Ára: 100 Ft Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 4. szám. Újra tanulhatnak úszni gyermekeink

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ára: 100 Ft. 2014. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 4. szám. Újra tanulhatnak úszni gyermekeink"

Átírás

1 Ára: 100 Ft Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 4. szám Újra tanulhatnak úszni gyermekeink Március 11-én délelőtt az iváncsai tanuszodában rendezett sajtótájékoztatót dr. Galambos Dénes kormánymegbízott abból az alkalomból, hogy végleg elhárult a tanuszoda további működtetése elől minden akadály, így nyolc település gyermekei újra igénybe vehetik az intézményt. A sajtótájékoztatón részt vevő Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, az uszodát építtető kistérség nyolc településének polgármester, Tamás Tóth Géza, a Dunaújvárosi Tankerület vezetője jelenlétében Galambos Dénes örömmel jelentette be, hogy március 10-ei nappal újra rendeltetésszerűen működhet az uszoda. Emlékezetes, hogy hosszabb szünet után kerülhetett erre sor, miután az uszodát üzemeltető vállalkozás az elmaradt befizetések miatt bezárta a létesítményt. Ezt követően bíróságon és bíróságon kívül is számtalan próbálkozása után sem sikerült az uszoda elmaradt adósságának, illetve a további működtetés forrásainak megnyugtató rendezése. Ebben sikerült végül egy hosszú folyamat után a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőinek jószolgálati közreműködése révén eredményre jutni. Ennek értelmében a KLIK vállalta az úszásoktatásban részt vett gyermekek után viseli a működtetés költségeit évre visszamenőlegesen is. Ez egy kormányhatározat részeként rendezi egyebek mellett azt is, hogy az uszoda szükséges személyi és infrastrukturális feltételei biztosításra kerüljenek. Kormánybiztosi szinten biztosítja, hogy tegyenek meg mindent az uszoda jogi helyzetének rendezése, valamint az újbóli megnyitás érdekében, továbbá a tanuszodát a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe adja. A sajtótájékoztatót követően Szabó Ferenc, Iváncsa polgármestere elmondta még, hogy Szabadegyháza diákjainak fogadására is van lehetőség, erre most, az órarendek összeállításakor is gondolnak. Akadálya nincs, a két járási hivatal (Gárdony és Dunaújváros) is egyeztetett már egymással, a nyolc település mellett pedig még további 30%-nyi szabad kapacitása van az intézetnek, ami lehetővé teszi, hogy az egyébként Szabadegyházáról sokkal könnyebben megközelíthető lehetőséget használják ki. A polgármester elmondta még, hogy az uszoda szakalkalmazottait (pénztáros, takarító, uszodamester, gépész) a Nemzeti Sportközpontok alkalmazottai, az úszásoktatók viszont a KLIK alkalmazottjai. Ez valószínűleg úgy kerül leszervezésre, hogy állandó úszásoktatókat nevez ki az intézethez a KLIK, nem pedig a különböző iskolákból érkeznek majd az oktatók. Az önkormányzatoknak a továbbiakban már csak az esetleges kérdésekben történő koordináló feladat marad, további terhet az uszoda már nem rak a vállukra. Az óvodások esetében viszont tekintettel arra, hogy ez nem köztelezően ellátandó feladat -, ahol erre igény van, ott téríteni kell az árát. Az utaztatást szintén a KLIK szervezi és fizeti. Naponta 16 óra után, amikor már beléphet a lakossági fizetős szolgáltatás, szintén a Nemzeti Sportközpontok koordinálása és kezelése alatt zajlik. Percsi ITT A TAVASZ!

2 Önkormányzati hírek Március 27-én, a képviselő-testületi ülés első napirendjében tárgyalta és fogadta el a testület az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolót, majd szintén írásos beszámolóból ismerte meg az Egészségügyi Központ előző évi működését, amit szintén jóváhagyott. A temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló önkormányzati rendelet-tervezet megvitatásával, illetve a temető üzemeltetéséről szóló pályázat szövegének elfogadásával folytatódott az ülés. Mint az a napirend tárgyalása során elhangzott, részben a központi jogszabályok változása, részben a helyi rendelet egységessé tétele vezérelte az anyagot összeállító jegyző asszonyt, amikor egy új rendelet tervezetét bocsátotta vitára, amivel egyidejűleg az üzemeltetői pályázat lejárta miatt új üzemeltetői pályázat megfogalmazását is beterjesztette. A képviselők a rendelettervezetet, és az üzemeltetői pályázat meghirdetését a benyújtottak alapján elfogadták. A végső döntéseket - a rendelet elfogadását, és az üzemeltető kiválasztását - a következő ülésén hozza meg a testület. A szociális térítési díjak felülvizsgálata kötelező feladat, ezért tűzte napirendre a felülvizsgálatot a testület. Miután a társult települések között az adonyi központtal felállított új feladatellátó önkormányzatoktól egyéb jelzés nem érkezett, a képviselők azzal az adonyi vonatkozású díjmódosítással fogadták el a rendeletet, miszerint a feladatellátás részét képező személyes gondoskodást biztosító házi gondozás óradíját 365 Ft + Áfa óradíjról 200 Ft +Áfa óradíjra csökkentették. Az önkormányzat a különbözet átvállalásával a szolgáltatást igénylőkön kíván segíteni. Az Egészségügyi Központban dolgozók béremeléséhez is hozzájárultak a képviselők, amihez a fedezetet központi keretből biztosítják. A civil szervezetek részére kiírt pályázat értékelésekor, illetve az összegek megítélésekor a polgármester jelezte, hogy ez némileg meghaladja az eddig elfogadott keretet, viszont javaslatára a testület hozzájárult a keret megemeléséhez, mert a civil szervezetek fontos szerepet játszanak a település kulturális és szabadidős tevékenységének kiteljesítésében. (A civil szervezetek által nyert összegeket külön táblázatban ismertetjük e lapszámunkban.) A Dunántúli Regionális Vízmű ZRt. részvény vásárlására kérte az önkormányzatot, a felajánlott Ft névértékű részvény vásárlásához a képviselők hozzájárulásukat adták. Az önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadása során elhangzott, hogy ez igen szerény keretek között került meghatározásra, de amennyiben a település költségvetése ezt lehetővé teszi, időközben bármikor módosítható. A képviselők a tervet elfogadták. A közvilágítás bővítése iránti igény többször is megfogalmazódott az utóbbi időben, erről most a képviselők az alábbiak szerint döntöttek: A szőlőhegyi Kápolna soron további 2 db, a Hunyadi utcánál 1 db, illetve a Dózsa Gy. u. Széchenyi utcai kereszteződésekben szintén 1 db nagyobb teljesítményű lámpatestet helyeznek el. A Vetus Salinán a közvilágítás bővítése is folyamatban van, de az itt húzódó magasfeszültség miatt itt külön terveztetni kell, ezért a lakosság türelmét kérik. Nem támogatták a képviselők a Kossuth Lajos u. 26. sz. ingatlan előtti járda javítására benyújtott támogatási kérelmet, miután a bekért adatok alapján e cím alatt vállalkozás és nem magánszemély került bejegyzésre. A kialakult gyakorlat alapján az önkormányzat magánszemélyek ingatlana előtt húzódó járda építéséhez nyújt támogatást. Egyetértett a testület a Dózsa Gy. u. 41. sz. alatti ingatlan megvásárlására vonatkozó javaslattal, mely a továbbiakban olyan egyedülálló idős emberek számára nyújthat lakhatási lehetőséget, akiknek a házuk összedőlt vagy egyéb okból lakhatatlanná vált. A Dózsa Gy. u. 44. sz. (a nemrég leégett tetejű épületrész) alatti ingatlan meghirdetését követően egyetlen árajánlat érkezett, a testület hozzájárult az ingatlan értékesítéséhez. Megtárgyalta a testület a Vetus Salina utcai vízelvezető árok rendbetételével kapcsolatos munkálatokat, melyek terveztetéséhez hozzájárultak. Az óvodai beiratkozás időpontjainak meghatározását, a búcsús vállalkozóval kötendő közterület-használati kérelem jóváhagyását, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának áttekintését követően az iskolai közösségi szolgálat helybeni lehetőségének biztosításáról döntöttek a képviselők. Ez alapján az önkormányzat és intézményei, valamint a VSK is jogosult diákok iskolai közösségi szolgálatának fogadására. Egyebek napirenddel zárult az ülés. Ennek keretében dr. Glashütter Csaba kért és kapott felvilágosítást a Tüzép-udvaron lévő egyik ingatlan szennyvízelvezetésével kapcsolatos problémákról, majd 500 e Ft-ot ajánlott fel a Fejér Megyei Püspökség, 20 e Ft-t a helyi katolikus Karitász, valamint 20 e Ft-t a Vetus Salina Kulturális Egyesület javára. Ronyecz Péter polgármester szintén 500 e Ft-t ajánlott fel a Fejér Megyei Püspökség részére, valamint 250 e Ft-t az Adony és Környéke Horgász Egyesület részére haltelepítésre. Orthné Horváth Marianna 30 e Ft-tal, a többi képviselő e Ft-tal járult hozzá a rászoruló gyermekek nyári táboroztatásához. Iskolai kötelező közösségi szolgálat Tisztelt középiskolás tanulók, és szülők! A köznevelésről szóló évi CXC. törvény 97. (2) bekezdése kimondja, hogy január 1-je után csak olyan tanuló bocsátható érettségi vizsgára, aki teljesítette a jogszabályban előírt közösségi szolgálatot. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 133. (1) bekezdése szerint az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése igazolható legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadásának időpontjára. A közösségi szolgálat keretei között az egészségügyi, a szociális és jótékonysági, az oktatási, a kulturális és közösségi, a környezetvédelmi- és természetvédelmi, a katasztrófavédelmi és az óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység. A középiskolák a évfolyamos tanulók számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezik meg vagy biztosítanak időkeretet a legalább 50 órás közösségi szolgálat teljesítésére. A tanulókat fogadó szervezet lehet civil szervezet, alapítvány, önkormányzat, egyházi jogi személy, szociális, gyermekjóléti intézmény, egészségügyi szolgáltató, közoktatási, felsőoktatási intézmény, múzeum, könyvtár, közművelődési intézmény. Az ötven óra szolgálat letöltéséhez a fogadó szervezetnek szükséges a tanuló oktatási intézményével együttműködési megállapodást kötni. Egy diák egy szervezetnél maximum 15 órát tölthet el. Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki, a letöltött óraszámok az év végi bizonyítványban kerülnek 2

3 dr. Mák Attila, rendőr-alezredes, parancsnok Kezdődik a kerékpáros időszak, ezért fontosnak tartottuk összegyűjteni mindazt, amit a kerékpár szabályszerű felszereléséről, a kerékpáros közlekedés szabályairól tudni kell. Ebben dr. Mák Attila, rendőr-alezredes, az Adonyi Rendőrőrs parancsnoka volt segítségünkre, aki egyebek között elmondta, hogy egy szabályszerűen felszerelt kerékpárnak a következő tartozékokkal kell rendelkeznie: - elől fehér vagy kadmiumsárga, hátul piros fényt kibocsátó világítótest - egymástól függetlenül működtethető első, valamint hátsó kerékre ható fékberendezés - csengő - minimum az első kerékre felszerelt 2 db borostyán sárga színű küllő prizma - kötelező a kerékpár elejére fehér, a hátsó részére piros színű fényvisszaverő - a lakott területen belül sem árt, de lakott területen kívül kötelező a láthatósági mellény viselése - nem kötelező, de adott esetben életmentő funkciója is lehet a fejvédő sisak használata - a gyermekszállítás csak az állítható magasságú gyermekülésben engedélyezett, melynek kötelező eleme a gyermek kibújását megakadályozó technikai berendezés (öv), valamint a rögzítésre. Fontos, hogy az önkéntes - bár fizetséget nem kap elvégzett munkájáért - egyenrangú a fizetett munkaerővel, értéket közvetít. Mivel egyre több szülő érdeklődik az önkormányzatnál, illetve intézményeinél, hogy van-e lehetőség az önkéntes szolgálat letöltésére ezért a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, és az önkormányzat intézményeinek vezetőit, hogy az adonyi lakóhellyel rendelkező tanulók oktatási intézményeivel együttműködési megállapodást kössenek a kötelező közösségi szolgálat letöltéséről. Kérjük a Tisztelt Szülőket, Tanulókat, hogy ezzel a témával kapcsolatban bátran keressék az önkormányzatot, illetve az intézményeket is. FöIdi Ilona jegyző Tavasszal sokan nyeregbe pattannak lábtartó és lábpánt. - a kerékpárhoz vontatványt nem lehet hozzákapcsolni, kivéve a kerékpár-utánfutót, mely 70 cm-nél szélesebb nem lehet, ezt is el kell látni a kerékpárnál előírt világító berendezésekkel. Egyebekben elmondta még a parancsnok, hogy az iskolakezdéskor, a tanítást befejezően polgárőrök vagy rendőrök ügyelnek az érkező vagy távozó kerékpáros gyermekekre. A kerékpáros közlekedés szabályait egyébként oktatják az iskolában, ehhez időnként az iskola-rendőr (aki egyben kapcsolattartó) is bekapcsolódik felkérés esetén. A parancsnok jelezte, hogy a tavasz a kerékpárosok számának növekedését hozza, ezért a rendőrök ilyenkor gyakrabban ellenőrzik a kerékpárosokat a balesetek elkerülése érdekében. Teszik ezt elsősorban nem a büntetés, hanem inkább a figyelmeztetés szándékával. A visszatérő szabálysértőkkel szemben viszont következetesen alkalmazzák a szabálysértési eljárást, csakúgy, mint az alkoholos befolyásoltság alatt kerékpározókkal szemben. A tájékoztatást követően az utcán szólítottuk meg Orosziné Neichl Renátát, aki kisfiával, Milánnal kerékpározott. Az anyuka elmondta, hogy szívesen kerékpároznak, most is éppen az oviból tartanak hazafelé. Mivel rendszeresen kerékpárral járnak a településen, ezért ügyelnek arra, hogy kerékpárjaik megfeleljenek az előírásoknak. Kisfia egyedül még nem közlekedhet, de már most is oktatja a fontosabb szabályokat, igyekszik vele éreztetni, hogy az úton kerékpározni nem játék. De a nála jóval nagyobb gyermekek is szívesen használják ezt a járművet, ahogyan erről az iskola udvarán volt alkalmunk meggyőződni, ahol egész bringahegyeket láttunk. Percsi A Polgármesteri Hivatal munkatársai Szobaszám Név Mellék Földszint 3. Vágó Eszter 22 gépjármű és iparűzési előadó 3. Illés Krisztina építmény és 23 kommunális-adóügy 4. Dombiné Szűcs Ágnes 11 ügykezelő 5. Kremmer Krisztina 14 szociális ügyintéző 6. Kozma Miklósné 15 anyakönyvvezető Emelet 12. Székely Krisztina 21 pénzügyi ügyintéző 13. Gajdó Jánosné könyvelés 20 Gévai Lajosné könyvelés 14. Kozma Lászlóné 19 pénzügyi irodavezető 15. Földi Ilona jegyző Gévai Eszter szociális ügyintéző Ronyecz Péter polgármester 17 A földszint 1-es sz. irodában Falugazdász: Kovácsné Holecz Gyöngyi 20/ Ügyvéd: Margitics István, Tel.: fogadónap: csütörtökönként től Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Adony, Rákóczi F. u. 21. Tel.: 25/ , 25/ Időpont kérés: 14. sz. melléken Szemtanúkat keresünk Március 22-én 19 óra tájban három személy megrongálta a teniszpálya vaskapuját. Kérjük, hogy aki látta az esetet, vagy egyéb, az elkövetőkhöz kapcsolódó információval rendelkezik, az jelezze az fre címen. Köszönjük! 3

4 1848-ra emlékeztek Új megvilágításba helyezte az 1848-as forradalom lényegét Ronyecz Péter, Adony polgármestere, amikor ünnepi beszédében nem a március 15-ei eseményekre fókuszált, hanem az áprilisi törvények megalkotását helyezte az események középpontjába. Felszámoltuk a jobbágyságot, megteremtettük a népképviseleti alapon választott, Pesten székelő parlamentet és az annak felelős, független magyar kormányt, bevezettük a közteherviselést, eltöröltük az ősiséget, a papi tizedet, megvalósítottuk a vallásszabadságot, kimondtuk az uniót Erdéllyel, megalkottuk a sajtótörvényt. Utóbb, az általa is elismert polgári Magyarország létét, alapjait tagadta meg a császár, amikor hazánkra küldte a cári seregekkel megerősített katonáit. Tulajdonképpen ezért előremutató, ezért maradandó és több 1848 egy általános felkelésnél, és ezért nem von le értékéből semmit, hogy a létszámbeli fölény akkor felőrölte az elért eredményeket. A polgármester beszédét a Gyöngyvirág Női Kar, valamint a helyi általános iskola igen színvonalas fellépése követte, majd az Adony Táncegyüttes férfitagjai adtak elő egy gyertyás verbunkost, végül a település as emlékhelyeit koszorúzása zárta az ünnepi eseményeket. pe 4 BORVERSENY Április 26-án 10 órai kezdettel rendezzük meg a XXI. Kistérségi Borversenyünket Iváncsán, a Faluházban. A szokásos négy kategóriában (fehér-vörösrozé- idegen termőhelyről származó) borok nevezését várjuk. A minősítéshez fajtánként 2-2 palack parafadugóval lezárt bort kell leadni. A díjkiosztásra május 24-én, a Szent Orbán napi ünnepség keretében kerül sor az adonyi Szőlőhegyen. A további fontosabb tudnivalókról szórólapokon, plakátokon tájékoztatjuk az érdeklődőket. Várjuk a borosgazdák jelentkezését! Duna-Menti Szent Orbán Borrend Adony Adójuk 1%-os felajánlását várják Adonyért Alapítvány Adószám: (A Városi Sportkör Adony csak 2015-től lesz alkalmas az 1%-os felajánlás fogadására, ezért kérjük, hogy a részükre szánt felajánlást az Adonyért Alapítvány javára tegyék meg!) Adonyi Gyermekekért Közalapítvány Adószám: Adonyi Evezős és Vizisport Egyesület Adószám: Duna Menti Szent Orbán Borrend Adony Adószám: Adony és Környéke Horgász Egyesület Adószám: Adonyi Polgárőr Egyesület Adószám: Vetus Salina Kulturális Egyesület Adószám: Civil szervezetek támogatása Szervezet Támogatás Adonyiak Baráti Köre Egyesület működési költségek Adonyi Nyugdíjas Klub Mezőkövesdi kirándulás Kerékpáros Zarándoklat szervezői Őrségi túra Bandy Band Kistérségi Fúvószenekar működési költségek Vetus Salina Kulturális Egyesület Faluház Márton napi vacsora sz. Gellért püspök Cserkészcsapat Nyári táborozás Adonyi Ifjúsági Klub Adventi vásár Méhész Klub Mézes Nap Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony Működési költségek Rendezvények szervezése Emlékhely építése Adony és Környéke Horgász Egyesület működési költségek, versenyszervezés Adonyi Evezős és Vizisport Egyesület működési költségek, Duna-túra D-07 Adony és Környéke Postagalamb SE civil szerv. támogatás Ananda Jóga Csoport Jóga tábor Lélekmentők Kamarakórus Működési költségek, vendégszereplés Hóvirág Foltvarró Csoport működési költségek Örökmozgó Kistérségi Közhasznú Sport Egyesület Verseny és működési támogatás Fűsi Gyöngyi Táncfilm forgatása Adonyban Nap-Tánc-Közi (napközis tábor) Színházi improvizációs műhely Valamennyi civil szervezet nevében ezúton mondunk köszönetet a kapott támogatásért! Mellrákszűrést végeztek Dr. Szabó Gyuláné a Life Egészség Centrum képviseletében szűrte az adonyi hölgyeket a művelődési ház mögötti térre beállt buszban. A doktornő elmondta, hogy március 14-től egy héten keresztül végzik azt az időszakos szűrési vizsgálatot, amin azok a hölgyek vehettek részt, akik 45 és 65 év között vannak, és két éve nem vettek részt ilyen vizsgálaton. Természetesen azok, a hölgyek sincsenek elzárva a vizsgálat elől, akik nem e korosztályhoz tartoznak, ők orvosi beutalóval vehetnek részt az ingyenes vizsgálaton. Annyit még megtudtunk a doktornőtől, hogy a pozitív esetek száma Adonyban az országos helyzethez hasonlóan 2% körül alakul. Ez a rosszindulatú esetek előfordulása, a jóindulatú esteke száma 30%-körül alakul, ezeket viszont karban lehet tartani. -ti-

5 Iskolai hírek Érlelődik egy remek siker A havi megjelenés miatt még alkalmunk sem volt számot adni a Fejér Megyei Kézilabda Szövetség utánpótlás bajnokságán az adonyi U11-12 korosztályos kézilabda csapat által elnyert első helyezésről, ahol Pusztaszabolcs és Rácalmás elől hoztuk el a trófeát, amikor kaptuk a másik hírt: az adonyi Szent István Általános Iskola fiú IV. korcsoportos kézisei a Fejér Megyei Diákolimpia székesfehérvári döntőjében szintén az I. helyen végeztek Sárbogárdot, a székesfehérvári Tó városi Általános Iskolát, Mórt és Bakonycsernyét maguk mögé utasítva. Ezzel a győzelemmel a csapat bejutott az országos elődöntőbe! Ennek kapcsán kértünk helyzetértékelést a kézis diákokat felkészítő Szabó Kristóf tornatanártól. Szabó Kristóf: Valóban friss hír, hogy a évesek, illetve a évesek a Fejér Megyei gyermek kézilabda bajnokságot veretlenül megnyerték. Ezzel a sikerrel indítottuk az idei esztendőt, illetve zártuk azt a bajnokságot, aminek szeptemberben nekiindultunk. Ezt követően folytattuk a diákolimpián elért sikerekkel, melyek keretében a éves korosztály nyerte meg a Fejér Megyei döntőt Székesfehérváron, március 25-én. Itt öt csapat szerepelt, sajnos több nagyobb iskola nem indított csapatot. Ez talán segítette a mi gyermekeink esélyeit, de a sikerben benne van az is, hogy most kezd beérni az a munka, amit én 2010-ben, ideérkezésemkor megkezdtem, és folytatok azóta is heti három edzés keretében. A közel háromszáz fős iskolából az alsó, illetve a felső tagozatban körülbelül gyermek (fiúk és lányok) közül tudok válogatni. A lányokról elmondható, hogy lassabban barátkoznak meg a labdajátékokkal, míg a fiúk kitartóbbak és gyorsabban fejlődnek. Azt mindenesetre a szülők megnyugtatásáért is fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a tanulás a sporttal összeegyeztethető, sőt a sport jól egészíti ki és szükséges is a szellemi kapacitás növeléséhez. Az országos versenyre áttérve a megyei szintű diákolimpia után négy megye győztesét fogják egymás mellé sorsolni, ebből alakul ki az országos elődöntő kerete, ami egy 24-es csoportot jelent számunkra. Ezek után a hat csoport győzteséből áll össze az országos döntő végső kerete. Nem lesz egyszerű eddig is eljutni, hiszen olyan utánpótlás bázisokkal sport iskolai képzettségű osztályokkal kell majd fölvennünk a versenyt, akik már elsős koruk óta szivacskézilabdával, majd a korosztályos kézilabdával is megismerkedtek. Megpróbálunk tehát helytállni és a csapatban látok most egy olyan lelkierőt az elért siker eredményeként, mely mindenképpen kellő motivációs hátteret ad a gyerekeknek. Az ellenfeleket tehát még nem tudjuk, az időpont viszont hagyományosan a május végi időszakra esik. Még visszatekintve annyit, hogy amikor én 2010-ben ideérkeztem, annak a tanévnek a végén sikerült az 3, 5-6-os fiúkkal Győrbe, az országos elődöntőbe bejutnunk. Ott kikaptunk a két ellenfelünktől, de talán akkor kezdődött meg a kézilabdának az a fajta szeretete, mely most hozza be az eredményét. Bízom abban, hogy most sikerül magasabb szintig eljutnunk. Ezen dolgozunk Auer Gábor kollégámmal együtt. Végezetül a fiúk sikere mellett szeretném jelezni, hogy a lányoknak is sikerült felkelteniük a Dunaújvárosi Női Kézilabda Akadémia figyelmét, így a lány utánpótlásunkat ők támogatják június végéig, majd ha szeptembertől is folytatható lesz, akkor a továbbiakban is. Ez anyagilag is, versenyeken való részvételekben is nagy segítség, hiszen a Kohász kupán már kétszer részt vettünk, teljesen költségmentesen. -tip- A Fejér megyei Gyermekbajnokság U11-12 korosztályának győztesei:(a képen balról.) Állnak:Szabó Kristóf (testnevelő), Smohai Kristóf, Juhász András, Virág Norbert, Sátor Zsombor, Simon Attila, Müller Barna, Paizs Miron Ülnek: Szarka Dénes, Kovács Benjámin, Szűcs Simon, Fülöp László, Fábián Martin, Elek Balázs, Kárász Erik A Fejér megyei gyermek bajnokság U13-14 korosztályának győztesei: Szabó Kristóf (testnevelő)- Práschl István, Bajgár Zoltán, Magyar Boldizsár, Bíró Gábor, Áldott Krisztián, Kenesei Bálint, Papp Soma, Áldott István, Molnár Máté, Kárász Patrik, Szilágyi Zoltán 5

6 Születésnapi köszöntő A 2013/14-s tanév kézilabda Diákolimpia Fejér megyei IV. korcsoportos bajnokai: Állnak: Szabó Kristóf(testnevelő), Bíró Gábor, Szilágyi Zoltán, Kenesei Bálint, Sátor Zsombor, Bere Dávid, Molnár Máté, Kárász Patrik, Ülnek: Áldott Krisztián, Fábián Martin, Áldott István, Elek Balázs Fekvők: Bajgár Zoltán, Szűcs Simon Köszöntjük Adony ifjú polgárait! Eltelt ez a 80 év, mint egy röpke pillanat, férjhez mentél és három fiút felneveltél. Egymás után megnősültek a gyerekek és sorban megérkeztek a kis Köllerek: Tomi, Gabi, Móni, Judit, Olgi, Bea, Fecó és végül Attila. Ők is lassan mind elkelnek és lám, dédunokáid már ott ülnek az ölükben: Zsófi, Dávid, Bálint, Lilla és a kis Milánka. Adony és a környező falvak Terike nénije lettél, mert az elmúlt 47 év alatt sok ifjú pár lakodalmára sütöttél, főztél. Sok tyúk megfordult az üstödben és több ezer kiló liszt a kezedben. Gyúrtad a sok linzert és kosárkát, és Papával díszítettétek a sok tortát. Szombatonként mentél lagzit főzni, a Papára meg várt a sok krémes tepsi. Így éltetek 50 évig békességben, megértésben. Boldog születésnapot kívánunk! A család Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk Február 06. Tóth Bendegúz, Rév, 275/5 08. Török Izabella, Szőlőhegy, 29/ Eisenberger Rebeka, Vörösmarty u. 18/ Minda Emili, Kinizsi u. 26. Március 08. Dragony Anna Édua, Duna sor 4/ Leicht Ferenc, Damjanich u. 37/ Elek Loretta és Elek Levente, Petőfi S. u. 16. Minden hűtő és fagyasztószekrény javítása 2 év garanciával, ajtógumi és műanyag részek pótlását is vállalom. Serák György hűtőgépszerelő 06-20/

7 Katonatemetők a Kárpátokban Kutatótársaimmal, Pintér Tamással és Stencinger Norberttel 2014 márciusában nyolc I. világháborús katonai temetőt kerestünk fel Szlovákiában, a Beszkidek Kárpátokban. Ezek a katonatemetők az elmúlt évtizedekben gondozatlanul, sűrű bozóttal borítva süllyedtek a feledésbe. Rendbetételük, felújításuk annak a homonnai központú szlovák civil csoportnak köszönhető, akik szabadidejüket nem kímélve, kemény fizikai munkával, anyagi ráfordítással újra méltó állapotba hozzák a temetők területét. A BESKYDY Hadtörténeti Klub tagjairól van szó. Ők azok, akik nemzetközi összefogást is vezetve szerveznek felújító táborokat, munkás hétvégéket. Magyarországról Németh István ezredes úr vezetésével a székesfehérvári központú Krajczáros Alapítvány vesz részt tevékenyen a közös munkában. A felújítást végzőket azzal segítsük munkájukban, hogy az adott területen harcoló egykori ezredek halotti anyakönyveiből kigyűjtjük a hősi halottak neveit is adataikat, ezáltal újra nevesítve vannak a hősi temetők. Az I. világháborúban, amelyet akkor még Nagy Háborúként emlegettek, a harcok kezdete után az orosz csapatok kétszer is betörtek a magyar királyság területére. Jelentős sikereket értek el 1914 novemberében, amikor a Beszkidek Kárpátokon átkelve még Homonnát is elfoglalták. A cél az volt, hogy a támadást tovább folytatva elérjék Budapestet. Az osztrák-magyar csapatoknak csak nagy nehézségek árán, súlyos harcok után sikerült kiűzniük őket az ország területéről. Az újabb orosz támadás nem váratott sokáig magára, és január végén egy újabb sikeres offenzíva során ismét a magyar királyság területén voltak a cári csapatok. Súlyos, nagyon sok áldozatot követelő harcok kezdődtek. A Kárpátok erdőkkel borított magaslatain, völgyeiben frontvonalak húzódtak egymással szemben, és az állásháborúban mindkét félnek óriásiak voltak a veszteségeik. Nem csak a harcok követeltek áldozatokat, hanem a tífusz, kolera és vérhas járványok. Csak a gorlicei áttörés után, 1915 májusában sikerült a orosz csapatokat kiűzni az ország területéről. A kárpáti harcokban igen nagy számban vettek részt Adonyból bevonult katonák is. Két székesfehérvári gyalogezred katonájaként azokban az állásokban, amelyek az orosz áttörési irányokban voltak kiépítve. Ott, ahol a legsúlyosabb harcok dúltak. A 17. honvéd gyalogezred Jobbos (ma: Repejov) és Hegyzávod (ma: Závada) községek környékén, az Olyka folyó völgyében, a császári és királyi 69-es közösök pedig Világ (ma: Svetlice) és Nagypolány (ma: Velka Polana) községek környékén. A harcok során óriásiak voltak a veszteségek, ezért nagyon sok katonatemető létesült. Ha lehetőség volt, akkor a közeli település temploma melletti polgári temetőbe temettek, ott alakítottak ki egy katonai részt. Ha nagyok voltak a veszteségek, és a körülmények sem engedték meg a halottak elszállítását, valamint gyorsan kellett temetni, akkor az állások közelében temettek. A harcok után már 1916-ban rendeletet adtak ki, hogy a lakosság gondozza a településükön található katonatemetőket. Kerítse körbe, őrizze meg a fejfákat. A trianoni döntés után, az 1920-as és 30-as években a területileg illetékes Csehszlovák csendőrség feladata volt, hogy felügyelje a katonai temetők állapotát. Ezekben az években sok kisebb temetőt felszámoltak, a maradványokat központi, gyűjtőtemetőkbe szállították át. (Hasonlóan, mint az olasz karszt fennsíkon, a Doberdón.) A felszámolás során sok hibát követtek el azáltal, hogy hibásan, vagy egyáltalán nem jegyezték fel a még olvasható fejfákról a neveket. Ezért nagyon sok hősi halott adata véglegesen eltűnt a nyilvántartásból. A hozzátartozóknak, utódoknak nincsen lehetőségük arra, hogy pontosan tudják egykori ősük nyughelyét. A kutatások során olyan eredményeket értem el, hogy több adonyi katona végső nyughelye biztosan tudható már. A következőkben kettőjükre emlékeznék. Battyányi József gyalogos 1893-ban született Adonyban. A székesfehérvári cs. és kir. 69. közös gyalogezred katonájaként harcolt a Beszkidek Kárpátokban, Világ község közelében május 1-én halt hősi halált, és a templom közelében kialakított katonai temetőben temették el. Világ község házai, hasonlóan, mint a többi kis kárpáti faluban, a hegyek által övezve, lent a völgyben folyó hegyi patak két oldalán találhatóak. Apró, csendes település. A gyönyörűen felújított görög katolikus templom mellett van a polgári temető, és kicsit távolabb a katonai temető. Néhány hete még sűrű, szinte átjárhatatlan bozótos borította. A szlovák csoport gyönyörűen kitisztította a területet, ezért a felszínt tanulmányozva még ma is kivehetőek a sírok domborulatai. Jelenlegi ismereteink szerint 134 katona van itt eltemetve, ebből mostanáig közel 100 főt sikerült nevesíteni. A temető egykori központi keresztjét lerombolták, már csak a csonkja látható, de ez is felújításra kerül. A munkák végeztével, a felszentelés után ismét látogatható lesz, és a kegyelet virágait el lehet helyezni a hősökre emlékezve. Tájékoztató tábla is felállításra kerül az ott eltemetettek névsorával. Takcsány (ma: Stakcin) városában a Nagy Háború éveiben több katonai temetőt létesítettek. Ugyanis a városban több kórház is működött. Volt, amelyik a sebesülteket látta el, de a legnagyobb (ideiglenes) kórház a város szélén, egy gőzfűrésztelepen létesült. Itt nem csak sebesülteket, hanem kolerában megbetegedett katonákat is kezeltek. Sajnos nem nagy sikerrel. Az Adonyban 1883-ban született Pletser István honvéd, mint a székesfehérvári 17. honvéd gyalogezred katonája az első orosz betörés idején november 29-én súlyosan megsebesült, és mire a kórházba szállították, meghalt. Ott temették el a gőzfűrész teleptől északra emelkedő hegyen, az ott kialakított temetőben. Hatalmas volt az egykori katonatemető: 960 hősi halott nyughelye. Több százra tehető azoknak a száma, akik kolerában haltak meg. A temető mellett a második világégés után polgári temetőt alakítottak ki. Az idő múlásával a hadisírok keresztjei lassan eltűntek, és már az is szóba került, hogy véglegesen felszámolják, és az egykori katonatemető területére is kiterjeszkedik a polgári temetkezés. A homonnai Hadtörténeti Klubnak köszönhető, hogy nem így lett. Levéltári kutatást végeztek a temető egykori méretének és az ott eltemetettek nevének megismerésére. Az ismeretek birtokában beazonosíthatóak lettek a sírok, amelyekhez újra keresztek kerültek elhelyezésre. A ma még ismeretlen katonák után mi is kutatunk a halotti anyakönyvekben. Az egykori katonatemető mai állapotát a mellékelt felvétel mutatja. Nagy a valószínűsége annak, hogy Pletser István honvéden kívül még több adonyi katona van ott eltemetve. A Kárpátok erdőrengetege még nagyon sok katonatemetőt rejt. Elfeledve, a természet által birtokba véve. 100 évvel vagyunk a harci események után. Mégis fontos, még akkor is, ha már egyre kevesebben emlékeznek arra az egykori katonákra, hogy tisztelegjünk emlékük előtt. Azok előtt, akik a legdrágábbat adták a harcokban: az életüket. Rózsafi János 7

8 KÖZÖSSÉGI- KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLÓ Könyvtári játék Áprilisi feladványunk Megoldásaitokat minden hónap 25-ig adhatjátok le az iskolai vagy a városi könyvtárban. 1. Összekeveredett Móra Ferenc négy regényének a címe. Melyik négy műről van szó: ÉNEK EMBER KIRÁLYFI KÖDMÖN BÚZA DIÓBÉL FIAI KINCS A ME- ZŐKRŐL KERESŐ RAB KIS 2. Ha a megjelölt helyről elindulsz, s jó felé haladsz, egy XX. századi költő nevét olvashatod össze a betűkből. Jó munkát kívánunk! Kati néni, Piroska néni Márciusban helyes megfejtést küldtek be: Safárik Fanni, Kovács Benjámin, Kovács Amália, Szakács Zsófi A művelődési házban március 15-én megnyílt kiállítás egyik alkotója, Baranyai Imre magáról elmondta, hogy édesanyjától örökölte művészi ambícióit, az alapokat is tőle kapta, majd az adonyi általános iskolában Zsuppán tanár úr vette szárnyai alá. Aztán az élet egy kicsit messzebb sodorta, Budapesten tanulta ki a szobafestő szakmát, majd ezután dekoratőr szakon szerzett képesítést. Igazából itt tanulta meg a különféle technikákat, így az aranyozáson keresztül a különböző freskó-, secco-festésig, az olajképek készítését. Ezután sokáig nem festett, de a 90-es években Pantali Sándor rajztanár és festőművész Adonyba érkezésekor ismét elkezdett a festészettel foglalkozni ban került Hartára, ahol megnősült, majd itt kezdett komolyabban képeket festeni, Elismerésben részesültek Kinőttek szárnyaink gyakorlatilag innen számítja magát festőnek. Hartán kezdett abba a kísérletbe is, aminek eredményét már e kiállítás keretében láthatjuk; nevezetesen ott sikerült begyűjtenie régi bútorokat, ládákat, amit aztán megfestett, mindegyik tárgyhoz a hozzá illő témát megválasztva. Eddig Hartán, Császártöltésen, Bicskén, Kalocsán, Solton, Kapolcson volt kiállítása, Kecskeméten pedig néhány képét is lezsűriztette. Adonyban nem ez az első bemutatkozása, hiszen innen származott el, és ide visszavissza tért. A jelen kiállításon viszont nemcsak saját műveit, hanem két tanítványának, Morva Ildikónak és Vaskóné Gálfi Erzsébetnek is láthatjuk hangulatos, ízléses, szép festményeit. ti. Porcelánbabák Borbély István pocelánbaba gyűjteményéből összeállított kiállítás nyílt meg az Adonyi Szociális Központban (ÖNO) március 17-én. A kiállítás megtekinthető április 30-ig munkanapokon, 7 és 16 óra között. A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése Wekerle Sándor díjjal ismerte el az adonyi Rozmarin Német Nemzetiségi Táncegyüttes hagyományőrzésben felmutatott teljesítményét. 8

9 Városi Sportkör Adony Mérkőzéseink Adony - Pusztaszabolcs március 9. Jó hangulatban kezdett Adony hazai pályán az igazi szomszéd-vár rangadón, miután az IFI 2:0 ra legyőzte a Pusztaszabolcs csapatát. Sajnos a futball íratlan törvénye büntette az adonyiakat, hiszen részükről a hajrában kihagyott két helyzetre érkezett az utolsó percben a második vendéggól. A döntetlen igazságosabb eredmény lett volna, ennek ellenére futballünnep volt sok nézővel. A mérkőzés után közös vacsorán engedték ki a gőzt a csapatok. Nagylók Adony március 16. 4:0 Mire felvettük a játék ritmusát, eldőlt a mérkőzés. A játék képe alapján túlzottnak tartom a gólkülönbséget. Adony Szabadegyháza II. március 23. A jobb erőkből álló hazai csapat magabiztos győzelmet aratott a lelkesen és sportszerűen küzdő vendégek ellen. A végeredmény 5:0 ás hazai győzelem. Aba-Sárvíz - Adony március 30. 3:2A döntetlen itt is igazságosabb eredmény lett volna. Míg a vendégek 11-est hibáztak, a hazaiak a 93. percben lőtték a győztes gólt. Csorba Hegedűs Krisztián kapus 29 éves, adonyi születésű. Általános iskolás kora óta focizik a VSK-ban, bár egy rövid időre eligazolt, egyszer Baracsra és egyszer a székesfehérvári Ikaruszhoz. Amikor nem focizik, akkor a Volánbusz százhalombattai telepén dolgozik autóbuszsofőrként. Szeretné, ha a jelenleginél jobb eredményeket érnének el, és nagyon fontosnak tartja, hogy a csapaton belül is jó hangulatú, egymásért harcolni kész összetartás erősödjön. Szabó Balázs védő 33 éves, nőtlen. Általános iskolás korában kezdett focizni. Nyolc éve Győrben dolgozik az Audi Hungaria karosszéria üzem vizsgálati csoportjának vezetőjeként. A szüleit hétvégén látogatja, így gyakorlatilag minden pénteken érkezik, és a meccs után megy vissza. Így fér bele az idejébe a pénteki edzés, illetve az akár hazai, akár idegenben játszott mérkőzések. Kedves Szurkolók! A VSK, a csapat népszerűsítése érdekében megkezdjük azt az arcképsorozatunkat, melylyel a felnőtt, majd az ifi csapat tagjait fogjuk bemutatni kettesével itt, valamint az adonyi foci-vsk internetes felületen. Reméljük, hogy ezzel sikerül őket jobban motiválni a sikeres játékra, és bízunk abban is, hogy a szurkolókhoz is közelebb kerülnek e rövid, személyes bemutatással. Fogadják őket szeretettel! Ugyancsak jó szívvel ajánljuk figyelmükbe az Adonyi foci - VSK címmel a Facebookon elérhető felületet, ahol még több aktualitást, hírt olvashatnak és kedvenceikre lájkolhatnak. Nebucz Márk jobbszélső, csatár 20 éves, nőtlen, adonyi születésű. Adonyban játszott, aztán eligazolt Százhalombattára és két és fél év után most, ebben a szezonban tért vissza a VSK-hoz. Egyetemre készül. Marczinka Máté védő 26 éves, adonyi születésű, jelenleg is itt él, nőtlen. Gyermekkora óta Adonyban focizik, a felnőtt csapat tagja. Elsődleges célja, hogy a csapat előrébb lépjen a tabellán. Jelenleg egy budapesti székhelyű cégnél áll alkalmazásban mint tanácsadó, Dunaújvárosban dolgozik. 9

10 V Köszönetnyilvánítás Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik Szűcs Jánost utolsó utjára elkísérték, sírjára az emlékezés virágait elhelyezték. A gyászoló család V Köszönetnyilvánítás Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik szerették és tisztelték drága édesanyámat, Horváth Lászlónét, hogy utolsó útjára elkísérték, fájdalmamban osztoztak. Horváth Kata ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA Redőnyök, reluxák, napellenzők, roletták, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, szúnyoghálók (fix, keretes és redőnyhöz kapcsolható), műanyag nyílászárók, szerelése, javítása. Minőségi munka rövid határidővel. Egy év teljes körű garancia! RÓNYAI és TÁRSA BT. Adony, Kis u. 11. Tel.: , TEMETKEZÉSI KFT. ÉJJEL NAPPAL Anyakönyveztetés, temetkezési kellékek, Halott szállítás (külföldre és külföldről is), Hamvasztás, urnaszállítás, sírásás, ravatalozás, temetés, Koszorúrendelés, sírkőbontás és visszaállítás. Adony, Magyar u. 44. Tel.: , Besnyő Tel.: Mikodiné, Széchenyi u. 10. Tel.: Iváncsa, Beloiannisz: Tel.: Perkáta, Dózsa Gy. U. 14. Tel.: Pusztaszabolcs, Velencei u. 86. Tel.: , Szabadegyháza, Szabadság tér 8. (virágbolt) Tel.: , Szállítási ügyelet: , , ,

11 DÉSZOLG Dunamenti Építő és Szolgáltató Kft Adony, Dózsa Gy. u. 64. tel/fax: 06-25/ web: A kötelező közszolgáltatáson felül vállaljuk nagyobb mennyiségű hulladékok (pl. építési törmelék, lomhulladék stb.) szállítását 5 m 3 -es konténerekben. A konténeres hulladékszállítás megrendelése a 25/ as telefonszámon lehetséges. AGROSZERVIZ KFT. Műszaki vizsgáztatási lehetőség NAPONTA!!! Jöjjetek Énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket Máté 11:18 Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját ingyenes, gyógyítással egybekötött ISTENTISZTELETÜNKRE. Időpont: minden szerdán 17 órától. Helyszín: Adony, Civil ház Mindenkit szeretettel várunk! STYX TEMETKEZÉSI KFT. SÍRKŐKÉSZÍTÉS Gránit-, márvány-, műkő munkák a megrendelő elképzelése szerint. Betűvésés, felújítás, kripta építés Pusztaszabolcs, Velencei út 86. Tel.: , Adony, Ady E. út 82. Telefon: 25/ /126-os mellék, 30/ , Nyitvatartási idő: H-Cs: , P: helyi közéleti híradó Kiadja: Adony Város Képviselő-Testülete Felelős szerkesztő: Percsi Tibor Szerkesztőség: KKKK Adony, Rákóczi u. 28. Tel.: , , Készült: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 5. Tel.: 25/ , Az újságban megjelent írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját. A fenntartja magának a kéziratok rövidítésének és szerkesztésének jogát. Kéziratokat nem őrzünk meg, névtelen cikkeket nem jelentetünk meg. 11

12

Ára: 100 Ft. 2013. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 4. szám. Megkezdődött a párbeszéd a Nabucco építéséről

Ára: 100 Ft. 2013. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 4. szám. Megkezdődött a párbeszéd a Nabucco építéséről Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 4. szám Megkezdődött a párbeszéd a Nabucco építéséről Március 12-én Adonyban rendezte az első fórumát a Nabucco Magyarország

Részletesebben

HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV.

HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2014. Június HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 6. szám Leleplezték a felújított Nepomuki Szent János szobrát Mint azt már korábban megírtuk; az Adonyért Alapítvány,

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám

Ára: 100 Ft. 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám Lassan végeznek a gazdák a szürettel Többnyire két részletben szüretelnek a gazdák az adonyi Szőlőhegyen.

Részletesebben

Ára: 100 Ft. Városi ünnepség és kitüntetés

Ára: 100 Ft. Városi ünnepség és kitüntetés Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2012. Szeptember HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 9. szám Szent László királyunk 1092-ben illesztette az ünnepek sorába az államalapító Szent István király napját,

Részletesebben

Duna-Adony. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu

Duna-Adony. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2012. Június HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 6. szám 25 éve van jelen az Angus szarvasmarha fajta Magyarországon A Március 21. Mg. Szövetkezetben május 24-én szakmai

Részletesebben

Ára: 100 Ft. ÜNNEPI BESZÉDET MOND RONYECZ PÉTER POLGÁRMESTER

Ára: 100 Ft. ÜNNEPI BESZÉDET MOND RONYECZ PÉTER POLGÁRMESTER Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2011. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXI. év fo lyam 10. szám Halottak napja Tarthatom-e szépnek mindszentekkor a temetőt, Hisz, hogy lehetne szép egy holtakkal teli udvar,

Részletesebben

Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu

Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 1. szám Mit hoz az új év? Sokan felteszik a kérdést az új év kezdetén, aztán többnyire az a válasz, hogy bármit hoz

Részletesebben

Duna-Adony. Hálaadás - Újbor Ünnep. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu. 2012. November HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 11.

Duna-Adony. Hálaadás - Újbor Ünnep. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu. 2012. November HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 11. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2012. November HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 11. szám Hálaadás - Újbor Ünnep Szabó Gyula plébános atya október 6-án, a szőlőhegyi kápolna tövében rendezett liturgia

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2013. Július HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 7. szám

Ára: 100 Ft. 2013. Július HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 7. szám Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Július HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 7. szám Iskolai évértékelő Kérésünkre Orthné Horváth Marianna igazgatónő elmondta, hogy 296 tanulóval kezdték, és ennyivel

Részletesebben

Duna-Adony 2015. július Helyi Közéleti Híradó XXV. évfolyam 7. szám Ára: 100 Ft

Duna-Adony 2015. július Helyi Közéleti Híradó XXV. évfolyam 7. szám Ára: 100 Ft 2015. július Helyi Közéleti Híradó XXV. évfolyam 7. szám Ára: 100 Ft Elballagtak az iskolások Az idei tanévben 272 gyermekkel kezdődött a munka az adonyi iskolában, amiből elköltözések miatt 265 tanulóval

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Elkezdődött a kerékpárút építése a Velencei-tó déli partján: a tizenkét kilométeres szakaszt 730 millió forintos összköltséggel,

Részletesebben

MEZŐFALVA. Meghívó. Az én falum JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT. Ünnepi megemlékezés Mezőfalván az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére

MEZŐFALVA. Meghívó. Az én falum JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT. Ünnepi megemlékezés Mezőfalván az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2013. október Meghívó Tartalom A közösségi szolgálatról 2. oldal Gyalogjárdák Csatorna II. Petőfi Sándor Általános Iskola hírei Tündérkert óvoda hírei

Részletesebben

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Március 12-én 1848 a térség életében címmel Korompai Balázs történész-muzeológus tartott előadást a helytörténeti sorozatban. Az

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk!

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk! ADONYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS www.4kadony.hu Adony-Besnyő-Beloiannisz-Iváncsa-Kulcs-Perkáta-Pusztaszabolcs-Szabadegyháza 2010. December Kistérségi Közéleti Híradó VI. évfolyam 12. szám Áldott, békés

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. december. Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. december. Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XXIV. évfolyam, 2014. december Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás Megint itt a december, a semmivel össze nem téveszthető

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Hírmondó XXV. évfolyam 3. szám Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ 150 Ft 2013. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott,

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. Az első új buszok Pécelre indulnak Százötven új busszal gazdagodott Budapest és az agglomeráció. Az új autóbuszokat

Részletesebben

XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR

XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR Ára: 120 Ft Karácsony elõtti döntések 2015-re Kádár Béla 40 évvel ezelõtt vetette papírra Pusztaszabolcs

Részletesebben

MEZÔFAL. Az én falum. A nõnap alkalmából szeretettel köszöntjük Mezõfalva asszonyait és lányait! Tartalom. Böjtelõ hava, télutó, jégbontó hava február

MEZÔFAL. Az én falum. A nõnap alkalmából szeretettel köszöntjük Mezõfalva asszonyait és lányait! Tartalom. Böjtelõ hava, télutó, jégbontó hava február Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2010. február Tartalom Választási tudnivalók 2. oldal A gépjármûadóról 2. oldal Átmeneti otthon 3. oldal Kivágatjuk a

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

len mozdulatnak sem látta többé értelmét.

len mozdulatnak sem látta többé értelmét. apr4_layout 1 2012.04.06. 10:23 Page 1 A síron túl Kiment a kertjébe és nézegette a gyümölcsfáit. A tavasz némelyiket már virágbaborította, a többiekre pedig sokat sejtető rügyeket fakasztott. Érezte,

Részletesebben

Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15.

Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15. Hősök Napja Megemlékezés május 25-én (pénteken) 18 órakor az Emlékezés terén. (Cikkünk a 10. oldalon.) Várjuk

Részletesebben

MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA. Bokodi Sándor 1956-2012

MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA. Bokodi Sándor 1956-2012 MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.many.hu VI. évfolyam II. szám - 2012. nyár Bokodi Sándor 1956-2012 Lapzárta után érkezett a hír, hogy meghalt Bokodi Sándor, Mány díszpolgára, országosan

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2013. MÁRCIUS 23. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM ZÁNKAI HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Fotó: Molnár Katalin KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K é p e s t

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7.

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7. XX. évf. 2011. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége

Részletesebben

Hírek. Így ünnepelt a város október 23-án. Püspökladányi. Mindenszentek-halottak napja

Hírek. Így ünnepelt a város október 23-án. Püspökladányi. Mindenszentek-halottak napja Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 16. szám 2007. november 6. Ingyenes Így ünnepelt a város október 23-án Az 1956-os forradalom és szabadságharc 51., valamint a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Győri Imre A világ minden országába szállítunk 3. oldal. közéleti havilap

Győri Imre A világ minden országába szállítunk 3. oldal. közéleti havilap Bennünket képviselnek Kedvezményes uszodai belépők 2. oldal Győri Imre A világ minden országába szállítunk 3. oldal Közbiztonság Új rendőrlakások Bicskén 5. oldal Sakk Karkó Bálint képviseli megyénket

Részletesebben