BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS) Metoxipropanol

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS) Metoxipropanol"

Átírás

1 1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSTÁSA 1.1 Termékazonosító SOLVENON* PM Kémiai név: 1-Metoxipropán-2-ol REACH regisztrációs szám: Az anyag megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása Megfelelő azonosított felhasználás: vegyianyag Javasolt felhasználás: oldószer Ellenjavallt felhasználási terület nem ismeretes. 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó: BASF SE Ludwigshafen GERMANY Forgalmazó cég neve és címe: Stand-Chem Kft. Levelezési cím: H-1023 Budapest, Árpád Fejedelem útja Tel: (36-1) Fax: (36-1) Sürgősségi telefonszám Nemzetközi sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: 1. oldal

2 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel: (06-80) Fax: (06-1) (éjjel-nappal hívható) 2 A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA 2.1 Osztályozás R kódok és mondatok: R 11 Tűzveszélyes R 36 Szemizgató hatású R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R 67 A gőzök belélegzése álmosságot vagy szédülést okozhat S-kódok és mondatok: H-kódok és mondatok: H-225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz H-319 Súlyos szemirritációt okoz H-336 Álmosságot vagy szédülést okozhat EUH-066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja P-kódok és mondatok: P-210 Szikrától, nyílt lángtól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P-243 Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. P-261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P P-340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P P P-338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 2. oldal

3 P P-233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. 2.2 Címkézési elemek: GHS02 Tűzveszélyes GHS07 Irritáló / toxikus 3 ÖSSZETÉTEL, VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 3.1 Összetevők Butanon Metil-etil-keton EINECSszám CAS-szám Koncentráció tartomány m/m % Hatóanyag: Bután-2-on, Butanon % Egyéb veszélyes szennyezőanyag: nincs Veszélyességi besorolás F Xi R 11,36,66,67 4 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános: A sérültet azonnal el kell távolítani a veszélyeztetett övezetből, majd friss levegőn, kényelmes helyzetbe kell fektetni, szoros ruhadarabjait meglazítani. A sérültet ne engedjük lehűlni, be kell takarni. Orvost kell a baleset helyszínére hívni. 3. oldal

4 Belégzés: A sérültet friss levegőre kell vinni. Szem: A nyitott szemet mossuk enyhén folyó langyos vízzel 20 percig. Bőr: A szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani. A szennyezett testfelületet bő vízzel, szappannal alaposan mossuk le. Lenyelés: Ha a sérült eszméleténél van, vizet vagy tejet kell itatni vele. Ha a hányás megindul magától a fejet előre kell dönteni. Orvosi felügyelet szükséges. 5 TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1 Általános leírás: A -1 (Fokozottan tűz és robbanásveszélyes) 2/2002. BM rendelet és 35/1996 (XII.29) BM rendelet 1. sz. melléklet 3 alapján. 5.2 Oltóanyag: A víz általánosan nem használható, a tűz szétterjedését okozhatja. Vízpermet használható a tartály hűtésére. Tűzoltóanyag: CO2, tűzoltópor, alkohol hab. 5.3 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek A koncentrált vizes oldata gyúlékony. Égési termékek: CO2, CO 5.4 Tűzoltóknak szóló javaslat Frisslevegős légzőkészülék. 6 INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Az érintett területet körül kell zárni. Minden gyújtóforrást meg kell szüntetni. Csak arra kiképzett dolgozó irányíthatja a takarítást. Megfelelő szellőztetésről, védőruháról és légzésvédő eszközökről kell gondoskodni. A kiömlött anyagot érinteni tilos. 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Felszíni és talajvízbe, csatornába vagy talajba jutását meg kell akadályozni. 4. oldal

5 6.3 A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Kiömlött anyagot földdel, homokkal vagy más nem reagáló anyaggal kell felitatni, feliratozott edénybe rakni, szikramentes eszközökkel. A területet vízzel kell felmosni. Nagy mennyiség kiszabadulása, vagy a környezet (vízbe, csatornába juthat) veszélyeztetése esetén a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vagy a tűzoltóságot és a polgári védelmet értesíteni kell. 7 KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Hegesztési munkák, szikrák, forró felületek közelében nem szabad használni. Vészfelszerelés legyen készenlétben tűz, elfolyás esetére Használaton kívüli edényeket zárva kell tartani. A ködképződést el kell kerülni. A gőzök nehezebbek a levegőnél és szétterjedhetnek a padló mentén. 7.2 A biztonságos tárolás feltételei az esetleges összeférhetetlenséggel együtt A tárolóhely hűvös, száraz, jól szellőzött, a közvetlen napfénytől védett legyen. 7.3 Egyéb óvintézkedések: Csatornába engedni nem szabad (robbanásveszély). A sztatikus feltöltődés ellen óvintézkedést kell tenni. A gőzök levegővel robbanó keveréket alkothatnak. 8 EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM 8.1 Ellenőrzési paraméterek Érték Ellenőrzési paraméterek Frissítés Bázis AK 600 mg/m HU OEL CK 900 mg/m HU OEL TWA 200 ppm 600 mg/m ECTLV STEL 300 ppm 900 mg/m ECTLV AK 600 mg/m HU OEL 5. oldal

6 CK 900 mg/m HU OEL TWA 200 ppm 600 mg/m ECTLV STEL 300 ppm 900 mg/m ECTLV DNEL Butanon; Etil-metil-keton Végfelhasználás: munkavállalók Expozíciós utak: bőrrel való érintkezés Potenciális egészségügyi hatások: krónikus hatások Expozíció ideje: 1 nap Érték: 1161 mg/m 3 Végfelhasználás: munkavállalók Expozíciós utak: belélegzés Potenciális egészségügyi hatások: krónikus hatások Érték: 600 mg/m 3 Végfelhasználás: fogyasztók Expozíciós utak: érintkezés bőrrel Potenciális egészségügyi hatások: krónikus hatások Expozíció ideje: 1 nap Érték: 412 mg/kg Végfelhasználás: fogyasztók Expozíciós utak: belélegzés Potenciális egészségügyi hatások: krónikus hatások Érték: 106 mg/kg Végfelhasználás: fogyasztók 6. oldal

7 Expozíciós utak: lenyelés Potenciális egészségügyi hatások: krónikus hatások Érték: 31 mg/kg PNEC Butanon; Etil-metil-keton Édesvíz Érték: 55,8 mg/l Tengervíz: Érték: 55,8 mg/l Édesvíz üledék Érték: 287,74 mg/kg Tengervíz üledék Érték: 287,7 mg/kg Talaj Érték: 22,5 mg/kg 8.2 Az expozíció ellenőrzése Személyi védőfelszerelés: Légutak védelme: Általában nincs szükség személyi légzésvédő készülékre. Elégtelen szellőzés, a munkahelyi határértékek túllépése, túl erős szagterhelés vagy aeroszol köd és füst megjelenése esetén önmagában zárt légzőkészülék vagy légzésvédő A típusú szűrővel vagy megfelelő kombinált szűrővel (aeroszol vagy köd és füst megjelenésekor pl. A-P2 vagy ABEK-P2) ellátott légzésvédő használandó az EN 141 szabvány szerint. Szem- és arcvédelem: Szorosan záró védőszemüveg. 7. oldal

8 Egészségügyi intézkedések: A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Védelmi intézkedések: A gőzöket vagy gőzpermetet nem szabad belélegezni. A bőrrel és szemmel való érintkezést el kell kerülni. Környezeti expozíció-ellenőrzések: Felszíni, talajvizekbe illetve csatornába jutását meg kell akadályozni. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. 9 FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Színe: Színtelen Szaga: Kellemes, acetonhoz hasonló Halmazállapota: Folyadék Olvadáspontja: -86 C Forráspontja: 79,6-81 C 1,013 hpa Sűrűség (20 C): 0,80-0,81 g/cm³ Lobbanáspontja: -6 C Gyulladási hőmérséklet: 515 C Robbanási határok: alsó 1,8 tf % felső 11,52 tf % Gőznyomás (20 C): 10,5 kpa Oldhatóság vízben: részleges % Viszkozitás: 0,42 mpa.s Öngyulladási hőmérséklet: 404 C 8. oldal

9 Gyulladási hőmérséklet: 514 C Robbanásveszélyes tulajd.: nem robbanásveszélyes Egyéb információk: Oxidálóképesség:nincs adat Törésmutató: nincs adat 10 STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG A termék stabil, ha az előírásoknak megfelelően tároljuk és kezeljük Reakciókészség Extrém hőhatástól távol tartandó. Gyújtóforrástól távol tartandó. Erős oxidálószerekkel reagál. Veszélyes reakciók nem ismeretesek Kerülendő körülmények: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás 10.3 Összeférhetetlen anyagok: Kerülendő anyagok: erős oxidálószerek 10.4 Veszélyes bomlástermékek: Eőírásoknak/utasításoknak megfelelő tárolás és kezelés esetén nincsenek veszélyes bomlástermékek. 11 TOXIKOLÓGIAI ADATOK A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 11.1 Akut toxicitás: LD50 (oral) >2000 mg/kg, patkány, GLP, helyes laboratóriumi gyakorlat: nem (szakirodalmi érték) LD50 (dermal) >2000 mg/kg, nyúl, GLP, helyes laboratóriumi gyakorlat: nem (szakirodalmi érték) Bőrkorrózió/bőrirritáció: nyúl, enyhe irritáció (irodalom szerint) GLP, helyes laboratóriumi gyakorlat: 9. oldal

10 nem (szakirodalmi érték) Súlyos szemsérülés/-irritáció: nyúl, enyhe irritáció (irodalom szerint) GLP, helyes laboratóriumi gyakorlat: nem (szakirodalmi érték) Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: tengeri malac, a maximális hatást vizsgáló teszt eredménye: nem érzékeny, GLP, helyes laboratóriumi gyakorlat: nem (szakirodalmi érték) Csírasejt mutagenitás: - Genotoxicitás in vitro: Ames teszt (Salmonella typhimurium) eredménye: nem mutagén, GLP, helyes laboratóriumi gyakorlat: nem (szakirodalmi érték) 12 ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ 12.1 Toxicitás A vízi organizmusokra mérgező: LC50 : 100 mg/l, 48 h fölött, Leuciscus idus, static, GLP, helyes laborató- riumi gyakorlat: nem (szakirodalmi érték) Daphnia magnára és egyéb vízi gerinctelenekre: EC50 : 100 mg/l, 48 h fölött, Daphnia magna, static, GLP, helyes laborató- riumi gyakorlat: nem (szakirodalmi érték) Toxicitás algákra: EC50: 100 mg/l, 7 nap fölött, Desmodesmus subspitacus (zöld alga), static, GLP, helyes laboratóriumi gyakorlat: nem (szakirodalmi érték) Perzisztencia és lebomlási képesség: Komponensek: Butanon; Etil-metil-keton Biolebomlás: levegőn, eredmény: biológiailag könnyen lebontható (szakirodalmi érték) PBT és vpvb értékelés ereményei: PBT: nem állandó, nem bioakkumuláló, nem toxikus (nem PBT) 10. oldal

11 vpvb: nem nagyon állandó, nem nagyon bioakkumuláló (nem vpvb) 13 ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 13.1 Elégethető utánégetővel és gáztisztító berendezéssel ellátott, hatóságilag engedélyezett, vegyi égetőkemencében.a kormány 98/2001(VI.15) Kormányrendelete a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek feltételeiről rendelkezésének figyelembevételével kell eljárni. Veszélyes Hulladék Jegyzék (EWC) szám: A termék szermaradékára javasolt EWC szám, amit a hulladék keletkezési körülményei módosíthatnak, olyankor újra besorolásra van szükség: 07 Szerves Kémiai folyamatokból Származó Hulladékok Szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok Egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok. Tisztítatlan csomagolóanyag: A kiürült göngyöleg is veszélyes hulladéknak tekintendő! A szennyezett csomagolóanyagokat a lehető legalaposabban ki kell üríteni, majd alaposan megtisztítani, hogy ismét felhasználható legyen. Ajánlott tisztítószer: víz, tisztítószer hozzáadásával. 14 SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 14.1 UN "Model Regulation": UN3092, -METOXI-2-PROPANOL, oldat, 3, III A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Figyelem: Gyúlékony folyékony anyagok A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Nem alkalmazható ADR/RID szerinti közúti szállítás (határátlépéssel): ADR/RID-GGVSEB osztály: 3 Gyúlékony folyékony anyagok Kemler-szám: 30 UN-szám: 3092 Csomagolási csoport: III Bárcák: 3 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: METOXI-2-PROPANOL, oldat 11. oldal

12 Alagútkorlátozási kód: D/E Tengeri szállítás IMDG: IMDG-osztály 3 UN-szám: 3092 Label 3 Csomagolási csoport: III EMS-szám: F-E,S-D Marine pollutant: Nem Helyes műszaki megnevezés: 1-METHOXY-2-PROPANOL, solution Légiszállítás ICAO-TI és IATA-DGR: ICAO/IATA-osztály: 3 UN/ID szám: 3092 Label 3 Csomagolási csoport: III Helyes műszaki megnevezés: 1-METHOXY-2-PROPANOL, solution 14.2 Szállítási veszélyességi osztály: Csomagolási csoport: III 15 SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Fő baleseti veszély: a 96/82/EK sz. rendelet szerint 12. oldal

13 Szabályozás: tűzveszélyes Mennyiségi küszöb 1: tonna Mennyiségi küszöb 2: tonna Munkahelyi korlátozások: Figyelembe kell venni a 94/33/EK irányelv és a helyi előírások szerint a gyermekekre és fiatalokra vonatkozó foglalkozási korlátozásokat. Figyelembe kell venni a 92/85/EGK irányelv és a helyi előírások szerint a terhes munkavállalókra, gyermekágyas és szoptatós anyákra vonatkozó foglalkoztatás korlátozásokat. Korlátozások/tilalmak: Tartsuk be a 76/769/EGK számú EK irányelv szerinti korlátozásokat, Szám /13/EK irányelv (VOC): Csak meghatározott berendezésekben, meghatározott tevékenységeknél oldószerként történő alkalmazásra vonatkozó részletes ismeretekkel összefüggésben lehet meghatározni, hogy ezt a terméket ill. termék alkotórészeit az 1999/13/EK sz. irányelvnek megfelelően illékony szerves vegyületnek (VOC) kell-e tekinteni. Magyar jogszabályok: A törvényeket és rendeleteket a mindenkori módosításokkal kell alkalmazni évi XCIII. törvény a munkavédelemről és kapcsolódó rendeletek évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról évi XXV. törvény a kémiai biztonságról. 98/2001.(VI.15.) Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek végzésének feltételeiről. 3/2002.(II.8) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. 2/2002.(I.23.) BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményinek megállapításáról. 13. oldal

14 26/1996.(VIII.28.) NM rendelete az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról. 35/1996.(XII.29.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról. 44/2000.(XII.20.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól. 26/2000. (IX.30.) EüM rendelet a foglakozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről. 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről kiadásáról. 44/2000.(XII.20.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól. 26/2000. (IX.30.) EüM rendelet a foglakozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről. 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről.kiadásáról. 44/2000.(XII.20.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól. 26/2000. (IX.30.) EüM rendelet a foglakozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről. 44/2000.(XII.20.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól. 26/2000. (IX.30.) EüM rendelet a foglakozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről. 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről. 14. oldal

15 16 EGYÉB INFORMÁCIÓK 16.1 A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasználása során terheli, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok ismerete és alkalmazása, valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól. 15. oldal

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Felülvizsgálat: 2015.07.01. Verzió: 7 Oldal: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: BIOCID Légkondicionáló tisztító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és 1272/2008 EK rendelet (CLP-GHS) szerint Verziószám: 1.0

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és 1272/2008 EK rendelet (CLP-GHS) szerint Verziószám: 1.0 1.1. Termékazonosító Termék neve: BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és 1272/2008 EK rendelet (CLP-GHS) szerint Verziószám: 1.0 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA CITROMSAV-MONOHIDRÁT

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BRADOGÉL higénés kézfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2

BRADOGÉL higénés kézfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 04.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.03.2015. Sika Remover-208

Felülvizsgálat dátuma 04.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.03.2015. Sika Remover-208 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Regisztrációs szám Az anyag megnevezése : : 01-2119471843-32-XXXX : Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően Oldalszám:1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Anyag/Keverék Keverék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Oldal: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 45/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

BRADO CLUB PENÉSZÖLŐ SZER Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

BRADO CLUB PENÉSZÖLŐ SZER Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: BRADO CLUB penészölő szer 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 5-56 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Glade by Brise Magnolia & Vanilla légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 08.03.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000013134

Glade by Brise Magnolia & Vanilla légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 08.03.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000013134 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Anyagnév: Nátron vízüveg (Nátrium-szilikát vizes oldata) Márkanév:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

Glade by Brise Levendula légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 03.04.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000007788

Glade by Brise Levendula légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 03.04.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000007788 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LÁNCKENŐ SPRAY 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően Prezzo nyári szélvédőmosó 1/5 Készült: 2014. 06. 02. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 2299 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2015. 05. 19. Oldalszám: 1/11 Felülvizsgálat: 2015. 07. 30.

Biztonsági adatlap Azonosító: 2299 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2015. 05. 19. Oldalszám: 1/11 Felülvizsgálat: 2015. 07. 30. Kiadás: 2015. 05. 19. Oldalszám: 1/11 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PREVENT ragasztó és matrica eltávolító aeroszol 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

ALKOGÉL égőpaszta. BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint)

ALKOGÉL égőpaszta. BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag neve: A keverék Etanol, IPA, metil-etil-keton

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben