BIZTONSÁGI ADATLAP. Ultra Sol Extra higiénés kéztisztító és fertıtlenítıszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP. Ultra Sol Extra higiénés kéztisztító és fertıtlenítıszer"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: november 25. Felülvizsgálva: március A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA** A keverék neve: A keverék felhasználása: Fertıtlenítı hatású kéztisztító szer, egészségügyi és szociális intézmények, élelmiszeripar, közétkeztetés területén, nagykonyhákban és minden olyan területen, ahol a kézen keresztüli fertızıdés veszélye fennáll. Elsısorban professzionális felhasználásra. Hatásspektrum: baktericid (MRSA), fungicid, virucid (HIV, HBV inaktiváló) tuberkulocid és algicid. A gyártó és a forgalmazó cég neve: EVM Zrt. Cím: H-1172 Budapest Cinkotai út 26. Telefon: Telefax: ért felelıs: web-oldal: Sürgısségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz) Cím: 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. Telefon: (éjjel-nappal) (éjjel-nappal) 2. A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA** A többszörösen módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes keverék. A keverék veszélyjele: Xi Irritatív A keverékre vonatkozó R mondatok: R 36 Szemizgató hatású Egészségre és környezetre gyakorolt hatások: A keverék izgatja a szemet. Zsíroldó hatású, a kezet kiszáríthatja. Egyéb információk: Lúggal, lúgos készítményekkel, más tisztító- és fertıtlenítıszerrel nem keverhetı. Címkézés: lásd 15. pont. 3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ** A keverék felületaktív anyagot, biocidot és segédanyagokat tartalmaz. ** felülvizsgálat során változott 1. oldal / összesen 6 oldal

2 Veszélyes összetevık: megnevezés koncentráció CAS szám EINECS szám Veszélyjel R mondatok Amidpoliglikoléter 5 15 % Xi R 38 Didecil-dimetil-ammónium-klorid < 5,0 % C R R Benzalkónium klorid < 5,0 % C, N R 21/22 R Alkil (C10-16)-dimetil-amin oxid < 5,0 % Xi, N R A táblázatban megadott veszélyes összetevık közül egyik sem rendelkezik expozíciós határértékkel. A táblázatban felsorolt veszélyes összetevık veszélyjelei és R mondatai: lásd 16. pont. 4. ELSİSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK** Általános információk: Belégzés: Bırrel való érintkezés: Szembe kerülés esetén: Lenyelés: 5. TŐZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK** Tőz esetén felszabaduló anyagok: Alkalmazható tőzoltószerek: Nem alkalmazható tőzoltószerek: Különleges veszélyek: Speciális védıeszköz tőzoltóknak: Egyéb: Baleset vagy rosszullét esetén forduljunk orvoshoz (ha lehetséges a keverék címkéjét vagy biztonsági adatlapját mutassuk meg). Az expozíció forrását szüntessük meg, ha lehetséges. A sérültet friss levegıre kell vinni, nyugalomba kell helyezni. Panasz esetén forduljunk orvoshoz. Az elszennyezıdött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bı vízzel le kell mosni, kivéve, ha a fertıtlenítés a cél. A szemet 10 percig bı, friss vízzel kell öblíteni a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó együttes mozgatása közben. A kontaktlencsét távolítsuk el, ha könnyen lehetséges. Szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges. A sérült szájüregét bı ivóvízzel mossuk ki, itassunk 0,5 liter kellemesen hővös vizet. Hánytatni tilos. Forduljunk orvoshoz. Füst és egyéb égéstermékek (szénmonoxid (CO), szén-dioxid (CO 2), nitrogén-oxidok (NO x)). Vízpermet, tőzoltópor, tőzoltóhab, szén-dioxid. Hı hatásra és égéskor mérgezı gázok szabadulhatnak fel. Nagy tőz esetén levegıtıl független légzıkészülék és hı ellen védıöltözet. Az oltásnál használt oltóanyag csatornába, felszíni és talajvízbe való bekerülését akadályozzuk meg, ha lehetséges. 6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN** Személyi óvintézkedések: Kerüljük a szemmel, nyálkahártyával való érintkezést. A kiömlött keverék a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát, védıkesztyőt. Zárt helyiség esetén megfelelı szellıztetésrıl gondoskodjunk. Környezetvédelmi óvintézkedések: Kerüljük el a talajvízbe és folyóvízbe, a talajba vagy a környezetbe kerülést. Nagy mennyiségő tömény keverék csatornába élı-, felszíni-, talaj-, és hulladékvízbe, talajba jutása esetén értesíteni kell a helyi hatóságot. Szennyezésmentesítés: A kiömlött keveréket megfelelı abszorbeáló szerrel (földdel, homokkal, vagy univerzális/inert adszorbenssel) fel kell itatni. Össze kell győjteni felcímkézett zárható, jelölt tárolótartályba. Kerülni ** felülvizsgálat során változott 2. oldal / összesen 6 oldal

3 kell a véletlenszerő talaj- és folyóvizekbe való bekerülést. Véletlenszerő kiömlés és felszíni vizekbe kerülés esetén a keveréket hígítani kell nagy mennyiségő vízzel. Ha van, a veszélyelhárítási terv alapján járjunk el. Értesíteni kell a helyi hatóságot. A maradékot bıséges vízzel el kell mosni. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS** Kezelés: Kerüljük az alkalmazottak túlzott szennyezıdését. Használat közben enni, inni és dohányozni tilos. Használat után az edényzetet alaposan zárjuk vissza. Környezetvédelem: Kerüljük a környezet túlzott szennyezıdését. Kerüljük a nagyfokú környezeti terhelést. Tárolás: Tárolja eredeti, jól zárható csomagolásban, száraz, jól szellıztethetı helyen, hővös, fagymentes hıtıl és fénytıl védett helyen. Tartsa távol élelmiszertıl, italtól. Védje a direkt napsütéstıl. Különleges felhasználások: Fontos információk és útmutatások a biztonsági adatlapban vagy a címkén találhatóak. Más tisztító- és fertıtlenítıszerrel ne használja együtt. 8. EXPOZÍCIÓ ELLENİRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM** Gondoskodjunk megfelelı szellıztetésrıl. A keverék szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni. Biztosítsunk a dolgozóknak a keverék tulajdonságainak megismerését, és a környezet védelmét. Tartsuk be a személyi higiéniai elıírásokat, a keverék használata közben tilos enni, inni és dohányozni. Légzésvédelem: Rendeltetésszerő használat során nem szükséges. Szemvédelem: Rendeltetésszerő használat során nem szükséges. Ha szembe jut, bı vízzel ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. Kézvédelem: Rendeltetésszerő használat során nem szükséges. A termék zsíroldó hatású, napi többszöri, rendszeres használat után a kezet kiszáríthatja. Kiszáradás esetén használjunk bırtápláló krémet. Sérült bırfelületen a termék használata nem javasolt. Bırvédelem: A beszennyezıdött ruházatot le kell venni, az érintett testfelületet le kell mosni bı vízzel. Környezeti expozíció ellenırzése: Tartsuk be a kezelési és tárolási útmutatót és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a keverék ne ömölhessen folyóvízbe, ne kerülhessen a talajba és a szennyvízbe. Az alapanyagok AK és CK értékei a 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott. 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK** Külsı: Viszkózus folyadék Szín: Kék Szag: Enyhén érezhetı, illatosított ph : 6,5 7,5 Forráspont, C: Fagyáspont, C: Lobbanáspont, C: Dermedéspont, C: Tőzveszélyesség: Nem tőzveszélyes Öngyulladási hımérséklet: Robbanékonyság: Nem robbanékony Oxidáló képesség: Oxidáló tulajdonságokat nem mutat Gıznyomás (20 C): Sőrőség (20 C-on), kg/m 3 : 1000 Oldhatóság: (20 C-on): oldhatóság vízben: Vízben oldódik oldhatóság oldószerben: -- Eloszlási koefficiens (n-oktanol/víz): Gızsőrőség: Párolgási sebesség: ** felülvizsgálat során változott 3. oldal / összesen 6 oldal

4 Kationos felületaktív anyag tartalom, %: min. 3,0 Szárazanyag tartalom, %: kb. 12,0 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG** Normál körülmények között stabil. Kerülendı körülmények: Óvni kell a magas hımérséklettıl, közvetlen napsütéstıl, sugárzó hıtıl Kerülendı anyagok: Lúg, lúgos keverékek, más fertıtlenítıszerek. Veszélyes bomlástermékek: Szénmonoxid (CO), szén-dioxid (CO 2), nitrogén-oxidok. (NO x). 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK** A keverékre vonatkozó toxikológiai információk: Belélegezve: Érzékeny egyéneknél helyi irritáció a légutakban lehetséges. Bırre jutva: A termék zsíroldó hatású, napi többszöri, rendszeres használat után a kezet kiszáríthatja. Szembe jutva: Irritáció a szemben, a szem kivörösödése. Szájon keresztül: Émelygés, hányinger, hányás, rossz közérzet. Egészségre gyakorolt hatások: Érzékenység:. Karcinogenitás: Mutagenitás: Reprudukciós toxicitás: Egyéb adat: -- A felsoroltakon kívül egyéb toxikus hatás sem zárható ki. Az alapanyagokra vonatkozó toxikológiai információk: Benzalkónium klorid: Akut toxicitás: LD 50 (patkány, szájon át): 795 mg/kg, LD 50 (patkány, bırön át): 1560 mg/kg. Primer ingerhatások: a bırre és a nyálkahártyákra gyakorolt maró hatás; a szemben: erıs maró hatás; érzékenység: hosszabb érintkezés esetén érzékenységet okozhat; szubakuttól krónikus toxicitásig: nem mutagén (Ames test OECD 471/in vitro genmutation study in bacteria). Didecil-dimetil-ammónium-klorid: Akut toxicitás: LD 50 (patkány, orális): 238 mg/kg (OECD Test Guideline 401). Akut toxicitás: LD 50 (nyúl, dermális): 3342 mg/kg. Bırirritáció: irritáló (nyúl), kitettség ideje 3 perc, módszer Guideline 404. Szenzibilitás: nem szenzibilizáló, faj: tengerimalac (Buehler teszt) módszer: US-EPA. In vitro genotoxicitás: negatív (Ames teszt), módszer OECD 471. In vivo genotoxicitás: negatív (Kromoszóma aberrációs teszt in vivo, alkalmazási mód: patkány, orális), módszer: OECD ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK A keverék felületaktív anyagot és biocidot tartalmaz. Kerüljük el nagy mennyiségben a felszíni- és talajvizekbe, csatornába jutást. Ökotoxikológiai adatok az alapanyagra vonatkozóan: Benzalkónium klorid: biológiailag könnyen lebontható (módszer: OECD 301 D Closed-Bottle Test). Mobilitás és bioakkumulációs potenciál: az n-oktanol/víz eloszlási együttható alapján a feldúsulás élı szervezetekben nem várható; log Pow 0,5-1,58. Ökotoxikus hatások: Vízmérgezés: EC 50 (Daphnia Magna): 0,016 mg/l/48 óra; IC 50 (Selenastrum capricornutum): 0,02 mg/l/72 óra; LC 50 (Oncorhynchus mykiss): 0,85 mg/l/96 óra. AOX információ: nem tartalmaz olyan összetevıket, amelyek a szennyvíz AOX értékét befolyásolhatják. Nem tartalmaz nehézfémeket. Didecil-dimetil-ammónium-klorid: Hal toxicitás LC 50 (szivárványos pisztráng): 1,0 mg/l/96 óra (OECD Test Guideline 203). Daphnia toxicitás: EC 50 0,094 mg/l/48 óra: bénulás (módszer: EPA-FIFRA). Földben élı szervezetek toxicitása (NOEC) 1000 mg/kg, faj: földi giliszta, akut toxicitás: kitettség ideje 14 nap (OECD Test ** felülvizsgálat során változott 4. oldal / összesen 6 oldal

5 Guideline 207). Stabilitás vízben: abiotikus bomlás, hidrolitikailag stabil (módszer EPA-FIFRA). Biológiai lebomlás: könnyen lebomlik (módosított Strum teszt 72%). Bioakkumuláció: biológiailag nem akkumulálódik. Biokoncentrációs faktor (BCF): 81,00, faj: kékkopoltyús naphal, kitettség ideje 46 nap (módszer: EPA-FIFRA). Mobilitás: -- Perzisztencia és lebonthatóság: A felületaktív anyagok biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek. Bioakkumulációs képesség:. Egyéb káros hatások: Egyéb környezeti toxicitás nem került meghatározásra. 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK** Tilos a fel nem használt szer maradékát, a keverékkel szennyezett csomagolóburkolatot élı vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minıségének élıvízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie. Javasolt ártalmatlanítási eljárások: Kis mennyiségő termék kiömlése esetén a megadott útmutatás alapján járjunk el (lásd 6. pont). Ha szükséges, a maradékot mossuk el nagy mennyiségő vízzel a csatornahálózatba. Nagy mennyiségő keverék kiömlése esetén a megjelölt hulladékot adjuk át az erre specializálódott, illetékes cégnek és a helyi ill. nemzeti szabályozás alapján járjunk el. A felhasznált abszorbens veszélyes hulladéknak minısül, ártalmatlanításkor veszélyes hulladékként kezeljük. A keverékre és a csomagolóanyagra vonatkozó EWC kódok: A termék maradványaira: közelebbrıl nem meghatározott hulladékok A szer maradékát tartalmazó csomagolóanyagra: * veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok A kiürült és tisztára mosott csomagolóanyagra: mőanyag csomagolási hulladékok 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK Nem ADR jelölésköteles. 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK** Hatóanyagok: Didecil-dimetil-ammónium-klorid (CAS szám: , EINECS szám: ): 2,0 %. Benzalkónium klorid: (CAS szám: / , EINECS szám: / ): 1,6 %. Címkézés: A keverék veszélyjele: Xi Irritatív A keverékre vonatkozó R mondat: R 36 Szemizgató hatású A keverékre vonatkozó S mondatok: S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó S 13 Élelmiszertıl, italtól és takarmánytól távol tartandó S 25 Kerülni kell a szembejutást S 26 Ha szembe jut, bı vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni S 50 Lúggal, lúgos készítményekkel, más tisztító és fertıtlenítıszerrel nem keverhetı ** felülvizsgálat során változott 5. oldal / összesen 6 oldal

6 Használati útmutató, tárolásra vonatkozó információ a címkén található. Érvényes jogszabályok: évi XXII. törvény évi XCIII. törvény évi LIII. törvény évi XXV. törvény évi XLIII. törvény 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet 98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet 98/8 EK irányelv 1451/2007 EK rendelet 38/2003 (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 1907/2006 EK rendelet 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK** A termékre vonatkozó veszélyjel, R és S mondatok a biztonsági adatlap 15. pontjában találhatóak. A megadott veszélyjelek és R mondatok jelen biztonsági adatlap 3. pontjában felsorolt komponensekre vonatkozik. Veszélyjelek az alapanyagokra: C Maró Xi Irritatív N Környezeti veszély R mondatok az alapanyagokra: R 10 Kevésbé tőzveszélyes R 21/22 Bırrel érintkezve és lenyelve ártalmas R 22 Lenyelve ártalmas R 34 Égési sérülést okoz R 38 Bırizgató hatású R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat R 50 Nagyon mérgezı a vízi szervezetekre R 67 Gızök álmosságot vagy szédülést okozhatnak Képzési, betanítási elıírások: A keveréket használó személyzetet oktatni kell a kezeléssel kapcsolatos kockázatokról, az egészségügyi és környezetvédelmi követelményekrıl. Meg kell ismertetni ıket a termék veszélyes tulajdonságaival, a foglalkozásegészségügyi és környezetvédelmi elıírásokkal és az elsısegélynyújtási intézkedésekkel. Javasolt felhasználási korlátozások: Az 1. pontban megadott felhasználási terület csak a legjellemzıbbeket tartalmazza. Speciális felhasználási területen való alkalmazás a felhasználó felelıssége. Ebben az esetben a felhasználó az egyedüli felelıs a helyi és nemzeti szabályozásokhoz, elıírásokhoz való alkalmazásért. A biztonsági információk a terméket a biztonság szempontjából írják le és nem tekinthetık a termék mőszaki specifikációjának. A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegőek. Az érvényben lévı elıírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége. ** felülvizsgálat során változott 6. oldal / összesen 6 oldal

BIZTONSÁGI ADATLAP. reach@evmzrt.hu

BIZTONSÁGI ADATLAP. reach@evmzrt.hu BIZTONSÁGI ADATLAP A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2003. november 04. Felülvizsgálva: 2013. augusztus 16. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA** A többszörösen módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében nem veszélyes keverék.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA** A többszörösen módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében nem veszélyes keverék. BIZTONSÁGI ADATLAP A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2003. november 04. Felülvizsgálva: 2009. június 29. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA** A keverék neve: A keverék felhasználása: Háztartási

Részletesebben

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.09.29. változat: 2

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.09.29. változat: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907/2006 EK rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A keverék kereskedelmi neve: Krém Szinonímák: -- 1.2.

Részletesebben

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.07.25. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.07.25. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve: Ultra Extra erős vízkőoldó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/EK rendelet szerint 1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/EK rendelet szerint 1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/EK rendelet szerint 1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve: Szinonímák: --

Részletesebben

Poli-Farbe Fungi algastop Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.04.28. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Poli-Farbe Fungi algastop Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.04.28. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.04.28. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. A készítmény azonosítása: 1.2. A készítmény felhasználása: Kül- és beltéri

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta Sept. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Biztonsági adatlap. Penta Sept. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

1.4. Sürgısségi telefon szám: 06/80-201-199 ETTSZ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

1.4. Sürgısségi telefon szám: 06/80-201-199 ETTSZ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: fertıtlenítı krémszappan 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Tisztító hatású

Részletesebben

Kiadás dátuma: 2006. 08. 16. Oldalszám: 1/6 Felülvizsgálat: 2008. 10. 22.

Kiadás dátuma: 2006. 08. 16. Oldalszám: 1/6 Felülvizsgálat: 2008. 10. 22. Kiadás dátuma: 2006. 08. 16. Oldalszám: 1/6 1. A készítmény és a társaság azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: KENTAUR téli szélvédımosó 19 C 1.2. A készítmény felhasználása: gépjármővek ablakmosó

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása. Finish All in 1 gépi mosogató tabletta Azonosítási szám: D0268856 / 263322

1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása. Finish All in 1 gépi mosogató tabletta Azonosítási szám: D0268856 / 263322 1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása A készítmény azonosítása: A készítmény felhasználása: Termék leírása: A vállkozás azonosítása: Gyártó cég neve, címe: Forgalmazó cég neve, címe: Felelıs

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint Kiadás időpontja: 2007 Felülvizsgálat dátuma: 2012-06-06 Változat száma: 4. 1./ A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító

Részletesebben

Osztályozás 67/548/EGK irányelv szerint

Osztályozás 67/548/EGK irányelv szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2012-02-08 1. Anyag / készítmény és a vállalkozás azonosítása 1.1 A készítmény megnevezése: Páva mosható beltéri

Részletesebben

B I ZTONS Á GI ADATLAP

B I ZTONS Á GI ADATLAP B I ZTONS Á GI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Cikkszám: 5060 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Calgonit Bandfit 735. Létrehozás dátuma: 2000.02.14. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.28. Verziószám: 5

Biztonsági adatlap. Calgonit Bandfit 735. Létrehozás dátuma: 2000.02.14. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.28. Verziószám: 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

1.) Szakasz: A keverék és a vállalat azonosítása:

1.) Szakasz: A keverék és a vállalat azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/13 Septoforce BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével és a 453/2010/EU rendelettel A kiállítás kelte: 2001.05.31. 1.) Szakasz: A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: JÉGMENTESÍTİ 500 ML Cikkszám: 0892 331 400

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke alapján

BIZTONSÁGI ADATLAP. Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke alapján BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke alapján 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: Tisztító kristály 1.2. A készítmény felhasználása:

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1.) Szakasz: A keverék és a vállalat azonosítása:

1.) Szakasz: A keverék és a vállalat azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/14 Desin BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével és a 453/2010/EU rendelettel A kiállítás kelte: 2003.02.03. 1.) Szakasz: A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: 1 Kiállítás kelte: 2013. 02. 25. Felülvizsgálat: Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Grillgyújtó 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1272/2008 EK rendelet Összetételi R mondatok Osztályozása H mondatok százalék Zsíralkohol(C10) 196823-11-7 polimer Xi 36/38 Bőrirrit. 2.

1272/2008 EK rendelet Összetételi R mondatok Osztályozása H mondatok százalék Zsíralkohol(C10) 196823-11-7 polimer Xi 36/38 Bőrirrit. 2. A ÁNTSZ száma: 12932/1998 A termék bejelentési számai: OKBI: VABO/123/2006 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. Azonosított felhasználás: Tisztítószer

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító PE-PO koromtalanító koncentrátum 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: 4 Kiállítás kelte: 2005. 06. 01. Felülvizsgálat: 2012. 12. 10. Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Reál ablaktisztító folyadék 1.2 A keverék megfelelő

Részletesebben

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/98 A készítmény bejelentési száma: OKBI -VABO/728/2011 OTH: 4421-5/2011 OÉTI szakv.: 1291/2011 OEK szakv.: 7805/234/2011 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben

- Öblítsük ki a szemet a szemhéjszélek széthúzásával és a szemgolyó egyidejő mozgatásával (legalább negyed órán át)!

- Öblítsük ki a szemet a szemhéjszélek széthúzásával és a szemgolyó egyidejő mozgatásával (legalább negyed órán át)! B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA ÁLMENNYEZETI ELEM Szinonim elnevezések: Termék kód: - 1.1. Felhasználás (ipari, foglakozásszerő, magán): Az anyag/készítmény

Részletesebben

2010.05.20- án kelt (UE) NR 453/2010 irányelvnek megfelelıen.

2010.05.20- án kelt (UE) NR 453/2010 irányelvnek megfelelıen. Biztonsági adatlap 4.verzió 2010.05.20- án kelt (UE) NR 453/2010 irányelvnek megfelelıen. 1.szakasz: A KÉSZÍTMÉNY ÉS GYÁRTÓ/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Készítés dátuma:2005.06.20 Aktualizáció dátuma:2012.08.01

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadás időpontja: 2011-03-21 Felülvizsgálat dátuma: Változat száma: 1. 1./ A keverék és a vállalkozás azonosítása Termékazonosító A keverék megnevezése:

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben