1.1 Termékazonosító: Termék neve : G101c REACH regisztrációs szám : Az egyes elemek regisztrációs számai: lásd 3.2. bekezdés, ha elérhető.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.1 Termékazonosító: Termék neve : G101c REACH regisztrációs szám : Az egyes elemek regisztrációs számai: lásd 3.2. bekezdés, ha elérhető."

Átírás

1 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Termék neve : REACH regisztrációs szám : Az egyes elemek regisztrációs számai: lásd 3.2. bekezdés, ha elérhető. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelo azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Azonosított lényeges : Fényképészeti előhívó koncentrátum használat A felhasználás tanácsos a #..ellen 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Agfa Graphics NV Magyarországi Fióktelepe Szabadság út Budaörs HU Telefon: Telefax: A biztonsági adatlapokért felelos személy: Jos Vanholzaets : csak professzionális felhasználásra! Ne használjuk olyan termékekhez, amelyek közvetlen érintkezésbe kerülnek a bőrrel. Ne használjuk olyan termékekhez, amelyek élelmiszerekkel közvetlen érintkezésbe kerülnek. 1.4 Sürgosségi telefonszám Segélykéro telefonszám (Belgium): (24h/24h) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat Budapest (ETTSZ): Tel: (80) VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása: EC 1272/2008/EK (CLP) irányelv Veszélyességi osztályok Veszélyességi kategóriák Veszélyességi közlemények Osztályozási eljárás Veszélyességi osztályok Veszélyességi kategóriák Veszélyességi közlemények Osztályozási eljárás Veszélyességi osztályok Veszélyességi kategóriák Veszélyességi közlemények Osztályozási eljárás Veszélyességi osztályok Súlyos szem károsodás 1. kategória H318 A 1272/2008 (EK) CLP szabályzatban megadott besorolási kritériumok szerint. Karcinogén hatás 2. kategória H351 A 1272/2008 (EK) CLP szabályzatban megadott besorolási kritériumok szerint. Bőr szenzitizáló 1. kategória H317 A 1272/2008 (EK) CLP szabályzatban megadott besorolási kritériumok szerint. Mutagén hatás baktérium sejtekre HU 1/20 HU

2 Veszélyességi kategóriák Veszélyességi közlemények Osztályozási eljárás 67/548/EEC vagy 1999/45/EC Veszélyességi jellemzők R - mondat(ok) 2. kategória H341 A 1272/2008 (EK) CLP szabályzatban megadott besorolási kritériumok szerint. Ártalmas R36, R40, R43, R68 A vonatkozó R és H kifejezések teljes szövege a 16. fejezetben található. 2.2 Címkézési elemek: Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén : CAS szám : Hidrokinon Jelölés(ek) GHS05 GHS08 GHS07 Jelzőszó : VESZÉLY Veszélyességi : H318 Súlyos szemkárosodást okoz. közlemények H351 Feltehetően rákot okoz. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz. Óvatossági közlemények: : P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. megelőzés P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Óvatossági közlemények: válasz 2.3 Egyéb veszélyek: P261 : P305+P351+P 338 P310 P308+P313 P333+P313 P363 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható.az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. Ez a termék nem felel meg a PBT, vagy vpvb anyagokat érintő kritériumoknak, amint azt a REACH szabályzat (1907/2006 EK) XIII. függeléke előírja. 3. ÖSSZETÉTEL/TÁJÉKOZTATÓ AZ ALKOTÓRÉSZEKRŐL 3.1 Keverékek: HU 2/20 HU

3 Vizes fényképészeti előhívó koncentrátum, amely lényegében a következőkből áll: 3.2 Veszélyes összetevők: Az ebben a fejezetben található veszélyességi és címkézéi információk az egyes összetevökre vonatkoznak. A végsö felhasználásra kerülö termékre vonatkozó információk a 2.1 fejezetben találhatóak. Veszélyes alkotóelemek az (EC) No 1272/2008 (CLP) szabályozás jelentése szerint Koncentráció [%] : 5,0-10,0 CAS szám : EINECS szám : REACH regisztrációs szám : Veszélyességi osztályok : Súlyos szem irritáció, Bőr irritáció, Speciális célszerv toxicitás # egyszeri expozíció Veszélyességi kategóriák : 2. kategória, 2. kategória, 3. kategória Veszélyességi : H319, H315, H335 közlemények Koncentráció [%] : 1,0-5,0 CAS szám : Sorszám : EINECS szám : REACH regisztrációs szám : Veszélyességi osztályok : Karcinogén hatás, Mutagén hatás baktérium sejtekre, Akut toxicitás Szájon át, Súlyos szem károsodás, Bőr szenzitizáló, A nedves / vizes környezetre gyakorolt akut kockázatok Veszélyességi kategóriák : 2. kategória, 2. kategória, 4. kategória, 1. kategória, 1. kategória, 1. kategória Veszélyességi : H351, H341, H302, H318, H317, H400 közlemények Koncentráció [%] : 0,5-1,0 CAS szám : Sorszám : EINECS szám : REACH regisztrációs szám : XXXX Veszélyességi osztályok : Akut toxicitás Szájon át Veszélyességi kategóriák : 4. kategória Veszélyességi : H302 közlemények Koncentráció [%] : 0,1-0,5 CAS szám : Sorszám : EINECS szám : REACH regisztrációs szám : Veszélyességi osztályok : Bőr roncsolódás, Súlyos szem károsodás Veszélyességi kategóriák : 1A kategória, 1. kategória Veszélyességi közlemények : H314, H318 Veszélyes alkotóelemek a 67/548/EEC vagy az 1999/45/EC szabályozás jelentése szerint Koncentráció [%] : 5,0-10,0 CAS szám : EINECS szám : Jelölés(ek) : Xi R - mondat(ok) : R36/37/38 HU 3/20 HU

4 Koncentráció [%] : 1,0-5,0 CAS szám : Sorszám : EINECS szám : Jelölés(ek) : Xn, N R - mondat(ok) : R22, R40, R41, R43, R68, R50 Koncentráció [%] : 0,5-1,0 CAS szám : Sorszám : EINECS szám : Jelölés(ek) : Xn R - mondat(ok) : R22 Koncentráció [%] : 0,1-0,5 CAS szám : Sorszám : EINECS szám : Jelölés(ek) : C R - mondat(ok) : R35 Alkotóelemek közösségi munkahely kitettségi korlátozással M-factor A nedves / vizes környezetre gyakorolt akut kockázatok : Megjegyzés: A vonatkozó R és H kifejezések teljes szövege a 16. fejezetben található. 4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁS 4.1 Az elsosegély-nyújtási intézkedések ismertetése: Szemmel való érintkezés : Bő vízzel legalább 15 percen keresztül alaposan kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni. Bőrrel való érintkezés : Azonnal le kell mosni bő vízzel és szappannal. Orvoshoz kell fordulni, ha szükséges. Lenyelés : A szájat sok vizzel kell kiöblíteni. Orvoshoz kell fordulni. Belégzés : Friss levegőre kell vinni. Orvoshoz kell fordulni, ha szükséges. 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetet - tünetek és hatások: Tünetek : Szokásos felhasználási körülmények mellett nem várható káros hatás. Belégzés, vagy lenyelés után: irritáció. Szembe kerülés esetén: vörösség, fájdalom. Bőrrel érintkezve: bőrpír, fájdalom. 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Általános tanácsok : Azonnal orvost kell hívni. HU 4/20 HU

5 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1 Oltóanyag Megfelelő oltóanyag Oltóanyag, mely biztonsági okokból nem használható : alkoholnak ellenálló hab, Szén-dioxid (CO2)., Száraz por., víz : Nem szabad tömör vízsugarat használni, mert szétszórhatja és kiterjesztheti a tüzet. 5.2 Az anyagból vagy a keverékbol származó különleges veszélyek: További információk : A szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. Tilos a csatornába engedni. 5.3 Tuzoltóknak szóló javaslat: Különleges védőfelszerelés tűzoltók részére : A rendszeres tűz beavatkozás ruhát. normál használat esetén nem szükséges 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN SZABADBA JUTÁS ESETÉN 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védoeszközök és vészhelyzeti eljárások: Személyi óvintézkedések : A takarító személyzet használjon megfelelő egyéni védőeszközt. További tanácsok : A vegyi anyagok kezelésénél szokásos óvintézkedéseket be kell tartani. 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: Környezeti óvintézkedések : A termék nem kerülhet a csatornába, folyóvízbe vagy a talajba. 6.3 A behatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Tisztítási módszerek : A kiömlött anyagot el kell keríteni, ha szükséges. Kiömlést, egy elnyelo anyag elhelyezése, és gyujtsük össze a mindent át nem ereszto hulladék edényben. Gyűjtsük össze a termék egy műanyag tartályba. Gondosan, gyűjtsük össze a maradványokat. 6.4 Hivatkozás más szakaszokra: A hulladékeltávolítással kapcsolatos adatokat lásd a 13. fejezetben. A személyi védelemről lásd a 8. részt. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Biztonságos kezelésre : Akadályozza meg a termék diffuzióját. vonatkozó tanácsok Egészségügyi intézkedések : A vegyi anyagok kezelésénél szokásos óvintézkedéseket be kell tartani.élelmiszertől, italtól és dohányáruktól távól tartani.a dolgozók mossanak kezet és arcot étkezés, ivásvagy dohányzás előtt. Tanács a tűz és robbanás : Ném éghető (vizes oldat).különleges tűz és robbanásvédelmi elleni védelemhez intézkedések nem szükségesek. 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: HU 5/20 HU

6 A tárolási helyekre és a tartályokra vonatkozó követelmények A tárolási feltételekre vonatkozó további információk Tanács a szokásos tároláshoz : A tartályt szorosan lezárva kell tartani.száraz helyen kell tartani. : Az edényzet jól szellőztetett helyen. : Nem erős savakkal és erős oxidálószerekkel együtt tárolni (pl. nátriumhipoklorit). 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Ezt az anyagot csak képzett szakemberek használhatják korlátozott körülmények között. 8. EXPOZĺCIÓ ELLENŐRZÉSE/SZEMÉLYI VÉDELEM 8.1 Ellenorzési paraméterek: Alkotóelemek foglalkozási kitettségi korlátozással, azaz a biológiai foglalkozási kitettségi határérték megfigyeléstigényel: Foglalkozási kitettségi határérték: Határértékek levegőben Nemzeti expozíciós határról nincs tudomásunk. Biológiai határértékek Nemzeti expozíciós határról nincs tudomásunk További kitettségi határérték a felhasználási feltételek alatt: Nem áll rendelkezésre más kitettségi korlátozás DNEL/DMEL és PNEC-értékek: DNEL Nem készült Kémiai Biztonsági Jelentés. Nincsen meghatározott DNEL/DMEL érték. PNEC Nem készült Kémiai Biztonsági Jelentés. Nincsen meghatározott PNEC érték. 8.2 Expozíció-ellenorzések: Foglalkozási expozíciós korlátozások: Utasítási intézkedések az anyaggal való érintkezés megelőzésére: A dolgozók mossanak kezet és arcot étkezés, ivásvagy dohányzás előtt. Élelmiszertől, italtól és dohányáruktól távól tartani. Műszaki intézkedések az anyaggal való érintkezésmegelőzésére: Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Személyi intézkedések az anyaggal való érintkezés megelőzésére:############# Légzés védelem : normál használat esetén nem szükséges Kézvédelem : Használjunk vegyvédelmi kesztyűt. Hosszabb bemerítés, vagy gyakran ismétlődő érintkezés esetén használjunk a következő anyagból készült kesztyűt: butilgumi (vastagsága >= 0,70 mm, áthatolási idő >480 perc). (EN374). A védőkesztyű használata HU 6/20 HU

7 feleljen meg a 89/686/EK előírásnak, és az ebből fakadó EN374 szabványnak, például KCL 898 Butoject (teljes bemerítés), KCL 890 Vito Ject (fröccsenés ellen). További tanácsok:az adatok saját vizsgálatokon, a kesztyű gyártók irodalmi adatain és információin alapulnak, vagy hasonló anyagokból származnak. Mivel ezeket a tulajdonságokat számos tényező befolyásolja (pl. hőmérséklet), figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a vegyi kesztyűk élettartama a gyakorlatban jelentősen rövidebb, mint azt az átszivárgási vizsgálatok mutatják. A felhasználási típusok sokféleségét a gyártó írja elő. Szemvédelem : Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg. EN 166. Testvédelem : Safety clothes. Környezeti expozíciós korlátozások: Nem szabad a csatornahálózatba engedni. A hulladékot össze kell gyűjteni, hogy egy engedéllyel rendelkező hulladékkezelő cég elszállíthassa. Szennyvíz rendeletek / mentesítési / kezelés / tartalom változhat egyik területrol a másikra. Kérjük, a helyi eloírások tekintetében ezt az anyagot. EU irányelv 2008/60/EK Európai Irányelv (víz) 1996/62/EK Európai Irányelv (levegő) Állapot nincsen a listán nincsen a listán 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1 Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ: Megjelenés: Halmazállapot : folyadék Forma : Folyadék Szín : Színtelentől sárgás színűig Szag : Szinte szagtalan Illat küszöbérték: : Fontos egészségügyi, biztonsági és környezeti információk: ph (25 C) : 10,8 Módszer: Irodalom. Olvadáspont/tartomány : < 0 C Módszer: Irodalom. Forráspont/tartomány : > 100 C Módszer: Irodalom. Lobbanáspont : > 100 C Nem éghető. Öngyulladási hőmérséklet : Gőznyomás : Nem használható Relatív gőzsűrűség : Relatív sűrűség (20 C) : 1,241 Módszer: Irodalom. Sűrűség : Oldhatóság/kvalitatív : Vízzel korlátlanul elegyedik. Vízoldhatóság : Megoszlási együttható (noktanol/víz) : Nem használható Dinamikus viszkozitás : Kinematikus viszkozitás : Alsó robbanási határ : Felső robbanási határ : Párolgási sebesség : HU 7/20 HU

8 Gyúlékonyság (szilárd, gáz) : Nem tűzveszélyes. Módszer: Irodalom. 9.2 Egyéb információk: VOC tartalom : 0 % 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 10.1 Reakciókészség: Reakcióképesség 10.2 Kémiai stabilitás: Stabilitás : Reakcióképesség nem várható szokásos hőmérsékleti és nyomás körülmények között.erős savak reagál. : A termék normális tárolási és használati körülmények közölt stabil A veszélyes reakciók lehetosége: Veszélyes reakciók : Erős savak reagál Kerülendo körülmények: Feltételek, melyeket el kell kerülni : Erős savakkal és erős oxidálószerekkel való érintkezést elkerűlni (pl. nátriumhipoklorit). Vegyszereket teljesen eltávolítani és a feldolgozótartályokat tisztítószerek felhasználása előtt gondosan vizzel kiőblíteni Nem összeférheto anyagok: Kerülendő anyagok : 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek : Nincs meghatározott Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek. 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: Az egyes tiszta alkotórészekkel kapcsolatos toxikológiai adatok: Toxikokinetika, anyagcsere és elosztás: A hidrokinonnal végzett toxikokinetikus kutatások azt mutatják, hogy azonnal felszívódik az állatok bélrendszerében, és csekély hajlama van a bioakkumulációnak (a teljes beadott dózis < 2%-a oszlott szét). Alapos anyagcsere, és elsősorban a vizeleten keresztül történő gyors kiválasztás jelzi, hogy a hidrokinon szintje hatékonyan csökkent. Mindazonáltal mivel a hidrokinon p- benzoszemikinonra és/vagy p-benzokinonra oxidálódik, amelyek képesek azonnal reakcióba lépni a test nukleofil részeivel, ez potenciálisan károsító mérgező anyag. A hidrokinon és/vagy annak az anyagcsere során létrejött bomlástermékei in vitro kovalens kötéssel kapcsolódnak a sejt részeihez. HU 8/20 HU

9 Ezért lehetséges, hogy bár a hidrokinon biológiai akkumulációs képessége alacsony, fontos test alkotóelemekre káros lehet a hatása. Akut hatások (toxicitási tesztek): Akut toxicitás Effektív Faj Érték Módszer dózis Akut orális toxicitás LD50 patkány > mg/kg Irodalom. A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. Akut bőrön keresztüli LD50 nyúl mg/kg Irodalom. toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. Akut belégzési toxicitás Irodalom. Izgatja a légutakat. Effektív Faj Érték Módszer dózis Akut orális toxicitás LD50 patkány 320 mg/kg Irodalom. Akut bőrön keresztüli LD50 macska mg/kg Irodalom. toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. Akut belégzési toxicitás Kimutatták, hogy a tervezett és előre látott alkalmazások során nem képződik belélegezhető aeroszol. A levegőben lévő cseppek belégzése izgathatja a légzőrendszert. Effektív Faj Érték Módszer dózis Akut orális toxicitás LD50 patkány mg/kg Irodalom. A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. Akut bőrön keresztüli LD50 nyúl mg/kg Irodalom. toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. Akut belégzési toxicitás LC50 patkány 4,6 mg/l/ 4 h Irodalom. Effektív Faj Érték Módszer dózis Akut orális toxicitás LDL0 nyúl 500 mg/kg Irodalom. A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. HU 9/20 HU

10 Akut bőrön keresztüli toxicitás Akut belégzési toxicitás Speciális célszerv toxicitás (STOT): Különleges hatások Érintett szervek A légutak irritációját okozhatja. Különleges hatások Érintett szervek A termék pora izgathatja a szemet, a bőrt és a légutakat. Különleges hatások A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. Érintett szervek Vese Központi idegrendszer Különleges hatások Érintett szervek Irritáló és korrozív hatások: Elsődleges bőr irritáció Szem irritáció Kitettségi idő Bőrizgató hatású. Szemizgató hatású. Faj Kiértékelés Módszer Irodalom. Irodalom. Kitettségi Faj Kiértékelés Módszer idő Elsődleges bőr irritáció Nincs bőrirritáció A módosított 67/548-os Utasítás V Melléklete alapján tesztelve. Az Európai Unió osztályozási feltételei alapján a termék nem bőrizgató hatású Szem irritáció A szem súlyos sérülésének veszélye. A módosított 67/548-os Utasítás V Melléklete alapján tesztelve. Kitettségi Faj Kiértékelés Módszer idő Elsődleges bőr irritáció patkány Nincs bőrirritáció Irodalom. HU 10/20 HU

11 Szem irritáció nyúl Nincs szemirritáció Irodalom. Kitettségi Faj Kiértékelés Módszer idő Elsődleges bőr irritáció Maró Irodalom. 3 percnél hosszabb behatás a bőrszövetet károsítja. Szem irritáció Maró Akut szemirritáció/felmaródás Irritációs hatás a légzőszervekre: A légutak irritációját okozhatja. A légutak irritációját okozhatja.a rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. Érzékennyé tétel: Faj Kiértékelés Módszer Irodalom. Laboratóriumi állatokban nem okozott túlérzékenységet. Faj Kiértékelés Módszer Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. A módosított 67/548-os Utasítás V Melléklete alapján tesztelve. Faj Kiértékelés Módszer tengerimalac Non-sensitizer Irodalom. Faj Kiértékelés Módszer Irodalom. Laboratóriumi állatokban nem okozott túlérzékenységet. Belégzési veszély: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. HU 11/20 HU

12 Félheveny, szubkrónikus és krónikus toxicitás Ismételt dózis toxicitás: Speciális célszerv toxicitás (STOT): A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. A bőrrel történő érintkezés (bőrsérüléses és allergiás reakciós) ekcémát okozhat. A hidrokinon megtámadja a csontvelőt és más vérképző szerveket, amelynek eredményeként csökken a vörös vérsejtek száma, és a vérfesték koncentrációja. A bőr elszíneződhet. Bizonyították, hogy a hidrokinon rákkeltő hatású. Károsíthatja a genetikai tulajdonságokat. Ismételt behatás Különleges hatások Érintett szervek Központi idegrendszer Máj Vese Ismételt, vagy hosszú ideig tartó érintkezés: Azanyag megtámadhatja a májat, testi károsodást okoz. Nem felel meg a 1272/2008 (EK) CLP szabályzat pontjában megadott besorolási kritériumoknak. Ismételt behatás Különleges hatások Érintett szervek A b?rérintkezés helyén ekcéma alakulhat ki. A g?zök hatással lehetnek a fels? és alsó légutakra, gyulladást és megromlott tüd?funkciót okozva. A fogak károsodása is el?fordulhat. CMR hatások (karcinogén, mutagén és a szaporítószerveket mérgező hatás): - Rákkeltő tulajdonság Kitettségi útvonal Faj Kitettségi idő Módszer: Irodalom. A tesztelt dózisoknál nem kimutatható a rákkeltőhatás. HU 12/20 HU

13 Egyetlen hím patkány törzsben, a vesebaj kialakulása után volt kimutatható a jóindulatú vese tumor kifejlődése. kiegészítőhatásokat is megfigyeltek. Bár a leukémiás esetek növekedése volt megfigyelhető a nőstény F-344 patkányoknál, ezt az eredményt nem reprodukálta a következő vizsgálat. Krónikus szájon át történő adagolás után nem volt bizonyíték rák kialakulására hím egerek esetén. Elsősorban a jóindulatú daganatos esetek növekedése volt megfigyelhető a nőstény egereknél, bár ezt az eredményt nem reprodukálta a következő vizsgálat. A hosszú távú, bőrön keresztül történő alkalmazás után nem volt megfigyelhető tumor kialakulása egereknél. A tesztelt dózisoknál nem kimutatható a rákkeltőhatás. A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. - Mutagenitás Állatkísérletek alapján nincsen bizonyíték mutagén hatásról. Az #Ames# tesztek általában negatív eredménnyel zárultak.az állatkísérletekből van némi bizonyíték a mutagenitásra az állatokból és növényekből vett elszigetelt sejtek és más mikroorganizmusok esetében. A mutagenitási vizsgálatok eredménye (Ames és kromoszóma rendellenességi teszt # metabolikusan aktivált és nem aktivált csoportok) azt jelzi, hogy a (hepatic biotranszformáció során létrejövő) DNSreaktív metabolitok kialakulása nem várható. A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. - Genetikai toxicitás in vitro A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. Típus Tesztelési rendszer Koncentráció Eredmény Ames vizsgálat "Escherichia coli WP2 uvr A negatív törzs; Salmonella typhimurium TA98, TA100, TA535, TA1537"############# Módszer: Irodalom. Típus Tesztelési rendszer Koncentráció Eredmény In vitro kromoszóma Kínai hörcsög tüdő negatív rendellenesség vizsgálat sejtek############# Módszer: Irodalom. A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. Ames vizsgálat "Escherichia coli WP2 uvr A negatív törzs; Salmonella typhimurium TA98, TA100, TA535, TA1537"############# Módszer: Irodalom. HU 13/20 HU

14 - Genetikai toxicitás in vivo A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. - Teratogenitás A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. Nem okozott szülési rendellenességet, amikor a terméket szájon át olyan dózisban adagolták, amely még nem okozott mérgezést az anyaállatban. Nem okozott szülési rendellenességet, amikor a terméket szájon át olyan dózisban adagolták, amely még nem okozott mérgezést az anyaállatban. A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. - Toxicitás a szaporodásra A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. Nem okozott reproduktív hatásokat hím és nőstényállatoknál, amikor a terméket szájon át olyan dózisban adagolták, amely még nem okozott mérgezést az anyaállatban. Nem okozott reproduktív hatásokat hím és nőstényállatoknál, amikor a terméket szájon át olyan dózisban adagolták, amely még nem okozott mérgezést az anyaállatban. A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. A CMR tulajdonságok összegzett kiértékelése: Rákkeltő tulajdonság Mutagenitás Teratogenitás : Az állatkísérletek nem mutattak ki semmilyen rákkeltő hatást. : Állatkísérletek nem mutattak ki mutagén hatást. : A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. HU 14/20 HU

15 Toxicitás a szaporodásra Rákkeltő tulajdonság Mutagenitás Teratogenitás Toxicitás a szaporodásra Rákkeltő tulajdonság Mutagenitás Teratogenitás Toxicitás a szaporodásra Rákkeltő tulajdonság Mutagenitás Teratogenitás Toxicitás a szaporodásra : A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. : Az ACGIH által gyaníthatóan humán rákkeltőnek minősített. : A baktérium- vagy emlős sejtkultúrán a tesztek nem mutattak ki mutagén hatást. : Állatkísérletek nem mutattak ki teratogén hatást. : A szaporodásra nem káros : Az állatkísérletek nem mutattak ki semmilyen rákkeltő hatást. : Az AMES teszt alapján nem mutagén. : Az állatkísérletek nem mutattak ki semmilyen hatást a magzati fejlődésre. : Az állatkísérletek nem mutattak ki semmilyen hatást a termékenységre.a szaporodásra nem káros : : Állatkísérletek nem mutattak ki mutagén hatást. : : Gyakorlati tapasztalatok: Nincsenek elegendő tudományos ismeretek arra nézve, hogy a hidrokinonokat az emberek számára lehetséges rákkeltő vagy mutációt kiváltó hatású anyagként sorolják be. A 48 éves periódusban végzett epidemiológiai vizsgálatok, amelyeknek során a hidrokinon gyártással és használattal kapcsolatosan naponta több mint 800 személyt ki jelentékeny levegőkoncentrációknak (nagyobb, mint a 2 mg/m3 maximális munkahelyi koncentráció) tettek ki, azt mutatták, hogy az ilyen expozíciót nem lehet összefüggésbe hozni az embereknél a rák keletkezésével. 12. ÖKOTOXICITÁS 12.1 Toxicitás: Effektí Kitettségi Faj Érték v dózis idő Toxicitás (Daphnia) EC50 48 h Daphnia magna 100 mg/l Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 202 Az akut vízi toxicitás meghatározása egy GLP tanulmány, Daphnia teszt OECD 202 (tesztkód DAC ) segítségével történt az egész oldaton Perzisztencia és lebonthatóság: Fizikai-kémiai eltávolíthatóság A termék lassan párolog. Kémiai oxigénigény (KOI) Érték Módszer > mg/l Irodalom. HU 15/20 HU

16 Adszorbeált szervesen kötött halogének (AOX) Nem használható Biológiai lebomlás Szervetlen anyagok poralakban Érték Kitettségi Módszer Kiértékelés idő > 80 % 28 d OECD 301D Biológiailag könnyen lebontható A biológiai lebonthatóság tesztjének eredményei alapján ez a termék biológiailag könnyen lebontható. Érték Kitettségi idő Módszer Irodalom. Kiértékelés Biológiailag könnyen lebontható A biológai lebonthatóság meghatározásához használt módszerek szervetlen anyagoknál nem alkalmazhatók. Biológiai oxigénigény (BOI) Koncentráció Inkubációs idő Érték Módszer > 480 mg/l Irodalom Bioakkumulációs képesség: Megoszlási együttható (n-oktanol/víz) Nem használható Biokoncentrációs faktor (BCF) Biológiailag nem halmozódik fel. Érték Faj Módszer HU 16/20 HU

17 40 Irodalom. A bioakkumuláció nem valószínű. Felhalmozódás a vízi szervezetekben nem valószínű. Felhalmozódás a szárazföldi szervezetekben nem valószínű. Érték Faj Módszer 0,05 Irodalom. A bioakkumuláció nem valószínű. Érték Faj Módszer Irodalom. Biológiailag nem halmozódik fel A talajban való mobilitás: Vízben oldható. Henry állandó Érték Hőmérséklet Módszer Nincs információ. A környezeti elemek közötti terjedés Várható a környezeti közegek közötti szállítás A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei: Ez a termék nem felel meg a PBT, vagy vpvb anyagokat érintő kritériumoknak, amint azt a REACH szabályzat (1907/2006 EK) XIII. függeléke előírja Egyéb káros hatások: Ez az anyag nem szerepel az ózonréteget csökkentő anyagokról szóló (EK) 2037/2000. jogszabály I. függelékében. A környezeti hatást nem lehet kizárni szakmailag helytelen kezelés vagy hulladékelhelyezés esetén. Amikor megfelelően alkalmazzák, a hulladékkezelőtelepekre vonatkozó negatív hatása nem várható. Ez az anyag az Európai Unió irányelvei és a vonatkozó nemzeti törvények szerint a környezetre nem veszélyesként minősítendő. 13. HULLADÉK KEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS 13.1 Hulladékkezelési módszerek: Hulladékelhelyezési módszerek Nem szabad a csatornahálózatba engedni. A hulladékot össze kell gyűjteni, hogy egy engedéllyel rendelkező hulladékkezelő cég elszállíthassa. Szennyvíz rendeletek / mentesítési / kezelés / tartalom változhat egyik területrol a másikra. Kérjük, a helyi eloírások tekintetében ezt az anyagot. A tartályokat ki kell üríteni. Mivel a csomagolás szennyezett termék residus, vegye figyelembe a figyelmeztetést a címke akkor is, ha a tartály üres.az üres tároló edényzetet csak megfelelő tisztítás után szabad újra felhasználni.a címkén szereplő előírások érvényesek az üres tárolóedényzetre is. HU 17/20 HU

18 Azon hulladékokra, amelyek ezen termék alkalmazásakor keletkeznek, az Európai Hulladékkatalógus következő hulladékkulcsa érvényes : (vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok). 14. SZÁLLĺTÁSRA VONATKOZÓ ELŐIRÁSOK Az ADR szerint nem szabályozták. Az RID szerint nem szabályozták. Az IMO/IMDG szerint nem szabályozták. Az ICAO/IATA légi járművekre vonatkozó előírásokszerint nem szabályozták. Az ICAO/IATA utas- és teherszállító légi járművekre vonatkozó előírások szerint nem szabályozták. 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi eloírások/jogszabályok: Használati jóváhagyás és/vagy korlátozás Meghatalmazás Felhasználási korlátozás Egyéb EU előírások Nem esik speciális EU szabályzat alá Kémiai biztonsági értékelés A REACH szerint nem szükséges Kémiai Biztonsági Jelentés. Nemzeti törvényhozás/szabályozás : Nem : Nincsen felsorolva az EU REACH, XVII. melléklet,#bizonyos veszélyes anyagok, keverékek és cikkek gyártásának, árusításának és felhasználásának korlátozásáról# rendeletben (1907/2006/EK szabályzat, módosítva az 552/2009/EK szabályzattal, június 22.). Magyarországon ezekre a készítményekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak: /2006. EK rendelet évi 25. törvény - 44/2000 EÜM rendelet 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK A 2. és 3. részben hivatkozott H-mondatok szövege: HU 18/20 HU

19 H302 H314 H315 H317 H318 H319 H335 H341 H351 H400 Lenyelve ártalmas. Súlyos égési sérüléstokoz. Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemkárosodást okoz. Súlyos szemirritációt okoz. Légúti irritációt okozhat. Feltehetően genetikai károsodást okoz. Feltehetően rákot okoz. Nagyon mérgező a vízi élővilágra. A 2. és 3. részben hivatkozott R-mondatok szövege: R22 Lenyelve ártalmas. R35 Súlyos égési sérülést okoz. R36 Szemizgató hatású. R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. R68 Maradandó egészségkárosodást okozhat. További információk Ez a biztonsági adatlap az Európai Unió irányelvei és a vonatkozó nemzeti törvények szerint készült. Ennek a biztonsági adatlapnak a tartalma felismeréseink és tapasztalataink mai szintjén alapul. Csupán a benne leírt termékre vonatkozik és nem érvényes akkor, ha más termékekkel vagy folyamatokkal együtt kerül alkalmazásra, amennyiben itt azt kifejezetten nem említik meg. A biztonsági adatlap tartalmazza a termék szükséges egészségi és biztonsági információit és nincs jótállási jelentősége a tulajdonságát vagy a minőségét tekintve. A felhasználó saját felelőssége, hogy betartsa a helyi biztonsági, egészségi, környezetvédelmi és hulladékkal kapcsolatos előírásokat. Az adatlap összeállításához használt kulcsadatok forráshelye Handbuch der gefährlichen Güter, Hommel. The Dictionary of Substances and their Effects, Royal Society of Chemistry. Gefährliche Chemische Reaktionen, L.Roth und U.Weller. Handbuch der Umweltgifte, Dauderer. Chemiekaarten, latest version. Safety Data Sheet from the supplier.this safety data sheet contains an ES (if applicable) in an integrated form. Contents of the exposure scenario have been included (if applicable) into sections 1.2, 8, 9, 12, 15 and 16 of this safety data sheet. The downstream user has to check whether his uses are covered by the integrated ES information in this safety data sheet. Rövidítések ADR: ADNR: AGW: ATEmix: CLP: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par la Rhin Arbeitsplatzgrenswerte (GE) Acute toxicity estimate of the mixture Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures HU 19/20 HU

20 CMR: Carcinoge DNEL: Derived No Effect Level EC0: Effective Concentration 0% EC5: Effective Concentration 5% EC10: Effective Concentration 10% EC50: Median Effective Concentration EC100: Effective Concentration 100% EH40 WEL: Workplace Exposure Limit (UK) IATA: International Air Transport Association ICAO: International Civil Aviation Organization IC50: inhibitory concentration 50% IMDG: International Maritime Dangerous Goods IMO: International Maritime Organization IUCLID: International Uniform ChemicaL Information Database LC50: Lethal Concentration 50% LC100: Lethal Concentration 100% LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level LDL0 Lethal Dose (minimum found to be lethal) LD50: Lethal Dose 50% MAC: Maximaal Aanvaardbare Concentratie (NL) MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration NOAEL: No Observed Adverse Effect Level NOEL: No Observed Effect Level NOEC: No Observed Effect Concentration OEL: Occupatianal Exposure Limit PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance PNEC: Predicted No Effect Concentration REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals RID: Regulations concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail STEL: Short Term Exposure Limit TLV: Treshold Limit Value TRGS900: Arbeitsplatzgrenswerte (GE) TWA: Time Weighted Average VOC: Volatile Organic Compound vpvb: very Persistent and very Bioaccumulative substance HU 20/20 HU

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Kizárólag szakmai felhasználó részére.

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Kizárólag szakmai felhasználó részére. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64263 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Festo Spezialfett Lub-KB 2

Festo Spezialfett Lub-KB 2 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 017035 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Honosítás kelte: 2014. 03. 21. Oldal: 1/(15) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Yeti koncentrált fagyálló hűtőfolyadék SUPER AL G11 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

New Formula FLOREN TÜKÖR ÉS ABLAKTISZTÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet előírása alapján

New Formula FLOREN TÜKÖR ÉS ABLAKTISZTÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet előírása alapján New Formula FLOREN TÜKÖR ÉS ABLAKTISZTÍTÓ Felülvizsgált: 2014. január 31. Verzió: 2.0 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet előírása alapján *1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

Kockázati mondatok: R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Kockázati mondatok: R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat Változat: 3 Felülvizsgálat: 2014. 03. 21. Kiadás kelte: 2008. 03. 10. Oldal: 1/12 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ACROBAT MZ WG 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Oldal: 1/(15) 1. Szakasz A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Protectiv 100 fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi

Részletesebben

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company A 453/2010/EK rendelet szerinti biztonsági adatlap Terméknév: STARANE (TM) 250EC Herbicide Kinyomtatás dátuma: 18 Apr 2014 The Dow Chemical Company kéri és reméli,

Részletesebben

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company Terméknév: DOWICIL* 200 Preservative Kinyomtatás dátuma: 13 May 2011 The Dow Chemical Company kéri és reméli, hogy Ön elolvassa és megérti az egész (anyag)biztonsági

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t

BIZTONSÁGI ADATLAP. k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t 1/1 Verzió: 5.0 HU BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/14 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító GOLIATH GEL 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

FEJEZET 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

FEJEZET 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása FEJEZET 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag neve : Termék kód : 001A0931 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/15 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ORVEGO 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint SZAKASZ 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Termék kódja : 114388E Az anyag/keverék felhasználása : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer Az anyag típusa

Részletesebben

KALCIUM DIHIDROXID HIDRATÁLT MÉSZ

KALCIUM DIHIDROXID HIDRATÁLT MÉSZ 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító: KALCIUM DIHIDROXID HIDRATÁLT MÉSZ Kereskedelmi név: Szinoním név: Oltott mész Mészpép, mésztej, építkező mész, kémiai mész,

Részletesebben

FOLICUR SOLO 1/10 Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 27.02.2015 102000026019 Nyomtatás Dátuma: 27.02.2015

FOLICUR SOLO 1/10 Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 27.02.2015 102000026019 Nyomtatás Dátuma: 27.02.2015 FOLICUR SOLO 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FOLICUR SOLO Termék kódja (UVP) 80253036 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

GRANSTAR SUPER 50SX. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint

GRANSTAR SUPER 50SX. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint GRANSTAR SUPER 50SX Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 24.02.2012 Hivatkozás 130000027529 Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító DASH HC 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági Adatlap TERCEL. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Veszélyesség szerinti besorolás.

Biztonsági Adatlap TERCEL. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Veszélyesség szerinti besorolás. Biztonsági Adatlap Oldal: 1/14 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító TERCEL Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben