Fenolvörös gyorsteszter tabletta

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenolvörös gyorsteszter tabletta"

Átírás

1 Kiállítva: A készítmény és a vállalkozás azonosítása BIZTONSÁGI ADATLAP nem veszélyes készítményhez az 1999/45/EK EPT irányelv, az 1907/2006/EK EPT rendelet, a évi XXV. tv., és a 44/2000. (XII.27.) EüM r. és módosításaik szerint Fenolvörös gyorsteszter tabletta A készítmény neve: Fenolvörös gyorsteszter tabletta KN/VTSZ: A készítmény felhasználása: Reagens vízvizsgálathoz uszodai felhasználásra, foglalkozásszerű és lakossági felhasználóknak Az adatlapért felelős személy: Czikó László tel.: ) A forgalomba hozatalért felelős forgalmazó/személy: Kerex Uszoda- és Szabadidőtechnikai Kft Budapest, Budafoki út Polgár Ferenc (8-16 h ) Tel./Fax: (36 1) Kiszerelés 10 db tabletta/levél Cikkszám UVM-22M Sürgősségi telefon: - Kerex Uszoda- és Szabadidőtechnikai Kft Budapest, Budafoki út Tel.: (+36 1) (8-16 h ) - Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel: (+36 1) , ZÖLD SZÁM: (+36 80) (0-24 h ) 2. A veszélyek azonosítása A termék az 1999/45/EK irányelvben meghatározott hagyományos osztályozás számítási módszere szerint nem számít veszélyes készítménynek. Veszélyjel: - R- és S-mondatok: - GHS jelölés: - 3. Összetétel/tájékoztatás az alkotórészekről Összetevő: nem tartozik a veszélyes anyagokra vonatkozó rendeletek hatálya alá Nátrium-klorid CAS-szám: EU szám: Index-szám: 67/548/EGK I. Függelék (29. aktualizálás): - osztályozás, címkézés: közösségi jegyzék/mo: - osztályozás, címkézés: veszélyes anyagok mo-i jegyzéke: - osztályozás, címkézés: biocid - EU/Mo: /BIZOTTSÁG 1451/2007/EK RENDELETE/ Sodium chloride /EINECS/ (Nátrium-klorid) not classified (nincs osztályozva) nem szerepel - nem szerepel - Sodium chloride P.T.: 5 referens tagállam: Portugália 1/6.

2 4. Elsősegélynyújtási intézkedések szinonímák: molekulaképlet: molekulatömeg: 793/93 EGK irányelv prioritási listája: konyhasó, kősó Na + Cl - 58,44 g/mól nem szerepel Általános információk: Mérjük fel a helyzetet, s amennyiben szükséges, hívjunk segítséget, ill. értesítsük az illetékes hatóságokat vagy a kárelhárító szerveket (rendőrség /107/, tűzoltók /105/, mentők /104/, katasztrófavédelem /112/); A termék belégzésekor: A termék bőrre jutásakor: A termék szembe kerülésekor: A termék lenyelésekor: csak olyan intézkedéseket tegyünk, amivel önmagunk vagy mások testi épségét nem veszélyeztetjük, nem idézhetjük elő a baleset/káreset kiterjedését, amire képzettségünk feljogosít és lehetőségünk, eszközünk van; elsősegélynyújtásnál is gondoskodjunk az önvédelemről (ld. 6. és 8. pont!); az illetékteleneket, a segélynyújtásban részt nem vevő vagy védőfelszerelés nélküli személyeket távolítsuk el, ill. tartsuk távol a veszélyövezettől, s tájékoztassuk a veszélyről; lehetőleg mindig a szélirány felőli oldalon tartózkodjunk; a sérültet vigyük ki a veszélyövezetből, helyezzük kényelmes testhelyzetbe, szennyezett ruházatát távolítsuk el, s adjunk rá tiszta ruhát vagy tartsuk melegen (pl. pokróccal betakarva, ill. enyhe dörzsöléssel); eszméletlen sérültnek semmilyen anyagot (pl. víz, gyógyszer) ne adjunk be szájon át; ha megfelelő képzettséggel rendelkezünk, s a sérült nem lélegzik, alkalmazzunk hagyományos újraélesztést, szükség esetén szívmasszázst, egyébként azonnal hívjunk mentőt; sokkos, öntudatlan állapot esetén hagyjuk nyugodtan, mellőzve bárminemű kényszert, majd biztosítsunk pszichológiai kezelést; a sokkos, öntudatlan személyt ne hagyjuk felügyelet nélkül; a helyszínre érkező mentőket, illetékes és kárelhárító hatóságokat tájékoztassuk az eseményekről, a hozzáférhető dokumentumokról és intézkedéseinkről; mindenféle szokatlan tünet vagy panasz esetén forduljunk orvoshoz.; amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a címkét vagy ezt a biztonsági adatlapot. A sérültet vigyük friss levegőre; tartós panasz esetén forduljunk orvoshoz. Az érintett bőrfelületet azonnal mossuk le vízzel és szappannal, majd alaposan öblítsük le. A szemhéjakat szétfeszítve, a sérült, nyitott szemet öblítsük enyhén folyó langyos vízzel min. 10 percig, mialatt a sérült körbe forgatja szemgolyóját. Öblítsük ki vízzel a sérült száját, majd itassunj vele bőven vizet; tartós tünetek esetén forduljunk orvoshoz. Nagyobb mennyiség lenyelésekor előforduló tünetek: rosszullét, hányás, légzési nehézségek. 5. Tűzvédelmi intézkedések Tűzveszélyességi besorolás: Alkalmas tűzoltószerek: Az anyagtól, bomlástermékeitől és a keletkező gázoktól származó veszélyek: Különleges védőfelszerelés tűzoltóknak: További információk: Tűzveszélyességi osztály: E ( Nem tűzveszélyes ). A környezetnek megfelelő valamennyi tűzoltószer. Hevítés vagy tűz esetén mérgező gázok képződnek. Zárt rendszerű légzőkészülék és teljes védőfelszerelés. A környező tűz veszélyes gőzöket szabadít fel; az oltáshoz felhasznált vizet elkülönítve gyűjtsük össze, s ne engedjük a csatornákba jutni; a tűz maradványait és a visszagyűjtött, szennyezett oltóvizet a helyi előírások szerint ártalmatlanítsuk. 2/6.

3 6. Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén Személyi óvintézkedések: Kerüljük a porképződést. Környezetvédelmi óvintézkedés: Akadályozzuk meg a csatornákba, szennyvizekbe, talaj-, felszíni- és élővizekbe jutását. Tisztítás/felitatás: Mechanikusan gyűjtsük össze; biztosítsunk megfelelő szellőzést; a kiszóródott anyag hulladékként való kezelését ld. a 13. pontnál. További információk: Veszélyes anyag felszabadulása nem várható. 7. Kezelés és tárolás: Biztonságos kezelés: Tűz- és robbanásvédelmi óvintézkedések: Raktárhelységgel és tartállyal szembeni követelmények: Együtt tárolási előírások: A vegyszerekkel való munkavégzésre vonatkozó általános szabályokat tartsuk be; a munkahelyeken biztosítsunk megfelelő szellőzést/elszívást; kerüljük a termékkel való közvetlen érintkezést; munkavégzés közben tilos enni, inni és dohányozni; a munkaközi szünetekben és a munka végeztével mossunk kezet. A termék nem tűzveszélyes. Száraz, hűvös helyen, hőtől, gyújtóforrásoktól és közvetlen napfénytől, fényhatástól, nedvességtől és víztől távol, lehetőleg C között tartsuk. Nincs előírva. 8. Az expozíció korlátozása és ellenőrzése/személyi védőfelszerelések A munkahelyek és műszaki berendezések tervezésével kapcsolatos előírások: A 7. pontban leírtakon kívül nincsenek különleges előírások. Expozíciós határértékek: Altalános higiéniai és óvintézkedések: Személyi védőeszközök: Légzésvédelem: Kézvédelem (EN 374): Szemvédelem (EN 166): Bőr- és testvédelem (EN 465): 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok: Halmazállapot: Szilárd, tabletta Szín: Narancssárga Szag: Szagtalan Olvadáspont/-tartomány: 801 C Forráspont: 1461 C Lobbanáspont: Nem alkalmazható Gyúlékonyság (szilárd, gáz): A termék nem gyúlékony. Az adatlap kiadásakor érvényes listák szerint a termékre és összetevőire közösségi szinten vagy Magyarországon nincsenek megállapítva munkahelyi expozíciós határértékek. A vegyszerekkel való munkavégzésre vonatkozó általános szabályokat tartsuk be; élelmiszerektől, egyéb fogyasztási cikkektől és takarmányoktól tartsuk távol; biztosítsuk, hogy a munkavégzés során ne lépjék túl a megadott munkahelyi határértékeket; óvatos, körültekintő munkával kerüljük a termékkel való érintkezést; ha a szemmel vagy a bőrrel való érintkezés lehetősége fennáll, akkor használjuk a jelzett szem- és bőrvédelmi eszkö-zöket; munka közben étkezni, inni és dohányozni tilos; a munkaközi szünetekben és a munka végeztével mossunk kezet; a termékkel szennyezett bárminemű ruhadarabot hala-déktalanul távolítsuk el, s azokat az újbóli használatba vétel előtt - mint veszélyes anyaggal szennyezett munkaruházatot - megfelelően ártalmatlanítsuk ill. tisztítsuk meg (ld. 13. pont!). Füst/por/aeroszol ellen alkalmas légzésvédő rövid ideig tartó expozíció esetén P1 szűrőbetéttel. A kesztyűhasználat után bőrtisztítószereket és bőrkozmetikumokat kell használni. Bőrvédő szerekkel megelőző bőrvédelem ajánlott. Ajánlott védőkesztyű: nitril-gumi, NBR 0,11 mm anyagvastagsággal; a pontos áttörési időt a kesztyű gyártójának kell meghatároznia, s azt utána be kell tartani; áthatolási érték: 6 szint (480 perc). Biztonsági szemüveg. Védő munkaruha. 3/6.

4 Robbanásveszély: A termék nem robbanásveszélyes. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok: Sűrűség: 2,16 g/cm 3 Leülepedett látszólagos sűrűség: ~1140 kg/m 3 Oldódás vízben (20 C): 358 g/l ph (12,8 g/l, 20 C): 5,2 Szerves oldószer tartalom: 0,0% Szárazanyag tartalom: 100,0 % 10. Stabilitás és reakcióképesség: Stabilitás/hőbomlás: Kerülendő anyagok: Veszélyes reakciók: Veszélyes bomlástermékek: A hőbomlás megelőzésére ne hevítsük fel. Alkálifémek, hőt fejlesztő anyagok. Reakció alkálifémekkel. Ld. 5. pont. 11. Toxikológiai információk Heveny mérgezés: Az osztályozást meghatározó LD/LC 50-értékek: Elsődleges ingerlő hatás: Bőrirritáció: Szemirritáció: Szenzibilizáció: Egyéb toxikológiai információ: CAS Nátrium-klorid LD 50 (szájon át, gyerek): 12 mg/kg LD 50 (szájon át, patkány): 3000 mg/kg LD 50 (bőrön át, nyúl): >10000 mg/kg Ideiglenes bőrpír kialakulhat. Irritáló hatás. Szenzibilizáló hatása nem ismeretes. A Veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó EU-irányelvek szerint kiadott aktuális listák alapján, a hagyományos módszer szerint a termék nem számít veszélyes készítménynek. Rendeltetésszerű kezelés és felhasználás esetén a termék ismereteink és tapasztalataink szerint nem jelent semmiféle egészségügyi veszélyt. A vegyszerekkel való munkavégzés általános szabályait be kell tartani. CMR (karcinogén, mutagén, reprodukciós toxicitási) hatások: CAS Nátrium-klorid Baktérium mutagenitás (Ames teszt, IUCLID): negatív. 12. Ökológiai információk Elimináció (perzisztencia és lebomlás): Egyéb információk: A biológiai lebomlás meghatározására alkalmazott eljárások szervetlen anyagokra nem alkalmazhatóak. Ökotoxikus hatás: Vízi toxicitás: CAS Nátrium-klorid EC 50 (Daphnia magna, 48 h): 1000 mg/l LC 50 (Pimephales promelas, 96 h): 7650 mg/l Általános információk: Vízminőségi veszélyességi osztály (Német szabályozás, gyártói besorolás a VwVwS 4. Függelék alapján): 1 /kevéssé veszélyes a vizekre/; hígítatlanul vagy nagyobb mennyiségben ne engedjük a talaj- és ivóvízbe és a csatornába jutni; szennyvizekbe vagy csatornákba nem szabad hígítatlanul vagy semlegesítés nélkül engedni. 13. Ártalmatlanítási útmutató Általános utasítások: Tartsuk be a helyi, nemzeti, hatósági előírásokat; a szermaradékra és a hulladékokra a 4/6.

5 98/2001. (VI. 15.) Korm. r., a csomagolásokra a 94/2002. (V. 5.) Korm. r. figyelembe vételével kell eljárni. 13. Ártalmatlanítási útmutató Hulladékkezelés: Göngyölegkezelés: Kisebb mennyiségben bő vízzel fel kell hígítani, s utána elmesható; nagyobb mennyiségben a hatósági előírások szerint kell ártalmatlanítani; háztartási hulladékkal együtt nem kezelhető; csatornába nem engedhető. A helyi szabályozás szerint kell ártalmatlanítani; ajánlott tisztítószer: víz, szükség esetén tisztítószerekkel együtt. Európai Hulladék Jegyzék (EWC) szám: - a termék szermaradékára javasolt EWC szám, amit a hulladék keletkezési körülményei módosíthatnak, ezért új besorolásra lehet szükség: 16 A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a , vagy tól - a termék felhasználásából keletkező hulladék kezelési adatait a felhasználónak kell meghatároznia az EWC ill. a 16/2001. (VII.18.) KöM r. előírásai alapján, a termék felhasználásának és a hulladék keletkezési körülményeinek figyelembe vételével; - a kiürült, tisztítatlan göngyölegre javasolt EWC szám, amit a hulladék keletkezési körülményei módosíthatnak, ezért új besorolásra lehet szükség: 15 HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat) veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok 14. Szállítási információk Nem tartozik a szállítási szabályozások (ADR/RID-GGVS/E, ADN/ADNR, IMDG, ICAO/IATA) Marine pollutant: No Megjegyzések: az adatlap kiállításakor a fenti szállítási előírások érvényesek, de a szállítási szabályozások 1-2 évente változnak, ezért ha az adatlap kiállításának dátumhoz képest már legalább egy év eltelt, akkor célszerű egyeztetni szállítási biztonsági tanácsadójával. 15. Szabályozási információk A termék az 1999/45/EK irányelvben meghatározott hagyományos osztályozás számítási módszere és a GefStoff V szerint nem számít veszélyes készítménynek, s ezért nem jelölésköteles. Jelölés és címkézés az EU-irányelvek és az évi CLV. tv. előírásai szerint: A termék kereskedelmi neve: Fenolvörös gyorsteszter tabletta Mennyisége: 10 db tabletta/levél Gyártási idő:... Eltartható:. Forgalmazó: Kerex Uszoda- és Szabadidőtechnikai Kft Budapest, Budafoki út Tel.: (36 1) Felhasználási javaslat: Ld. a mellékelt Használati utasítást! 5/6.

6 Hulladékkezelés: Háztartási hulladékkal együtt nem kezelhető; csatornába nem engedhető. Vízminőségi veszélyességi osztály: 1 /kevéssé veszélyes a vizekre/. 15. Szabályozási információk Országspecifikus előírások /HU/: A törvényeket és rendeleteket a mindenkori módosításokkal kell alkalmazni. Kémiai biztonság/reach: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999/45/EK IRÁNYELVE (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS december 18-i 1907/2006/EK RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (az Európai Unió Hivatalos Lapja L 396., december 30. számában megjelent Helyesbítés szerint) Munkavédelem: 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes r. a munkahelyek kémiai biztonságáról évi XCIII. tv. a munkavédelemről és kapcsolódó rendeletek 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes r. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről Tűzvédelem: Környezetvédelem: Hulladékkezelés: 16. Egyéb információk 35/1996. (XII.29.) BM r. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a csatornabírságról a 17/2002.(IV.12.) EüM. r.-tel módosított 37/1996.(X.18.) NM r. a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról 98/2001. (VI.15.) Korm. r. a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól 16/2001. (VII.18.) KöM r. a hulladékok jegyzékéről Források/Rövidítések: GESTIS-Stoffdatenbank GefStoff V Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany) IUCLID International Uniform Chemical Information Database A gyártó i, angol nyelvű biztonsági adatlap (Phenol red Rapid) alapján az adatlapot készítette: Czikó László okl. vegyész, a forgalmazó kémiai biztonsági és ADR szállítási biztonsági tanácsadója ( ). A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak. Kérjük, jelezzék, ha hibát találnak! Kinyomtatás kelte: /6.

HAEMOSOL orvosi műszer- és eszközfertőtlenítőszer

HAEMOSOL orvosi műszer- és eszközfertőtlenítőszer Felülvizsgálat: 2010. 12. 01. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító HAEMOSOL orvosi műszer- és eszközfertőtlenítőszer 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937 dinax@dinax.hu

1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937 dinax@dinax.hu Felülvizsgálva: 2009.12.15. Verzió: 6.5 Oldal: 1/7 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználás: uszodavíz kezelő, klórmentes fertőtlenítőszer,

Részletesebben

CHIRTON légfrissítő aeroszol 300 ml GYÖNGYVIRÁG

CHIRTON légfrissítő aeroszol 300 ml GYÖNGYVIRÁG Biztonsági adatlap Készült a 453/2010/EU Bizottsági rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Felülvizsgálat: 2013.02.07. 3. verzió CHIRTON légfrissítő aeroszol 300 ml GYÖNGYVIRÁG 1.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 8 MESTER Pillanatragasztó Gél

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 8 MESTER Pillanatragasztó Gél (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 8 Verziószám: 2015/1 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. február Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. OPTIMA FORMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

BIZTONSÁGI ADATLAP. OPTIMA FORMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Adatlap száma: OPTIMA - 01 Oldalszám: 1 / 8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MESTER Pillanatragasztó 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és 1272/2008 EK rendelet (CLP-GHS) szerint Verziószám: 1.0

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és 1272/2008 EK rendelet (CLP-GHS) szerint Verziószám: 1.0 1.1. Termékazonosító Termék neve: BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és 1272/2008 EK rendelet (CLP-GHS) szerint Verziószám: 1.0 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA CITROMSAV-MONOHIDRÁT

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: WUXAL Boron Max Termékkód: 23016 Kiszerelés:

Részletesebben

1272/2008 EK rendelet Összetételi R mondatok Osztályozása H mondatok százalék Zsíralkohol(C10) 196823-11-7 polimer Xi 36/38 Bőrirrit. 2.

1272/2008 EK rendelet Összetételi R mondatok Osztályozása H mondatok százalék Zsíralkohol(C10) 196823-11-7 polimer Xi 36/38 Bőrirrit. 2. A ÁNTSZ száma: 12932/1998 A termék bejelentési számai: OKBI: VABO/123/2006 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. Azonosított felhasználás: Tisztítószer

Részletesebben

1.) Szakasz: A keverék és a vállalat azonosítása:

1.) Szakasz: A keverék és a vállalat azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/13 Septoforce BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével és a 453/2010/EU rendelettel A kiállítás kelte: 2001.05.31. 1.) Szakasz: A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KORIT 420 FS Kiszerelés: műanyag kanna

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján A kiállítás kelte: 2009. február 20. * 1. A készítmény és a vállalat azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: Márkanév:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendelet szerint Kiadva 2015. április 12. 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01430/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító PE-PO koromtalanító koncentrátum 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2010.04.10. Aktualizálás kelte: 2013.06.08. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/98 A készítmény bejelentési száma: OKBI -VABO/728/2011 OTH: 4421-5/2011 OÉTI szakv.: 1291/2011 OEK szakv.: 7805/234/2011 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben

1.) Szakasz: A keverék és a vállalat azonosítása:

1.) Szakasz: A keverék és a vállalat azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/14 Desin BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével és a 453/2010/EU rendelettel A kiállítás kelte: 2003.02.03. 1.) Szakasz: A keverék

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadás időpontja: 2011-03-21 Felülvizsgálat dátuma: Változat száma: 1. 1./ A keverék és a vállalkozás azonosítása Termékazonosító A keverék megnevezése:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1/7 VIROCID BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: VIROCID 1.2. Azonosított

Részletesebben

KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Anyagnév: Nátron vízüveg (Nátrium-szilikát vizes oldata) Márkanév:

Részletesebben

OXOL-50 SZILINOLAJ. Felváltott változat kelte:2009.január 6. Felülvizsgálat időpontja: 2013. január 11. Verzió: 3.0

OXOL-50 SZILINOLAJ. Felváltott változat kelte:2009.január 6. Felülvizsgálat időpontja: 2013. január 11. Verzió: 3.0 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: OXOL-50 SZILIKONOLAJ REACH regisztrációs szám: - előregisztrált, várható regisztrálási idő: ld.3.pont 1.1. Felhasználás:

Részletesebben

A nyomtatás kelte 16.02.2011 Felülvizsgálat 28.07.2009

A nyomtatás kelte 16.02.2011 Felülvizsgálat 28.07.2009 oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Cikkszám: 0666 Anyag/készítmény használata Tisztító Gyártó/szállító: Remmers Baustofftechnik

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1/7 Verzió: 3.0-HU BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: DOMA SZANITER TISZTÍTÓ

Részletesebben

1272/2008 EK rendelet Összetételi CAS-szám

1272/2008 EK rendelet Összetételi CAS-szám A ÁNTSZ száma: 12932/98 A készítmény bejelentési száma: OKBI: OKBI -VABO/456/2011 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. Azonosított felhasználás: Tisztítószer

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. (%) Trinátrium-foszfátdodekahidrát* 10101-89-0 231-509-8-100 Xi 36/38 * A gyártó által besorolt anyag.

BIZTONSÁGI ADATLAP. (%) Trinátrium-foszfátdodekahidrát* 10101-89-0 231-509-8-100 Xi 36/38 * A gyártó által besorolt anyag. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Szinonim elnevezések: tercier nátrium-foszfát, trinátrium-ortofoszfát. Termék kód: - REACH regisztrációs szám: - 1.1. Felhasználás

Részletesebben

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.07.25. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.07.25. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve: Ultra Extra erős vízkőoldó

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13307/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. A készítmény és a vállalat / a vállalkozás azonosítása

1. A készítmény és a vállalat / a vállalkozás azonosítása 1. A készítmény és a vállalat / a vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A készítmény neve: MAS SULFIX kén tartalmú műtrágya család CAS szám: Keverékre nem alkalmazható (hatóanyag CAS számok részletesen

Részletesebben