Biztonsági adatlap Készült a 91/155 EGK irányelv, a 44/2000. (XII.27.) EüM. Rendelet, valamint a 1907/2006/EK rendelet alapján.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap Készült a 91/155 EGK irányelv, a 44/2000. (XII.27.) EüM. Rendelet, valamint a 1907/2006/EK rendelet alapján."

Átírás

1 Biztonsági adatlap Készült a 91/155 EGK irányelv, a 44/2000. (XII.27.) EüM. Rendelet, valamint a 1907/2006/EK rendelet alapján. A nyomtatás kelte: Az átdolgozás kelte: , A termék neve: Lamináló készlet LAMIT LAMIT gyanta A készítmény és a gyártó/szállító neve. 1. A termékkel kapcsolatos anyagok 1.1.Kereskedelmi megnevezés: Lamináló készlet LAMIT LAMIT készítményt tartalmaz: 1. CUROX M (nézd a biztonsági adatlapját) 2. COLPOLY 722 TA TIX (nézd a biztonsági adatlapját) CAS szám: - nincs (készítmény) ES szám (EINECS) nincs (készítmény) Más termék elnevezés: Anyag/készítmény használata : a LAMIT gyanta alkalmas lamináláshoz a Lamináló készlet alkalmas lamináláshoz 1.3.Gyártó/szállító: KITTFORT PRAHA s.r.o. Horňátky Neratovice Tel/Fax: Csehország Cég azonosító szám: Forgalmazó:KITTFORT PRAHA s.r.o. Horňátky Neratovice Tel/Fax: Csehország Segélyinformáció: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: (ingyenes) Megjegyzés: A Lamináló készlet része az üvegszálas szövet Ezt az anyagot üvegszálból gyártják, amelyek felszínileg vannak kezelve UPE és természetes keményítők bázisán. Ennek az anyagnak a kezelése okozhat

2 ideiglenes bőr, szem- és légzésúti ingerlést. Munka kőzben szükséges a védőkesztyü és védőruházat használata. Ajánlott munka kőzben bekenni a bőrt védőkrémmel. Biztonsági adatlap: COLPOLY 722 TA-TIX Lamit 1. A készítmény és a gyártó/szállító neve: 1.1 Az anyag, készítmény megnevezése: COLPOLY 722 TA-TIX 1.2. Anyag/készítmény használata:colpoly 722 TA-TIX gyanta használata lamináláshoz 1.3. A gyártó/szállító neve: Gyártó: COLOR d.d. Industrija sinteticnih smol, barv in lakov Cesta komandanta Staneta 4, 1213 Medvode, Slovinsko Behozatal szállító Csehországba: Skolil Kompozit s.r.o. tel./fax: Jankovcova 1059/12B Praha 7 Pobočka Jaroměř: ulice 5. května Jaroměř tel/fax: Segélyinformáció: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: (ingyenes) 2. Veszélyesség szerinti besorolás. Osztályozási rendszer: 2.1. A termék veszélyes a 356/2003 Sb. Törvény előírása szerint Xn Ártalmas 2.2. Legveszélyesebb egészségkárosító hatások az ember egészségére a termék használatakor: R10 Kismértékben tűzveszélyes.

3 R20 Belélegezve ártalmas R 36 Szemizgató hatású R 38 Bőrizgató hatású Osztályozása: megfelel az EG dokumentumnak, továbbá cégi próbákkal van alátámasztva. 3. Termék összetétel. Kémiai jellemzés: telítetlen poliészter sztirolban oldva. Veszélyes alkotórészek: Sztirén Tartalmaz %: CAS: Mr EINECS: A termék veszélyjelölése: Xn R-mondatok: R10, R20, R36/38 4. Elsősegélynyújtás. Általános ajánlat: A rosszulét tünetei pár óra múlva elmúlhatnak, de attól eltekintve fontos az orvosi vizsgálat 48 óráig a rosszuléttől. Belélegzés után: Nyugalom, kivinni a friss levegőre, és orvost hívni. Bőrrel való érintkezés után: mossuk le bő vízzel és szappannal. A szemmel való érintkezés után: A szemet folyó víz alatt 15 percen át öblítsük le, és kérjünk orvosi tanácsot. Lenyelés után: Hányást előidéztetni nagy mennyiségü víz ivással, és azonnal kérjünk orvosi segítséget. 5. Tűzveszélyesség. Megfelelő tűzoltószerek: haboltó, poroltó, víz, hó-oltó, CO2 Különleges veszély :CO, CO2, víz szabadulhat fel Különleges védőfelszerelés a tuzoltók részére: megfelelő védőruházat, védőcipő, szürőberendezéses védőmaszk, amely ellenálló a szerves gőzökkel szemben vagy független légzőkészülék. A felmelegedett csomagolóanyagokat hideg vízzel hüteni. 6. Óvintézkedés baleset esetén. Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések - Megelőző intézkedések: Védőruhát kell használni, jól zárt cipőt és védeni a légutakat. Tartsuk távol a tűzforrásokat, jól szellőztessünk, ne lélegezzük be a párákat. Az egyének, akiknek nincs védőfelszerelésük vezessük el a baleset helyszínéről. Környezetvédelmi intézkedések: Olyan megelőző intézkedések szükségesek, amelyek meggátolják, hogy a környezet vizeibe, csatornába kerüljön. Ne kerüljön sem a felszíni, sem a talajvizekbe. Tisztítási/eltávolítási eljárások: A szétcsurgáskor beszórni a helyet megkötő nem gyulékony anyaggal (homok, vermikulit...stb). Fémedénybe csomagolni és megsemmisittetni a megfelelő megengedett helyen ( a Törvény elöírás szerint) 13. pont. 7. Kezelés és tárolás Kezelés: Eredeti jól bezárt csomagolásban tároljuk, száraz jól szellőztethető raktárban Csak jól szellőzött helyeken alkalmazzuk, meg kell gátolni a gőzök és aeroszolok képződését Betartani a biztonsági előírásokat a tűzveszélyes folyadékanyagokkal kapcsolatosan. Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.védjuk a napfénytől is.ne használjon adó-vevö elektromos készülékeket.

4 7.2. Tárolás: Tárolóhelységre és a csomagolóanyaggal szemben támasztott követelmények: Hűvös, jól szellőztethető tárolóhelység Speciális használat: tároljuk elkülönítve a gyorsítóktól és iniciátoroktól. További adatok a tárolási körülményekkel kapcsolatban: A csomagolás legyen jól lezárva, védje a napfénytöl, huvös helyen tárolandó. Tárolási osztály: VbF osztály: AII 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei Expozíciós határok Ezzel összefüggö elöírások betartása és a törvény elöírásai szerint lett az adatlap megfogalmazva Expozíció kiküszöbölése: Ne tároljuk közösen ételekkel, italokkal. A piszkos, leöntött munkaruhát azonnal vegyük le Munka után, evés elött, dohányzás előtt kezet mosni szappannal.kerüljük a szemmel és börrel való érintkezést Légzésvédelem: ventilláció, a sztirol koncentráció határértéke alatt dolgozni, légzőberendezés szürővel a szerves gázok és gőzök ellen (sztirén) Kézvédelem: Sztirollal szemben ellenálló kesztyű Szemvédelem: jól záró védőszemüveg vagy védőmaszk (egész arcra) használatával Bőrvédelem: Jól zárt védőruházat és zárt erős cipő használatával További adatok: nem ismeretes Név Szám Tartalom (%) ÁK mg/m 3 CK mg/m 3 Sztirén CAS (EINECS) Fizikai és kémiai tulajdonságok. 9.1.Általános adatok Forma : Folyékony Szín: sárgás Szag: édeskés 9.2. Fontos információk: Lobbanáspont: 31 C Robbanási határértékek - alsó 1,2 tfg.% - felsö 8,9 tfg.% Gőznyomás (20 C): 6 hpa Sűrűség :1,14 g/ml (ISO 2811) Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal: Víz: Egyáltalán nem Szerves oldószer tartalma: 38 % Nem folyékony rész: 62 % 10. Stabilitás és reakciókészség Feltételek, amelyeket kerülni kell : Felmelegedés, erős savak hatása, fémek sói, peroxidok, ezek a hatások előidézhetnek:

5 Polimerizációs reakciót hőképződésével. Veszélyes bomlástermékek: felszabadulhatnak veszélyes bőrmaró gázok és gőzök. 11. Toxikológiai adatok. Akut toxicitás: LD/LC50 értékek: Sztirén: Nyálkahártyán, szájon keresztül LD mg/kg (patkány) Belégzéssel LC 50/4h 24 mg/l (patkány) További információk: elsődleges ingerlés Bör: - ingerli a bőrt és a nyálkahártyát Szemet: irritálja Szenzibilitás: nem ismert Toxikológiai eloírások: EU elöírások szerint : egészségre káros hatás, ingerlő, irritáló hatás. 12. Ökotoxicitás. Általános információk: A vízben elő szervezetekre: Komponens: sztirol Mobilitás és biokummulációs potenciál BCF faktor a sztirolra: 13,5 További adatok: Sztirol gyorsan lebomlik az atmoszférában. Biodegradáció (teszt zárt edényben) 20 nap múlva 80%. Ökológiai hatások: Toxicitás a vizi környezetre: sztirén LC50/48ó 23 mg/l (vizi szervezetek) LC50/96ó 32 mg/l (fathead minnow) Megjegyzés: Sztirol Akut LC mg/l (Daphnia magna) Akut LC mg/l (fish-range) Általános adatok:: Vízveszélyességi osztály 2 : vizet veszélyeztetö Ne engedjük bele a talajvízbe, felszíni vizekbe vagy a vízcsatornahálózatba.veszélyezteti az ivóvizet, ha csak kis mennyiségben is a talajba kerül. 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás. Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba A termék és csomagolóanyag kezelés módját a hatósági előírások szabják meg. (sz.185/2001 Sb. Törvény szerint). Termékhulladékot szigorúan az ipari hulladék-megsemmisítő helyen kell megsemmisíteni.

6 14. Szállításra vonatkozó előírások. Veszélyességi osztály: 3 Identifikációs szám: UN 1866 Csomagolási osztály: III Helyes technikai jelölés: Gyantaoldat, keverék Közúti szállítás ADR/RID Osztály: 3 Gyúlékony folyadék Szám/Betű: Kemler kód: 30 UN-szám: 1866 Veszélyeztetési osztály: 3 Helyes technikai jelölés: 1866 Gyantaoldat, keverék Tengeri szállítás IMDG/GGVSee Osztály: 3.3 Oldal: 3381 UN-szám: 1866 Csomagolási osztály: III MFAG: 310 Tengert szennyezö: igen Helyes technikai jelölés: Gyantaoldat, keverék Légiforgalmi szállítás: ICAO-TI a IATA-DGR Osztály: 3 UN-szám: 1866 Csomagolási osztály: III Helyes technikai jelölés: Gyantaoldat, keverék 15. Szabályozási információk A termék besorolása és jelölése az EK irányelvek/az érvényes országos törvények szerint történik. (sz.356/2003 Sb.) A termék megjelölő betűje és veszélyjelölése: Xn ártalmas Veszélyes anyag: Sztirol CAS R-mondatok: R10 Kismértékben tűzveszélyes. R20 Belélegezve ártalmas R36/38 Szem- és bőrizgató hatású. S-mondatok: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

7 S23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. S26 Ha a szembe kerül, azonnal bő vízzel kimosni a szemet és orvost hívni. S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. S51 Csak jól szellőztetett helyen használható. Vaksági jelölés: CSN EN ISO /2. Nemzeti/helyi rendelkezések: évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról 41/2000. (XII. 20.) EüMKöM együttes rendelete az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról. 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelete a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek szabályairól. 6/2001. (II. 28.) KöM rendelet a mosó- és tisztítószerek felületaktív hatóanyagainak biológiai bonthatóságának egyes szabályairól. 9/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékokról 25/000. (IX. 30.) EüM-Sz.CSM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról. EK 1907/2006 rendelet szerint. 16. Egyéb információk. Az adatok mai ismereteinken alapulnak és termékeinket a biztonsági elöírások tekintetében ismertetik, tehát nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra. Speciális felhasználási területek esetén a jobb végeredmény érdekében kérjük, hogy cégünkkel technikai konzultációt folytassanak. Kérjük betartani a saját felelőségük érdekében az érvényes törvényeket. Lényeges R-mondatok R10 kismértékben tűzveszélyes. R20 Belélegezve ártalmas R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású. Ajánlott a terméket kizárólag a használi utasítása és alkalmazási ajánlata alapján használni.

8 CUROX M 300 Iniciátor Biztonsági adatlap: 1. A készítmény és a gyártó/szállító neve: 1.1 Az anyag, készítmény megnevezése: CUROX M -300 (iniciátor) Metiletilketonperoxid (MEKP), folyadék keverék, erösen aktív CAS szám: ES (EINECS) szám: Másik elnevezése a terméknek: Metil-etil-keton-peroxid 1.2.A termék használata: CUROX M -300 (iniciátor) a gyanta megerösítéséhez szolgál 1.3. A gyártó/szállító neve: Peroxid-Chemie GmbH & Co.KG Dr.Gustav Adolph Str. 3., Pullach, Németország Telefon: 0049/ Fax:0049/ Segélyinformáció: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: (ingyenes) 2. Veszélyesség szerinti besorolás Legveszélyesebb egészségkárosító hatások az ember egészségére a termék használatakor: Lenyeléskor egészségkárosító hatású, bőrszövetsebesülést okoz. 2.2 Legveszélyesebb hatás a környezetre:tüzet okozhat

9 2.3 Más veszély: N környezeti veszély 2.4. Egyéb adatok: 3. Termék összetétel Kémiai jellemzés: szerves peroxid Veszélyes alkotórészek: Metiletilketon- CAS sz.: EINECS sz.: Hidroxi-4-metil-2-pentanon (Diacetonalkohol) Xi, R % CAS sz.: EINECS sz.: Di-izo-butilftalát N, R 50/ % CAS sz.: EINECS sz.: Metiletilketon (Butanon) Xi, R 36, R 66, R 67 5% CAS sz.: EINECS sz.: Hidrogén-peroxid C, R 34 5% R 53 CAS sz: EINECS sz.: A termék veszélyjelölése: O (oxidáló hatású), C (maró hatású) N környezeti veszély R-mondatok: R 7 Tüzet okozhat. R 22 Lenyelve ártalmas R 34 Égési sérülést okoz R 53 Vizi környezetben hosszantartó károsodást okozhat S-mondatok: S/2 Gyermekektöl elzárva tartandó. S 3/7Az edényzetet jól lezárva, hűvös helyen tartandó S 14 Erős savaktól, bázisoktól, nehézfémek sóitól és redukáló anyagoktóltávoltartandó S 26 Szembe kerülés esetén azonnal öblítsük ki és hívjunk orvost. S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védökesztyüt és szem- arcvédőt kell viselni. S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal forduljunk orvoshoz és mutassuk meg ezt a biztonsági adatlapot. S 50 Gyorsítókkal és aktivátorokkal nem keverhető 4. Elsősegélynyújtás. Általános ajánlat:az érintett ruházatot azonnal levetni. Belélegzés után: Kivinni az érintettet a friss levegőre, közben figyelni a saját biztonságra is, és orvost hívni Bőrrel való érintkezés után: mossuk le bő vízzel és szappannal, azonnal orvost hívni. A szemmel való érintkezés után: A szemet azonnal folyó víz alatt 15 percen át öblítsük le,a szemhéj nyitva kell hogy legyen, és kérjünk rogton orvosi tanácsot. Lenyelés után: A szájat jól kiöblíteni vízzel, sok vizet inni, hányást nem előidéztetni,és azonnal kérjünk

10 orvosi segítséget. 5. Tűzveszélyesség. Megfelelő tűzoltószerek: vízkod, haboltó, poroltók (kisebb tüzeknél) Nem megfelelö tűzoltószer:vízsugár Különleges veszély :égéskor és bomláskor ingerlő, maró, égető, egészségre káros/toxikus gázok és gőzök szabadulhatnak fel. Különleges védőfelszerelés a tűzoltók részére: nem belélegezni az égéstermékeket a levegőből.megfelelő védőruházat, és független légzőkészülék. További adatok: Tüzet oltani csak megfelelö biztonságos távolságból. A felmelegedett tartályokat, edényeket hideg vízzel hüteni.meggátolni a tüzoltóanyag csatornahálózatba jutását. 6. Óvintézkedés baleset esetén. Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések : Meggátolni a termékkel való érintkezést. Ne lélegezzük be a párákat. Védőszemüveget vagy védőmaszkot, megfelelő védőruhát és védőkesztyüt (butilkaucsuk) használni, és védeni a légutakat légzőberendezéssel (szürő A). Bebiztosítani a jó szellőztetést és levegőelszívatást. Környezetvédelmi intézkedések: Olyan megelőző intézkedések szükségesek, amelyek meggátolják, hogy a környezet vizeibe csatornába kerüljön.ne kerüljön sem a felszíni, sem a talajvizekbe. Tisztítási/eltávolítási eljárások: Óvatos mechanikus eltávolítás (pl. tiszta lapáttal PE anyagból). Meggátolni a felrázást. Valamint teljesen beszórni megkötö anyaggal (pl. tiszta homok). További adatok: védeni a kötésgyorsítókkal szemben. Nem dohányozni. Termékhulladékhoz, csak hulladékot. Megfelelö kijelölt helyen megsemmisíteni. 7. Kezelés és tárolás Kezelés: Eredeti jól bezárt csomagolásban tároljuk, száraz helyen 30 C alatt. Védeni a napfénytől. Biztosítani a jó szellőztetést. Tároljuk elkülönítve a többi veszélyes anyagoktól.meggátolni a szennyeződés (por, hamu) bejutását fennáll a bomlási veszély! Meggátolni, hogy szemmel, börrel, ruházattal érintkezzen.munka után és munkaszünet előtt kezet mosni kézápoló krémet használni. Biztosítani a megfelelö szellőztetést és levegőelszívatást. A termékböl keletkezett gözöket elszívatni. Meggátolni az aeroszol képzödést.ha keletkeznének, nem belélegezni. Megfelelö légzöberendezést használni. Bomlás veszély! 7.2. Tárolás: Helyes tárolási körülmények között eredeti csomagolásban nem okoz veszélyt (exploziót). A termék gyúlékony folyadék és hevesen égő tulajdonságú. Lehetséges robbanáskeverék képződése a gőzeinek a levegővel. Való érintkezésnél. Védeni - Tilos dohányozni! Ellenőrizni a sztatikus feltöltődést, meggátolni, hogy termékbomláskor robbanásveszély legyen a levegővel.. 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei Expozíciós határok Jól szellöztethetö és levegöelszívatású raktárhelyiség szükséges Expozíció kiküszöbölése: (legmagasabb megengedett koncentráció érték a levegöben): NPK-P (határérték) (mg/m 3 ): - Metiletilketonperoxid : 0,2 ppm (1,5 mg/m 3 )

11 TLV (USA), STEL (irodalmi forrás, 1998 árilis) - 4-Hidroxi-4-metil-2-pentanon (Diacetonalkohol): 50 ppm (240 mg/m 3 ) TRGS 900 (1998 november) - Metiletilketon (Butanon): 200 ppm(600 mg/m 3 ) TRGS 900 (1998 november), H = bör reszorpció, Y = NPK érték betartása mellett Nem veszélyeztet a magzat károsodása, DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) TRGS 903 (1999 szeptember), BAT-érték: 5 mg/l (vizelet) TRGS 905 (1999 november), TRGS 906 sz.38 (1998 szeptember) - Hidrogén-peroxid: 1 ppm (1,4 mg/m 3 ) TRGS 900 (1999 november) TRGS 905 (2000 március), TRGS 906 sz.63 (1999 december) (Figyelmeztetés BG-Merkblatt M001) Személyi védöeszközök: További adatok a higéniai eljárásokkal egyben: Munkavégzés közben enni, inni és dohányozni tilos! Légzésvédelem: légzőberendezés szürővel (A) Kézvédelem: ellenálló kesztyű ( butilkaucsukból) Szemvédelem: jól záró védőszemüveg vagy védőmaszk Bőrvédelem: jól zárt védőruházat. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Forma : folyékony Szín: színtelen Szag: átütő, ketonra jellemzö 9.2. Fontos információk: ph: nincs meghatározva Olvadáspont ( C): folyékony -25 C alatt Forráspont ( C): nem használható érték (bomlás!) Lobbanáspont: 59 C (ISO 3679/80, SETAFLASH) Robbanási határértékek - alsó nincs meghatározva - felsö nincs meghatározva Oxidációs tulajdonság:- Gőznyomás (20 C): nincs meghatározva Sűrűség : kb. 1,05 g/cm3 (20 C) Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal: Víz: nem Ftaláttal: igen Zsírok (olajok): nem Elválasztási koefficiens n-oktanol/víz. Nincs meghatározott érték Viszkozitás: kb. 18mPas (20 C) Torési index: kb. 1,442 (20 C) 10. Stabilitás és reakciókészség Feltételek, amely mellett a termék stabil: meggátolni a szennyeződések bejutását és betartani a helyes szállítási és tárolási elöírásokat.

12 10.2. Feltételek, amelyeket kerülni kell :Védeni az iniciátorok felsokasodásától. Kb.60 C hőmérséklettöl lehetséges az autokatalitikus bomlása a terméknek Anyagok, amelyekkel nem jöhet kapcsolatba: gyorsítók, erős savak és bázisok, nehézfémek sói és redukáló anyagok. Szennyeződések, mint pl. por és hamu. Tűzveszélyes anyagok Veszélyes bomlástermékek: felszabadulhatnak égéskor ingerlő, maró, égö, egészségkárosító/mérgező gázok és gőzök További adatok: hőbomlás : SADT (UN-Teszt H.4): kb. 60 C 11. Toxikológiai adatok. Akut toxicitás. - LD 50, szájban, patkány (mg.kg -1 ): 1017 mg/kg, patkány, (MEKP 40% Dimetilftalát- 484 mg/kg patkány (MEKP 60% Dimetilftalát- - LD 50, börön keresztül, patkány vagy nyúl (mg.kg -1 ): - - LC 50, belélegzéssel, patkány, aeroszolok vagy részecskéire (mg.l -1 /4 hod.): (patkány, 4h,aeroszol): 17 (13-22)mg/l (MEKP 40% Dimetilftalát- 33 (26-41)mg/l (MEKP 40% Dimetilftalát- 50 (40-63)mg/l (MEKP 33% Dimetilftalá- - LC 50, belélegzéssel patkány, gázokra, gözökre (mg.l -1 /4 hod.): Szubkróniku s- krónikus toxicitás: Szenzibilizáció: A szakirodalomban néhány eset le van írva az embernél. GPMT: semmiféle szenzibiláció (MEKP 40% Dimetilftalátban/Diacetonalkoholban) Ingerlés: erösen ingerlö és kémiai szövet sebesülést okoz börön és a szemben. Karcinogén hatás: Mutagén hatás: AMES-Teszt: Nem mutagén TA 98-ban, 100, 1535, 1537, +/- patkány és hörcsög S9 Nem mutagén TA 98 -ban, 100, 1535, 1537, 1538, +/- S9 (MEKP 33% Dimethilftalátban) Nem mutagén TA 98-ban, 100, 1535, 1537, 1538, +/- S9 (MEKP 35% Di-izo-butilftalátban) Gyengén mutagén TA 102-ben, +/-, patkány S 9 Génmutagén teszt in vitro (Mouse Lymphoma Cells, -S9): Mutagén a citotoxikus koncentrációnál Klasztogén: (+/- patkány S9, in vitro kromoszóma aberáció, CHO-sejtek) Nem klasztogén (in vivo Mikronukleus teszt, egér) Gyengén géntoxikus (+/- patkány S9, in vivo Sister Chromated Exchange, CHO-sejtek) Reprodukciós toxicitás: Emberen való hatás: Testelés állatokon: 12. Ökotoxicitás. Akut toxicitás a vízben élö szervezetekre: Metiletilketonperoxid 33% Dimetilftalátban - LC 50, 96 óra, halak (mg.l -1 ): 44,2 mg/l (P.reticulata) - EC 50, 48 óra, vizi szervezetek (mg.l -1 ): 48 mg/l - IC 50, 72 óra., vizi növények (mg.l -1 ): Szétbomlás: könnyen biológiailag szétbontható (Closed Bottle Test, OECD 301 D) Toxicitás a többi környezetre: Di-izo-butilftalát rendkívül mérgezö a vizi növényekre és tartós károkat okozhat

13 a vizi környezetben.(n, R 50/53). Meggátolni, hogy a természeti környezetbe kerüljön. ökotoxikológiai adatokat a gyártónál kell kikérni: További adatok: CHSK: BSK 5 : További adatok : a termék osztályozva van, mint vizeket veszélyeztetö anyag német elöírások szerint: WGK 2 osztályba (saját besorolás az alkotórészek szerint). Egyenként az alkotórészek: Di-izo-butiftalát WGK 2. oszt. Metiletilketon WGK 1.oszt. Metiletilketonperoxid WGK 1. oszt. (mint a Dimetilftalát készítmény) Diacetonalkohol WGK 1.oszt. Hidrogén peroxid WGK 1. oszt. (a WGK szerint, lapok 2, VwVwS dátum: május 17.) 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás A termék és csomagolóanyag kezelés módját a hatósági előírások szabják meg. ( 185/2001 SB. Törvény szerint). Termékhulladékot szigorúan az ipari hulladék-megsemmisítő helyen kell megsemmisíttetni. 14. Szállításra vonatkozó előírások. Közúti szállítás: ADR/RID: Osztály: 5.2 Szám/Betü: 5b Veszélyeztetési jel: UN szám: 3105 Megjegyzés: Anyag megnevezés: Szerves peroxid, típus D, folyadék, Metiletilketonperoxid Szerves peroxid, típus D, folyadék (tartalmaz: Metil-eti- keton peroxidot(kat) Belföldi vízi szállítás: ADN/ADNR: Osztály: Szám/ Betü: UN szám: Mint közúti szállítás Tengeri szállítás IMDG kód: MFAG: 735 Osztály: 5.2 UN szám: 3105 Oldal: 5225 EMS szám: 5.2-O1 Csomagolás típus: II (Packaging group) Anyagok, amelyek szennyezik a tengervizet: Anyag megnevezés: Szerves peroxid, típus D, folyadék, Metiletilketonperoxid Szerves peroxid, típus D, folyadék (tartalmaz): Metil- etil- keton peroxidot(kat) Légiforgalmi szállítás ICAO/IATA: Osztály: 5.2 UN szám: 3105 Csomagolás típus: II

14 (Packaging group) Anyag megnevezés: Szerves peroxid, típus D, folyadék, Metiletilketonperoxid Szerves peroxid, típus D, folyadék (tartalmaz: Metil etil keton peroxidot(kat) 15. Szabályozási információk A termék besorolása és jelölése az EK irányelvek/az érvényes országos törvények szerint történik. (Tsz.356/2003 Sb.) Veszélyességi megjelölés:: O oxidáló hatás C maró hatás N környezeti veszély Veszélyes anyagok megjelölése a címkén:: Metiletilketonperoxid CAS sz.: EINECS sz.: Hidroxi-4-metil-2-pentanon (Diacetonalkohol) CAS sz.: EINECS sz.: Di-izo-butilftalát CAS sz.: EINECS sz.: Metiletilketon (Butanon) CAS sz.: EINECS sz.: Hidrogén peroxid CAS sz.: EINECS sz.: R-mondatok: R 7 Tüzet okozhat. R 22 Lenyelve ártalmas R 34 Égési sérülést okoz. S-mondatok: S 1/2 elzárva tartandó, gyermekek kezébe nem kerülhet. S 3/7 Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó. S 14 Erős savak, bázisok, nehézfémek sói és redukáló anyagoktól. távoltartandó S26 Ha a szembe kerül, azonnal bő vizzel kimosni a szemet és orvost hívni. S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, vedökesztyüt, védöszemüveget és védömaszkot használni S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost hívni és megmutatni neki ezt a biztonsági adatlapot. S 50 Gyorsítókkal és aktivátorokkal nem keverhető. Vaksági jelölés: CSN EN ISO 11683

15 A terméknek gyermek biztonsági zárórésszel kell rendelkeznie. 15/2. Nemzeti/helyi rendelkezések: évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról 41/2000. (XII. 20.) EüMKöM együttes rendelete az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról. 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelete a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek szabályairól. 6/2001. (II. 28.) KöM rendelet a mosó- és tisztítószerek felületaktív hatóanyagainak biológiai bonthatóságának egyes szabályairól. 9/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékokról 25/000. (IX. 30.) EüM-Sz.CSM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról. EK 1907/2006 rendelet szerint. 16. Egyéb információk Az adatok mai ismereteinken alapulnak és termékeinket a biztonsági elöírások tekintetében ismertetik, tehát nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra. Speciális felhasználási területek esetén a jobb végeredmény érdekében kérjük, hogy cégünkkel technikai konzultációt folytassanak. R-mondatok: R 7 Tüzet okozhat. R 22 Lenyelve ártalmas. R 34 Égési sérülést okoz.

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Kereskedelmi megnevezés: ENEDUR 2K Acryl ärter 25 lang Cikkszám: 12780 Anyag/készítmény használata

Részletesebben

B i z t o n s á g i a d a t l a p

B i z t o n s á g i a d a t l a p REOKORR padlóbevonati rendszerek B i z t o n s á g i a d a t l a p 1. ANYAG/GYÁRTÁS- ÉS CÉGMEGJELÖLÉS Kereskedelmi megnevezés REOKORR -BASIC betonfesték, REOKORR -NORMAL műgyanta padlóbevonat, REOKORR

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 91/155/EGK szerint. A nyomtatás kelte 08.05.2007 Az átdolgozás kelte 07.05.2007

Biztonsági adatlap. 91/155/EGK szerint. A nyomtatás kelte 08.05.2007 Az átdolgozás kelte 07.05.2007 oldalszám: 1/6 * 1 A készítmény neve A termékkel kapcsolatos anyagok Anyag/készítmény használata Aktiválószer fogászati mintázó anyaghoz Gyártó/szállító: eraeus Kulzer Gmb Grüner Weg 11, D-63450 anau Tel.:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Nógrádi Erdőkémia Kft. 2657 Tolmács, Arany János u. 2. Tel.: 35/550153, 35/350089 Fax: 35/550154, 35/350190 Oldalszám: 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS

Részletesebben

Interflon Fin Clean All

Interflon Fin Clean All Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Interflon Fin Clean All 1. Az anyag/előállítás valamint a cég/vállalat azonosítása - A termékkel kapcsolatos anyagok: - Anyag/készítmény használata: Víz-alapú

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 11229/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 45/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Sumi Agro Hungary Kft. 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: 3612146441 Fax: 3612021649 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: WASSERSTOPPSCHAUM REPOL W-PU 14 KOMP.B / Repol W- PU 14 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937 dinax@dinax.hu

1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937 dinax@dinax.hu Felülvizsgálva: 2009.12.15. Verzió: 6.5 Oldal: 1/7 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználás: uszodavíz kezelő, klórmentes fertőtlenítőszer,

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/11 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1/7 VIROCID BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: VIROCID 1.2. Azonosított

Részletesebben

Terpenoid [Nu-Film 17] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Terpenoid [Nu-Film 17] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1. 1. Az anyag vagy készítmény azonosítása Az anyag/készítmény neve: CAS szám:

Részletesebben

Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C

Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C 1. A készítmény neve Tangit PVC-C 1.1 Felhasználása: PVC cső ragasztó. 1.2 Gyártó cég: Henkel KGaA Henkelstr.

Részletesebben

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 2012. április 30. Oldal: 1/8 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Az anyag vagy készítmény azonosítása: általános lefolyó tisztítószer Az anyag kémiai megnevezése/a készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13307/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

A nyomtatás kelte 08.08.2011 Felülvizsgálat 08.08.2011

A nyomtatás kelte 08.08.2011 Felülvizsgálat 08.08.2011 oldalszám: 1/7 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény használata

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Duridine LF 3820 IT oldal 1 / 8 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 168829 Felülvizsgálat ideje: 22.12.2010 Nyomtatás ideje: 09.03.2011 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

PATINA 1K MATT LAKK. 2.2 Címkézési elemek Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk: R- mondat(ok): R 10

PATINA 1K MATT LAKK. 2.2 Címkézési elemek Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk: R- mondat(ok): R 10 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1 A készítmény azonosítása: KTSA 0759 1.2 A készítmény felhasználása: Színtelen lakk 1.3 Gyártó cég neve: MAGYAR-LAKK Festékgyártó és Kereskedelmi Kft. cím:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KORIT 420 FS Kiszerelés: műanyag kanna

Részletesebben

A nyomtatás kelte 16.02.2011 Felülvizsgálat 28.07.2009

A nyomtatás kelte 16.02.2011 Felülvizsgálat 28.07.2009 oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Cikkszám: 0666 Anyag/készítmény használata Tisztító Gyártó/szállító: Remmers Baustofftechnik

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2012. 11. 29. Oldal: 1/13 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Biztonsági adatlap A 1907/2006/EK (REACH) rendelet II. melléklete és a többszörösen módosított EüM 44/2000. (XII.27.) rendeletnek megfelelően

Biztonsági adatlap A 1907/2006/EK (REACH) rendelet II. melléklete és a többszörösen módosított EüM 44/2000. (XII.27.) rendeletnek megfelelően Biztonsági adatlap A 1907/2006/EK (REACH) rendelet II. melléklete és a többszörösen módosított EüM 44/2000. (XII.27.) rendeletnek megfelelően Multi 2002 zsírspray PROFESSIONAL Cikkszám:819 Biztonsági adatlap

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1/7. oldal BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2007. 04. 12. Aktualizálás kelte: 2010. 04. 26. 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve: THERMOTON N

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: TEX TEC Kárpittisztító Felhasználási terület: Gépjárművek tisztításához használatos tisztítószer. Gyártó forgalmazó

Részletesebben