Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Püspökladány Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. A hivatal megnevezése, címe: Polgármesteri Hivatal 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. I. 2. A hivatal Püspökladány város közigazgatási területén ellátja: - a jogszabályokban meghatározott államigazgatási feladatokat, - az önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítését, az önkormányzati döntések végrehajtását, a bizottságok működési feltételeinek biztosítását, a települési képviselők tájékoztatását, - az önkormányzat intézményei (költségvetési szervek) működtetésével kapcsolatos feladatokat. 3. A hivatal a jogszabályban meghatározott illetékességi területén a településekre is kiterjedően ellátja a jogszabályokban a városi gyámhivatal, az építéshatóság, az okmányiroda hatáskörébe utalt gyámhatósági, építéshatósági, a biztonsági okmányok kezelésével kapcsolatos feladatokat. 4. A polgármesteri hivatal jogi személy. Önálló költségvetési szervként a képviselő-testület által költségvetési rendeletben megállapított költségvetésből gazdálkodik a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. 5. A hivatalt a jegyző képviseli. A jegyző a hivatal képviseletével mást is megbízhat. 6. A hivatal jelzőszáma: költségvetési elszámolási számla.

2 2 II. 1. A hivatal a szükséges munkamegosztás érdekében az alábbi irodákra tagolódik: - szervezési, jogi, közigazgatási iroda, - városgazdálkodási iroda, - városfejlesztési iroda, - szociális gondoskodási iroda, - városi gyámhivatal, - okmányiroda, - kistérségi iroda. 2. Az irodák csoporttagozódása: a) Városgazdálkodási iroda - költségvetési csoport - adócsoport 3. Az egyes irodák, a városi gyámhivatal és az okmányiroda feladatkörei: a) Szervezési, jogi, közigazgatási iroda: - képviselő-testületi ülések elé kerülő előterjesztések elkészítése, elkészíttetése, - képviselő-testületi határozatok, rendeletek kihirdetése, végrehajtásuk szervezése, figyelemmel kísérése, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés és a két ülés közötti időszak jelentősebb eseményeiről tájékoztató összeállítása, - a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, - a települési képviselők közérdekű bejelentéseinek, interpellációinak intézése, megvalósulásuk figyelemmel kísérése, - országos és helyi választásokkal kapcsolatos előkészítő-, szervezőmunka végzése, - helyi népszavazás, népi kezdeményezés, közmeghallgatás, városrészi tanácskozás, képviselői fogadóóra szervezésében közreműködés, - az önkormányzat üléstervének előkészítése,

3 3 - az önkormányzat elé kerülő rendelet-tervezetek, határozati javaslatok törvényességi felülvizsgálata, - személyzeti, munkaügyi feladatok végzése, - testvérvárosi kapcsolatok szervezése, - közreműködés a térségben lévő települések önkormányzatainak együttműködésében, - a polgármesteri hivatal egészére vonatkozó iktatási, irattározási feladatok végzése, - a polgármester, illetve a jegyző honvédelmi, polgári védelmi, a tűzoltóság irányításával, hatósági tevékenységével kapcsolatos feladatok előkészítése, nyilvántartások vezetése, - a frakcióülések feltételeinek biztosítása, - vakok személyi járadékának megállapítása, megszüntetése, - hadigondozottak ügyeinek intézése, - sorkatonai családi segély megállapítása, - családfenntartói igazolások kiadása, - mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek elbírálása (közlekedési, gépjármű-átalakítási és szerzési támogatás), - a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatásköréből az apai elismerő nyilatkozat felvétele, nyilvántartás vezetése. Intézményfelügyeleti feladatok: - az oktatási, kulturális és sportbizottság munkájának segítése az önkormányzat elé kerülő tevékenységi körüket érintő előterjesztések előzetes véleményeztetése, - törvényességi felügyeleti és hatósági feladatok ellátása az önkormányzat nevelési, oktatási, közművelődési és egészségügyi intézményei vonatkozásában, - az önkormányzat megbízásából intézmények létrehozására, megszüntetésére, feladataik módosítására irányuló előkészítő tevékenység végzése, - a balatongyöröki ifjúsági tábor működtetésének felügyelete, - közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenység felügyelete, - intézményvezetői állások megpályáztatása, minősítésük előkészítése, - kitüntetési javaslatok kezdeményezése és felterjesztése.

4 4 Közigazgatási feladatok: - szabálysértési, birtokvitás ügyek intézése, állampolgársági, névváltozási, útlevél ügyek intézése, - személyiadat- és lakcímnyilvántartás, - hagyatéki ügyintézés. b) Városgazdálkodási iroda: - költségvetési, tervezési, gazdálkodási, számviteli, vagyonnyilvántartási, vagyonkezelési, pénzügyi ellenőrzési feladatok ellátása, - a pénzügyi bizottság munkájának segítése, az önkormányzat elé kerülő előterjesztések előzetes bizottsági véleményeztetése, - a képviselő-testület elé kerülő pénzügyi előterjesztések (az éves költségvetésről, a hitelfelvételi kérelmekről, a zárszámadásról, a pénzmaradvány elszámolásáról, az intézményi gazdálkodásról, az előirányzatok átcsoportosításáról) elkészítése, - szabad pénzeszközök a lehető legkedvezőbb feltételekkel történő pénzintézeti elhelyezése, - az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmények segítése, pénzügyi felügyelete, - éves ellenőrzési terv szerint pénzügyi ellenőrzések végzése, a képviselő-testület tájékoztatása ezek tapasztalatairól, - a költségvetéshez kapcsolódó szabályzatok elkészítése, - rendelet-tervezetek elkészítése a költségvetésről, az éves gazdálkodásról, valamint az adóztatásról, - a városgazdálkodással, a létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása, - könyvviteli feladatok végzése, ÁFA és SZJA nyilvántartások vezetése, információk szolgáltatása, - beruházások, felújítások, karbantartások pénzügyi lebonyolítása, - gondoskodás az intézmények pénzellátásáról, - szociális és egyéb segélyek, lakásfenntartással kapcsolatos támogatások kiutalása, - állóeszköz-, fogyóeszköz- és anyagnyilvántartás vezetése, - lakossági adókivetések és beszedések, - köztartozások (megkeresés alapján) behajtása, - adó- és értékbizonyítványok kiadása.

5 5 c) Városfejlesztési iroda: - a városfejlesztési bizottság, valamint a mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottság munkájának segítése, tevékenységi körükbe tartozó előterjesztések véleményeztetése, - az önkormányzati tulajdon hasznosítására irányuló döntések előkészítése, végrehajtásuk szervezése, - önkormányzati részvételű vállalkozások szervezése, működtetése, - idegenforgalom fejlesztése, - településfejlesztéssel, településrendezéssel kapcsolatos feladatok döntésre történő előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése, - telkek kialakítása, értékesítése, hasznosítása, - önkormányzati tulajdonban lévő lakásokkal való gazdálkodás felügyelete, - a Vagyonkezelő Kft által végzett kommunális közszolgáltatások felügyelete, - kommunális beruházások szervezése, - mezőgazdasági, élelmezésügyi és környezetvédelmi hatáskörök ellátása, - üzletek működésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, - a városháza épületének működtetésével kapcsolatos fenntartási, műszaki feladatok ellátása, - mezőgazdasági őrszolgálat megszervezése, működtetése, - közterületfelügyelet (a közterületek rendjének, tisztaságának ellenőrzése, jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben, határozatokban foglalt előírások végrehajtása, végrehajtatása). - építési, bontási, használatbavételi (fennmaradási) engedélyezési eljárások, - építésrendészet, építésfelügyelet, - telekkialakítás, területfelhasználás engedélyezése, - műemlékvédelem, - közlekedéshatósági hatáskörök (útépítés engedélyezése, utak műszaki átadás-átvétele, forgalomtechnikai üzembehelyezése, utak használatba vétele).

6 6 d) Szociális gondoskodási iroda: - az egészségügyi, szociális bizottság munkájának segítése, az önkormányzat elé kerülő szakmai előterjesztések véleményeztetése, - a Területi Gondozási Központ és a Sárréti Szociális Szolgáltató Központ szakmai felügyelete, - önkormányzati lakásigénylések nyilvántartásba vétele, évenkénti felülvizsgálata, - az első lakáshoz jutás (lakásépítéssel, -vásárlással kapcsolatos) önkormányzati támogatásának előkészítése, - munkanélküliek jövedelempótló támogatásának megállapítása, felülvizsgálata, - időskorúak járadékának megállapítása, felülvizsgálata, - rendkívüli gyermekvédelmi támogatások, kiegészítő családi pótlék megállapítása, felülvizsgálata, - lakásfenntartási támogatások (általános és fűtési) megállapításának előkészítése, - ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata, - közgyógyellátási igazolványok kiadása, - átmeneti szociális segély megállapítása, temetési segély megállapítása, köztemetés, - egészségügyi gyermekotthoni beutalás, - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, - rehabilitációs ügyek, - a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatáskörébe utalt gyámhatósági feladatok az apai elismerő nyilatkozat kivételével. e) Városi Gyámhivatal: - a szülői felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek, - kapcsolattartási ügyek, - a kiskorúak házasságkötésének engedélyezésével kapcsolatos ügyek, - az örökbefogadási és örökbefogadás felbontási ügyek, - a gyermek családi jogállásával kapcsolatos ügyek, - a gyermektartásdíj megelőlegezése, - otthonteremtési támogatás, - családba fogadással kapcsolatos ügyek, - ideiglenes, átmeneti, tartós nevelésbe vétel,

7 7 - utógondozás elrendelése, - a gyám és gondnok kirendelésével kapcsolatos ügyek, működésük felügyelete, irányítása, - a törvényes képviselő vagyonkezelésével kapcsolatos ügyek, - öröklési ügyek, - a gyám és a gondnok számadása, - pert indíthat, kezdeményezhet - a gyermek elhelyezése, illetve kiadása, - a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, - a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, - a gyermek örökbefogadásának felbontása, - a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés és annak megszüntetése, - a számadási kötelezettség, ill. a számadás helyességének megállapítása iránt, - feljelentést tesz - a gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása, - a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt. f) Okmányiroda: Ellátja Püspökladány és a körzetéhez tartozó települések vonatkozásában a: - személyazonosító igazolvánnyal, - személyi azonosítóval, - lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, - a határátlépési engedéllyel, - az egyéni vállalkozói igazolvánnyal, és - a közlekedésigazgatási (ezen belül: vezetői engedélyekkel, gépjárműátírással, forgalmi engedély cseréjével, rendszámmal, útvonalengedéllyel, kitiltott jármű ismételt forgalomba helyezésével) kapcsolatos okmányok kitöltését, a polgár részére történő átadását, kézbesítését, szükség esetén érvénytelenítésüket, valamint a jogszabállyal hatáskörébe utalt feladatokat. - a vállalkozói igazolványok kiadásával, visszavonásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, - közlekedésigazgatással kapcsolatos feladatokat.

8 8 g) Kistérségi iroda: - ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információ-gyűjtés, ügykezelés), - nyilvántartja a Társulásnak az OTP Bank Püspökladányi Fiókjánál vezetett elkülönített számlájának pénzforgalmát, - megszervezi a Társulás üléseit, - vezeti a Társulás üléseinek jegyzőkönyveit és megküldi a Közigazgatási Hivatalnak, - a Társulás feladatkörébe tartozó ügyekben a Társulás tagjai felé szolgáltató-tanácsadó tevékenységet végez, - javaslatot, koncepciót készít, vagy készíttet a térséget érintő fejlesztési programok megvalósításához, - a Társulás döntésének megfelelően elkészíti, elkészítteti, véleményezi a Társulás fejlesztési programjait, - figyeli a pályázati lehetőségeket, - közreműködik, szakmai segítséget nyújt a településeknek saját pályázati dokumentációik elkészítéséhez, - intézi a Társulás nyertes pályázatai adminisztrációs ügyeit, - részt vesz a térségi programok megvalósítási folyamataiban, tervezői, hatósági bejárásokat hív össze, vezeti a jegyzőkönyveket, információt szerez és szolgáltat a résztvevők számára, kapcsolatot tart a Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetével, a Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, a kistérségben működő közigazgatási szervekkel, intézményekkel, a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források érdekében, - intézi a kollaudált számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását, - elkészíti a Társulás féléves és éves beszámolóját, időközi költségvetési - és mérlegjelentését, - ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal. 4. A bizottságok működtetésével kapcsolatos alábbi feladatokat elsősorban az ágazatilag illetékes irodavezetők végzik: - kapcsolattartás és egyeztetés a bizottságok elnökeivel, - a bizottsági ülések előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése,

9 9 - a bizottsági döntések végrehajtása, illetve a végrehajtás szervezése. 5. A hivatali felügyelet tartalma: - az intézmények, az önkormányzat által létrehozott, fenntartott gazdasági társaságok, alapítványok, munkájának tulajdonosi, alapítói figyelemmel kísérése, - a képviselőtestület döntései végrehajtásának szervezése, segítése, - a képviselőtestület, illetve a polgármester hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásában közreműködés (kezdeményezés, előkészítés, javaslattétel, végrehajtás). A hivatali felügyeleti jogkör csak jogszabályi, képviselő-testületi, bizottsági felhatalmazás esetén terjed ki az irányítás, utasítás, ellenőrzés, számonkérés jogára, mely nem sértheti a jogszabályban biztosított jogosítványok önálló gyakorlását. III. A hivatal irányítása, a vezetők, a dolgozók jogállása, feladatai 1. A polgármester: - a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt, - a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait, az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában, - dönt a hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja, - gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző és az önkormányzat által kinevezett intézményvezetők tekintetében, - szükség szerint hivatali munkaértekezletet, havonta a jegyző és az irodavezetők részére munkamegbeszélést tart. Rendszeresen beszámoltatja a jegyzőt és az irodavezetőket hivatali munkájukról, - felelős a gazdálkodás rendjéért, biztonságáért, szabályszerűségéért, a költségvetés végrehajtásáért,

10 10 - a jegyző esetében évente megállapítja a teljesítménykövetelményeket, értékeli teljesítményüket, az értékelésről tájékoztatja a képviselő-testületet. 2. Az alpolgármester helyettesíti a polgármestert és ellátja az általa meghatározott feladatokat. 3. A jegyző: - vezeti a képviselő-testület hivatalát, felelős a polgárok ügyeinek kulturált intézéséért, - gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, - irányítja, szervezi és koordinálja a szervezeti és működési szabályzat, az önkormányzati rendeletek, tervek, koncepciók, programok, hivatali szervezeti és működési szabályzat és egyéb szabályzatok, képviselőtestületi és bizottsági előterjesztések előkészítését, - meghatározza a jogszabályok és az önkormányzati döntések végrehajtásának tennivalóit, a célok eléréséhez szükséges konkrét feladatokat a szervezeti egységek részére. Irányítja, szervezi, koordinálja, ellenőrzi a feladatok végrehajtását, - dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben, - döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, - dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át, - gyakorolja a munkáltatói jogokat polgármesterrel egyetértésben a polgármesteri hivatal köztisztviselői, ügykezelői tekintetében, - elkészíti a dolgozók minősítését, - biztosítja a munkavégzés személyi, dologi és technikai feltételeit, - gondoskodik a dolgozók rendszeres képzéséről, továbbképzéséről, - feladatai ellátása érdekében rendszeresen munkamegbeszéléseket tart, - saját feladatai ellátásáról, illetve a hivatal munkájáról beszámol a képviselő-testületnek, bizottságoknak, valamint a polgármesternek, - szervezi, összehangolja a hivatal önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) munkáját segítő és felügyelő tevékenységet, - évente írásban értékeli a köztisztviselő munkateljesítményét.

11 11 4. Az aljegyző ellátja a jegyző helyettesítését és az általa meghatározott feladatokat. 5. Az irodavezetők, gyámhivatal vezető: - vezetik az irodát, illetve csoportok működése esetén közvetlenül irányítják, felügyelik és ellenőrzik a csoportvezetők, ügyintézők tevékenységét, - gyakorolják a jegyző által átruházott hatásköröket, - döntenek hatáskörök csoportvezetők, ügyintézők részére történő átruházásáról, - biztosítják az iroda összehangolt működését, elvégzik az irodán belüli, valamint irodák közötti szükséges koordinációt (indokolt esetben a jegyző segítségét kérve), - képviselik az irodát, tájékoztatást adnak az iroda munkájáról, - tanácskozási joggal vesznek részt a képviselőtestület és a bizottságok ülésein, a különböző értekezleteken, gondoskodnak az elhangzottak végrehajtásáról, - megszervezik az iroda munkáját, a csoportvezetők, ügyintézők helyettesítését, - közreműködnek a dolgozó minősítésében, - javaslatot tesznek és egyetértési jogot gyakorolnak a csoportvezetők és más irodai dolgozók kinevezésében, a munkáltatói jogok gyakorlásában. 6. A csoportvezetők: - gyakorolják az irodavezetők által rájuk ruházott feladat- és hatásköröket, - felelősek a csoport munkájáért, az ügyintézés rendjéért, a csoporton belüli munkaszervezésért, - közreműködnek a dolgozók minősítésében, - szükség szerint részt vesznek a testületi, bizottsági üléseken, vezetői megbeszéléseken, gondoskodnak a meghatározott feladatok végrehajtásáról. 7. Az ügyintézők a munkaköri leírásban foglalt, illetve az irodavezető (csoportvezető) megbízása alapján feladat- és hatáskörüket szakmailag önállóan gyakorolják az ehhez igazodó jogkörrel és felelősségi mértékkel.

12 12 8. Az ügyviteli (ügykezelő) és fizikai dolgozók munkaköri leírás, illetve az irodavezető (csoportvezető) utasítása szerint végzik feladataikat. 9. A munkaköri leírások elkészítéséért és naprakész állapotban tartásáért: - aljegyző, irodavezetők, gyámhivatal vezetője esetében a jegyző, - csoportvezetők, ügyintézők, ügykezelők és fizikai dolgozók esetében az irodavezető, a gyámhivatal vezetője felelős. 1. A helyettesítés rendje: IV. A hivatal működése - a jegyzőt az aljegyző, az irodavezetőket, a gyámhivatal vezetőt és a csoportvezetőket a munkaköri leírásban ezzel megbízott csoportvezető (ügyintéző) helyettesíti, - az ügyintézők a munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást, - a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók helyettesítését a jegyző hangolja össze, - külső helyettesítő csak tartós (1 hónapot meghaladó) távollét esetén és csak akkor alkalmazható, ha a feladat elvégzése belső helyettesítéssel nem oldható meg. 2. Munkaviszony megszűnése, munkakör, illetve munkabeosztás változásakor a jegyző esetében a polgármester, az aljegyző, az irodavezetők, és a gyámhivatal vezetője esetében a jegyző, a csoportvezetők és az ügyintézők esetében az irodavezető köteles gondoskodni a munkakör jegyzőkönyvi átadás-átvételéről. 3. Ügyiratkezelés: - a hivatal ügyiratkezelése központosított. Az ügyiratok iktatására, kezelésére külön szabályzat készült, - a titkos iratok kezelését az ezzel megbízott dolgozó végzi az erre vonatkozó szabályok szerint, - a hivatalhoz érkező posta bontása:

13 4. Kiadmányozás: 13 - a polgármesternek, képviselőtestületnek címzett küldeményeket a polgármester, - a jegyzőnek címzett, valamint a nem egyértelműen belső szervezeti egységre tartozó küldeményeket - kivéve a névreszólóakat - jegyző bontja. a) A polgármester kiadmányozza: - a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben született döntéseket, - előterjesztésében önkormányzati testület vagy más szerv elékerülő anyagokat, - nem önkormányzati szervekhez az önkormányzat nevében küldendő állásfoglalásokat, felterjesztéseket, - az önkormányzat által kötött megállapodásokat, szerződéseket, testvérvárosi levelezéseket, - képviselőtestületi hatáskörbe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos iratokat. b) Az alpolgármester kiadmányozza mindazokat az ügyeket, melyekkel a polgármester megbízza. c) A jegyző kiadmányozza: - a hivatal egészét vagy több irodát érintő összefüggő résztevékenységet lefedő témakörben készült anyagokat címzettől függetlenül, - a hatáskörébe tartozó ügydöntő és másra át nem ruházott ügyekben született döntéseket, - az államigazgatási hatósági jogkörbe tartozó ügyekben benyújtott fellebbezések felterjesztését, illetve a jogorvoslati kérelem alapján született döntéseket (határozat kijavítása, kiegészítése, módosítása, visszavonása), - államigazgatási, valamint önkormányzati hatósági jogszabálymódosítás kezdeményezését, - a polgármesterre vonatkozó képviselőtestületi döntéseket. d) Az aljegyző kiadmányozza mindazokat az ügyeket, melyekkel a jegyző megbízza.

14 14 e) Az irodavezetők és csoportvezetők jogosultak kiadmányozni: - a tisztségviselők részére készített jelentéseket, tájékoztatókat, feljegyzéseket, - lakossági kérelmekre, megkeresésekre, levelekre adott válaszokat, kivéve azokat, amelyekre tartalmuk alapján határozati formában kell választ adni, - a külső és társszervezetekhez küldendő megkereséseket és a szerveknek adott válaszokat. f) A gyámhivatal vezetője kiadmányozza a városi gyámhivatal hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben született döntéseket. Az egyéb iratok kiadmányozását az ügyintézőkre átruházhatja. g) A biztonsági okmányokat csak az ezzel a feladattal megbízott és képzésben részesült személyek adhatják ki. 5. Bélyegzőhasználat: A hivatal hivatalos körbélyegzőit csak a kiadmányozási joggal felruházottak használhatják, akik felelősek azok rendeltetésszerű használatáért és megőrzéséért. A bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni, a biztonsági okmányok kiadásával kapcsolatos bélyegzőket csak az okmányiroda dolgozói használhatják. 6. Munkarend, ügyfélfogadási rend: a) Az ügyfélfogadási idő az okmányiroda és a népességnyilvántartás kivételével hétfőn, kedden, szerdán 8.00 órától óráig tart. Az okmányiroda és a népességnyilvántartással kapcsolatos ügyfélfogadási idő: hétfőn 8.00 órától óráig, kedden, szerdán és pénteken 8.00 órától óráig tart. Az ügyfélfogadási időn kívüli munkaidőben is fogadni kell az anyakönyvi ügyekben, és a más településekről, valamint halaszthatatlan ügyben érkezett ügyfeleket. b) A polgármester minden héten szerdán óráig fogadóórát tart.

15 15 Az alpolgármester minden héten hétfőn óráig fogadóórát tart. A jegyző minden héten kedden óráig fogadóórát tart. c) A munkaidő hétfőtől - csütörtökig 7.30-tól óráig, pénteken pedig 7.30-tól óra 06 percig tart. A munkaközi szünet 24 perc, melyet péntek kivételével munkaidőn belül kell kiadni. d) A munkakezdési - és befejezési időpontot a dolgozók kötelesek jelenléti ívbe naponta bejegyezni. e) Betegség miatt munkahelyéről távolmaradó dolgozó a lehető legrövidebb időn belül köteles bejelenteni betegségét a munkahelyi vezetőjének. A betegség tényét a jelenléti ívbe be kell jegyezni. A táppénzen lévő dolgozókról az irodavezetők, a gyámhivatal vezetője haladéktalanul jelentést adnak a városgazdálkodási irodának. f) Munkaidő alatt a hivatali munkahelyet csak az irodavezető, gyámhivatal vezető (csoportvezető) engedélyével lehet elhagyni. Ügyfélfogadási időben eltávozás csak rendkívül indokolt esetben engedélyezhető. 7. Munkaköri megnevezés, igazolvány: - a hivatal köztisztviselőit tevékenységük jellegére és az ellátandó feladatra utaló (a köztisztviselői besorolást nem érintő) munkaköri megnevezéssel kell megjelölni, - a hivatal köztisztviselőit e minőséget tanúsító igazolvánnyal kell ellátni, mely a személyi igazolvánnyal együtt érvényes. V. Záró rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat mellékleteként kell kezelni: - a hivatal feladat- és hatásköri jegyzékét, - az önkormányzati költségvetési szervek (intézmények), társaságok jegyzékét és alapító dokumentumait, - az ügyiratkezelési szabályzatot, - a közterületfelügyelet és a mezőőri szolgálat szabályzatát,

16 16 - adatkezelési, adatvédelmi szabályzatot, - adminisztratív védelmi szabályzatot, - a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök jegyzékét, - a Közszolgálati Szabályzatot, - a képzettségi pótlékra jogosító munkakörök jegyzékét, - az Ellenőrzési nyomvonalat, - a Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, - a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését, - a pénzügyi, gazdasági tevékenységet ellátó dolgozók feladatkörének és munkakörének meghatározását, - a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát. 2. A szervezeti és működési szabályzat november 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 24/1995. (III. 28.) sz. önkormányzati testületi határozattal jóváhagyott ügyrend. A szervezeti és működési szabályzat a 115/1997. (XI. 25.) sz., a 90/1999. (VIII. 26.) sz., a 142/1999. (XII. 30.) sz., a 10/2001. (I. 25.) sz., a 107/2001. (IX. 13.) sz., a 84/2005. (VI. 30.) sz., az 53/2007. (V. 29.) sz., a 48/2009. (IV. 30.) sz. és a 82/2009. (VI. 25.) sz. önkormányzati testületi határozatok alapján készült. A r n ó t h Sándor polgármester K e s e r ű László jegyző

A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának átalakításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának átalakításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának átalakításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZMSZ-ek módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S SZMSZ-ek módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Karacs Zoltán E L Ő T E R J E S Z T É S SZMSZ-ek módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

A POLGÁRMESTERI HIVATAL részletes szervezeti és működési szabályzatát tartalmazó ÜGYRENDJE. I. Általános rész

A POLGÁRMESTERI HIVATAL részletes szervezeti és működési szabályzatát tartalmazó ÜGYRENDJE. I. Általános rész A POLGÁRMESTERI HIVATAL részletes szervezeti és működési szabályzatát tartalmazó ÜGYRENDJE Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 38. -a alapján létrehozta

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZMSZ-ek módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S SZMSZ-ek módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Karacs Zoltán E L Ő T E R J E S Z T É S SZMSZ-ek módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalról E rendelet kihirdetve: Várpalota, 1999. október 29. Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Gyámhivatal Átmeneti, tartós

Gyámhivatal Átmeneti, tartós Gyámhivatal Átmeneti, tartós 47 45 nevelésbe vétel Családbafogadás 9 3 Családi jogállás 26 1 rendezése Gondnokság 41 34 Gyámság 3 3 Gyermektartásdíj 7 5 megelılegezése Házasságkötés engedélyezése Ideiglenes

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

1.. Ez a rendelet szeptember 05-én lép hatályba. Egyek, szeptember 2. Dr. Miluczky Attila polgármester. Bóta Barbara aljegyző

1.. Ez a rendelet szeptember 05-én lép hatályba. Egyek, szeptember 2. Dr. Miluczky Attila polgármester. Bóta Barbara aljegyző Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (IX.02.) Önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014.(XI.27.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz és a csatornamű használatáért fizetendő díjakról.

Részletesebben

52/1992. (XII. 29.) számú. a Polgármesteri Hivatalról

52/1992. (XII. 29.) számú. a Polgármesteri Hivatalról Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testületének 52/1992. (XII. 29.) számú r e n d e l e t e a Polgármesteri Hivatalról A rendelet kihirdetve: 1992. XII. 29. Várpalota Város önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35 (2) bekezdés c) pontja, az államháztartás

Részletesebben

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: - Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2010. (VIII. 03) számú határozatával,

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2013.01.23-i ülésére (5. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2013.01.23-i

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEK: H-5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. /Városháza épülete/ Telefon: +36 (66) 515-515 FAX: +36 (66) 515-503 E-mail: info@mezobereny.hu Általános ügyfélfogadási rend: Hétfő:

Részletesebben

A SÁRÁNDI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRÁNDI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SÁRÁNDI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Sáránd, 2013. május 31. A Sárándi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata. /egységes szerkezetben/

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata. /egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata /egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal / továbbiakban:

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3. számú függelék a 3/2011. (IV. 4.) számú önkormányzati rendelethez KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Hivatal

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Báta Község Önkormányzata és Sárpilis Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI 1 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2016. ÉVI MUNKATERVE Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2016. évi Munkatervét

Részletesebben

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00 Titkársági osztály A titkársági osztály munkatársai az I. emeleten végzik munkájukat. Paks, Dózsa György u. 55-61; Központ: 75/500-500; jegyzői titkárság: 75/500-533 E-mail: jegyzo@paks.hu Polgármesteri

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 1/A. számú függelék MUNKAKÖRI LEÍRÁS 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 3.) A munkavégzés helye: 3.1.) Szervezet neve: Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 40/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/ Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu 2. napirendi pont Ügyszám: 22-105/2013. Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző Előkészítette: Lovasi

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

Előterjesztés. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadására

Előterjesztés. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadására Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Előterjesztés Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadására Tisztelt Bizottság! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések

A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések 3. függelék a 9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelethez A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata. Általános rendelkezések

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata. Általános rendelkezések A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata I. Általános rendelkezések 1. A hivatal megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 2. A Megyei

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Ügyrendje

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Ügyrendje A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (1) és (3) bekezdése alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala ügyrendjét, működési rendjét

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a XII-230/5546/2013. sz. határozathoz Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2014. január 1. napjától Záradék: Miskolc Megyei Jogú

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Arnót község önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjére vonatkozó módosított 15/2001.(10.31) sz. rendelete összevont szerkezetben 1

Arnót község önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjére vonatkozó módosított 15/2001.(10.31) sz. rendelete összevont szerkezetben 1 Arnót község önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjére vonatkozó módosított 15/2001.(10.31) sz. rendelete összevont szerkezetben 1 Arnót Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

24/2013. (IV. 30.) Kgy. határozat

24/2013. (IV. 30.) Kgy. határozat 23/2013. (IV. 30.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a lejárt határidejű

Részletesebben

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról amely létrejött egyrészről - Bárna Község Önkormányzat 3126 Bárna, Petőfi út 23., képviseli Tóth Károlyné polgármester, - Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2001. (XII.15.) sz. Kt. rendelete a 11/2003. (XII.11.) számú Kt. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló

Részletesebben

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

1.. A Rendelet 2. sz. mellékletét hatályon kívül helyezi és helyébe e rendelet 1. számú mellékletét helyezi. 2..

1.. A Rendelet 2. sz. mellékletét hatályon kívül helyezi és helyébe e rendelet 1. számú mellékletét helyezi. 2.. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2012. (IX.27.) sz. rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2011.(III.31.) sz. rendeletének módosításáról

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE

1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. Jegyző: Aljegyző:

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei: 1. számú melléklet BIZOTTSÁGI, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETI FELADATOK, BIZOTTSÁGOKRA, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETRE ÉS POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Csemő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Csemő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Csemő Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 1.. /6/. bek., valamint

Részletesebben

ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető. HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1.

ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető. HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1. 1/11 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1. I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezető

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal. szervezeti és működési szabályzata

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal. szervezeti és működési szabályzata A Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 10. (5) bekezdése

Részletesebben

Szükséges tehát a jelenlegi SZMSZ hatásköri átruházásáról szóló rendelkezéseit az új jogszabályi keretekhez igazítani.

Szükséges tehát a jelenlegi SZMSZ hatásköri átruházásáról szóló rendelkezéseit az új jogszabályi keretekhez igazítani. 2. napirendi pont Tárgy: A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2003 (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Ikt. szám: 167-94/2013. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről (a 3/2003.(III.1.) számú rendeleti módosítással egységes

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám:279/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Az R. 2. (3) bekezdés a) pontjában az Ócsa Város Önkormányzatának Hivatala szövegrész helyébe az Ócsai Polgármesteri Hivatal szöveg lép.

Az R. 2. (3) bekezdés a) pontjában az Ócsa Város Önkormányzatának Hivatala szövegrész helyébe az Ócsai Polgármesteri Hivatal szöveg lép. Ócsa Város Önkormányzat 20/2013./X.31./ önkormányzati rendelete Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról, Ügyrendjéről szóló 9/2010./VI.11./ önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben