Szeszes bíbor. Szeszes bíbor. BIZTONSÁGI ADATLAP (az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint) Szeszes Bíbor. Fapác

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeszes bíbor. Szeszes bíbor. BIZTONSÁGI ADATLAP (az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint) Szeszes Bíbor. Fapác"

Átírás

1 Kiállítás dátuma: BIZTONSÁGI ADATLAP (az 107/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint) 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása: A készítmény/anyag neve: Felhasználási terület: Forgalmazó: Szeszes Bíbor Fapác Perlabs Vegyi Labor 2083 Solymár, Szılıkert u. Tel/fax: Mobil: Gyártó: Sürgösségi esetben: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat címe: 106, Budapest, Nagyvárad tér 2. tel: A veszély azonosítása: Az 1.Függelék alapján osztályozva Környezetkárosító R-mondatok: Veszélyek: R51/53 Mérgezı a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Porrobbanás veszély kockázata (2.osztály) 3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ Kémiai jellemzés: 1:2 Króm komplex C.I.-név: SOLVENT Red 233 Veszélyes alkotórészek EG-szám: tert-(dodecyl/tetradecyl)-ammonium bis(3-(4-((5-(1,1-dimethyl-propyl)-2-hydroxy-3- nitrophenyl)azo)-3-methyl-5-hydroxy-(1h)pyrazol-1- yl)benzenesulfonamidato)chromate Osztálybasorolás* N R 51/53 Tartalom(%) 100 *) A veszély szimbólumok és R-mondatok szövegezését a 16. fejezet tartalmazza, amennyiben veszélyes alkotórészeket megnevezte 1/6. oldal

2 4. Elsösegélynyújtási intézkedések: Általános információ: Belélegezve: Bırrel érintkezve: Szembe kerülve: Lenyelés esetén: Azonnal forduljon orvoshoz. A sérültet friss levegıre kell vinni. Rosszullét esetén, vagy ha az expozíció tartós volt orvost kell hívni. A beszennyezett ruhát eltávolítani. A bırt szappannal és vízzel lemosni. Azonnal és alaposan öblíteni kell bı vízzel, legalább 10 percig. Fordítsunk gondot a szemhéj alatti felületek mosására is. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. A szájat vízzel ki kell tisztítani. Forduljunk orvoshoz. 5. Tüzvédelmi intézkedések: Alkalmas oltóanyag: Biztonsági szempontból nem megfelelı tőzoltóanyag: Égéstermékek: Expozíció veszély: Speciális védıfelszerelés: hab, vízpermet, széndioxid, tőzoltó por vízsugár Szén-oxidok., Nitrogén-oxidok, Króm oxidok, Kén-oxidok, toxikus gázok/gızök A kémiailag szennyezett vizet ne engedjük a lefolyóba, a talajra vagy a felszíni vizekbe. Meg kell tenni a szükséges intézkedéseket tőzoltáshoz használt víz visszatartására. A szennyezett vizet és talajt a helyi elıírásoknak megfelelıen kell ártalmatlanítani. Ha a közelben tőz keletkezett, a konténert vízzel kell hőteni. Tőz esetén viseljünk zártrendszerő légzıkészüléket. Teljes védıöltözet. 6. Intézkedések baleset esetén: Személyi óvintézkedések: Kerüljük belélegzését vagy a lenyelését. Kerüljük, hogy a bırrel, szemmel vagy a ruházattal érintkezzék.gyújtóforrástól távol tartandó Környezetvédelmi óvintézkedések: Tisztítási vagy összegyőjtési információ: Csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe engedni nem szabad. Vegyük fel mechanikailag és győjtsük megfelelı (egyértelmően felcímkézett) konténerben az ártalmatlanításig. A porképzıdést kerüljük el. Nem szabad egyszerüen a csatornába engedni. Viseljünk megfelelı védıfelszerelést. Viseljen zárt körforgású légzıkészüléket. 7. Kezelés és tárolás: Kezelés: tőz- és robbanásvédelem: Tárolási követelmények: Mint minden ismereten toxicitású ipari vegyi anyag esetén, kezelésekor be kell tartani a jó ipari gyakorlat normáit. Kerülni kell azt, hogy a szemmel, a bırrel és a ruházattal érintkezzék. Ne lélegezzük be. Nem kerülhet a szájba, nem szabad lenyelni. Csak kielégítı szellızés mellett használható. Megfelelı óvintézkedésekkel kell meggátolni az elektrosztatikus kisülést. Kerüljük a porképzıdést. A pigment finom porából képzıdött porfelhı veszélyes lehet. (porrobbanás kockázata) Csak az eredeti edényzetben tárolható. A konténereket szorosan zárt állapotban, száraz, hüvös, jól szellöztetett helyen kell tartani. Csak az eredeti edényzetben tárolható. 2/6. oldal

3 Expozíciós határértékek: Mőszaki intézkedések / óvintézkedések: Légzésvédelem: Kézvédelem: Szemvédelem: Testvédelem: 8. Az expozíció ellenörzése és egyéni védelem: A por- vagy gözképzödés csökkentése érdekében megfelelö szellöztetésröl kell gondoskodni. FFP2 (EN 14:2001) típusú, vagy hasonló légzıkészülék használata kötelezı. Higiéniai okokból PVC (vagy más ezzel egyenértékő)ipari kesztyő viselése ajánlott. Oldalvédelemmel ellátott védıszemüveg használata kötelezı a porrészecskék elleni védelem érdekében. Zárt lábbeli, munkaruha. Fizikai és kémiai tulajdonságok: Megjelenési forma: Szín: Szag: ph-érték: Olvadáspont: > 185 C Bomlik Forráspont: Lobbanáspont: Gyúlékonyság/Tőzveszélyessé nem fokozottan tőzveszélyes Gyulladási hımérséklet: 380 C Öngyulladási hımérséklet: Porrobbanási osztály: Robbanásveszély: égést elısegítı tulajdonságok: Égési osztály: Gıznyomás: por sötétpiros aromás 5,5 (25 C) (mint szuszpenzió) 355 C Mérsékelten porrobbanás veszélyes(2. osztály) nem robbanásveszélyes nem égést elısegítı Helyi égés vagy parázslás a legtöbb esetben enyhe terjedéssel 20 C-on vörösen izzik szikraképz ıdés nélkül (parázsló égés), vagy lassú, láng nélküli lebomlás 100 Con. 0,00001 Pa (25 C) Extrapolált érték. (irányelv 2/6/EWG, A.1) (irányelv 2/6/EWG, A.10) (BAM) (irányelv 2/6/EWG, A.16) (irányelv 2/6/EWG, A.14) (irányelv 2/6/EWG, A.17) (irányelv 2/6/EWG, A.4) Sőrőség: Relatív gızsőrőség (levegı): Oldhatóság vízben: Megoszlási együttható n- oktanol/víz (log Pow): Párolgási sebesség: 1,3 g/cm3 (23 C) < 0,1 mg/l (20 C),6 számított (irányelv 2/6/EWG, A.3) (irányelv 2/6/EWG, A.6) (OECD-irányelv 117) 10. Stabilitás és reakcióképesség: Hıvezetıképesség termikusan stabil / Höállóság: Ütésérzékenység: Súrlódási/dörzsölési érzékenység: Kerülendı körülmények: Kerülendı anyagok: Veszélyes bomlástermékek: Normál tárolási feltételek mellett nem várható lebomlás. Az elsı exoterm reakció 500 C-on következik be. A termék hı hatásának kitéve nem robbanékony. A termék mechanikai hatásnak kitéve nem robbanékony. A termék súrlódásnak kitéve nem robbanékony. Kerüljük az elektrosztatikus feltöltıdést és kisülést. Semmilyen különleges óvintézkedés nem szükséges a vegyszerek gondos kezelésén kívül. Szén-oxidok., nitrogén-oxidok, kén-oxidok, Króm oxidok, toxikus gázok/gızök 3/6. oldal

4 11. Toxikológiai információk: Akut orális toxicitás: patkány /LD50 : > mg/kg ((OECD-irányelv 401) Akut dermális toxicitás: patkány /LD50 : > mg/kg (OECD-irányelv 402/EC B.3) Akut belélegzési (inhalációs) toxicitás: Bır irritáló hatás / marás: Szem irritáló hatás / marás: Bır szenzibilizálódás: Genetikus toxicitás in vitro: nem vizsgált nyúl/nem irritáló (OECD 404/EC B.4) nyúl/nem irritáló (OECD 405/EC B.4) tengerimalac/nem szenzibilizáló (OECD 406/EC B.6) Ames-teszt/Nem mutagén (OECD 471/EC B.14) Citogenetikus vizsgálat/negatív (OECD 473/EC B.10) 12. Ökológiai információk: Halakkal szemben mutatott toxicitás: A vízi gerinctelen élolényekre toxikus hatású.: Brachydanio rerio/6 h/lc50: > 100 mg/l (OECD-irányelv 203) Daphnia magna/48 h/ec50: > 100 mg/l (OECD 202) Toxicitás vízinövényekre: Scenedesmus subspicatus/72 h/ec50: 2,42 mg/l (OECD-irányelv 201) Toxicitás mikroorganizmusokkal szemben: aktivált iszap/0,5 h/ic50: > 100 mg/l (OECD 20) Biológiai lebomlás: (OECD 301B) Biológiailag nem könnyen lebontható Nehézfém tartalom: Chromium Tartalom: 3,00 % A környezeti sorsra és vándorlásra vonatkozó A terméket ellenırizetlenül ne engedjük a környezetbe kiegészítı megjegyzések: 13. Ártalmatlanítási szempontok: A fel nem használt anyagból / maradékból képzıdött hulladék: A visszamaradt vegyszert a helyi szabályozásnak megfelelıen égetéssel vagy más módszerrel kell kezelni. Szennyezett csomagolás: A megtisztítatlan üres hordókat vegyihulladékként kell ártalmatlanítani. A megtisztított csomagolóanyag a hulladék gazdálkodási rendszer része lehet (visszaforgatás, visszanyerés, újrahasznosítás) a helyi elıírások figyelembe vételével. 14. Szállítási információk: Szárazföldi szállítás (ADR): Muszaki megnevezés: Veszélyszám: Címke: Szárazföldi szállítás (RID): Muszaki megnevezés: Veszélyszám: Címke: (AMINE SALT OF 2:1 MONOAZO/CHROMIUM COMPLEX) 0 (AMINE SALT OF 2:1 MONOAZO/CHROMIUM COMPLEX) 0 4/6. oldal

5 Tengeri szállítás (IMDG): Mőszaki megnevezés: (AMINE SALT OF 2:1 MONOAZO/CHROMIUM COMPLEX) Címke: Tengeri szennyezo: IGEN Légi szállítás (ICAO/IATA): Mőszaki megnevezés: Címke: (AMINE SALT OF 2:1 MONOAZO/CHROMIUM COMPLEX) MI 15. Szabályozási információk: Az Európai Unió elıírásai (Feliratozás, címkézés) / Nemzeti elıírások Az 1.Függelék alapján osztályozva Veszélyszimbólum(ok): N Környezetkárosító R-mondatok: S-mondatok: Tartalmaz: R51/53 S61 tert-(dodecyl/tetradecyl)-ammonium bis(3-(4-((5-(1,1-dimethyl-propyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl)azo)-3- methyl-5-hydroxy-(1h)pyrazol-1-yl)benzenesulfonamidato)chromate EG-szám: Mérgezı a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap. 16. Egyéb információk: További információ: Felhasználás: Tudatában kell lenni a finom por biztonságtechnikai tulajdonságainak. 5/6. oldal

6 Nem javasolt felhasználás: Ciba pigment, pigment készitmények és speciális szinezékek technikai minıségő anyagok. Egyéb megállapitás vagy megállapodás hiányában alkalmazása csak ipari felhasználásokra terjed ki, mint például tinták, mőanyagok és bevonatokszinezése., Egyéb javasolt alkalmazások, mint a speciális szabályozás vagy szabványok alapján elıállitott fogyasztási cikkekhez történı felhasználás a gyártóra vonatkozik., A Biztonsági Adatlapban szereplı adatok csak a hivatalos márkajelzéssel ellátott Ciba termékekre vonatkoznak., Mőszaki információs segitséget az illetékes hatóság kérésére a Ciba nyújt. EZT AZ ANYAGOT NEM AJÁNLJUK OLYAN TERMÉKEKBEN ALKALMAZNI, AMELYEK ARRA KÉSZÜLTEK, HOGY TARTÓSANÉRINTKEZZENEK NYÁLKAHÁRTYÁVAL, TESTNEDVEKKEL, SÉRÜLT BORREL VAGY AZ EMBERI TESTBE ÉPÍTETTIMPLANTÁTUMOKKAL, KIVÉVE HA A KÉSZ TERMÉKET AZ IDEVÁGÓ NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI BIZTONSÁGIELOÍRÁSOKNAK MEGFELELOEN MEGVIZSGÁLTÁK. AZ ILYEN LEHETSÉGES FELHASZNÁLÁSOK SZÉLES KÖRE MIATT ACIBA EZT A TERMÉKET ILYEN ALKALMAZÁSOKHOZ NEM AJÁNLHATJA BIZTONSÁGOS ÉS HATÁSOS ANYAGKÉNT ÉSILYEN ALKALMAZÁSOKRA SEMMILYEN FELELOSSÉGET NEM VÁLLAL. R mondatok és veszélyt jelzı szimbólumok.: R51/53 Mérgezı a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. N Környezetkárosító A fenti információk jelenlegi ismereteken alapul és a termékeink leirását tartalmazza a biztonsági követelmények szempontjából. A leírtak következésképpen nem tekintendık garantált jellemzınek. 6/6. oldal

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása. Lehetséges veszélyek (a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvnek megfelelően)

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása. Lehetséges veszélyek (a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvnek megfelelően) Biztonsági Adatlap Oldal: 1/10 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása FLAMENCO Felhasználás: növényvédőszer, gombaölőszer Vállalat: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Magyarországi

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap Biztonságtechnikai Adatlap Oldal: 1/8 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat azonosítása PREMIS 25 FS Felhasználás: növényvédőszer, gombaölőszer Vállalat: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Magyarországi

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap Biztonságtechnikai Adatlap Oldal: 1/10 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat azonosítása FENDONA 5 WP Felhasználás: növényvédőszer, rovarölőszer(inszekticid) Vállalat: BASF SE 67056 Ludwigshafen

Részletesebben

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/10 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító STORM 4G BB Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági Adatlap CARAMBA SUPER. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása. 2. A veszélyek azonosítása

Biztonsági Adatlap CARAMBA SUPER. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása. 2. A veszélyek azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/10 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása CARAMBA SUPER Felhasználás: növényvédőszer, gyomirtó Vállalat: BASF Hungária Kft. Váci út 30 1132 BUDAPEST, HUNGARY

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap Biztonságtechnikai Adatlap Oldal: 1/9 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat azonosítása FENDONA (TM) 50 WP Felhasználás: növényvédőszer, rovarölőszer(inszekticid) Vállalat: BASF SE 67056 Ludwigshafen

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/15 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító POLYRAM DF 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Poli-Farbe Fungi algastop Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.04.28. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Poli-Farbe Fungi algastop Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.04.28. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.04.28. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. A készítmény azonosítása: 1.2. A készítmény felhasználása: Kül- és beltéri

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/15 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító REGALIS 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági Adatlap TERCEL. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Veszélyesség szerinti besorolás.

Biztonsági Adatlap TERCEL. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Veszélyesség szerinti besorolás. Biztonsági Adatlap Oldal: 1/14 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító TERCEL Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/14 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító GOLIATH GEL 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/15 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ORVEGO 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint PREVICUR 607 SL 1/7 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Terméktájékoztató Márkanév PREVICUR 607 SL Termékkód (UVP) 05934923 Alkalmazás Gombaölő szer Társaság Bayer Hungária Kft.

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.10 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 15.06.2009

No Change Service! Verzió 01.10 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 15.06.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

Biztonsági Adatlap FORUM R. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Veszélyesség szerinti besorolás.

Biztonsági Adatlap FORUM R. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Veszélyesség szerinti besorolás. Biztonsági Adatlap Oldal: 1/12 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító FORUM R Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ACROBAT MZ WG 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

SERENO 1/7 Verzió 5 / H Felülvizsgálat dátuma: 07.02.2012 102000001522 Nyomtatás Dátuma: 20.02.2012

SERENO 1/7 Verzió 5 / H Felülvizsgálat dátuma: 07.02.2012 102000001522 Nyomtatás Dátuma: 20.02.2012 SERENO 1/7 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Terméktájékoztató Márkanév SERENO Termékkód (UVP) 05920841 Alkalmazás Gombaölő szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben

: GRANSTAR 50SX. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint

: GRANSTAR 50SX. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

Osztályozás 67/548/EGK irányelv szerint

Osztályozás 67/548/EGK irányelv szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2012-02-08 1. Anyag / készítmény és a vállalkozás azonosítása 1.1 A készítmény megnevezése: Páva mosható beltéri

Részletesebben

HUSZÁR OD PACK. Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2010.01.06 102000002115. HUSZÁR OD Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.01.

HUSZÁR OD PACK. Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2010.01.06 102000002115. HUSZÁR OD Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.01. HUSZÁR OD PACK. Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2010.01.06 102000002115 A gyűjtőcsomag a következőket tartalmazza: HUSZÁR OD Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.01.10 102000011563 DECIS MEGA Verzió

Részletesebben

Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.11.27 102000007567 Nyomtatás Dátuma: 2009.02.13 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.11.27 102000007567 Nyomtatás Dátuma: 2009.02.13 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA PRESTIGE 290 FS 1/7 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév PRESTIGE 290 FS Termékkód (UVP) 05297524 Alkalmazás csávázó szer Társaság Bayer Hungária Kft.

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap Biztonságtechnikai Adatlap Oldal: 1/10 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat azonosítása FENDONA 10 EC Vállalat: BASF Aktiengesellschaft - D-67056 Ludwigshafen Germany Magyarországi Képviselet:

Részletesebben

Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 20.01.2012 102000007798 Nyomtatás Dátuma: 20.01.2012 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 20.01.2012 102000007798 Nyomtatás Dátuma: 20.01.2012 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA ZATO 50 WG 1/7 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Terméktájékoztató Márkanév ZATO 50 WG Termékkód (UVP) 05584493 Alkalmazás Gombaölő szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító DASH HC 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

GRANSTAR SUPER 50SX. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint

GRANSTAR SUPER 50SX. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint GRANSTAR SUPER 50SX Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 24.02.2012 Hivatkozás 130000027529 Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: ACCENT 75DF. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint

: ACCENT 75DF. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

Biztonsági adatlap. kiadás dátuma: 2001. április 24. felülír minden korábbi kiadást

Biztonsági adatlap. kiadás dátuma: 2001. április 24. felülír minden korábbi kiadást 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása A cég azonosítása Cég Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel Svájc Telefon: +41 61 323 11 11 Fax:

Részletesebben

FOLICUR 25 WG Verzió 6 / H 102000006969

FOLICUR 25 WG Verzió 6 / H 102000006969 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév Termék kódja (UVP) 04287673 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben