!"#$%&"%'()"*"+,-./*'*0%#

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "!"#$%&"%'()"*"+,-./*'*0%#+ 1231+"

Átírás

1 !"#$%&"%'()"*"+,-./*'*0%# (/*+*7+89:#+;7%')-'*/-&*9+ Pontosság, min!ség és megbízhatóság.

2 + A+<*#6,=;7/+BC/D+/:$/E9=/=+ A+ <*#6,=;7/+ BC/D+ 3445D6&*9+ 0://+ 'E/$=F+ *77*'+ *+ GE''*'F+ H%)I+ *7+ =)E;7;E)J)I" és ipari+ ágazatokat, továbbá a kutatásfejlesztési szakterületeket =''-;*+ &*#/=$"%'()"*"+K"*)9%;7/"#-H%7+;7J#;E)=;+ *'*.*9I*)%##*'F+ /-./*'*0%##*'F+ $=*)=9;=##='D A+ GE) %;+ *'*#?'-;*#%$F+ *+ LMN-$%;"+ OP,QR+ /-./*'*0'*&%$+ 0%)?/(K0*#E9/+ -/>=9/=//=+ >"9K+ *7/F+ *+ >*+ >-$+ S2+ EN=;+ /*.*;7/*'*/%/+ E;+ ;7*#>*"+ H%77-E$/E;/F+ *>='I+ ='=9)=KH=/=/'=9+ =)I+ /?K%>-9I%;F+ "99%N-G"(;+/=$J'=/+=;=/E9D++ T'E)=K=//+J)IC='="9#+#:7E+/*$/%79*#+#($H-7*#F+>*)-9'*&%$%#,+OP,QR+'*&%$%#F+E'='>";7=$6+ E;+NU7'*&%$%#F+C='J)I='=/"+;7=$N=#F+-''*/%$N%;"6+E;+>=7M)*7K*;-)"+'*&%$%#F+/%N-&&-+#?/*/(+ '*&%$%#F+=)I=/=>=#D+,='0=;+$=C=$=9G"*'";/-9#E$/+C%$K?'0%9+='E$H=/M;E)="9#+N*'*>='I"#EH=7D+ 2

3 + V%$/C('"(9#+!"#$%&%'()"*$"+, A+ N-;-$'(#+ 3W2 CE'=+ /-./*'*0+ #:7J'+ N-'*;7/H*/9*#F+ K=+ =7+ *+ ;7->+ K"9*>"#?;*9+ N-'/%7"#+ *7+ *#/?-'";+ ")E9I=#/M'+ CJ))M=9F+ H";7=9+'=H=/M;E)=/+ &"7/%;U/?9#+ =)I=K"+ ")E9I=#+ #";7%')-'-;-$*+ ";F+ >='I=#=/+ SW+ ($-;+ N-''*'-;"+"KM9+&='J'+*+'=)X0*&&+$=G=./X$*+ ;7=$"9/+ ='#E;7U/J9#D+ YE$+ *'*.X+ /-./*'*0*"9#+!*)I*$%$;7-)%9+."*GN=7=/M#E9/+ #:'/;E)=;=&&F+ ->+ *+ NE)=$=K>E9I/+ /=#"9/N=+ 'E9I=)=;=9+ 0%&&+ >"9M;E)=/+ =$=K>E9I=7M+ &"$#*NE$&M'+#E;7J'9=#D+ A+ C=9/"+ /-./*'*0%#+ '=H=/9=#+ ;7"'-$K+ E;+ C%'IE#%9I+ /-./*'*0%#F+ #E;7J'H=/9=#+ $=G=./X$*+;7=$"9/+*'*.*9I*)%#&('F+N*)I+ #E;7+.%$+ /-./*'*0%#&('D+ M!anyag flakonbanf+#e>g;m&=+ C=0/N=F+ vagy+.=/$"+ G;E;7E&=+ :9/://+ kiszerelésben N-'*;7/H*/(akD+ -&%#%.)%(/0, Z*&!+/=$>E#="9#+[[1+6CE'=+N-'/%7*/&*9+ $=9K='H=/M=#D+ 1%2/*%$3*4564, , Q7%')-'/*/-;*"9#+ #:7E+ /*$/%7"#+ *+ '*&%$*/($"?>"+ =;7#:7:#+ C%$)*'>*7-;*F+ >='I=#+ #"N"/='=F+ ")E9I+ E;+ *'#*'>*7-;"+ /=$J'=/+ CJ))M=9+ #E;7J'H=/9=#+ JN=)&M'+ E;+ >\*9I*)&('D+ T)I=K"+ ")E9I=#=/+ ;7"9/E9+ #";7%')-'?9#F+ -$*0-9'*/+ *K-;*F+ >"9K")+ =)I=K"+>(K%9+/:$/E9"#D+ :7*$;$989$$,%.)%(,67(+7664+<$=+, Y-''*'0?#+ C=$/M7://+ *9I*)%#+ >=);=>>";U/E;E/+ ";D+ A+ >=);=>>";U/E;+ ;7")%$X+#=$=/=#+#:7://+7*0'(F+=9)=KE'IH=7+ #:/://+ ;7%')-'/*/-;F+ >='I&=9+ N=)I"6 &"%'()"*"+ N=;7E'I/+ 0='=9/M+ H?''*KE#%#*/+ ;=>'=)=;U/J9#+ ;/=$"'"7-'(+ )E..*$#?9#+ ;=)U/;E)EN='D+ 3

4 ,=$>E#>"9M;E)+ >4.;+=(4,$%.5+<$?".), + ]E)J9#+ ^Q_ >"9M;E)&"7/%;U/-;"+ /*9X;U/N-99I*'+ $=9K='#=7"#F+ *>='I+ )*$*9G"*+.*$/9=$="9#+ ;7->-$*F+ H%)I+ ;7%')-'/*/-;*"9#+ >"9M;E)E/+ =)I=9'=/=;=9+ >*)*;+ ;7U9N%9*'%9+ /*$/;?#D+ + A+ /='0=;+ )I-$/-;"+ C%'I*>*/+ *7+ *'N-''*'#%7(#+ >=)N-'*;7/-;-/('F+ *7+ *K>"9";7/$-G"(9+ -/+ #:/://F+ ;7")%$X*9+ =''=9M$7://+ #:$J'>E9I=#+ #:7://+ 7*0'"#F+ #J':9:;+ C")I='>=/+ C%$KU/N*+ *+,=$>E#$=F+ >='I=/+ )I-$/-;"+ C%'I*>*/%#$*+ &%9/N*F+ ;*$7;%9#E9/+ =''=9M$"7/=/J9#F+ H%)I+ *99*#+ >"9M;E)=+ >"9K=9+ #:$J'>E9I=#+ #:7/+ H%77*+*+>*)*;+>"9M;E)"+#:N=/='>E9I=#=/D++ +!7AB./&3(4%, + A+ )I-$/-;+ :9/E;"F+ C=0/E;"F+ ;/=$"'"7-'-;"+ C%'I*>*/*"F+ )E.;%$*"9#9*#F+ #'U>*/"7-'/+ 322`+ &"7/%9;-)%/+ *K(+ ;/=$"'H='I";E)J9#9=#+ #:;7:9H=/M=9+ *+ '=H=/M+ '=)9*)I%&&+ &"7/%9;-))*'+C='J)I='H=/M=#D + C8%07627*("*D%, + BJ':9:;+ )%9K%/+ C%$KU/?9#+ ;7*#=>&=$="9#+ >=)N-'*;7/-;-$*D+ <J;7#E#+ N*)I?9#+ G;*.*/?9#$*F+&J;7#E#+N*)I?9#+/?K-;?9#$*D+ + >4.;+=(4,%&%#%.)%(/0, + A'*.*9I*)*"9#+ =''=9M$7://+ &=;7-''U/(#/('+ ;7-$>*79*#F+*7+='E$H=/M+'=)0%&&+>"9M;E)&=9D+ 4

5 + Ut pulvinar elit et augue. Donec ultricies congue nulla. Nulla rhoncus tortor eu risus. Praesent viverra, libero a aliquam pharetra, lacus urna faucibus dui, at vulputate ante augue sit amet justo. Nulla leo est, suscipit in, laoreet accumsan, pulvinar et, massa. Ut interdum orci sed nibh. Fusce quis purus. Quisque cursus nonummy metus. Quisque purus. Proin ultrices lacus et lectus. Nunc nunc elit, hendrerit at, tristique a, rhoncus eget, est. Nullam congue pulvinar nulla. Mauris ornare. Aenean non nulla eget erat varius euismod. Proin diam. Sed odio pede, porttitor eu, faucibus nec, volutpat ac, metus. Donec sit amet arcu in tortor adipiscing fermentum. Nulla ut metus non purus consequat dignissim. Mauris eget nulla eu arcu aliquet condimentum. Praesent magna libero, cursus at, sodales id, ultricies in, purus. Sed in tortor. Vestibulum quis massa nec augue malesuada nonummy. Morbi in pede sed turpis. Nunc arcu ligula, mattis sed, accumsan et, ultrices nec, enim. Vivamus iaculis cursus nunc. Mauris et mauris in nunc dignissim varius. 5

6 E&4.40%4,640*/24/&3(4%, H&&%$/*?/+4,640*/24/&3(4%, 6 F&7&64+87*,640*/24/&3(4%, G<8,640*/24/&3(4% Gyógyszeripari,640*/24/&3(4%, Kutatás, egyetemek, analitika,

7 + Termékb"l szolgáltatás ]E)J9#+*'*.='N="+*+>"9M;E)+E;+*+>=)&U7H*/(;-)F+>='I=/+H*/E#%9I+#%>>?9"#-G"(N*'F+#=''M+$?)*'>*;;-))*'F+.%9/%;;-))*'+=)E;7U/J9#+#"D+Q7->?9#$*+>"9K=9+.*$/9=$J9#+=)I=K"+E;+C%9/%;D++ >4.;+=(I,67(2<8B%$3+"( A7+ -'/*'?9#+ ;7-''U/%//+ /=$>E#=#+ #"=>='#=KM=9+ C%9/%;+ ;7=$=.=/+ /:'/=9=#+ &=+ >=)$=9K='M"9#+ J7'=/>=9=/E&=9D+ T&&M'+ #:N=/#=7M=9+ *+ '=)#";=&&+ >"9M;E)"+.$%&'E>*+ ";+ ($"-;"+.$%&'E>-#*/+ %#%7H*/9*+ *+ /=$>='E;E&=9+ E;+ *99*#+ H*/E#%9I;-)-&*9D+T7E$/+/=$>E#="9#+>"9M;E)E9=#+&"7/%;U/-;-$*+*+'=);7")%$X&&+ ='MU$-;%#+;7=$"9/+J)I='J9#F+>='I+>*)-&*9+C%)'*'0*+*+)I-$/-;/F+*+/=GH9%'()"-/F+*+ &=;7-''U/(#*/+E;+*+H?>-9+C*#/%$/D+ J5(%&6%+,+8"&&<$"+I,#/.$/++"(, a*/e#%9i+ #%>>?9"#-G"(F+ $?)*'>*;;-)+ E;+ ;7%$%;+ >?9#*#*.G;%'*/+ b+ =+ H-$%>+ /E9I=7M+/=;7"+;"#=$=;;E+]E)J9#+E;+.*$/=$="+#:7://"+#*.G;%'*/%/D+]E)J9#+;7->-$*+ =';MK'=)=;F+ H%)I+ /:&&=#+ #:7://+ *7+ =)E;7;E)J)IF+ E;+ *7+ ".*$+ /=$J'=/E9+ K%')%7(+.*$/9=$="9#+ ;7-''U/-;"+ ;7J#;E)'=/="/+ $?)*'>*;*9+ #=7='0J#F+ E;+ >=)$=9K='E;="/+ Q7->?9#$*+ >"9K=9+ =)I=;+.*$/9=$J9#+ C%9/%;D+ V%9/%;*9+ /?K0?#F+ E;+ >=)E$/0J#+ H%)I+ *K%//+.$%&'E>*#:$+ >=)%'K-;-H%7+.*$/=$="9#+ >-;6>-;+ >=)%'K-;%#*/+ H*;79-'9*#D+T7E$/+>=)$=9K='M"9#9=#+'=H=/M;E)=/+9IX0/?9#+*$$*+";F+H%)I+=)I=K"+ $=G=./X$-N*'+ #E;7J'MF+ *+ H"N*/*'%;+ /=$>E#'";/-9+ 9=>+ ;7=$=.'M+ /=$>E#=##='+ ;7%')-'0?9#D+THH=7+.?;7/-9+='M7=/=;+#%97?'/-G"($*+N*9+;7J#;E)D+ 7

8 + Literes táptalajok -,04+87*7&=+,'7&&768;4, Z"/=$=;+ /-./*'*0*"9#+ HM-''(+ >\*9I*)+ C'*#%9&*9+ #=$J'9=#+ :9/E;$=D+ A+ C'*#%9%#+ *9I*)*+ >*)*;+ HMH*/-;9*#+";+=''=9-''F+U)I+/-./*'*0*"9#+*?/(#'-N&*9+";+ ;/=$"'"7-'H*/(*#D Anaerob agar 1 liter Felhasználási terület: Anaerob baktériumok kimutatására alkalmas táptalaj. Agar-agar, Trypton, Beef extract, Yeast extract, Nátriumclorid, L-Cystin, Glükóz, Keményít" 3 hónap Baird-Parker agar 1 liter Felhasználási terület: Aerob heterofrorok telepszámának meghatározása alkalmas táptalaj. Agar-agar, Yeast extract, Trypton 3 hónap Bismut-húskrém alapagar 1 liter Felhasználási terület: Szelektív táptalaj, salmonella táptalaj. Agar-agar, Pepton, Meat-extract,Trypton, Nátriumklorid 3 hónap 8

9 90108 Brillant agar 1 liter Felhasználási terület: Szelektív táptalaj Gram negatívokra. Agar, Bacto Pepton, Yeast extract, Nátriumklorid, Savanyú fuxin CCDA agar 1 liter Felhasználási terület: Campylo bakter szelektív táptalaj. Agar-agar, Bacto pepton, Meat extract, Nátriumklorid, Trypton, Pirossz"ll"sav nátriumsója, Aktívszén Clauberg agar 1 liter Felhasználási terület: Univerzális táptalaj csíraszám meghatározására. Agar-agar, Pepton. Meat extract, dinátriumhidrogénfoszfát Columbia agar 1 liter Felhasználási terület: Univerzális táptalaj. Agar-agar, Bacto pepton, Trypton, Nátriumclorid, Keményít", Glükóz, Birkavér Csokoládé agar 1 liter Felhasználási terület: Haemophilusok tenyésztésére alkalmas táptalaj. Agar-agar, Bacto pepton, Meat extract, Yeast extract, Nátriumklorid,Dinátriumhidrogénfoszfát Birkavér, NAD 9

10 90118 Dezoxikolát citrát agar 1 liter Felhasználási terület: Szelektív és differenciáló táptalaj pathogén bélbaktériumok számára. Agar-agar,Pepton, Meat-extract, Lactóz, Trinátriumcitrát, Dezoxikolsav Ólomacetát Éleszt"s agar 1 liter Felhasználási terület: Aerob heterofrorok telepszámának meghatározása alkalmas táptalaj. Agar-agar, Yeast extract, Trypton Endo agar 1 liter Felhasználási terület: Szelektív táptalaj E. Coli és Coliform baktériumok kimutatására. Agar-agar, Bacto pepton, Meat extract, Nátriumclorid-hidrogénoxid, Laktóz, Nátrium-Szulfit, Bázikus fuxin oldat Eozin-metilénkék agar 1 liter Felhasználási terület: Differenciáló táptalaj gramm negatívokra. Agar-agar, Bacto Pepton, Yeast extract, Nátriumklorid, Laktóz, Eozinsárga, Metilénkék, Mavefor Gomba éleszt"s agar 1 liter Felhasználási terület: Mikológiai területen használatos táptalaj. Agar-agar, Bacto Pepton, Yeast extract, Glükóz 10

11 90131 MacConkey agar laktózzal 1 liter Felhasználási terület: Gramm negatív baktériumok differenciáló táptalaja (0517 coli). Agar-agar, Bacto Pepton, Nátriumklorid Nátriumtaurokolát, Laktóz, Neutrálvörös oldat %-os, Kristályibolya oldat %-os MacConkey agar szorbittal 1 liter Felhasználási terület: Gramm negatív baktériumok differenciáló táptalaja (0517 coli). Agar-agar, Bacto Pepton, Trypton, Nátriumklorid, Dezoxikolsav Mannitolos sós agar 1 liter Felhasználási terület: Staphylococcus aureus szelektív táptalaja. Agar, Bacto Pepton, Meat extract, Nátriumklorid, Mannit, Fenolvörös Müller-Hinton agar 1 liter Felhasználási terület: Korong diffúzios antibiotikum meghatározására. Agar, Trypton, Meat extract, Glükóz Penész agar 1 liter Felhasználási terület: Penész éleszt" kimutatására alkalmas táptalaj. Agar, Bacto Pepton, Glükóz, Éleszt"kivonat 11

12 90139 Sabouraud agar 1 liter Felhasználási terület: Gombatenyésztésre alkalmas táptalaj. Agar, Bacto Pepton, Glükóz, Transzport (Amies) agar 1 liter Felhasználási terület: Mikroorganizmusok 72 órás fenntartására alkalmas táptalaj. Agar, Nátriumklorid, Dinátriumhidrogénfoszfát, Káliumdihidrogénfoszfát, Káliumklorid Szulfit agar 1 liter Felhasználási terület: Clostridium fajok kimutatására, és számolására alkalmas táptalaj. Éleszt"kivonat, Húskivonat, Pepton, Agar-agar VRB agar 1 liter Felhasználási terület: Coliform baktériumok vizsgálatára alkalmas táptalaj. Agar-agar, Bacto pepton, Meat-extract, Yeast extract, Nátriumklorid, Laktóz, Nátriumtaurokolát, Kristályibolya oldat, Neutrálvörös oldat XLD agar 1 liter Felhasználási terület: Bélbaktériumok / salmonella kimutatására alkalmas táptalaj. Agar-agar, Yeast extract, Nátriumklorid, Nátriumtioszulfát, Vasammóniumcitrát, Xylóz, Lactóz, Szaharóz, Dezoxikolsav, Fenolvörös 12

13 90166 Éleszt"s bouillon 1 liter Felhasználási terület: Bélbaktériumok / salmonella kimutatására alkalmas táptalaj. Bacto pepton,yeast extract, NaCl, Normál lug 3 hónap Fiziológiás só 1 liter Felhasználási terület: Táptalajok higitásra alkalmas táptalaj. - 3 hónap Laktóz-fenolvörös bouillon 1 liter Felhasználási terület: Dúsító táptalaj. Bacto pepton, Yeast extract, Nátriumklorid, Laktóz, Fenolvörös oldat 3 hónap Marhavitaminos bouillon 1 liter Felhasználási terület: Dúsító táptalaj. Pepton, Meat extract, Dinátrium-hidrogénfoszfát, Nátriumklorid, B1 vitamin 3 hónap Pufferolt peptonvíz 1 liter Felhasználási terület: Salmonella el"dúsítására alkalmas táptalaj. Bacto pepton, Nátriumklorid, Dinátriumhidrogénfoszfát, Káliumdihidrogénfoszfát 3 hónap 13

14 90193 Sabouraud bouillon 1 liter Felhasználási terület: Gomba tenyésztésre alkalmas táptalaj. Bacto pepton, Glükóz Szelenites dúsító 1 liter Felhasználási terület: Salmonella dúsítására alkalmas táptalaj. Nátriumbiszelenit, Dúsító alap (Bacto pepton, Laktóz, Nátrium-foszfát), Brillantzöld oldat Staphylococcus bouillon 1 liter Felhasználási terület: Staphylococcus dúsítására alkalmas táptalaj. Trypton, Yeast extract, Laktóz, D-mannit, Dikáliumhidrogénfoszfát, Nátriumklorid Tioglikolát bouillon 1 liter Felhasználási terület: Anaerobok dúsítására alkalmas táptalaj. Agar-agar, Trypton, Yeast extract, Glükóz, Nátriumklorid, L-cysztin, Thioglikolsav, Rezazurin oldat Ureum indol bouillon 1 liter Felhasználási terület: Kombinált ureum-indol táptalaj. Trypton, Nátriumklorid, Fenolvörös oldat 0,2 %-os, Dikáliumhidrogénfoszfát, Kálium-dihidrogénfoszfát, Karbamid 14

15 90210 Bismut alap 1 liter Felhasználási terület: Bismuth-húskrém agar adaléka. Bismuthammóniumcitrát, Nátriumszulfit, Glükóz, Dinátriumhidrogénfoszfát, Brillantzöld, Vasammóniumszulfát 12 hónap Indol reagens 1 liter Felhasználási terület: Indol meghatározásra alkalmas táptalaj. P-dimetilaminobenzaldehid, Izobutilalkohol, cc. sósav U-I alap 1 liter Felhasználási terület: Kombinált ureum-indol táptalaj. Trypton, Nátriumklorid, Fenolvörös oldat 0,2 %-os Ninhidrin reagens 1 liter Felhasználási terület: Hippurát hidrolízisre alkalmas táptalaj Campylobacteriumnál. Ninhidrin, Aceton, Normál butilalkohol Vasklorid reagens 1 liter Felhasználási terület: Proteus kimutatásánál aminosav deamináz próba. Vasklorid, cc.sósav 15

16 90244 Steril Desztillált víz 1 liter Felhasználási terület: Táptalaj el"állítására alkalmas Defibrinált steril birkavér 1 liter Felhasználási terület: Véres táptalajok adaléka

17 + Táptalajok kémcs"ben -,04+87*7&=+,'7&&768;4, ];:N=;+/-./*'*0*"9#+HM-''(+>\*9I*)+#?.*##*'+=''-/%//+ JN=)+ #E>G;M&=+ #=$J'9=#+ :9/E;$=D+ A+ 7-$(#?.*#%#+ *9I*)*+>*)*;+HMH*/-;9*#+";+=''=9-''F+U)I+/-./*'*0*"9#+ *?/(#'-N&*9+";+;/=$"'"7-'H*/(*#D Aminosav alap 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Aminosav bontás kontroll táptalaja. Trypton, Meat extract, Glükóz, Piridoxálhidroklorid, Brómkrezolbíbor oldat, Krezolvörös oldat, Paraffinolaj Anaerob alapagar 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Anaerob baktériumok tenyésztésére alkalmas táptalaj. Agar-agar, Trypton, Lab-lemco, Yeast Extract, Konyhasó, Glükóz, Cysztin. Keményít" 17

18 90304 Anaerob cukorsor: Glükóz, Laktóz, Eszkulin, Mannit, Szaharóz 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Biokémiai próba anaerobok számlálására. Agar-agar, Proteose pepton, 02, %-os brómtimolkék oldat, Cukrok( glükóz, laktóz, eszkulin, mannit, szacharóz), Paraffin olaj Arginin 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Arginindihidroláz biokémiai próba. Trypton, Meat extract, Glükóz, Piridoxál-hidroklorid, Brómkrezolbíbor oldat, Krezolvörös oldat, Argininmonohidroklorid, Paraffinolaj Azidos Slanetz 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Vízbakteriológia, Enterococcus szelektív agar. Agar-agar, Bacto pepton, Yeast extract, Dikáliumhidrogénfoszfát, Glükóz, Nátriumazid, TTC %-os Bouillon 5 ml-es, 1x használatos m!anyag kupakkal 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Vegyes bakterológiai dúsító táptalaj. Pepton, Meat extract, Dinátriumhidrogénfoszfát, Nátriumklorid, B1 vitamin Bouillon 1 ml-es 1 ml / kémcs" Felhasználási terület: Vegyes bakterológiai dúsító táptalaj. Pepton, Meat extract, Dinátriumhidrogénfoszfát, Nátriumklorid, B1 vitamin 18

19 90312 Brillant leves, 1x használatos m!anyag kupakkal 10 ml / kémcs" Felhasználási terület: E. Coli dúsítására használatos táptalaj. Bacto pepton, Nátiumtaurokolát, Laktóz, % os brillantzöld oldat Citrát 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Biokémiai próba. Ammóniumdihidrogénfoszfát, Dikáliumhidrogénfoszfát, Magnéziumszulfát, Nátriumklorid,Trinátriumcitrát, Brómtimolkék oldat CM-Holman 9 ml / kémcs" Felhasználási terület: Dúsító táptalaj anaerobokhoz. Trypton, Meat extract, Yeast extract, Dikáliumhidrogénfoszfát, Glükóz, L-cysztin, Rezazurin oldat, Marhaszív vagy marhapecsenye CPLM Trichomonas cs" 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Trichomonas tenyésztésére alkalmas táptalaj. Nátriumklorid, Kálciumklorid Nátrium-hidrogénkarbonát, Káliumklorid, Agar, Bacto pepton, Májkivonat, L-cisztein-hidroklorid, Maltóz, Metilénkék oldat %-os, Penicillin, Streptomicin Birkavérsavó Csillag 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Gomba tenyésztésre alkalmas táptalaj. Agar, Káliumhidrogénfoszfát, Magnéziumszulfát, Kálciumclorid, ammóniumszulfát 19

20 90318 Cukorsor: Adonit, Arabinóz, Glükóz, Laktóz, Mannit, Szaharóz, Inozit, Szorbit, 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Cukorbontások kimutatására alkalmas táptalaj. Bacto pepton, Nátriumklorid, Savanyú fuxin, Inozit, mannit, laktóz, adonit, glükóz, szaharóz, arabinóz, szorbit Czapek 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Gomba tenyésztésre alkalmas táptalaj. Agar,Szacharóz, Nátriumnitrát, dikáliumhidrogénfoszfát, káliumklorid, Magnéziumszulfát, Vasszulfát Dorse 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Törzs fenntartásra használatos táptalaj. Tojás, Nátriumklorid oldat D-T bouillon, 1x használatos m!anyag kupakkkal 9 ml / kémcs" Felhasználási terület: Sterilizáló gépek vizsgálatára alkalmas táptalaj. Tryptose, Glükóz, Brómkrezolbíbor oldat 0,2 %-os E67 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Enterococcusok jelz" táptalaja. Agar, Bacto Pepton, Lab-lemco, Dinátriumhidrogénfoszfát, Nátriumklorid, Nátriumtaurokolát, Káliumtellurit, Glükóz, Kristályibolya oldat 20

21 90330 Enterococcus agar 3 ml / kémcs" Felhasználási terület: Enterococcusok táptalaja. Agar, Trypton, Yeast extract, Nátriumklorid, Trinátriumcitrát, Vasammónium citrát,nátriumazid, Eszkulin Eszkulin 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Biokémiai próba. Bacto pepton, Vas ammónium citrát, Eszkulin Fenil-alanin 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Fenil alanin diaminaz biokémiai próba. Agar, Nátriumklorid, Dinátriumhidrogén foszfát, DL-fenil-alanin, Éleszt"kivonat Ferde agar 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Törzsek meg"rzése, fenntartása. Agar, Bacto pepton, Meat extract, Dinátriumhidrogénfoszfát, Nátriumklorid Gard 20 ml / kémcs" Felhasználási terület: Salmonella identifikálás. Agar-agar, Bacto pepton, Lab-Lemco, Dinátriumhidrogénfoszfát, B1 vitamin 21

22 90340 Holman, 1x használatos m!anyag kupakkal 7 ml / kémcs" Felhasználási terület: Dúsító táptalaj. Marhaszív, vagy marha pecsenye, Glükóz, Marhavitaminos bouillon 2 hónap Kálium nitrát 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Biokémiai próba. Meat extract, Bacto pepton, Káliumnitrát 2 hónap King B 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Pseudomonasok pigment képzést jelz" táptalaja. Agar, Pepton, Dikáliumhidrogénfoszfát, Magnéziumszulfát, Glicerin, Ioncserélt víz 2 hónap Nátriumklorid 0,5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Dúsító táptalaj. Nátriumklorid 2 hónap Kukorica 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Mikológiai táptalaj. Agar, Kukoricadara 2 hónap 22

23 90350 Litzky-Mallmann, 1x használatos m!anyag kupakkal 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Enterococcus dúsító. Bacto pepton, Nátriumklorid, Glükóz, Dikáliumhidrogénfoszfát, Káliumdihidrogénfoszfát, Nátriumazid, 0,2-os etilibolya oldat Lizin 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Lizin-dekarboxiláz biokémiai próba. Trypton, Meat extract, Glükóz, Piridoxál-hidroklorid, Brómkrezolbíbor oldat, Krezolvörös oldat, L-lizinmonohidroklorid, Paraffinolaj Lombikos bouillon 50 ml/ lombik Felhasználási terület: Vegyes bakterológiai dúsító táptalaj. Pepton, Meat extract, Dinátriumhidrogénfoszfát, Nátriumklorid, B1 vitamin Löffler 6 ml / kémcs" Felhasználási terület: Corine diphteria kimutatására alkalmas táptalaj. Inaktív birkavérsavó, Glükóz, M.V. bouillon Lugos peptonvíz 7 ml / kémcs" Felhasználási terület: Cholera dúsító táptalaja. Peptonvíz, lúg 23

24 90355 Malonát 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Biokémiai próba. Meat-extract, Ammóniumszulfát, Nátriumkrolid, Dikáliumhidrogénfoszfát, Káliumhidrogénfoszfát, Nátriummalonát, 0,2%-os brómtimolkék oldat ONPG 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: # Galaktozidáz próba. Bacto pepton, Nátriumklorid, O-nitrophenil galaktopirazonid, Dinátriumhidrogénfoszfát O-F 4 ml / kémcs" Felhasználási terület: Oxidációs és fermentációs jelz" táptalaj. Agar, Bacto pepton, Nátriumklorid, Dikáliumhidrogénfoszfát, Brómtimolkék oldat, Glükóz Ornitin 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Ornitindekarboxiláz próba. Trypton, Meat extract, Glükóz, Piridoxálhidroklorid, Brómkrezolbíbor oldat, Krezolvörös oldat, L-ornitinhidroklorid, Paraffinolaj Pufferolt peptonvíz, 9 ml-es 9 ml / kémcs" Felhasználási terület: Salmonella el"dúsításra alkalmas táptalaj. Bacto pepton, Nátriumklorid, Dinátriumhidrogénfoszfát, Káliumdihidrogénfoszfát 24

25 90365 Russel, 1x használatos m!anyag kupakkal 7 ml / kémcs" Felhasználási terület: Gram negatív differenciáló táptalaj. Agar, Bacto pepton, Trypton, Nátriumklorid, Savanyú fuxin, Éleszt"kivonat, Brillantcukor,Vasszulfát, Nátriumtioszulfát SLS 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Kombinált cukorbontás, salmonella biokémiai próba. Bacto pepton, Nátriumklorid, Savanyú fuxin, Szaharóz, Laktóz, Szalicin Sabouraud agar 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Gombatenyésztésre alkalmas táptalaj. Agar, Bacto pepton, Glükóz Sabouraud bouillon, 1x használatos m.k 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Gombatenyésztésre alkalmas táptalaj. Bacto pepton, Glükóz Spot aminósav 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Biokémiai reakció mikro módszere. Bacto pepton, Meat extract, Glükóz, Piridoxálhidroklorid, 0,2 %-os Krezolvörös oldat,0,2 %-os Brómkrezolbíbor oldat 25

26 90371 Spot citrát 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Biokémiai reakció mikro módszere. Bacto pepton, Nátriumdihidrogénfoszfát, Dikáliumhidrogénfoszfát, Magnziumszulfát, Trinátriumcitrát, 0,2%-os Brómtimolkék oldat Staphylococcus bouillon 2 ml-es 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Staphylococcus dúsításra alkalmas táptalaj. Trypton, Yeast extract, Laktóz, D-mannit, Dikáliumhidrogénfoszfát, Nátriumklorid Transzport ( Amies ) szenes agar 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Mikroorganizmusok 72 órás fenntartására alkalmas táptalaj. Agar, Nátriumklorid, Dinátriumhidrogénfoszfát, Káliumdihidrogénfoszfát, Káliumklorid, Nátriumtioglikolát, Kálciumklorid, Magnéziumklorid, Aktív szén Szelenites dúsító, 1x használatos m. k. 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Salmonella dúsítára alkalmas táptalaj. Nátriumbiszelenit, Dúsító alap (Bacto pepton, Laktóz, Nátrium-foszfát), Brillantzöld oldat T-G 10 ml, 15 ml / kémcs" Felhasználási terület: Dúsító aerob és anaerob baktériumokhoz. Agar, Trypton, Yeast extract, Glükóz, Nátriumklorid, L-cysztin, Tioglikolsav, Rezazurin oldat 26

27 90378 T-H bouillon 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Dúsító táptalaj Bacto pepton, Nátriumklorid, Nátriumhidrogénkarbonát, Glükóz, Dinátriumhidrogénfoszfát, Marhavitaminos bouillon Törzs agar 4 ml / kémcs" Felhasználási terület: Univerzális fenntartó táptalaj. Agar, Proteose pepton, Meat-extract Bouillon 10 ml 10 ml / kémcs" Felhasználási terület: Dúsító táptalaj. Pepton, Meat extract, Dinátriumhidrogénfoszfát, Nátriumklorid, B1 vitamin Ureum-indol 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Kombinált ureum-indol táptalaj, baktériumok dúsítására alkalmas. Trypton, Nátriumklorid, Fenolvörös oldat, Dikáliumhidrogénfoszfát, Káliumdihidrogénfoszfát Karbamid VPMR 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Acetion próba. Bacto pepton, Glükóz, Dikáliumhidrogénfoszfát 27

28 90385 Pufferolt peptonvíz (90ml-es) 90 ml / kémcs" Felhasználási terület: Mikroorganizmusok dúsító táptalaja. Bacto pepton, Nátriumklorid, Dinátriumhidrogénfoszfát, Káliumdihidrogénfoszfát 2 hónap Bouillon 2 ml-es 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Dúsító táptalaj. Pepton, Meat extract, Dinátriumhidrogénfoszfát, Nátriumklorid, B1 vitamin 2 hónap Kloránfenikolos sabouraud 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Differenciáló táptalaj. Agar, Bacto pepton, Glükóz, Klóramfenikol 2 hónap Anaerob indol 4 ml / kémcs" Felhasználási terület: Indol kimutatására alkalmas táptalaj. Agar-agar, Trypton, Lab-lemco, Yeast Extract, Konyhasó, Glükóz, Cysztin. Keményít", Indol 2 hónap Bouillon 10 ml, 1$ használatos m!anyag kupakkal 10 ml / kémcs" Felhasználási terület: Dúsító táptalaj. Pepton, Meat extract, Dinátriumhidrogénfoszfát, Nátriumklorid, B1 vitamin 2 hónap 28

29 90404 Sabouraud agar + 3 antibiotikum 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Gombatenyésztésre alkalmas táptalaj. Agar, Bacto pepton, Glükóz, Gentamycin, Vancomycin, Chloramphenicol Tárolási h"mérséklet: 5-10 C h!t"szekrényben 2 hónap TSB bouillon 10 ml / kémcs" Felhasználási terület: Sterilitás vizsgálathoz használt táptalaj. Trypton, soya pepton, D glikóz, Nátriumklorid, Dikáliumhidrogénfoszfát Tárolási h"mérséklet: 5-10 C h!t"szekrényben 2 hónap Bouillon 3 ml 3 ml / kémcs" Felhasználási terület: Dúsító táptalaj. Pepton, Meat extract, Dinátriumhidrogénfoszfát, Nátriumklorid, B1 vitamin Tárolási h"mérséklet: 5-10 C h!t"szekrényben 2 hónap Szalicin 2 ml / kémcs" Felhasználási terület: Biokémiai bontásra alkalmas táptalaj. Peptonvíz, Szalicin Tárolási h"mérséklet: 5-10 C h!t"szekrényben 2 hónap NaCl 1 ml 1 ml / kémcs" Felhasználási terület: Dúsító táptalaj. Nátriumklorid Tárolási h"mérséklet: 5-10 C h!t"szekrényben 2 hónap 29

30 90418 NaCl 3 ml 3 ml / kémcs" Felhasználási terület: Dúsító táptalaj. Nátriumklorid NaCl 9 ml 9 ml / kémcs" Felhasználási terület: Dúsító táptalaj. Nátriumklorid NaCl 50 ml 50 ml/ lombik Felhasználási terület: Dúsító táptalaj. Nátriumklorid Sós bouillon 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Dúsító táptalaj. Marhavitaminos bouillon, Nátriumklorid Ferde csoki 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Haemophilusok tenyésztésére alkalmas táptalaj. Agar Bacto pepton Meat extract Yeast extract Nátriumklorid Dinátriumhidrogénfoszfát Birkavér NAD 30

31 90449 Tweenes pepton sóoldat 9 ml / kémcs" Felhasználási terület: Higító oldat. Bacto pepton, konyhasó, Tween Ferde törzs 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Univerzális fenntartó táptalaj. Agar, Proteose pepton, Meat-extract Ferde M-H 5 ml / kémcs" Felhasználási terület: Korong diffúzios antibiotikum meghatározására alkalmas táptalaj. Agar Trypton Meat extract Glükóz Dorse (magasan fejtett) 4 ml / kémcs" Felhasználási terület: Általános törzsfenntartásra használatos táptalaj. Tojás, Nátriumklorid oldat CM Holmann (hús nélkül) 9 ml / kémcs" Felhasználási terület: Dúsító táptalaj anaerobokhoz. Trypton, Meat extract, Yeast extract, Dikáliumhidrogénfoszfát, Glükóz, L- cysztin, Rezazurin oldat 31

32 B";7=$='E; Transzport szett (sugársterilezett) Kémcs" + torokpálca Felhasználási terület: Baktériumok ebben a közegben 72 órán át életbe maradnak. Agar, Nátriumklorid, Dinátriumhidrogénfoszfát, Káliumdihidrogénfoszfát, Káliumklorid, Nátriumtioglikolát, Kálciumklorid, Magnéziumklorid, Aktív szén, steril mintavételi cs" 8 hónap B";7=$='E; Sterlil mintavételi cs" (sugársterilezett) Kémcs" + torokpálca Felhasználási terület: Minta vételre alkalmas táptalaj. Sugárkezelt m!anyag kémcs" vatta-tamponnal Tárolási h"mérséklet: szobah"mérséklet 8 hónap B";7=$='E; Steril vizeletes cs" (sugársterilezett) Kémcs" Felhasználási terület: Vizelet vizsgálatához mintavev". Sugárterilezett m!anyag kémcs" Tárolási h"mérséklet: szobah"mérséklet 8 hónap B";7=$='E; Steril vizeletes cs" bórsavval (sugársterilezett) Felhasználási terület: Vizelet vizsgálatához mintavev". Sugársterilezett fiola, bórsav Tárolási h"mérséklet: szobah"mérséklet 12 hónap Fiola B";7=$='E; Steril vizeletes fiola (sugársterilezett) Fiola Felhasználási terület: Vizelet vizsgálatához mintavev". Sugársterilezett fiola Tárolási h"mérséklet: szobah"mérséklet 12 hónap 32

33 + Táptalajok petricsészében -,04+87*7&=+,'7&&768;4,,-./*'*0*"9#+ )*>>*+ ;/=$"'+ >\*9I*)+.=/$"G;E;7E&=+ #=$J'9=#+ :9/E;$=D+ c)i+ *+ /-$%'(+ =KE9I+ ='=N=+ G;U$*>=9/=;F+ ;/=$"'+ /-$%'(+ #:7=)=/+ 9IX0/+ *7+ =''=9M$7://F+ + &"7/%9;-)%;+ )I-$/-;"+ C%'I*>*/+ ;%$-9+ ='M-''U/%//+/=$>E#="9#+;7->-$*D %-os sós lemez Felhasználási terület: Oxacillin érzékenység kimutatására alkalmas táptalaj. Agar, Trypton, Meat extract, Glükóz, Nátriumklorid %-os sós agar Felhasználási terület: Oxacillin érzékenység kimutatására alkalmas táptalaj. Káliumtellurit oldat, Cysztin oldat, Nátriumklorid Anaerob véres (birkavérrel) Felhasználási terület: Anaerobok kimutatására alkalmas táptalaj. Agar, Trypton, Beefextract, Yeast extract, Natriumklorid, Cystin, Glükóz, keményít", Birkavér 33

34 90505 Baird-Parker agar Felhasználási terület: Staphylcoccus kimutatására alkalmas táptalaj. Agar, Trypton, Lab-Lemco, Yeast extract, Lítiumklorid, Glicerin, Pirossz"l"sav Na-sója, Tojás,Káliumtellurit oldat %-os Bismut-szulfit agar Felhasználási terület: Enterális baktériumok kimutatására alkalmas táptlalaj (Salmonella). Agar, Bacto pepton, Natriumklorid, Éleszt" 1 hét Bismut-szulfit agar Felhasználási terület: Enterális baktériumok kimutatására alkalmas táptlalaj (Salmonella). Agar, Bacto pepton, Natriumklorid, Éleszt" 1 hét Brillant Felhasználási terület: Szelektív táptalaj Gram negatívokra. Agar, Bacto Pepton, Yeast extract, Nátriumklorid, Savanyú fuxin CCDA Felhasználási terület: Campilo Baktérium kimutatására alkalmas táptalaj. Agar, Bacto Pepton, Beef ext., Trypton, Natriumklorid, dezoxikolsav, Pirossz"l"sav NaSója, Aktív szén, Cefobid, Vancomycin 34

35 90510 Clauberg (sötét) Felhasználási terület: Difftéria kimutatásara alkalmas táptalaj. Agar, Bacto pepton, Beef extract, Dinátriumhidrogénfoszfát, Nátriumklorid, Glicerid, K-tellurit, Columbia agar (birkavérrel) Felhasználási terület: Vegyes baktériumok kimutatására használatos táptalaj. Káliumtellurit oldat, Cysztin oldat Csokoládé agar (birkavérrel) Felhasználási terület: Haemophilusok tenyésztésére alkalmas táptalaj. Agar Bacto pepton Meat extract Yeast extract Nátriumklorid Dinátriumhidrogénfoszfát Birkavér NAD Desoxikolát-citrát agar (DC) Felhasználási terület: Szelektív és differenciáló táptalaj pathogén bélbaktériumok számára. Agar-agar, Pepton, Meat-extract, Lactóz, Trinátriumcitrát, Dezoxikolsav, Ólomacetát, Vasammóniumszulfát, Neutrálvörös E-67 Felhasználási terület: Steptococcus-Fecalis kimutatására alkamas táptalaj. Pepton, Húskivonat, Dinátriumhidrogénfoszfát, Nátriumclorid, Agar-agar, Glükóz, Na--taurokolát, Kálliumtellurit oldat %-os, Kristályibolya oldat %-os, 35

36 90516 Endo agar Felhasználási terület: Szelektív táptalaj E. Coli és Coliform baktériumok kimutatására. Agar, Bacto pepton, Meat extract, Nátriumklorid, Dinátrium hidrogénfoszfát, Laktóz,Na-Szulfit, Bázikus fuxin oldat Eozin-metilénkék agar Felhasználási terület: Differenciáló táptalaj gramm negatívokra Agar, Bacto Pepton, Yeast extract, Nátriumklorid, Laktóz, Eozinsárga, Metilénkék, Mavefor Véres Müller-Hinton agar (birkavérrel) Felhasználási terület: Érzékeny baktérium kimutatására alkalmas táptalaj. Agar,Trypton, Meat extract, Glükóz, Birkavér MacConkey agar Felhasználási terület: Gramm negatív baktériumok kimutatására alkalmas táptalaj. Differenciáló táptalaj. Agar Bacto pepton Nátriumklorid Nátriumtaurokolát Laktóz Neutrálvörös oldat %-os, Kristályibolya oldat %-os Müller Hinton agar Felhasználási terület: Korong diffúzios antibiotikum meghatározására alkalmas táptalaj. Agar, Trypton, Meat extract,glükóz 36

Tisztelt Érdeklődő! Bu da pest, 2014. január 1.

Tisztelt Érdeklődő! Bu da pest, 2014. január 1. termék katalógus 2014-2015 Tisztelt Érdeklődő! Ön a BIOLAB Zrt. megújított terméklistáját tartja kezében. Cégünk huszonkét éves folyamatos fejlesztő tevékenységének köszönhetően megújult katalógusunkból

Részletesebben

HAL001 Harlequin Salmonella ABC HAL002 Harlequin Listeria Medium HAL003 Harlequin TBGA (TBX)

HAL001 Harlequin Salmonella ABC HAL002 Harlequin Listeria Medium HAL003 Harlequin TBGA (TBX) TÁPTALAJOK HAL001 Harlequin Salmonella ABC A táptalaj Salmonella izolálására alkalmas élelmiszer és klinikai mintákból. Kettıs kromogén indikátor rendszert alkalmaz az enzimaktivitások vizualizálása érdekében.

Részletesebben

TÁPTALAJOK BETÛRENDES LISTÁJA

TÁPTALAJOK BETÛRENDES LISTÁJA Acetamid leves ACB20500 ACB25000 ACB30100 ACB30500 ACB40003 12 000 112 900 240 760 35 Acetát differenciáló agar ADA20500 ADA25000 ADA30100 ADA30500 ADA40003 9 700 89 800 260 860 31 Aeromonas agar alap

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS ANTIBIOTIKUM REZISZTENS GRAM-POZITÍV COCCUSOK EPIDEMIOLÓGIAI JELLEMZÉSE

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS ANTIBIOTIKUM REZISZTENS GRAM-POZITÍV COCCUSOK EPIDEMIOLÓGIAI JELLEMZÉSE EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS ANTIBIOTIKUM REZISZTENS GRAM-POZITÍV COCCUSOK EPIDEMIOLÓGIAI JELLEMZÉSE Dombrádi Zsuzsanna Rita Témavezető: Dr. Szabó Judit DEBRECENI EGYETEM GYÓGYSZERÉSZETI TUDOMÁNYOK

Részletesebben

Média és marketing megjelenés ajánlataink távközlési szolgáltató partnereink részére. Érvényes: 2010. Május 1-jétől

Média és marketing megjelenés ajánlataink távközlési szolgáltató partnereink részére. Érvényes: 2010. Május 1-jétől Média és marketing megjelenés ajánlataink távközlési szolgáltató partnereink részére Érvényes: 2010. Május 1-jétől Az Ön cége se hagyja ki cége kommunikációs tervéből a telkopiac.hu távközlési portált!

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az enterális kórképek bakteriológiai diagnosztikájáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az enterális kórképek bakteriológiai diagnosztikájáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az enterális kórképek bakteriológiai diagnosztikájáról Készítette: az Orvosi Mikrobiológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. Bevezetés A hasmenéssel

Részletesebben

Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskola

Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskola NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI INTÉZET Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskola Doktori Iskola-vezetı: Dr. Benedek Pál DSc egyetemi tanár Az

Részletesebben

Mycoplasma és ureaplasma fertôzések

Mycoplasma és ureaplasma fertôzések TISZA TÍMEA DR. 1, ONGRÁDI JÓZSEF DR. 2 Laborigo Kft. 1, Semmelweis Egyetem, Közegészségügyi Intézet 2, Budapest A BETEGSÉG MEGHATÁROZÁSA A különbözô mycoplasma fajok és a velük rokon ureaplasma urealyticum

Részletesebben

Gram-negatív fakultatív anaerob pálcák. (Enterobacteriaceae)

Gram-negatív fakultatív anaerob pálcák. (Enterobacteriaceae) Gram-negatív fakultatív anaerob pálcák (Enterobacteriaceae) Dr. Szabó Dóra Egyetemi adjunktus Semmelweis Egyetem Orvosi Mikrobiológiai Intézet 2008. november 20. 1 Gram-negatív fakultatív anaerob pálcák

Részletesebben

MIN SÉGBIZTOSÍTÁS A HÍZOTT LIBAMÁJ EL ÁLLÍTÁSÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÉLELMISZERIPARI FELDOLGOZÁS FOLYAMATÁRA

MIN SÉGBIZTOSÍTÁS A HÍZOTT LIBAMÁJ EL ÁLLÍTÁSÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÉLELMISZERIPARI FELDOLGOZÁS FOLYAMATÁRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZ GAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR, MOSONMAGYARÓVÁR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI INTÉZET Programvezet : Dr. Schmidt János MTA doktora Témavezet : Dr. habil. SZIGETI JEN a mez

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Róka vagy nyuszi? Sági Orsolya. 2006. november 15.

Tétékás Nyúz. Róka vagy nyuszi? Sági Orsolya. 2006. november 15. Tétékás Nyúz XXXIII. félévfolyam, 9. szám http://nyuz.elte.hu 2006. november 15. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Sági Orsolya Róka vagy nyuszi? 2 A főszerkesztő nagyon beszól Aqua bibimus

Részletesebben

Részletes bakteriológia

Részletes bakteriológia Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Dr. Lırinczi Lilla egyetemi adjunktus Dr. Székely Edit egyetemi tanársegéd Orvosi Mikrobiológia Részletes bakteriológia 2005 1 Tartalomjegyzék 1. ORVOSI

Részletesebben

LAKTOBACILLUSZOK VIZSGÁLATA TOVÁBBFEJLESZTETT KOLORIMETRIÁS MÓDSZERREL

LAKTOBACILLUSZOK VIZSGÁLATA TOVÁBBFEJLESZTETT KOLORIMETRIÁS MÓDSZERREL LAKTOBACILLUSZOK VIZSGÁLATA TOVÁBBFEJLESZTETT KOLORIMETRIÁS MÓDSZERREL Hegyi Ferenc Doktori értekezés Készült a Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Biológiai Osztályán Jogutódja: Nemzeti Agrárkutatási

Részletesebben

FOLYAMATOS ORVOSTOVÁBBKÉPZÉS

FOLYAMATOS ORVOSTOVÁBBKÉPZÉS FOLYAMATOS ORVOSTOVÁBBKÉPZÉS Kankó (gonorrhoea, tripper) BERECZ MARGIT DR. 1, ONGRÁDI JÓZSEF DR. 2 Semmelweis Egyetem, Bôr-, Nemikórtani és Bôronkológiai Klinika 1, Orvosi Mikrobiológiai Intézet 2, Budapest

Részletesebben

ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI MINIMUM KÉRDÉSEK (ÁOK, NK)

ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI MINIMUM KÉRDÉSEK (ÁOK, NK) ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI MINIMUM KÉRDÉSEK (ÁOK, NK) Ezek az ún. minimum kérdések szerepelnek a DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézetében az általános orvos/népegészségügyi ellenőr szakokon az évközi dolgozatokban

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BABINSZKY GERGELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BABINSZKY GERGELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BABINSZKY GERGELY KESZTHELY 2011 1 2 PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Növénytudományi és Biotechnológia Tanszék Állat-és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskola

Részletesebben

a NAT-1-1083/2006 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1083/2006 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1083/2006 számú akkreditált státuszhoz Az SGS Hungária Minõségellenõrzõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Élelmiszervizsgáló Laboratórium

Részletesebben

2.2.34. TERMOANALÍZIS

2.2.34. TERMOANALÍZIS 2.2.34. Termoanalízis Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.1-1 2.2.34. TERMOANALÍZIS 01/2005:20234 javított 6.1 A termoanalízis körébe azon módszerek tartoznak, amelyekkel egy anyag valamely fizikai tulajdonságának változását

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1664/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1664/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1664/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 1 Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági

Részletesebben

1. BEVEZETÉS A hagyományok szerint a hírvivő galambot a kínaiak már sok évszázaddal i.e. előtt ismerték. Az ókori Keleten a galambüzeneteket ismerték

1. BEVEZETÉS A hagyományok szerint a hírvivő galambot a kínaiak már sok évszázaddal i.e. előtt ismerték. Az ókori Keleten a galambüzeneteket ismerték 1. BEVEZETÉS A hagyományok szerint a hírvivő galambot a kínaiak már sok évszázaddal i.e. előtt ismerték. Az ókori Keleten a galambüzeneteket ismerték Indiában, de ismerték az egyiptomiak, a perzsák és

Részletesebben

5700 Gyula, Henyei Miklós u.5. telefon, fax: +36-66-321-016 E-mail: info@foodanalytica.hu www.foodanalytica.hu

5700 Gyula, Henyei Miklós u.5. telefon, fax: +36-66-321-016 E-mail: info@foodanalytica.hu www.foodanalytica.hu 5700 Gyula, Henyei Miklós u.5. telefon, fax: +36-66-321-016 E-mail: info@foodanalytica.hu www.foodanalytica.hu Food Analytica Laboratóriumi és Innovációs Szolgáltató Kft. 5700 Gyula, Henyei Miklós u.5.

Részletesebben

Romlást okozó, potenciálisan toxinképző penészgomba fajok növekedésének modellezése a hőmérséklet és a vízaktivitás függvényében

Romlást okozó, potenciálisan toxinképző penészgomba fajok növekedésének modellezése a hőmérséklet és a vízaktivitás függvényében Romlást okozó, potenciálisan toxinképző penészgomba fajok növekedésének modellezése a hőmérséklet és a vízaktivitás függvényében Csernus Olívia doktori értekezése Készült a Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi

Részletesebben

A Magyar Biokémiai Egyesület tájékoztatója Quarterly Bulletin of the Hungarian Biochemical Society

A Magyar Biokémiai Egyesület tájékoztatója Quarterly Bulletin of the Hungarian Biochemical Society BIOKÉMIA A Magyar Biokémiai Egyesület tájékoztatója Quarterly Bulletin of the Hungarian Biochemical Society Szerkesztôbizottság: ALKONYI ISTVÁN, BÁNFALVI GÁSPÁR, FALUS ANDRÁS, FÉSÜS LÁSZLÓ, GERGELY PÁL,

Részletesebben

ÉLESZTŐGOMBA SEJTEK NEHÉZFÉM BIOSZORPCIÓJA ÉS ALKALMAZÁSUK A SZENNYVÍZTISZTÍTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉRE. Kákonyi Ildikó.

ÉLESZTŐGOMBA SEJTEK NEHÉZFÉM BIOSZORPCIÓJA ÉS ALKALMAZÁSUK A SZENNYVÍZTISZTÍTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉRE. Kákonyi Ildikó. Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Mikrobiológia és Biotechnológia Tanszék ÉLESZTŐGOMBA SEJTEK NEHÉZFÉM BIOSZORPCIÓJA ÉS ALKALMAZÁSUK A SZENNYVÍZTISZTÍTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉRE Kákonyi

Részletesebben

CHANGES IN THE CLOSTRIDIUM COUNT OF THE SEDIMENT IN THE LONGITUDINAL SECTION OF THE TISZA (A Clostridium szám változása a Tisza hossz-szelvényében)

CHANGES IN THE CLOSTRIDIUM COUNT OF THE SEDIMENT IN THE LONGITUDINAL SECTION OF THE TISZA (A Clostridium szám változása a Tisza hossz-szelvényében) Tiscia (Szeged) Vol. XVI, pp. 65-73 (1981) CHANGES IN THE CLOSTRIDIUM COUNT OF THE SEDIMENT IN THE LONGITUDINAL SECTION OF THE TISZA (A Clostridium szám változása a Tisza hossz-szelvényében) MÁRIA HEGEDüS-

Részletesebben

Kis molekulatömegű antimikrobiális fehérjék és kódoló génjeik vizsgálata

Kis molekulatömegű antimikrobiális fehérjék és kódoló génjeik vizsgálata Kis molekulatömegű antimikrobiális fehérjék és kódoló génjeik vizsgálata Doktori (PhD) értekezés Készítette: Galgóczi László Témavezető: Dr. Vágvölgyi Csaba tanszékvezető egyetemi docens Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Doktori értekezés NAGY HIDROSZTATIKUS NYOMÁSÚ TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁNAK HATÁSAI NÉHÁNY ÉLELMISZER MIKROBIOLÓGIAI ÁLLAPOTÁRA ÉS MÁS MINİSÉGJELLEMZİIRE

Doktori értekezés NAGY HIDROSZTATIKUS NYOMÁSÚ TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁNAK HATÁSAI NÉHÁNY ÉLELMISZER MIKROBIOLÓGIAI ÁLLAPOTÁRA ÉS MÁS MINİSÉGJELLEMZİIRE Doktori értekezés NAGY HIDROSZTATIKUS NYOMÁSÚ TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁNAK HATÁSAI NÉHÁNY ÉLELMISZER MIKROBIOLÓGIAI ÁLLAPOTÁRA ÉS MÁS MINİSÉGJELLEMZİIRE Készítette: Kálmánné Tuboly Eszter Konzulens: Prof.

Részletesebben

MÓDSZERTANI LEVÉL A CLOSTRIDIUM DIFFICILE FERTŐZÉSEK DIAGNOSZTIKÁJÁRÓL, TERÁPIÁJÁRÓL ÉS MEGELŐZÉSÉRŐL

MÓDSZERTANI LEVÉL A CLOSTRIDIUM DIFFICILE FERTŐZÉSEK DIAGNOSZTIKÁJÁRÓL, TERÁPIÁJÁRÓL ÉS MEGELŐZÉSÉRŐL 2 Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT főigazgató főorvos: Dr. Melles Márta ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI SZAKMAI KOLLÉGIUM elnök: Prof. Dr. Nagy Erzsébet INFEKTOLÓGIAI SZAKMAI KOLLÉGIUM elnök: Prof. Dr. Ludwig

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1083/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az SGS Hungária Minõségellenõrzõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Élelmiszervizsgáló

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben