1.1 Termékazonosító: Termék neve : G101c REACH regisztrációs szám : Az egyes elemek regisztrációs számai: lásd 3.2. bekezdés, ha elérhető.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.1 Termékazonosító: Termék neve : G101c REACH regisztrációs szám : Az egyes elemek regisztrációs számai: lásd 3.2. bekezdés, ha elérhető."

Átírás

1 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Termék neve : REACH regisztrációs szám : Az egyes elemek regisztrációs számai: lásd 3.2. bekezdés, ha elérhető. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelo azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Azonosított lényeges : Fényképészeti előhívó koncentrátum használat A felhasználás tanácsos a #..ellen 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Agfa Graphics NV Magyarországi Fióktelepe Szabadság út Budaörs HU Telefon: Telefax: A biztonsági adatlapokért felelos személy: Jos Vanholzaets : csak professzionális felhasználásra! Ne használjuk olyan termékekhez, amelyek közvetlen érintkezésbe kerülnek a bőrrel. Ne használjuk olyan termékekhez, amelyek élelmiszerekkel közvetlen érintkezésbe kerülnek. 1.4 Sürgosségi telefonszám Segélykéro telefonszám (Belgium): (24h/24h) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat Budapest (ETTSZ): Tel: (80) VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása: EC 1272/2008/EK (CLP) irányelv Veszélyességi osztályok Veszélyességi kategóriák Veszélyességi közlemények Osztályozási eljárás Veszélyességi osztályok Veszélyességi kategóriák Veszélyességi közlemények Osztályozási eljárás Veszélyességi osztályok Veszélyességi kategóriák Veszélyességi közlemények Osztályozási eljárás Veszélyességi osztályok Súlyos szem károsodás 1. kategória H318 A 1272/2008 (EK) CLP szabályzatban megadott besorolási kritériumok szerint. Karcinogén hatás 2. kategória H351 A 1272/2008 (EK) CLP szabályzatban megadott besorolási kritériumok szerint. Bőr szenzitizáló 1. kategória H317 A 1272/2008 (EK) CLP szabályzatban megadott besorolási kritériumok szerint. Mutagén hatás baktérium sejtekre HU 1/20 HU

2 Veszélyességi kategóriák Veszélyességi közlemények Osztályozási eljárás 67/548/EEC vagy 1999/45/EC Veszélyességi jellemzők R - mondat(ok) 2. kategória H341 A 1272/2008 (EK) CLP szabályzatban megadott besorolási kritériumok szerint. Ártalmas R36, R40, R43, R68 A vonatkozó R és H kifejezések teljes szövege a 16. fejezetben található. 2.2 Címkézési elemek: Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén : CAS szám : Hidrokinon Jelölés(ek) GHS05 GHS08 GHS07 Jelzőszó : VESZÉLY Veszélyességi : H318 Súlyos szemkárosodást okoz. közlemények H351 Feltehetően rákot okoz. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz. Óvatossági közlemények: : P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. megelőzés P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Óvatossági közlemények: válasz 2.3 Egyéb veszélyek: P261 : P305+P351+P 338 P310 P308+P313 P333+P313 P363 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható.az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. Ez a termék nem felel meg a PBT, vagy vpvb anyagokat érintő kritériumoknak, amint azt a REACH szabályzat (1907/2006 EK) XIII. függeléke előírja. 3. ÖSSZETÉTEL/TÁJÉKOZTATÓ AZ ALKOTÓRÉSZEKRŐL 3.1 Keverékek: HU 2/20 HU

3 Vizes fényképészeti előhívó koncentrátum, amely lényegében a következőkből áll: 3.2 Veszélyes összetevők: Az ebben a fejezetben található veszélyességi és címkézéi információk az egyes összetevökre vonatkoznak. A végsö felhasználásra kerülö termékre vonatkozó információk a 2.1 fejezetben találhatóak. Veszélyes alkotóelemek az (EC) No 1272/2008 (CLP) szabályozás jelentése szerint Koncentráció [%] : 5,0-10,0 CAS szám : EINECS szám : REACH regisztrációs szám : Veszélyességi osztályok : Súlyos szem irritáció, Bőr irritáció, Speciális célszerv toxicitás # egyszeri expozíció Veszélyességi kategóriák : 2. kategória, 2. kategória, 3. kategória Veszélyességi : H319, H315, H335 közlemények Koncentráció [%] : 1,0-5,0 CAS szám : Sorszám : EINECS szám : REACH regisztrációs szám : Veszélyességi osztályok : Karcinogén hatás, Mutagén hatás baktérium sejtekre, Akut toxicitás Szájon át, Súlyos szem károsodás, Bőr szenzitizáló, A nedves / vizes környezetre gyakorolt akut kockázatok Veszélyességi kategóriák : 2. kategória, 2. kategória, 4. kategória, 1. kategória, 1. kategória, 1. kategória Veszélyességi : H351, H341, H302, H318, H317, H400 közlemények Koncentráció [%] : 0,5-1,0 CAS szám : Sorszám : EINECS szám : REACH regisztrációs szám : XXXX Veszélyességi osztályok : Akut toxicitás Szájon át Veszélyességi kategóriák : 4. kategória Veszélyességi : H302 közlemények Koncentráció [%] : 0,1-0,5 CAS szám : Sorszám : EINECS szám : REACH regisztrációs szám : Veszélyességi osztályok : Bőr roncsolódás, Súlyos szem károsodás Veszélyességi kategóriák : 1A kategória, 1. kategória Veszélyességi közlemények : H314, H318 Veszélyes alkotóelemek a 67/548/EEC vagy az 1999/45/EC szabályozás jelentése szerint Koncentráció [%] : 5,0-10,0 CAS szám : EINECS szám : Jelölés(ek) : Xi R - mondat(ok) : R36/37/38 HU 3/20 HU

4 Koncentráció [%] : 1,0-5,0 CAS szám : Sorszám : EINECS szám : Jelölés(ek) : Xn, N R - mondat(ok) : R22, R40, R41, R43, R68, R50 Koncentráció [%] : 0,5-1,0 CAS szám : Sorszám : EINECS szám : Jelölés(ek) : Xn R - mondat(ok) : R22 Koncentráció [%] : 0,1-0,5 CAS szám : Sorszám : EINECS szám : Jelölés(ek) : C R - mondat(ok) : R35 Alkotóelemek közösségi munkahely kitettségi korlátozással M-factor A nedves / vizes környezetre gyakorolt akut kockázatok : Megjegyzés: A vonatkozó R és H kifejezések teljes szövege a 16. fejezetben található. 4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁS 4.1 Az elsosegély-nyújtási intézkedések ismertetése: Szemmel való érintkezés : Bő vízzel legalább 15 percen keresztül alaposan kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni. Bőrrel való érintkezés : Azonnal le kell mosni bő vízzel és szappannal. Orvoshoz kell fordulni, ha szükséges. Lenyelés : A szájat sok vizzel kell kiöblíteni. Orvoshoz kell fordulni. Belégzés : Friss levegőre kell vinni. Orvoshoz kell fordulni, ha szükséges. 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetet - tünetek és hatások: Tünetek : Szokásos felhasználási körülmények mellett nem várható káros hatás. Belégzés, vagy lenyelés után: irritáció. Szembe kerülés esetén: vörösség, fájdalom. Bőrrel érintkezve: bőrpír, fájdalom. 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Általános tanácsok : Azonnal orvost kell hívni. HU 4/20 HU

5 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1 Oltóanyag Megfelelő oltóanyag Oltóanyag, mely biztonsági okokból nem használható : alkoholnak ellenálló hab, Szén-dioxid (CO2)., Száraz por., víz : Nem szabad tömör vízsugarat használni, mert szétszórhatja és kiterjesztheti a tüzet. 5.2 Az anyagból vagy a keverékbol származó különleges veszélyek: További információk : A szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. Tilos a csatornába engedni. 5.3 Tuzoltóknak szóló javaslat: Különleges védőfelszerelés tűzoltók részére : A rendszeres tűz beavatkozás ruhát. normál használat esetén nem szükséges 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN SZABADBA JUTÁS ESETÉN 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védoeszközök és vészhelyzeti eljárások: Személyi óvintézkedések : A takarító személyzet használjon megfelelő egyéni védőeszközt. További tanácsok : A vegyi anyagok kezelésénél szokásos óvintézkedéseket be kell tartani. 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: Környezeti óvintézkedések : A termék nem kerülhet a csatornába, folyóvízbe vagy a talajba. 6.3 A behatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Tisztítási módszerek : A kiömlött anyagot el kell keríteni, ha szükséges. Kiömlést, egy elnyelo anyag elhelyezése, és gyujtsük össze a mindent át nem ereszto hulladék edényben. Gyűjtsük össze a termék egy műanyag tartályba. Gondosan, gyűjtsük össze a maradványokat. 6.4 Hivatkozás más szakaszokra: A hulladékeltávolítással kapcsolatos adatokat lásd a 13. fejezetben. A személyi védelemről lásd a 8. részt. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Biztonságos kezelésre : Akadályozza meg a termék diffuzióját. vonatkozó tanácsok Egészségügyi intézkedések : A vegyi anyagok kezelésénél szokásos óvintézkedéseket be kell tartani.élelmiszertől, italtól és dohányáruktól távól tartani.a dolgozók mossanak kezet és arcot étkezés, ivásvagy dohányzás előtt. Tanács a tűz és robbanás : Ném éghető (vizes oldat).különleges tűz és robbanásvédelmi elleni védelemhez intézkedések nem szükségesek. 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: HU 5/20 HU

6 A tárolási helyekre és a tartályokra vonatkozó követelmények A tárolási feltételekre vonatkozó további információk Tanács a szokásos tároláshoz : A tartályt szorosan lezárva kell tartani.száraz helyen kell tartani. : Az edényzet jól szellőztetett helyen. : Nem erős savakkal és erős oxidálószerekkel együtt tárolni (pl. nátriumhipoklorit). 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Ezt az anyagot csak képzett szakemberek használhatják korlátozott körülmények között. 8. EXPOZĺCIÓ ELLENŐRZÉSE/SZEMÉLYI VÉDELEM 8.1 Ellenorzési paraméterek: Alkotóelemek foglalkozási kitettségi korlátozással, azaz a biológiai foglalkozási kitettségi határérték megfigyeléstigényel: Foglalkozási kitettségi határérték: Határértékek levegőben Nemzeti expozíciós határról nincs tudomásunk. Biológiai határértékek Nemzeti expozíciós határról nincs tudomásunk További kitettségi határérték a felhasználási feltételek alatt: Nem áll rendelkezésre más kitettségi korlátozás DNEL/DMEL és PNEC-értékek: DNEL Nem készült Kémiai Biztonsági Jelentés. Nincsen meghatározott DNEL/DMEL érték. PNEC Nem készült Kémiai Biztonsági Jelentés. Nincsen meghatározott PNEC érték. 8.2 Expozíció-ellenorzések: Foglalkozási expozíciós korlátozások: Utasítási intézkedések az anyaggal való érintkezés megelőzésére: A dolgozók mossanak kezet és arcot étkezés, ivásvagy dohányzás előtt. Élelmiszertől, italtól és dohányáruktól távól tartani. Műszaki intézkedések az anyaggal való érintkezésmegelőzésére: Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Személyi intézkedések az anyaggal való érintkezés megelőzésére:############# Légzés védelem : normál használat esetén nem szükséges Kézvédelem : Használjunk vegyvédelmi kesztyűt. Hosszabb bemerítés, vagy gyakran ismétlődő érintkezés esetén használjunk a következő anyagból készült kesztyűt: butilgumi (vastagsága >= 0,70 mm, áthatolási idő >480 perc). (EN374). A védőkesztyű használata HU 6/20 HU

7 feleljen meg a 89/686/EK előírásnak, és az ebből fakadó EN374 szabványnak, például KCL 898 Butoject (teljes bemerítés), KCL 890 Vito Ject (fröccsenés ellen). További tanácsok:az adatok saját vizsgálatokon, a kesztyű gyártók irodalmi adatain és információin alapulnak, vagy hasonló anyagokból származnak. Mivel ezeket a tulajdonságokat számos tényező befolyásolja (pl. hőmérséklet), figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a vegyi kesztyűk élettartama a gyakorlatban jelentősen rövidebb, mint azt az átszivárgási vizsgálatok mutatják. A felhasználási típusok sokféleségét a gyártó írja elő. Szemvédelem : Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg. EN 166. Testvédelem : Safety clothes. Környezeti expozíciós korlátozások: Nem szabad a csatornahálózatba engedni. A hulladékot össze kell gyűjteni, hogy egy engedéllyel rendelkező hulladékkezelő cég elszállíthassa. Szennyvíz rendeletek / mentesítési / kezelés / tartalom változhat egyik területrol a másikra. Kérjük, a helyi eloírások tekintetében ezt az anyagot. EU irányelv 2008/60/EK Európai Irányelv (víz) 1996/62/EK Európai Irányelv (levegő) Állapot nincsen a listán nincsen a listán 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1 Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ: Megjelenés: Halmazállapot : folyadék Forma : Folyadék Szín : Színtelentől sárgás színűig Szag : Szinte szagtalan Illat küszöbérték: : Fontos egészségügyi, biztonsági és környezeti információk: ph (25 C) : 10,8 Módszer: Irodalom. Olvadáspont/tartomány : < 0 C Módszer: Irodalom. Forráspont/tartomány : > 100 C Módszer: Irodalom. Lobbanáspont : > 100 C Nem éghető. Öngyulladási hőmérséklet : Gőznyomás : Nem használható Relatív gőzsűrűség : Relatív sűrűség (20 C) : 1,241 Módszer: Irodalom. Sűrűség : Oldhatóság/kvalitatív : Vízzel korlátlanul elegyedik. Vízoldhatóság : Megoszlási együttható (noktanol/víz) : Nem használható Dinamikus viszkozitás : Kinematikus viszkozitás : Alsó robbanási határ : Felső robbanási határ : Párolgási sebesség : HU 7/20 HU

8 Gyúlékonyság (szilárd, gáz) : Nem tűzveszélyes. Módszer: Irodalom. 9.2 Egyéb információk: VOC tartalom : 0 % 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 10.1 Reakciókészség: Reakcióképesség 10.2 Kémiai stabilitás: Stabilitás : Reakcióképesség nem várható szokásos hőmérsékleti és nyomás körülmények között.erős savak reagál. : A termék normális tárolási és használati körülmények közölt stabil A veszélyes reakciók lehetosége: Veszélyes reakciók : Erős savak reagál Kerülendo körülmények: Feltételek, melyeket el kell kerülni : Erős savakkal és erős oxidálószerekkel való érintkezést elkerűlni (pl. nátriumhipoklorit). Vegyszereket teljesen eltávolítani és a feldolgozótartályokat tisztítószerek felhasználása előtt gondosan vizzel kiőblíteni Nem összeférheto anyagok: Kerülendő anyagok : 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek : Nincs meghatározott Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek. 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: Az egyes tiszta alkotórészekkel kapcsolatos toxikológiai adatok: Toxikokinetika, anyagcsere és elosztás: A hidrokinonnal végzett toxikokinetikus kutatások azt mutatják, hogy azonnal felszívódik az állatok bélrendszerében, és csekély hajlama van a bioakkumulációnak (a teljes beadott dózis < 2%-a oszlott szét). Alapos anyagcsere, és elsősorban a vizeleten keresztül történő gyors kiválasztás jelzi, hogy a hidrokinon szintje hatékonyan csökkent. Mindazonáltal mivel a hidrokinon p- benzoszemikinonra és/vagy p-benzokinonra oxidálódik, amelyek képesek azonnal reakcióba lépni a test nukleofil részeivel, ez potenciálisan károsító mérgező anyag. A hidrokinon és/vagy annak az anyagcsere során létrejött bomlástermékei in vitro kovalens kötéssel kapcsolódnak a sejt részeihez. HU 8/20 HU

9 Ezért lehetséges, hogy bár a hidrokinon biológiai akkumulációs képessége alacsony, fontos test alkotóelemekre káros lehet a hatása. Akut hatások (toxicitási tesztek): Akut toxicitás Effektív Faj Érték Módszer dózis Akut orális toxicitás LD50 patkány > mg/kg Irodalom. A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. Akut bőrön keresztüli LD50 nyúl mg/kg Irodalom. toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. Akut belégzési toxicitás Irodalom. Izgatja a légutakat. Effektív Faj Érték Módszer dózis Akut orális toxicitás LD50 patkány 320 mg/kg Irodalom. Akut bőrön keresztüli LD50 macska mg/kg Irodalom. toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. Akut belégzési toxicitás Kimutatták, hogy a tervezett és előre látott alkalmazások során nem képződik belélegezhető aeroszol. A levegőben lévő cseppek belégzése izgathatja a légzőrendszert. Effektív Faj Érték Módszer dózis Akut orális toxicitás LD50 patkány mg/kg Irodalom. A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. Akut bőrön keresztüli LD50 nyúl mg/kg Irodalom. toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. Akut belégzési toxicitás LC50 patkány 4,6 mg/l/ 4 h Irodalom. Effektív Faj Érték Módszer dózis Akut orális toxicitás LDL0 nyúl 500 mg/kg Irodalom. A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. HU 9/20 HU

10 Akut bőrön keresztüli toxicitás Akut belégzési toxicitás Speciális célszerv toxicitás (STOT): Különleges hatások Érintett szervek A légutak irritációját okozhatja. Különleges hatások Érintett szervek A termék pora izgathatja a szemet, a bőrt és a légutakat. Különleges hatások A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. Érintett szervek Vese Központi idegrendszer Különleges hatások Érintett szervek Irritáló és korrozív hatások: Elsődleges bőr irritáció Szem irritáció Kitettségi idő Bőrizgató hatású. Szemizgató hatású. Faj Kiértékelés Módszer Irodalom. Irodalom. Kitettségi Faj Kiértékelés Módszer idő Elsődleges bőr irritáció Nincs bőrirritáció A módosított 67/548-os Utasítás V Melléklete alapján tesztelve. Az Európai Unió osztályozási feltételei alapján a termék nem bőrizgató hatású Szem irritáció A szem súlyos sérülésének veszélye. A módosított 67/548-os Utasítás V Melléklete alapján tesztelve. Kitettségi Faj Kiértékelés Módszer idő Elsődleges bőr irritáció patkány Nincs bőrirritáció Irodalom. HU 10/20 HU

11 Szem irritáció nyúl Nincs szemirritáció Irodalom. Kitettségi Faj Kiértékelés Módszer idő Elsődleges bőr irritáció Maró Irodalom. 3 percnél hosszabb behatás a bőrszövetet károsítja. Szem irritáció Maró Akut szemirritáció/felmaródás Irritációs hatás a légzőszervekre: A légutak irritációját okozhatja. A légutak irritációját okozhatja.a rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. Érzékennyé tétel: Faj Kiértékelés Módszer Irodalom. Laboratóriumi állatokban nem okozott túlérzékenységet. Faj Kiértékelés Módszer Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. A módosított 67/548-os Utasítás V Melléklete alapján tesztelve. Faj Kiértékelés Módszer tengerimalac Non-sensitizer Irodalom. Faj Kiértékelés Módszer Irodalom. Laboratóriumi állatokban nem okozott túlérzékenységet. Belégzési veszély: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. HU 11/20 HU

12 Félheveny, szubkrónikus és krónikus toxicitás Ismételt dózis toxicitás: Speciális célszerv toxicitás (STOT): A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. A bőrrel történő érintkezés (bőrsérüléses és allergiás reakciós) ekcémát okozhat. A hidrokinon megtámadja a csontvelőt és más vérképző szerveket, amelynek eredményeként csökken a vörös vérsejtek száma, és a vérfesték koncentrációja. A bőr elszíneződhet. Bizonyították, hogy a hidrokinon rákkeltő hatású. Károsíthatja a genetikai tulajdonságokat. Ismételt behatás Különleges hatások Érintett szervek Központi idegrendszer Máj Vese Ismételt, vagy hosszú ideig tartó érintkezés: Azanyag megtámadhatja a májat, testi károsodást okoz. Nem felel meg a 1272/2008 (EK) CLP szabályzat pontjában megadott besorolási kritériumoknak. Ismételt behatás Különleges hatások Érintett szervek A b?rérintkezés helyén ekcéma alakulhat ki. A g?zök hatással lehetnek a fels? és alsó légutakra, gyulladást és megromlott tüd?funkciót okozva. A fogak károsodása is el?fordulhat. CMR hatások (karcinogén, mutagén és a szaporítószerveket mérgező hatás): - Rákkeltő tulajdonság Kitettségi útvonal Faj Kitettségi idő Módszer: Irodalom. A tesztelt dózisoknál nem kimutatható a rákkeltőhatás. HU 12/20 HU

13 Egyetlen hím patkány törzsben, a vesebaj kialakulása után volt kimutatható a jóindulatú vese tumor kifejlődése. kiegészítőhatásokat is megfigyeltek. Bár a leukémiás esetek növekedése volt megfigyelhető a nőstény F-344 patkányoknál, ezt az eredményt nem reprodukálta a következő vizsgálat. Krónikus szájon át történő adagolás után nem volt bizonyíték rák kialakulására hím egerek esetén. Elsősorban a jóindulatú daganatos esetek növekedése volt megfigyelhető a nőstény egereknél, bár ezt az eredményt nem reprodukálta a következő vizsgálat. A hosszú távú, bőrön keresztül történő alkalmazás után nem volt megfigyelhető tumor kialakulása egereknél. A tesztelt dózisoknál nem kimutatható a rákkeltőhatás. A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. - Mutagenitás Állatkísérletek alapján nincsen bizonyíték mutagén hatásról. Az #Ames# tesztek általában negatív eredménnyel zárultak.az állatkísérletekből van némi bizonyíték a mutagenitásra az állatokból és növényekből vett elszigetelt sejtek és más mikroorganizmusok esetében. A mutagenitási vizsgálatok eredménye (Ames és kromoszóma rendellenességi teszt # metabolikusan aktivált és nem aktivált csoportok) azt jelzi, hogy a (hepatic biotranszformáció során létrejövő) DNSreaktív metabolitok kialakulása nem várható. A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. - Genetikai toxicitás in vitro A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. Típus Tesztelési rendszer Koncentráció Eredmény Ames vizsgálat "Escherichia coli WP2 uvr A negatív törzs; Salmonella typhimurium TA98, TA100, TA535, TA1537"############# Módszer: Irodalom. Típus Tesztelési rendszer Koncentráció Eredmény In vitro kromoszóma Kínai hörcsög tüdő negatív rendellenesség vizsgálat sejtek############# Módszer: Irodalom. A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. Ames vizsgálat "Escherichia coli WP2 uvr A negatív törzs; Salmonella typhimurium TA98, TA100, TA535, TA1537"############# Módszer: Irodalom. HU 13/20 HU

14 - Genetikai toxicitás in vivo A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. - Teratogenitás A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. Nem okozott szülési rendellenességet, amikor a terméket szájon át olyan dózisban adagolták, amely még nem okozott mérgezést az anyaállatban. Nem okozott szülési rendellenességet, amikor a terméket szájon át olyan dózisban adagolták, amely még nem okozott mérgezést az anyaállatban. A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. - Toxicitás a szaporodásra A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. Nem okozott reproduktív hatásokat hím és nőstényállatoknál, amikor a terméket szájon át olyan dózisban adagolták, amely még nem okozott mérgezést az anyaállatban. Nem okozott reproduktív hatásokat hím és nőstényállatoknál, amikor a terméket szájon át olyan dózisban adagolták, amely még nem okozott mérgezést az anyaállatban. A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. A CMR tulajdonságok összegzett kiértékelése: Rákkeltő tulajdonság Mutagenitás Teratogenitás : Az állatkísérletek nem mutattak ki semmilyen rákkeltő hatást. : Állatkísérletek nem mutattak ki mutagén hatást. : A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. HU 14/20 HU

15 Toxicitás a szaporodásra Rákkeltő tulajdonság Mutagenitás Teratogenitás Toxicitás a szaporodásra Rákkeltő tulajdonság Mutagenitás Teratogenitás Toxicitás a szaporodásra Rákkeltő tulajdonság Mutagenitás Teratogenitás Toxicitás a szaporodásra : A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolásikritériumoknak nem felel meg. : Az ACGIH által gyaníthatóan humán rákkeltőnek minősített. : A baktérium- vagy emlős sejtkultúrán a tesztek nem mutattak ki mutagén hatást. : Állatkísérletek nem mutattak ki teratogén hatást. : A szaporodásra nem káros : Az állatkísérletek nem mutattak ki semmilyen rákkeltő hatást. : Az AMES teszt alapján nem mutagén. : Az állatkísérletek nem mutattak ki semmilyen hatást a magzati fejlődésre. : Az állatkísérletek nem mutattak ki semmilyen hatást a termékenységre.a szaporodásra nem káros : : Állatkísérletek nem mutattak ki mutagén hatást. : : Gyakorlati tapasztalatok: Nincsenek elegendő tudományos ismeretek arra nézve, hogy a hidrokinonokat az emberek számára lehetséges rákkeltő vagy mutációt kiváltó hatású anyagként sorolják be. A 48 éves periódusban végzett epidemiológiai vizsgálatok, amelyeknek során a hidrokinon gyártással és használattal kapcsolatosan naponta több mint 800 személyt ki jelentékeny levegőkoncentrációknak (nagyobb, mint a 2 mg/m3 maximális munkahelyi koncentráció) tettek ki, azt mutatták, hogy az ilyen expozíciót nem lehet összefüggésbe hozni az embereknél a rák keletkezésével. 12. ÖKOTOXICITÁS 12.1 Toxicitás: Effektí Kitettségi Faj Érték v dózis idő Toxicitás (Daphnia) EC50 48 h Daphnia magna 100 mg/l Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 202 Az akut vízi toxicitás meghatározása egy GLP tanulmány, Daphnia teszt OECD 202 (tesztkód DAC ) segítségével történt az egész oldaton Perzisztencia és lebonthatóság: Fizikai-kémiai eltávolíthatóság A termék lassan párolog. Kémiai oxigénigény (KOI) Érték Módszer > mg/l Irodalom. HU 15/20 HU

16 Adszorbeált szervesen kötött halogének (AOX) Nem használható Biológiai lebomlás Szervetlen anyagok poralakban Érték Kitettségi Módszer Kiértékelés idő > 80 % 28 d OECD 301D Biológiailag könnyen lebontható A biológiai lebonthatóság tesztjének eredményei alapján ez a termék biológiailag könnyen lebontható. Érték Kitettségi idő Módszer Irodalom. Kiértékelés Biológiailag könnyen lebontható A biológai lebonthatóság meghatározásához használt módszerek szervetlen anyagoknál nem alkalmazhatók. Biológiai oxigénigény (BOI) Koncentráció Inkubációs idő Érték Módszer > 480 mg/l Irodalom Bioakkumulációs képesség: Megoszlási együttható (n-oktanol/víz) Nem használható Biokoncentrációs faktor (BCF) Biológiailag nem halmozódik fel. Érték Faj Módszer HU 16/20 HU

17 40 Irodalom. A bioakkumuláció nem valószínű. Felhalmozódás a vízi szervezetekben nem valószínű. Felhalmozódás a szárazföldi szervezetekben nem valószínű. Érték Faj Módszer 0,05 Irodalom. A bioakkumuláció nem valószínű. Érték Faj Módszer Irodalom. Biológiailag nem halmozódik fel A talajban való mobilitás: Vízben oldható. Henry állandó Érték Hőmérséklet Módszer Nincs információ. A környezeti elemek közötti terjedés Várható a környezeti közegek közötti szállítás A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei: Ez a termék nem felel meg a PBT, vagy vpvb anyagokat érintő kritériumoknak, amint azt a REACH szabályzat (1907/2006 EK) XIII. függeléke előírja Egyéb káros hatások: Ez az anyag nem szerepel az ózonréteget csökkentő anyagokról szóló (EK) 2037/2000. jogszabály I. függelékében. A környezeti hatást nem lehet kizárni szakmailag helytelen kezelés vagy hulladékelhelyezés esetén. Amikor megfelelően alkalmazzák, a hulladékkezelőtelepekre vonatkozó negatív hatása nem várható. Ez az anyag az Európai Unió irányelvei és a vonatkozó nemzeti törvények szerint a környezetre nem veszélyesként minősítendő. 13. HULLADÉK KEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS 13.1 Hulladékkezelési módszerek: Hulladékelhelyezési módszerek Nem szabad a csatornahálózatba engedni. A hulladékot össze kell gyűjteni, hogy egy engedéllyel rendelkező hulladékkezelő cég elszállíthassa. Szennyvíz rendeletek / mentesítési / kezelés / tartalom változhat egyik területrol a másikra. Kérjük, a helyi eloírások tekintetében ezt az anyagot. A tartályokat ki kell üríteni. Mivel a csomagolás szennyezett termék residus, vegye figyelembe a figyelmeztetést a címke akkor is, ha a tartály üres.az üres tároló edényzetet csak megfelelő tisztítás után szabad újra felhasználni.a címkén szereplő előírások érvényesek az üres tárolóedényzetre is. HU 17/20 HU

18 Azon hulladékokra, amelyek ezen termék alkalmazásakor keletkeznek, az Európai Hulladékkatalógus következő hulladékkulcsa érvényes : (vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok). 14. SZÁLLĺTÁSRA VONATKOZÓ ELŐIRÁSOK Az ADR szerint nem szabályozták. Az RID szerint nem szabályozták. Az IMO/IMDG szerint nem szabályozták. Az ICAO/IATA légi járművekre vonatkozó előírásokszerint nem szabályozták. Az ICAO/IATA utas- és teherszállító légi járművekre vonatkozó előírások szerint nem szabályozták. 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi eloírások/jogszabályok: Használati jóváhagyás és/vagy korlátozás Meghatalmazás Felhasználási korlátozás Egyéb EU előírások Nem esik speciális EU szabályzat alá Kémiai biztonsági értékelés A REACH szerint nem szükséges Kémiai Biztonsági Jelentés. Nemzeti törvényhozás/szabályozás : Nem : Nincsen felsorolva az EU REACH, XVII. melléklet,#bizonyos veszélyes anyagok, keverékek és cikkek gyártásának, árusításának és felhasználásának korlátozásáról# rendeletben (1907/2006/EK szabályzat, módosítva az 552/2009/EK szabályzattal, június 22.). Magyarországon ezekre a készítményekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak: /2006. EK rendelet évi 25. törvény - 44/2000 EÜM rendelet 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK A 2. és 3. részben hivatkozott H-mondatok szövege: HU 18/20 HU

19 H302 H314 H315 H317 H318 H319 H335 H341 H351 H400 Lenyelve ártalmas. Súlyos égési sérüléstokoz. Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemkárosodást okoz. Súlyos szemirritációt okoz. Légúti irritációt okozhat. Feltehetően genetikai károsodást okoz. Feltehetően rákot okoz. Nagyon mérgező a vízi élővilágra. A 2. és 3. részben hivatkozott R-mondatok szövege: R22 Lenyelve ártalmas. R35 Súlyos égési sérülést okoz. R36 Szemizgató hatású. R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. R68 Maradandó egészségkárosodást okozhat. További információk Ez a biztonsági adatlap az Európai Unió irányelvei és a vonatkozó nemzeti törvények szerint készült. Ennek a biztonsági adatlapnak a tartalma felismeréseink és tapasztalataink mai szintjén alapul. Csupán a benne leírt termékre vonatkozik és nem érvényes akkor, ha más termékekkel vagy folyamatokkal együtt kerül alkalmazásra, amennyiben itt azt kifejezetten nem említik meg. A biztonsági adatlap tartalmazza a termék szükséges egészségi és biztonsági információit és nincs jótállási jelentősége a tulajdonságát vagy a minőségét tekintve. A felhasználó saját felelőssége, hogy betartsa a helyi biztonsági, egészségi, környezetvédelmi és hulladékkal kapcsolatos előírásokat. Az adatlap összeállításához használt kulcsadatok forráshelye Handbuch der gefährlichen Güter, Hommel. The Dictionary of Substances and their Effects, Royal Society of Chemistry. Gefährliche Chemische Reaktionen, L.Roth und U.Weller. Handbuch der Umweltgifte, Dauderer. Chemiekaarten, latest version. Safety Data Sheet from the supplier.this safety data sheet contains an ES (if applicable) in an integrated form. Contents of the exposure scenario have been included (if applicable) into sections 1.2, 8, 9, 12, 15 and 16 of this safety data sheet. The downstream user has to check whether his uses are covered by the integrated ES information in this safety data sheet. Rövidítések ADR: ADNR: AGW: ATEmix: CLP: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par la Rhin Arbeitsplatzgrenswerte (GE) Acute toxicity estimate of the mixture Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures HU 19/20 HU

20 CMR: Carcinoge DNEL: Derived No Effect Level EC0: Effective Concentration 0% EC5: Effective Concentration 5% EC10: Effective Concentration 10% EC50: Median Effective Concentration EC100: Effective Concentration 100% EH40 WEL: Workplace Exposure Limit (UK) IATA: International Air Transport Association ICAO: International Civil Aviation Organization IC50: inhibitory concentration 50% IMDG: International Maritime Dangerous Goods IMO: International Maritime Organization IUCLID: International Uniform ChemicaL Information Database LC50: Lethal Concentration 50% LC100: Lethal Concentration 100% LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level LDL0 Lethal Dose (minimum found to be lethal) LD50: Lethal Dose 50% MAC: Maximaal Aanvaardbare Concentratie (NL) MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration NOAEL: No Observed Adverse Effect Level NOEL: No Observed Effect Level NOEC: No Observed Effect Concentration OEL: Occupatianal Exposure Limit PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance PNEC: Predicted No Effect Concentration REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals RID: Regulations concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail STEL: Short Term Exposure Limit TLV: Treshold Limit Value TRGS900: Arbeitsplatzgrenswerte (GE) TWA: Time Weighted Average VOC: Volatile Organic Compound vpvb: very Persistent and very Bioaccumulative substance HU 20/20 HU

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelo azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Azonosított lényeges : Kimosó- és gumírozó-oldat

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelo azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Azonosított lényeges : Kimosó- és gumírozó-oldat 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Termék neve : További azonosítás : WGP801 REACH regisztrációs szám : Az egyes elemek regisztrációs számai: lásd 3.2. bekezdés,

Részletesebben

Az anyag/készítmény azonosítása Termék neve : G128 (HASZNÁLATKÉSZ / 1+4) Az anyag/készítmény használata. : Fényképészeti előhívó oldat

Az anyag/készítmény azonosítása Termék neve : G128 (HASZNÁLATKÉSZ / 1+4) Az anyag/készítmény használata. : Fényképészeti előhívó oldat 1. AZ ANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSĺTÁSA Az anyag/készítmény azonosítása Termék neve : Az anyag/készítmény használata : Fényképészeti előhívó oldat Cég/Vállalat azonosítása Agfa Graphics

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2001/58/EK utasítás szerint FIXCLEAN SUBID : Verzió 4 Nyomtatás Dátuma Felülvizsgálat dátuma

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2001/58/EK utasítás szerint FIXCLEAN SUBID : Verzió 4 Nyomtatás Dátuma Felülvizsgálat dátuma 1. AZ ANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSĺTÁSA Az anyag/készítmény azonosítása Termék neve : Az anyag/készítmény használata : Előhívó berendezések tisztítására szolgáló készítmény Cég/Vállalat

Részletesebben

1.1 Termékazonosító: Termék neve : G128 REACH regisztrációs szám : Az egyes elemek regisztrációs számai: lásd 3.2. bekezdés, ha elérhető.

1.1 Termékazonosító: Termék neve : G128 REACH regisztrációs szám : Az egyes elemek regisztrációs számai: lásd 3.2. bekezdés, ha elérhető. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Termék neve : REACH regisztrációs szám : Az egyes elemek regisztrációs számai: lásd 3.2. bekezdés, ha elérhető. 1.2 Az anyag

Részletesebben

1.1 Termékazonosító: Termék neve : G333c REACH regisztrációs szám : Az egyes elemek regisztrációs számai: lásd 3.2. bekezdés, ha elérhető.

1.1 Termékazonosító: Termék neve : G333c REACH regisztrációs szám : Az egyes elemek regisztrációs számai: lásd 3.2. bekezdés, ha elérhető. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Termék neve : REACH regisztrációs szám : Az egyes elemek regisztrációs számai: lásd 3.2. bekezdés, ha elérhető. 1.2 Az anyag

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

1.1 Termékazonosító: Termék neve : FORTAKLEEN RC95 REACH regisztrációs szám : Az egyes elemek regisztrációs számai: lásd 3.2. bekezdés, ha elérhető.

1.1 Termékazonosító: Termék neve : FORTAKLEEN RC95 REACH regisztrációs szám : Az egyes elemek regisztrációs számai: lásd 3.2. bekezdés, ha elérhető. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Termék neve : REACH regisztrációs szám : Az egyes elemek regisztrációs számai: lásd 3.2. bekezdés, ha elérhető. 1.2 Az anyag

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda 1. szakasz AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék : Feromonos csapda megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Készítés dátuma 23.09.2011 Nyomtatás Dátuma 23.09.2011 Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Készítés dátuma 23.09.2011 Nyomtatás Dátuma 23.09.2011 Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Anyag-szám : 1180538 Márkanév : 19 64006-D H 64006 MIXING WHITE 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Exactaphos S05 / SP210_950219-950043-950044-950097

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Exactaphos S05 / SP210_950219-950043-950044-950097 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : 950043;950044; 950097; 950152; 1005076; 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22.

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22. ENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML szúnyoglárvairtó koncentrátum Kiadás dátuma: 2013.05.22. Verzió: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

MESTER Semleges Szilikon Tömítő

MESTER Semleges Szilikon Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása Butil tömítoanyag profil alakban Illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Rövidítés: Elektrolyt CDM 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék azonosítása Kereskedelmi megnevezés: ECO Soap A termék száma: #60080 EC-Szám: Nem releváns CAS-Szám: Nem releváns 1.2 Az anyag megfelelő

Részletesebben

Imagelink Archive RTU Fix SUBID : Verzió 1 Nyomtatás Dátuma Felülvizsgálat dátuma

Imagelink Archive RTU Fix SUBID : Verzió 1 Nyomtatás Dátuma Felülvizsgálat dátuma 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Termék neve : REACH regisztrációs szám : Az egyes elemek regisztrációs számai: lásd 3.2. bekezdés, ha elérhető. 1.2 Az anyag

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet. Oldal: 1/5 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás Kereskedelmi megnevezés: A termék típusa: Használat: Cég azonosító: RHEOBOR műtrágya. Mezőgazdasági. Rosier SA Route de Grandmetz 11a, B-7911

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_1038017-1038018

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_1038017-1038018 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 1038018 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 4_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 4_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Kunststoffpflegetücher

Kunststoffpflegetücher Készült: 24.01.2013, Felülvizsgálva 24.01.2013 Version 01 Oldal 1 / 8 1 SZAKASZ: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 1.2.1 Releváns felhasználások 1.2.2 Nem

Részletesebben

: Fényképészeti fixirfürdő oldat

: Fényképészeti fixirfürdő oldat 1. AZ ANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSĺTÁSA Az anyag/készítmény azonosítása Termék neve : Az anyag/készítmény használata : Fényképészeti fixirfürdő oldat Cég/Vállalat azonosítása Agfa Graphics

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 2011-04-04 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: FHRK140 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 27/02/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 100 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907 / 2006 / EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap az 1907 / 2006 / EK rendelet szerint 01 Az anyag / készítmény és a társaság / vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név Geberit AquaClean tisztítófolyadék (cikkszám 242.546.00.1) Az anyag / készítmény felhasználása Tisztítószer a Geberit AquaClean

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK szerint HU 1/9 Nyomtatás dátuma: 2014.02.12. kiadás dátuma: 2014.02.12. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója 1.1 Termékazonosító Kémiai termék típusa: Készítmény Hőjelző kréta Cikkszám:

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése:

Részletesebben

Cikkszám 30 91 4738, 30 92 9738

Cikkszám 30 91 4738, 30 92 9738 Nyomtatás dátuma 10.07.2014, Felülvizsgálva 13.02.2014 Oldal 1 / 8 1 SZAKASZ: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 1.2.1 Releváns felhasználások 1.2.2 Nem tanácsolt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 107/2006/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 2012.április 17. Felülvizsgálat dátuma 2014. 12. 17. 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Kvarchomok Cat No. 370940000;

Részletesebben

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 13.11.2008 Nyomtatás Dátuma: 14.11.2011

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 13.11.2008 Nyomtatás Dátuma: 14.11.2011 Oldal: 1 of 7 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ashland Postafiók 8619 NL3009 AP, Rotterdam Hollandia EUSMT@ashland.com Sürgisségi telefonszám +1-800-ASHLAND (+1-800-274-5263/+1-606-329-5701),

Részletesebben

: Sika Level-01 Primer

: Sika Level-01 Primer 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása A termék

Részletesebben

Kémiai jellemzők: felületaktív anyagok és ártalmatlan összetevők keveréke Ártalmas összetevők:

Kémiai jellemzők: felületaktív anyagok és ártalmatlan összetevők keveréke Ártalmas összetevők: Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint 1. Az anyag/készítmény/vállalat azonosítása Termék: Regisztrációs szám: Felhasználás: Azonosított felhasználás: CLFBUBBLE5L besorolás szappanbuborék készítés Gyártó/szállító:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP CEMOLKER KFT. 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. Kibocsátás dátuma. 1.1 Termékazonosító Termék neve

BIZTONSÁGI ADATLAP CEMOLKER KFT. 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. Kibocsátás dátuma. 1.1 Termékazonosító Termék neve CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 18-jún.-2009 Felülvizsgálat dátuma 2014.12.02. Felülvizsgálási szám 2 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Ioncserélt

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SANIT WC-Reiniger flüssig

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SANIT WC-Reiniger flüssig Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75612 Felülvizsgálat ideje: 09.09.2010 Nyomtatás ideje: 18.01.2011 Termékazonosító: VALVE GRINDING

Részletesebben

: Sikagard -552 W Aquaprimer

: Sikagard -552 W Aquaprimer 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai 1.3

Részletesebben

CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. 01-febr.-2010. Kibocsátás dátuma 1.

CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. 01-febr.-2010. Kibocsátás dátuma 1. CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Kálium-dihidrogénfoszfát Cat No. 205920000; 205920025; 205920100; 205925000 Szinonimák

Részletesebben

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító Universal Express Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint TEROSTAT VII 8 MM oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75655 Felülvizsgálat ideje: 10.01.2011 Nyomtatás ideje: 11.01.2011 Termékazonosító: TEROSTAT VII

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SWISSVAX Leather Cleaner Forte

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SWISSVAX Leather Cleaner Forte Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5. 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi név: Dalma padlófelmosó 1.2. A termék felhasználása: Kő, linóleum padló felmosására 1.3.Gyártó és forgalmazó Satina Gold Kozmetikai Kft Kft. Cím: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint oldal 1 / 7 BA száma : 76872 Felülvizsgálat ideje: 18.06.2015 Nyomtatás ideje: 23.06.2015 Előző verzió kiadása: 29.09.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_ Oldal 1 -tól/-től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SWISSVAX Wheel Spray forte

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SWISSVAX Wheel Spray forte Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOWAX PLUS / 31590P / 31591

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOWAX PLUS / 31590P / 31591 Oldal 1 -től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító FINOWAX PLUS Felállító viasz 31590 / 31590P / 31591 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: WC-gél A készítmény megnevezése:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 200 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint Thermal Conductive Insulators (Ti9) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve Thermal Conductive

Részletesebben

Imagelink EcoPos 305 előhívó SUBID : Verzió 1 Nyomtatás Dátuma Felülvizsgálat dátuma

Imagelink EcoPos 305 előhívó SUBID : Verzió 1 Nyomtatás Dátuma Felülvizsgálat dátuma 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Termék neve : REACH regisztrációs szám : Az egyes elemek regisztrációs számai: lásd 3.2. bekezdés, ha elérhető. 1.2 Az anyag

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.11.10. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Aszkorbinsav Vitamin C, L(+)-Aszkorbinsav,

Részletesebben

MESTER Fix Építési Ragasztó

MESTER Fix Építési Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint FG629-368 Wet N Black 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve FG629-368 Wet N Black 1.2. Az

Részletesebben

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1/5 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 1.1.Termékazonosító: PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 08.09.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 08.09.2015. Sika Lightcrete-02

Felülvizsgálat dátuma 08.09.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 08.09.2015. Sika Lightcrete-02 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása 1.3 A

Részletesebben

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint JAVÍTÓ KEMÉNYVIASZ FEKETE RAL9011

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint JAVÍTÓ KEMÉNYVIASZ FEKETE RAL9011 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 089040320 MSDS-Identcode : 10014748 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Octenisept Nyomtatás dátuma: 2009. 06. 15. Módosítás/revízió: 2009. 11. 10. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 7 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : SET00023012N Felülvizsgálat ideje: 14.11.2012 Nyomtatás ideje: 05.02.2013 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. DPD 3 Pill_501321

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. DPD 3 Pill_501321 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOHIT FH6566 / FH6568 / FH6569

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOHIT FH6566 / FH6568 / FH6569 Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat/vállalkozás azonosítása Társaság: Cím: Város: FH6566 / FH6568 / FH6569 FINO

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Champ DP Verzió 4 (Magyarország) Kibocsátás dátuma: 2009/12/01

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Champ DP Verzió 4 (Magyarország) Kibocsátás dátuma: 2009/12/01 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Felhasználás : Növényvédöszer Társaság : Nufarm GmbH & Co KG St.-Peter-Str.25 A-4021 Linz Telefon: +43/732/6918-4010

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap (1907/2006/EK)

Biztonságtechnikai Adatlap (1907/2006/EK) Biztonságtechnikai Adatlap (1907/2006/EK) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: dry-cleaning Salétromeltávolító Nitrate Remover

Részletesebben

: FROSCH ORANGEN SCHEUERMILCH 500ML SO1

: FROSCH ORANGEN SCHEUERMILCH 500ML SO1 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61723 Az anyag/készítmény felhasználása : Tisztítószer Társaság : Erdal Ges.m.b.H. Neualmerstrasse

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EKrendelet szerint Verzió 5.0 Felülvizsgálat dátuma: 15/05/2015 Felváltja: 4. kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 453/2010/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 453/2010/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint 8.2. Az expozíció ellenőrzése: Biztosítsunk megfelelő szellőztetést/elszívást. Személyi védőfelszerelés Kézvédelem: Szemvédelem: Bőr- és testvédelem: Légzésvédelem (CE/OMMF): Védőkesztyű. Védőszemüveg

Részletesebben

Biztonsági adatlapot

Biztonsági adatlapot Oldal 1 -tól 5 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállakozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása Az anyag/készítmény felhasználása tisztítószer Társaság/vállalkozás azonosítása Társaság

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján. I A gyártó és a termék

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján. I A gyártó és a termék Oldal 1/ 5 Kerr Italia SpA BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján Termék neve: Temp Bond NE akcelerátor I A gyártó és a termék Vizsgálatok időpontja: 2003 Március Gyártó neve: Kerr Italia

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma aktív mosógél Készült 2013 okt. 11.én az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rend.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma aktív mosógél Készült 2013 okt. 11.én az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rend. 1 1. Termék neve 1.1.Termékazonosító 1.2. Felhasználás: Textilanyag mosásra 1.3.Gyártó/Forgalmazó cég: Satina Gold Kft Cím: 6800 Hódmezővásárhely Erzsébeti út 12 Tel/Fax: 62/241-139 1.4. Veszély esetén

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

: esemtan wash lotion

: esemtan wash lotion 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

: FROSCH LIQ.SOAP ALOE VERA EF 300ML

: FROSCH LIQ.SOAP ALOE VERA EF 300ML 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64708 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat megnevezése Társaság: Cím: Város: LH3727 / LH3728 / LH3729 / LH3730 FINO GmbH

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/9 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010 EU rendelet II. melléklete alapján)

BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010 EU rendelet II. melléklete alapján) BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010 EU rendelet II. melléklete alapján) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító: CHEMITÄT VÍZKŐOLDÓ Egyéb azonosító kód: 5997473342728

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: mikrokapszulázott rovarirtó koncentrátum A készítmény

Részletesebben

Imagelink Archive RTU Dev SUBID : Verzió 1 Nyomtatás Dátuma Felülvizsgálat dátuma

Imagelink Archive RTU Dev SUBID : Verzió 1 Nyomtatás Dátuma Felülvizsgálat dátuma 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Termék neve : REACH regisztrációs szám : Az egyes elemek regisztrációs számai: lásd 3.2. bekezdés, ha elérhető. 1.2 Az anyag

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi elnevezés: súrolópor 1.2.Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon:Fax: +36/62-242-238 1.3.Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Részletesebben

: FROSCH WC CLEANER LEMON 750 ML SO

: FROSCH WC CLEANER LEMON 750 ML SO 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61917 Az anyag/készítmény felhasználása : Tisztítószer Társaság : Erdal Ges.m.b.H. Neualmerstrasse

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EKrendelet szerint Verzió 6.0 Felülvizsgálat dátuma: 15/05/2015 Felváltja: 5 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 907/2006/EK, 3. cikk szerint. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása.. Termékazonosító Termék neve.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

: FROSCH CITRUS DISH LOTION 750ML SO1

: FROSCH CITRUS DISH LOTION 750ML SO1 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61716 Az anyag/készítmény felhasználása : Tisztítószer Társaság : Erdal Ges.m.b.H. Neualmerstrasse

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 04.12.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag azonosítása Cikk szám 6300 Regisztációs szám (REACH) 1.3

Részletesebben