BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint NPK 9:25:25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint NPK 9:25:25"

Átírás

1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: NPК 9:25:25 Az azonosítás egyéb eszközei: Műtrágya Oldal: 1 / Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Felhasználások: Ellenjavallt felhasználás: Ipari elosztás. Ipari felhasználás, keverék műtrágya előállítás. Felhasználás a mezőgazdaságokban, tápanyag utánpótlás. Nincs adat 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó neve: Címe: Telefon száma: címe: Forgalmazó neve: Címe: Telefon száma: A biztonsági adatlapért felelős címe: REACH egyedüli képviselő neve: Címe: Telefonszáma: Nemzeti kapcsolattartó címe telefonszáma: 1.4 Sürgősségi telefonszám: Sürgősségi telefonszám: (feltüntetve az elérhetőség idejét is) OJSC PhosAgro-Cherepovets Russia, , Severnoye Shosse str., 75, Cherepovets, Vologda Region Tel +7 (8202) , Fax +7 (8202) Pirexim Kft Budakeszi, Arany J. u. 16/6. Tel: Fax: PHOSINT LIMITED 21 Vasili Michailidi 3026 Limassol, Cyprus Tel , Fax Nem áll rendelkezésre 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel: , (Ingyenesen hívható zöld szám) Hívható: 0-24 óráig A rendelkezésre álló adatok meggyőzőek, de nem elegendőek az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályba soroláshoz. A rendelkezésre álló adatok meggyőzőek, de nem elegendőek a keverék 1999/45/EK irányelv szerinti besoroláshoz. 2.2 Címkézési elemek: Nem alkalmazandó. 2.3 Egyéb veszélyek: PBT/vPvB besorolás: Fizikai veszélyek: Egészségügyi veszélyek: A termék nem felel meg a PBT és a vpvb kritériumoknak az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete értelmében Nincs adat. Levegőben lévő magas porkoncentráció esetén irritálhatja az orrt és felső légutakat. Tünetei: torokfájás, köhögés. Ennek elkerülése érdekében a munkahelyeken megfelelő szellőzést kell biztosítani és a kezelési előírásokat be kell tartani.

2 Környezeti veszélyek: Egyéb veszélyek: Melegítés hatására, 155 o C bomlási hőmérséklet felett, mérgező gázok (ammónia, nitrogén-oxidok) juthatnak a környezetbe. A kezelési előírások megszegése környezet szennyezést okozhat. Nincs adat. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1 Anyagok A REACH rendelet szerint a termék nem anyag. 3.2 Keverékek: Veszélyes összetevők: EK szám / CAS szám / / / / / Egyéb információ: REACH szerinti regisztrációs szám ХХХХ ХХХХ Nem regisztráció köteles anyag ХХХХ ХХХХ Tömeg % Név Ammónium-dihidrogénortofoszfát (MAP) Diammónium-hidrogénortofoszfát (DAP) 67/548/EGK rendelet szerinti osztályba sorolás 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályba sorolás Nem osztályozott Nem osztályozott Nem osztályozott Nem osztályozott Kálium-klorid Nem osztályozott Nem osztályozott 8-10 < 0,004 Ammónium-szulfát (Diammónium-szulfát) Hidrogénezett faggyú alkil-aminok Nem osztályozott Nem osztályozott Xn; Xi; R37/38 R41 R48/22 Az R és H mondatok teljes szövege: lásd a 16. SZAKASZ-t. 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 4.1 Elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános információ: Szembejutás esetén: Bőrrel érintkezés esetén: Lenyelés esetén: Belégzés esetén: Figyelmeztetés az orvos részére: 4.2 Legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások Belégzés esetén: Szembejutás esetén: Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3 H335 STOT RE 2 H373 Figyelmeztetés, hogy melegítés hatására, 155 o C bomlási hőmérséklet felett, mérgező gázok képződnek (ammónia, nitrogén-oxidok). Legalább 15 percen keresztül öblítés bő vízzel. Ha a tünetek nem szűnnek, kérjen orvosi segítséget A bőrt szappanos vízzel azonnal le kell mosni. A szennyezett ruházatot és cipőt le kell vetni, és újra felvétel előtt ki kell mosni. Öblítse ki a száját és igyon sok vizet. Hánytatni csak akkor lehet, ha az érintett személy teljesen öntudatánál van. Ha szükséges, kérjen orvosi segítséget. Nagyobb mennyiségű por belégzése esetén, az érintett személyt friss levegőre kell vinni. Ha a tünetek nem szűnnek, orvosi segítséget kell kérni. Tűz vagy hőbomlás esetén képződő gázok ammóniát tartalmaznak, melyek irritáló és maró hatást fejthetnek ki a légutakra. A tüdőre gyakorolt hatások késleltetve is jelentkezhetnek. Torokkaparás, köhögés. Szem irritáció. Oldal: 2 / 14

3 Lenyelés esetén: Általános gyengeség, fejfájás, émelygés, hányás, hasi fájdalom, hasmenés. 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Nincs különleges adat. Lásd 4.1. pont alatt leírtakat. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1 Oltó anyag Megfelelő oltóanyag: Nem megfelelő oltóanyag: Víz, hab, szén-dioxid, száraz por. Nem ismert. 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek A termék nem tűzveszélyes. Melegítés hatására, 155 o C bomlási hőmérséklet felett, mérgező gázok (ammónia, nitrogén-, foszfor- és kén-oxidok) juthatnak a környezetbe. A mérgező füstöt nem szabad belélegezni. Tűzoltásnál a szélirányt is figyelembe kell venni. 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat A tűzoltóknak a szabványnak megfelelő védő felszerelést kell viselni, beleértve a lángálló ruházatot, védősisakot arcvédővel, kesztyűt, gumicsizmát és zárt térben külső levegőtől függetlenített légzőkészüléket, SCBA. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Általános intézkedések: Az illetéktelen személyeket tartsa távol a kifolyástól, szivárgástól a szélirányt is figyelembe véve Nem sürgősségi ellátók esetében: Ellenőrizzék a levegő NPK por koncentrációját. Viseljék a 8. SZAKASZ-ban ajánlott egyéni védőeszközt Sürgősségi ellátók esetében Viseljék a 8. Szakaszban ajánlott egyéni védőeszközt. 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: A termék és a belőle származó hulladék csatornába, vízelvezetőbe vagy élővízbe jutását meg kell akadályozni. 6.3 A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Szüntesse meg a szivárgást, kifolyást, ha az biztonságosan megtehető. Nagy kifolyásnál: víz közelében, gátépítéssel akadályozza meg a vízszennyeződést. Gyűjtse össze a kifolyt NPK-t (seprűvel és/vagy lapáttal), helyezze azt megfelelő tartályokba. A felhasználásra alkalmatlan terméket a későbbiekben ártalmatlanítsa a 13. Szakaszban leírtak szerint. Takarítás: Az érintett területet alaposan mossa fel vízzel. A mosóvizet szennyvíz tisztítóba engedje. A termék kezelése után, mindig kezet kell mosni. 6.4 Hivatkozás más szakaszokra: Lásd még: 1, 8 és 13 Szakaszokat. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Óvintézkedések: Tűz és robbanásvédelmi előírások: Környezetvédelemre vonatkozó előírások: Porképződés esetén biztosítson megfelelő szellőzést. Kerülje a túlzott porképződést. Nincs szükség különleges intézkedésekre. A termék nem tűzveszélyes. Óvni kell a hőtől. A termék és a belőle származó hulladék csatornába, vízelvezetőbe vagy élővízbe jutását meg kell akadályozni. Amennyiben környezetszennyeződéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot. Oldal: 3 / 14

4 Foglalkozási higiéniára vonatkozó előírások: A 8. szakaszban leírt egyéni védőeszközöket viselni kell. Kerülni kell a szemmel, bőrrel való érintkezést Kezelés után a kezet és a termékkel érintett bőrfelületet szappanos vízzel mindig le kell mosni. Tilos a termék porát belélegezni. 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Műszaki intézkedések / Tárolási feltételek Csomagoló anyag Összeférhetetlen termékek: A csomagolt vagy ömlesztett NPK-t zárt tárolótérben légköri csapadéktól és nevességtől védve kell tárolni. A raktárakat és munkahelyeket megfelelő szellőzéssel kell ellátni. A raktározott termék mennyisége nem korlátozott. Tárolás háztartásokban: Száraz, hűvös, gyermekek, házi állatok számára elérhetetlen helyen tárolandó. Műanyag (PP, PE) Tartsa távol: lúgoktól és erős savaktól. Lásd még pontot. 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Az adagolás és alkalmazás függ a talaj típusától és az ott található növényzettől. Az agrokémiai szolgáltatók ajánlásait kell betartani. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1 Ellenőrzési paraméterek: Foglakozási levegős expozíciós határértékek: A termékre vonatkozóan nincs meghatározva. Biológiai határérték: Nincs adat. DNEL-ek: (Biztonságos, származtatott hatásmentes szint (emberi egészség tekintetében)) Összetevők: MAP (CAS: ), DAP ( ) Munkavállalók Fogyasztók Expozíciós út Akut helyi hatások Krónikus szisztémás hatások Bőrön át Nincs adat 34,7 mg/kg tt/nap Belégzéssel Nincs adat 6,1 mg/m³ Bőrön át Nincs adat 20,8 mg/kg tt/nap Belégzéssel Nincs adat 1,8 mg/m³ Szájon át Nincs adat 2,1 mg/kg tt/nap Összetevő: Diammónium-szulfát (CAS: ) Munkavállalók Fogyasztók Expozíciós út Akut helyi hatások Krónikus szisztémás hatások Bőrön át Nincs adat mg/kg tt/nap Belégzéssel Nincs adat mg/m³ Bőrön át Nincs adat 12,8 mg/kg tt/nap Belégzéssel Nincs adat mg/m³ Szájon át Nincs adat 6,4 mg/kg tt/nap PNEC-ek: (Biztonságos, becsült hatásmentes koncentráció (környezet esetében)) Összetevők: MAP (CAS: ), DAP ( ) Környezetvédelmi cél Édesvíz Tengervíz Víz (szakaszos kibocsátás esetén) PNEC 1,7 mg/i 0,17 mg/i 17 mg/i Oldal: 4 / 14

5 Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben Összetevő: Diammónium-szulfát (CAS: ) Talaj (mezőgazdasági) Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben 8.2 Az expozíció ellenőrzése Megfelelő műszaki ellenőrzés: Környezeti expozíció ellenőrzése: 10 mg/i 62.6 mg/kg (talaj száraz tömegre vonatkoztatva) 16,18 mg/i A raktárakat és munkahelyeket megfelelő szellőzéssel kell ellátni. Az egyéni védőeszközöket, folyóvizet és zuhanyzót kell biztosítani a munkahelyeen.. Por kibocsátás ellenőrzése Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök: Légutak védelme: Kézvédelem: Szem-/arcvédelem: Bőr-/ testvédelem Higiéniai intézkedések: Por képződés esetén viseljen az EN szabványnak megfelelő porvédő maszkot. Viseljen gumikesztyűt. Viseljen védő szemüveget Viseljen gyapjú vagy pamut védőruhát, át nem eresztő gumicipőt vagy bőr bakancsot. Nincs különleges előírás. Lásd még 7.1. pontot. A 8. szakasz alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények között, szakszerűen végzett tevékenységre és rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni. 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ: a) Külső jellemzők szilárd granulátum Méret: 1 mm alatt: maximum 3 %; 1-6 mm-ig minimum 95 %; 6 mm alatt 100 %. b) Szag szagtalan vagy jellegzetes szagú c) Szag küszöbérték Nincs adat. d) ph-érték (5 %-os oldat) 5,5-6,0 e) Olvadáspont 155 o C (1013 hpa nyomáson) f) Kezdeti forráspont és forráspont tartomány g) Lobbanáspont Nem alkalmazható. h) Párolgási sebesség Nem alkalmazható. i) j) Tűzveszélyesség: (szilárd, gázhalmazállapot) Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok Nem határozható meg. (A forráspont elérése előtt bomlik) Nem tűzveszélyes. Nem tűzveszélyes. k) Gőznyomás 0,00147 Pa 20 C-on l) Gőzsűrűség Nem alkalmazható. m ) Relatív sűrűség 1,62 1,81 20 C-on n) Oldékonyság vízben >100 g/l 20 C-on o) Megoszlási hányados n-octanol/víz Nem alkalmazható. Oldal: 5 / 14

6 p) Öngyulladási hőmérséklet: q) Bomlási hőmérséklet: >155 C 1013 hpa-on r) Viszkozitás Nem alkalmazható s) Robbanásveszélyes tulajdonságok Szobahőmérséklet és olvadáspontja közötti hőmérsékleten, nem öngyulladó, mivel oxigénnel reagáló csoportokat nem tartalmaz. Nem robbanásveszélyes t) Oxidáló tulajdonságok Nem rendelkezik oxidáló tulajdonsággal. 9.2 Egyéb információk Nincs adat. 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 10.1 Reakciókészség: Savakkal és lúgokkal reagál Kémiai stabilitás: Az előírt kezelési és tárolási körülmények között stabil Veszélyes reakciók lehetősége: Veszélyes reakciók nem ismertek Kerülendő körülmények: Nedvesség. Magas hőmérséklet. (155 o C felett bomlik) 10.5 Nem összeférhető anyagok: 10.6 Veszélyes bomlástermékek: 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Anyagok: Nem alkalmazható Keverékek Magnézium, erős savak, bázisok /lúgok. Lúgokkal reagálva, az anyag bomlásával egyidejűleg, ammónia szabadul fel. Erős savak hatására anyag bomlásával egyidejűleg, foszforsav szabadul fel Az előírt kezelési és tárolási körülmények között nem bomlik. Lásd még 5.2. és pontokat. Az NPK műtrágyára vonatkozó toxikológiai vizsgálatok nem állnak rendelkezésre.. Az összetevőkre Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (MAP) (CAS: ), Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (DAP) ( ) Diammónium-szulfát (CAS: ) vonatkozó toxikológiai adatok a következők: Nincs besorolva. A rendelkezésre álló adatok alapján az Akut toxicitás osztályozás kritériumai nem teljesülnek. MAP, DAP LD50: >2000 mg/kg tt patkány (Sprague-Dawley) hím/nőstény Vizsgálati módszer: OECD 425 Szájon át LD50: 4250 mg/kg tt patkány (Gassner) hím/nőstény Vizsgálati módszer: OECD 401 MAP, DAP LC50: >5000 mg/m 3 levegő patkány (Crl:WI(Han)) hím/nőstény Belégzéssel Vizsgálati módszer: OECD 403 LC50: 1000 mg/m 3 levegő patkány MAP, DAP LD50: >5000 mg/kg tt patkány (Sprague-Dawley) hím/nőstény Vizsgálati módszer: OECD 402 Bőrön át LD50: 2000 mg/kg tt patkány és egér hím/nőstény Vizsgálati módszer: OECD 434 Akutt toxicitás, humán adatok Irritáció: Nincs adat. Nincs besorolva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Oldal: 6 / 14

7 Bőr: Szem: Maró hatás: Szenzibilizáció: Bőr Légzőszervi rendszer Ismételt dózisú toxicitás: Szájon át Belélegzéssel Rákkeltő hatás: Mutagenitás: Ames-teszt (bakteriális reverz mutációs vizsgálat) (gén mutáció) Egér-limfóma sejteken (L5178Y) vizsgálati teszt Emlős abberációs kromoszóma teszt Reprodukciót károsító tulajdonság: Termékenységre vonatkozó vizsgálat Fejlődési toxicitásra vonakozó vizsgálat Egészségügyi hatások: Egyéb információk: Nincs adat. MAP, DAP, nem irritáló - nyúl (Vienna White) Vizsgálati módszer: OECD 404 MAP, DAP, nem irritáló - nyúl (Vienna White) Vizsgálati módszer: OECD 405 Nincs besorolva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Nincs besorolva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. MAP, DAP: nem szenzibilizáló - egér (CBA) nőstény Vizsgálati módszer: OECD 429 nem szenzibilizáló - tengeri malac (Pirbright-White) nőstény EPA 540/ Nincs adat. Nincs besorolva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. MAP, DAP: NOAEL: 250 mg/kg tt/nap (szubakut; patkány) NOAEL: 256 mg/kg tt/nap (krónikus; patkány) NOAEC: 300 mg/m³ (szubakut; patkány) A REACH rendelet X. Mellékletének 2. oszlopában leírtak alapján nem szükséges a rákkeltő hatás vizsgálata, mivel a MAP, DAP, Diammónium-szulfát genotoxikus hatással nem rendelkezik. Nincs besorolva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. MAP, DAP, Diammónium-szulfát esetében: Vizsgálati eredmény: Negativ Vizsgálati módszer: OECD 471 MAP, DAP: Vizsgálati eredmény: Negativ Vizsgálati módszer: OECD 476 MAP, DAP, Diammónium-szulfát esetében: Vizsgálati eredmény: Negativ Vizsgálati módszer: OECD 473 Nincs besorolva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. MAP, DAP, Diammónium-szulfát esetében: NOAEL (P és F): 1500 mg/kg tt/nap (az adott dózis) patkány (Sprague-Dawley) hím /nőstény Vizsgálati módszer: OECD 422 MAP, DAP: NOAEL (fejlődési toxicitás): 1500 mg/kg tt/nap (az adott dózis) patkány (Sprague-Dawley) Vizsgálati módszer: OECD 422 Egér (ICR) - NOAEL (anyai toxicitás):> 2800 mg / kg tt / nap (adott dózis), NOAEL (teratogenitás):> 2800 mg /kg tt / nap (adott dózis), NOAEL (embrió-/ fetotoxicitás):> 2800 mg /kg tt/ nap (adott dózis) Lehetséges egészségügyi hatások/tünetek, lásd még a 4.2 pontot. Oldal: 7 / 14

8 12. SZAKASZ: Ökológiai információk 12.1 Toxicitás: Az NPK műtrágyára vonatkozó toxikológiai vizsgálatok nem állnak rendelkezésre.. Az összetevőkre Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (MAP) (CAS: ), Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (DAP) ( ) Diammónium-szulfát (CAS: ) vonatkozó toxikológiai adatok a következők: Akut (rövid távú) vízi toxicitási veszély halak esetében Hosszú távú vízi toxicitási veszély halak esetében Rövid távú vízi toxicitási veszély gerinctelenek esetében Hosszú távú vízi toxicitási veszély gerinctelenek esetében Algák és vízi növények Üledékben élő szervezetekre MAP: LC50 édesvízi hal (96 óra): > 85,9 mg/l (Oncorhynchus mykiss) Vizsgálati módszer: OECD 203 DAP: LC50 édesvízi hal (96 óra): 1700 mg/l (Cirrhinus mrigala/l.rohita) Szabványos víz- és szennyvíz vizsgálati módszerek (APHA-1985) LC50 (96 óra): 53 mg/l (Oncorhynchus mykiss) Vizsgálati módszer: Nem meghatározott LC50 (96 óra): 57.2 mg/l (Prosopium williamsoni) Vizsgálati módszer: Nem meghatározott Nincs adat. CSR alapján további toxicitási vizsgálat nem szükséges. A MAP, DAP és egyéb foszfátok esetében a mérgező hatás kicsi. EC10 (30 nap): 5.29 mg / l (Lepomis macrochirus) Vizsgálati módszer: Nem meghatározott EC50/LC50 édesvízi gerinctelenek: 1790mg/l (Daphnia carinata) Szabványos víz- és szennyvíz vizsgálati módszerek (14. ed., American Public Health Association, New York (1975) EC50 (48 óra): 121,7 mg / l (Ceriodaphnia acanthine) Vizsgálati módszer: Nem meghatározott EC50 (48 ó): 169 mg / l (Daphnia magna) (mobilitásgátlás teszt) Vizsgálati módszer: Nem meghatározott Nincs adat. CSR alapján további toxicitási vizsgálat nem szükséges. A MAP, DAP és egyéb foszfátok esetében a mérgező hatás kicsi. EC10 (10 hetes): 3.12 mg /l (Hyalella Azteca) (reprodukciós teszt) Vizsgálati módszer: Nem meghatározott EC50/LC50 édesvízi algára: >100 mg/l EC10/LC10 vagy NOEC édesvízi algára: 100 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata (régebbi neve: Selenastrum capricornutum)) Vizsgálati módszer: OECD 201 EC50 (18 nap): 2700 mg/l (Chlorella vulgaris) Vizsgálati módszer: sejt számolás alapján EC50 (5 nap): kb mg/l (Chlorella vulgaris) Nincs adat. CSR alapján további toxicitási vizsgálat nem szükséges. A MAP, DAP és egyéb foszfátok esetében a mérgező hatás kicsi. EC10 (10 hét): 3,12 mg/l (Hyalella azteca) Vizsgálati módszer: reprodukció alapján EC10 (10 hét): 0,66 mg/l (Chlorella vulgaris) Vizsgálati módszer: reprodukció alapján Oldal: 8 / 14

9 Egyéb vízi szervezetekre Talajlakó makroorganizmusok ízeltlábúak kivételével Szárazföldi ízeltlábúak Szárazföldi növények Talajlakó mikroorganizmusok Mikrobiológiai aktivitás szennyvíz kezelő rendszerekben: toxicitási veszély mikroorganizmusok esetében 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság: Abiotikus lebomlás Biotikus lebomlás 12.3 Bioakkumulációs képesség: - Nem áll rendelkezésre információ. Nincs adat. CSR alapján további toxicitási vizsgálat nem szükséges. A MAP, DAP és egyéb foszfátok esetében a mérgező hatás kicsi. LC50 (14 nap): kb. 201 mg/kg talaj száraz tömegre vonatkoztatva, (Eisenia fetida (gyűrűsférgek)) Vizsgálati módszer: halálozás alapján Nincs adat. CSR alapján további toxicitási vizsgálat nem szükséges. A MAP, DAP és egyéb foszfátok esetében a mérgező hatás kicsi. Nem áll rendelkezésre információ Nincs adat. CSR alapján további toxicitási vizsgálat nem szükséges. A MAP, DAP és egyéb foszfátok esetében a mérgező hatás kicsi. Allium cepa: LOEC (84 nap): 1880 mg/kg talaj száraz tömegre vonatkoztatva. Vizsgálati módszer: növekedés alapján Allium cepa: NOEC (84 nap): 626 mg/kg talaj száraz tömegre vonatkoztatva, Vizsgálati módszer: növekedés alapján Avena sterilis: LOEC (21 nap): 5000 mg/l Vizsgálati módszer: csírázás alapján Nincs adat. CSR alapján további toxicitási vizsgálat nem szükséges. A MAP, DAP és egyéb foszfátok esetében a mérgező hatás kicsi. Nem áll rendelkezésre információ EC50/LC50 vízi mikroorganizmusokra: >100 mg/l EC10/LC10 vagy NOEC vízi mikroorganizmusokra: 100 mg/l Aktív iszap - túlnyomó részt háztartási szennyvíz esetében Vizsgálati módszer: OECD 209 Nem áll rendelkezésre információ Nem alkalmazható. Szennyvíz tisztító telepeken: Az ammónia anaerob átalakulásánál, a baktériumok egy csoportja az ammóniát nitritté oxidálja, míg egy másik csoportja a nitritet nitráttá oxidálja. Szennyvíztisztító üzemben, 20 o C-on az átlagos biológiai lebomlás mértéke 52 g N/kg oldott szilárd anyag/nap. Az összetevők bioakkumulációs képessége alacsony, az anyagok tulajdonságai alapján, nem várható bioakkumuláció Talajban való mobilitás: A keverék összetevői jó vízoldhatóságának és ionos jellegének köszönhetően, nem várható a talajban adszorpció és nem párolog el a talajból. A talajban nitrifikációs és denitrifikációs folyamatok előfordulnak, mint a másodlagos szennyvízkezelési eljárásokban A PBT és a vpvb-értékelés eredményei: Az 1907/2006 (EK) rendelet XIII. melléklete szerint PBT és vpvb anyagként nem azonosítható, mivel ezt a mellékletet szervetlen anyagra nem kell alkalmazni. Oldal: 9 / 14

10 12.6 Egyéb káros hatások: Nincs adat. 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok A anyag maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendeletben, a 72/2013 (VIII. 27) VM. rendeletben és a évi CLXXXV. törvény a hulladékról és vonatkozó rendeleteiben foglaltak szerint történjen Hulladékkezelési módszerek: EWC kód Termék/csomagolóanyag ártalmatlanítás Szennyvíztisztítás 14. SZAKASZ: Szállítási információk közelebbről meg nem határozott hulladék (nitrogénvegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint nitrogénvegyületekkel végzett kémiai műveletekből és műtrágyagyártásból származó hulladék) Az érvényben lévő utasításoknak megfelelően. Lásd 6.3 pont. Szállítási szempontból nem minősül veszélyes szállítmánynak UN szám: Nincs adat 14.2 ENSZ szerinti helyes szállítási elnevezés: Nincs adat 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nincs adat 14.4 Csomagolási csoport: Nincs adat 14.5 Környezeti veszélyek: Nincs adat 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nincs adat 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: Műtrágya - Nitrát tartalom nélkül 1907/2006/EK (REACH) rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 453/2010/EU rendelet (REACH II. melléklet módosítása a biztonsági adatlapok tartalmi követelményeiről) 1272/2008/EK (CLP) rendelet anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 2003/2003/EK rendelet és módosításai a műtrágyákról évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, és vonatkozó rendeletei: 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet munkahelyek kémiai biztonságáról 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagokról Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és 72/2013 (VIII. 27) VM. rendelet évi CLXXXV. törvény a hulladékról és vonatkozó rendeletei és módosításai Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet Munkavédelemre vonatkozó előírások: évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei. 26/2000 (IX.30) EüM rendelet, foglalkozási eredetű rákkeltő anyagokról. Oldal: 10 / 14

11 Egyéb dokumentumok Felhasználások engedélyezése és/vagy korlátozása: 15.2 Kémia biztonsági értékelés (CSA): 16. SZAKASZ: Egyéb információk Oldal: 11 / 14 Európai Műtrágyagyártók Szövetsége (EFMA) útmutatói (2007. április és április) REACH rendelet XVII. melléklet (korlátozás): nincs rajta REACH rendelet XIV. melléklet (engedélyezés): nincs rajta REACH jelölt lista: nincs rajta 2037/2000/EK rendelet (ózonréteget lebontó anyag): nincs rajta 850/2004/EK rendelet (környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok): nincs rajta 689/2008/EK rendelet (PIC) veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról: nincs rajta 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (SEVESO): nincs rajta Az Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (MAP) (CAS: ), Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (DAP) ( ) és diammónium-szulfát (CAS: ) anyagokra vonatkozóan kémiai biztonsági értékelés készült az expozíciós forgatókönyv részeként (2010). Mivel ezek az anyagok nem veszélyesek, a kémiai biztonsági jelentés és a kockázatcsökkentési intézkedések alkalmazására és ajánlására vonatkozó kötelezettség a REACH rendelet 14. cikke alapján nem szükséges. Expozíciós forgatókönyvek készítése nem kötelező. A keverékre vonatkozóan kémiai biztonsági értékelés nem készült. Ez az információ jelenlegi ismereteinken alapul. A biztonsági adatlap az adott termék tekintetében került összeállításra, és kizárólag arra vonatkozik. Biztonsági adatlap felülvizsgálatakor változott: Az adatlap minden szakasza felül vizsgálatra került, az érvényben lévő REACH és CLP rendeleteknek megfelelően. A fordításnál, a vonatkozó magyar jogszabályokkal lett kiegészítve. Rövidítések: CMR DNEL EC10 EC50 EFMA LC10 LC 50 LD 50 NOAEL NOAEC NPK PBT PE PNEC PP vpvb Rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító anyag Biztonságos, származtatott hatásmentes szint (emberi egészség tekintetében) Toxikológiai vagy ökotoxikológiai teszteléskor 10 %-os gátlást okozó koncentráció Toxikológiai vagy ökotoxikológiai teszteléskor 50 %-os gátlást okozó koncentráció Európai Műtrágyagyártók Szövetsége A vizsgált anyag által meghatározott időintervallumon belül 10 %-ban halált okozó koncentráció A vizsgált anyag által meghatározott időintervallumon belül 50 %-ban halált okozó koncentráció A vizsgált anyag által, meghatározott időintervallumon belül, 50%-ban halált okozó dózis. Legnagyobb, káros hatással még nem rendelkező dózis Az a legnagyobb koncentráció, amely még nem okoz megfigyelhető káros hatást. Nitrogén-foszfor-kálium tartalmú műtrágya granulátum Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyag Polietilén Biztonságos, becsült hatásmentes koncentráció (környezet esetében) Polipropilén Nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív Szakirodalmi hivatkozások: 1 Kémiai biztonsági jelentés Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (MAP) (Consortium FARM, Vezető Regisztráló - Prayon) 2 Kémiai biztonsági jelentés Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (DAP) (Consortium FARM, Vezető Regisztráló- FERTIBERIA, S.A)

12 3 Kémiai biztonsági jelentés (Diammónium-szulfát) (AS) (Consortium FARM, Vezető Regisztráló- BASF SE) 4 EFMA Ajánlások ECHA honlap; Osztályozási és címkézési jegyzék. Keverékek osztályozásának módszere: Az osztályozás az aktuális EK-listáknak felel meg, a szakirodalmi adatokkal kiegészítve. Vonatkozó H és R mondatok teljes szövege, ha az a 2-15 szakaszban nem szerepel, valamint címkézési elemek: R mondatok: R 37/38 Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat R 48/22 Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos H mondatok H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. Képzésre vonatkozó tanácsok: Munkavédelmi oktatás keretében általános vegyianyag-kezelési oktatás. Elsősegély-nyújtó tanfolyam. esds-sel kapcsolatos információ Angol változat készült: Változatszám: 2.1 Magyar változat készült: Változatszám: 1/Hu Melléklet: Összetevők azonosított felhasználásai Oldal: 12 / 14

13 Kivonat: az 1. sz. mellékletből Anyag neve: Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (MAP) (CAS: ) Azonosított felhasználások (AF): Szilárd műtrágyák Foglalkozásszerű felhasználások: AF AF megszáma nevezése 18 Szilárd NPK/PK műtrágya: Műtrágyázás felszínre szórással vagy beágyazással mező- és/vagy erdőgazdasági területen, műtrágyázás parkokban, közterületeken, sport- és/vagy golf pályákon Anyag Felhasználási leírók felhaszn. Keverékben Eljárás kategóriák (PROC): PROC 8a: A vegyi anyagok mozgatása hajóból, illetve nagy tartályból, illetve ezekbe, nem e célra kialakított létesítményekben PROC 9: A vegyi anyagok mozgatása kis konténerekbe (e célra kialakított töltési vonalon) PROC 19: Kézi keverés, közvetlen kontaktussal (csak személyi védőfelszerelés áll rendelkezésre) PROC 26: Szilárd szervetlen anyagok kezelése környezeti hőmérsékleten Vegyi termékkategória (PC): PC 12: Műtrágyák Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC): ERC 8b: Reaktív anyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri felhasználása ERC 8e: Reaktív anyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri felhasználása Fogyasztói felhasználás 24 Szilárd műtrágyák: Műtrágyázás felszínre szórással házi kertekben Keverékben Vegyi termékkategória (PC): PC 12: Műtrágyák Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC): ERC 8d: Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri felhasználása Kivonat: 2. sz. Mellékletből Anyag neve: Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (DAP) ( ) Azonosított felhasználások (AF): Szilárd műtrágyák Foglalkozásszerű felhasználások AF AF megszáma nevezése 15 Mezőgazdaság: Műtrágyázás felszínre szórással vagy beágyazással mező- és/vagy erdőgazdasági területen, műtrágyázás parkokban, közterületeken, Anyag felhaszn. Felhasználási leírók Eljárás kategóriák (PROC): PROC 5: Szakaszos folyamatokban történő keverés vagy elegyítés (többszakaszos és/vagy jelentős kontakt) PROC 8a: A vegyi anyagok mozgatása hajóból, illetve nagy tartályból, illetve ezekbe, nem e célra kialakított létesítményekben PROC 8b: A vegyi anyagok mozgatása hajóból, illetve nagy tartályból, illetve ezekbe, e célra kialakított létesítményekben PROC 13: Árucikkek kezelése bemártással és öntéssel Vegyi termékkategória (PC): PC 12: Műtrágyák Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC): Oldal: 13 / 14

14 sport- és/vagy golf pályákon Fogyasztói felhasználás ERC 8b: Reaktív anyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri felhasználása ERC 8e: Reaktív anyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri felhasználása Mezőgazdaság: Műtrágyázás felszínre szórással vagy beágyazással mező- és/vagy erdőgazdasági területen, foglalkozásszerű és fogyasztói végfelhasználás Vegyi termékkategória (PC): PC 12: Műtrágyák Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC): ERC 8b: Reaktív anyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri felhasználása ERC 8e: Reaktív anyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri felhasználása Kivonat: 3. sz. Mellékletből Anyag neve: Diammónium-szulfát (CAS: ) Azonosított felhasználások (AF): Szilárd műtrágyák Foglalkozásszerű felhasználások AF AF megszáma nevezése 18 Szilárd NPK/PK műtrágya: Műtrágyázás felszínre szórással vagy beágyazással mező- és/vagy erdőgazdasági területen, műtrágyázás parkokban, közterületeken, sport- és/vagy golf pályákon Anyag Felhasználási leírók felhaszn. Keverékben Eljárás kategóriák (PROC): PROC 8a: A vegyi anyagok mozgatása hajóból, illetve nagy tartályból, illetve ezekbe, nem e célra kialakított létesítményekben PROC 9: A vegyi anyagok mozgatása kis konténerekbe (e célra kialakított töltési vonalon) PROC 19: Kézi keverés, közvetlen kontaktussal (csak személyi védőfelszerelés áll rendelkezésre) PROC 26: Szilárd szervetlen anyagok kezelése környezeti hőmérsékleten Vegyi termékkategória (PC): PC 12: Műtrágyák Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC): ERC 8b: Reaktív anyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri felhasználása ERC 8e: Reaktív anyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri felhasználása Felhasználási ágazat: SU 1: Mezőgazdaság, erdészet, halászat. Fogyasztói felhasználás 24 Szilárd műtrágyák: Műtrágyázás felszínre szórással házi kertekben Keverékben Vegyi termékkategória (PC): PC 12: Műtrágyák Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC): ERC 8d: Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri felhasználása VÉGE Oldal: 14 / 14

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

MESTER Semleges Szilikon Tömítő

MESTER Semleges Szilikon Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Bros hangyairtó csalétek

Bros hangyairtó csalétek : A BIZTONSÁGI ADATLAP Dátum: 15.12.2010 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi megnevezés: Bros hangyairtó csalétek Termék megnevezése: Bros hangyairtó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet. Oldal: 1/5 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás Kereskedelmi megnevezés: A termék típusa: Használat: Cég azonosító: RHEOBOR műtrágya. Mezőgazdasági. Rosier SA Route de Grandmetz 11a, B-7911

Részletesebben

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda 1. szakasz AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék : Feromonos csapda megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.11.10. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Aszkorbinsav Vitamin C, L(+)-Aszkorbinsav,

Részletesebben

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1/5 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 1.1.Termékazonosító: PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 100 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék azonosítása Kereskedelmi megnevezés: ECO Soap A termék száma: #60080 EC-Szám: Nem releváns CAS-Szám: Nem releváns 1.2 Az anyag megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint oldal 1 / 7 BA száma : 76872 Felülvizsgálat ideje: 18.06.2015 Nyomtatás ideje: 23.06.2015 Előző verzió kiadása: 29.09.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Rövidítés: Elektrolyt CDM 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 7 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : SET00023012N Felülvizsgálat ideje: 14.11.2012 Nyomtatás ideje: 05.02.2013 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása Butil tömítoanyag profil alakban Illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Kiwi Express Gyorsfényező Szivacs - Fekete

Kiwi Express Gyorsfényező Szivacs - Fekete 1. szakasz AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT molyirtó kazetta

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT molyirtó kazetta BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT molyirtó kazetta Készítés dátuma: 2015.12.11. 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása Verzió :1 1.1 A keverék azonosítása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Octenisept Nyomtatás dátuma: 2009. 06. 15. Módosítás/revízió: 2009. 11. 10. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 107/2006/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 27/02/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: Felülvizsgálat időpontja: Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: Felülvizsgálat időpontja: Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Kiszerelési egység: 1 l, 1,5 l, 2 l, 5 l, 10 l, 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22.

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22. ENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML szúnyoglárvairtó koncentrátum Kiadás dátuma: 2013.05.22. Verzió: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 200 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MESTER Sokoldalú Átlátszó Ragasztó

MESTER Sokoldalú Átlátszó Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2015/02 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák termékkód NYOGEL 675C

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint TEROSTAT VII 8 MM oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75655 Felülvizsgálat ideje: 10.01.2011 Nyomtatás ideje: 11.01.2011 Termékazonosító: TEROSTAT VII

Részletesebben

4. SZAKASZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Belélegezés A sérültet friss levegőre kell vinni. Bőrrel érintkezés

4. SZAKASZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Belélegezés A sérültet friss levegőre kell vinni. Bőrrel érintkezés KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Terméknév: Sellak 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

MESTER Fix Építési Ragasztó

MESTER Fix Építési Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75612 Felülvizsgálat ideje: 09.09.2010 Nyomtatás ideje: 18.01.2011 Termékazonosító: VALVE GRINDING

Részletesebben

Készítés dátuma 23.09.2011 Nyomtatás Dátuma 23.09.2011 Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Készítés dátuma 23.09.2011 Nyomtatás Dátuma 23.09.2011 Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Anyag-szám : 1180538 Márkanév : 19 64006-D H 64006 MIXING WHITE 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

az 1907/2006/EK rendelet szerint

az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálat: 2011. 03. 29. Oldalszám: 1/5 1. SZAKASZ:Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PREVENT színes autópolírozó zöld 1.2.A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

MESTER Akril kád és PVC tömítő

MESTER Akril kád és PVC tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint TEROSON SE TAPE 10MMX16M known as TEROTAPE 10MMX16M oldal 1 / 7 BA száma : 136534 Felülvizsgálat ideje: 21.10.2014 Nyomtatás ideje: 28.05.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 PRF Booster 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 PRF Booster 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.1.2 Termék kódja Tisztítószer 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

MESTER 1000 C Hőálló Tömítő

MESTER 1000 C Hőálló Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 8 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 2011-04-04 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: FHRK140 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

: esemtan wash lotion

: esemtan wash lotion 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Fájl: BA_asvanyi anyagok Kiállítás dátuma: 2015.10.01. Oldal: 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Ásványi anyagok

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 4_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 4_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Terméknév: Kenőszappan 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint FG629-368 Wet N Black 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve FG629-368 Wet N Black 1.2. Az

Részletesebben

MESTER Karosszéria Akril Tömítő

MESTER Karosszéria Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2013.04.18. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Erbslöh-Kalk Termékkód: 4001x 1.2.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Kiállítás dátuma: 2012.09.19, Utoljára frissítve: 2012.12.06 Oldal: 1/7 1. Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék megnevezése: Microbec - Biológiailag ható

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26573-64 ph Electrode Storage Powder Pillow

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26573-64 ph Electrode Storage Powder Pillow Oldal 1 -tól/-től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: Lenor Relaxed öblítő

: Lenor Relaxed öblítő Kiadás dátuma: 07/11/2011 Feldolgozva: 2016.03.05 Változat: 1.0 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa Kereskedelmi megnevezés Termékkód :

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint Thermal Conductive Insulators (Ti9) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve Thermal Conductive

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.12.18. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termékkód: Kereskedelmi elnevezés: 3102x Hefix 1000 3103x

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. PROTECT szúnyogirtó spirál

BIZTONSÁGI ADATLAP. PROTECT szúnyogirtó spirál BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT szúnyogirtó spirál Készítés dátuma: 2013. 04. 24. Verzió : 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Somat salt oldal 1 / 7 BA száma : 40666 Felülvizsgálat ideje: 18.06.2015 Nyomtatás ideje: 28.06.2015 1.1. Termékazonosító Somat salt 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0 Oldal : 1 / 5 SZAKASZ 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés : Foodmax Grease Clear 2 Képlet : A bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint TEROSON VR 500 known as PLASTILUBE TB 75ml oldal 1 / 6 BA száma : 76984 Felülvizsgálat ideje: 19.06.2015 Nyomtatás ideje: 22.06.2015 Előző verzió kiadása: 22.08.2013

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 25609-15 A-1 Medium MPN Tubes

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 25609-15 A-1 Medium MPN Tubes Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_1038017-1038018

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_1038017-1038018 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 1038018 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Exactaphos S05 / SP210_950219-950043-950044-950097

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Exactaphos S05 / SP210_950219-950043-950044-950097 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : 950043;950044; 950097; 950152; 1005076; 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Kiwi Express Shine gyorsfényező szivacs színtelen Verzió 1.0 Készítés dátuma Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám:

Kiwi Express Shine gyorsfényező szivacs színtelen Verzió 1.0 Készítés dátuma Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint oldal 1 / 6 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : 418094 Felülvizsgálat ideje:2010.12.03 Nyomtatás ideje: 2010.12.03. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

oldal 1/6 Verzió: 8 Felülvizsgálat dátuma: 2013.07.12 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján

oldal 1/6 Verzió: 8 Felülvizsgálat dátuma: 2013.07.12 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján oldal 1/6 Verzió: 8 Felülvizsgálat dátuma: 2013.07.12 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A keverék neve: Ezüst ápoló

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_ Oldal 1 -tól/-től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. REPSOL MOTO TOWN 2T Dátum: Oldalszám:1/5. 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. REPSOL MOTO TOWN 2T Dátum: Oldalszám:1/5. 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása REPSOL MOTO TOWN 2T Dátum: 2013.05.29. Oldalszám:1/5 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: REPSOL MOTO TOWN 2T motorolaj 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B tetűirtó porozószer

BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B tetűirtó porozószer BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B tetűirtó porozószer Készítés dátuma: 2012. 10. 29. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1

Részletesebben

KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Terméknév: Krómoxid zöld (színező pigment) 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

MESTER Erőmester Szerelési Ragasztó

MESTER Erőmester Szerelési Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint Oldalszám 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. CyA-Test_1039744

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. CyA-Test_1039744 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1/4. ZUM bútorápoló. A 1907/2006/ EK rendelet és 453/2010/EK rendelet alapján BIZTONSÁGI ADATLAP

1/4. ZUM bútorápoló. A 1907/2006/ EK rendelet és 453/2010/EK rendelet alapján BIZTONSÁGI ADATLAP Dymol Kft 1/4 2015-05-18 1SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 11Termékazonosító: 12 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi elnevezés: súrolópor 1.2.Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon:Fax: +36/62-242-238 1.3.Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre

Részletesebben

Semmi. Az anyag az 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelel a PBT kritériumoknak : Nem alkalmazható.

Semmi. Az anyag az 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelel a PBT kritériumoknak : Nem alkalmazható. Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével Terméknév BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító

Részletesebben

AMMÓNIUM-SZULFÁT BIZTONSÁGI ADATLAP

AMMÓNIUM-SZULFÁT BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal: 1 / 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve: Ammónium-szulfát CAS szám: 7783-20-2 EK szám: 231-984-1 Index-szám: - OKBI szám: B-001811

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: FROSCH LIQ.SOAP ALOE VERA EF 300ML

: FROSCH LIQ.SOAP ALOE VERA EF 300ML 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64708 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 107/2006/EK, 31. cikk szerint FG6745-31Clarifying Compound 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve FG6745-31Clarifying Compound

Részletesebben

: ERDAL LEATHERLOTION 500ML SO

: ERDAL LEATHERLOTION 500ML SO 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64639 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Pallos Permetezőszer adalékanyag

Biztonsági Adatlap. Pallos Permetezőszer adalékanyag Biztonsági Adatlap. 1. A készítmény neve: Pallos Permetezőszer adalékanyag Gyártó cég neve: Forgalmazó (exportáló) cég neve: 2. Összetétel a) Nitrosol 40 % Ammónium nitrát 30 % Karbamid vizes oldata b)

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. 03.30. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. 03.30. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Szárazkiegyenlítő

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EKrendelet szerint Verzió 5.0 Felülvizsgálat dátuma: 15/05/2015 Felváltja: 4. kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és a 1272/2008 EK rendelet (GHS) szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és a 1272/2008 EK rendelet (GHS) szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és a 1272/2008 EK rendelet (GHS) szerint 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint TIP folyékony szappan Felülvizsgálat: 2013-02-12 Verzió: 01 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

100 x Test sticks hazards <0.1%

100 x Test sticks hazards <0.1% Oldal: 1/5 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 91350 Kereskedelmi megnevezés QUANTOFIX Silver / 100 100 x 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2008. október 28. Felülvizsgálat időpontja: 2014. december 12. Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2008. október 28. Felülvizsgálat időpontja: 2014. december 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termék kód: KF04501 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP CEMOLKER KFT. 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. Kibocsátás dátuma. 1.1 Termékazonosító Termék neve

BIZTONSÁGI ADATLAP CEMOLKER KFT. 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. Kibocsátás dátuma. 1.1 Termékazonosító Termék neve CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 18-jún.-2009 Felülvizsgálat dátuma 2014.12.02. Felülvizsgálási szám 2 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Ioncserélt

Részletesebben

CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. 01-febr.-2010. Kibocsátás dátuma 1.

CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. 01-febr.-2010. Kibocsátás dátuma 1. CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Kálium-dihidrogénfoszfát Cat No. 205920000; 205920025; 205920100; 205925000 Szinonimák

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. PROTECT szúnyogirtó spirál

BIZTONSÁGI ADATLAP. PROTECT szúnyogirtó spirál BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT szúnyogirtó spirál Készítés dátuma: 2015. 09. 16. Verzió : 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK REACH

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK REACH 1/ BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK REACH 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Anyag azonosítása: Növényi szén Szinonim név: Carbo Med. Feket pigment, Növényi szén, E153 Azonosított

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC ILLATOSÍTÓ RÚD. Készítés dátuma: 2012.12.01.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC ILLATOSÍTÓ RÚD. Készítés dátuma: 2012.12.01. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC ILLATOSÍTÓ RÚD Készítés dátuma: 2012.12.01. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben