KARBAMID 46% KEZELETLEN 40KG ZSÁK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARBAMID 46% KEZELETLEN 40KG ZSÁK"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KARBAMID 46% KEZELETLEN 40KG ZSÁK Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma Felülvizsgálat dátuma: Fejezet 1: Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Márkanév : KARBAMID 46% KEZELETLEN 40KG ZSÁK Az anyag megnevezése : karbamid CAS szám : EU-szám : Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása : Fagyásgátló anyagok, Műtrágyák, ph szabályozó szerek, Intermedier Ellenjavallt felhasználások : Jelenleg nincsenek azonosított ellenjavallott felhasználások 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Társaság : Brenntag Hungária Kft. Bányalég utca 45. HU 1225 Budapest Telefon : Telefax : cím : Felelős/kibocsátó személy : termékbiztonsági részleg 1.4. Sürgősségi telefonszám Sürgősségi telefonszám : Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. (36) 80/ (ingyenesen hívható, 24 órás ügyelet) (36-1-) Fejezet 2: Veszélyesség szerinti besorolás 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Osztályozás a 67/548/EGK vagy a 1999/45/EK irányelvek alapján Ez az anyag a 67/548/EGK irányelv alapján nincs veszélyesként osztályozva. Legfontosabb nem kívánt hatások Emberi egészség : Toxikológiai információ : lásd 11. fejezet R4535 1/14 HU

2 Fizikai és kémiai veszélyek Lehetséges környezeti hatások : Fizikai és kémiai tulajdonságok: lásd 9. fejezet : Környezeti információ: lásd 12. fejezet 2.2. Címkézési elemek Címkézés (EK) No 1272/2008 rendelet szerint A terméket nem kell veszélyes anyagként címkézni az (EC)1272/2008 számú rendelet szerint. Egyéb címkézésre vonatkozó információ: További információk : A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni Egyéb veszélyek A PBT és vpvb értékelés eredményeit lásd a 12.5 fejezetben. Az EC direktívák vagy a megfelelő nemzeti törvények szerint nincs előírás a címkézésre. Fejezet 3: 3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1. Anyagok Az összetevői nem veszélyesek Kémiai Név Azonosító szám Mennyiség [%] karbamid CAS szám EU-szám C&L szám : : : <= 100 Fejezet 4: Elsősegélynyújtási intézkedések 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános tanácsok Belélegzés esetén Bőrrel való érintkezés esetén Szembe kerülés esetén : Nincs szükség különleges óvintézkedésekre. : Friss levegőre kell menni. Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni. : Szappannal és bő vízzel azonnal le kell mosni. Szennyezett ruhát azonnal le kell venni. A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni. Ha a bőr irritációja folytatódik, orvost kell hívni. : Bő vízzel azonnal ki kell öblíteni, a szemhéj alatt is, legalább 10 percen keresztül. R4535 / Verzió 4.0 2/14 HU

3 Lenyelés esetén : A szájat vízzel ki kell öblíteni. Hánytatni tilos. Ha a beteg öntudatánál van, sok vizet kell innia A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások Tünetek Hatások : Belégzés, Köhögés, Légzési elégtelenség, Szemmel való érintkezés, Bőrrel való érintkezés, Vörösség, Lenyelés, Rángatózás, Fejfáfás, Émelygés, Hányás : Egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében lásd a 11. fejezetet további részletes információért 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Kezelés : Tünetileg kell kezelni. Fejezet 5: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag A megfelelő oltóanyag : Szén-dioxid (CO2), Vízpermet, Alkoholnak ellenálló hab Az alkalmatlan oltóanyag : Nagy térfogatú vízsugár 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Különleges veszélyek a tűzoltás során : A termék maga nem ég. Égés során irritáló füst keletkezik Tűzoltóknak szóló javaslat Tűzoltók különleges : Hordozható légzőkészüléket és védőöltözetet kell viselni. védőfelszerelése További információk : Szabvány eljárás kémiai tüzek esetére. Fejezet 6: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Személyi óvintézkedések : Személyi védőfelszerelést kell használni. Az anyag csúszásveszélyes. Bőrrel, szemmel és ruhával ne érintkezzen. A porképződést el kell kerülni. A por belégzését el kell kerülni. Biztosítani kell a megfelelő szellőzést, különösen zárt térben Környezetvédelmi óvintézkedések Környezetvédelmi óvintézkedések : A termék nem engedhető a csatornába A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai : A kiömlött anyagot fel kell söpörni -szívni, és hulladékelhelyezésre megfelelő tartályba gyűjteni. Tisztítás után a maradványokat vízzel kell leöblíteni. <** Phrase language not available: [ HU ] CUST - ZZ **> R4535 / Verzió 4.0 3/14 HU

4 A porképződést el kell kerülni Hivatkozás más szakaszokra A személyi védelemről lásd a 8. részt. Lásd 13. fejezetet: Ártalmatlanítási szempontok Fejezet 7: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok Egészségügyi intézkedések : A porképződést el kell kerülni. : Ételtől és italtól távol kell tartani. Használat közben tilos enni, inni és dohányozni. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni. Munka utáni zuhanyozni vagy fürdeni kell. Szennyezett ruhát azonnal le kell venni. A munkaruhákat külön kell tartani A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt A tárolási helyekre és a tartályokra vonatkozó követelmények Német tárolási osztály : Száraz helyen kell tartani. Hőhatástól távol tartandó. Nem összeférhető anyagoktól elkülönítve kell tartani. Lásd 10. fejezetet. : 13 Nem éghető szilárd anyagok 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Különleges felhasználás(ok) : Nincs információ. Fejezet 8: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Egyéb foglalkozási expozíciós határértékek (Kiegészítő) Információ : Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van. Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van. Komponens: Karbamid CAS szám Származtatott nem észlelt hatás szint () / Származtatott minimális hatás szint (DMEL) Munkavállalók, Rendszeres hatások, Bőrrel való érintkezés Hosszú távú expozíció : 580 mg/kg R4535 / Verzió 4.0 4/14 HU

5 Munkavállalók, Rendszeres hatások, Bőrrel való érintkezés Rövid távú expozíció Munkavállalók, Rendszeres hatások, Belégzés Hosszú távú expozíció Munkavállalók, Rendszeres hatások, Belégzés Rövid távú expozíció Fogyasztók, Rendszeres hatások, Bőrrel való érintkezés Hosszú távú expozíció Fogyasztók, Rendszeres hatások, Bőrrel való érintkezés Rövid távú expozíció Fogyasztók, Rendszeres hatások, Belégzés Hosszú távú expozíció Fogyasztók, Rendszeres hatások, Belégzés Rövid távú expozíció Fogyasztók, Rendszeres hatások, Lenyelés Hosszú távú expozíció Fogyasztók, Rendszeres hatások, Lenyelés Rövid távú expozíció : 580 mg/kg : 292 mg/m3 : 292 mg/m3 : 580 mg/kg : 580 mg/kg : 125 mg/m3 : 125 mg/m3 : 42 mg/kg : 42 mg/kg Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC) Édesvíz : 0,047 mg/l 8.2. Az expozíció ellenőrzése Megfelelő műszaki ellenőrzés A porképződést el kell kerülni. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Személyi védőfelszerelés Légutak védelme Tanács : Ahol a teljes porkoncentráció nagyobb mint 10 mg/m3, porbiztos R4535 / Verzió 4.0 5/14 HU

6 álarc használata javasolt. Szemvédelem Tanács : Védőszemüveg Bőr- és testvédelem Tanács : Könnyű védőruha Környezeti expozíció-ellenőrzések Általános tanácsok : A termék nem engedhető a csatornába. Fejezet 9: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Forma : szilárd Szín : fehér Szag : ammóniaszagú Szagküszöbérték : nincs adat ph-érték : 9,2-9,5 (100 g/l; 20 C) Olvadáspont/olvadási tartomány : 134 C Forráspont : nincs adat Lobbanáspont : nem használható Párolgási sebesség : nincs adat Tűzveszélyesség (szilárd, : A termék nem éghető. gázhalmazállapot) Felső robbanási határ : nincs adat Alsó robbanási határ : nincs adat Gőznyomás : nincs adat Relatív gőzsűrűség : nincs adat Relatív sűrűség : 1,33 Sűrűség : 1,335 g/cm3 (20 C) Vízben való oldhatóság : 624 g/l (20 C) teljesen oldható R4535 / Verzió 4.0 6/14 HU

7 Oldhatóság egyéb oldószerekben : (Aceton) teljesen oldható (Glicerol) oldható (Etanol) oldható (Kloroform) oldhatatlan (Éter) oldhatatlan (xilol) oldhatatlan Megoszlási hányados: n-oktanol/víz : log Kow -1,73 (20 C) Öngyulladási hőmérséklet : nincs adat Hőbomlás : > 130 C Magas hőmérsékleten ammónia gáz szabadulhat fel. Dinamikus viszkozitás : nincs adat Robbanásveszélyesség : A TERMÉK NEM ROBBANÁSVESZÉLYES Oxidáló tulajdonságok : nincs adat 9.2. Egyéb információk Térfogatsúly : kg/m3 Fejezet 10: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Tanács Tanács : Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik. : Szokásos környezeti hőmérsékleten és nyomáson stabil Kémiai stabilitás Tanács : Normál körülmények között stabil A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók : Lehetséges exoterm veszély Kerülendő körülmények R4535 / Verzió 4.0 7/14 HU

8 Kerülendő körülmények : Szilárd karbamid keverése ammónium nitráttal, mert iszap képződik Hőbomlás : >130 C Magas hőmérsékleten ammónia gáz szabadulhat fel Nem összeférhető anyagok Kerülendő anyagok : Heves reakció veszélye. Klór, Nátrium nitrát, Foszforpentaklorid, Oxidálószerek, nátrium-hipoklorit Veszélyes bomlástermékek Veszélyes bomlástermékek : Nincs információ. Fejezet 11: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut toxicitás Orális LD50 : mg/kg (patkány) (OECD Vizsgálati útmutató, 401) Bőr Tanulmány tudományosan nem indokolt. Irritáció Bőr Eredmény : Nincs bőrirritáció (nyúl) (OECD Vizsgálati útmutató, 404) Szem Eredmény : Nincs szemirritáció (nyúl) (OECD Vizsgálati útmutató, 405) Szenzibilizáció Eredmény : Túlérzékenységet okozó hatás nem ismert. CMR hatások CMR tulajdonságai Karcinogenitás : Az állatkísérletek nem mutattak ki semmilyen rákkeltő hatást. Mutagén hatás : Ames-teszt: negatív Az Ames teszt alapján nem mutagén. R4535 / Verzió 4.0 8/14 HU

9 Reprodukciós toxicitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Rákkeltő hatás (patkány) (Orális) Állatokon végzett vizsgálatok nem mutattak ki rákkeltő hatást. Egyéb mérgező tulajdonságok Ismételt dózis toxicitás NOAEL : mg/kg (patkány) (Orális; 365 d) Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve nem várható. További információk Egyéb toxicitásra vonatkozó információ : Szembe kerülő por mechanikus irritációt okozhat. Komponens: Karbamid CAS szám Akut toxicitás Orális LD50 : mg/kg (patkány) Irritáció Bőr Eredmény : (nyúl; Nincs bőrirritáció) Szem Eredmény : (nyúl; Nincs szemirritáció ) Fejezet 12: Ökológiai információk Toxicitás Akut toxicitás R4535 / Verzió 4.0 9/14 HU

10 LC50 : > 6810 mg/l (Leuciscus idus (Arany jászkeszeg); 96 h) Hal Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre EC50 : > mg/l (Daphnia magna; 24 h) (static test) Édesvíz alga NOEC : 47 mg/l (Microcystis aeruginosa; 192 h) (Sejtosztódás gátlás vizsgálat) Édesvíz Komponens: Karbamid CAS szám Akut toxicitás Hal LC50 : > 6810 mg/l (Leuciscus idus (Arany jászkeszeg)) (DIN 38412) Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre LC50 : > mg/l (Daphnia magna; 48 h) alga > mg/l (Scenedesmus quadricauda (zöld alga); 8 d) Irodalmi érték Baktérium > mg/l (Pseudomonas putida; 16 h) Irodalmi érték Perzisztencia és lebonthatóság Perzisztencia és lebonthatóság Biológiai lebonthatóság Eredmény : 96 % (aktív iszap; Expozíciós idő: 16 d)(oecd 302 B) Biológiailag könnyen lebontható. R4535 / Verzió /14 HU

11 Komponens: Karbamid CAS szám Eredmény : nincs adat Perzisztencia és lebonthatóság Perzisztencia Biológiai lebonthatóság Eredmény : 96 % (Expozíciós idő: 16 d)(oecd 302 B) Biológiailag gyorsan lebomló-e Bioakkumulációs képesség Bioakkumuláció Eredmény : Nem várható bioakkumuláció log Pow < 3 Komponens: Karbamid CAS szám Bioakkumuláció Eredmény : Nem várható bioakkumuláció A talajban való mobilitás Komponens: Karbamid CAS szám Mobilitás : A talajban várhatóan nem szívódik fel A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Eredmény : Ez az anyag nem perzisztens, nem bioakkumultív és nem toxikus (nem PBT)., Ez az anyag nem felel meg a nagy perzisztens és a nagyon bioakkumulatív követelményeknek (nem vpvb). R4535 / Verzió /14 HU

12 Komponens: Karbamid CAS szám A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Eredmény : Ez az anyag nem perzisztens, nem bioakkumultív és nem toxikus (nem PBT)., Ez az anyag nem felel meg a nagy perzisztens és a nagyon bioakkumulatív követelményeknek (nem vpvb) Egyéb káros hatások További ökölógiai információ Eredmény : Túlzott tápanyag ellátottságot okozhat. Nem szabad hígítatlanul ill. nagyobb mennyiségben talajvízbe, csatornába vagy természetes vizekbe engedni. Fejezet 13: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek Termék : A hulladékokat jóváhagyott hulladékkezelő berendezésben kell megsemmisíteni. Érintkezésbe kell lépni a gyártóval. Érintkezésbe kell lépni a megfelelő helyi hatósággal. Szennyezett csomagolás : Az üres erősen szennyezett csomagolást teljesen ürítsük. Újrahasznosítani csak alapos és megfelelő tisztítás után lehet. Azon csomagolóanyagok, amelyeket nem lehet tisztítani, ugyanolyan kezelést (bánásmódot) igényelnek, mint a termék (anyag) maga. Európai Hulladék Katalógus Szám : Ehhez a termékhez nem lehet hulladék kódot megállapítani az Európai Hulladék Katalógus alapján, mivel a meghatározást a tervezett használat szabja meg. A hulladék kódot a helyi hulladék kezelő segítségével állapítják meg. Fejezet 14: Szállításra vonatkozó információk Nem veszélyes áru ADR, RID, IMDG és IATA UN-szám Nem alkalmazható Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nem alkalmazható. R4535 / Verzió /14 HU

13 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nem alkalmazható Csomagolási csoport Nem alkalmazható Környezetre veszélyes Nem alkalmazható A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Nem alkalmazható A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás IMDG : Nem alkalmazható. Fejezet 15: Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok PLONOR : karbamid: Felsorolt Karbamid: Felsorolt Egyéb szabályozások : 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rndelet a munkahelyek kemiai biztonsagarol.; Munkavédelem:1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó módosításai és rendeletei.,16/2001.(vii.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről.,2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról,44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, illetve módosítása [33/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet] a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól,98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről,94/2002.(v.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól,28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról,102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokró,28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Bejelentési helyzet Karbamid: Rendelet lista Bejelentés Bejelentési szám AICS IGEN R4535 / Verzió /14 HU

14 DSL IGEN EINECS IGEN ENCS (JP) IGEN (2)-1753 ENCS (JP) IGEN (2)-1732 ISHL (JP) IGEN (2)-1753 ISHL (JP) IGEN (2)-1732 JEX (JP) IGEN (2)-1732 KECI (KR) IGEN KE NZIOC IGEN HSR PICCS (PH) IGEN TSCA IGEN Kémiai biztonsági értékelés Egy Kémiai Biztonsági Értékelést végeztek erre az anyagra. Fejezet 16: Egyéb információk További információk Egyéb információk : A fenti információk a jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak és a céljuk a termék egészségügyi és biztonsági követelmények szempontjából való leírása. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. Átdolgozott szakaszt jelöl. R4535 / Verzió /14 HU

Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 09.04.2014. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 09.04.2014. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint ASZKORBINSAV KT Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 09.04.2014 Felülvizsgálat dátuma: 08.04.2014 SZAKASZ 1: Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61595 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61557 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61586 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Kizárólag szakmai felhasználó részére.

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Kizárólag szakmai felhasználó részére. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64263 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Festo Spezialfett Lub-KB 2

Festo Spezialfett Lub-KB 2 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 017035 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint FEJEZET 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint FEJEZET 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA FEJEZET 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító - Termék neve : - Kémiai Név : Sodium hydrogencarbonate - Szinonimák : Sodium bicarbonate - Összegképlet : NaHCO3

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

: Sikadur -31 AUT Normal/Rapid Part A

: Sikadur -31 AUT Normal/Rapid Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 04.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.03.2015. Sika Remover-208

Felülvizsgálat dátuma 04.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.03.2015. Sika Remover-208 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Regisztrációs szám Az anyag megnevezése : : 01-2119471843-32-XXXX : Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz

Részletesebben

: Laboratóriumi vegyszerek, Vegyi anyagok gyártása. Sürgösségi telefonszám : 0680201199 Egészségügyi-Toxikológiai Szolgálat

: Laboratóriumi vegyszerek, Vegyi anyagok gyártása. Sürgösségi telefonszám : 0680201199 Egészségügyi-Toxikológiai Szolgálat SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Verzió 5.2 Felülvizsgálat dátuma 10.12.2012 Nyomtatás Dátuma 09.02.2013 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: Nobelova 34 836 05 Bratislava ICO: 44 788 461

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: Nobelova 34 836 05 Bratislava ICO: 44 788 461 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 A termék azonosító: AdBlue 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, ill. ellenjavalt

Részletesebben

Glade by Brise Levendula légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 03.04.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000007788

Glade by Brise Levendula légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 03.04.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000007788 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 76401 Kálium-klorid

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 76401 Kálium-klorid 76401 Káliumklorid Oldal 1 tól/től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CASszám: EKszám: 76401 Káliumklorid 7447407 2312118 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Pronto Extra Care fapadló tisztító mandulaolajjal Verzió 1.0 Készítés dátuma 11.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000022777

Pronto Extra Care fapadló tisztító mandulaolajjal Verzió 1.0 Készítés dátuma 11.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000022777 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Oldal: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve

Részletesebben

Verzió 2 Felülvizsgálat dátuma 13.09.2012 Nyomtatás Dátuma 20.09.2012

Verzió 2 Felülvizsgálat dátuma 13.09.2012 Nyomtatás Dátuma 20.09.2012 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA tájékoztató Márkanév Szinonimák : : 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin Regisztrációs szám : 01-2119485947-16-0001, 01-2119485947-16-0002, 01-2119485947-16-XXXX

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap Kiadás dátuma: 01-dec.-2010 Felülvizsgálat dátuma 29-júl.-2014 Verziószám 2.1

Biztonsági adatlap Kiadás dátuma: 01-dec.-2010 Felülvizsgálat dátuma 29-júl.-2014 Verziószám 2.1 Biztonsági adatlap Kiadás dátuma: 01-dec.-2010 Felülvizsgálat dátuma 29-júl.-2014 Verziószám 2.1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A termék azonosítója A termék neve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Felülvizsgálat: 2015.07.01. Verzió: 7 Oldal: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: BIOCID Légkondicionáló tisztító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint SZAKASZ 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Termék kódja : 114388E Az anyag/keverék felhasználása : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer Az anyag típusa

Részletesebben

: ENERGY SUPER 25,8 KG D/H/SK/CZ

: ENERGY SUPER 25,8 KG D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61224 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és 1272/2008 EK rendelet (CLP-GHS) szerint Verziószám: 1.0

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és 1272/2008 EK rendelet (CLP-GHS) szerint Verziószám: 1.0 1.1. Termékazonosító Termék neve: BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és 1272/2008 EK rendelet (CLP-GHS) szerint Verziószám: 1.0 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA CITROMSAV-MONOHIDRÁT

Részletesebben