Anyagbiztonsági adatlap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Anyagbiztonsági adatlap"

Átírás

1 Anyagbiztonsági adatlap 1. Bekezdés: Az anyag/készítmény és a vállalat/társaság azonosítása 1.1. Termékazonosító: EPSON T5455 típusú tintapatron 1.2. Az anyag vagy készítmény megfelelően azonosított felhasználási módja, illetve ellenjavallt felhasználása: azonosított felhasználása; Tintasugaras nyomtatáshoz való tinta 1.3. A biztonsági adatlap kiállítójának adatai: Forgalmazó: Cím: EPSON EUROPE B.V. Azie building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands TEL: FAX: Készítés dátuma: 30.května 2012 Átdolgozás: A 1.4. Segélyhívó telefonszám: Giftnotruf Berlin Bekezdés: A veszélyforrás meghatározása 2.1. Az anyag vagy készítmény osztályozása: Osztályozás(1999/45/EK); Nem osztályozható 2.2. Címke elemei: A címke a 1999/45/EK irányelvnek megfelel Szimbólum(ok); Veszély jelzés(ei); Kockázati jelzés; Biztonsági tanács; 2.3. Egyéb veszélyek: Osztályozás(PBT,vPvBaz 1907/2006/EK); 3. Bekezdés: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok Anyag / készítmény: keverék (Festék összetétele) Festék összetétele CAS sz. EEC sz. EU regisztrációs sz. % (tömeg alapján) EUszimbólumok EU R- jelzés EU OELjelzés Megjegyzés Víz Felmentve < 80 Szabadalmaztatott szerves anyagok Glicerinek TEGBE Színanyagok Triethanolamine névjegy 10 névjegy 10 X i R-41 < 1 < 1 Lapozza fel a 16. fejezetet, ahol egy teljes bekezdés foglalkozik az R-jelzésekkel. Oldal: 1 / 5 Megjelenés dátuma: 30.května 2012

2 4. Bekezdés: Elsősegély nyújtás 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Szem: Azonnal mossa ki a szemét szobahőmérsékletű, kisnyomású, tiszta vízzel legalább 15 percen keresztül. Ha az irritáció nem múlik el, forduljon orvoshoz Bőr: Bő, szappanos vízzel mossa le a szennyezett felületet. A szennyezett ruhákat az újbóli viselés előtt mossa ki. Ha az irritáció nem múlik el, forduljon orvoshoz Belégzés: A sérültet a lehető leghamarabb friss levegőre kell vinni. Ha leállt a légzés, azonnal mesterséges lélegeztetést kell nyújtani. Nehéz légzés esetén oxigénmaszk használata javasolt. Azonnal forduljon orvoshoz Lenyelés: Ha a gyomorizgalom nem múlik el rövid időn belül, forduljon orvoshoz A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások: Bőr: A festék a bőrre kerülve irritációt, duzzanatot vagy bőrpírt okozhat Azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés szükségességének jelzése: Nem szükséges 5. Bekezdés: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag A megfelelő oltóanyag: Szárazvegyszer, szén-dioxid vagy víz Nem megfelelő oltóanyag: 5.2. Az anyagból vagy a készítményből származó különleges veszély: 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: A légzőkészülékek használatán kívül nincs szükség speciális tűzoltási műveletekre. Az anyaggal kapcsolatban robbanásveszély nem ismert. 6. Bekezdés: Intézkedések véletlenszerű kiömlés esetén 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: A kiömlött anyag feltakarítása során szem- vagy bőrvédelem szükséges.megfelelően szellőztesse ki a helyiséget A sürgősségi ellátók esetében: 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: A festékanyagot ne engedje a csatornába, felszíni vagy felszín alatti vizekbe A területi elhatárolás és a szennyezés feltakarításának módszerei és anyagai Tanács a folyadék lekötésére: A tinta felitatásához használjon szivacsot Tanács a kifolyt anyag eltakarítására: Törölje át a felületet nedves ruhával. A hulladékot zárt terű szeméttárolóba helyezze. Kezét bő, szappanos vízzel mossa meg További információk: A hulladékot ne ürítse a csatornahálózatba Hivatkozás más bekezdésre: 7. Bekezdés: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Javaslatok: A festéket gyermekektől elzárva tárolja, és ne igya meg. Ne szedje szét a tintapatront Tanács az általános munkahelyi egészségvédelemre vonatkozóan: Ügyeljen rá, hogy az anyag ne kerüljön a szemébe vagy ruhájára. Ha az anyag bőrfelületre kerül, bő szappanos vízzel mossa le A biztonságos tárolás feltételei, esetleges összeférhetetlenség: Ne tárolja a tintapatront magas hőmérsékleten vagy fagypont alatt. Ne tegye ki a tintapatront közvetlen napfénynek. Ne tárolja a tintapatronokat oxidánsok vagy robbanóanyagok közelében. A nyomtatóba való behelyezés előtt mindig győződjön meg arról, hogy a tintapatron száraz-e Speciális használati mód(ok): Nem részletezett 8. Bekezdés: Expozíció ellenőrzése és személyi védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek: megállapítva Oldal: 2 / 5 Megjelenés dátuma: 30.května 2012

3 8.2. Az expozíció ellenőrzése Megfelelő műszaki ellenőrzés: Megelőzésként megfelelő légmozgás biztosítása Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök Személyi védőeszköz használata: Rendeltetésszerű használat esetén nincs szükség védőeszközre a tintapatron A megfelelő védelemhez szükséges eszközök részletes leírása (a) Szem-/arcvédelem:Rendeltetésszerű használat esetén nincs szükség speciális védelemre a tintapatron (b) Bőrvédelem:Kézvédelem és Egyéb: Rendeltetésszerű használat esetén nincs szükség speciális védelemre a tintapatron (c) Légutak védelme:rendeltetésszerű használat esetén nincs szükség speciális védelemre a tintapatron (d) Hőveszély: Rendeltetésszerű használat esetén nincs szükség speciális védelemre a tintapatron Környezeti expozíció-ellenőrzések: 9. Bekezdés: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk: Megjelenési forma: Ciánkék folyadék Szag: Elhanyagolható Szagküszöbérték.: ph: 8,5 ~ 9,8 20 C-on Olvadáspont/fagyáspont.: Kezdeti forráspont és forrásponttartomány.: Gyulladáspont: Nem észlelt 100 (zárt csésze, ASTM D3278) Párolgási sebesség: Gyúlékonyság (szilárd, gáz): Nem értelmezhető (folyadék) Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok.: Gőzpára nyomása: Gőzsűrűség: Relatív sűrűség: 1, C-on Oldékonyság (oldékonyságok).: Komplett Eloszlási tényező: n-oktanol/víz: Öngyulladási hőmérséklet.: Bomlási hőmérséklet.: Viszkozitás: Kevesebb mint 5 mpa 20 C-on Robbanási jellemzők: Oxidáló hatás: 9.2. Egyéb információk: 10. Bekezdés: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség: Normál hőmérsékleten stabil Kémiai stabilitás: Normál hőmérsékleten stabil A veszélyes reakciók lehetősége: Kerülendő körülmények: Magas és fagypont alatti hőmérséklet Nem összeférhető anyagok: Oxidáló- és robbanószerek Veszélyes bomlástermékek: 11. Bekezdés: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: Oldal: 3 / 5 Megjelenés dátuma: 30.května 2012

4 Akut toxicitás; Orális: LD 50 : > 5000 mg/kg (Patkány) Dermális: LD 50 : > 2000 mg/kg (Patkány) Belégzés: LC 50 : Nem értelmezhető Irritáció; Szem: Enyhén irritáló (Nyúlon, OECD 405) Bőr: Nem irritáló (Nyúlon, OECD 404) Korrozivitás; Szenzibilizáció: Bőr: Nem okoz érzékenységet (tengeri malac, OECD 406) Karcinogén hatás: Az IARC tanulmányokban (1,2A és 2B) felsorolt anyagot nem tartalmaz Mutagenitás: /Negatív (Ames teszt alapján) Reprodukciót károsító tulajdonság: 12. Bekezdés: Ökológiai információk Toxicitás: Fennmaradás és lebomlás: Bioakkumulatív potenciál: A talajban való mobilitás: A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei: A PBT és vpvb értékelése nem történt meg Egyéb káros hatások: 13. Bekezdés: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek: Az ártalmatlanítást a szövetségi, állami és helyi követelményeknek megfelelően kell elvégezni. 14. Bekezdés: Szállításra vonatkozó információk UN-szám: Nem értelmezhető Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem értelmezhető Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem értelmezhető Csomagolási csoport: Nem értelmezhető Környezeti veszélyek: Nem értelmezhető A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nem értelmezhető A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nem értelmezhető 15. Bekezdés: Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy készítménnyel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: Információk (EU): Rendelet (EC) No. 2037/2000: Rendelet (EC) No. 850/2004: Rendelet (EC) No. 689/2008: Információk (US): TSCA 4(a) pont: Végső tesztelőírások szabályozása: szabályozva TSCA 5 pont: Jelentős új felhasználásának szabály rendelet: szabályozva Oldal: 4 / 5 Megjelenés dátuma: 30.května 2012

5 TSCA 8(a) pont: Előzetes kiértékelési információkra vonatkozó előírások: szabályozva TSCA 12(b) pont: Egyszeri exportértesítésre vonatkozó szabályozások: szabályozva 65. számú Kalifornia indítvány: szabályozva Információk (Kanada): WHMIS által ellenőrzött termék: Nem értelmezhető (gyártott árucikk) Információk (Ausztrália): Veszélyességi nyilatkozat: Az NOHSC kritériumai alapján nem minősül veszélyes anyagnak Kémiai biztonsági értékelés: A festék kémiai biztonsági értékelésére még nem került sor. 16. Bekezdés: Egyéb információk Vonatkozó R-jelölések: R-41 Súlyos szemkárosodást okozhat. Az Anyagbiztonsági adatlap egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi információkat tartalmaz. Az adatlap nem helyettesíti a termékhez adott használati és ártalmatlanítási tudnivalókat tartalmazó dokumentációkat. Az itt szereplő információk pontosságára különös figyelmet fordítottunk, ám az adatok csak útmutatóként szolgálnak. A dokumentum időről-időre megújul, kiegészül. Az EPSON nem vállal garanciát az adatlapon található információk pontosságára és teljességére vonatkozóan. Oldal: 5 / 5 Megjelenés dátuma: 30.května 2012

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

BRADOGÉL higénés kézfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2

BRADOGÉL higénés kézfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 15408 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: Önmagával hegedő szalag

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 100 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

BRADO CLUB PENÉSZÖLŐ SZER Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

BRADO CLUB PENÉSZÖLŐ SZER Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: BRADO CLUB penészölő szer 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta Kiadás dátuma: 04/07/2012 Feldolgozva: 14/03/2013 Változat: 1.1 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa Kereskedelmi megnevezés Termékkód :

Részletesebben

Biztonsági adatlap Kiadás dátuma: 01-dec.-2010 Felülvizsgálat dátuma 29-júl.-2014 Verziószám 2.1

Biztonsági adatlap Kiadás dátuma: 01-dec.-2010 Felülvizsgálat dátuma 29-júl.-2014 Verziószám 2.1 Biztonsági adatlap Kiadás dátuma: 01-dec.-2010 Felülvizsgálat dátuma 29-júl.-2014 Verziószám 2.1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A termék azonosítója A termék neve

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente Utolsó módosítás dátuma 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: Jar Lemon kézi mosogatószer

: Jar Lemon kézi mosogatószer PROFESSIONAL Jar Lemon kézi mosogatószer Kiadás dátuma: 09/02/2012 Feldolgozva: Változat: 1.0 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa : Szervetlen

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.08. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/EK rendelet szerint 1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/EK rendelet szerint 1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/EK rendelet szerint 1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve: Szinonímák: --

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

: Laboratóriumi vegyszerek, Vegyi anyagok gyártása. Sürgösségi telefonszám : 0680201199 Egészségügyi-Toxikológiai Szolgálat

: Laboratóriumi vegyszerek, Vegyi anyagok gyártása. Sürgösségi telefonszám : 0680201199 Egészségügyi-Toxikológiai Szolgálat SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Verzió 5.2 Felülvizsgálat dátuma 10.12.2012 Nyomtatás Dátuma 09.02.2013 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Simix Falazóhabarcs Kiállítás dátuma: 2010.02.01. Módosítás dátuma: 2015. 05. 12. verziószám: 2

Simix Falazóhabarcs Kiállítás dátuma: 2010.02.01. Módosítás dátuma: 2015. 05. 12. verziószám: 2 Verzió: 2 Fájl: BA_falazo_habarcs Kiállítás dátuma: 2010.02.01. Oldal: 1/9 Simix Falazóhabarcs Kiállítás dátuma: 2010.02.01. Módosítás dátuma: 2015. 05. 12. verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Szakasz:

Részletesebben

: ACTRIL Cold Sterilant

: ACTRIL Cold Sterilant 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag/készítmény neve : ACTRIL Cold Sterilant Termékkód : 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.15. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

NATURALIS-L BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelet szerint

NATURALIS-L BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat neve 1.1. A termék megnevezése Termék neve: Típusa: NATURALIS-L Keverék 1.2. A termék felhasználása Rovarölőszer Beauveria bassiana hatóanyagú, 1.3. Gyártó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 09.04.2014. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 09.04.2014. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint ASZKORBINSAV KT Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 09.04.2014 Felülvizsgálat dátuma: 08.04.2014 SZAKASZ 1: Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. 01. 09. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. 01. 09. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: EVA nature ragasztópatron CONTURO mobil élzáróhoz 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Felülvizsgálat dátuma 21/04/2011 Utolsó módosítás dátuma 5 Hatályon kívül helyezés dátuma 15/02/2011 Utolsó módosítás dátuma 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Zwaluw, 2K Purhab Termékkód: 2KB2 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben