Mit szabad és mit nem Sződligeten? Összeállította: Dr. Paulik-Törőcsik Edit, jegyző

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mit szabad és mit nem Sződligeten? Összeállította: Dr. Paulik-Törőcsik Edit, jegyző"

Átírás

1 Mit szabad és mit nem Sződligeten? Összeállította: Dr. Paulik-Törőcsik Edit, jegyző 1. Tüzelni, égetni, amikor. Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad égetni. A fűtőberendezésen egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb.) égetni tilos. Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással, vagy elszállítással történhet. Avar és kerti hulladék fentiek nem teljesülése esetén égetése október 1-je és április 30-a között megfelelő légköri viszonyok esetén óra közötti időszakban, pénteki napokon történhet. Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait). 2. Vizet szennyezni tilos! Természetes vízfolyásba, nyílt vízbe hulladékot juttatni, vagy szennyezett vizet bevezetni tilos. A zárt csapadékvíz-elvezető és szennyvízcsatornában, illetve nyílt árokban, vízfolyásokban a természetes vizek elfolyását gátolni tilos, így azok megtisztításáról (hó, jég és más egyéb gátló anyagok) az ingatlan használója köteles gondoskodni. Az ingatlan használója köteles továbbá a nyílt árkokból a hordalékot kitakarítani. Patak és folyómedrek rézsűjébe szemetet, hulladékot dobni, szórni, elhelyezni, patak és folyómedreket feltölteni tilos! Tilos ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvízét, illetve egyéb szennyezést, vagy mérgező anyagot (szemetet, trágyalét, iszapot, vegyszermaradékot stb.) nyílt felszínű, illetve zárt csapadékvíz-elvezető csatornába, vízfolyásba, üzemel, vagy használaton kívüli kútba, illetve bármilyen módon a talajba, illetve közútra, csapadékvizet ásott kútba juttatni. Aki olyan tevékenységet folytat, amelynek eredményeként szennyezet földterület keletkezik, annak egyéb jogszabályban és egyedi kötelezésben meghatározott kötelezettségein túl, a szennyezett földterület rendezéséről és mentesítéséről is gondoskodnia kell. Azokon a közterületeken, ahol gépjármű és gyalogosforgalom nincs, törekedni kell, hogy a földfelszín legalább füvesített legyen és az ne vízzáró módon kerüljön lefedésre. Tilos gépjárművek szilárd burkolatú utak melletti közterületen történő mosása! Ingatlanokon keletkezett gépjármű mosásából származó szennyezett, mosószeres víz közcsatornába, illetve közterületre jutását a tulajdonosnak, használónak kötelessége megakadályozni., 3. Hulladékgyűjtő edények Az ingatlanon keletkező és ott összegyűjtött hulladékot a tulajdonosnak, gazdálkodó szervezetnek az elszállítás napján reggel 6.00 óráig kell az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre kihelyezi oly módon, hogy az edények a közlekedés biztonságát ne veszélyeztessék, a közterületet ne szennyezzék és abban kárt ne tegyenek. Más időpontokban a hulladék közterületen történő tárolása, illetve elhelyezése tilos, kivéve a lomtalanítás időszakában az erre kijelölt helyeken. Az elszállításra váró hulladékot csak a közszolgáltató emblémával ellátott gyűjtőedényben, az azt meghaladó mennyiséget pedig szintén a közszolgáltató emblémájával ellátott műanyag zsákban lehet kihelyezni. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, amely a szállító munkások testi épségét veszélyezteti, vagy a szállító jármű műszaki berendezéseit megrongálja. A nem megfelelően kihelyezett hulladék elszállítását a szolgáltató megtagadhatja. A gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről annak használója szükség szerint gondoskodni köteles. A gyűjtőedényeket a szállítás napját kivéve közterületen tárolni tilos. 4. Az ingatlan tulajdonosa köteles Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: a.) az ingatlan előtti járda (járda hiányában az úttestig terjedő területsáv), továbbá a járda és az út közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről, a hó eltakarításáról és a síkosság mentességről; b.) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról; c.) a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról; d.) a beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről; e.) a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről. Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, intézmények és szolgáltató egységek előtti járda szakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet a tulajdonos köteles tisztán tartani. Az ingatlan előtti járdát a tulajdonos naponta mind a téli, mind a nyári időszakban legkésőbb reggel 8 óráig köteles letakarítani. Építési, bontási, valamint felújítási munkák során a közterületre rakott építési törmeléket 48 órán belül el kell szállítani és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani. Tilos a helyiségek és közterületi sávok feltakarításából, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, a csapadék elvezető rendszerbe beleseperni, illetőleg beleönteni. Építési munkálatoknál, illetőleg egyéb közterület használata

2 során a fákat, valamint a közterületi létesítményeket védőburkolattal kell körülvenni, a rongálódásból keletkezett kárt annak okozója köteles megtéríteni. Közterületen a gépjárművek mosása erre alkalmas helyen, csak karosszéria mosással és mosószer használata nélkül, illetőleg a környezetre nem káros mosószerrel végezhető. Alváz mosása tilos! Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne szennyeződjék. 5. A kutya tulajdonosa köteles Az ebek által okozott szennyezés eltakarításáról az eb sétáltatója haladéktalanul köteles gondoskodni Közterületen, többlakásos lakóházak közös használatú területén és udvarán, vagy más, bárki által igénybe vehető egyéb területen az eb csak felügyelettel tartható. A harapós vagy támadó természetű ebeket zárt szájkosárral kell ellátni. A bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az ebet sétáltatni olyan közterületen lehet, ahol ezt tábla nem tiltja. A harapós vagy támadó természetű ebet a nap minden szakában az elszabadulását biztonságosan megakadályozó módon köteles tulajdonosa, illetve az eb felügyeletével megbízott személy tartani. A telek, ház (lakás) bejáratán harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát (pl. harapós kutya) kell szembetűnően elhelyezni. Belterületen lévő, egyedi beépítésű lakótelken 3 hónaposnál idősebb kutyából csak 2 db, valamint annak szaporulata tartható legfeljebb három hónapos korukig. Ennél nagyobb számú eb csak külterületen engedélyezett. Az eb tartásához az ingatlan tulajdonosának, bérbeadójának, többlakásos lakóház közös használatú udvarán történő tartáshoz valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása szükséges. Az eb tulajdonosa a megengedett tartás, illetve hozzájárulás esetén is köteles ebét úgy tartani, hogy a.) az eb testi épségét és egészségét ne veszélyeztesse, b.) a házban vagy annak közvetlen szomszédságában lévő lakók nyugalmát ne zavarja, c.) az eb életfeltételeit annak kínzása nélkül biztosítsa 6. A közterületen A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszerzése, illetőleg megrongálása tilos! A közterületen lévő növények (fák, díszcserjék, stb.) rongálása, csonkítása, leszakítása tilos! Parkosított és füves területeket rendeltetés ellenesen használni tilos! Játszótereken, parkokban és a temetőben ebeket sétáltatni még pórázon is tilos! Fákon, közterületen álló építményekben, épületek falán, kerítéseken a rendeltetésszerűen hirdetésre szolgáló berendezések kivételével hirdetni, falragaszt vagy reklámot elhelyezni tilos! A falragaszok ki nem jelölt helyen történő felragasztásáért az e tevékenységet végző és a megrendelő felelősségének megállapítása esetén egyetemlegesen felelnek. 7. Az állattartó köteles Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvező életfeltételeinek biztosításáról, a létesítmények tisztaságáról és folyamatos fertőtlenítéséről, a káros rovarok és rágcsálók rendszeres irtásáról. Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelő tartásáról, takarmányozásáról és gondozásáról. Állatai védelme és egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi rendelkezéseket megtartani, és az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről gondoskodni. Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni. Amennyiben az állat elhelyezéséről gondoskodni nem tud, úgy előzetes bejelentés alapján a felmerülő költségek megtérítése ellenében az állat elszállításáról az önkormányzat gondoskodik. Tilos az állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt nem tartható állatot szabadon engedni, elhagyni. Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozhasson. Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy a közterületet ne szennyezze. Az esetleges szennyeződést a tulajdonos, illetőleg az állat felügyeletével megbízott személy köteles haladéktalanul eltávolítani. A belterületen a 400 m 2 -t meg nem haladó területű ingatlanokon: 2 eb, 2 macska és ezek szaporulatai 3 hónapos korukig tartható. A belterületen a 400 és 850 m 2 közötti nagyságú területű ingatlanokon tartható: a.) egyéb kisállatból maximum 20, továbbá b.) 2 eb, 2 macska és ezek szaporulatai 3 hónapos korukig. A belterületen a 850 m 2 -t meghaladó területű ingatlanokon tartható: c.) kisállat maximum 3, d.) egyéb kisállat maximum 50, továbbá a.) 2 eb, 2 macska és ezek szaporulatai 3 hónapos korukig. Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiséget könnyen tisztítható, hézag- és szivárgásmentes, megfelelő lejtésű, csúszásmentes szilárd padozattal, valamint hézagmentesen fedett és zárt trágyagyűjtővel kell ellátni. Az állattartásra szolgáló helyet el kell keríteni, s amennyiben 20 kisállatnál vagy 5 nagyállatnál több haszonállatot tart a tulajdonos, gazdasági udvart kell kialakítani. Az állattartás céljára lekerített udvar nem csatlakozhat közvetlenül a szomszédos ingatlanhoz. A kerítéstől számítva legalább egy méteres sávot szabadon kell hagyni. Az istállót, ólat, ketrecet rendszeresen takarítani kell, s szükség szerint, de évente legalább két alkalommal fertőtlenítő meszelést kell végezni. Az alkalmazott tartási rendszernek biztosítani kell az állatok megfigyelhetőségének lehetőségét, valamint az etető- és itató berendezésekhez való akadálytalan hozzáférhetőséget. A beteg vagy sérült állat szükség szerinti elkülönítése, gyógykezelése céljára helyet kell biztosítani.

3 8. Tilos a dohányzás! a) Sződliget Község Önkormányzata által üzemeltetett játszótereken és a főbejárat szerinti utcai fronton b) Gárdonyi Géza Általános Iskola, Sződligeti Napköziotthonos Óvoda, Gondozási Központ, Orvosi rendelő, Védőnői Szolgálat főbejárat és más bejárat szerinti utcai frontját érintő járdákon méter távolságban mindkét irányban. 9. Tilos a szeszesital fogyasztása! a) Sződliget Község Önkormányzata által üzemeltetett játszótereken és a főbejárat szerinti utcai fronton b) Gárdonyi Géza Általános Iskola, Sződligeti Napköziotthonos Óvoda, Gondozási Központ, Orvosi rendelő, Védőnői Szolgálat főbejárat és más bejárat szerinti utcai frontját érintő járdákon méter távolságban mindkét irányban. Aki a dohányzás és szeszesital fogyasztásával kapcsolatos előírásokat megszegi szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 10. Parlagfű és egyéb gyomnövények A tulajdonos köteles az ingatlanon a parlagfű és más allergén gyomnövény virágzás előtti kiirtásáról gondoskodni, illetve a virágzó allergén gyomtól az ingatlant mentesíteni. Az allergén gyom irtásáról virágzás előtt az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni. A bel-és külterületi ingatlanok tényleges használói, tulajdonosai kötelesek ingatlanukat megművelni, illetve rendben tartani, allergén és egyéb nem allergén gyomnak minősülő gyomnövénytől, gaztól, hulladéktól, vadonélő bokortól megtisztítani, és rendszeresen az időjárástól függő gyakorisággal - kaszálni. Legkésőbb, ha az ingatlanon a gyom talajszinttől mért magassága a 30 cm-t eléri, a tulajdonos köteles a gyomos területet megtisztítani. A ténylegesen használó, illetve a tulajdonos kötelessége az ingatlan telekhatára és az ingatlan előtt húzódó közút közötti járda, illetve zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozása, a gyomok kiirtása, a fű szükség szerinti nyírása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. 11. Mások nyugalmát nem szabad zavarni! A község belterületén belül tilos: akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy más technikai eszközzel történő, a köznyugalmat és közcsendet sértő zaj okozása, naponta és 6 00 óra közötti időszakban, továbbá vasárnap és ünnepnap 8 00 óra előtt bármely zajt keltő munkák (fűnyíró-gép, kapálógép, betonkeverő, fűrész-gép stb.) végzése hétköznap és 6 00 óra közötti, szombati napon 8 00 órát megelőzően, és után, továbbá vasárnap, és ünnepnapokon egész nap. TÁJÉKOZTATÓ A testünk- szellemünk-lelkünk harmóniája címet viselő őszi-téli előadásaink tervezett programjairól. Csoportunk 2010 áprilisa óta munkálkodik Sződligeten. Számtalan érdekes témával foglalkoztunk, számos szakember tisztelt meg minket jelenlétével, előadásával. Az összejöveteleinken interaktív formában beszélgetünk, meditációs és egyéb gyakorlatokat végzünk, melyek az épp aktuális témákhoz kapcsolódnak. Bárki, bármikor csatlakozhat a csoporthoz és átélheti, megtapasztalhatja milyen érzés harmóniában, egyensúlyban, békében lenni önmagával és környezetével, félretéve a hétköznapok rohanó, türelmetlen stresszes világát. Továbbra is nyitott szívvel, szeretettel várjuk az érdeklődőket, minden hónap második szombatján, 14-órai kezdettel, a Sződligeti Közösségi házba! Programjaink Szeptember.03.Autentikus tibeti hangmaszszázs, hangfürdő. Számos hangtállal és gonggal. Szakemberünk: Farkas Katalin Október.08. Audio - Vizuális Agytréning, XXI. századi technika segítségével Hogyan javíthatunk képességeinken, alkalmazkodhatunk megváltozott körülményekhez, vagy épp hogyan használhatjuk ki a legjobban bennünk rejlő adottságainkat. Szakemberünk: Eoroszi Erzsébet November.12. Bach virág terápia és a hozzá kapcsolódó témák. December.10. Karácsonyi összejövetelünk tánccal, vigadalommal

4 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS Célegyenesbe ért az október 1-jétől október 31-ig tartó, évi népszámlálás. Az idei népszámlálás amely szám szerint a 15. a hazai cenzusok sorában két tekintetben is az első. Ez lesz az első olyan átfogó nép- és lakásszámlálás az országban, amelyet az Európai Unió tagállamaként hajtunk végre, de első lesz az idei cenzus azért is, mert a hu honlapon keresztül először nyílik mód a kérdőívek elektronikus kitöltésére. A számlálóbiztosok szeptember 27-e és 30-a között fogják minden adatszolgáltatóhoz eljuttatni az adatszolgáltatói csomagot. Az adatszolgáltatói csomag nem reklám vagy szóróanyag, hanem a népszámlálás nélkülözhetetlen nyomtatványait tartalmazza. A számlálóbiztosok által eljuttatott minden adatszolgáltatói csomag tartalmaz egy azonosító- és egy belépési kódot. Ezek segítségével lehet a kérdőíveket interneten kitölteni, október 1. és október 16. között. A kérdések helyes megválaszolását a programba épített magyarázatok segítik. Az elektronikus kérdőívet a fenti időszakban a oldalon lehet majd elérni. A KSH azokra is gondolt, akik nem rendelkeznek internettel, de mégis szeretnék on-line visszajuttatni a kitöltött kérdőíveket. Nekik lehetőségként több nyilvános közintézmény, pl. könyvtárak, faluházak, stb. internet kapcsolódási helye áll rendelkezésre az ország számos településén. Ezeken a helyeken az adatvédelem teljes biztosítása mellett nyílik lehetőség a népszámlálási kérdőívek számítógépes kitöltésére. Fontos, hogy az egy lakásban lakó személyekről szóló kérdőíveket tehát vagy interneten vagy papíron kell kitölteni. Sződligeten az internettel nem rendelkező adatszolgáltatók a Gondozási Központban (2133 Sződliget, Szabadság tér 11.) ügyfélfogadási időben, tölthetik ki on-line módon a kérdőíveket. A számlálóbiztosi munka egyik legfontosabb kelléke a számlálóbiztosi igazolvány. Az igazolvány szolgál a lakosság körében végzett számlálóbiztosi munka hitelesítésére. A számlálóbiztosoknak a kapcsolatfelvételt minden esetben a számlálóbiztosi igazolvány felmutatásával kell kezdeniük. Az igazolvány személyi azonosságot igazoló fényképes okmánnyal (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) együtt érvényes. A számlálóbiztosi igazolvány a garancia arra, hogy az illető a lakásba kizárólag a népszámlálás miatt szándékozik bejutni. A KSH az adatszolgáltatók tájékoztatására ingyenesen hívható telefonos elérhetőséget biztosít. Az adatszolgáltató a telefonszám felhívását követően többek között ellenőrizheti a nála népszámlálással megbízott számlálóbiztosként jelentkező személy nevét és azonosító számát, meggyőződhet arról, hogy a hozzá bekopogó személy valóban népszámlálási munkát végez. A KSH a telefonos ügyfélszolgálatot szeptember 15-e és november 8-a között naponta (hétvégén is) 8.00 óra és óra között működteti. Az ingyenesen hívható két telefonszám a következő: , Településünkön a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben személyesen vagy a hivatal bármely telefonszámán érdeklődhetnek a számlálóbiztosok személyéről. Sződligeten 15 számlálóbiztos és 3 felülvizsgáló látja el a népszámlálással kapcsolatos feladatokat. A lakosság védelmében a népszámláláshoz bármilyen módon kapcsolható bűncselekmények, szabálysértések megelőzése érdekében a Központi Statisztikai Hivatal és az ORFK együttműködési megállapodást kötött. A népszámlálásban való részvétel kötelező! Ha előfordulna, hogy valaki az adatszolgáltatást megtagadja, vagy szándékosan és nyilvánvalóan hamis adatot szolgáltat, a felülvizsgáló jelentése alapján a települési népszámlálási felelős (jegyző) a törvényes következményekre való figyelmeztetés után fel kell szólítsa a megtagadó személyt az adatszolgáltatásra. Ha az összeírandó személy a figyelmeztetés ellenére sem hajlandó közreműködni, illetve megadni a valóságnak megfelelő adatokat, akkor az esetet jelenteni kell a KSH megyei igazgatójának. Emellett a felülvizsgáló jelentése alapján a települési népszámlálási felelős (jegyző) jogosult a szabálysértési eljárás megindítására az évi LXIX. törvény 82. -a alapján. A szabálysértési bírság megfizetése nem mentesíti az adatszolgáltatót adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésétől. Az összeírásból esetlegesen kimaradt személyek november 1-8. között jelentkezhetnek a települési népszámlálási felelősnél. A pótösszeírás kikérdezéssel történik. A népszámlálással kapcsolatos részletes információk a www. enepszamlalas.hu oldalon érhetők el. Kérjük Önöket, hogy a pontos és gyors adatszolgáltatás érdekében segítsék elő a számlálóbiztosok munkáját. Serfőző Beatrix

5 Beszámoló a Képviselő-testületi ülésekről Sződliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi időpontokban tartott üléseket: június 23-án tartott rendkívüli ülésén a képviselő-testület 2 napirendet tárgyalt, és 3 határozatot hozott. A folyószámlahitel keretösszegének és futamidejének meghosszabbítása kapcsán visszavonta 127/2011. (VI. 17.) számú határozatát, melyben Ft összegű folyószámlahitelről volt szó.) Ezt követően Ft. összegű folyószámlahitel felvételéről döntött a testület, a hitel futamidejét június 24-től, június 23-ig határozta meg. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben a felhalmozási és tőke jellegű kiadásait megelőzően a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében. Következő napirendként tárgyalta a képviselő-testület a 72/2011. (IV.8.) számú határozat kiegészítését, melyben felhatalmazta a polgármestert, hogy a Duna-parti volt faházas kemping területének rendbetételére beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adóval kösse meg a vállalkozási szerződést július 25-én tartott rendkívüli ülésén döntött a testület arról, hogy együttműködési szerződést köt az LPC Design Kftvel a Duna parti volt faházas kemping területének hasznosítására kiírt pályázati lehetőségek felkutatására és esetleges megvalósítására. A képviselő-testület vis maior pályázat benyújtását határozta el a június 8. napján a rendkívül heves esőzések által az Ibolya utcában, Liliom utcában, Rózsa utcában és Nyárfa közben okozott károk helyreállítására. A benyújtott kérelemben a helyreállítás előzetesen becsült költségigénye: Ft. A helyreállítás várható pénzügyi forrásösszetétele: Saját forrás: Ft Előzetesen becsült igény: Ft. A képviselő-testület a helyreállításhoz szükséges saját forrást a évi költségvetésben biztosítja. Felhatalmazta a Polgármestert a pályázat benyújtására és az Önkormányzat nevében szükséges nyilatkozatok aláírására. A testület átcsoportosításról döntött, mely szerint a évi vis maior pályázat benyújtásához szükséges Ft saját forrást a évi költségvetésben a községgazdálkodás szakfeladatán tervezett Szabadság tér felújításának kiadásából, a helyi utak karbantartásához szükséges Ft előirányzatot szintén a községgazdálkodás szakfeladatán tervezett Szabadság tér felújításának kiadásából kívánja biztosítani. Ezt követően tárgyalta a testület a testvértelepülési relikviák ügyét, és döntött arról, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy Jólész és Csikszentdomokos testvértelepülések falra akasztható, égetett cserépből készült jelképeit átadja Bábiné Szottfried Gabriella Képviselő Asszonynak, akit felszólít arra, hogy a jogellenesen nála tartott relikviákat azonnali hatállyal szolgáltassa vissza. A Képviselő-testület megbízta a Jegyzőt teljes körű vizsgálat lefolytatására, és kérte, hogy az eredményről a szeptember 9-én tartandó testületi ülésen számoljon be. Következő napirendként tárgyalta a testület az M2 gyorsforgalmi út Budapest-Vác közötti szakasz, valamint a kapcsolódási bekötőutakkal összefüggő tulajdonosi, közútkezelői és csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetői hozzájárulási kérelmet, melynek megadásához azzal a feltétellel járult hozzá, hogy a kivitelezés és az üzemeltetés során a község tulajdonában keletkezet esetleges károkat megtérítik, illetve azt eredeti állapotába helyreállítják. Döntés született arról, hogy az Önkormányzat újabb egy évre, től napjáig meghosszabbítja a korábban az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt-vel megkötött villamosenergia-kereskedelmi szerződést, és felhatalmazta a polgármestert a szerződés megkötésére. A képviselő-testület zárt ülésen döntött a Jókai és Meggyfa utca lakóinak útépítési hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos részletfizetési kérelmeiről. Augusztus 12-én tartott ülésén a képviselő-testület 2 rendeletet alkotott, és 18 határozatot hozott. 12/2011. (VIII.12.) rendelet az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről és a évek várható bevételi és kiadási előirányzatairól, 13/2011. (VIII.12.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról. (A rendeletek kihirdetésre kerültek, azok tartalma az önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a www. szodliget.hu önkormányzati weblapon megtalálhatók.) A testület úgy döntött, hogy az M2 Gyorsforgalmi út új csomópontjai miatt kerékpárúttá módosított, Sződ felé vezető közúti és gyaloghíd engedélyeztetéséhez és kivitelezéséhez szükséges kezelői hozzájárulásról szóló előterjesztést nem tárgyalja, az ügyben későbbi időpontban dönt. Tárgyalta és elfogadta a testület az Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi átcsoportosításairól szóló beszámolót, valamint a polgármesternek az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolóját. Sződliget Község úthálózatának és forgalmi rendjének felülvizsgálata kapcsán az a döntés született, hogy a testület a következő munkaterv szerinti ülésén hoz konkrét döntést az intézkedési javaslatokról. A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban lévő 066/18 hrsz-ú ingatlant a vagyonrendelet előírásainak megfelelően értékesítette Ft összegért, a 066/19 hrsz-ú ingatlant szintén a vagyonrendeletnek megfelelő eljárás alapján értékesítette Ft összegért. A képviselő-testület tárgyalta, és egyhangúlag elfogadta a Gárdonyi Géza Általános Iskola minőségirányítási programját. Döntött a testület arról, hogy az adózás rendjéről szóló évi CXII. Törvény 95. (5) (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel Balogh Béla adótanácsadóval adóellenőrzési feladatok ellátására megbízási szerződést köt. Következő napirendként tárgyalta a testület a Gárdonyi Géza Általános Iskola gázenergia beszerzésére érkezett ajánlatokat és úgy döntött, hogy az eddigi szolgáltatóval a TIGÁZ Rt-vel köt szolgáltatási szerződést. A képviselő-testület átcsoportosításról döntött, melyben elfogadta a vis maior támogatás Ft összegű átcsoportosítását a közutak üzemeltetése szakfeladatra. A 058/3 hrsz-ú földterület cseréje kapcsán a testület felkérte a kérelmezőt, hogy mindkét érintett területre (058/3 hrsz. és 056/5 hrsz.) vonatkozóan végeztesse el az értékbecslést.

6 A képviselő-testület elhatározta, hogy a Nyárfa köz, Akácos utca (játszótérnél lévő szakasz), valamint a Meggyfa utca Bánya utca Akácos út közötti részének mart aszfalttal való útépítésére ajánlatokat kér be 10 cm vastagságú mart aszfaltra vonatkozóan. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Sződliget zártkert, 048/14 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátása kivitelezéséhez szükséges tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást nem adja meg. Sződliget Község képviselő-testülete az önkormányzat jogi ügyeinek vitelére augusztus 12. napjától dr. Házy Dorotytya Ügyvédi Irodát bízta meg, és felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. Tárgyalta a testület Sződliget 1212/10, 1212/52 hrsz-ú ingatlanok előtti útszakasz közvilágítás kivitelezéséhez szükséges tulajdonosi, közútkezelői és szakhatósági hozzájárulás igénylését, melynek kapcsán felhatalmazta a polgármestert a hozzájárulások aláírására. A képviselő-testület úgy döntött, hogy Sződliget Málnások területén a 1212/53, 1212/45, 1212/4, és 1212/34 hrsz-ú utak vízellátásának kiépítéséhez szükséges tulajdonosi, közútkezelői és szakhatósági hozzájárulást megadja az alábbi feltételekkel: A munkálatok végzése során a helyszínt kellőképpen meg kell világítani, valamint a baleset veszélyére utaló forgalomszabályozó jeleket jól láthatóan ki kell helyezni. A tervezett beruházás településrendezési szempontokkal összhangban van, önkormányzati érdeket nem sért. Sződliget 1213/4 hrsz-ú ingatlan, továbbá Sződliget Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 051 hrsz, 053 hrsz, 071 hrsz, 072/1 és 072/2 hrsz-ú ingatlanok egymás közötti cseréjének lebonyolítása kapcsán a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert megbízási szerződés aláírására. Zárt ülésen tárgyalta a képviselő-testület a Jókai utcában érintett útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos részletfizetési kérelmet. Döntött a képviselő-testület arról, hogy az idei évben két személynek adományozza a SZŐDLIGETÉRT emlékplakettet. Kitüntetetést kapott: Gönczöl Tamás és Balogh Ferenc sződligeti lakos, akiknek gratulálunk a kitüntetéshez augusztus 29-én tartott rendkívüli ülésén a képviselőtestület 3 napirendet tárgyalt. Elsőként a Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására került sor, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. Ezt követően a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert 08/18 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos III. számú Megállapodás Módosítás és Együttműködési Szerződés aláírására. Döntés született arról, hogy a képviselő-testület indulni kíván a Testvérvárosok polgárainak találkozói EURÓPA A POL- GÁROKÉRT PROGRAM l című pályázaton, és felhatalmazta a polgármestert a pályázati dokumentáció benyújtására szeptember 9-én tartott munkaterv szerinti ülésén a testület megalkotta Sződliget Község Önkormányzata képviselő-testületének14/2011. (IX. 09.) önkormányzati rendeletét az építményadóról. (A rendelet kihirdetésre került, annak tartalma az önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a önkormányzati weblapon megtalálható. Tárgyalta és egyhangúlag elfogadta a képviselő-testület az Önkormányzat I. félévi gazdálkodás helyzetéről szóló beszámolót, valamint az Önkormányzattal szemben fennálló pénzügyi tartozások behajtásáról szóló tájékoztatót. Sződliget Község Képviselő-testülete a település Forgalmi Rendjének Felülvizsgálata kapcsán felkérte a polgármestert, és a költségvetési koncepció tárgyalásáig kéri kidolgozni a konkrétumokat a Lakó Pihenő Övezet bevezetésével járó költségekről Sződliget Határ u. Vasúti fasor Dunai fasor 2. számú főút, és a Szent István u. - Rákóczi u. Vasúti fasor- Széchenyi utca viszonylatában. A képviselő-testület elfogadta Jegyző Asszony testvértelepülési relikviák ügyében lefolytatott vizsgálatról szóló tájékoztatóját és úgy döntött, hogy a testvértelepülési relikviákat a közösségi házban kéri elhelyezni a közösségi ház vezetőjének felügyeletével. Sződliget Község Képviselő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy a Kék Duna Sportegyesület nevében Sződliget elnevezést használja azzal a kikötéssel, hogy kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a névhasználat az önkormányzat vagy Sződliget Község lakossága jogát, vagy jogos érdekét sérti, vagy veszélyezteti. A testület kérte, hogy az egyesület 30 napon belül mutassa be alapító okiratát és felkérte az edzőt, hogy minél több sződligeti fiatal számára biztosítson játék lehetőséget. Döntött a Képviselő-testület arról, hogy a Meggyfa utca felső és Nyárfa köz alsó szakaszának 10 cm vastagságú makadám burkolattal történő ellátása kivitelezési munkáira a Vilus Kft ajánlatát fogadja el, és felhatalmazta a Polgármestert a Vilus Kft-vel történő szerződés megkötésére. A Vállalkozó makadám útburkolat kivitelezési munkáira vonatkozó vállalási ára: - Meggyfa utca felső szakaszára: Ft azaz kilencszáz- negyvenötezer forint. - Nyárfa köz alsó szakaszára: Ft azaz egymillió- ötszázötezer forint. A tervezett beruházás településrendezési szempontokkal összhangban van, önkormányzati érdeket nem sért. A képviselő-testület az M2 gyorsforgalmi úthoz kapcsolódó új bekötőutak ezen belül a jelű összekötőút alatt húzódó vízvezeték kiváltása engedélyeztetéséhez és kivitelezéséhez szükséges tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásához hozzájárult és felhatalmazta a Polgármestert a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás aláírására. Az M2 gyorsforgalmi út új csomópontjai miatt kialakításra kerülő, Sződ felé vezető közúti és gyalogoshíd kerékpárúttá történő engedélyeztetés megadásához viszont nem járult hozzá a képviselő-testület. Sződliget Község Képviselő-testülete a Sződligeti Gyermekház Alapítvánnyal (kötelezettségvállalás közérdekű célra) kapcsolatosan a következő döntést hozta: Az alapítvány kitűzött céljának megvalósítása a következő okok miatt lehetetlen: a pénzösszeg nem elegendő arra, hogy az épület (ek) felépüljenek, további források nem állnak rendelkezésre, a negatív reálkamat miatt a tőke folyamatosan csökken. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az eredeti célhoz nagyon hasonló célra való felhasználási céllal a közcélú felajánlást tevőkkel megállapodjon.

7 ISKOLAI ÉLET A SZÜNIDŐBEN Iskolánk az idei nyári szünet folyamán négy tábort szervezett. Napközis tábor Elsőnek napközis táborban vehettek részt az alsós tanulók, akik az egy hét folyamán tartalmas kikapcsolódásban részesülhettek. Játékos vetélkedőkkel próbálhatták ki a megfigyelőképességüket, emlékezőtehetségüket. A Floch-pusztai kirándulás során próbára tehették a fizikai állóképességüket a gyalogos kirándulás alkalmával, majd megismerkedhettek az állattartás különböző formáival. Ezen a napon különösen kegyes volt az időjárás, mivel a gyalogos utat verőfényes napsütésben tehették meg. Így mindenki átérezhette a mezőn dolgozók, az állattartók nehéz mindennapjait, mikor a nagy meleg is próbára teszi a szabadban dolgozókat. A fárasztó sétát feledtette az állatsimogatás közvetlensége. A tábor szervezői külön figyelmet fordítottak arra, hogy az egyre népszerűbb kalandparkba is eljussanak a diákjaink. Választásuk a Verőce mellett lévő Camelot-Kalandparkra esett. Az akadályokat mindenki nagyon ügyesen teljesítette. Az iskolai tornaórák során a diákok által legkedveltebb csapat-és sorversenyekre is bőven jutott idő. A kerékpártúrán én is részt vettem, így lehetőségem volt megtapasztalni a gyerekek lelkesedését, a jó hangulatot, miközben Gyuri bácsi által megszabott szabályokat mindenki betartotta. Vácon felnőttek érdeklődésére büszkén válaszoltuk, hogy a sződligeti Gárdonyi Géza iskolából kerekeztünk át. Hazafelé a Duna parton a legszebb köveket választotta ki mindenki, délután ezek a kövek szinte életre keltek a kifestésük után. A tábor folyamán az ősi kézműves technikák közül nemezeléssel készültek el a különféle golyók, labdák. Az először megrendezésre kerülő napközis tábor a gyerekek számára örömet, feltöltődést és maradandó élményeket hozott. Iskolánk törekvése, hogy lehetőségeink szerint segítséget nyújtsunk a szülőknek, abban hogy gyermekük vakációja minél tartalmasabban teljen el, megvalósult. A szülőknek az is könnyebbséget jelentett, hogy amíg ők dolgoztak a gyermekeik napi háromszori étkezésben is részesültek. Elismerés és dicséret illeti a három pedagógust: Kriszti nénit (Varga Krisztina tanárnőt), Gabi nénit (Opavszkyné Gabriella tanárnőt) és Gyuri bácsit (Frankl György tanár urat) kedvességükért, türelmükért, amit a gyerekek felé sugároztak. A gyermekek önfeledt nevetése jókedve azt jelezte számunkra, hogy az iskola a tanév befejeztével is teret nyújthat diákjainknak a szabadidő hasznos eltöltésére. Kápolnainé Dégi Lívia Iskolai angol tábor 2011 A gyerekek lelkesedése az angol nyelv tanulása és a kézműveskedés iránt az idei angol-kézműves táborban is megmutatkozott. A tábor június végén került megrendezésre az iskolában 40 alsós gyerek részvételével. Játékos angol tanulással a gyerekek a korosztályuknak megfelelő mondókákat, dalokat tanultak elsősorban sok mozgással, a péntek délutáni bemutatóra pedig két angol mesét dolgoztak fel. A táborban elsődleges cél mindig a kommunikáció. Fontos, hogy a tanórák kötöttsége nélkül, mindennapi helyzetekben is megpróbáljanak a gyerekek rövid mondatokkal kérni vagy közölni egyszerűbb gondolatokat. A tábor elején ez sokszor még furcsa számukra, de a harmadik naptól sokan már angolul számolnak egy játék közben, éneklik az új dalokat az udvaron vagy például teljesen természetesen kérnek angolul inni vagy kérdezik meg a következő feladatot. A tábor végére sok kézműves alkotásuk is elkészült, amit emlékként vihettek haza. Idén ilyen volt egy nyári ajtódísz, képkeret, póló, kerti mécses és egy harisnyából készült fűfej. Reméljük, hogy jövőre ugyanilyen lelkes gyerekcsapattal tudjuk megrendezni a tábort, kiegészítve egy pár felsős diákkal is. Mc Bayer Anna Iskolai Diák Önkormányzati /IDÖK/ Tábor Iskolánk felső tagozatos tanulói a Diákönkormányzat által szervezett túratáborba jelentkezhettek. A diákok és kísérőik a Börzsöny szívében fekvő Kemence településen szálltak meg, innen indultak többek között a Börzsöny legmagasabb csúcsának a 938m magas Csóványos megmászásának. A gazdag programban helyet kapott a lovas kocsizás, az íjászkodás, lovaglás, kisvonattal utazás valamint a lenyűgöző szépségű környezetben lévő Kemencei strand kipróbálása is. A legkülönlegesebb élményt az éjszakai túra jelentette a táborozók számára, akik talán most először tapasztalhatták meg a sötétbe burkolózó erdő varázslatos hangulatát, miközben a szentjánosbogarak segítették a tájékozódást. Mindenki megtapasztalhatta az összefogás és az egymásra utaltság érzését, a másik iránt érzett felelősséget. Az utolsó estét tábortűzzel zárták, de a tábornak ezzel még korántsem volt vége, mivel a másnapi hazautat - Nagymarostól Sződligetig- sárkányhajóval tették meg. A tábor vezetői-varga Krisztina tanárnő, Opavszkyné Gabriella tanárnő, Frankl György tanár úr- remélik, hogy jövőre is lesznek bátor és fizikailag felkészült tanítványok, akik szívesen táboroznak majd. Sporttábor Három nap aktív kikapcsolódásra kapott lehetőséget 25 diákunk a sporttábor keretein belül. Az első nap során Verőcére kerékpároztak, az ottani Duna parton sétáltak, majd fociztak. Az augusztusi kánikula ellenére még mindenkinek maradt ereje a sződligeti tornaterem hűvösében mozogni, sportolni. A következő nap kihasználták a Duna közelségét, a folyó nyújtotta sportolási lehetőséget: sárkányhajóztak. Ez a nap is a tornateremben megtartott versenyekkel ért véget. A harmadik napon ismét kerékpárra ültek, ekkor Göd felé vették az irányt. Az este közös vacsorával és zenével zárult. A szakácsok Berta Bence és Soós Viktor már előző nap bepácolták a tárcsán elkészített húst, az elkészült étel mindenkinek nagyon ízlett. Az éjfélig tartó program után a szülőknek nem kellett aggódniuk, hogy sötétben mennek haza a fiatalok, mert ezen az estén a szállást a tornaterem biztosította. Gabi néni és Gyuri bácsi őszintén reméli, hogy az idei tanévben is lesz lehetősége az iskolánknak, hogy jutalomként ilyen tartalmas tábort biztosítsunk a felsős diákjainknak. Tanévnyitó Az ősz kezdetével, szeptember 1-jén tanévnyitó ünnepséggel kezdtük meg a es tanévet. Gáspár Ágnes igazgatónő beszéde után minden diák megfogadhatta, hogy ebben a tanévben még lelkesebben és nagy szorgalommal fog tanulni. A 3.a és 3.b osztály tanulói évnyitó műsorukkal az 50 elsős kisdiákot köszöntötték, bátorították verssel, furulyával. Janikovszky Éva elbeszélését és Weörös Sándor megzenésített versét hallgatva reméljük, hogy már az első napjuk boldogan telt el. Julika néni és Marika néni feladata lesz, hogy a betűk és a számok világába bevezesse őket, miközben a népszerű művészeti osztályok keretében hangszeren tanulhatnak, illetve különböző stílusú táncokat sajátíthatnak majd el. Diákjaink ebben a tanévben is több szakkör közül választhatnak, fejlesztő órákon vehetnek részt. Bízunk benne, hogy a tanévzáró ünnepélyen és a nyolcadik osztályosok ballagásán is a jó tanulmányi és felvételi eredmények ismeretében tanulóink ugyanilyen vidámak lesznek, mint az első napokban. Kápolnainé Dégi Lívia

8 Ezt kisütöttük! szeptember 10 szombat Falunap. Ünnep a faluért, ünnep a település lakóiért, vidámság, együttlét, bemutatkozás, tehát mindez együtt jelenti a Falunapot. A Falunap mindenkié és mindenkinek szól, ha magunkénak érezzük lakóhelyünket. Kicsi szülőfalumban a Búcsú jelentette a falunapot, emlékeimben máig is él összekovácsoló ereje, azt hiszem mély nyomott hagyott bennem, mert a mai napig is eszerint élek. Olyan csodálatos, amikor ott izgul a szülő a nagyszülő az unokák fellépésén. Majd fordítva, amikor az unoka tapsol diadalittasan, lám az én Nagyikám mit tud! Ilyenkor felszínre kerülnek a gyémántok, a kincsek, vagyis a településen élő művészek és csodálatos munkái, produkciói. Hát ezért is jó a falunak, hogy megmutatták, elénk tárták, és megosztották a falu közösségének a szépet, az értéket, a látnivalót, a hallanivalót. Köszönjük nekik és örülünk, hogy falubélieknek tudhatjuk őket. A szórakoztatáson kívül, még voltak a Falunapnak szürke harcosai, a szervezők, nélkülük kevésbé sikeredet volna ilyen egységessé, egésszé a rendezvény. Köszönet mindazoknak, akik értünk Sződligetiekért, szinte mindig ezt a háttérmunkát végzik. Hadd szóljak azokért, akikért valójában tollat ragadtam, de azért örülök, hogy leírhattam az előző gondolataimat. Kisütöttük! - hát igen, megint nagy fába vágtuk fejszénket, de a fa hasadt és sikerült felaprítani, mert Önök akik ott voltak, ették, vették a palacsintánkat és a tócsnit, így tényleg sütöttük déltől este 8-ig. Értelmet kapott felajánlásunk, hiszen már évek óta fájó pont, büszke szödligeti létemre, hogy nincs rendezvényeinket legalább 100 db egységes szék, amin kényelmesen nézhetjük végig ünnepeinket. A Barangolók lelkes 20 fős csapata átérezte ezt a problémát felajánlást tett KISÜTIK legalább felét a falu székeknek. Természetesen, ezt az ünnepségen megjelent és palacsintázni, tócsnizni kívánt közösség nélkül nem jöhetett volna lérte. Itt megmutatkozott az összefogás Ft-ot sütöttünk össze. Külön meg kell említeni, akik alapanyaggal járultak hozzá, Zsuzsa a Főtéri zöldséges, a Borostyán üzletház, Eta bolt és a Barangolók. Nemes cél lebegett mindnyájunk előtt, ezért az idő is kegyes volt hozzánk. Találkozzunk a falu rendezvényein, gyertek, jöjjenek minél többen érezzük, hogy a település a miénk és mi tesszük szebbé, ismertebbé és összefogottabbá! Senkit nem szeretnék kihagyni, ezért aki részt vett jól tette, legközelebb hozza magával szomszédját is, köszönjük. A Barangolók Czombos Gergelyné (A fenti cikk kéziratának beérkezése után értesültünk, hogy a Barangolók által kisütött ,- Ft-hoz a falunap után a polgármester még hozzátett ,- Ft-ot és így már meg is lehetett vásárolni a 100 db széket. A szerk.) Barangolók mi vagyunk, Székért süt a csapatunk. Palacsinta, tócsni gyár, Barangolók sütik már! Túró, tejföl, kakaó, Jótékonyság csuda jó! Vegyél egyél költekezzél! Sződligetnek széket vegyél! Úgy lesz szép az ünnepünk, Ha mindnyájan székre ülünk! kép a szöveg fölé A SZŐDLIGETIEK BARÁTI KÖRE EGYESÜLET BEMUTATKOZIK Mivel már igen sok civilszervezet működik Sződligeten, felmerülhet a kérdés: minek még egy? Mind más-más céllal alakult és igen jól működnek, de egyik sem képviseli azokat a Nemzeti értékeket, melyet mi célul tűztünk ki magunk elé ben eredetileg a Trianon emlékmű létrehozatala kapcsán csak egy baráti társaságnak indultunk, de közben az egyre több pozitív visszajelzés és érdeklődők hatására úgy döntöttünk, bejegyeztetjük magunkat egyesületként. Elhatározásunkat tett követte és így a Pest Megyei Bíróság július 18-i keltezéssel a Sződligetiek Baráti Köre Egyesület elnevezésű társadalmi szervezetet nyilvántartásba vette. Hitvallásunk: MODUS VIVENDI (együttélési mód, amely a különböző érdekeket áthidalja, egybehangolja, két vagy több ellentétes álláspont egymás melletti létezését biztosítja.) Egyesületünk pártsemleges, mindemellett természetesen igyekezni fogunk a jobboldali értékrend mentén haladni, de nem politizálni. A Sződligetiek Baráti Körének alapelvei és céljai: Nemzeti ünnepeink és hagyományaink őrzése és művelése, a magyar kultúra szélesebb körben való megismertetése Társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása Kulturált és igényes közösségi élet megteremtése Kulturális hagyományaink ápolása és megőrzése Épített és természetes környezetünk védelmének támogatása Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket, szívesen látjuk sorainkban, akár teljes jogú vagy pártoló tagként. Ha érdeklődik híreink, programjaink iránt, kérjük, keresse fel a internetes oldalt, írjon a com címre, illetve ha egy kis baráti beszélgetésre vágyik - szívesen látjuk rendszeres havi találkozóinkon a Közösségi Házban, minden hónap utolsó keddjén 17:30 h-kor. SZŐDLIGETIEK BARÁTI KÖRE Ï Ð Köszönetnyilvánítás Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Férjemet id. Hadnagy Gábort utolsó útjára elkísérték. Hadnagy Gáborné és családja

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI ÚJJÁALAKÍTOTT FÔTERE NÍVÓDÍJAT KAPOTT

NAGYKOVÁCSI ÚJJÁALAKÍTOTT FÔTERE NÍVÓDÍJAT KAPOTT NAGYKOVÁCSI ÚJJÁALAKÍTOTT FÔTERE NÍVÓDÍJAT KAPOTT MEGHÍVÓ Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete A KÖZMEGHALLGATÁST (Falugyûlést) 2011. június 16-án (csütörtökön) tartja Az ülés helye:

Részletesebben

BÚCSÚZUNK. Bikeschool növendékek a Crosskovácsi versenyen

BÚCSÚZUNK. Bikeschool növendékek a Crosskovácsi versenyen BÚCSÚZUNK Veszteség ért bennünket! Értelmetlenül, idô elôtt hagyott itt minket kedves képviselô társunk! Szörnyû dolog vívódni, mit is lehet itt és most mondani. Hogy beszélni kell, hiszen nem lehet szó

Részletesebben

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki 35/2004. (IX. 17.) számú rendelete a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kistarcsai. Hírlevél. A tartalomból: PROGRAMOK. Emléktáblánál: Csigaházban: 2005. március. Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele

Kistarcsai. Hírlevél. A tartalomból: PROGRAMOK. Emléktáblánál: Csigaházban: 2005. március. Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele Kistarcsai Hírlevél Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele MEGHÍVÓ A tartalomból: Anyakönyvi hírek 2. Tisztelettel meghívjuk a község lakosságát az 1848-as forradalom és az abból kibontakozó szabadságharc

Részletesebben

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PANNONHALMA TERMÁL-PRO GR AM

PANNONHALMA TERMÁL-PRO GR AM 2 0 0 7. ő s z PA N N ON HA L M A T E R M Á L - P RO G R A M Bizonyára sokan hallanak manapság róla. Sok valós és legalább annyi téves információ terjed városunkban erről, ezért röviden összegzem az előzményeket,

Részletesebben

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen 2013. AUGUSZTUS Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen Öregiskola nyugati szárnyának munkálatai Napelemek az iskolatetôn Fotó: Böngészô Nincs nyári szünet a beruházásokban Fotók: Jakab

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: 10. - 11./2012. (V. 25.) Határozatok

Részletesebben

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről Egységesítés dátuma: 2011. 11. 11. Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről EGYSÉGES SZERKEZET Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezeti

Részletesebben

CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja

CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja 2004. ÁPRILIS VI. ÉVF 3.SZÁM (19.) CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2004. április 5-én a képviselő-testület valamennyi tagja részvételével ülést tartott. Elfogadásra

Részletesebben

Szent István ünnepére

Szent István ünnepére 276. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Megyeháza - építkezések 4. Rendelet a közösségi együttélés szabályairól 6. Mi a titok? 8 Szent István ünnepére

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 18/2008. (VI.25.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 18/2008. (VI.25.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008. (VI.25.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (Egységes

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 04. szám 2 A város hírei kistarcsai híradó Isten áldja az édesanyákat! Petőfi Sándor: Egy estém otthon (részlet) De ekkor száz kérdéssel Állott

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

A tanácskozó terembõl jelentjük

A tanácskozó terembõl jelentjük 11. évfolyam 7. szám 2011. október Önkormányzati Tájékoztató Kiadja: Mélykút Város Önkormányzat Mûvelôdési Háza és Fenyô Miksa Könyvtára Felelôs szerkesztô: Börcsökné Kiss Erzsébet Cím: 6449 Mélykút, Petôfi

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (III. 29.) rendelete a helyi környezet védelméről

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (III. 29.) rendelete a helyi környezet védelméről Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (III. 29.) rendelete a helyi környezet védelméről Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község környezeti állapotának, - lehetőségeinek

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Irányt mutat a településszerkezeti terv

Irányt mutat a településszerkezeti terv VI. évfolyam 2. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2008. február Irányt mutat a településszerkezeti terv Elkészült Csörög Község Településszerkezeti Terve végleges változata, amelyet február 5-én,

Részletesebben

Hírmondó. Világosi. 2006. május XVI. évfolyam, 5. szám. 20 30 -tól a Doctor Herz címû musical bemutatása. Helytörténeti melléklet

Hírmondó. Világosi. 2006. május XVI. évfolyam, 5. szám. 20 30 -tól a Doctor Herz címû musical bemutatása. Helytörténeti melléklet CMYK CMYK Helytörténeti melléklet Hírmondó Világosi 2006. május XVI. évfolyam, 5. szám Foto Tenki István, Krutzler Adrienn F õ z õ v e r s e n y Április 30-án rendeztük meg az immár hagyománynak számító

Részletesebben

A Mosoly Klub karácsonya. Betlehemi mħsorral kedveskedett az énekkar.

A Mosoly Klub karácsonya. Betlehemi mħsorral kedveskedett az énekkar. A Mosoly Klub karácsonya. Betlehemi mħsorral kedveskedett az énekkar. A PetĘfi Sándor Általános Iskola 1. osztályos tanulói karácsonyi mħsort adtak elę az iskola fenyęünnepélyén. A Vackor MĦvészeti Óvodában

Részletesebben

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban Szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasókat, és első kézből szeretném tájékoztatni Újszilvás életében az elmúlt időszakban történt eseményekről,

Részletesebben

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA A VELENCEI 18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA április Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA május 1-jén, Velencére a Kastélyparkba! A PROGRAMBAN SZEREPEL:

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 20/2006. (VI.30) önkormányzati rendelete 1 a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról. Poroszló

Részletesebben