%$KU/?9#+ ;7*#=>&=$="9#+ >=)N-'*;7/-;-$*D+ <J;7#E#+ N*)I?9#+ G;*.*/?9#$*F+&J;7#E#+N*)I?9#+/?K-;?9#$*D+ + >4.;+=(4,%&%#%.)%(/0, + A'*.*9I*)*"9#+ =''=9M$7://+ &=;7-''U/(#/('+ ;7-$>*79*#F+*7+='E$H=/M+'=)0%&&+>"9M;E)&=9D+ 4

5 + Ut pulvinar elit et augue. Donec ultricies congue nulla. Nulla rhoncus tortor eu risus. Praesent viverra, libero a aliquam pharetra, lacus urna faucibus dui, at vulputate ante augue sit amet justo. Nulla leo est, suscipit in, laoreet accumsan, pulvinar et, massa. Ut interdum orci sed nibh. Fusce quis purus. Quisque cursus nonummy metus. Quisque purus. Proin ultrices lacus et lectus. Nunc nunc elit, hendrerit at, tristique a, rhoncus eget, est. Nullam congue pulvinar nulla. Mauris ornare. Aenean non nulla eget erat varius euismod. Proin diam. Sed odio pede, porttitor eu, faucibus nec, volutpat ac, metus. Donec sit amet arcu in tortor adipiscing fermentum. Nulla ut metus non purus consequat dignissim. Mauris eget nulla eu arcu aliquet condimentum. Praesent magna libero, cursus at, sodales id, ultricies in, purus. Sed in tortor. Vestibulum quis massa nec augue malesuada nonummy. Morbi in pede sed turpis. Nunc arcu ligula, mattis sed, accumsan et, ultrices nec, enim. Vivamus iaculis cursus nunc. Mauris et mauris in nunc dignissim varius. 5

6 E&4.40%4,640*/24/&3(4%, H&&%$/*?/+4,640*/24/&3(4%, 6 F&7&64+87*,640*/24/&3(4%, G<8,640*/24/&3(4% Gyógyszeripari,640*/24/&3(4%, Kutatás, egyetemek, analitika,

7 + Termékb"l szolgáltatás ]E)J9#+*'*.='N="+*+>"9M;E)+E;+*+>=)&U7H*/(;-)F+>='I=/+H*/E#%9I+#%>>?9"#-G"(N*'F+#=''M+$?)*'>*;;-))*'F+.%9/%;;-))*'+=)E;7U/J9#+#"D+Q7->?9#$*+>"9K=9+.*$/9=$J9#+=)I=K"+E;+C%9/%;D++ >4.;+=(I,67(2<8B%$3+"( A7+ -'/*'?9#+ ;7-''U/%//+ /=$>E#=#+ #"=>='#=KM=9+ C%9/%;+ ;7=$=.=/+ /:'/=9=#+ &=+ >=)$=9K='M"9#+ J7'=/>=9=/E&=9D+ T&&M'+ #:N=/#=7M=9+ *+ '=)#";=&&+ >"9M;E)"+.$%&'E>*+ ";+ ($"-;"+.$%&'E>-#*/+ %#%7H*/9*+ *+ /=$>='E;E&=9+ E;+ *99*#+ H*/E#%9I;-)-&*9D+T7E$/+/=$>E#="9#+>"9M;E)E9=#+&"7/%;U/-;-$*+*+'=);7")%$X&&+ ='MU$-;%#+;7=$"9/+J)I='J9#F+>='I+>*)-&*9+C%)'*'0*+*+)I-$/-;/F+*+/=GH9%'()"-/F+*+ &=;7-''U/(#*/+E;+*+H?>-9+C*#/%$/D+ J5(%&6%+,+8"&&<$"+I,#/.$/++"(, a*/e#%9i+ #%>>?9"#-G"(F+ $?)*'>*;;-)+ E;+ ;7%$%;+ >?9#*#*.G;%'*/+ b+ =+ H-$%>+ /E9I=7M+/=;7"+;"#=$=;;E+]E)J9#+E;+.*$/=$="+#:7://"+#*.G;%'*/%/D+]E)J9#+;7->-$*+ =';MK'=)=;F+ H%)I+ /:&&=#+ #:7://+ *7+ =)E;7;E)J)IF+ E;+ *7+ ".*$+ /=$J'=/E9+ K%')%7(+.*$/9=$="9#+ ;7-''U/-;"+ ;7J#;E)'=/="/+ $?)*'>*;*9+ #=7='0J#F+ E;+ >=)$=9K='E;="/+ Q7->?9#$*+ >"9K=9+ =)I=;+.*$/9=$J9#+ C%9/%;D+ V%9/%;*9+ /?K0?#F+ E;+ >=)E$/0J#+ H%)I+ *K%//+.$%&'E>*#:$+ >=)%'K-;-H%7+.*$/=$="9#+ >-;6>-;+ >=)%'K-;%#*/+ H*;79-'9*#D+T7E$/+>=)$=9K='M"9#9=#+'=H=/M;E)=/+9IX0/?9#+*$$*+";F+H%)I+=)I=K"+ $=G=./X$-N*'+ #E;7J'MF+ *+ H"N*/*'%;+ /=$>E#'";/-9+ 9=>+ ;7=$=.'M+ /=$>E#=##='+ ;7%')-'0?9#D+THH=7+.?;7/-9+='M7=/=;+#%97?'/-G"($*+N*9+;7J#;E)D+ 7

8 + Literes táptalajok -,04+87*7&=+,'7&&768;4, Z"/=$=;+ /-./*'*0*"9#+ HM-''(+ >\*9I*)+ C'*#%9&*9+ #=$J'9=#+ :9/E;$=D+ A+ C'*#%9%#+ *9I*)*+ >*)*;+ HMH*/-;9*#+";+=''=9-''F+U)I+/-./*'*0*"9#+*?/(#'-N&*9+";+ ;/=$"'"7-'H*/(*#D Anaerob agar 1 liter Felhasználási terület: Anaerob baktériumok kimutatására alkalmas táptalaj. Agar-agar, Trypton, Beef extract, Yeast extract, Nátriumclorid, L-Cystin, Glükóz, Keményít" 3 hónap Baird-Parker agar 1 liter Felhasználási terület: Aerob heterofrorok telepszámának meghatározása alkalmas táptalaj. Agar-agar, Yeast extract, Trypton 3 hónap Bismut-húskrém alapagar 1 liter Felhasználási terület: Szelektív táptalaj, salmonella táptalaj. Agar-agar, Pepton, Meat-extract,Trypton, Nátriumklorid 3 hónap 8

9 90108 Brillant agar 1 liter Felhasználási terület: Szelektív táptalaj Gram negatívokra. Agar, Bacto Pepton, Yeast extract, Nátriumklorid, Savanyú fuxin CCDA agar 1 liter Felhasználási terület: Campylo bakter szelektív táptalaj. Agar-agar, Bacto pepton, Meat extract, Nátriumklorid, Trypton, Pirossz"ll"sav nátriumsója, Aktívszén Clauberg agar 1 liter Felhasználási terület: Univerzális táptalaj csíraszám meghatározására. Agar-agar, Pepton. Meat extract, dinátriumhidrogénfoszfát Columbia agar 1 liter Felhasználási terület: Univerzális táptalaj. Agar-agar, Bacto pepton, Trypton, Nátriumclorid, Keményít", Glükóz, Birkavér Csokoládé agar 1 liter Felhasználási terület: Haemophilusok tenyésztésére alkalmas táptalaj. Agar-agar, Bacto pepton, Meat extract, Yeast extract, Nátriumklorid,Dinátriumhidrogénfoszfát Birkavér, NAD 9

10 90118 Dezoxikolát citrát agar 1 liter Felhasználási terület: Szelektív és differenciáló táptalaj pathogén bélbaktériumok számára. Agar-agar,Pepton, Meat-extract, Lactóz, Trinátriumcitrát, Dezoxikolsav Ólomacetát Éleszt"s agar 1 liter Felhasználási terület: Aerob heterofrorok telepszámának meghatározása alkalmas táptalaj. Agar-agar, Yeast extract, Trypton Endo agar 1 liter Felhasználási terület: Szelektív táptalaj E. Coli és Coliform baktériumok kimutatására. Agar-agar, Bacto pepton, Meat extract, Nátriumclorid-hidrogénoxid, Laktóz, Nátrium-Szulfit, Bázikus fuxin oldat Eozin-metilénkék agar 1 liter Felhasználási terület: Differenciáló táptalaj gramm negatívokra. Agar-agar, Bacto Pepton, Yeast extract, Nátriumklorid, Laktóz, Eozinsárga, Metilénkék, Mavefor Gomba éleszt"s agar 1 liter Felhasználási terület: Mikológiai területen használatos táptalaj. Agar-agar, Bacto Pepton, Yeast extract, Glükóz 10

11 90131 MacConkey agar laktózzal 1 liter Felhasználási terület: Gramm negatív baktériumok differenciáló táptalaja (0517 coli). Agar-agar, Bacto Pepton, Nátriumklorid Nátriumtaurokolát, Laktóz, Neutrálvörös oldat %-os, Kristályibolya oldat %-os MacConkey agar szorbittal 1 liter Felhasználási terület: Gramm negatív baktériumok differenciáló táptalaja (0517 coli). Agar-agar, Bacto Pepton, Trypton, Nátriumklorid, Dezoxikolsav Mannitolos sós agar 1 liter Felhasználási terület: Staphylococcus aureus szelektív táptalaja. Agar, Bacto Pepton, Meat extract, Nátriumklorid, Mannit, Fenolvörös Müller-Hinton agar 1 liter Felhasználási terület: Korong diffúzios antibiotikum meghatározására. Agar, Trypton, Meat extract, Glükóz Penész agar 1 liter Felhasználási terület: Penész éleszt" kimutatására alkalmas táptalaj. Agar, Bacto Pepton, Glükóz, Éleszt"kivonat 11

12 90139 Sabouraud agar 1 liter Felhasználási terület: Gombatenyésztésre alkalmas táptalaj. Agar, Bacto Pepton, Glükóz, Transzport (Amies) agar 1 liter Felhasználási terület: Mikroorganizmusok 72 órás fenntartására alkalmas táptalaj. Agar, Nátriumklorid, Dinátriumhidrogénfoszfát, Káliumdihidrogénfoszfát, Káliumklorid Szulfit agar 1 liter Felhasználási terület: Clostridium fajok kimutatására, és számolására alkalmas táptalaj. Éleszt"kivonat, Húskivonat, Pepton, Agar-agar VRB agar 1 liter Felhasználási terület: Coliform baktériumok vizsgálatára alkalmas táptalaj. Agar-agar, Bacto pepton, Meat-extract, Yeast extract, Nátriumklorid, Laktóz, Nátriumtaurokolát, Kristályibolya oldat, Neutrálvörös oldat XLD agar 1 liter Felhasználási terület: Bélbaktériumok / salmonella kimutatására alkalmas táptalaj. Agar-agar, Yeast extract, Nátriumklorid, Nátriumtioszulfát, Vasammóniumcitrát, Xylóz, Lactóz, Szaharóz, Dezoxikolsav, Fenolvörös 12

13 90166 Éleszt"s bouillon 1 liter Felhasználási terület: Bélbaktériumok / salmonella kimutatására alkalmas táptalaj. Bacto pepton,yeast extract, NaCl, Normál lug 3 hónap Fiziológiás só 1 liter Felhasználási terület: Táptalajok higitásra alkalmas táptalaj. - 3 hónap Laktóz-fenolvörös bouillon 1 liter Felhasználási terület: Dúsító táptalaj. Bacto pepton, Yeast extract, Nátriumklorid, Laktóz, Fenolvörös oldat 3 hónap Marhavitaminos bouillon 1 liter Felhasználási terület: Dúsító táptalaj. Pepton, Meat extract, Dinátrium-hidrogénfoszfát, Nátriumklorid, B1 vitamin 3 hónap Pufferolt peptonvíz 1 liter Felhasználási terület: Salmonella el"dúsítására alkalmas táptalaj. Bacto pepton, Nátriumklorid, Dinátriumhidrogénfoszfát, Káliumdihidrogénfoszfát 3 hónap 13

14 90193 Sabouraud bouillon 1 liter Felhasználási terület: Gomba tenyésztésre alkalmas táptalaj. Bacto pepton, Glükóz Szelenites dúsító 1 liter Felhasználási terület: Salmonella dúsítására alkalmas táptalaj. Nátriumbiszelenit, Dúsító alap (Bacto pepton, Laktóz, Nátrium-foszfát), Brillantzöld oldat Staphylococcus bouillon 1 liter Felhasználási terület: Staphylococcus dúsítására alkalmas táptalaj. Trypton, Yeast extract, Laktóz, D-mannit, Dikáliumhidrogénfoszfát, Nátriumklorid Tioglikolát bouillon 1 liter Felhasználási terület: Anaerobok dúsítására alkalmas táptalaj. Agar-agar, Trypton, Yeast extract, Glükóz, Nátriumklorid, L-cysztin, Thioglikolsav, Rezazurin oldat Ureum indol bouillon 1 liter Felhasználási terület: Kombinált ureum-indol táptalaj. Trypton, Nátriumklorid, Fenolvörös oldat 0,2 %-os, Dikáliumhidrogénfoszfát, Kálium-dihidrogénfoszfát, Karbamid 14

15 90210 Bismut alap 1 liter Felhasználási terület: Bismuth-húskrém agar adaléka. Bismuthammóniumcitrát, Nátriumszulfit, Glükóz, Dinátriumhidrogénfoszfát, Brillantzöld, Vasammóniumszulfát 12 hónap Indol reagens 1 liter Felhasználási terület: Indol meghatározásra alkalmas táptalaj. P-dimetilaminobenzaldehid, Izobutilalkohol, cc. sósav U-I alap 1 liter Felhasználási terület: Kombinált ureum-indol táptalaj. Trypton, Nátriumklorid, Fenolvörös oldat 0,2 %-os Ninhidrin reagens 1 liter Felhasználási terület: Hippurát hidrolízisre alkalmas táptalaj Campylobacteriumnál. Ninhidrin, Aceton, Normál butilalkohol Vasklorid reagens 1 liter Felhasználási terület: Proteus kimutatásánál aminosav deamináz próba. Vasklorid, cc.sósav 15

16 90244 Steril Desztillált víz 1 liter Felhasználási terület: Táptalaj el"állítására alkalmas Defibrinált steril birkavér 1 liter Felhasználási terület: Véres táptalajok adaléka

17 + Táptalajok kémcs"ben -,04+87*7&=+,'7&&768;4, ];:N=;+/-./*'*0*"9#+HM-''(+>\*9I*)+#?.*##*'+=''-/%//+ JN=)+ #E>G;M&=+ #=$J'9=#+ :9/E;$=D+ A+ 7-$(#?.*#%#+ *9I*)*+>*)*;+HMH*/-;9*#+";+=''=9-''F+U)I+/-./*'*0*"9#+ *?/(#'-N&*9+";+;/=$"'"7-'H*/(*#D Aminosav alap 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Aminosav bontás kontroll táptalaja. Trypton, Meat extract, Glükóz, Piridoxálhidroklorid, Brómkrezolbíbor oldat, Krezolvörös oldat, Paraffinolaj Anaerob alapagar 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Anaerob baktériumok tenyésztésére alkalmas táptalaj. Agar-agar, Trypton, Lab-lemco, Yeast Extract, Konyhasó, Glükóz, Cysztin. Keményít" 17

18 90304 Anaerob cukorsor: Glükóz, Laktóz, Eszkulin, Mannit, Szaharóz 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Biokémiai próba anaerobok számlálására. Agar-agar, Proteose pepton, 02, %-os brómtimolkék oldat, Cukrok( glükóz, laktóz, eszkulin, mannit, szacharóz), Paraffin olaj Arginin 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Arginindihidroláz biokémiai próba. Trypton, Meat extract, Glükóz, Piridoxál-hidroklorid, Brómkrezolbíbor oldat, Krezolvörös oldat, Argininmonohidroklorid, Paraffinolaj Azidos Slanetz 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Vízbakteriológia, Enterococcus szelektív agar. Agar-agar, Bacto pepton, Yeast extract, Dikáliumhidrogénfoszfát, Glükóz, Nátriumazid, TTC %-os Bouillon 5 ml-es, 1x használatos m!anyag kupakkal 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Vegyes bakterológiai dúsító táptalaj. Pepton, Meat extract, Dinátriumhidrogénfoszfát, Nátriumklorid, B1 vitamin Bouillon 1 ml-es 1 ml / kémcs" Felhasználási terület: Vegyes bakterológiai dúsító táptalaj. Pepton, Meat extract, Dinátriumhidrogénfoszfát, Nátriumklorid, B1 vitamin 18

19 90312 Brillant leves, 1x használatos m!anyag kupakkal 10 ml / kémcs" Felhasználási terület: E. Coli dúsítására használatos táptalaj. Bacto pepton, Nátiumtaurokolát, Laktóz, % os brillantzöld oldat Citrát 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Biokémiai próba. Ammóniumdihidrogénfoszfát, Dikáliumhidrogénfoszfát, Magnéziumszulfát, Nátriumklorid,Trinátriumcitrát, Brómtimolkék oldat CM-Holman 9 ml / kémcs" Felhasználási terület: Dúsító táptalaj anaerobokhoz. Trypton, Meat extract, Yeast extract, Dikáliumhidrogénfoszfát, Glükóz, L-cysztin, Rezazurin oldat, Marhaszív vagy marhapecsenye CPLM Trichomonas cs" 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Trichomonas tenyésztésére alkalmas táptalaj. Nátriumklorid, Kálciumklorid Nátrium-hidrogénkarbonát, Káliumklorid, Agar, Bacto pepton, Májkivonat, L-cisztein-hidroklorid, Maltóz, Metilénkék oldat %-os, Penicillin, Streptomicin Birkavérsavó Csillag 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Gomba tenyésztésre alkalmas táptalaj. Agar, Káliumhidrogénfoszfát, Magnéziumszulfát, Kálciumclorid, ammóniumszulfát 19

20 90318 Cukorsor: Adonit, Arabinóz, Glükóz, Laktóz, Mannit, Szaharóz, Inozit, Szorbit, 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Cukorbontások kimutatására alkalmas táptalaj. Bacto pepton, Nátriumklorid, Savanyú fuxin, Inozit, mannit, laktóz, adonit, glükóz, szaharóz, arabinóz, szorbit Czapek 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Gomba tenyésztésre alkalmas táptalaj. Agar,Szacharóz, Nátriumnitrát, dikáliumhidrogénfoszfát, káliumklorid, Magnéziumszulfát, Vasszulfát Dorse 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Törzs fenntartásra használatos táptalaj. Tojás, Nátriumklorid oldat D-T bouillon, 1x használatos m!anyag kupakkkal 9 ml / kémcs" Felhasználási terület: Sterilizáló gépek vizsgálatára alkalmas táptalaj. Tryptose, Glükóz, Brómkrezolbíbor oldat 0,2 %-os E67 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Enterococcusok jelz" táptalaja. Agar, Bacto Pepton, Lab-lemco, Dinátriumhidrogénfoszfát, Nátriumklorid, Nátriumtaurokolát, Káliumtellurit, Glükóz, Kristályibolya oldat 20

21 90330 Enterococcus agar 3 ml / kémcs" Felhasználási terület: Enterococcusok táptalaja. Agar, Trypton, Yeast extract, Nátriumklorid, Trinátriumcitrát, Vasammónium citrát,nátriumazid, Eszkulin Eszkulin 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Biokémiai próba. Bacto pepton, Vas ammónium citrát, Eszkulin Fenil-alanin 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Fenil alanin diaminaz biokémiai próba. Agar, Nátriumklorid, Dinátriumhidrogén foszfát, DL-fenil-alanin, Éleszt"kivonat Ferde agar 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Törzsek meg"rzése, fenntartása. Agar, Bacto pepton, Meat extract, Dinátriumhidrogénfoszfát, Nátriumklorid Gard 20 ml / kémcs" Felhasználási terület: Salmonella identifikálás. Agar-agar, Bacto pepton, Lab-Lemco, Dinátriumhidrogénfoszfát, B1 vitamin 21

22 90340 Holman, 1x használatos m!anyag kupakkal 7 ml / kémcs" Felhasználási terület: Dúsító táptalaj. Marhaszív, vagy marha pecsenye, Glükóz, Marhavitaminos bouillon 2 hónap Kálium nitrát 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Biokémiai próba. Meat extract, Bacto pepton, Káliumnitrát 2 hónap King B 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Pseudomonasok pigment képzést jelz" táptalaja. Agar, Pepton, Dikáliumhidrogénfoszfát, Magnéziumszulfát, Glicerin, Ioncserélt víz 2 hónap Nátriumklorid 0,5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Dúsító táptalaj. Nátriumklorid 2 hónap Kukorica 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Mikológiai táptalaj. Agar, Kukoricadara 2 hónap 22

23 90350 Litzky-Mallmann, 1x használatos m!anyag kupakkal 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Enterococcus dúsító. Bacto pepton, Nátriumklorid, Glükóz, Dikáliumhidrogénfoszfát, Káliumdihidrogénfoszfát, Nátriumazid, 0,2-os etilibolya oldat Lizin 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Lizin-dekarboxiláz biokémiai próba. Trypton, Meat extract, Glükóz, Piridoxál-hidroklorid, Brómkrezolbíbor oldat, Krezolvörös oldat, L-lizinmonohidroklorid, Paraffinolaj Lombikos bouillon 50 ml/ lombik Felhasználási terület: Vegyes bakterológiai dúsító táptalaj. Pepton, Meat extract, Dinátriumhidrogénfoszfát, Nátriumklorid, B1 vitamin Löffler 6 ml / kémcs" Felhasználási terület: Corine diphteria kimutatására alkalmas táptalaj. Inaktív birkavérsavó, Glükóz, M.V. bouillon Lugos peptonvíz 7 ml / kémcs" Felhasználási terület: Cholera dúsító táptalaja. Peptonvíz, lúg 23

24 90355 Malonát 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Biokémiai próba. Meat-extract, Ammóniumszulfát, Nátriumkrolid, Dikáliumhidrogénfoszfát, Káliumhidrogénfoszfát, Nátriummalonát, 0,2%-os brómtimolkék oldat ONPG 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: # Galaktozidáz próba. Bacto pepton, Nátriumklorid, O-nitrophenil galaktopirazonid, Dinátriumhidrogénfoszfát O-F 4 ml / kémcs" Felhasználási terület: Oxidációs és fermentációs jelz" táptalaj. Agar, Bacto pepton, Nátriumklorid, Dikáliumhidrogénfoszfát, Brómtimolkék oldat, Glükóz Ornitin 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Ornitindekarboxiláz próba. Trypton, Meat extract, Glükóz, Piridoxálhidroklorid, Brómkrezolbíbor oldat, Krezolvörös oldat, L-ornitinhidroklorid, Paraffinolaj Pufferolt peptonvíz, 9 ml-es 9 ml / kémcs" Felhasználási terület: Salmonella el"dúsításra alkalmas táptalaj. Bacto pepton, Nátriumklorid, Dinátriumhidrogénfoszfát, Káliumdihidrogénfoszfát 24

25 90365 Russel, 1x használatos m!anyag kupakkal 7 ml / kémcs" Felhasználási terület: Gram negatív differenciáló táptalaj. Agar, Bacto pepton, Trypton, Nátriumklorid, Savanyú fuxin, Éleszt"kivonat, Brillantcukor,Vasszulfát, Nátriumtioszulfát SLS 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Kombinált cukorbontás, salmonella biokémiai próba. Bacto pepton, Nátriumklorid, Savanyú fuxin, Szaharóz, Laktóz, Szalicin Sabouraud agar 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Gombatenyésztésre alkalmas táptalaj. Agar, Bacto pepton, Glükóz Sabouraud bouillon, 1x használatos m.k 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Gombatenyésztésre alkalmas táptalaj. Bacto pepton, Glükóz Spot aminósav 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Biokémiai reakció mikro módszere. Bacto pepton, Meat extract, Glükóz, Piridoxálhidroklorid, 0,2 %-os Krezolvörös oldat,0,2 %-os Brómkrezolbíbor oldat 25

26 90371 Spot citrát 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Biokémiai reakció mikro módszere. Bacto pepton, Nátriumdihidrogénfoszfát, Dikáliumhidrogénfoszfát, Magnziumszulfát, Trinátriumcitrát, 0,2%-os Brómtimolkék oldat Staphylococcus bouillon 2 ml-es 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Staphylococcus dúsításra alkalmas táptalaj. Trypton, Yeast extract, Laktóz, D-mannit, Dikáliumhidrogénfoszfát, Nátriumklorid Transzport ( Amies ) szenes agar 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Mikroorganizmusok 72 órás fenntartására alkalmas táptalaj. Agar, Nátriumklorid, Dinátriumhidrogénfoszfát, Káliumdihidrogénfoszfát, Káliumklorid, Nátriumtioglikolát, Kálciumklorid, Magnéziumklorid, Aktív szén Szelenites dúsító, 1x használatos m. k. 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Salmonella dúsítára alkalmas táptalaj. Nátriumbiszelenit, Dúsító alap (Bacto pepton, Laktóz, Nátrium-foszfát), Brillantzöld oldat T-G 10 ml, 15 ml / kémcs" Felhasználási terület: Dúsító aerob és anaerob baktériumokhoz. Agar, Trypton, Yeast extract, Glükóz, Nátriumklorid, L-cysztin, Tioglikolsav, Rezazurin oldat 26

27 90378 T-H bouillon 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Dúsító táptalaj Bacto pepton, Nátriumklorid, Nátriumhidrogénkarbonát, Glükóz, Dinátriumhidrogénfoszfát, Marhavitaminos bouillon Törzs agar 4 ml / kémcs" Felhasználási terület: Univerzális fenntartó táptalaj. Agar, Proteose pepton, Meat-extract Bouillon 10 ml 10 ml / kémcs" Felhasználási terület: Dúsító táptalaj. Pepton, Meat extract, Dinátriumhidrogénfoszfát, Nátriumklorid, B1 vitamin Ureum-indol 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Kombinált ureum-indol táptalaj, baktériumok dúsítására alkalmas. Trypton, Nátriumklorid, Fenolvörös oldat, Dikáliumhidrogénfoszfát, Káliumdihidrogénfoszfát Karbamid VPMR 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Acetion próba. Bacto pepton, Glükóz, Dikáliumhidrogénfoszfát 27

28 90385 Pufferolt peptonvíz (90ml-es) 90 ml / kémcs" Felhasználási terület: Mikroorganizmusok dúsító táptalaja. Bacto pepton, Nátriumklorid, Dinátriumhidrogénfoszfát, Káliumdihidrogénfoszfát 2 hónap Bouillon 2 ml-es 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Dúsító táptalaj. Pepton, Meat extract, Dinátriumhidrogénfoszfát, Nátriumklorid, B1 vitamin 2 hónap Kloránfenikolos sabouraud 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Differenciáló táptalaj. Agar, Bacto pepton, Glükóz, Klóramfenikol 2 hónap Anaerob indol 4 ml / kémcs" Felhasználási terület: Indol kimutatására alkalmas táptalaj. Agar-agar, Trypton, Lab-lemco, Yeast Extract, Konyhasó, Glükóz, Cysztin. Keményít", Indol 2 hónap Bouillon 10 ml, 1$ használatos m!anyag kupakkal 10 ml / kémcs" Felhasználási terület: Dúsító táptalaj. Pepton, Meat extract, Dinátriumhidrogénfoszfát, Nátriumklorid, B1 vitamin 2 hónap 28

29 90404 Sabouraud agar + 3 antibiotikum 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Gombatenyésztésre alkalmas táptalaj. Agar, Bacto pepton, Glükóz, Gentamycin, Vancomycin, Chloramphenicol Tárolási h"mérséklet: 5-10 C h!t"szekrényben 2 hónap TSB bouillon 10 ml / kémcs" Felhasználási terület: Sterilitás vizsgálathoz használt táptalaj. Trypton, soya pepton, D glikóz, Nátriumklorid, Dikáliumhidrogénfoszfát Tárolási h"mérséklet: 5-10 C h!t"szekrényben 2 hónap Bouillon 3 ml 3 ml / kémcs" Felhasználási terület: Dúsító táptalaj. Pepton, Meat extract, Dinátriumhidrogénfoszfát, Nátriumklorid, B1 vitamin Tárolási h"mérséklet: 5-10 C h!t"szekrényben 2 hónap Szalicin 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Biokémiai bontásra alkalmas táptalaj. Peptonvíz, Szalicin Tárolási h"mérséklet: 5-10 C h!t"szekrényben 2 hónap NaCl 1 ml 1 ml / kémcs" Felhasználási terület: Dúsító táptalaj. Nátriumklorid Tárolási h"mérséklet: 5-10 C h!t"szekrényben 2 hónap 29

30 90418 NaCl 3 ml 3 ml / kémcs" Felhasználási terület: Dúsító táptalaj. Nátriumklorid NaCl 9 ml 9 ml / kémcs" Felhasználási terület: Dúsító táptalaj. Nátriumklorid NaCl 50 ml 50 ml/ lombik Felhasználási terület: Dúsító táptalaj. Nátriumklorid Sós bouillon 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Dúsító táptalaj. Marhavitaminos bouillon, Nátriumklorid Ferde csoki 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Haemophilusok tenyésztésére alkalmas táptalaj. Agar Bacto pepton Meat extract Yeast extract Nátriumklorid Dinátriumhidrogénfoszfát Birkavér NAD 30

31 90449 Tweenes pepton sóoldat 9 ml / kémcs" Felhasználási terület: Higító oldat. Bacto pepton, konyhasó, Tween Ferde törzs 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Univerzális fenntartó táptalaj. Agar, Proteose pepton, Meat-extract Ferde M-H 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Korong diffúzios antibiotikum meghatározására alkalmas táptalaj. Agar Trypton Meat extract Glükóz Dorse (magasan fejtett) 4 ml / kémcs" Felhasználási terület: Általános törzsfenntartásra használatos táptalaj. Tojás, Nátriumklorid oldat CM Holmann (hús nélkül) 9 ml / kémcs" Felhasználási terület: Dúsító táptalaj anaerobokhoz. Trypton, Meat extract, Yeast extract, Dikáliumhidrogénfoszfát, Glükóz, L- cysztin, Rezazurin oldat 31

32 B";7=$='E; Transzport szett (sugársterilezett) Kémcs" + torokpálca Felhasználási terület: Baktériumok ebben a közegben 72 órán át életbe maradnak. Agar, Nátriumklorid, Dinátriumhidrogénfoszfát, Káliumdihidrogénfoszfát, Káliumklorid, Nátriumtioglikolát, Kálciumklorid, Magnéziumklorid, Aktív szén, steril mintavételi cs" 8 hónap B";7=$='E; Sterlil mintavételi cs" (sugársterilezett) Kémcs" + torokpálca Felhasználási terület: Minta vételre alkalmas táptalaj. Sugárkezelt m!anyag kémcs" vatta-tamponnal Tárolási h"mérséklet: szobah"mérséklet 8 hónap B";7=$='E; Steril vizeletes cs" (sugársterilezett) Kémcs" Felhasználási terület: Vizelet vizsgálatához mintavev". Sugárterilezett m!anyag kémcs" Tárolási h"mérséklet: szobah"mérséklet 8 hónap B";7=$='E; Steril vizeletes cs" bórsavval (sugársterilezett) Felhasználási terület: Vizelet vizsgálatához mintavev". Sugársterilezett fiola, bórsav Tárolási h"mérséklet: szobah"mérséklet 12 hónap Fiola B";7=$='E; Steril vizeletes fiola (sugársterilezett) Fiola Felhasználási terület: Vizelet vizsgálatához mintavev". Sugársterilezett fiola Tárolási h"mérséklet: szobah"mérséklet 12 hónap 32

33 + Táptalajok petricsészében -,04+87*7&=+,'7&&768;4,,-./*'*0*"9#+ )*>>*+ ;/=$"'+ >\*9I*)+.=/$"G;E;7E&=+ #=$J'9=#+ :9/E;$=D+ c)i+ *+ /-$%'(+ =KE9I+ ='=N=+ G;U$*>=9/=;F+ ;/=$"'+ /-$%'(+ #:7=)=/+ 9IX0/+ *7+ =''=9M$7://F+ + &"7/%9;-)%;+ )I-$/-;"+ C%'I*>*/+ ;%$-9+ ='M-''U/%//+/=$>E#="9#+;7->-$*D %-os sós lemez Felhasználási terület: Oxacillin érzékenység kimutatására alkalmas táptalaj. Agar, Trypton, Meat extract, Glükóz, Nátriumklorid %-os sós agar Felhasználási terület: Oxacillin érzékenység kimutatására alkalmas táptalaj. Káliumtellurit oldat, Cysztin oldat, Nátriumklorid Anaerob véres (birkavérrel) Felhasználási terület: Anaerobok kimutatására alkalmas táptalaj. Agar, Trypton, Beefextract, Yeast extract, Natriumklorid, Cystin, Glükóz, keményít", Birkavér 33

34 90505 Baird-Parker agar Felhasználási terület: Staphylcoccus kimutatására alkalmas táptalaj. Agar, Trypton, Lab-Lemco, Yeast extract, Lítiumklorid, Glicerin, Pirossz"l"sav Na-sója, Tojás,Káliumtellurit oldat %-os Bismut-szulfit agar Felhasználási terület: Enterális baktériumok kimutatására alkalmas táptlalaj (Salmonella). Agar, Bacto pepton, Natriumklorid, Éleszt" 1 hét Bismut-szulfit agar Felhasználási terület: Enterális baktériumok kimutatására alkalmas táptlalaj (Salmonella). Agar, Bacto pepton, Natriumklorid, Éleszt" 1 hét Brillant Felhasználási terület: Szelektív táptalaj Gram negatívokra. Agar, Bacto Pepton, Yeast extract, Nátriumklorid, Savanyú fuxin CCDA Felhasználási terület: Campilo Baktérium kimutatására alkalmas táptalaj. Agar, Bacto Pepton, Beef ext., Trypton, Natriumklorid, dezoxikolsav, Pirossz"l"sav NaSója, Aktív szén, Cefobid, Vancomycin 34

35 90510 Clauberg (sötét) Felhasználási terület: Difftéria kimutatásara alkalmas táptalaj. Agar, Bacto pepton, Beef extract, Dinátriumhidrogénfoszfát, Nátriumklorid, Glicerid, K-tellurit, Columbia agar (birkavérrel) Felhasználási terület: Vegyes baktériumok kimutatására használatos táptalaj. Káliumtellurit oldat, Cysztin oldat Csokoládé agar (birkavérrel) Felhasználási terület: Haemophilusok tenyésztésére alkalmas táptalaj. Agar Bacto pepton Meat extract Yeast extract Nátriumklorid Dinátriumhidrogénfoszfát Birkavér NAD Desoxikolát-citrát agar (DC) Felhasználási terület: Szelektív és differenciáló táptalaj pathogén bélbaktériumok számára. Agar-agar, Pepton, Meat-extract, Lactóz, Trinátriumcitrát, Dezoxikolsav, Ólomacetát, Vasammóniumszulfát, Neutrálvörös E-67 Felhasználási terület: Steptococcus-Fecalis kimutatására alkamas táptalaj. Pepton, Húskivonat, Dinátriumhidrogénfoszfát, Nátriumclorid, Agar-agar, Glükóz, Na--taurokolát, Kálliumtellurit oldat %-os, Kristályibolya oldat %-os, 35

36 90516 Endo agar Felhasználási terület: Szelektív táptalaj E. Coli és Coliform baktériumok kimutatására. Agar, Bacto pepton, Meat extract, Nátriumklorid, Dinátrium hidrogénfoszfát, Laktóz,Na-Szulfit, Bázikus fuxin oldat Eozin-metilénkék agar Felhasználási terület: Differenciáló táptalaj gramm negatívokra Agar, Bacto Pepton, Yeast extract, Nátriumklorid, Laktóz, Eozinsárga, Metilénkék, Mavefor Véres Müller-Hinton agar (birkavérrel) Felhasználási terület: Érzékeny baktérium kimutatására alkalmas táptalaj. Agar,Trypton, Meat extract, Glükóz, Birkavér MacConkey agar Felhasználási terület: Gramm negatív baktériumok kimutatására alkalmas táptalaj. Differenciáló táptalaj. Agar Bacto pepton Nátriumklorid Nátriumtaurokolát Laktóz Neutrálvörös oldat %-os, Kristályibolya oldat %-os Müller Hinton agar Felhasználási terület: Korong diffúzios antibiotikum meghatározására alkalmas táptalaj. Agar, Trypton, Meat extract,glükóz 36

Mikrobiológiai Táptalajok Rövidítetett listája 2012

Mikrobiológiai Táptalajok Rövidítetett listája 2012 Mikrobiológiai Táptalajok Rövidítetett listája 2012 BAK-TESZT Kft. 1996- óta az Önök szolgálatában Pontosság, minőség és megbízhatóság. 1138 Budapest, Váci út 174. Tel/Fax: +36(1) 465-3869 email: info@bakteszt.hu

Részletesebben

Könyv cím. alcím. Szerző 2014 Ekönyv Magyarország Kft. (enkiadom.hu) Minden jog fenntartva! ISBN:

Könyv cím. alcím. Szerző 2014 Ekönyv Magyarország Kft. (enkiadom.hu) Minden jog fenntartva! ISBN: Szerző Valami Cím Könyv cím alcím Szerző 2014 Ekönyv Magyarország Kft. (enkiadom.hu) Minden jog fenntartva! ISBN: 222-222-222-222-2 Nyomdai előkészítés és gyártás: Publio Kiadó Kft. Lorem ipsum dolor sit

Részletesebben

GROWATT*1500TL GROWATT*2000TL GROWATT*3000TL. Suspendisse nec egestas eros. Integer nec luctus neque. Nullam posuere ipsum a bibendum pharetra.

GROWATT*1500TL GROWATT*2000TL GROWATT*3000TL. Suspendisse nec egestas eros. Integer nec luctus neque. Nullam posuere ipsum a bibendum pharetra. orci arcu. Nunc tempus eros libero, sed imperdiet metus molestie euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aliquam gravida ultricies libero. Cras

Részletesebben

A Logó. Az embléma és a felirat centrális elrendezése. (pl. cégtáblán)

A Logó. Az embléma és a felirat centrális elrendezése. (pl. cégtáblán) Prell Norbert 2012 A Logó KIALAKULÁSA A távolkeletről ismert jin-jang szimbólum, kettős koncepciója leírja azokat az ősidőktől fennálló, egymással szemben álló, de mégis egymást kiegészítő kozmikus erőket,

Részletesebben

Bevezetés az informatikába ZH II. feladatsor

Bevezetés az informatikába ZH II. feladatsor Bevezetés az informatikába ZH II. feladatsor 2009.05.11. 1) A fileserver, az óra adatainak megfelelően elnevezett könyvtárán belül, a 'ZH2' mappán belül dolgozz! Hozz létre egy könyvtárat a saját nevedre!

Részletesebben

LÁTOGATÓKÖZPONT. arculati útmutató

LÁTOGATÓKÖZPONT. arculati útmutató arculati útmutató 1 logotípia színhasználat CMYK: 50/0/100/0 RGB: 151/191/13 HEX: #97BF0D PANTONE 376 C CMYK: 0/0/0/70 RGB: 109/110/113 HEX: #6d6e70 PANTONE Black 70% CMYK: 0/0/0/50 RGB: 147/149/152 HEX:

Részletesebben

Budapest Airport embléma

Budapest Airport embléma Arculati kézikönyv embléma Alap logo Általános esetben használható embléma Egyszerűsített logo Ha nincs lehetőség az alapértelmezett logo teljes megjelenítésére (pl. méretkorlátok), a felirat elhagyható.

Részletesebben

ARCULATI KÉZIKÖNYV Digitalizált Törvényhozási Tudástár

ARCULATI KÉZIKÖNYV Digitalizált Törvényhozási Tudástár ARCULATI KÉZIKÖNYV EKOP-2.1.5-09-2009-0001 Országgyűlés Hivatala, Országgyűlési Könyvtár A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Részletesebben

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Arculati alapelemek

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Arculati alapelemek Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Arculati alapelemek Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Arculati alapelemek 2010. január Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány arculati alapelemek

Részletesebben

A PTE Arculati kézikönyve a Pécsi Tudományegyetem tulajdonát képezi, szerzői jogvédelem alatt áll.

A PTE Arculati kézikönyve a Pécsi Tudományegyetem tulajdonát képezi, szerzői jogvédelem alatt áll. Arculati kézikönyv A PTE Arculati kézikönyve a Pécsi Tudományegyetem tulajdonát képezi, szerzői jogvédelem alatt áll. Felelős kiadó: dr. Bódis József rektor Kiadja: Pécsi Tudományegyetem Web: www.pte.hu/arculat

Részletesebben

I. Steril táptalajok

I. Steril táptalajok Gyakorlati vizsga I. Steril táptalajok 1. Bouillon, 2. Ferde agar, magas agar 4. Dúsító táptalajok: húsos bouillon 3., 5., 6.: Lemez agar, véres agar és csokoládé agar 7. Szelektív és differenciáló táptalajok

Részletesebben

1. Bevezető. 1.1 Irányelvek

1. Bevezető. 1.1 Irányelvek Arculati Kézikönyv 1. Bevezető A BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara (GTK) az egyetem történelmi hagyományaira és értékeire épül, és annak szerves részét képezi. Az új logó- és arculati elemek célja

Részletesebben

Kiváló Minőségű Sertéshús. Arculati kézikönyv

Kiváló Minőségű Sertéshús. Arculati kézikönyv Kiváló Minőségű Sertéshús Arculati kézikönyv 2013 Tartalom KMS Logotípia - alapok KMS Logotípia - változatok KMS Logotípia - méretezés KMS Logotípia - elhelyezés, példák KMS Logotípia - elhelyezés, logókapcsolás

Részletesebben

logó 4 Színek 6 FelhaSználhatóSág 7 tartalom tipográfia 1 visszatérő grafikai elemek

logó 4 Színek 6 FelhaSználhatóSág 7 tartalom tipográfia 1 visszatérő grafikai elemek Arculati kézikönyv MI az arculat? Olyan egységes, vizuális és gondolati rendszer, amely alapján az adott cég jól elkülöníthető, megkülönböztethető más vállalatoktól. Szűkebb értelemben összekapcsolódó

Részletesebben

emmap arculati kézikönyv

emmap arculati kézikönyv Projekt címe Mentális térképező algoritmusok kifejlesztése Vyvinutie algoritmov mentálneho mapovania emmap arculati kézikönyv Készült Interregió Fórum Egyesület megbízásából Czomba Albert e.v. Készítette

Részletesebben

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel magna ac nun

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel magna ac nun Közzép-Európ pán átíívellő zará ándok kút Térkép p es zará ánd dokk kala auz inf inffóffüz zet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel magna ac nun nunc congue consectetur. Tartalom

Részletesebben

Event Organizer Hungary Kft. www.dentalworld.hu. Dental World kiállítás és konferancia arculati kézikönyv

Event Organizer Hungary Kft. www.dentalworld.hu. Dental World kiállítás és konferancia arculati kézikönyv Event Organizer Hungary Kft. kiállítás és konferancia arculati kézikönyv Kedves Munkatársak! Az arculati kézikönyv célja, hogy összefoglalja mindazon vizuális grafikai és tipográfiai alapelveket, melyeket

Részletesebben

Mikrobiológiai Táptalajok 2016

Mikrobiológiai Táptalajok 2016 Mikrobiológiai Táptalajok 2016 + 1996-óta az Önök szolgálatában Pontosság, minőség és megbízhatóság. + Bemutatkozás: A Bak-Teszt Kft. története A Bak-Teszt Kft. 1996.-ban jött létre, azzal a céllal, hogy

Részletesebben

A kiadvány a ALTmob Kft. vizuális megjelenítésének elemeit, arculatánal alapelveit ezek alkalmazási szabályait, előírásait tartalmazzák.

A kiadvány a ALTmob Kft. vizuális megjelenítésének elemeit, arculatánal alapelveit ezek alkalmazási szabályait, előírásait tartalmazzák. ARCULATI KÉZIKÖNYV A kiadvány a ALTmob Kft. vizuális megjelenítésének elemeit, arculatánal alapelveit ezek alkalmazási szabályait, előírásait tartalmazzák. A kézikönyvben meghatározott szabályoktól, illusztrációs

Részletesebben

Magyar. EPP Képviselőcsoport Sajtó- és Kommunikációs Szolgálat. Arculati kézikönyv. 2012. október 1-i változat

Magyar. EPP Képviselőcsoport Sajtó- és Kommunikációs Szolgálat. Arculati kézikönyv. 2012. október 1-i változat Magyar EPP Képviselőcsoport Sajtó- és Kommunikációs Szolgálat Arculati kézikönyv 2012. október 1-i változat Miért van szükség arculati kézikönyvre? 2011 májusában az EPP Képviselőcsoport elhatározta,

Részletesebben

Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány által érintett települések területén

Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány által érintett települések területén Arculati kézikönyv Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány által érintett települések területén EGT& Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Tartalom: *

Részletesebben

Designed by: Lénárt Ivett

Designed by: Lénárt Ivett Designed by: Lénárt Ivett 2016 HIVATALOS NÉV AZ EGYETEM HIVATALOS NEVE: magyarul: Budapesti Gazdasági Egyetem angolul: Budapest Business School-University of Applied Sciences RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT: magyarul:

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ARCULATI KÉZIKÖNYV

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ARCULATI KÉZIKÖNYV MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ARCULATI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK 2 SZÍNES LOGÓ 3 FEKETE-FEHÉR LOGÓ 4 NEGATÍV LOGÓ 5 LOGÓ TILTOTT HASZNÁLAT 6 LOGÓ SZÍNHASZNÁLAT 7 SZÍNPALETTA

Részletesebben

Visual Identity Arculati kézikönyv

Visual Identity Arculati kézikönyv Visual Identity Arculati kézikönyv 2011 ARCULATI KÉZIKÖNYV A Mária Út Egyesületi megjelenés alapelvei és (tipo)grafikai alapelemei Mária Út Egyesületi logo / arculati színek / alkalmazott betűtípusok 2

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Szent István Egyetem Arculati Kézikönyv. Szent István University Style Guide

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Szent István Egyetem Arculati Kézikönyv. Szent István University Style Guide Szent István Egyetem Arculati Kézikönyv Szent István University Style Guide KÖTELEZÔEN HASZNÁLANDÓ ARCULATI ELEMEK JAVASOLT ARCULATI ELEMEK TARTALOMJEGYZÉK 2 (SZIE) LOGO 1.1. Formai alapok, variációk 1.2.

Részletesebben

Auth Attila 2013. Designed by Auth Attila

Auth Attila 2013. Designed by Auth Attila Designed by Auth Attila Embléma 1 1.1 specifikációk Alapváltozat: Minden kivitelezhetô területen. fehér vagy világos alapon, három szín ill. color nyomás esetén Embléma színváltozatai 1 1.2 specifikációk

Részletesebben

Az alap jel. A BrandMonitor alap, színes logója. A márkakommunikáció elsődleges eszköze.

Az alap jel. A BrandMonitor alap, színes logója. A márkakommunikáció elsődleges eszköze. ARCULATI KÉZIKÖNYV Az alap jel A BrandMonitor alap, színes logója. A márkakommunikáció elsődleges eszköze. Az alap jel - színvariációk és tiltások A jel a kézikönyvben meghatározott 4 szín bármelyikével

Részletesebben

A baktériumok szaporodása

A baktériumok szaporodása A baktériumok szaporodása Baktériumsejt növekszik, majd osztódik a populáció szaporodik - Optimális körülmények esetén a sejttömeg (sejtszám) exponenciálisan nõ az idõvel - Generációs idõ: az az idõ, ami

Részletesebben

Média és marketing megjelenés ajánlataink távközlési szolgáltató partnereink részére. Érvényes: 2010. Május 1-jétől

Média és marketing megjelenés ajánlataink távközlési szolgáltató partnereink részére. Érvényes: 2010. Május 1-jétől Média és marketing megjelenés ajánlataink távközlési szolgáltató partnereink részére Érvényes: 2010. Május 1-jétől Az Ön cége se hagyja ki cége kommunikációs tervéből a telkopiac.hu távközlési portált!

Részletesebben

Mini weboldalak Okos vállalkozóknak

Mini weboldalak Okos vállalkozóknak Mini weboldalak Okos vállalkozóknak Sablonok: a legjava www.miniweboldalak.hu Sablonok alapján készített, de mégis személyre szabott, kulcsrakész honlapok szuper áron! Kiknek Vállalkozóknak, kis cégeknek,

Részletesebben

A BAKTÉRIUMOK AZONOSÍTÁSA: BIOKÉMIAI REAKCIÓK. Krizsán Gergely dr.

A BAKTÉRIUMOK AZONOSÍTÁSA: BIOKÉMIAI REAKCIÓK. Krizsán Gergely dr. A BAKTÉRIUMOK AZONOSÍTÁSA: BIOKÉMIAI REAKCIÓK Krizsán Gergely dr. A nitrogén-anyagcserén alapuló tesztek UREÁZ-REAKCIÓ Az urea (karbamid) lebontását katalizálja NH 3 -ra és CO 2 -ra A keletkező NH 3 megnöveli

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Laboratóriumi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1436/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1436/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1436/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály

Részletesebben

a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Laboratóriumi Decentrum/Osztály

Részletesebben

I/3 Lemez agar táptalaj: (bouillon, 1-3% agar-agar)

I/3 Lemez agar táptalaj: (bouillon, 1-3% agar-agar) I. Steril táptalajok 1. Bouillon 2. Ferde és magas agar I/1,2 Steril táptalajok: Bouillon, Ferdeagar, Magasagar 3. Lemez agar I/3 Lemez agar táptalaj: (bouillon, 1-3% agar-agar) 4. Dúsító táptalajok (húsos

Részletesebben

Baktériumok biokémiai vizsgálata

Baktériumok biokémiai vizsgálata Baktériumok biokémiai vizsgálata Baktériumok jellemzése Mikroszkópos morfológia Biokémia Makroszkópos morfológia Biokémiai identifikálás => baktérium fajra jellemző enzimek kimutatása (bizonyos enzim megléte

Részletesebben

Baktériumok tenyésztése, táptalajok. Dr. Kerényi Monika

Baktériumok tenyésztése, táptalajok. Dr. Kerényi Monika Baktériumok tenyésztése, táptalajok Dr. Kerényi Monika Tartalom Előző gyakorlat emlékeztető Tenyésztés célja Baktériumok szaporodásához szükséges a táptalajban Környezeti tényezők Táptalajok - Konzisztencia

Részletesebben

REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM. Klinikai bakteriológiai és kórházhigénés részleg

REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM. Klinikai bakteriológiai és kórházhigénés részleg REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált vizsgálólaboratórium (NAT1 1458/2006) Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált vizsgálólaboratórium

Részletesebben

2.6.13. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: VIZSGÁLAT MEGHATÁROZOTT MIKROORGANIZMUSOKRA

2.6.13. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: VIZSGÁLAT MEGHATÁROZOTT MIKROORGANIZMUSOKRA 2.6.13. Nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálata Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6.0. 1 01/2008:20613 javított 6.0 2.6.13. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: VIZSGÁLAT MEGHATÁROZOTT MIKROORGANIZMUSOKRA

Részletesebben

Ivóvíz mikrobiológiai körvizsgálatok értékelése. Bánfi Renáta, Schuler Eszter, dr. Vargha Márta

Ivóvíz mikrobiológiai körvizsgálatok értékelése. Bánfi Renáta, Schuler Eszter, dr. Vargha Márta Ivóvíz mikrobiológiai körvizsgálatok értékelése Bánfi Renáta, Schuler Eszter, dr. Vargha Márta 2011 Körvizsgálatok - 2011 1) Február 28. Escherichia coli Telepszám (37 C) 2) Május 3. Pseudomonas aeruginosa

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Laboratóriumi

Részletesebben

a NAT-1-0834/2008 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-0834/2008 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0834/2008 számú akkreditált státuszhoz A PHARMAVALID Gyógyszeripari, Méréstechnikai, és Szolgáltató Kft. Mikrobiológiai Laboratórium (1136

Részletesebben

a NAT-1-0834/2008 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-0834/2008 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0834/2008 számú akkreditált státuszhoz A PHARMAVALID Gyógyszeripari, Méréstechnikai, és Szolgáltató Kft. Mikrobiológiai Laboratórium (1136

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem részére laboratóriumi automaták, fogyóanyagok és reagensek beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36

A Semmelweis Egyetem részére laboratóriumi automaták, fogyóanyagok és reagensek beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36 A Semmelweis Egyetem részére laboratóriumi automaták, fogyóanyagok és reagensek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36 1 Beszerzés tárgya: Laboratóriumi eszközök (automaták, mérőrendszer, analizátor)

Részletesebben

ert tervezése henő és népművelő park

ert tervezése henő és népművelő park ert tervezése henő és népművelő park ozófiája_a fenntartható fejlődés* A munkánk egységei _Koncepció_Designkommunikáció _Rendszer_tervezés _Utcafrontok _Híd_koncepció _A füvészkert központja _Ösvények

Részletesebben

PROJEKT R E F E R E N C I Á K

PROJEKT R E F E R E N C I Á K PROJEKT WEB MOBIL TABLET R E F E R E N C I Á K 2016 Kreinbacher BORÁSZAT REDESIGN BAZALTTAL KÖVEZETT ÚT A JÖVŐBE SOMLÓ-HEGY KIVÉTELES TERROIR MÉTHODE TRADITIONNELLE Champagne csak Champagne-ból jöhet,

Részletesebben

ARCULATI KÉZIKÖNYV KÖRÖSMENTI TURISZTIKAI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

ARCULATI KÉZIKÖNYV KÖRÖSMENTI TURISZTIKAI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET ARCULATI KÉZIKÖNYV KÖRÖSMENTI ELŐSZÓ Az alábbiakban útmutatót kívánunk adni, érthetően összefoglalni mindazt, amit a TDM - ről alkotott kép vizuális elemeinek használatáról tudni kell. A TDM vizuális kommunikációja

Részletesebben

E-mail: mikromikomed@t-email.hu

E-mail: mikromikomed@t-email.hu A mérés célja: Végtermékként gyártott lábbeli-fertıtlenítı eszközök verifikáló dózisának igazolása (validálása), hatékonysági vizsgálat alapján. A minták elıélete Tudományosan igazolt tény, hogy az UV

Részletesebben

Baktériumok tenyésztése

Baktériumok tenyésztése Baktériumok tenyésztése Koch posztulátumok A betegből a kórokozó izolálása Izolálás, tenyésztés, tápközegben fenntartás Kísérleti állatba oltva a betegségre jellemző tünetek kialakulása Ezen állatokból

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Bu da pest, 2014. január 1.

Tisztelt Érdeklődő! Bu da pest, 2014. január 1. termék katalógus 2014-2015 Tisztelt Érdeklődő! Ön a BIOLAB Zrt. megújított terméklistáját tartja kezében. Cégünk huszonkét éves folyamatos fejlesztő tevékenységének köszönhetően megújult katalógusunkból

Részletesebben

a NAT-1-1476/2006 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1476/2006 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a számú akkreditált státuszhoz Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Intézet Kirendeltsége Regionális

Részletesebben

Az arculat A logó A betűtípus Alkalmazások Kommunikáció

Az arculat A logó A betűtípus Alkalmazások Kommunikáció 1 2 Bevezető Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési Program, mely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott

Részletesebben

Patogén mikroorganizmusok vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel

Patogén mikroorganizmusok vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel Patogén mikroorganizmusok vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel Rohonczy Kata, Zoller Linda, Fodor Andrea, Tabajdiné, dr. Pintér Vera FoodMicro Kft. Célkitűzés Élelmiszerekben és takarmányokban

Részletesebben

SALMONELLA KIMUTATÁSA ELISA TESZTTEL 24 ÓRA ALATT

SALMONELLA KIMUTATÁSA ELISA TESZTTEL 24 ÓRA ALATT SALMONELLA KIMUTATÁSA ELISA TESZTTEL 24 ÓRA ALATT FODOR ANDREA, TABAJDINÉ DR. PINTÉR VERONIKA FOODMICRO KFT A SALMONELLA VIZSGÁLATOK IDŐIGÉNYE Élelmiszer 24-48 óra 48-52 óra IMS, ICS, PCR Fizikai mérés

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1210/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi

Részletesebben

Újdonság a Bosch termékválasztékában: Kormányrendszerek személyés haszongépjárművekhez

Újdonság a Bosch termékválasztékában: Kormányrendszerek személyés haszongépjárművekhez Újdonság a Bosch termékválasztékában: Kormányrendszerek személyés haszongépjárművekhez Mindig biztonságosan az úton a Bosch kormányrendszereivel és komponenseivel Főbb alkalmazási Hidraulikus Elektromos

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2) a NAT-1-1210/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mezõgazdasági Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Mátrai Gyógyintézet, 3233 Mátraháza 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Laboranyagok,

Részletesebben

HAL001 Harlequin Salmonella ABC HAL002 Harlequin Listeria Medium HAL003 Harlequin TBGA (TBX)

HAL001 Harlequin Salmonella ABC HAL002 Harlequin Listeria Medium HAL003 Harlequin TBGA (TBX) TÁPTALAJOK HAL001 Harlequin Salmonella ABC A táptalaj Salmonella izolálására alkalmas élelmiszer és klinikai mintákból. Kettıs kromogén indikátor rendszert alkalmaz az enzimaktivitások vizualizálása érdekében.

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a számú akkreditálási ügyirathoz Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-alföldi Regionális Intézet Kirendeltsége, Laboratóriumi Osztály Mikrobiológiai

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1533/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Regionális Élelmiszerláncmikrobiológiai Laboratórium

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1533/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Regionális Élelmiszerláncmikrobiológiai Laboratórium

Részletesebben

NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: VIZSGÁLAT MEGHATÁROZOTT MIKROORGANIZMUSOKRA

NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: VIZSGÁLAT MEGHATÁROZOTT MIKROORGANIZMUSOKRA mikrobiológiai vizsgálata Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6.3. 1 01/2009:20613 2.6.13. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: VIZSGÁLAT MEGHATÁROZOTT MIKROORGANIZMUSOKRA 1. BEVEZETÉS Az alábbiakban leírt

Részletesebben

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1007/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Budapest Fõváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Közegészségügyi Laboratóriumi

Részletesebben

a NAT-1-0834/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-0834/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0834/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A PHARMAVALID Gyógyszeripari, Méréstechnikai, és Szolgáltató Kft. Mikrobiológiai Laboratórium

Részletesebben

ÉMI TÜV SÜD Akadémia. Képzési kínálat 2016 / I. félév

ÉMI TÜV SÜD Akadémia. Képzési kínálat 2016 / I. félév ÉMI TÜV SÜD Akadémia Képzési kínálat 2016 / I. félév Tartalomjegyzék Az ÉMI-TÜV SÜD Akadémia bemutatása... 3 Kiemelt képzések... 4 Szakmai képzések hegesztett szerkezet gyártóknak... 5 Minőségirányítás...

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület KIEGÉSZÍTÕ RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1533/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi

Részletesebben

Cross-border Business Incubator and Service Centre

Cross-border Business Incubator and Service Centre GHID DE VIZIBILITATE PROIECT PROJEKT ARCULATI ÚTMUTATÓ Proiectul Creara unui incubator şi centru de servicii pentru afaceri transfrontaliere - HURO/0802/133 este implementat prin Programul de Cooperare

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-2-2001/52 számú előírás Az élelmiszerekben használható édesítőszerek tisztasági követelményei (Módosítás) Specific criteria of purity concerning sweeteners

Részletesebben

ÉMI TÜV SÜD Akadémia. Képzési kínálat 2016 / I. félév

ÉMI TÜV SÜD Akadémia. Képzési kínálat 2016 / I. félév ÉMI TÜV SÜD Akadémia Képzési kínálat 2016 / I. félév Tartalomjegyzék Az ÉMI-TÜV SÜD Akadémia bemutatása... 3 Kiemelt képzések... 4 Szakmai képzések hegesztett szerkezet gyártóknak... 5 Minőségirányítás...

Részletesebben

EGYSEJTŰ REAKTOROK BIOKATALÍZIS:

EGYSEJTŰ REAKTOROK BIOKATALÍZIS: EGYSEJTŰ REAKTOROK BIOKATALÍZIS: A GÉNMÓDOSÍTÁSTÓL AZ IPARI FERMENTÁCIÓIG SZAMECZ BÉLA BIOKATALÍZIS - DEFINÍCIÓ szerves vegyületek átalakítása biológiai rendszer a katalizátor Enzim: élő sejt vagy tisztított

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2) a NAT-1-1007/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Budapest Fõváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (3),

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem részére laboratóriumi automaták, fogyóanyagok és reagensek beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8

A Semmelweis Egyetem részére laboratóriumi automaták, fogyóanyagok és reagensek beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8 A Semmelweis Egyetem részére laboratóriumi automaták, fogyóanyagok és reagensek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8 1 Beszerzés tárgya: Laboratóriumi eszközök (automaták, mérőrendszer, analizátor)

Részletesebben

ó í í Ö í í ó ó Ö Ö ű É í í ü üé É ü É ü Á Éí ó É É ü Éü É ü ü ü ü ó ű ü í ü ü ó ó Ö Ü í ü ü ü ü ű É ó ó ú Í Á ű í í Ő Í í ó í Ú í ó í ú í ú ó í ü ü ü ü ü ó ü ü ü ü í ó ó ó ü í ó ó ó í Í í í ó í í í í

Részletesebben

BD CHROMagar Orientation Medium

BD CHROMagar Orientation Medium HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK HASZNÁLATRA KÉSZ TÁPTALAJOK PA-257481.03 Változat: Sep 2011 BD CHROMagar Orientation Medium HASZNÁLATI JAVASLAT A BD CHROMagar Orientation Medium egy nem szelektív táptalaj a húgyúti

Részletesebben

BBL Sabouraud Dextrose Agar BBL Sabouraud Dextrose Agar with Chloramphenicol

BBL Sabouraud Dextrose Agar BBL Sabouraud Dextrose Agar with Chloramphenicol BBL Sabouraud Dextrose Agar BBL Sabouraud Dextrose Agar with Chloramphenicol Rev. 08 Március 2007 MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSOK I II BEVEZETÉS A Sabouraud dextróz agar egy nem szelektív táptalaj patogén

Részletesebben

Változások a minőség(biztosítás)irányítás területén

Változások a minőség(biztosítás)irányítás területén Változások a minőség(biztosítás)irányítás területén Miszti Cecilia DEOEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 2013.04.18. A minőségirányítási rendszer Célja: Olyan szabályozott rendszer létrehozása és működtetése,

Részletesebben

a NAT-1-1141/2009 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1141/2009 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1141/2009 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FOODMICRO Minõségellenõrzõ, Termékfejlesztõ és Kutató- Mérnöki Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola SZAKDOLGOZAT. egy fiktív termék arculata

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola SZAKDOLGOZAT. egy fiktív termék arculata Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola SZAKDOLGOZAT egy fiktív termék arculata konzulens: Balla Dóra designer készítette: Tunyogi Gábor Új Média Grafikus szak Budapest, 2010 1 Szakdolgozat kivonat

Részletesebben

Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Laboratóriumi Osztály SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 2013

Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Laboratóriumi Osztály SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 2013 Kórházhigiénés vizsgálatok Spóra vizsgálat 85.14.16 1 900 Ft mentes 0 Ft 1 900 Ft Mosógépek fertőtlenítő vizsgálata (komplett) 85.14.16 7 000 Ft mentes 0 Ft 7 000 Ft Textília vizsgálatok 85.14.16 1 300

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0834/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0834/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0834/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A PHARMAVALID Gyógyszeripari, Méréstechnikai, és Szolgáltató Kft. Mikrobiológiai

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1085/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Észak-magyarországi Regionális Intézete Regionális Mikrobiológiai

Részletesebben

a NAT-1-1425/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1425/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1425/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Az ÁNTSZ Laboratórium Kft. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kémiai Laboratóriuma (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.) akkreditált

Részletesebben

a NAT-1-1516/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1516/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1516/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézet Közegészségügyi Higiénés Laboratórium (1095 Budapest, Gyáli út

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0723/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Gyógyszeripari Ellenõrzõ és Fejlesztõ Laboratórium Kft. (1149 Budapest, Mexikói út 9.) akkreditált

Részletesebben

Körvizsgálatok

Körvizsgálatok 2012 Körvizsgálatok - 2012 1) Március 6. Enterococcus faecalis Pseudomonas aeruginosa 2) Május 15. Telepszám (37 C) Escherichia coli 3) Szeptember 10. Enterococcus faecalis Telepszám (22/37 C) 4) November

Részletesebben

Szociális építészetről

Szociális építészetről Fazekas Katalin építészmérnök, BME Minta Petra Power Point Címe Lorem ipsum dolor Fulbright Látogató Kutató_2012-2013 Portlandi Állami Egyetem, Oregon 1. Nagy Konferencia Budapest, 2010. október 22-26.

Részletesebben

Szociális építészet. Fazekas Katalin 2015.04.17.

Szociális építészet. Fazekas Katalin 2015.04.17. Szociális építészet Fazekas Katalin 2015.04.17. Miért aktuális szociális építéteszetről beszélni? A Föld népessége 1900 és 2000 között 1,6 milliárdról 6,1 milliárdra nőtt. UN becslése szerint a világ népességének

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a számú akkreditálási ügyirathoz Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Csongrád Megyei Intézete Mikrobiológiai Laboratóriumi Osztály Mikrobiológiai Laboratórium

Részletesebben

Természetes és medencés fürdővíz mikrobiológiai körvizsgálatok értékelése. Schuler Eszter, dr. Vargha Márta

Természetes és medencés fürdővíz mikrobiológiai körvizsgálatok értékelése. Schuler Eszter, dr. Vargha Márta Természetes és medencés fürdővíz mikrobiológiai körvizsgálatok értékelése Schuler Eszter, dr. Vargha Márta 2012 Természetes fürdővíz körvizsgálatok - 2012 11.tfKv 2012. május 15. Escherichia coli Enterococcus

Részletesebben

REKLÁMTORTA 2013 A évi televíziós reklámpiaci felmérés eredményei

REKLÁMTORTA 2013 A évi televíziós reklámpiaci felmérés eredményei A 2013. évi televíziós reklámpiaci felmérés eredményei 2014. február 18. Reklámtorta 2013 A Reklámtorta 2013 felmérés az elmúlt évek gyakorlatát követve készült, módszertana azonban kis mértékben változott.

Részletesebben

A mórahalmi székhelyű SeqOmics Biotechnológia Kft. Élelmiszerbiztonsági Laboratóriuma vállalja

A mórahalmi székhelyű SeqOmics Biotechnológia Kft. Élelmiszerbiztonsági Laboratóriuma vállalja A mórahalmi székhelyű SeqOmics Biotechnológia Kft. Élelmiszerbiztonsági Laboratóriuma vállalja élelmiszerek és környezeti minták, ivóvíz valamint kozmetikai szerek szabványos mikrobiológiai módszerekkel

Részletesebben

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate)

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATRA KÉSZ LEMEZES TÁPTALAJOK PA-257562.01 Frissítés: Jan. 2016 BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) HASZNÁLATI JAVASLAT A BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) a vizelet

Részletesebben

Logó tervezés. teamo. teamo. TeAmo. teamo. teamo. teamo

Logó tervezés. teamo. teamo. TeAmo. teamo. teamo. teamo Farkas Dorina ngra Tartalom 1.A teáról 2.Anyaggyűjtés 3.Logó tervezés 4.Logó alkalmazása 5.Alkalmazott színek 6.Alkalmazott betűtípusok 7.Névjegykártya 8.Levélpapír 9.Boríték 10.Szórólap 11.Arculat 12.Weboldal

Részletesebben

a NAT-1-1446/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1446/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1446/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ÁNTSZ Laboratórium Kft. Heves Megyei Kémiai Laboratóriuma (3300 Eger, Klapka György u. 11.)

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0723/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A Gyógyszeripari Ellenõrzõ és Fejlesztõ Laboratórium Kft. (1149 Budapest, Mexikói út 9.) akkreditált mûszaki

Részletesebben

1.1. A baktériumok változatos anyagcsere-folyamatai

1.1. A baktériumok változatos anyagcsere-folyamatai 1. TENYÉSZTÉSES VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A tenyésztéses módszerek egyrészt lehetıséget teremtenek mikroorganizmusok különbözı célra történı fenntartására és elszaporítására, másrészt ezen eljárások segítségével

Részletesebben

Összetevők. Glükózszirup. Növényi olajok (pálma-, repce-, kókusz-, napraforgó-, egysejtű olaj) Kazein (tejből) Trinátrium-citrát.

Összetevők. Glükózszirup. Növényi olajok (pálma-, repce-, kókusz-, napraforgó-, egysejtű olaj) Kazein (tejből) Trinátrium-citrát. Összetevők Glükózszirup Növényi olajok (pálma-, repce-, kókusz-, napraforgó-, egysejtű olaj) Kazein (tejből) Trinátrium-citrát Trikálium-citrát Trikalcium-foszfát Magnézium-klorid Dikálium-hidrogénfoszfát

Részletesebben

Ivóvízvizsgálati eredmények, határértékek

Ivóvízvizsgálati eredmények, határértékek Ivóvízvizsgálati eredmények, határértékek A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői Miskolci ivóvíz-hálózat 2013. március Kémiai vizsgálati eredmények átlagértékei Vizsgált komponens Mértékegység Átlagérték

Részletesebben

MIKR-MM-09 Változat: 06 Kiadva: 2013.03.20.

MIKR-MM-09 Változat: 06 Kiadva: 2013.03.20. 1 Vizsgálat neve Mintavétel Mintavétel indikációja Mintavételi eszköz, Tárolás, szállítás Negatív eredmény Pozitív eredmény transzport eszköz és Baktérium Gomba Vírus Parazita Baktérium Gomba Vírus Parazita

Részletesebben