BIZTONSÁGI ADATLAP ( EC 1907/2006 )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP ( EC 1907/2006 )"

Átírás

1 1. Anyag, illetve készítmény és a cég megnevezése 1.1 Az anyag / a készítmény megnevezése: Kereskedelmi megnevezés: Az anyag / a készítmény alkalmazása: Ellenjavallt felhasználások: Festék-, lakk- vagy ragasztóipari térhálósító ipari vagy szakmai célú felhasználásra Hobbi illetve "csináld-magad" felhasználásra nem alkalmas. 1.2 A gyártó adatai: Cég: SZOLVEGY KFT Cím: 5000 Szolnok, Téglagyári út 8. Telefon: 06-56/ , 06-30/ Telefax: 06-56/ Információ vészhelyzet esetén: Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat H-1096 Budapest, Nagyvárad tér 2., Tel.: Lehetséges veszélyek 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása Osztályozás (1272/2008/EC): A bır szenzibilizálása, 1. Osztály (H317) A vízi környezetre veszélyes, 3. Osztály (H412) Osztályozás (67/548/EGK, 1999/45/EK): Bırrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Címkézési elemek Veszélyes összetevık, melyeket fel kell tüntetni a címkén alifás poliizocianát Azonosító szám: Címkézés Címkézés (1272/2008/EG): Figyelem Figyelmeztetı mondatok: H317 Allergiás bırreakciót válthat ki. H412 Ártalmas a vízi élıvilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Védıkesztyőt kell viselni. P302 + P352 HA BİRRE KERÜL: Lemosás bı szappanos vízzel. Oldal 1 / 13

2 Címkézés (67/548/EGK, 1999/45/EK): Megjelölés a 2006/121 irányelv VI. függeléke szerint: Xi Irritatív alifás poliizocianát R - mondat(ok) R43 Bırrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. S-mondat(ok) S24 A bırrel való érintkezés kerülendı. S37 Megfelelı védıkesztyőt kell viselni. S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. 3. Összetétel, az alkotórészekre vonatkozó információ 3.1 Kémiai jellemzık: Kémiai jellemzés: hidrofil, alifás poliizocianát 3.2 Veszélyes összetevık: Megnevezés mennyiség CAS-szám Osztályozás jelölés (R, S, H, P mondat) Alifás diizocianátprepolimer ~ 100 % (1272/2008/EC): Bır érz. 1 Víz mérg. Krón. 3 H317 H412 hexametilén- 1,6- diizocianát 0,25 % EINECS szám: Sorszám: (67/548/EGK): Besorolás/megjelölés a 2006/121 irányelv VI. függeléke szerint. (1272/2008/EC): Akut Tox. 4 Orális Akut Tox. 1 Inhaláló Bırirrit. 2 Szemirrit. 2 Légút érz. 1 Bır érz. 1 STOT egysz. 3 Xi R43 R52/53 H302 H330 H315 H319 H334 H317 H335 Speciális határkoncentrációk(ghs): Légút érz. 1 H334 >= 0,5 % Bır érz. 1 H317 >= 0,5 % (67/548/EGK): T Xi R23 R36/37/38 R42/43 Speciális határkoncentrációk: Xn R20, R42/43 0,5 - < 2 % T R23, R42/ < 20 % T R23, R36/37/38, R42/43 >= 20 % Oldal 2 / 13

3 4. Elsısegély nyújtási intézkedések 4.1 Általánosságok: A szennyezett, átitatódott ruházatot és cipıt azonnal le kell vetni. 4.2 Belégzés esetén: A sérültet friss levegıre kell vinni, melegen kell tartani, pihentetni; légzési nehézség esetén orvosi segítség szükséges. 4.3 Bırrel való érintkezés esetén: Ha az anyag a bırre kerül, bı vízzel és szappannal alaposan le kell mosni. Bırreakció esetén orvosi segítséget kell bevonni. 4.4 Szembejutásnál: A nyitott szemhéjú szemet lehetıleg langyos vízzel a szükséges idın át (legalább 10 perc) ki kell öblíteni. Szemorvoshoz kell fordulni. 4.5 Lenyelés esetén: TILOS hánytatni, orvosi segítség szükséges. 4.6 Utasítás az orvosnak: A termék irritálja a légutakat és kiváltója lehet egy bır és légúti túlérzékenységnek. Az akut irritáció vagy a légúti szőkület kezelése elsısorban tüneti. Az expozíció mértékétıl és a károsodástól függıen szükség lehet hosszabb ideig tartó orvosi gondoskodásra. A termék a gyomor- bél traktusban összecsomósodhat. 5. Intézkedések tőz esetén 5.0 Általánosságok: A termék maga nem ég. Az oltási intézkedés a környezeti anyagoktól függ. A beszáradt anyag éghetı. 5.1 Alkalmazható oltóanyagok: Szén-dioxid (CO2), hab, tőzoltópor, nagyobb tüzek esetén vízpermet is alkalmazható. 5.2 Biztonsági okból alkalmatlan oltóanyagok: Nagy térfogatú vízsugár. 5.3 Különleges veszély az anyag vagy a feldolgozás kapcsán, veszélyes égési termékek illetve gázok: Tőz esetén szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok, izocianát gızök és nyomokban hidrogéncianid keletkezik. Tőz és/vagy robbanás esetén a füstöt nem szabad belélegezni. Környezeti tőz hatására a tárolóedényekben megnövekedhet a nyomás, amely az edények elrepedéséhez vezethet. A tőz által veszélyeztetett edényeket vízzel hőteni kell és amennyiben lehetséges, a veszélyeztetett zónából el kell távolítani. 5.4 Különleges tőzoltó védıfelszerelés: Környezettıl független légzıkészülék és szorosan záró vegyvédelmi ruha. A szennyezett oltóvizet nem szabad a talajba, a talajvízbe vagy a felszíni vizekbe engedni. Oldal 3 / 13

4 6. Intézkedések véletlen környezetbe jutás esetén 6.1 Személyekre vonatkozó elıvigyázatossági szabályok: Személyi védıfelszerelés (8-as szakasz szerint). Megfelelı szellızésrıl/szellıztetésrıl gondoskodni kell. Az illetéktelen személyeket tartsuk távol. 6.2 Környezetvédelmi intézkedések: Tilos a felszíni vizekbe, szennyvízbe és a talajba engedni. 6.3 Eljárás a tisztításhoz/feltakarításhoz: A kiömlött anyagot mechanikailag kell eltávolítani; a maradékot nedves, folyadékmegkötı hatású anyaggal, (pl. főrészpor, kalcium-szilikát-hidrát alapú kémiai kötıanyag, homok) le kell fedni. Az anyagot kb. 1 óra elteltével hulladéktárolóba kell helyezni, amelyet nem szabad lezárni (CO2- fejlıdés). Nedvesen kell tartani és a szabadban egy biztonságos helyen több napig állni hagyni. További tanácsok: Az ártalmatlanításról további információk a 13. pontban találhatók. 7. Kezelés, raktározás 7.1 Útmutató a biztonságos használathoz: A dolgozószobákban elegendı légcserérıl és/vagy elszívásról gondoskodni kell. Permetezéses eljárásnál légelszívás szükséges. Ügyelni kell a 8. pont alatt található határértékek betartására. Azon a munkahelyen, ahol izocianát permetek és/vagy gızök nagyobb koncentrációban keletkezhetnek, a munkaegészségügyi határértékek túllépését célirányos légelszívással meg kell akadályozni. A légelszívásnak az emberek irányából kell történnie. Ügyelni kell a 8.pontban leírt személyi védelmi intézkedések betartására. Az izocianátok kezelése során szükséges védelmi intézkedéseket meg kell tenni. Kerülni kell a gızök bırrel és szemmel való érintkezését valamint belélegzését. Élelmiszerektıl és élvezeti cikkektıl távol kell tartani. Szünetek elıtt és a munkanap végén kezet kell mosni. A munkaruhákat külön kell tartani. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. 7.2 Raktárra és göngyölegre vonatkozó követelmények: Fagytól óvni. Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó. Óvja az anyagot a nedvességtıl, hıtıl és idegen anyagoktól. 8. Expozíció korlátozása és egyéni védıfelszerelés 8.1 Kibocsájtási határértékek: Levegı-határérték a munkahelyen: Anyag CAS szám Bázis Típus Érték Plafon határérték hexametilén-1,6- diizocianát hexametilén-1,6- diizocianát hexametilén-1,6- diizocianát HU OEL ÁK 0,035 mg/m3 HU OEL CK 0,035 mg/m3 HU OEL PK CAT Megjegyzések I: Helyileg irritáló anyag ill. túlérzékenyítı hatású a légutakra; expozíciós idı: 15 perc átlagérték; az expozíció gyakorisága: 4; az expozíciók között eltelt idı: 1 óra. Oldal 4 / 13

5 Expozícióbecslési érték (EBW) a TGRS 430 alapján:poliizocianát tartalom (HDI-oligomerek és/vagy prepolimerek) 100 %. A 0,5 mg/m3 expozíció becslési érték használata ajánlott. 8.2 A kibocsájtás behatárolása és felügyelete: A kibocsájtás behatárolása és felügyelete a munkahelyen: Általános óvó- és egészségügyi intézkedések: Használat közben enni, inni nem szabad. Élelmiszerektıl és élvezeti cikkektıl távol kell tartani. Szünetek elıtt és a munkanap végén kezet kell mosni. A munkaruhákat külön kell tartani. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Egyedi védıfelszerelés Légzésvédelem: A nem megfelelıen szellızı munkahelyeken és permetezéses eljárás alkalmazásakor légzésvédı használata szükséges. Frisslevegıs készülék vagy a rövid ideig tartó munkák esetén A2-P2 kombinált szőrıbetét ajánlott. A légutak túlérzékenysége esetén (asztma, krónikus hörghurut) a termékkel való érintkezés nem ajánlott. Kézvédelem: A védıkesztyő megfelelı anyagai; EN 374-3: Butilkaucsuk - IIR: vastagság >=0,5 mm; áteresztési idı >=480 perc. Fluorkaucsuk - FKM: vastagság >=0,4 mm; áteresztési idı >=480 perc. Ajánlott: a beszennyezıdött kesztyő megsemmisítése. Szemvédelem: Szem-/arcvédı (fröccsenés veszélye esetén) Testvédelem: Megfelelı védıruházatot kell viselni A környezeti kibocsájtás behatárolása és felügyelete: Tilos a vizekbe, szennyvízbe és a talajba engedni. 8.3 Kiegészítı utasítások mőszaki berendezések kialakításához: Különleges intézkedés nem szükséges. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1 Általános adatok: Forma...: Szín...: Szag...: folyadék sárgás majdnem szagtalan 9.2 Az egészség- és környezetvédelemhez valamint a biztonságra vonatkozó adatok: Párolgási sebesség.: nincs meghatározva Tőzveszélyesség (szilárdgázhalmazállapot)...: nem használható Égési szám...: nem használható Felsı/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: felsı.: 9,5 %(V) / alsó: 0,9 %(V) Gıznyomás..: kb. 42 hpa a 20 C EG A4 kb. 55 hpa a 50 C EG A4 kb. 57 hpa a 55 C EG A4 Oldal 5 / 13

6 Összetevık gıznyomása: : kb. 0,007 hpa a 20 C...: < 0,0001 hpa a 20 C Gızsőrőség...: nincs meghatározva Sőrőség..: kb. 1,15 g/cm3 a 20 C DIN Elegyíthetıség vízzel : nem elegyedı a 15 C Felületi feszültség.: nincs meghatározva Megoszlási együttható (n oktanol/víz)...: nincs meghatározva Öngyulladási hımérséklet : nem használható Gyulladási hımérséklet : kb. 445 C DIN Bomlási hımérséklet.: kb. 290 C Dinamikus viszkozitás...: kb mpas a 23 C DIN EN ISO 3219/A.3 Robbanásveszélyes tulajdonságok..: nincs meghatározva Porrobbanási osztály.: nem használható Oxidáló tulajdonságok..: nincs meghatározva Egyéb információ: A megadott értékek nem minden esetben egyeznek meg a termék technikai adataival. Termékspecifikáció szempontjából a technikai adatlap a mérvadó. 10. Stabilitás és reakciókészség 10.0 Általánosságok: Szakszerő tárolás és kezelés esetén veszélyes reakció nem ismert Elkerülendı körülmények: Nem ismeretesek Elkerülendı anyagok: Aminokkal és alkoholokkal exoterm reakció játszódik le; vízzel reagálva CO2 fejlıdik, zárt térben nyomásnövekedés lép fel; az edény elrepedhet Veszélyes bomlástermékek: Elıírásszerő tárolás esetén nem ismeretesek. 11. Toxikológiai információk: 11.0 Általánosságok: A készítményhez toxikológiai vizsgálatok nem állnak rendelkezésre. Az alábbiakban találhatóak az összetevık rendelkezésünkre álló toxikológiai adatai Akut toxicitás: A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut toxicitás, orális: LD50 patkány: > mg/kg A toxikológiai vizsgálatok a termékkel összehasonlítható anyagon lettek elvégezve. LD50 patkány: 746 mg/kg Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 401 Oldal 6 / 13

7 Akut toxicitás, bırön át: LD50 nyúl: > mg/kg Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 402 Akut toxicitás, belélegezve: LC50 patkány: 0,124 mg/l, 4 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 403 Az 1,6-HDI telített gızeinek koncentrációja 25 C-on: 0,095 mg/l Primer bırirritáló hatás: nyúl Eredmény: enyhén irritáló Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 404 A toxikológiai vizsgálatok a termékkel összehasonlítható anyagon lettek elvégezve. nyúl Eredmény: erısen irritálótól a maró hatásig Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 404 primer nyálkahártya irritáció: nyúl Eredmény: nem irritáló Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 405 A toxikológiai vizsgálatok a termékkel összehasonlítható anyagon lettek elvégezve. Hatások a szemre: nyúl Eredmény: erısen irritálótól a maró hatásig Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 405 Hatása a légutakra: Izgatja a légutakat. Szenzibilizáció: Bırérzékenyítı hatás Magnusson/Kligman szerint (maximáló teszt): tengerimalac Eredmény: pozitív Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 406 A toxikológiai vizsgálatok a termékkel összehasonlítható anyagon lettek elvégezve. Állatkísérletekben tüdıérzékenyítı hatást nem tapasztaltak. Tengerimalacokon végzett kísérletekben a hexametilén-diizocianát alapú poliizocianát esetén sem intradermálisan, sem belélegezve tüdıérzékenyítı hatást nem állapítottak meg. Oldal 7 / 13

8 Bırérzékenyítı hatás Magnusson/Kligman szerint (maximáló teszt): Eredmény: A termék tengerimalacra érzékenyítıen hat. Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 406 Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). Szubakut, szubkrónikus és hosszantartó toxicitás: Felhasználási út: Inhaláló Faj: patkány Dózis szintek: 0-0,005-0,025-0,164 ppm Expozíciós idıtartam: 2 a Kezelés gyakorisága: 6 óra naponta, 5 nap hetente NOAEL: 0,005 ppm LOAEL: 0,025 ppm Vizsgálati anyag: mint gız Módszer: OECD Vizsgálati útmutató 453 Megállapítás: Irritáció az orrüregben és a tüdıben. In vitro genotoxicitás: Teszttípus: Szalmonella/mikroszóma-teszt (Ames-teszt) Eredmény: Mutagén hatást nem észleltek. Módszer: OECD Vizsgálati Irányelvek, 471 A toxikológiai vizsgálatok a termékkel összehasonlítható anyagon lettek elvégezve. Teszttípus: Szalmonella/mikroszóma-teszt (Ames-teszt) Eredmény: Mutagén hatást nem észleltek. Teszttípus: Pontmutáció emlıs sejteken (HPRT teszt) Eredmény: negatív In vivo genotoxicitás: Teszttípus: Mikronukleusz teszt Faj: egér Felhasználási út: Inhaláló Expozíciós idıtartam: 6 h Eredmény: negatív Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 474 CMR vizsgálat: Rákkeltı hatás: Az állatkísérletek nem mutattak ki semmilyen rákkeltı hatást. Ezen adatok alapján, az összetevı nem osztályozható rákkeltıként. Mutagén hatás: Élı szervezetben és laboratóriumi körülmények között végzett tesztek semmilyen mutagén hatást nem mutattak. Ezek alapján az adatok alapján az anyag nem minısíthetı mutagénnek. Reprotoxicitás/termékenység: Állatkísérletek nem mutattak embriotoxikus (magzatkárosító) vagy teratogén (magzatban, embrióban fejlıdési károsodást) hatást. Ezen adatok alapján az anyag Oldal 8 / 13

9 nem osztályozható retrotoxikus anyagként. További tudnivalók: Speciális jellemzık/hatások: Túl hosszú behatási idı esetén - különösen az izocianát tartalmú lakkok védıintézkedés nélküli permetezéses feldolgozásánál - fennáll a veszélye egy koncentrációfüggı szem-, orr-, torok- és légútirritáció kialakulásának. A panaszok késleltetve is jelentkezhetnek, túlérzékenység (légzési nehézségek, köhögés, asztma) kialakulása lehetséges. A túlérzékeny személyeknél a reakciókat már alacsony, akár a MAK-érték alatti izocianát koncentráció is kiválthatja. A bırrel hosszabb ideig tartó érintkezés esetén cserzı, irritáló hatás léphet fel. Az állatkísérletek és egyéb kutatások azt mutatták, hogy a bırrel érintkezésbe kerülı diizocianátok szerepet játszhatnak az izocianát-érzékenység és a légúti reakciók kialakulásában. 12. Ökológiai információk: 12.1 Ökotoxikus hatások: Tilos felszíni vizekbe, szennyvízbe vagy talajba engedni. Toxicitás halakra: LC50 17,8 mg/l Faj: Danio rerio (zebrahal) Expozíciós idıtartam: 96 h LC0 >= 82,8 mg/l Faj: Danio rerio (zebrahal) Expozíciós idıtartam: 96 h Módszer: 67/548/EGK Utasítás V, C.1. Melléklet. Mintaelıkészítés az anyag vízzel történı reakciójának figyelembevételével: Ultra turrax: 60 sec rpm; 24h mágneses keverı; szőrés. Akut mérgezı hatás vízibolhára: EC50 58 mg/l Faj: Daphnia magna Expozíciós idıtartam: 48 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 202 EC0 >= 89,1 mg/l Faj: Daphnia magna Expozíciós idıtartam: 48 h Módszer: 67/548/EGK Utasítás V, C.2. Mintaelıkészítés az anyag vízzel történı reakciójának figyelembevételével: Ultra turrax: 60 sec rpm; 24h mágneses keverı; szőrés. Oldal 9 / 13

10 Akut mérgezı hatás baktériumokra: EC50 > mg/l Vizsgálva: eleveniszap Módszer: OECD Vizsgálati Irányelvek, 209 Az ökotoxikológiai vizsgálatok a termékkel összehasonlítható anyagon lettek elvégezve EC mg/l Vizsgálva: eleveniszap Vizsgálati idıtartam: 3 h Módszer: EG-RL 88/302/EEC Akut mérgezı hatás algákra: EC50 > 100 mg/l Vizsgálva: scenedesmus subspicatus Vizsgálati idıtartam: 72 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201 IC50 > 77,4 mg/l Vizsgálva: zöld alga (Desmodesmus subspicatus) Vizsgálati idıtartam: 72 h Módszer: 67/548/EGK Utasítás V, C.3. Mintaelıkészítés az anyag vízzel történı reakciójának figyelembevételével: Ultra turrax: 60 sec rpm; 24h mágneses keverı; szőrés Mobilitás: Ellenálló képesség és lebonthatóság: Biológiai lebonthatóság: Biológiai lebomlás: 2 %, 28 nap, azaz nem könnyen lebontható Módszer: OECD 301 F Biológiai lebomlás: 42 %, 28 nap, azaz nem könnyen lebontható Módszer: OECD 301 F Stabilitás vízben: Felezési idı: 0,23 h a 23 C 12.4 További tudnivalók: A gyanta a határfelületen reakcióba lép a vízzel és szén-dioxid keletkezése közben szilárd, magas olvadáspontú, oldhatatlan reakciótermék (polikarbamid) képzıdik. A reakciót felületaktív anyagok (pl. folyékony szappan) vagy vízoldható oldószerek jelentısen elısegítik. Az eddigi tapasztalatok szerint a polikarbamid semleges és nem bomlik el. Oldal 10 / 13

11 13. Ártalmatlanítási szempontok A megsemmisítés során figyelembe kell venni az összes vonatkozó nemzetközi, nemzeti és regionális törvényt, rendelkezést és szabályzatot. Az EU tagországokban történı megsemmisítés során az Európai Hulladékkatalógus (EWC) szerint érvényes hulladék-besorolást kell alkalmazni. Hulladékkezelési módszerek A csomagolásról közvetlenül az utolsó anyagkivétel után el kell távolítani a maradékot (csepp-, por- vagy masszamentesen). A falra tapadt termékmaradványok ártalmatlanítása után lehet a termék címkéjét és veszélyességi jelölését érvényteleníteni. Ezeket a göngyölegeket anyagfajtánként a fennálló vegyipari visszaváltási rendszer elfogadóhelyein további hasznosításra le lehet adni. Az újrafelhasználási eljárásnak összhangban kell lennie a nemzeti törvényekkel és környezetvédelmi szabályokkal. Nem szabad szennyvízbe engedni. 14. Szállítási útmutató ADR/RID ADN Nem veszélyes áru Nem veszélyes áru A besorolás nem érvényes tankhajós szállítás esetén. Igény esetén az erre vonatkozó információkat a gyártónál lehet igényelni. IATA Nem veszélyes áru IMDG Nem veszélyes áru A felhasználót érintı különleges óvintézkedések: Nem veszélyes áruszállítmány. Bırirritáló. Nedvességtıl óvni kell. +50 C felett hıérzékeny. Savaktól, lúgoktól, élelmiszerektıl és egyéb fogyasztási cikktıl elkülönítve kell tárolni. 15. Elıírások, jelölések: Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi elıírások/jogszabályok Vízszennyezı osztály (Németország): 1 enyhén vízszennyezı (a VwVwS 3. függeléke szerint) Be kell tartani az izocianátok kezelésére vonatkozó nemzeti rendelkezéseket. Egyéb szabályozások: A Lakk-, Nyomda- és Mővészfesték Elıállítók Szövetségének Európai Bizottsága (CEPE) az izocianátokat tartalmazó festékekkel kapcsolatban a következı információkat adta meg: A felhasználásra kész, izocianátokat tartalmazó festékek a nyálkahártyákra - különösen a légutakban - irritáló hatást gyakorolhatnak és túlérzékenységi reakciókat válthatnak ki. A termék gızeinek és permetének belélegzése esetén fennáll a szenzibilizáció veszélye. Az izocianátot tartalmazó festékek kezelésénél be kell tartani az Oldal 11 / 13

12 oldószertartalmú festékekre vonatkozó minden elıírást. Kiváltképp nem szabad a termék permetét és gızeit belélegezni. Allergiában, asztmában és légúti megbetegedésben szenvedı személyeknek izocianátot tartalmazó festékkel nem szabad dolgoznia. Vonatkozó magyarországi rendelkezések: évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, annak kiegészítései és módosításai; - 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól, annak kiegészítései és módosításai; - 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról; - 3/2006. (I.26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékérıl A hivatásszerő felhasználók biztonsági adatlapot kapnak. 16. Egyéb adatok A 2. és 3. fejezetben hivatkozott CLP-osztályozás(1272/2008/EG) szerinti figyelmeztetı(h) mondatok teljes szövege. H302 H315 H317 H319 H330 H334 H335 H412 Lenyelve ártalmas. Bırirritáló hatású. Allergiás bırreakciót válthat ki. Súlyos szemirritációt okoz. Belélegezve halálos. Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. Légúti irritációt okozhat. Ártalmas a vízi élıvilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Az EU (67/548/EGK, 1999/45/EK) besorolás 2. és 3. fejezetében található R-mondatok teljes szövege. R23 Belélegezve mérgezı (toxikus). R36/37/38 Szem- és bırizgató hatású, izgatja a légutakat. R42/43 Belélegezve és bırrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R43 Bırrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. A terméket elsısorban festékek, lakkok vagy ragasztók térhálósítására használják. A reaktív poliizocianátokat és monomer HDI maradványokat tartalmazó festékek, lakkok vagy ragasztók kezelése során megfelelı védıintézkedéseket kell alkalmazni (ld. ezt a biztonsági adatlapot is). Emiatt ezeket a termékeket csak az iparban vagy szakmai felhasználásban szabad alkalmazni. Ezen termékek Do-It-Yourself ("csináld magad") felhasználásra nem alkalmasak. A vesszı numerikus adatoknál a tizedes jegyet jelenti. A * jelölés a változásokra utal az elızı verzióhoz képest.. Ez a változat minden elızıt helyettesít. További információk Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyızıdésünk szerint kiadásának idıpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, Oldal 12 / 13

13 szállításhoz, hulladék elhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minıségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva. - Vége a biztonsági adatlapnak - Oldal 13 / 13

: ACCENT 75DF. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint

: ACCENT 75DF. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

: GRANSTAR 50SX. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint

: GRANSTAR 50SX. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

B I ZTONS Á GI ADATLAP

B I ZTONS Á GI ADATLAP B I ZTONS Á GI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Cikkszám: 5060 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. DPX-QKS91 66.5 WG

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. DPX-QKS91 66.5 WG Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Poli-Farbe Fungi algastop Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.04.28. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Poli-Farbe Fungi algastop Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.04.28. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.04.28. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. A készítmény azonosítása: 1.2. A készítmény felhasználása: Kül- és beltéri

Részletesebben

GRANSTAR SUPER 50SX. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint

GRANSTAR SUPER 50SX. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint GRANSTAR SUPER 50SX Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 24.02.2012 Hivatkozás 130000027529 Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. reach@evmzrt.hu

BIZTONSÁGI ADATLAP. reach@evmzrt.hu BIZTONSÁGI ADATLAP A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2003. november 04. Felülvizsgálva: 2013. augusztus 16. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre.

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre. Ref. Rev. sz. 1.0 Az átdolgozás dátuma Nyomtatási dátum MA10000771/ 10.03.2015 10.03.2015 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév 1.2 Az anyag vagy

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: JÉGMENTESÍTİ 500 ML Cikkszám: 0892 331 400

Részletesebben

HUSZÁR OD PACK. Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2010.01.06 102000002115. HUSZÁR OD Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.01.

HUSZÁR OD PACK. Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2010.01.06 102000002115. HUSZÁR OD Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.01. HUSZÁR OD PACK. Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2010.01.06 102000002115 A gyűjtőcsomag a következőket tartalmazza: HUSZÁR OD Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.01.10 102000011563 DECIS MEGA Verzió

Részletesebben

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Kizárólag szakmai felhasználó részére.

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Kizárólag szakmai felhasználó részére. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64263 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

PONCHO PRO 1/10 Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 30.11.2012 102000007886 Nyomtatás Dátuma: 30.11.2012

PONCHO PRO 1/10 Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 30.11.2012 102000007886 Nyomtatás Dátuma: 30.11.2012 PONCHO PRO 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév PONCHO PRO Termék kódja (UVP) 05669669 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Osztályozás 67/548/EGK irányelv szerint

Osztályozás 67/548/EGK irányelv szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2012-02-08 1. Anyag / készítmény és a vállalkozás azonosítása 1.1 A készítmény megnevezése: Páva mosható beltéri

Részletesebben

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre.

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre. Ref. 130000001471/ Rev. sz. 1.0 Az átdolgozás dátuma Nyomtatási dátum 22.06.2015 22.06.2015 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév 1.2 Az anyag

Részletesebben

Festo Spezialfett Lub-KB 2

Festo Spezialfett Lub-KB 2 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 017035 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.10 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 15.06.2009

No Change Service! Verzió 01.10 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 15.06.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

PATINA 1K MATT LAKK. 2.2 Címkézési elemek Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk: R- mondat(ok): R 10

PATINA 1K MATT LAKK. 2.2 Címkézési elemek Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk: R- mondat(ok): R 10 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1 A készítmény azonosítása: KTSA 0759 1.2 A készítmény felhasználása: Színtelen lakk 1.3 Gyártó cég neve: MAGYAR-LAKK Festékgyártó és Kereskedelmi Kft. cím:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta Sept. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Biztonsági adatlap. Penta Sept. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta Star. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. Penta Star. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra:

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint FINALE 14 SL 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FINALE 14 SL Termék kódja (UVP) 06470025 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta AlkoClean S. Létrehozás dátuma: 2004.02.23. Felülvizsgálat dátuma: 2015.05.20. Verziószám: 8.

Biztonsági adatlap. Penta AlkoClean S. Létrehozás dátuma: 2004.02.23. Felülvizsgálat dátuma: 2015.05.20. Verziószám: 8. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

HÉLIOSZ TRIÓ 1/15 Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 02.03.2015 102000030446 Nyomtatás Dátuma: 02.03.2015. A gyűjtőcsomag a következőket tartalmazza:

HÉLIOSZ TRIÓ 1/15 Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 02.03.2015 102000030446 Nyomtatás Dátuma: 02.03.2015. A gyűjtőcsomag a következőket tartalmazza: Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK szabályozás szerint HÉLIOSZ TRIÓ 1/15 Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 02.03.2015 102000030446 Nyomtatás Dátuma: 02.03.2015 A gyűjtőcsomag

Részletesebben

2010.05.20- án kelt (UE) NR 453/2010 irányelvnek megfelelıen.

2010.05.20- án kelt (UE) NR 453/2010 irányelvnek megfelelıen. Biztonsági adatlap 4.verzió 2010.05.20- án kelt (UE) NR 453/2010 irányelvnek megfelelıen. 1.szakasz: A KÉSZÍTMÉNY ÉS GYÁRTÓ/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Készítés dátuma:2005.06.20 Aktualizáció dátuma:2012.08.01

Részletesebben