Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint"

Átírás

1 Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Terokal 5055 oldal 1 / 7 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : Felülvizsgálat ideje: Nyomtatás ideje: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító: Terokal 5055 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Tervezett alkalmazás: Két komponensű epoxi ragasztó A komponense A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Henkel Magyarország Kft. Dávid Ferenc u Budapest HU tel.: +36 (1) fax: +36 (1) Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), Tel: vagy (24 h) ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel: (24 h) Az anyag vagy keverék osztályozása: Osztályozás (CLP): Nem áll rendelkezésre adat. 2. A veszély meghatározása Osztályozás (DPD): Szenzibilizáló R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). Xi - Irritatív R36/38 Szem- és bőrizgató hatású. N - Környezeti veszély R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Címkézési elemek (CLP): Nem áll rendelkezésre adat.

2 SDB száma:: Terokal 5055 oldal 2 / 7 Címkézési elemek (DPD): Xi - Irritatív N - Környezeti veszély R-mondatok: R36/38 Szem- és bőrizgató hatású. R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. S-mondatok: S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő. S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S28 Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel és szappannal bőven azonnal le kell mosni. S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap. Különleges rendelkezések címkézésre: Epoxi-összetevőket tartalmaz. Lásd a gyártó által adott tájékoztatót. Tartalmaz: Epiklórhidrin-biszfenol-A gyanta, mólsúly <=700, Reakciótermék Biszfenol-F-epiklórhidrin gyanta, M<=700 Egyéb veszélyek: Epoxidokra allergiás személyek kerüljék a termékkel való érintkezést. A termék kémiai általános jellemzői: Kétkomponensű ragasztó A komponense Készítmény alapanyagai: epoxigyanta 3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok Összetevők az 1272/2008/EK rendelet szerint: Epiklórhidrin-biszfenol-A gyanta, mólsúly <= EK szám REACH regisztrációs szám Tartalom Besorolás < 60 % Krónikus veszélyek a vizi környezetre 2 H411 Szemirritáció 2 H319 Bőrirritáció 2 H315 Érzékenyíti a bőrt 1 H317 Ebben a táblázatban csak olyan veszélyes összetevők szerepelnek, amelyeknek a CLP osztályozásuk már rendelkezésre áll. A figyelmeztető "H" mondatok teljes szövege a 16. "Egyéb információk" pontban található. Az osztályba nem sorolt anyagoknak lehetnek érvényes közösségi munkahelyi expozíciós határértékei.

3 SDB száma:: Terokal 5055 oldal 3 / 7 Összetevők az 1999/45/EK rendelet szerint: Epiklórhidrin-biszfenol-A gyanta, mólsúly <= RP Biszfenol-F-epiklórhidrin gyanta, M<= EK szám REACH regisztrációs szám Tartalom Besorolás < 60 % N - Környezeti veszély; R51, R53 R43 Xi - Irritatív; R36/38 < 10 % Xi - Irritatív; R36/38, R43 N - Környezeti veszély; R51/53 A kódokkal feltüntetett R mondatok teljes szövegét a 16. "Egyéb információk" pontban találja meg. Az osztályba nem sorolt anyagoknak lehetnek érvényes közösségi munkahelyi expozíciós határértékei. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése: 4. Elsősegélynyújtás Belégzés: Friss levegő szükséges, tartós panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. Bőrrel történő érintkezés: Azonnal öblítse le folyó vízzel és szappannal az érintett bőrfelületet. Használjon bőrápoló krémet. Cserélje le valamennyi szennyezett, átitatott ruhát. Szükség esetén bőrgyógyászhoz kell fordulni. Szembe kerülés: Azonnal öblítse bő folyóvízzel (10 percen keresztül), szakorvoshoz kell fordulni. Lenyelés: Szájüreget ki kell öblíteni, 1-2 pohár vizet kell inni, nem szabad hánytatni, orvoshoz kell fordulni. A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások: Nem áll rendelkezésre adat. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Friss levegő szükséges, tartós panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. Oltóanyag: A megfelelő oltóanyag: Minden általános oltószer alkalmas. 5. Tűzvédelmi intézkedések Biztonsági okokból tűzoltásra nem alkalmazható tűzoltószerek: Nagynyomású vízsugár Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Tűz esetén szén-monoxid (CO) és szén-dioxid (CO2) szabadulhat fel. Tűzoltóknak szóló javaslat: Viseljen környezeti levegőtől független légzőkészüléket és teljes védőruházatot, mint pl. a tűzoltók védőruházata. Egyéni védőfelszerelést kell viselni. 6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Lásd a 8. fejezetben megadott javaslatot Egyéni védőfelszerelést kell viselni.

4 SDB száma:: Terokal 5055 oldal 4 / 7 Környezetvédelmi óvintézkedések: Nem szabad a csatornába / felszíni vízbe / talajvízbe engedni. Természetes vizekbe vagy csatornába jutás esetén értesíteni kell az illetékes hatóságokat. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Mechanikusan kell felszedni. A szennyezett anyagot kezelje hulladékként a 13. fejezet szerint. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Szemmel és bőrrel való érintkezés kerülendő. Higiéniai intézkedések: A szünetek előtt és a munka végeztével kezet kell mosni. Szemmel és bőrrel való érintkezés kerülendő. Munka közben enni, inni és dohányozni nem szabad. 7. Kezelés és tárolás A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Megfelelő szellőzés/elszívás biztosítandó. Hőmérséklet kb. + 5 C és + 30 C között. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Két komponensű epoxi ragasztó A komponense 8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem Munkahelyre vonatkozó határértékkel rendelkező összetevők: Érvényes: HU Alap Magyar foglalkozási exp. határértékek (25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról) nincs Az expozíció ellenőrzése: Műszaki ellenőrzések: Megfelelő szellőzés/elszívás biztosítandó. Légzésvédelem: Elégtelen szellőzés esetén alkalmas légzőmaszk. Kézvédelem: Vegyszerálló védőkesztyű (EN 374). Rövid ideig tartó érintkezésre vagy fröccsenésre (javaslat: 30 percnél hosszabb áthatolási időnek megfelelő, min. 2 védelmi index az EN 374 szerint): nitrilgumi (NBR; >= 0,4 mm vastagság). Hosszabb ideig tartó, közvetlen érintkezésre (javaslat: 480 percnél hosszabb áthatolási időnek megfelelő, 6 védelmi index az EN 374 szerint): nitrilgumi (NBR; >= 0,4 mm vastagság) Ez az információ irodalmi hivatkozásokon és a kesztyűgyártók által szolgáltatott információkon alapul, vagy hasonló anyagok analógiájából következik. Vegye figyelembe, hogy a vegyszerálló védőkesztyűk gyakorlati élettartama, számos befolyásoló tényező következtében (pl. hőmérséklet) jóval rövidebb lehet, mint az EN 374 szerint meghatározott áthatolási idő. Ha kopás vagy szakadás mutatkozik a kesztyűt ki kell cserélni. Szemvédelem: Használjon védőszemüveget. Bőrvédelem: Viseljen védőfelszerelést. Kart és lábat betakaró védőruha Útmutató a személyi védőfelszereléshez: Csak olyan egyéni védőeszközt használjon, amely az augusztus 19-i, 819. számú rendeletnek megfelelő CE jellel van ellátva.

5 SDB száma:: Terokal 5055 oldal 5 / 7 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ: Külső jellemzők paszta pasztaszerű fekete Szag jellegzetes ph-érték Kezdeti forráspont Lobbanáspont Bomlási hőmérséklet Gőznyomás Sűrűség (20 C (68 F)) Litersúly Viszkozitás (23 C (73.4 F)) Viszkozitás (kinematikus) Robbanásveszélyes tulajdonságok Oldhatóság, minőségi (Oldószer: Víz) Dermedéspont Olvadáspont Tűzveszélyesség Öngyulladási hőmérséklet Robbanási határok Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Párolgási sebesség Gőzsűrűség Oxidáló tulajdonságok 1,0 g/cm3 150 Pas nem oldható Egyéb információk: Reakciókészség: Rendeltetésszerű használat esetén nincs. Kémiai stabilitás: A javasolt tárolási feltételek mellett stabil. A veszélyes reakciók lehetősége: Lásd a reakciókészség fejezetet. Kerülendő körülmények: Rendeltetésszerű használat esetén nincs. Veszélyes bomlástermékek: Előírás szerinti használat esetén nem bomlik. 10. Stabilitás és reakciókészség 11. Toxikológiai adatok Általános toxikológiai tájékoztató: A készítmény osztályozása az 1999/45/EC Direktíva 6(1)(a) cikknek megfelelően történt. A 3. fejezetben felsorolt összetevőkre vonatkozó egészségi és környezeti információt az alábbiakban adjuk meg. Bőrirritáció: Elsődleges bőrirritáció: irritáló. Szemirritáció: Elsődleges szemirritáció: irritáló.

6 SDB száma:: Terokal 5055 oldal 6 / 7 Szenzibilizáció: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). Csírasejt-mutagenitás: Epiklórhidrin-biszfenol-A gyanta, mólsúly <= Eredmény Vizsgálat típusa / beadás módja pozitív bakteriális reverz mutációs vizsgálat (pl. Ames teszt) Metabólikus aktiválás / hatóidő vele és nélküle faj Eljárás 12. Ökológiai információk Általános ökológiai információ: A készítmény osztályozása az 1999/45/EC Direktíva 6(1)(a) cikknek megfelelően történt. A 3. fejezetben felsorolt összetevőkre vonatkozó egészségi és környezeti információt az alábbiakban adjuk meg. Nem szabad a csatornába / felszíni vízbe / talajvízbe engedni. A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Mérgező a vízi szervezetekre. 13. Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek: Termék megsemmisítése: Az EWC hulladék-kódszám nem magára a termékre, hanem többnyire annak eredetére vonatkozik. Kérje ki a gyártó tanácsát. Az illetékes helyi hatóságokkal történt konzultációt követően speciális kezelésnek kell alávetni. Közúti szállítás ADR: 14. Szállításra vonatkozó információk Osztály: 9 Besorolási kód: M6 Veszély azonosítószám: 90 UN szám: 3082 Veszélyességi bárca: 9 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. Alagútkorlátozási kód: (E) Vasúti szállítás RID: Osztály: 9 Besorolási kód: M6 Veszély azonosítószám: 90 UN szám: 3082 Veszélyességi bárca: 9 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. Alagútkorlátozási kód: Belföldi vízi szállítás ADN: Osztály: 9 Besorolási kód: M6 Veszély azonosítószám: UN szám: 3082 Veszélyességi bárca: 9 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.

7 SDB száma:: Terokal 5055 oldal 7 / 7 Tengeri szállítás IMDG: Osztály: 9 UN szám: 3082 Veszélyességi bárca: 9 EmS: F-A,S-F Tengervizet szennyező anyag: - ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. Légi szállítás IATA: Osztály: 9 Csomagolási előírás (személy) 964 Csomagolási előírás (teher) 964 UN szám: 3082 Veszélyességi bárca: 9 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. 15. Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: VOC összetétel 0,00 % (CH) VOC Festékek és Lakkok (EU): Termék (al)kategória: Ez a termék nem tárgya a 42/2004/EK irányelvnek. 16. Egyéb információk A termék címkézésére vonatkozó információ a 2. fejezetben található. A biztonsági adatlapon rövidítéssel megadott mondatok teljes szövege: R36/38 Szem- és bőrizgató hatású. R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R51 Mérgező a vízi szervezetekre. R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. R53 A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. További információk: Az adatok ismereteink mai szintjére alapozódnak és a termék kiszállítási állapotára vonatkoznak. A megadások célja, hogy a termékeinkre vonatkozó biztonsági követelményeket leírják, és nem jelentik bármilyen meghatározott tulajdonság szavatolását.

8 Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Terokal 5055 oldal 1 / 9 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : Felülvizsgálat ideje: Nyomtatás ideje: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító: Terokal 5055 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Tervezett alkalmazás: Kétkomponensű epoxi ragasztó B komponense A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Henkel Magyarország Kft. Dávid Ferenc u Budapest HU tel.: +36 (1) fax: +36 (1) Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), Tel: vagy (24 h) ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel: (24 h) Az anyag vagy keverék osztályozása: Osztályozás (CLP): Nem áll rendelkezésre adat. 2. A veszély meghatározása Osztályozás (DPD): C - Maró R34 Égési sérülést okoz. Xn - Ártalmas R22 Lenyelve ártalmas. Szenzibilizáló R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). N - Környezeti veszély R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Címkézési elemek (CLP): Nem áll rendelkezésre adat.

9 SDB száma:: Terokal 5055 oldal 2 / 9 Címkézési elemek (DPD): N - Környezeti veszély C - Maró R-mondatok: R22 Lenyelve ártalmas. R34 Égési sérülést okoz. R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. S-mondatok: S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap. Tartalmaz: 3-Amino-propil-dimetil-amin, Trietilén-tetramin, Trimetilolpropán-poli(oxipropilén)triamin 5-6PO A termék kémiai általános jellemzői: Kétkomponensű ragasztó B komponense Készítmény alapanyagai: polietilén 3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok Összetevők az 1272/2008/EK rendelet szerint: Zsírsav dimer C18 telítetlen polietilénpoliamin kondenzált Amino-propil-dimetil-amin Trietilén-tetramin EK szám REACH regisztrációs szám Tartalom Besorolás < 40 % Súlyos szemkárosodás 1 H318 Heveny veszélyek a vizi környezetre 1 H400 Krónikus veszélyek a vizi környezetre 1 H < 20 % Bőrmarás 1B H314 Gyúlékony folyadékok 3 H226 Heveny toxicitás 4; Orális H302 Érzékenyíti a bőrt 1 H < 5 % Bőrmarás 1B H314 Érzékenyíti a bőrt 1 H317 Krónikus veszélyek a vizi környezetre 3 H412 Heveny toxicitás 4; Dermális H312

10 SDB száma:: Terokal 5055 oldal 3 / 9 Ebben a táblázatban csak olyan veszélyes összetevők szerepelnek, amelyeknek a CLP osztályozásuk már rendelkezésre áll. A figyelmeztető "H" mondatok teljes szövege a 16. "Egyéb információk" pontban található. Az osztályba nem sorolt anyagoknak lehetnek érvényes közösségi munkahelyi expozíciós határértékei. Összetevők az 1999/45/EK rendelet szerint: Zsírsav dimer C18 telítetlen polietilénpoliamin kondenzált Trimetilolpropánpoli(oxipropilén)triamin 5-6PO Amino-propil-dimetil-amin Trietilén-tetramin EK szám REACH regisztrációs szám Tartalom Besorolás < 40 % Xi - Irritatív; R41 N - Környezeti veszély; R50/53 < 40 % C - Maró; R34 Xn - Ártalmas; R21/ < 20 % R43 R10 Xn - Ártalmas; R22 C - Maró; R < 5 % Xn - Ártalmas; R21 C - Maró; R34 R52, R53 R43 A kódokkal feltüntetett R mondatok teljes szövegét a 16. "Egyéb információk" pontban találja meg. Az osztályba nem sorolt anyagoknak lehetnek érvényes közösségi munkahelyi expozíciós határértékei. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése: 4. Elsősegélynyújtás Belégzés: Friss levegő, oxigénadás, melegentartás szükséges, forduljon szakorvoshoz. Bőrrel történő érintkezés: Azonnal öblítse le folyó vízzel és szappannal az érintett bőrfelületet. Használjon bőrápoló krémet. Cserélje le valamennyi szennyezett, átitatott ruhát. Szükség esetén bőrgyógyászhoz kell fordulni. Szembe kerülés: Azonnal öblítse bő folyóvízzel (10 percig), ha szükséges forduljon orvoshoz. Lenyelés: Szájüreget ki kell öblíteni, 1-2 pohár vizet kell inni, nem szabad hánytatni, orvoshoz kell fordulni. Azonnali orvosi konzultáció szükséges, csomagolás vagy címke felmutatandó. A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások: Nem áll rendelkezésre adat. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Friss levegő szükséges, tartós panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. Oltóanyag: A megfelelő oltóanyag: Minden általános oltószer alkalmas. 5. Tűzvédelmi intézkedések Biztonsági okokból tűzoltásra nem alkalmazható tűzoltószerek: Nagynyomású vízsugár Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Tűz esetén szén-monoxid (CO) és szén-dioxid (CO2) szabadulhat fel.

11 SDB száma:: Terokal 5055 oldal 4 / 9 Tűzoltóknak szóló javaslat: Viseljen környezeti levegőtől független légzőkészüléket és teljes védőruházatot, mint pl. a tűzoltók védőruházata. Egyéni védőfelszerelést kell viselni. 6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Egyéni védőfelszerelést kell viselni. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Lásd a 8. fejezetben megadott javaslatot. Környezetvédelmi óvintézkedések: Nem szabad a csatornába / felszíni vízbe / talajvízbe engedni. Természetes vizekbe vagy csatornába jutás esetén értesíteni kell az illetékes hatóságokat. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Mechanikusan kell felszedni. A szennyezett anyagot kezelje hulladékként a 13. fejezet szerint. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Szemmel és bőrrel való érintkezés kerülendő. Higiéniai intézkedések: A szünetek előtt és a munka végeztével kezet kell mosni. Munka közben enni, inni és dohányozni nem szabad. 7. Kezelés és tárolás A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Megfelelő szellőzés/elszívás biztosítandó. Hűvös és száraz helyen tartandó. Hőmérséklet kb. + 5 C és + 35 C között. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Kétkomponensű epoxi ragasztó B komponense 8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem Munkahelyre vonatkozó határértékkel rendelkező összetevők: Érvényes: HU Alap Magyar foglalkozási exp. határértékek (25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról) nincs Az expozíció ellenőrzése: Műszaki ellenőrzések: Megfelelő szellőzés/elszívás biztosítandó. Légzésvédelem: Elégtelen szellőzés esetén alkalmas légzőmaszk.

12 SDB száma:: Terokal 5055 oldal 5 / 9 Kézvédelem: Vegyszerálló védőkesztyű (EN 374). Rövid ideig tartó érintkezésre vagy fröccsenésre (javaslat: 30 percnél hosszabb áthatolási időnek megfelelő, min. 2 védelmi index az EN 374 szerint): Izobutilén-izoprén gumi (IIR; >= 0,7 mm vastagság) Hosszabb ideig tartó, közvetlen érintkezésre (javaslat: 480 percnél hosszabb áthatolási időnek megfelelő, 6 védelmi index az EN 374 szerint): Izobutilén-izoprén gumi (IIR; >= 0,7 mm vastagság). Ez az információ irodalmi hivatkozásokon, és a kesztyűgyártók által szolgáltatott információkon alapul, vagy hasonló anyagok analógiájából következik. Vegye figyelembe, hogy a vegyszerálló védőkesztyűk gyakorlati élettartama, számos befolyásoló tényező következtében (pl. hőmérséklet) jóval rövidebb lehet, mint az EN 374 szerint meghatározott áthatolási idő. Ha kopás vagy szakadás mutatkozik a kesztyűt ki kell cserélni. Szemvédelem: Viseljen szorosan záró védőszemüveg. Bőrvédelem: Viseljen védőfelszerelést. Kart és lábat betakaró védőruha Útmutató a személyi védőfelszereléshez: Csak olyan egyéni védőeszközt használjon, amely az augusztus 19-i, 819. számú rendeletnek megfelelő CE jellel van ellátva. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ: Külső jellemzők paszta pasztaszerű szürkészöld Szag aminszerű ph-érték Kezdeti forráspont Lobbanáspont Bomlási hőmérséklet Gőznyomás Sűrűség (20 C (68 F)) Litersúly Viszkozitás (23 C (73.4 F)) Viszkozitás (kinematikus) Robbanásveszélyes tulajdonságok Oldhatóság, minőségi (20 C (68 F); Oldószer: Víz) Dermedéspont Olvadáspont Tűzveszélyesség Öngyulladási hőmérséklet Robbanási határok Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Párolgási sebesség Gőzsűrűség Oxidáló tulajdonságok > 100 C (> 212 F) 1,11 g/cm3 75 mpa.s nem oldható Egyéb információk: Reakciókészség: Rendeltetésszerű használat esetén nincs. Kémiai stabilitás: A javasolt tárolási feltételek mellett stabil. 10. Stabilitás és reakciókészség

13 SDB száma:: Terokal 5055 oldal 6 / 9 A veszélyes reakciók lehetősége: Lásd a reakciókészség bekezdést. Kerülendő körülmények: Rendeltetésszerű használat esetén nincs. Veszélyes bomlástermékek: Előírás szerinti használat esetén nem bomlik. 11. Toxikológiai adatok Általános toxikológiai tájékoztató: A készítmény osztályozása az 1999/45/EC Direktíva 6(1)(a) cikknek megfelelően történt. A 3. fejezetben felsorolt összetevőkre vonatkozó egészségi és környezeti információt az alábbiakban adjuk meg. Égési sérülést okoz. Orális toxicitás: Lenyelve ártalmas. Szenzibilizáció: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: 3-Amino-propil-dimetilamin 3-Amino-propil-dimetilamin szenzibilizáló szenzibilizáló Eredmény Teszt típusa Guinea pig maximisat ion test faj tengeri malac tengeri malac Eljárás OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) Csírasejt-mutagenitás: Trietilén-tetramin Eredmény Vizsgálat típusa / beadás módja pozitív bakteriális reverz mutációs vizsgálat (pl. Ames teszt) Metabólikus aktiválás / hatóidő vele és nélküle faj Eljárás 12. Ökológiai információk Általános ökológiai információ: A készítmény osztályozása az 1999/45/EC Direktíva 6(1)(a) cikknek megfelelően történt. A 3. fejezetben felsorolt összetevőkre vonatkozó egészségi és környezeti információt az alábbiakban adjuk meg. Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába, talajba, felszíni vízbe és talajvízbe engedni nem szabad.

14 SDB száma:: Terokal 5055 oldal 7 / 9 Toxicitás: 3-Amino-propil-dimetil-amin 3-Amino-propil-dimetil-amin 3-Amino-propil-dimetil-amin Trietilén-tetramin Trietilén-tetramin Trietilén-tetramin Érték fajta Érték akut toxicitás vizsgálat Expozíciós idő LC mg/l Hal 96 h Leuciscus idus faj Eljárás EC50 59,5 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) EC50 56,2 mg/l Alga 72 h Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus subspicatus) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) LC mg/l Hal 96 h Poecilia reticulata OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC50 31 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) EC50 20 mg/l Alga 72 h Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchnerella subcapitata) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) Perzisztencia és lebonthatóság: 3-Amino-propil-dimetil-amin biológiailag lebomló Eredmény alkalmazás módja Lebonthatóság Eljárás könnyen aerob 65 % OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test) Bioakkumulációs képesség / A talajban való mobilitás: 3-Amino-propil-dimetil-amin Trietilén-tetramin LogKow Biokoncentrációs tényező vagy (BCF) Expozíciós idő faj Hőmérséklet Eljárás -0, C OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (noctanol / water), Shake Flask Method) -2, Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek: Termék megsemmisítése: Az EWC hulladék-kódszám nem magára a termékre, hanem többnyire annak eredetére vonatkozik. Kérje ki a gyártó tanácsát. Az illetékes helyi hatóságokkal történt konzultációt követően speciális kezelésnek kell alávetni. Közúti szállítás ADR: 14. Szállításra vonatkozó információk Osztály: 8 Besorolási kód: C8 Veszély azonosítószám: 80 UN szám: 3259 Veszélyességi bárca: 8 SZILÁRD, MARÓ AMINOK, M.N.N. Alagútkorlátozási kód: (E) További információ: Környezeti veszély (E1)

15 SDB száma:: Terokal 5055 oldal 8 / 9 Vasúti szállítás RID: Osztály: 8 Besorolási kód: C8 Veszély azonosítószám: 80 UN szám: 3259 Veszélyességi bárca: 8 SZILÁRD, MARÓ AMINOK, M.N.N. Alagútkorlátozási kód: További információ: Környezeti veszély (E1) Belföldi vízi szállítás ADN: Osztály: 8 Besorolási kód: C8 Veszély azonosítószám: UN szám: 3259 Veszélyességi bárca: 8 SZILÁRD, MARÓ AMINOK, M.N.N. További információ: Környezeti veszély (E1) Tengeri szállítás IMDG: Osztály: 8 UN szám: 3259 Veszélyességi bárca: 8 EmS: F-A,S-B Tengervizet szennyező anyag: - AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. Légi szállítás IATA: Osztály: 8 Csomagolási előírás (személy) 860 Csomagolási előírás (teher) 864 UN szám: 3259 Veszélyességi bárca: 8 Amines, solid, corrosive, n.o.s. 15. Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: VOC összetétel 0,00 % (CH)

16 SDB száma:: Terokal 5055 oldal 9 / Egyéb információk A termék címkézésére vonatkozó információ a 2. fejezetben található. A biztonsági adatlapon rövidítéssel megadott mondatok teljes szövege: R10 Kevésbé tűzveszélyes. R21 Bőrrel érintkezve ártalmas. R21/22 Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. R22 Lenyelve ártalmas. R34 Égési sérülést okoz. R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. R52 Ártalmas a vízi szervezetekre. R53 A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H302 Lenyelve ártalmas. H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. További információk: Az adatok ismereteink mai szintjére alapozódnak és a termék kiszállítási állapotára vonatkoznak. A megadások célja, hogy a termékeinkre vonatkozó biztonsági követelményeket leírják, és nem jelentik bármilyen meghatározott tulajdonság szavatolását. Ez a biztonsági adatlap a 67/548/EGK irányelvvel, és az azt követő módosításokkal, valamint az 1999/45/EK irányelvvel összhangban készült.

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Duridine LF 3820 IT oldal 1 / 8 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 168829 Felülvizsgálat ideje: 22.12.2010 Nyomtatás ideje: 09.03.2011 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Persil Expert Duo-Caps (zöldszínű kapszula+sötétkékszínű kapszula) oldal 1 / 10 BA száma : 453558 Felülvizsgálat ideje: 18.11.2014 Nyomtatás ideje: 10.03.2015

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Persil Expert Duo-Caps Freshness by Silan Color (világoskék kapszula+sötétkék kapszula) oldal 1 / 10 BA száma : 454266 Felülvizsgálat ideje: 13.01.2015 Nyomtatás

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Pur Balsam Camomile oldal 1 / 10 BA száma : 432257 Felülvizsgálat ideje: 02.03.2015 Nyomtatás ideje: 09.03.2015 1.1. Termékazonosító Pur Balsam Camomile 1. SZAKASZ:

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Pattex Total Fix PL 700 építési ragasztó oldal 1 / 7 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : 228622 Felülvizsgálat ideje: 03.10.2012 Nyomtatás ideje: 19.02.2013 1. SZAKASZ:

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Pur Duo Power Grapefruit & Cherry oldal 1 / 10 BA száma : 483006 Felülvizsgálat ideje: 27.03.2014 Nyomtatás ideje: 28.03.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a

Részletesebben

: Sikadur -31 AUT Normal/Rapid Part A

: Sikadur -31 AUT Normal/Rapid Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint { error: graphic file not found: C:\Program Files\SAP\FrontEnd\sapgui\WWI\graphics\HENKELEI.BMP } Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint CLIN Windows & Glass oldal 1 / 1 Biztonsági adatlap (SDB) száma:

Részletesebben

Biztonsági Adatlap TERCEL. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Veszélyesség szerinti besorolás.

Biztonsági Adatlap TERCEL. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Veszélyesség szerinti besorolás. Biztonsági Adatlap Oldal: 1/14 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító TERCEL Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint oldal 1 / 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Pico Bello (barna, színtelen, fekete) 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító PE-PO koromtalanító koncentrátum 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Pronto Extra Care fapadló tisztító mandulaolajjal Verzió 1.0 Készítés dátuma 11.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000022777

Pronto Extra Care fapadló tisztító mandulaolajjal Verzió 1.0 Készítés dátuma 11.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000022777 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre.

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre. Ref. 130000001471/ Rev. sz. 1.0 Az átdolgozás dátuma Nyomtatási dátum 22.06.2015 22.06.2015 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév 1.2 Az anyag

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ACROBAT MZ WG 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági Adatlap FORUM R. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Veszélyesség szerinti besorolás.

Biztonsági Adatlap FORUM R. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Veszélyesség szerinti besorolás. Biztonsági Adatlap Oldal: 1/12 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító FORUM R Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap A 453/2010/EK rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 09/04/2014 Felülvizsgálat dátuma: 29/06/2015 Verzió: 2.

Biztonsági adatlap A 453/2010/EK rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 09/04/2014 Felülvizsgálat dátuma: 29/06/2015 Verzió: 2. Kibocsátási dátum: 09/04/2014 Felülvizsgálat dátuma: 29/06/2015 Verzió: 2.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Az anyag/készítmény

Részletesebben

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Kizárólag szakmai felhasználó részére.

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Kizárólag szakmai felhasználó részére. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64263 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító DASH HC 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre.

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre. Ref. Rev. sz. 1.0 Az átdolgozás dátuma Nyomtatási dátum MA10000771/ 10.03.2015 10.03.2015 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév 1.2 Az anyag vagy

Részletesebben

FOLICUR SOLO 1/10 Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 27.02.2015 102000026019 Nyomtatás Dátuma: 27.02.2015

FOLICUR SOLO 1/10 Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 27.02.2015 102000026019 Nyomtatás Dátuma: 27.02.2015 FOLICUR SOLO 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FOLICUR SOLO Termék kódja (UVP) 80253036 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/15 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító POLYRAM DF 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/14 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító GOLIATH GEL 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : Diquat Dibromide 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

PONCHO PRO 1/10 Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 30.11.2012 102000007886 Nyomtatás Dátuma: 30.11.2012

PONCHO PRO 1/10 Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 30.11.2012 102000007886 Nyomtatás Dátuma: 30.11.2012 PONCHO PRO 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév PONCHO PRO Termék kódja (UVP) 05669669 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben