Verzió Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Verzió 01.07 Felülvizsgálat dátuma 11.02.2014 Nyomtatás Dátuma 29.05.2014"

Átírás

1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása Javasolt felhasználási korlátozások 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó/Szállító : Fertőtlenítőszerek és általános biocid hatású termékek : Kizárólag szakmai felhasználó részére. : Schülke & Mayr Ges.m.b.H Seidengasse Wien Austria Telefon: Telefax: Felelős személy : Application Department HI +49 (0)40/ Sürgősségi telefonszám Sürgősségi telefonszám : OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat Sürgősségi telefonszám : (0)40 / SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása Besorolás (67/548/EGK, 1999/45/EK) Irritatív R10: Kevésbé tűzveszélyes. R41: Súlyos szemkárosodást okozhat. R67: A gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. 2.2 Címkézési elemek Címkézés az EK Irányelvek alapján (1999/45/EK): Veszélyességi jelek : Z11848_03 ZSDB_P_HU HU Oldal 1/

2 Irritatív R - mondat(ok) : R10 Kevésbé tűzveszélyes. R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. R67 A gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. S-mondat(ok) : S25 Kerülni kell a szembe jutást. S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S39 Szem-/arcvédőt kell viselni. További információk : Az EU-ban ez a termék a biocid termékekről szóló 98/8/EK irányelv hatálya alá esik. Különleges keverékek kivételes címkézése További információk : A címkézés az EK 648/2004 szabályozása szerint: (5-15 % amfoter felületaktív anyagok, 5-15 % Szappan, < 5 % EDTA (etiléndiamintetraecetsav) és annak sói, illatanyagok) : A biocidokat biztonságosan kell használni. A címkét és a termék tájékoztatót használat előtt mindig el kell olvasni. 2.3 Egyéb veszélyek A keverék nem tartalmaz perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyagot (PBT). 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.2 Keverékek Kémiai természet : A következő anyagok oldata ártalmatlan adalékokkal: Veszélyes komponensek Kémiai név Index-Szám CAS szám EU-szám Regisztrációs szám Propán-1-ol XXXX Besorolás (67/548/EGK) F; R11 Xi; R41 R67 Besorolás (1272/2008/EK RENDELETE) Flam. Liq. 2; H225 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H336 Koncentráció [%] 10 % Propán-2-ol XXXX F; R11 Xi; R36 R67 Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 8 % Z11848_03 ZSDB_P_HU HU Oldal 2/

3 Bifenil-2-ol Xi; R36/37/38 N; R50 Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H335 Aquatic Acute 1; H400 2 % Kokamidopropil-Betain Xi; R36 R52 Eye Dam. 1; H % Az ebben a részben említett R mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben. Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben. 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános tanácsok : A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Belélegzés esetén Szembe kerülés esetén Lenyelés esetén : Friss levegőre kell menni. Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni. : Ha szembe került, a kontaktlencséket el kell távolítani és azonnal nagy mennyiségű vízzel ki kell öblíteni, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Ha a szem irritációja folytatódik, szakorvoshoz kell fordulni. : Hánytatni tilos. A szájat vízzel ki kell tisztítani és azután sok vizet kell inni. Orvosi felügyelet szükséges. 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások Tünetek : Tünetileg kell kezelni. 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Kezelés : Szaktanácsért az orvosok forduljanak a Mérgezési Információs Szolgálathoz. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1 Oltóanyag A megfelelő oltóanyag Az alkalmatlan oltóanyag : Száraz por, Szén-dioxid (CO2), Alkoholnak ellenálló hab, Tűzoltó fecskendő : Nagy térfogatú vízsugár 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Különleges veszélyek a tűzoltás során 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat Z11848_03 ZSDB_P_HU HU Oldal 3/ : A tűznek kitett zárt tartályokat vízpermettel kell lehűteni.

4 Tűzoltók különleges védőfelszerelése : Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Személyi óvintézkedések 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Környezetvédelmi óvintézkedések : A kifolyt/kiömlött termék növeli a csúszásveszélyt. : A talajba való beszivárgást el kell kerülni. 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Szennyezésmentesítés módszerei 6.4 Hivatkozás más szakaszokra Lásd a következo számú fejezetben 13 : Nedvszívó anyaggal (pl. ruha, gyapjú) fel kell törölni. Inert nedvszívó anyaggal (pl.homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok : Tűztől távol tartandó (Tilos a dohányzás). Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez Egészségügyi intézkedések : A forró termék éghető gőzöket bocsát ki. : Ételtől és italtól távol kell tartani. 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt A tárolási helyekre és a tárolóedényekre vonatkozó követelmények : Az eredeti tartályban, szobahőmérsékleten kell tárolni. 30 C fölötti hőmérsékleten tárolni tilos. A tárolási feltételekre vonatkozó további információk Tanács a szokásos tároláshoz : Hőtől távol kell tartani. Közvetlen napfénytől védeni kell. Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. : Ételtől és italtól távol kell tartani. 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Különleges felhasználás(ok) : semmilyen Z11848_03 ZSDB_P_HU HU Oldal 4/

5 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1 Ellenőrzési paraméterek Komponensek CAS szám Érték típus (Az expozíciós út) méterek Ellenőrzési para- Bázis Propán-2-ol AK 500 mg/m3 HIOH Propán-2-ol CK mg/m3 HIOH Propán-1-ol Megengedhető expozíciós határ 200 ppm 500 mg/m3 OSHA Származtatott nem észlelt hatás szint (DNEL) Propán-1-ol : Felhasználás: Munkavállalók, Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés, Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszútávú expozíció, Szervezeti hatások, Érték: 136 mg/kg Felhasználás: Munkavállalók, Expozíciós útvonal: Belégzés, Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszútávú expozíció, Szervezeti hatások, Érték: 268 mg/kg Felhasználás: Munkavállalók, Expozíciós útvonal: Belégzés, Lehetséges egészségügyi hatások: Rövidtávú expozíció, Szervezeti hatások, Érték: 1723 mg/kg Propán-2-ol : Felhasználás: Munkavállalók, Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés, Lehetséges egészségügyi hatások: Krónikus hatások, Érték: 888 mg/m3 Felhasználás: Munkavállalók, Expozíciós útvonal: Belégzés, Lehetséges egészségügyi hatások: Krónikus hatások, Érték: 500 mg/m3 Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC) Propán-1-ol : Édesvíz, Érték: 10 mg/l Tengervíz, Érték: 1 mg/l Talaj, Érték: 2,2 mg/l Tengeri üledék, Érték: 2,28 mg/kg Édesvízi üledék, Érték: 22,8 mg/kg Hatások a szennyvízkezelő üzemekre, Érték: 86 mg/l Időszakos használat/kibocsátás, Érték: 10 mg/l Propán-2-ol : Édesvíz, Érték: 140,9 mg/l Tengervíz, Érték: 140,9 mg/l Édesvízi üledék, Érték: 552 mg/kg Z11848_03 ZSDB_P_HU HU Oldal 5/

6 Tengeri üledék, Érték: 552 mg/kg Talaj, Érték: 28 mg/kg 8.2 Az expozíció ellenőrzése Személyi védőfelszerelés Szemvédelem Védelmi intézkedések : Ha kifröcskölés előfordulhat, viseljen: Az EN166-nak megfelelő biztonsági szemüveg oldalvédővel : Szemmel ne érintkezzen. Környezeti expozíció-ellenőrzések Általános tanácsok : A talajba való beszivárgást el kell kerülni. 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Külső jellemzők : folyadék Szín : sárga Szag : alkoholszerű Lobbanáspont : 30 C, DIN Part 1 Gyulladási hőmérséklet : 412 C 425 C Öngyulladási hőmérséklet Alsó robbanási határ : 2,1 %(V) 2 %(V) Felső robbanási határ : 17,5 %(V) 12 %(V) Tűzveszélyesség : Az égést fenntartja Robbanásveszélyes tulajdonságok : Nem robbanásveszélyes Oxidáló tulajdonságok : nem alkalmazható ph-érték : 7,8-8,2, 20 Ckoncentrátum Olvadáspont / fagyáspont : < -5 C Bomlási hőmérséklet nincs adat Forráspont/forrási hőmérséklettartomány : kb. 80 C Gőznyomás : kb. 45 hpa, 20 C Relatív gőzsűrűség Sűrűség : kb. 1,00 g/cm3, 20 C Vízben való oldhatóság : minden arányban, 20 C Megoszlási hányados: n- : nem alkalmazható oktanol/víz Dinamikus viszkozitás : mpa*s, 20 C, DIN Párolgási sebesség 9.2 Egyéb információk nincs adat Z11848_03 ZSDB_P_HU HU Oldal 6/

7 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 10.1 Reakciókészség Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció Kémiai stabilitás A termék kémiailag stabil A veszélyes reakciók lehetősége Semmi előre nem látható Kerülendő körülmények Hő, láng és szikra Nem összeférhető anyagok Erős savak és oxidálószerek 10.6 Veszélyes bomlástermékek Semmi előre nem látható. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut toxicitás Akut toxicitás, szájon át Akut toxicitás, belélegzés Akut toxicitás, bőrön át Akut toxicitás, szájon át Akut toxicitás, belélegzés Akut toxicitás, bőrön át Akut toxicitás, szájon át Akut toxicitás, belélegzés Akut toxicitás, bőrön át Akut toxicitás, szájon át Akut toxicitás, bőrön át Bőrkorrózió/bőrirritáció Nincs bőrirritáció Nincs bőrirritáció Közepesen izgató hatású, nyúl : LD50: > 2000 mg/kg, patkány : LC50: 33,8 mg/l, patkány : LD50: > 4000 mg/kg, nyúl : LD50: > 5000 mg/kg, patkány : LC50: 39 mg/l, 4 h, patkány : LD50: > 5000 mg/kg, nyúl : LD50: 2980 mg/kg, patkány : LC0: > 36 mg/l, patkány : LD50: > 2000 mg/kg, patkány : LD50: > 2000 mg/kg, patkány : LD50: > 2000 mg/kg, patkány Z11848_03 ZSDB_P_HU HU Oldal 7/

8 Enyhe bőrirritáció, nyúl, OECD vizsgálati iránymutatásai 404, 3%-os oldat, Csökkenti a bőr zsírtartalmát. Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Súlyos szemkárosodást okozhat. Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció Nem okoz bőr túlérzékenységet. tengerimalac Maximisation Test (GPMT) Laboratóriumi állatokban nem okozott túlérzékenységet. Buehler Test tengerimalac Laboratóriumi állatokban nem okozott túlérzékenységet. Maximisation Test (GPMT) tengerimalac Nem okoz bőr túlérzékenységet. tengerimalac OECD vizsgálati iránymutatásai 406 Csírasejt-mutagenitás Csírasejt-mutagenitás- Becslés Csírasejt-mutagenitás- Becslés Csírasejt-mutagenitás- Becslés Csírasejt-mutagenitás- Becslés Rákkeltő hatás Rákkeltő hatás - Becslés Rákkeltő hatás - Becslés Rákkeltő hatás - Becslés Rákkeltő hatás - Becslés Reprodukciós toxicitás patkány, Belégzés, NOAEL: 8,6 mg/l Reprodukciós toxicitás - Becslés Reprodukciós toxicitás - Becslés : Az Ames teszt alapján nem mutagén. Z11848_03 ZSDB_P_HU HU Oldal 8/ : Az állatkísérletek nem mutattak ki semmilyen mutagén hatást. : Az Ames teszt alapján nem mutagén. : Az Ames teszt alapján nem mutagén. : Az állatkísérletek nem mutattak ki semmilyen rákkeltő hatást. : Az állatkísérletek nem mutattak ki semmilyen rákkeltő hatást. : Az állatkísérletek nem mutattak ki semmilyen hatást a termékenységre. : Az állatkísérletek nem mutattak ki semmilyen hatást a termékenységre.

9 Reprodukciós toxicitás - Becslés Reprodukciós toxicitás - Becslés Teratogenitás patkány, Belégzés, NOAEL: 8,6 mg/l Teratogenitás - Becslés Teratogenitás - Becslés Teratogenitás - Becslés Teratogenitás - Becslés Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) nincs adat Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) nincs adat Belégzési toxicitás nincs adat : A laboratóriumi állatokon a kísérletek reproduktív toxikus hatást mutattak ki. : Vemhes állatokban túlzott mennyiség lenyelése anyai és magzati toxicitást okozott. : Az állatkísérletek nem mutattak ki semmilyen hatást a magzati fejlődésre. : Állatkísérletek nem mutattak ki teratogén hatást. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk 12.1 Toxicitás Toxicitás baktériumokra : EC50: mg/l, OECD Perzisztencia és lebonthatóság Biológiai lebonthatóság : Biológiailag könnyen lebontható., OECD 301D / EEC 84/449 C6 Kémiai oxigénigény (KOI) : mg/l, 1%-os oldat 12.3 Bioakkumulációs képesség Megoszlási hányados: n- oktanol/víz 12.4 A talajban való mobilitás Propán-1-ol : Mobilitás : nem alkalmazható : A talajban mobilis Z11848_03 ZSDB_P_HU HU Oldal 9/

10 Propán-2-ol : Mobilitás Bifenil-2-ol : Mobilitás : A talajban mobilis 12.5 A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei A keverék nem tartalmaz perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyagot (PBT) Egyéb káros hatások További ökológiai információ : semmilyen 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 13.1 Hulladékkezelési módszerek Szennyezett csomagolás A fel nem használt termék hulladék kulcsa A fel nem használt termék hulladék kulcsa(csoport) : A terméket a megadott EWC (Európai Hulladék Kód) szám alapján kell kezelni. : Az üres csomagolóanyagokat az újrafeldolgozó üzembe kell szállítani. : EWC : Zsírok, kenőanyagok, szappanok, felületaktív anyagok, fertőtlenítőszerek és személyi védőanyagok gyártásából, készítéséből, eladásából és felhasználásából származó hulladék. 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 14.1 UN-szám ADR : 1987 IMDG : 1987 IATA IATA_C : Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés ADR : ALKOHOLOK, GYÚLÉKONY, M.N.N. (Propán-2-ol, Propán-1-ol) IMDG : ALCOHOLS, N.O.S. (Propan-2-ol, Propan-1-ol) IATAIATA_C : ALCOHOLS, N.O.S. (Propan-2-ol, Propan-1-ol) 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) ADR : 3 IMDG : 3 IATAIATA_C : Csomagolási csoport ADR Csomagolási csoport : III Z11848_03 ZSDB_P_HU HU Oldal 10/

11 Osztályba sorolási szabály : F1 Veszélyt jelölő számok : 30 Címkék : 3 Alagutakra vonatkozó korlátozások : D/E kódja IMDG Csomagolási csoport : III Címkék : 3 EmS Szám : F-E, S-D IATAIATA_C Csomagolási utasítás (teherszállító repülőgép) : 310 Csomagolási csoport : III Címkék : Környezetre veszélyes ADR Veszélyes a környezetre IMDG Tengeri szennyező anyag IATA Veszélyes a környezetre : nem : nem : nem 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések A személyi védelemről lásd a 8. részt A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Mentes 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok A veszélyes anyagok okozta súlyos baleseti veszélyek szabályozásáról szóló törvény : A termék a főbb balesetveszélyekről szóló 1996/82/EK irányelv 1. mellékletében említett 1-11 osztályok közül legalább egynek tagja. Illékony szerves vegyületek : 18 %, 1999/13/EK irányelv az illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról 15.2 Kémiai biztonsági értékelés Mentes 16. SZAKASZ: Egyéb információk Az R-mondatok teljes szövege R11 Tűzveszélyes. R36 Szemizgató hatású. R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. Z11848_03 ZSDB_P_HU HU Oldal 11/

12 R41 R50 R52 R67 Súlyos szemkárosodást okozhat. Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Ártalmas a vízi szervezetekre. A gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. Az S-mondatok teljes szövege H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Egyéb rövidítések teljes szövege Aquatic Acute Akut vízi toxicitás Eye Dam. Súlyos szemkárosodás Eye Irrit. Szemirritáció Flam. Liq. Tűzveszélyes folyadékok Skin Irrit. Bőrirritáció STOT SE Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció További információk Az előző kiadás óta történt változásokat a margón megjelöltük. Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva. Z11848_03 ZSDB_P_HU HU Oldal 12/

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Kizárólag szakmai felhasználó részére.

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Kizárólag szakmai felhasználó részére. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64263 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1999/45/EK szerint

Biztonsági adatlap. 1999/45/EK szerint Biztonsági adatlap Kiállítás kelte: 2009.04.24. Felülvizsgálat dátuma:2012.06.20 Verzió: 2. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve: Primasept

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61557 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61586 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61595 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

: ENERGY SUPER 25,8 KG D/H/SK/CZ

: ENERGY SUPER 25,8 KG D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61224 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: GREEN CARE ALL PURPOSE 1L 11SPR WEST

: GREEN CARE ALL PURPOSE 1L 11SPR WEST 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61053 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

: Sikadur -31 AUT Normal/Rapid Part A

: Sikadur -31 AUT Normal/Rapid Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 04.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.03.2015. Sika Remover-208

Felülvizsgálat dátuma 04.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.03.2015. Sika Remover-208 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Regisztrációs szám Az anyag megnevezése : : 01-2119471843-32-XXXX : Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz

Részletesebben

Esemtan Invigorating Gel

Esemtan Invigorating Gel Verzió 01.06 Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : Diquat Dibromide 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre.

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre. Ref. 130000001471/ Rev. sz. 1.0 Az átdolgozás dátuma Nyomtatási dátum 22.06.2015 22.06.2015 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév 1.2 Az anyag

Részletesebben

Festo Spezialfett Lub-KB 2

Festo Spezialfett Lub-KB 2 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 017035 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Pronto Extra Care fapadló tisztító mandulaolajjal Verzió 1.0 Készítés dátuma 11.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000022777

Pronto Extra Care fapadló tisztító mandulaolajjal Verzió 1.0 Készítés dátuma 11.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000022777 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint SZAKASZ 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Termék kódja : 114388E Az anyag/keverék felhasználása : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer Az anyag típusa

Részletesebben

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre.

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre. Ref. Rev. sz. 1.0 Az átdolgozás dátuma Nyomtatási dátum MA10000771/ 10.03.2015 10.03.2015 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév 1.2 Az anyag vagy

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1999/45/EK szerint

Biztonsági adatlap. 1999/45/EK szerint Biztonsági adatlap Kiállítás kelte: 2009.03.24. Felülvizsgálat dátuma:2012.06.20 Verzió: 2. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve: Gigasept

Részletesebben

Glade by Brise Magnolia & Vanilla légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 08.03.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000013134

Glade by Brise Magnolia & Vanilla légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 08.03.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000013134 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

Glade by Brise Levendula légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 03.04.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000007788

Glade by Brise Levendula légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 03.04.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000007788 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

Készítés dátuma 23.09.2011 Nyomtatás Dátuma 23.09.2011 Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Készítés dátuma 23.09.2011 Nyomtatás Dátuma 23.09.2011 Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Anyag-szám : 1180538 Márkanév : 19 64006-D H 64006 MIXING WHITE 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben