D-KOMBINÁLT-T BIZTONSÁGI ADATLAP. (az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "D-KOMBINÁLT-T BIZTONSÁGI ADATLAP. (az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint)"

Átírás

1 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosítók Kereskedelmi elnevezés: D-KOMBINÁLT-T A keverék/anyag neve: MULTIFUNKCIÓS TABLETTA Egyéb nevek, szinonimák: symclosene; trichloroisocyanuric acid; trichloro-1,3,5-triazinetrion Termékkód/egyedi azonosítók: CAS szám: Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Felhasználási terület: Uszodai vízfertőtlenítő-, pelyhesítő- és algaölő szer 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó, Forgalmazó: Biztonsági adatlap kiállításáért felelős személy: SZEUSZ-D Uszodatechnika KFT 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 24. Tel.: Fax: Honlap: Demeter János Tel.: Származási hely: Kína 1.4 Sürgősségi telefonszám Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat Címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel: +36/80/ (zöld szám), +36/1/ (munkaidőben) 2. A veszély meghatározása 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása EU-jel: N környezeti veszély O égést tápláló, oxidáló Xn ártalmas R-mondatok: 22 Lenyelve ártalmas. 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. 1 / 12. oldal

2 36/37 Szemizgató hatású, izgatja a légutakat. 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 8 Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat. S-mondatok: 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 41 Robbanás vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni. 60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap. 8 Az edényzet szárazon tartandó. Az anyag/keverék környezetre és emberre gyakorolt káros hatásai: Az ember egészségére: Akut egészségügyi hatások: Belélegezve: Ez a termék tabletta kiszerelésű, ezért a belélegzési esély kicsi. Mindazonáltal por formában belélegezve irritálja az orrot, a szájat, a torkot és a tüdőt. Marhatja a légutakat, tüdőödémát idézhet elő, melynek eredményeként szapora légzés, zihálás, fulladás, mellkasi fájdalom és a tüdőfunkció romlása léphet fel. Nagy koncentrációban történő belélegzése permanens tüdőkárosodást okozhat. Bőrre kerülve: A száraz anyag mérsékelt bőrirritációt, a nedves anyag bőrmarást okoz. A száraz anyaggal történő érintkezés a bőr kivörösödését és duzzadását okozza. A nedves anyaggal történő érintkezés komoly irritációt és maró hatást okozhat, mely tünetet a kivörösödés, a duzzadás és a varasodás. Hosszantartó érintkezés permanens károsodást okozhat. Szemmel érintkezve: Maró hatású. A közvetlen kontaktus látásromlást és szaruhártya károsodást okozhat. Lenyelve: Mérsékelten mérgező, maró hatású az emésztő rendszerre. Az irritáció/maró hatás a teljes béltraktust érintheti, beleértve a gyomrot, a beleket, hányingert, hányást, hasmenést, hasi fájdalmakat, vérzést és/vagy szövet fekélyesedést okozva. Lenyelve károsíthatja a béltraktust, perforáció veszélyt jelenthet. Akut célszervi toxicitás: Ez a termék maró hatású minden szövetre, mellyel közvetlen kontaktusba kerül, vagy belélegzés esete áll fenn, a nyálkahártya és a légző traktus irritációját okozhatja. A száraz anyag a bőrt irritálja, a nedves anyag a bőrre maró hatású. Krónikus egészségügyi hatások: Rákkeltõ hatás: A nemzetközi rákkutató ügynökség (IARC), az Országos toxikológiai program (NTP vagy EPA), az OSHA az ebben a termékben található anyagokat nem sorolja a rákkeltő anyagok közé. Reprodukciós és fejlődési rendellenesség: Nem ismert ilyen hatása. Belélegezve: Bőrre kerülve: Lenyelve: Szenzibilizáló hatása nem ismert. (állatokban) Az akut hatásoknál leírt tünetekhez képest nem ismert egyéb adat. Hasonló hatású, mint az akut hatásoknál leírt tünetek. A nedves anyaggal történő hosszantartó érintkezés másodlagos szövetpusztulást okozhat. Az akut hatásoknál leírt tünetekhez képest nem ismert egyéb adat. A termék akut maró hatása valószínűtlenné teszi nagy mennyiségek lenyelését, mely krónikus problémákhoz vezetne. 2 / 12. oldal

3 Krónikus célszervi toxicitás: Az akut hatásoknál leírt tünetekhez képest nem ismert egyéb adat. 2.2 Címkézési elemek GHS piktogramok: GHS03 Oxidáló anyag GHS07 Figyelmeztetés GHS09 Környezetkárosító anyag Veszély/figyelem: Veszély Veszélyességi osztály/kategória: Akut tox. 4 Akut toxicitás 4 Ox. szil. 2 Oxidáló szilárd anyagok 2 STOT egy. 3 Célszervi toxicitás egyszeri expozíció STOT egy. 3 Szemirrit. 2 Szemirritáció 2 Vízi akut 1 A vízi környezetre veszélyes Vízi, akut 1 Vízi krónikus 1 A vízi környezetre veszélyes Vízi, krónikus 1 Figyelmeztető mondatok (H-mondatok): EUH031 H272 H302 H319 H335 H410 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. Lenyelve ártalmas. Súlyos szemirritációt okoz. Légúti irritációt okozhat. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P210 P261 P273 P280 P301 + P312 P305 + P351 + P338 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/tűztől/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok Tartalom: Triklórizocianúrsav 3 / 12. oldal

4 Összetevők: triklórizocianúrsav Mennyiség: 93% CAS-szám: EINECS-szám: EU-jel/R-mondat: O,Xn,N/ /37-50/53 Index szám: GHS: GHS03, GHS07, GHS09 Veszély/figyelem: Veszély H-mondat: H272, H302, H319, H335, H400, H410, EUH031 Veszélyességi kategória: Akut tox. 4, Ox. szil. 2, STOT egy. 3, Szemirrit.2, Vízi akut 1, Vízi krónikus 1 aliminium-szulfát Mennyiség: 4,8% CAS-szám: EINECS-szám: EU-jel/R-mondat: Xi/37/38-41 (Vesz.anyagok mo.-i jegyzéke ) rézszulfát pentahidrát Mennyiség: 1,5% CAS-szám: EINECS-szám: EU-jel/R-mondat: Xn,N/22-36/38-50/53 (Vesz.anyagok mo.-i jegyzéke ) Index szám: További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található. 4. Elsősegélynyújtás 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Belélegezve: Bőrre kerülve: Lenyelve: Szembe jutva: A sérültet friss levegőre kell vinni, kényelmes helyzetbe le kell fektetni, szoros ruhadarabjait meg kell lazítani. Légzéskimaradáskor azonnal légzéstámogatást vagy lélegeztetőkészüléket kell alkalmazni, adott esetben oxigénbelélegeztetést kell biztosítani. Azonnal hívjon orvost. Az elszennyeződött ruházatot el kell távolítani, a bőrfelületet bő vízzel le kell mosni. Bőrpanaszok jelentkezése esetén a sérültet szakorvosi ellátásban kell részesíteni. Ne hánytassa a sérültet orvosi segítség nélkül. Ha a sérült eszméleténél van, mossa ki a száját, itasson vele 2 pohár vizet, azonnal forduljon orvoshoz. Spontán hányás esetén tartsa tisztán a légutakat. Ha a hányás abbamarad újból itasson vizet a sérülttel. Távolítsa el a kontaktlencsét. A szemet bő vízzel (a szemhéjak széthúzása mellett) legalább 15 percig öblíteni, szükség esetén orvoshoz fordulni. 4 / 12. oldal

5 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 5. Tűzvédelmi intézkedések 5.1 Oltóanyag A megfelelő oltóanyag: Biztonsági okokból alkalmatlan oltóanyag: vízpermet, sok víz Ammónium vegyületeket tartalmazó száraz oltóanyag. 5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek Veszélyes bomlástermékek: Egyéb információk: Tűz esetén irritáló/erősen toxikus gázok képződhetnek. Magas hőmérséklet hatására a lezárt konténerek robbanhatnak (gőznyomás kialakulása miatt) Vizet használjon a veszélyeztetett tartályok hűtésére. Kis tüzekhez vízpermetet használjon. A nagy tüzeknél árassza el vízzel a területet. 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat Tűz esetén viseljen független légellátású légzőkészüléket és védőöltözetet. 6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Nagyobb mennyiségek használata, vagy porképződés esetén viseljen ellennyomású légzőkészüléket (SCBA), vegyi anyagok hatása elleni védőkesztyűt, overallt, csizmát. Tilos a terméket illetve maradékait talajba, élővízbe és közcsatornába juttatni. 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai A kiszóródott anyagot seperjük össze és külön tároljuk egy száraz, tiszta konténerben. Levegőbe kerülés esetén: a gőzök/por vízpermet segítségével elfojthatók. Vízbe kerülve: Ez az anyag vízoldható és nehezebb a víznél. Akadályozza meg a kiömlés körül a vízelfolyást, ill. terelje el a vizet a tabletta közeléből, ha lehetséges. Ellenőrizze a klórtartalmat és a ph-t. Talajba kerülve: Ne szennyezze a kiömlött anyagot semmilyen 5 / 12. oldal

6 szerves anyaggal, ammóniával, ammóniumsókkal, vagy karbamiddal. 7. Kezelés és tárolás 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Nedvességre érzékeny Kezelés: Ne lélegezze be és ne nyelje le a port. Kerülje a szemmel, bőrrel való érintkezést. 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tárolás: Tárolási idő: Szorosan lezárva, hőtől, gyújtóforrástól távol, száraz, hűvös helyen, redukálószerektől, oxidálószerektől, nitrogéntartalmú anyagoktól, savaktól, lúgoktól elkülönítve tárolja. Kerülje a porképződést. Ne tárolja 60 C fok felett. Korlátlan. A klórveszteség < 0,1% évente, szobahőmérsékleten. 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Speciális felhasználás: Egyéb információk: Uszodai vízfertőtlenítő, pelyhesítő és algaölő szer Csomagolásra nem alkalmas anyag: papír, kartonpapír 8. Az expozíció-ellenőrzése/egyéni védelem 8.1 Ellenőrzési paraméterek Expozíciós határértékek: CAS: : triklórizocianúrsav: 0.5 mg/m3 TWA CAS: : rézszulfát pentahidrát: 100 mg/m3 (TWA) 8.2 Az expozíció ellenőrzése Foglalkozási expozíció ellenőrzése: Szem-/arcvédelem: Testvédelem: Kézvédelem: Légutak védelme: Használjon helyi elszívó szellőzést. Viseljen vegyi anyagok elleni védőszemüveget. Tartson készenlétben szemmosó készüléket. Az alkalmazandó európai szabvány az EN 166-ban található. Vegyszerálló kötény, gumicsizma, kezeslábas, fõleg nagy mennyiségek kezelése esetén. (Neoprén, nitril, természetes gumi) Az alkalmazandó európai szabvány az EN ISO ben található. Viseljen hosszúszárú vegyvédelmi kesztyűt. A megfelelő védőkesztyű kiválasztása nemcsak az anyagtól, de egyéb minőségi jellemzőktől is függ és a gyártótól függően különböző lehet. A pontos áteresztőképességet a gyártótól kérdezze meg és tartsa be. Ha a kesztyűn öregedés jelei mutatkoznak, azt azonnal ki kell cserélni. Javasolt anyag: Neoprén, nitril, természetes gumi Az alkalmazandó európai szabvány az EN 374-ben található. Ha a levegőben levő koncentráció meghaladja az ebben a 6 / 12. oldal

7 szakaszban megadott határértékeket, viseljen légzőkészüléket klór/p100 szűrővel kombinálva. Egyéb információk: Higiéniai intézkedések: Élelmiszerektől, italoktól távol kell tartani. Munka közben enni, inni és dohányozni nem szabad. A szünetek előtt és a munka végeztével kezet kell mosni és kézvédő krémet kell használni. Vegye le a beszennyeződött ruházatot és mossa le alaposan az érintett felületet. A szennyezett ruhát tisztítsa ki ismételt használat előtt. Tartson készenlétben szemmosó készüléket. Legyen biztonsági zuhany készenlétben. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Halmazállapot: szilárd tabletta Szín: fehér Szag: szúrós, klórszagú Oldhatóság vízben: 1,2% (20 C fok) ph-érték: 2,4-2,7 (20 C fok, 1%-os oldat) Dermedés-/Olvadáspont: nem alkalmazható Forráspont/forrási hőmérséklettartomány: nem alkalmazható Fagyáspont: nem alkalmazható Gőznyomás: nincs adat Relatív sűrűség: 2,1 g/cm3 Viszkozitás: nem alkalmazható Lobbanáspont: nem alkalmazható Oxidáló tulajdonságok: Oxidáló tulajdonságú. Bomlási hőmérséklet: 225 C fok Megoszlási hányados: N-oktanol/víz: nincs adat Zsíroldékonyság: nincs adat VOC: nem alkalmazható 9.2 Egyéb információk 10. Stabilitás és reakcióképesség 10.1 Reakciókészség Reakciókészség: Veszélyes polimerizáció nem következik be Kémiai stabilitás Kémiai stabilitás: 225 C fok felett instabil lehet. Mechanikai ütésre, statikus feltöltődésre nem érzékeny A veszélyes reakciók lehetősége A veszélyes reakciók lehetősége: Rendeltetésszerű használat esetén nincs Kerülendő körülmények: 7 / 12. oldal

8 Kerülendő körülmények: Szikra, nyílt láng, egyéb gyújtóforrás, magas hőmérséklet. Kis mennyiségű vízzel érintkezve hőfejlődéssel járó reakció közben mérgező gázok, gőzök, nitrogén-triklorid szabadulhatnak fel Nem összeférhető anyagok Nem összeférhető anyagok: Szerves anyagok, olajok, zsír, fűrészpor, redukálószerek, nitrogéntartalmú vegyületek, oxidálószerek, savak, lúgok, ammóniumvegyületet tartalmazó száraz oltópor Veszélyes bomlástermékek Veszélyes bomlástermékek: Nitrogéntriklorid, klór, nitrogénoxidok, cianátok, szénmonoxid, széndioxid. 11. Toxikológiai adatok 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ LD50 patkányon, dermal: LD50 patkányon, oral: LD50 nyúlon, dermal: LD50 egéren, oral: Egyéb információk: > 5,000 mg/kg valószínűleg > 500, de < 5,000 mg/kg (termék), 490 mg/kg (triklórizocianúrsav), 300 mg/kg (rézszulfát pentahidrát), 1,930 mg/kg (aluminiumszulfát anhidrát) > 5,000 mg/kg (termék), > 2,000 mg/kg (triklórizocianúrsav), valószínűleg > 2,000 mg/kg (aluminiumszulfát anhidrát) 6,207 mg/kg (aluminiumszulfát anhidrát) A termékre vonatkozó adatok: Belélegezve: LC50: a terméket akut belélegzés esetére vizsgálták. Azonban a termék fizikai természetéből adódóan, a kívánt részecskeméretű port nem tudták létrehozni. Ezért ilyen adat nincs. Bőrirritáció: A száraz anyag mérsékelt bőrirritációt, a nedves anyag bőrmarást okoz. Szemirritáció: Szemre maró hatású. Bőr szenzibilizáció: nincs (guinea sertés - Buehler módszer) Akut toxicitás: A termék maró hatású a szövetekre és belélegezve, a nyálkahártyát és a légutakat irritálhatja. A száraz anyag irritálja a bőrt, a nedves anyag bőrmarást okoz. Krónikus toxicitás: Az akut hatásoknál leírt tünetekhez képest nem ismert egyéb adat. Reprodukciós és fejlődési rendellenesség: Nem ismert ilyen hatása. (A triklórizocianúrsavhoz hasonló termék vizsgálata alapján) Mutagenitás: nem mutagén (triklórizocianúrsav, Ames teszt) Rézszulfát pentahidrát: Mutagenitásra a rézszulfátot tesztelték, ezért nem egyértelmű az eredmény. Az Ames és a yeast tesztben az eredmény negatív volt. Pozitív volt az eredmény az in vitro szíriai hörcsög embrió cella transzformációs tanulmányban. Rákkeltő hatás: A nemzetközi rákkutató ügynökség (IARC), az Országos toxikológiai program (NTP vagy EPA), az OSHA az ebben a termékben található anyagokat nem sorolja a rákkeltő anyagok közé. A triklórizocianúrsavat a nemzetközi rákkutató ügynökség (IARC), az Országos toxikológiai program (NTP vagy EPA), az OSHA az ebben a termékben található anyagokat nem sorolja a rákkeltő anyagok közé. Belélegezve: LC50: kb mg/l (patkány), 1 óra, 8 / 12. oldal

9 triklórizocianúrsav, kb mg/l (patkány), 4 óra, triklórizocianúrsav. Belélegezve: LC50: nincs adat (aluminiumszulfát, rézszulfát pentahidrát) 12. Ökológiai információk 12.1 Toxicitás LC50 érték: Egyéb információk: Triklórizocianúrsav: 0.32 mg/l (Rainbow trout (Salmo gairdneri), 96 óra), 0.30 mg/l Bluegill sunfish, 96 óra), 0.21 mg/l (Daphnia magna, 48 óra), > 10,000 ppm ( Mallard kacsa, 8 nap, diétás), 7,422 ppm (Bobwhite fürj, 8 nap, diétás) Rézszulfát pentahidrát: mg/l (Bluegill, 96 óra, mért), mg/l (Bluegill, 96 óra, statikus), 0.13 mg/l (Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), 96 óra, statikus), 28 mg/l ( Blue crab (Callinectes sapidus), 96 óra, statikus), 16 mg/l (Northern pink shrimp (Penaeus duorarum), 96 óra, statikus), 17 mg/l ( Marsh grass shrimp, 96 óra, statikus). Aluminiumszulfát anhidrát: 250 mg/l ( Largemouth bass, 96 óra), 235 mg/l (Mosquito fish, 96 óra) Biológiai lebonthatóság: gyorsan lebomlik Triklórizocianúrsav: Akut oral LD 50: 1,600 mg/kg (Mallard kacsa) Rézszulfát pentahidrát: EC50: mg/l (Zöld alga, 5 nap, statikus, populáció növekedés), mg/l (Anabaena flos-aquae, 5 nap, statikus, populáció növekedés), 0.25 mg/l (Skeletonema costatum (diatom)), 5 nap, statikus, populáció növekedés) A halakra és vízi szervezetekre nagyon mérgező Perzisztencia és lebonthatóság 12.3 Bioakkumulációs képesség 12.4 A talajban való mobilitás 12.5 A PBT- és vpvb értékelés eredményei 12.6 Egyéb káros hatások 13. Ártalmatlanítási szempontok 13.1 Hulladékkezelési módszerek A terméket és maradékait a talajba, élővízbe és közcsatornába juttatni tilos. Veszélyes hulladékként kell kezelni és hatósági engedéllyel rendelkező égetőművekben szabad elégettetni vagy lerakóhelyen elhelyezni. 9 / 12. oldal

10 14. Szállításra vonatkozó információk 14.1 Szárazföldi szállítás ADR/RID Szárazföldi szállítás ADR/RID: 9 UN-szám: 3077 Csomagolási csoport: III Veszélyt jelentő komponens (hatóanyag): Környezetre veszélyes, szilárd anyag. (Triklórizocianúrsav, rézszulfát pentahidrát) 14.2 Légi szállítás ICAO/IATA Légi szállítás (ICAO/IATA): 9 UN-szám: 3077 Csomagolási csoport: III 14.3 Tengeri szállítás IMDG/IMO Tengeri szállítás (IMDG/IMO): 9 UN-szám: 3077 Csomagolási csoport: III EMS szám: F-A, S-F 15. Szabályozással kapcsolatos információk 15.1 Szabályozással kapcsolatos információk Besorolás és címkézés: Szabályozó irányelvek: A Veszélyes anyagokra vonatkozó 67/548/EGK és a Veszélyes készítményekre vonatkozó 1999/45/EK irányelv, illetve az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet. Érvényes magyar törvények és rendeletek: EPA regisztrált peszticid Veszélyes anyagok, készítmények: évi XXV. törvény A kémiai biztonságról. 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól. 33/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet módosításáról. 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről. Veszélyes hulladék: 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet. 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről. 10/2002. (III.26.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet módosításáról. 10 / 12. oldal

11 192/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet módosításáról. Munkavédelem: évi XCIII. törvény. 3/2002. (II.8.) SZCSM-EÜM rendelet. Tűzvédelem: 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet. Engedélyek: OTH engedély száma: 4890/2011 Biocid regisztrációs szám: BT 001/061/2011 (PT2) 16. Egyéb információk A 2. és 3. pontban található veszélyességi kategóriák, R-mondatok, H-mondatok, P-mondatok: R-mondatok: R22 Lenyelve ártalmas. R31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. R36/37 Szemizgató hatású, izgatja a légutakat. R36/38 Szem- és bőrizgató hatású. R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. R8 Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat. H-mondatok: EUH031 H272 H302 H319 H335 H400 H410 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. Lenyelve ártalmas. Súlyos szemirritációt okoz. Légúti irritációt okozhat. Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P-mondatok: P210 P261 P273 P280 P301 + P312 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/tűztől/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Veszélyességi osztály/kategória: Akut tox. 4 Akut toxicitás 4 Ox. szil. 2 Oxidáló szilárd anyagok 2 STOT egy. 3 Célszervi toxicitás egyszeri expozíció STOT egy. 3 Szemirrit. 2 Szemirritáció 2 Vízi akut 1 A vízi környezetre veszélyes Vízi, akut 1 Vízi krónikus 1 A vízi környezetre veszélyes Vízi, krónikus 1 GHS piktogramok: 11 / 12. oldal

12 GHS03 Oxidáló anyag GHS07 Figyelmeztetés GHS09 Környezetkárosító anyag Készült: A gyártó hóban kelt. biztonsági adatlapja alapján. Jelen biztonsági adatlapnak a célja a termék leírása biztonságtechnikai szempontból. A terméket a termékleírással összhangban kell alkalmazni. A terméket kezelő személyzetet tájékoztatni kell az ajánlott biztonsági óvintézkedésekről, s ezeknek a személyeknek hozzá kell férniük ehhez az információhoz. Minden más, a fentiekben megadott felhasználástól eltérő felhasználás esetén a felhasználónak kell felállítania a megfelelő kezelési gyakorlatot és képzési programokat, melyek biztosítják a biztonságos munkát. 12 / 12. oldal

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Anyagnév: Nátron vízüveg (Nátrium-szilikát vizes oldata) Márkanév:

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1/7 VIROCID BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: VIROCID 1.2. Azonosított

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1.) Szakasz: A keverék és a vállalat azonosítása:

1.) Szakasz: A keverék és a vállalat azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/13 Septoforce BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével és a 453/2010/EU rendelettel A kiállítás kelte: 2001.05.31. 1.) Szakasz: A keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap MYCOSTAR

Biztonsági adatlap MYCOSTAR 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Felhasználás:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t

BIZTONSÁGI ADATLAP. k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t 1/1 Verzió: 5.0 HU BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

FOLICUR 25 WG Verzió 6 / H 102000006969

FOLICUR 25 WG Verzió 6 / H 102000006969 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév Termék kódja (UVP) 04287673 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LÁNCKENŐ SPRAY 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

BRADO CLUB PENÉSZÖLŐ SZER Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

BRADO CLUB PENÉSZÖLŐ SZER Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: BRADO CLUB penészölő szer 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

FOLICUR SOLO 1/10 Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 27.02.2015 102000026019 Nyomtatás Dátuma: 27.02.2015

FOLICUR SOLO 1/10 Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 27.02.2015 102000026019 Nyomtatás Dátuma: 27.02.2015 FOLICUR SOLO 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FOLICUR SOLO Termék kódja (UVP) 80253036 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KORIT 420 FS Kiszerelés: műanyag kanna

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 76401 Kálium-klorid

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 76401 Kálium-klorid 76401 Káliumklorid Oldal 1 tól/től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CASszám: EKszám: 76401 Káliumklorid 7447407 2312118 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító MELISEPTOL Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított Gyors fertőtlenítőszer kis felületekhez felhasználása ill. ellenjavalt felhasználása

Részletesebben

BRADOGÉL higénés kézfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2

BRADOGÉL higénés kézfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint K-OTHRIN 10 ULV 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév K-OTHRIN 10 ULV Termék kódja (UVP) 05940303 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint FINALE 14 SL 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FINALE 14 SL Termék kódja (UVP) 06470025 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása verziószám: 5.0 - HU 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a z 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K ( R E A C H ), a z 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / E K ( C L P ) é s a 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően 1. szakasz: Az anyag/keverék

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben