Biztonsági adatlap Készült a 91/155 EGK irányelv, a 44/2000. (XII.27.) EüM. Rendelet, valamint a 1907/2006/EK rendelet alapján.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap Készült a 91/155 EGK irányelv, a 44/2000. (XII.27.) EüM. Rendelet, valamint a 1907/2006/EK rendelet alapján."

Átírás

1 Biztonsági adatlap Készült a 91/155 EGK irányelv, a 44/2000. (XII.27.) EüM. Rendelet, valamint a 1907/2006/EK rendelet alapján. A nyomtatás kelte: Az átdolgozás kelte: , A termék neve: Lamináló készlet LAMIT LAMIT gyanta A készítmény és a gyártó/szállító neve. 1. A termékkel kapcsolatos anyagok 1.1.Kereskedelmi megnevezés: Lamináló készlet LAMIT LAMIT készítményt tartalmaz: 1. CUROX M (nézd a biztonsági adatlapját) 2. COLPOLY 722 TA TIX (nézd a biztonsági adatlapját) CAS szám: - nincs (készítmény) ES szám (EINECS) nincs (készítmény) Más termék elnevezés: Anyag/készítmény használata : a LAMIT gyanta alkalmas lamináláshoz a Lamináló készlet alkalmas lamináláshoz 1.3.Gyártó/szállító: KITTFORT PRAHA s.r.o. Horňátky Neratovice Tel/Fax: Csehország Cég azonosító szám: Forgalmazó:KITTFORT PRAHA s.r.o. Horňátky Neratovice Tel/Fax: Csehország Segélyinformáció: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: (ingyenes) Megjegyzés: A Lamináló készlet része az üvegszálas szövet Ezt az anyagot üvegszálból gyártják, amelyek felszínileg vannak kezelve UPE és természetes keményítők bázisán. Ennek az anyagnak a kezelése okozhat

2 ideiglenes bőr, szem- és légzésúti ingerlést. Munka kőzben szükséges a védőkesztyü és védőruházat használata. Ajánlott munka kőzben bekenni a bőrt védőkrémmel. Biztonsági adatlap: COLPOLY 722 TA-TIX Lamit 1. A készítmény és a gyártó/szállító neve: 1.1 Az anyag, készítmény megnevezése: COLPOLY 722 TA-TIX 1.2. Anyag/készítmény használata:colpoly 722 TA-TIX gyanta használata lamináláshoz 1.3. A gyártó/szállító neve: Gyártó: COLOR d.d. Industrija sinteticnih smol, barv in lakov Cesta komandanta Staneta 4, 1213 Medvode, Slovinsko Behozatal szállító Csehországba: Skolil Kompozit s.r.o. tel./fax: Jankovcova 1059/12B Praha 7 Pobočka Jaroměř: ulice 5. května Jaroměř tel/fax: Segélyinformáció: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: (ingyenes) 2. Veszélyesség szerinti besorolás. Osztályozási rendszer: 2.1. A termék veszélyes a 356/2003 Sb. Törvény előírása szerint Xn Ártalmas 2.2. Legveszélyesebb egészségkárosító hatások az ember egészségére a termék használatakor: R10 Kismértékben tűzveszélyes.

3 R20 Belélegezve ártalmas R 36 Szemizgató hatású R 38 Bőrizgató hatású Osztályozása: megfelel az EG dokumentumnak, továbbá cégi próbákkal van alátámasztva. 3. Termék összetétel. Kémiai jellemzés: telítetlen poliészter sztirolban oldva. Veszélyes alkotórészek: Sztirén Tartalmaz %: CAS: Mr EINECS: A termék veszélyjelölése: Xn R-mondatok: R10, R20, R36/38 4. Elsősegélynyújtás. Általános ajánlat: A rosszulét tünetei pár óra múlva elmúlhatnak, de attól eltekintve fontos az orvosi vizsgálat 48 óráig a rosszuléttől. Belélegzés után: Nyugalom, kivinni a friss levegőre, és orvost hívni. Bőrrel való érintkezés után: mossuk le bő vízzel és szappannal. A szemmel való érintkezés után: A szemet folyó víz alatt 15 percen át öblítsük le, és kérjünk orvosi tanácsot. Lenyelés után: Hányást előidéztetni nagy mennyiségü víz ivással, és azonnal kérjünk orvosi segítséget. 5. Tűzveszélyesség. Megfelelő tűzoltószerek: haboltó, poroltó, víz, hó-oltó, CO2 Különleges veszély :CO, CO2, víz szabadulhat fel Különleges védőfelszerelés a tuzoltók részére: megfelelő védőruházat, védőcipő, szürőberendezéses védőmaszk, amely ellenálló a szerves gőzökkel szemben vagy független légzőkészülék. A felmelegedett csomagolóanyagokat hideg vízzel hüteni. 6. Óvintézkedés baleset esetén. Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések - Megelőző intézkedések: Védőruhát kell használni, jól zárt cipőt és védeni a légutakat. Tartsuk távol a tűzforrásokat, jól szellőztessünk, ne lélegezzük be a párákat. Az egyének, akiknek nincs védőfelszerelésük vezessük el a baleset helyszínéről. Környezetvédelmi intézkedések: Olyan megelőző intézkedések szükségesek, amelyek meggátolják, hogy a környezet vizeibe, csatornába kerüljön. Ne kerüljön sem a felszíni, sem a talajvizekbe. Tisztítási/eltávolítási eljárások: A szétcsurgáskor beszórni a helyet megkötő nem gyulékony anyaggal (homok, vermikulit...stb). Fémedénybe csomagolni és megsemmisittetni a megfelelő megengedett helyen ( a Törvény elöírás szerint) 13. pont. 7. Kezelés és tárolás Kezelés: Eredeti jól bezárt csomagolásban tároljuk, száraz jól szellőztethető raktárban Csak jól szellőzött helyeken alkalmazzuk, meg kell gátolni a gőzök és aeroszolok képződését Betartani a biztonsági előírásokat a tűzveszélyes folyadékanyagokkal kapcsolatosan. Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.védjuk a napfénytől is.ne használjon adó-vevö elektromos készülékeket.

4 7.2. Tárolás: Tárolóhelységre és a csomagolóanyaggal szemben támasztott követelmények: Hűvös, jól szellőztethető tárolóhelység Speciális használat: tároljuk elkülönítve a gyorsítóktól és iniciátoroktól. További adatok a tárolási körülményekkel kapcsolatban: A csomagolás legyen jól lezárva, védje a napfénytöl, huvös helyen tárolandó. Tárolási osztály: VbF osztály: AII 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei Expozíciós határok Ezzel összefüggö elöírások betartása és a törvény elöírásai szerint lett az adatlap megfogalmazva Expozíció kiküszöbölése: Ne tároljuk közösen ételekkel, italokkal. A piszkos, leöntött munkaruhát azonnal vegyük le Munka után, evés elött, dohányzás előtt kezet mosni szappannal.kerüljük a szemmel és börrel való érintkezést Légzésvédelem: ventilláció, a sztirol koncentráció határértéke alatt dolgozni, légzőberendezés szürővel a szerves gázok és gőzök ellen (sztirén) Kézvédelem: Sztirollal szemben ellenálló kesztyű Szemvédelem: jól záró védőszemüveg vagy védőmaszk (egész arcra) használatával Bőrvédelem: Jól zárt védőruházat és zárt erős cipő használatával További adatok: nem ismeretes Név Szám Tartalom (%) ÁK mg/m 3 CK mg/m 3 Sztirén CAS (EINECS) Fizikai és kémiai tulajdonságok. 9.1.Általános adatok Forma : Folyékony Szín: sárgás Szag: édeskés 9.2. Fontos információk: Lobbanáspont: 31 C Robbanási határértékek - alsó 1,2 tfg.% - felsö 8,9 tfg.% Gőznyomás (20 C): 6 hpa Sűrűség :1,14 g/ml (ISO 2811) Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal: Víz: Egyáltalán nem Szerves oldószer tartalma: 38 % Nem folyékony rész: 62 % 10. Stabilitás és reakciókészség Feltételek, amelyeket kerülni kell : Felmelegedés, erős savak hatása, fémek sói, peroxidok, ezek a hatások előidézhetnek:

5 Polimerizációs reakciót hőképződésével. Veszélyes bomlástermékek: felszabadulhatnak veszélyes bőrmaró gázok és gőzök. 11. Toxikológiai adatok. Akut toxicitás: LD/LC50 értékek: Sztirén: Nyálkahártyán, szájon keresztül LD mg/kg (patkány) Belégzéssel LC 50/4h 24 mg/l (patkány) További információk: elsődleges ingerlés Bör: - ingerli a bőrt és a nyálkahártyát Szemet: irritálja Szenzibilitás: nem ismert Toxikológiai eloírások: EU elöírások szerint : egészségre káros hatás, ingerlő, irritáló hatás. 12. Ökotoxicitás. Általános információk: A vízben elő szervezetekre: Komponens: sztirol Mobilitás és biokummulációs potenciál BCF faktor a sztirolra: 13,5 További adatok: Sztirol gyorsan lebomlik az atmoszférában. Biodegradáció (teszt zárt edényben) 20 nap múlva 80%. Ökológiai hatások: Toxicitás a vizi környezetre: sztirén LC50/48ó 23 mg/l (vizi szervezetek) LC50/96ó 32 mg/l (fathead minnow) Megjegyzés: Sztirol Akut LC mg/l (Daphnia magna) Akut LC mg/l (fish-range) Általános adatok:: Vízveszélyességi osztály 2 : vizet veszélyeztetö Ne engedjük bele a talajvízbe, felszíni vizekbe vagy a vízcsatornahálózatba.veszélyezteti az ivóvizet, ha csak kis mennyiségben is a talajba kerül. 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás. Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba A termék és csomagolóanyag kezelés módját a hatósági előírások szabják meg. (sz.185/2001 Sb. Törvény szerint). Termékhulladékot szigorúan az ipari hulladék-megsemmisítő helyen kell megsemmisíteni.

6 14. Szállításra vonatkozó előírások. Veszélyességi osztály: 3 Identifikációs szám: UN 1866 Csomagolási osztály: III Helyes technikai jelölés: Gyantaoldat, keverék Közúti szállítás ADR/RID Osztály: 3 Gyúlékony folyadék Szám/Betű: Kemler kód: 30 UN-szám: 1866 Veszélyeztetési osztály: 3 Helyes technikai jelölés: 1866 Gyantaoldat, keverék Tengeri szállítás IMDG/GGVSee Osztály: 3.3 Oldal: 3381 UN-szám: 1866 Csomagolási osztály: III MFAG: 310 Tengert szennyezö: igen Helyes technikai jelölés: Gyantaoldat, keverék Légiforgalmi szállítás: ICAO-TI a IATA-DGR Osztály: 3 UN-szám: 1866 Csomagolási osztály: III Helyes technikai jelölés: Gyantaoldat, keverék 15. Szabályozási információk A termék besorolása és jelölése az EK irányelvek/az érvényes országos törvények szerint történik. (sz.356/2003 Sb.) A termék megjelölő betűje és veszélyjelölése: Xn ártalmas Veszélyes anyag: Sztirol CAS R-mondatok: R10 Kismértékben tűzveszélyes. R20 Belélegezve ártalmas R36/38 Szem- és bőrizgató hatású. S-mondatok: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

7 S23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. S26 Ha a szembe kerül, azonnal bő vízzel kimosni a szemet és orvost hívni. S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. S51 Csak jól szellőztetett helyen használható. Vaksági jelölés: CSN EN ISO /2. Nemzeti/helyi rendelkezések: évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról 41/2000. (XII. 20.) EüMKöM együttes rendelete az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról. 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelete a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek szabályairól. 6/2001. (II. 28.) KöM rendelet a mosó- és tisztítószerek felületaktív hatóanyagainak biológiai bonthatóságának egyes szabályairól. 9/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékokról 25/000. (IX. 30.) EüM-Sz.CSM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról. EK 1907/2006 rendelet szerint. 16. Egyéb információk. Az adatok mai ismereteinken alapulnak és termékeinket a biztonsági elöírások tekintetében ismertetik, tehát nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra. Speciális felhasználási területek esetén a jobb végeredmény érdekében kérjük, hogy cégünkkel technikai konzultációt folytassanak. Kérjük betartani a saját felelőségük érdekében az érvényes törvényeket. Lényeges R-mondatok R10 kismértékben tűzveszélyes. R20 Belélegezve ártalmas R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású. Ajánlott a terméket kizárólag a használi utasítása és alkalmazási ajánlata alapján használni.

8 CUROX M 300 Iniciátor Biztonsági adatlap: 1. A készítmény és a gyártó/szállító neve: 1.1 Az anyag, készítmény megnevezése: CUROX M -300 (iniciátor) Metiletilketonperoxid (MEKP), folyadék keverék, erösen aktív CAS szám: ES (EINECS) szám: Másik elnevezése a terméknek: Metil-etil-keton-peroxid 1.2.A termék használata: CUROX M -300 (iniciátor) a gyanta megerösítéséhez szolgál 1.3. A gyártó/szállító neve: Peroxid-Chemie GmbH & Co.KG Dr.Gustav Adolph Str. 3., Pullach, Németország Telefon: 0049/ Fax:0049/ Segélyinformáció: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: (ingyenes) 2. Veszélyesség szerinti besorolás Legveszélyesebb egészségkárosító hatások az ember egészségére a termék használatakor: Lenyeléskor egészségkárosító hatású, bőrszövetsebesülést okoz. 2.2 Legveszélyesebb hatás a környezetre:tüzet okozhat

9 2.3 Más veszély: N környezeti veszély 2.4. Egyéb adatok: 3. Termék összetétel Kémiai jellemzés: szerves peroxid Veszélyes alkotórészek: Metiletilketon- CAS sz.: EINECS sz.: Hidroxi-4-metil-2-pentanon (Diacetonalkohol) Xi, R % CAS sz.: EINECS sz.: Di-izo-butilftalát N, R 50/ % CAS sz.: EINECS sz.: Metiletilketon (Butanon) Xi, R 36, R 66, R 67 5% CAS sz.: EINECS sz.: Hidrogén-peroxid C, R 34 5% R 53 CAS sz: EINECS sz.: A termék veszélyjelölése: O (oxidáló hatású), C (maró hatású) N környezeti veszély R-mondatok: R 7 Tüzet okozhat. R 22 Lenyelve ártalmas R 34 Égési sérülést okoz R 53 Vizi környezetben hosszantartó károsodást okozhat S-mondatok: S/2 Gyermekektöl elzárva tartandó. S 3/7Az edényzetet jól lezárva, hűvös helyen tartandó S 14 Erős savaktól, bázisoktól, nehézfémek sóitól és redukáló anyagoktóltávoltartandó S 26 Szembe kerülés esetén azonnal öblítsük ki és hívjunk orvost. S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védökesztyüt és szem- arcvédőt kell viselni. S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal forduljunk orvoshoz és mutassuk meg ezt a biztonsági adatlapot. S 50 Gyorsítókkal és aktivátorokkal nem keverhető 4. Elsősegélynyújtás. Általános ajánlat:az érintett ruházatot azonnal levetni. Belélegzés után: Kivinni az érintettet a friss levegőre, közben figyelni a saját biztonságra is, és orvost hívni Bőrrel való érintkezés után: mossuk le bő vízzel és szappannal, azonnal orvost hívni. A szemmel való érintkezés után: A szemet azonnal folyó víz alatt 15 percen át öblítsük le,a szemhéj nyitva kell hogy legyen, és kérjünk rogton orvosi tanácsot. Lenyelés után: A szájat jól kiöblíteni vízzel, sok vizet inni, hányást nem előidéztetni,és azonnal kérjünk

10 orvosi segítséget. 5. Tűzveszélyesség. Megfelelő tűzoltószerek: vízkod, haboltó, poroltók (kisebb tüzeknél) Nem megfelelö tűzoltószer:vízsugár Különleges veszély :égéskor és bomláskor ingerlő, maró, égető, egészségre káros/toxikus gázok és gőzök szabadulhatnak fel. Különleges védőfelszerelés a tűzoltók részére: nem belélegezni az égéstermékeket a levegőből.megfelelő védőruházat, és független légzőkészülék. További adatok: Tüzet oltani csak megfelelö biztonságos távolságból. A felmelegedett tartályokat, edényeket hideg vízzel hüteni.meggátolni a tüzoltóanyag csatornahálózatba jutását. 6. Óvintézkedés baleset esetén. Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések : Meggátolni a termékkel való érintkezést. Ne lélegezzük be a párákat. Védőszemüveget vagy védőmaszkot, megfelelő védőruhát és védőkesztyüt (butilkaucsuk) használni, és védeni a légutakat légzőberendezéssel (szürő A). Bebiztosítani a jó szellőztetést és levegőelszívatást. Környezetvédelmi intézkedések: Olyan megelőző intézkedések szükségesek, amelyek meggátolják, hogy a környezet vizeibe csatornába kerüljön.ne kerüljön sem a felszíni, sem a talajvizekbe. Tisztítási/eltávolítási eljárások: Óvatos mechanikus eltávolítás (pl. tiszta lapáttal PE anyagból). Meggátolni a felrázást. Valamint teljesen beszórni megkötö anyaggal (pl. tiszta homok). További adatok: védeni a kötésgyorsítókkal szemben. Nem dohányozni. Termékhulladékhoz, csak hulladékot. Megfelelö kijelölt helyen megsemmisíteni. 7. Kezelés és tárolás Kezelés: Eredeti jól bezárt csomagolásban tároljuk, száraz helyen 30 C alatt. Védeni a napfénytől. Biztosítani a jó szellőztetést. Tároljuk elkülönítve a többi veszélyes anyagoktól.meggátolni a szennyeződés (por, hamu) bejutását fennáll a bomlási veszély! Meggátolni, hogy szemmel, börrel, ruházattal érintkezzen.munka után és munkaszünet előtt kezet mosni kézápoló krémet használni. Biztosítani a megfelelö szellőztetést és levegőelszívatást. A termékböl keletkezett gözöket elszívatni. Meggátolni az aeroszol képzödést.ha keletkeznének, nem belélegezni. Megfelelö légzöberendezést használni. Bomlás veszély! 7.2. Tárolás: Helyes tárolási körülmények között eredeti csomagolásban nem okoz veszélyt (exploziót). A termék gyúlékony folyadék és hevesen égő tulajdonságú. Lehetséges robbanáskeverék képződése a gőzeinek a levegővel. Való érintkezésnél. Védeni - Tilos dohányozni! Ellenőrizni a sztatikus feltöltődést, meggátolni, hogy termékbomláskor robbanásveszély legyen a levegővel.. 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei Expozíciós határok Jól szellöztethetö és levegöelszívatású raktárhelyiség szükséges Expozíció kiküszöbölése: (legmagasabb megengedett koncentráció érték a levegöben): NPK-P (határérték) (mg/m 3 ): - Metiletilketonperoxid : 0,2 ppm (1,5 mg/m 3 )

11 TLV (USA), STEL (irodalmi forrás, 1998 árilis) - 4-Hidroxi-4-metil-2-pentanon (Diacetonalkohol): 50 ppm (240 mg/m 3 ) TRGS 900 (1998 november) - Metiletilketon (Butanon): 200 ppm(600 mg/m 3 ) TRGS 900 (1998 november), H = bör reszorpció, Y = NPK érték betartása mellett Nem veszélyeztet a magzat károsodása, DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) TRGS 903 (1999 szeptember), BAT-érték: 5 mg/l (vizelet) TRGS 905 (1999 november), TRGS 906 sz.38 (1998 szeptember) - Hidrogén-peroxid: 1 ppm (1,4 mg/m 3 ) TRGS 900 (1999 november) TRGS 905 (2000 március), TRGS 906 sz.63 (1999 december) (Figyelmeztetés BG-Merkblatt M001) Személyi védöeszközök: További adatok a higéniai eljárásokkal egyben: Munkavégzés közben enni, inni és dohányozni tilos! Légzésvédelem: légzőberendezés szürővel (A) Kézvédelem: ellenálló kesztyű ( butilkaucsukból) Szemvédelem: jól záró védőszemüveg vagy védőmaszk Bőrvédelem: jól zárt védőruházat. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Forma : folyékony Szín: színtelen Szag: átütő, ketonra jellemzö 9.2. Fontos információk: ph: nincs meghatározva Olvadáspont ( C): folyékony -25 C alatt Forráspont ( C): nem használható érték (bomlás!) Lobbanáspont: 59 C (ISO 3679/80, SETAFLASH) Robbanási határértékek - alsó nincs meghatározva - felsö nincs meghatározva Oxidációs tulajdonság:- Gőznyomás (20 C): nincs meghatározva Sűrűség : kb. 1,05 g/cm3 (20 C) Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal: Víz: nem Ftaláttal: igen Zsírok (olajok): nem Elválasztási koefficiens n-oktanol/víz. Nincs meghatározott érték Viszkozitás: kb. 18mPas (20 C) Torési index: kb. 1,442 (20 C) 10. Stabilitás és reakciókészség Feltételek, amely mellett a termék stabil: meggátolni a szennyeződések bejutását és betartani a helyes szállítási és tárolási elöírásokat.

12 10.2. Feltételek, amelyeket kerülni kell :Védeni az iniciátorok felsokasodásától. Kb.60 C hőmérséklettöl lehetséges az autokatalitikus bomlása a terméknek Anyagok, amelyekkel nem jöhet kapcsolatba: gyorsítók, erős savak és bázisok, nehézfémek sói és redukáló anyagok. Szennyeződések, mint pl. por és hamu. Tűzveszélyes anyagok Veszélyes bomlástermékek: felszabadulhatnak égéskor ingerlő, maró, égö, egészségkárosító/mérgező gázok és gőzök További adatok: hőbomlás : SADT (UN-Teszt H.4): kb. 60 C 11. Toxikológiai adatok. Akut toxicitás. - LD 50, szájban, patkány (mg.kg -1 ): 1017 mg/kg, patkány, (MEKP 40% Dimetilftalát- 484 mg/kg patkány (MEKP 60% Dimetilftalát- - LD 50, börön keresztül, patkány vagy nyúl (mg.kg -1 ): - - LC 50, belélegzéssel, patkány, aeroszolok vagy részecskéire (mg.l -1 /4 hod.): (patkány, 4h,aeroszol): 17 (13-22)mg/l (MEKP 40% Dimetilftalát- 33 (26-41)mg/l (MEKP 40% Dimetilftalát- 50 (40-63)mg/l (MEKP 33% Dimetilftalá- - LC 50, belélegzéssel patkány, gázokra, gözökre (mg.l -1 /4 hod.): Szubkróniku s- krónikus toxicitás: Szenzibilizáció: A szakirodalomban néhány eset le van írva az embernél. GPMT: semmiféle szenzibiláció (MEKP 40% Dimetilftalátban/Diacetonalkoholban) Ingerlés: erösen ingerlö és kémiai szövet sebesülést okoz börön és a szemben. Karcinogén hatás: Mutagén hatás: AMES-Teszt: Nem mutagén TA 98-ban, 100, 1535, 1537, +/- patkány és hörcsög S9 Nem mutagén TA 98 -ban, 100, 1535, 1537, 1538, +/- S9 (MEKP 33% Dimethilftalátban) Nem mutagén TA 98-ban, 100, 1535, 1537, 1538, +/- S9 (MEKP 35% Di-izo-butilftalátban) Gyengén mutagén TA 102-ben, +/-, patkány S 9 Génmutagén teszt in vitro (Mouse Lymphoma Cells, -S9): Mutagén a citotoxikus koncentrációnál Klasztogén: (+/- patkány S9, in vitro kromoszóma aberáció, CHO-sejtek) Nem klasztogén (in vivo Mikronukleus teszt, egér) Gyengén géntoxikus (+/- patkány S9, in vivo Sister Chromated Exchange, CHO-sejtek) Reprodukciós toxicitás: Emberen való hatás: Testelés állatokon: 12. Ökotoxicitás. Akut toxicitás a vízben élö szervezetekre: Metiletilketonperoxid 33% Dimetilftalátban - LC 50, 96 óra, halak (mg.l -1 ): 44,2 mg/l (P.reticulata) - EC 50, 48 óra, vizi szervezetek (mg.l -1 ): 48 mg/l - IC 50, 72 óra., vizi növények (mg.l -1 ): Szétbomlás: könnyen biológiailag szétbontható (Closed Bottle Test, OECD 301 D) Toxicitás a többi környezetre: Di-izo-butilftalát rendkívül mérgezö a vizi növényekre és tartós károkat okozhat

13 a vizi környezetben.(n, R 50/53). Meggátolni, hogy a természeti környezetbe kerüljön. ökotoxikológiai adatokat a gyártónál kell kikérni: További adatok: CHSK: BSK 5 : További adatok : a termék osztályozva van, mint vizeket veszélyeztetö anyag német elöírások szerint: WGK 2 osztályba (saját besorolás az alkotórészek szerint). Egyenként az alkotórészek: Di-izo-butiftalát WGK 2. oszt. Metiletilketon WGK 1.oszt. Metiletilketonperoxid WGK 1. oszt. (mint a Dimetilftalát készítmény) Diacetonalkohol WGK 1.oszt. Hidrogén peroxid WGK 1. oszt. (a WGK szerint, lapok 2, VwVwS dátum: május 17.) 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás A termék és csomagolóanyag kezelés módját a hatósági előírások szabják meg. ( 185/2001 SB. Törvény szerint). Termékhulladékot szigorúan az ipari hulladék-megsemmisítő helyen kell megsemmisíttetni. 14. Szállításra vonatkozó előírások. Közúti szállítás: ADR/RID: Osztály: 5.2 Szám/Betü: 5b Veszélyeztetési jel: UN szám: 3105 Megjegyzés: Anyag megnevezés: Szerves peroxid, típus D, folyadék, Metiletilketonperoxid Szerves peroxid, típus D, folyadék (tartalmaz: Metil-eti- keton peroxidot(kat) Belföldi vízi szállítás: ADN/ADNR: Osztály: Szám/ Betü: UN szám: Mint közúti szállítás Tengeri szállítás IMDG kód: MFAG: 735 Osztály: 5.2 UN szám: 3105 Oldal: 5225 EMS szám: 5.2-O1 Csomagolás típus: II (Packaging group) Anyagok, amelyek szennyezik a tengervizet: Anyag megnevezés: Szerves peroxid, típus D, folyadék, Metiletilketonperoxid Szerves peroxid, típus D, folyadék (tartalmaz): Metil- etil- keton peroxidot(kat) Légiforgalmi szállítás ICAO/IATA: Osztály: 5.2 UN szám: 3105 Csomagolás típus: II

14 (Packaging group) Anyag megnevezés: Szerves peroxid, típus D, folyadék, Metiletilketonperoxid Szerves peroxid, típus D, folyadék (tartalmaz: Metil etil keton peroxidot(kat) 15. Szabályozási információk A termék besorolása és jelölése az EK irányelvek/az érvényes országos törvények szerint történik. (Tsz.356/2003 Sb.) Veszélyességi megjelölés:: O oxidáló hatás C maró hatás N környezeti veszély Veszélyes anyagok megjelölése a címkén:: Metiletilketonperoxid CAS sz.: EINECS sz.: Hidroxi-4-metil-2-pentanon (Diacetonalkohol) CAS sz.: EINECS sz.: Di-izo-butilftalát CAS sz.: EINECS sz.: Metiletilketon (Butanon) CAS sz.: EINECS sz.: Hidrogén peroxid CAS sz.: EINECS sz.: R-mondatok: R 7 Tüzet okozhat. R 22 Lenyelve ártalmas R 34 Égési sérülést okoz. S-mondatok: S 1/2 elzárva tartandó, gyermekek kezébe nem kerülhet. S 3/7 Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó. S 14 Erős savak, bázisok, nehézfémek sói és redukáló anyagoktól. távoltartandó S26 Ha a szembe kerül, azonnal bő vizzel kimosni a szemet és orvost hívni. S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, vedökesztyüt, védöszemüveget és védömaszkot használni S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost hívni és megmutatni neki ezt a biztonsági adatlapot. S 50 Gyorsítókkal és aktivátorokkal nem keverhető. Vaksági jelölés: CSN EN ISO 11683

15 A terméknek gyermek biztonsági zárórésszel kell rendelkeznie. 15/2. Nemzeti/helyi rendelkezések: évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról 41/2000. (XII. 20.) EüMKöM együttes rendelete az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról. 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelete a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek szabályairól. 6/2001. (II. 28.) KöM rendelet a mosó- és tisztítószerek felületaktív hatóanyagainak biológiai bonthatóságának egyes szabályairól. 9/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékokról 25/000. (IX. 30.) EüM-Sz.CSM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról. EK 1907/2006 rendelet szerint. 16. Egyéb információk Az adatok mai ismereteinken alapulnak és termékeinket a biztonsági elöírások tekintetében ismertetik, tehát nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra. Speciális felhasználási területek esetén a jobb végeredmény érdekében kérjük, hogy cégünkkel technikai konzultációt folytassanak. R-mondatok: R 7 Tüzet okozhat. R 22 Lenyelve ártalmas. R 34 Égési sérülést okoz.

1. A készítmény és a gyártó/szállító neve.

1. A készítmény és a gyártó/szállító neve. oldalszám: 1/5 Biztonsági adatlap Készült a 91/155 EGK irányelv, a 44/2000. (XII. 27.) EüM Rendelet, valamint az 1907/2006. EK rendelet alapján. A nyomtatás kelte: 1999.11.25.. Az átdolgozás kelte: 2004.5.5.,

Részletesebben

Üvegező Univerzális Gitt

Üvegező Univerzális Gitt 1/5 oldal Készült a 91/155 EGK irányelv, a 44/2000. (XII. 27.) EüM Rendelet, valamint az 1907/2006. EK rendelet alapján. A nyomtatás kelte: 1999.11.25. Az átdolgozás kelte: 2004.05.05., 2006.04.02. Hazai

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése:

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi elnevezés: súrolópor 1.2.Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon:Fax: +36/62-242-238 1.3.Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre

Részletesebben

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Terméknév: Változat: H1 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2007. 1. 22. Oldal 1/7 1. Az anyag /

Részletesebben

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3.

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2008.04.16 Oldal:1/5 Verzió: 2 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Monolite Trade Kft. Cím: 6800 Hódmezõvásárhely, Garzó Imre utca 3. Telefon: 62/ 241-239 Fax: 62/ 242-238

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás:

BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás: BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás: 1. Anyag-/elkészítési- és cégmegjelölés: A termékkel kapcsolatos adatok: Felhasználási terület: Építmények felújítása

Részletesebben

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: inszekticid tartalmú

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint Kiállítás kelte: 2002.április 1. A készítmény neve BREF WC-tisztító Tropic-mint Gyártó Forgalmazó Henkel Magyarország Körösladányi Gyára Vásártér 2 H-5516

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Az anyag a 67/548/EEC és a 1272/2008EK rendelet szerint veszélyességi osztályba nincs besorolva.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Az anyag a 67/548/EEC és a 1272/2008EK rendelet szerint veszélyességi osztályba nincs besorolva. BIZTONSÁGI ADATLAP A készítés kelte: 2011. február 05. 1907/2006/EK rendeletnek megfelelő Biztonsági Adatlap 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kereskedelmi megnevezés: GLICERIN

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2006.01.26. Oldal:1/5 Verzió: 1 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: Veszély esetén hívható: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/3 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Kereskedelmi megnevezés: Fit Test C&B bázis Anyag/készítmény használata Fogászati mintázó anyag

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/112/EGK) ATTRAFALL

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/112/EGK) ATTRAFALL BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/112/EGK) ATTRAFALL 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT NEVE 1.1 Az anyag vagy készítmény azonosítása: Kereskedelmi név: Azonosítási szám: Attrafall OTH 5146/2001.

Részletesebben

Oldalszám: 1/5 1 Anyag-/elkészítési- és cégmegjelölés A termékkel kapcsolatos anyagok Gyártó/forgalmazó: MC-BAUCHEMIE KFT. H-8246 Tótvázsony-Kövesgyűrpuszta Pf. 2. Tel./Fax.: +36/ 88 266 105 266 038 Információt

Részletesebben

PROTECT Háztartási rovarirtó permet

PROTECT Háztartási rovarirtó permet BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarirtó permetezőszer A készítmény megnevezése:

Részletesebben

Kémiai jellemzők: felületaktív anyagok és ártalmatlan összetevők keveréke Ártalmas összetevők:

Kémiai jellemzők: felületaktív anyagok és ártalmatlan összetevők keveréke Ártalmas összetevők: Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint 1. Az anyag/készítmény/vállalat azonosítása Termék: Regisztrációs szám: Felhasználás: Azonosított felhasználás: CLFBUBBLE5L besorolás szappanbuborék készítés Gyártó/szállító:

Részletesebben

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: mikrokapszulázott rovarirtó koncentrátum A készítmény

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax:: Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. +36/62-241-239 Egészségügyi

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5. 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi név: Dalma padlófelmosó 1.2. A termék felhasználása: Kő, linóleum padló felmosására 1.3.Gyártó és forgalmazó Satina Gold Kozmetikai Kft Kft. Cím: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA

PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP ( 91/155-93/EEC ) PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: inszekticid

Részletesebben

Oldalszám: 1/5 Biztonsági adatlap 91/155/EWG szerint A nyomtatás kelte: 21.05.2008 Az átdolgozás kelte: 2007.10.05.

Oldalszám: 1/5 Biztonsági adatlap 91/155/EWG szerint A nyomtatás kelte: 21.05.2008 Az átdolgozás kelte: 2007.10.05. Oldalszám: 1/5 1. Anyag-/ elkészítési- és cégmegjelölés - Kerskedelmi megnevezés: Car Wash Vorrreiniger und Insektenentferner / Univerzális előmosó és rovareltávolító - Gyártó/szállító: TEGEE-CHEMIE BREMEN

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Octenisept Nyomtatás dátuma: 2009. 06. 15. Módosítás/revízió: 2009. 11. 10. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás:

BIZTONSÁGI ADATLAP 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás: BIZTONSÁGI ADATLAP 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint oldalszám: 1. Anyag-/elkészítési- és cégmegjelölés: A termékkel kapcsolatos adatok: Felhasználási terület: Falszárító vakolat weber.san WTA

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint Kiállítva: 2004. november Módosítva: 2005 június 2006 augusztus 1. A készítmény és a vállalat azonosítása A készítmény azonosítása Ajánlott felhasználás

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P ANETTI textilöblítők Készült /2006 EK rendelet /REACH/ szerint

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P ANETTI textilöblítők Készült /2006 EK rendelet /REACH/ szerint 1 1. Termék neve 1.1.Termékazonosító ANETTI textilöblítő 1.2. Felhasználás: Textilanyag lágyítása, antisztatizálása 1.3.Gyártó/Forgalmazó cég: Luptovics Anett E.V.,H-5931 Nagyszénás,Honvéd u.5. Web: www.anetticlean.eu,info@anetticlean.eu

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK

PROTECT SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK (PROTECT elektromos párologtató készülékhez) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. REVCO Magyarország Kft. 2310. Szigetszentmiklós, Leshegy út 5. telefon: 36-24-525-525 fax: 36-24-525-526

BIZTONSÁGI ADATLAP. REVCO Magyarország Kft. 2310. Szigetszentmiklós, Leshegy út 5. telefon: 36-24-525-525 fax: 36-24-525-526 BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2007. 04. 25. Érvényesség: visszavonásig 1. Készítmény neve: REVCO WOOD LINE FALAZÚR ALAPOZÓ Gyártó/forgalmazó cég neve: címe: REVCO Magyarország Kft. 2310. Szigetszentmiklós,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 ( XII.27.) EüM rendelet szerint A nyomtatás kelte : Kereskedelmi megnevezés : weber H706 tapadóemulzió H

BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 ( XII.27.) EüM rendelet szerint A nyomtatás kelte : Kereskedelmi megnevezés : weber H706 tapadóemulzió H BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 ( XII.27.) EüM rendelet szerint A nyomtatás kelte : 1. Anyag-/elkészítési- és cégmegjelölés : A termékkel kapcsolatos adatok : tapadóemulzió H Felhasználási

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/4 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Kereskedelmi megnevezés: Rebilda DC bázis Anyag/készítmény használata Csonkfelépítő anyag Gyártó/szállító:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Készült a 91/155 EGK irányelv, a 44/2000. (XII.27.) EüM. Rendelet, valamint a 1907/2006/EK rendelet alapján.

Biztonsági adatlap. Készült a 91/155 EGK irányelv, a 44/2000. (XII.27.) EüM. Rendelet, valamint a 1907/2006/EK rendelet alapján. Biztonsági adatlap Készült a 91/155 EGK irányelv, a 44/2000. (XII.27.) EüM. Rendelet, valamint a 1907/2006/EK rendelet alapján. A nyomtatás kelte: 2008.05.16.. Az átdolgozás kelte:. A termék neve: RUDOKITT

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez)

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez) (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez) 1. Azonosító adatok: Készítmény/anyag neve: TONOXYL 4 Forgalmazó: Gyártó: Unikén Kft. 6237 Kecel, Vasút u. 30. Tel./fax:

Részletesebben

Lasselsberger-Knauf Kft. 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján A kiállítás kelte: 2005. 07. 05. 5/1. BA/9.5

Lasselsberger-Knauf Kft. 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján A kiállítás kelte: 2005. 07. 05. 5/1. BA/9.5 A kiállítás kelte: 2005. 07. 05. 5/1. 1. ANYAG-/ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS 1.1 A termék neve: Epoxy V A 1.2 Az anyagok/készítmények felhasználása: Padlóbevonatok védőbevonataként alkalmazható. 1.3 A

Részletesebben

A nyomtatás kelte 29.10.2007 Felülvizsgálat 29.10.2007

A nyomtatás kelte 29.10.2007 Felülvizsgálat 29.10.2007 oldalszám: 1/5 * 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Anyag/készítmény használata Kenőszerek / kenőanyagok Gyártó/szállító: OKS Spezialschmeirstoffe

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1.1 Készítmény neve: ZWALUW MONTAGEFIX-W 1.2. A termékfelhasználása: Oldószermentes építőipari ragasztó. Importáló/forgalmazó cég

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1.1 Készítmény neve: ZWALUW MONTAGEFIX-W 1.2. A termékfelhasználása: Oldószermentes építőipari ragasztó. Importáló/forgalmazó cég BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2009. 01. 05. 1.1 Készítmény neve: ZWALUW MONTAGEFIX-W 1.2. A termékfelhasználása: Oldószermentes építőipari ragasztó 1.3 Gyártó cég neve: Den Braven Sealants BV címe:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PENNPHOS-B ROVARIRTÓ KONCENTRÁTUM

BIZTONSÁGI ADATLAP PENNPHOS-B ROVARIRTÓ KONCENTRÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PENNPHOS-B ROVARIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: BradoDerm Soft műtéti kézfertőtlenítő szer műtéti kézfertőtlenítő szer Florin

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma aktív mosógél Készült 2013 okt. 11.én az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rend.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma aktív mosógél Készült 2013 okt. 11.én az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rend. 1 1. Termék neve 1.1.Termékazonosító 1.2. Felhasználás: Textilanyag mosásra 1.3.Gyártó/Forgalmazó cég: Satina Gold Kft Cím: 6800 Hódmezővásárhely Erzsébeti út 12 Tel/Fax: 62/241-139 1.4. Veszély esetén

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BH 10 EC ROVARNÖVEKEDÉS-GÁTLÓ KONCENTRÁTUM

BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BH 10 EC ROVARNÖVEKEDÉS-GÁTLÓ KONCENTRÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP ROVARNÖVEKEDÉS-GÁTLÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A

Részletesebben

Satina Gold Kozmetikai Kft.

Satina Gold Kozmetikai Kft. 1. Termék neve Oldal:1/5 Kereskedelmi elnevezés: Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax: Sürgősségi telefon: Blue stone illatosított pissoir szagtalanító tabletta Satina Gold Kozmetikai Kft., +36/62-241-239

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: H1 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2008. 08. 18 Oldal 1/6 1. Az anyag / keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 91/155 EECszabályozás szerint. Kiadás dátuma: 2007.06.07. Felülvizsgálva: 2010.12.15. Gardentop rágcsálóirtó blokk

BIZTONSÁGI ADATLAP A 91/155 EECszabályozás szerint. Kiadás dátuma: 2007.06.07. Felülvizsgálva: 2010.12.15. Gardentop rágcsálóirtó blokk BIZTONSÁGI ADATLAP A 91/155 EECszabályozás szerint Kiadás dátuma: 2007.06.07. Felülvizsgálva: 2010.12.15. Gardentop rágcsálóirtó blokk Sds kód 0/06 1. Anyag/készítmény és vállalat azonosítása Termék azonosítása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám X200, EX3001A-0101, 1/5 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Termék neve: Xstamper Refill Ink CS-10N, CS-20N, CS-60N (fekete)(kék)(piros)(zöld)(barna)(narancssárga)(lila)(sárga)(rózsaszín) Általános

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok: Cikkszám: 454-011455 Anyag/készítmény használata: Nyomdafesték hígító Gyártó/szállító: Torda Ink AB Åkerlund

Részletesebben

Felhasználási terület: Folyékony alapozó csemperagsztókhoz, porózus, erősen nedvszívó felületekhez

Felhasználási terület: Folyékony alapozó csemperagsztókhoz, porózus, erősen nedvszívó felületekhez BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint 1. Anyag-/elkészítési- és cégmegjelölés: A termékkel kapcsolatos adatok: Felhasználási terület: Folyékony alapozó csemperagsztókhoz,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó: rovarirtó aeroszol

Részletesebben

REACH: R- és S-mondatok. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:

REACH: R- és S-mondatok. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: REACH: R- és S-mondatok A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: R 1 Száraz állapotban robbanásveszélyes R 2 Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást R 3 Ütés, súrlódás,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: WC-gél A készítmény megnevezése:

Részletesebben

BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM

BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE rovarlárva

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. ONE WORLD Mosógél

BIZTONSÁGI ADATLAP. ONE WORLD Mosógél BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2011. augusztus 9. 1. A készítmény neve ONE WORLD Mosógél Gyártó cég neve: SATIN-SILK KFT. 9012 Győr, Csanakhegyi u.13/b. Tel./fax.: 96/447-808 2. Összetétel:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM

BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer

Részletesebben

CAR CARE DE-ICER TRIGGER

CAR CARE DE-ICER TRIGGER oldalszám: 1/5 * 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Cikkszám: 000441 Anyag/készítmény használata Tisztító Gyártó/szállító: MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg

Részletesebben

az.1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 2. verzió

az.1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 2. verzió 1 1. Termék neve 1.1. Kereskedelmi név: Perlasol kézfertőtlenítő folyékony szappan 1.2. Felhasználási terület Fertőtlenítő kézmosásra 1.3.Gyártó és forgalmazó: Satina Gold Kft.Cím: 6800 Hódmezővéásárhely

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Készült a 91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Készült a 91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

Kereskedelmi megnevezés: weber.col flex H csempe-és burkolólap ragasztó Felhasználási terület: por alakú, rugalmas csemperagasztó

Kereskedelmi megnevezés: weber.col flex H csempe-és burkolólap ragasztó Felhasználási terület: por alakú, rugalmas csemperagasztó BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás: 2004. 10.26. Kereskedelmi megnevezés: weber.col flex H rugalmas csempe-és burkolólap ragasztó 1. Anyag-/elkészítési-

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.11.10. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Aszkorbinsav Vitamin C, L(+)-Aszkorbinsav,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet szerint A nyomtatás kelte:. Kereskedelmi megnevezés :

BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet szerint A nyomtatás kelte:. Kereskedelmi megnevezés : BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet szerint. Kereskedelmi megnevezés : 1. Anyag-/elkészítési- és cégmegjelölés: A termékkel kapcsolatos adatok: Felhasználási terület: tapadásfokozó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Termék neve ÖKO-FLEX UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓ 1.1. Felhasználása Falazat dekoratív védelme.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Termék neve ÖKO-FLEX UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓ 1.1. Felhasználása Falazat dekoratív védelme. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte 2010.11.29. 1. Termék neve ÖKO-FLEX UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓ 1.1. Felhasználása Falazat dekoratív védelme. 1.2. Gyártó/forgalmazó PEAKSTON Kft. 2336 Dunavarsány Bajai

Részletesebben

EK-Biztonsági adatlap 91/155/EGK irányelve alapján

EK-Biztonsági adatlap 91/155/EGK irányelve alapján 1 Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása Adatok a termékről Kereskedelmi név: PINGO autósampon BIO 1L, P002709 Gyártó/ Beszállító HUNOLD Schmierstoffe GmbH Freisinger Straße 25-27 D-85386 Eching

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: BradoMan Soft higiénés kézfertőtlenítő szer higiénés kézfertőtlenítő szer

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

Biztonsági adatlapot

Biztonsági adatlapot Oldal 1 -tól 5 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállakozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása Az anyag/készítmény felhasználása tisztítószer Társaság/vállalkozás azonosítása Társaság

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/4 A nyomtatás kelte 06.03.2013 Verziószám 5 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: Meron AC por Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP CIF VIZKŐOLDÓ

BIZTONSÁGI ADATLAP CIF VIZKŐOLDÓ BIZTONSÁGI ADATLAP CIF VIZKŐOLDÓ 1.VEGYI ANYAG NEVE A KÉSZITMÉNY NEVE TERMÉKSZÁM 8177626/31.05.05 A KÉSZITMÉNY FELHASZNÁLÁSA Általános tisztitószer FORGALMAZÓ Unilever Magyarország Kft. 1138 Budapest Váci

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP MOSQUITOX 1 ULV SZÚNYOGIRTÓ SZER. folyadék. A készítmény megnevezése: MOSQUITOX 1 ULV szúnyogirtó szer

BIZTONSÁGI ADATLAP MOSQUITOX 1 ULV SZÚNYOGIRTÓ SZER. folyadék. A készítmény megnevezése: MOSQUITOX 1 ULV szúnyogirtó szer BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP MOSQUITOX 1 ULV SZÚNYOGIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarirtószer. Ultra

Részletesebben

Biztonsági Adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági Adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Oldal: 1 / 6 1. Termék elnevezése / előállító vállalat adatai 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos adatok: Iparág: Szerszámkészítés Legfőbb felhasználása:

Részletesebben

1. Anyag-, gyártási és cégmegjelölés 1.1. A termék kereskedelmi elnevezése: VIRUCIDAL EXTRA 1.2. Gyártó: AVS Manufacturing & Marketing Ltd. 85 Bangor Road Newtownards, Co. Down Észak-Irország Tel: +44

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907 / 2006 / EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap az 1907 / 2006 / EK rendelet szerint 01 Az anyag / készítmény és a társaság / vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név Geberit AquaClean tisztítófolyadék (cikkszám 242.546.00.1) Az anyag / készítmény felhasználása Tisztítószer a Geberit AquaClean

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP DOMESTOS FEHÉRITŐ, FEHÉRITŐ ÉS FERTŐTLENITŐ HATÁSÚ TISZTITÓSZER

BIZTONSÁGI ADATLAP DOMESTOS FEHÉRITŐ, FEHÉRITŐ ÉS FERTŐTLENITŐ HATÁSÚ TISZTITÓSZER BIZTONSÁGI ADATLAP DOMESTOS FEHÉRITŐ, FEHÉRITŐ ÉS FERTŐTLENITŐ HATÁSÚ TISZTITÓSZER 1.VEGYI ANYAG NEVE A KÉSZITMÉNY NEVE TERMÉKSZÁM 8183808/25.05.05 A KÉSZITMÉNY FELHASZNÁLÁSA FORGALMAZÓ SÜRGŐSSÉGI TELEFON

Részletesebben

Südharzer Gips/ gyártó BIZTONSÁGI ADATLAP ÁTDOLGOZVA: Oldal:1/5

Südharzer Gips/ gyártó BIZTONSÁGI ADATLAP ÁTDOLGOZVA: Oldal:1/5 Oldal:1/5 1. A TERMÉK MEGNEVEZÉSE / GYÁRTÓ 1.1. A termék neve: Keramod 125 modellgipsz 1.2. Gyártó: SÜDHARZER GIPSWERK GmbH 99755 Ellrich Segélykérés: 036332-890 1.3. Forgalmazó: Széria-Trans Kft 1116.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP VIX-B SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP VIX-B SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP VIX-B SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: tisztítószer

Részletesebben

Carl s Oil 90 Kémiai vagy technikai termékmegnevezés

Carl s Oil 90 Kémiai vagy technikai termékmegnevezés Készült: 2001-04-26 1. TERMÉKELNEVEZÉS ÉS SZÁLLÍTÓ A készítmény neve: Kémiai vagy technikai termékmegnevezés Fapadlóolaj A Forgalmazó/gyártó cég neve: BonaKemi AB Cím: Box 21074, S-200 21 MALMÖ, SVÉDORSZÁG

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP-B 2,5 WP. Vészhelyzet információ: Tel: (36-1) 43-20-400, (36-80) 20-11-99

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP-B 2,5 WP. Vészhelyzet információ: Tel: (36-1) 43-20-400, (36-80) 20-11-99 BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártja:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártó és

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó: Forgalmazó: Felelős személy: BRADOLIFE fertőtlenítő kendő fertőtlenítő kendő Florin Vegyipari és Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO szerint Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint BA száma: 366033 V001.0 Kiállítás kelte: 13.10.2009 1. Anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/3 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Kereskedelmi megnevezés: Structur Premium bázis Anyag/készítmény használata Ideiglenes Korona

Részletesebben

6. Intézkedések véletlen környezetbe engedés esetén:

6. Intézkedések véletlen környezetbe engedés esetén: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Kiadás dátuma: 2008. 10. 01. Módosítás/revízió: 2010. 10. 13. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név: Proby Akril

Részletesebben

Versachem Low Volatile Red Silicon oldal 1 / 6 BIZTONSÁGI ADATLAP. Motortömítő piros szilikon gyors tömítés Típusa: szilikon ragasztó

Versachem Low Volatile Red Silicon oldal 1 / 6 BIZTONSÁGI ADATLAP. Motortömítő piros szilikon gyors tömítés Típusa: szilikon ragasztó oldal 1 / 6 A kiállítás kelte: 2006.01.03. 1. A készítmény neve: Gyártó cég neve: cím, telefon, fax: Importáló cég neve: BIZTONSÁGI ADATLAP Motortömítő piros szilikon gyors tömítés Típusa: szilikon ragasztó

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint BA száma: 309998 V001.0 Kiállítva: 2007. január Felülvizsgálva: 2009. augusztus 4 1. Anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint SDS No.: 40666 Kiállítva: 2005 augusztus Fellvizsgálva: 2007 júl. 23 1. A készítmény és a vállalat azonosítása A készítmény azonosítása Ajánlott felhasználás

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint TEROSTAT VII 8 MM oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75655 Felülvizsgálat ideje: 10.01.2011 Nyomtatás ideje: 11.01.2011 Termékazonosító: TEROSTAT VII

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma: (06 1) 476 6464, 06 80 201 199. 1.

Biztonsági adatlap. Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma: (06 1) 476 6464, 06 80 201 199. 1. Biztonsági adatlap Kiállítás kelte: 2004.12.12. 1. Vegyi anyag neve: Az anyag azonosítása: Kálium-nitrát Az anyag felhasználása: Vegyipari alapanyag Magyar azonosítási szám: B-000611 CAS szám: 7757-79-1

Részletesebben

Megnevezés EINECS/CAS szám % R mondatok Szimbolum 4,4-dimetilaminoetil 202-013-9/90-72-2 <5 R22, R3638, Xn

Megnevezés EINECS/CAS szám % R mondatok Szimbolum 4,4-dimetilaminoetil 202-013-9/90-72-2 <5 R22, R3638, Xn BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Vegyi anyag neve: Terokal 9225 A komponens Gyártó cég neve: Forgalmazó cég neve: Teroson GmbH, Hans-Bunte Str. 4, D-69123 Heidelberg Tel. +496221-7040 Fax: +496221-705242 Henkel Magyarország

Részletesebben

B I Z T O N S ÁG I AD ATLAP

B I Z T O N S ÁG I AD ATLAP 1. ANYAG-/ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS 1.1 Ytong vékonyágyazatú falazóhabarcs 1.2 Regisztrációs száma:okbi/821/2001 1.3 Az anyagok/készítmények felhasználása: Épületek pórusbeton falazatainak vékonyágyazatú

Részletesebben

Biztonsági adatlap 44/2000 EÜM (XII. 27.) szerint

Biztonsági adatlap 44/2000 EÜM (XII. 27.) szerint oldalszám: 1/5 * 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Anyag/készítmény használata Készhabarcs Gyártó/szállító: MC-Bauchemie Kft. Epitöanyagiparl és

Részletesebben

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Felülvizsgálat dátuma: 2007.12.21. Verzió: 3 Oldal: 1/5

BIZTONSÁGI ADATLAP. Felülvizsgálat dátuma: 2007.12.21. Verzió: 3 Oldal: 1/5 Felülvizsgálat dátuma: 2007.12.21. Verzió: 3 Oldal: 1/5 1. Készítmény és a Társaság/ Vállalat azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Gyártó, szállító cég: Importáló cég: Cím: Telefon:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE:

BIZTONSÁGI ADATLAP. LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: BIZTONSÁGI ADATLAP LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: A készítmény típusa: rágcsálóirtó csalétek A készítmény megnevezése: LANIRAT rágcsálóirtószer Gyártó és forgalmazó: METATOX Peszticid Gyártó

Részletesebben

BIZTO SÁGI ADATLAP. Effect hangyairtó csalétek

BIZTO SÁGI ADATLAP. Effect hangyairtó csalétek 1. A KÉSZÍTMÉ Y ÉS A CÉGEK AZO OSÍTÓ ADATAI 1.1 A készítmény kereskedelmi neve: 1.2 A készítmény felhasználása rovarirtó szer 1.3 Gyártó neve, címe: U ICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, Vrhnika tel.: +386 (01)

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. SILKY Univerzális tisztítószer

BIZTONSÁGI ADATLAP. SILKY Univerzális tisztítószer BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2014. 01.05 1. A készítmény neve SILKY Univerzális tisztítószer Forgalmazó: Satin Silk Kft. 9012 Győr, Csanakhegyi u. 13/b. TEL/FAX.: 96/447-808 Email Cím: iroda@satin-silk.hu

Részletesebben