Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Püspökladány Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. A hivatal megnevezése, címe: Polgármesteri Hivatal 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. I. 2. A hivatal Püspökladány város közigazgatási területén ellátja: - a jogszabályokban meghatározott államigazgatási feladatokat, - az önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítését, az önkormányzati döntések végrehajtását, a bizottságok működési feltételeinek biztosítását, a települési képviselők tájékoztatását, - az önkormányzat intézményei (költségvetési szervek) működtetésével kapcsolatos feladatokat. 3. A hivatal a jogszabályban meghatározott illetékességi területén a településekre is kiterjedően ellátja a jogszabályokban a városi gyámhivatal, az építéshatóság, az okmányiroda hatáskörébe utalt gyámhatósági, építéshatósági, a biztonsági okmányok kezelésével kapcsolatos feladatokat. 4. A polgármesteri hivatal jogi személy. Önálló költségvetési szervként a képviselő-testület által költségvetési rendeletben megállapított költségvetésből gazdálkodik a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. 5. A hivatalt a jegyző képviseli. A jegyző a hivatal képviseletével mást is megbízhat. 6. A hivatal jelzőszáma: költségvetési elszámolási számla.

2 2 II. 1. A hivatal a szükséges munkamegosztás érdekében az alábbi irodákra tagolódik: - szervezési, jogi, közigazgatási iroda, - városgazdálkodási iroda, - városfejlesztési iroda, - szociális gondoskodási iroda, - városi gyámhivatal, - okmányiroda, - kistérségi iroda. 2. Az irodák csoporttagozódása: a) Városgazdálkodási iroda - költségvetési csoport - adócsoport 3. Az egyes irodák, a városi gyámhivatal és az okmányiroda feladatkörei: a) Szervezési, jogi, közigazgatási iroda: - képviselő-testületi ülések elé kerülő előterjesztések elkészítése, elkészíttetése, - képviselő-testületi határozatok, rendeletek kihirdetése, végrehajtásuk szervezése, figyelemmel kísérése, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés és a két ülés közötti időszak jelentősebb eseményeiről tájékoztató összeállítása, - a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, - a települési képviselők közérdekű bejelentéseinek, interpellációinak intézése, megvalósulásuk figyelemmel kísérése, - országos és helyi választásokkal kapcsolatos előkészítő-, szervezőmunka végzése, - helyi népszavazás, népi kezdeményezés, közmeghallgatás, városrészi tanácskozás, képviselői fogadóóra szervezésében közreműködés, - az önkormányzat üléstervének előkészítése,

3 3 - az önkormányzat elé kerülő rendelet-tervezetek, határozati javaslatok törvényességi felülvizsgálata, - személyzeti, munkaügyi feladatok végzése, - testvérvárosi kapcsolatok szervezése, - közreműködés a térségben lévő települések önkormányzatainak együttműködésében, - a polgármesteri hivatal egészére vonatkozó iktatási, irattározási feladatok végzése, - a polgármester, illetve a jegyző honvédelmi, polgári védelmi, a tűzoltóság irányításával, hatósági tevékenységével kapcsolatos feladatok előkészítése, nyilvántartások vezetése, - a frakcióülések feltételeinek biztosítása, - vakok személyi járadékának megállapítása, megszüntetése, - hadigondozottak ügyeinek intézése, - sorkatonai családi segély megállapítása, - családfenntartói igazolások kiadása, - mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek elbírálása (közlekedési, gépjármű-átalakítási és szerzési támogatás), - a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatásköréből az apai elismerő nyilatkozat felvétele, nyilvántartás vezetése. Intézményfelügyeleti feladatok: - az oktatási, kulturális és sportbizottság munkájának segítése az önkormányzat elé kerülő tevékenységi körüket érintő előterjesztések előzetes véleményeztetése, - törvényességi felügyeleti és hatósági feladatok ellátása az önkormányzat nevelési, oktatási, közművelődési és egészségügyi intézményei vonatkozásában, - az önkormányzat megbízásából intézmények létrehozására, megszüntetésére, feladataik módosítására irányuló előkészítő tevékenység végzése, - a balatongyöröki ifjúsági tábor működtetésének felügyelete, - közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenység felügyelete, - intézményvezetői állások megpályáztatása, minősítésük előkészítése, - kitüntetési javaslatok kezdeményezése és felterjesztése.

4 4 Közigazgatási feladatok: - szabálysértési, birtokvitás ügyek intézése, állampolgársági, névváltozási, útlevél ügyek intézése, - személyiadat- és lakcímnyilvántartás, - hagyatéki ügyintézés. b) Városgazdálkodási iroda: - költségvetési, tervezési, gazdálkodási, számviteli, vagyonnyilvántartási, vagyonkezelési, pénzügyi ellenőrzési feladatok ellátása, - a pénzügyi bizottság munkájának segítése, az önkormányzat elé kerülő előterjesztések előzetes bizottsági véleményeztetése, - a képviselő-testület elé kerülő pénzügyi előterjesztések (az éves költségvetésről, a hitelfelvételi kérelmekről, a zárszámadásról, a pénzmaradvány elszámolásáról, az intézményi gazdálkodásról, az előirányzatok átcsoportosításáról) elkészítése, - szabad pénzeszközök a lehető legkedvezőbb feltételekkel történő pénzintézeti elhelyezése, - az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmények segítése, pénzügyi felügyelete, - éves ellenőrzési terv szerint pénzügyi ellenőrzések végzése, a képviselő-testület tájékoztatása ezek tapasztalatairól, - a költségvetéshez kapcsolódó szabályzatok elkészítése, - rendelet-tervezetek elkészítése a költségvetésről, az éves gazdálkodásról, valamint az adóztatásról, - a városgazdálkodással, a létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása, - könyvviteli feladatok végzése, ÁFA és SZJA nyilvántartások vezetése, információk szolgáltatása, - beruházások, felújítások, karbantartások pénzügyi lebonyolítása, - gondoskodás az intézmények pénzellátásáról, - szociális és egyéb segélyek, lakásfenntartással kapcsolatos támogatások kiutalása, - állóeszköz-, fogyóeszköz- és anyagnyilvántartás vezetése, - lakossági adókivetések és beszedések, - köztartozások (megkeresés alapján) behajtása, - adó- és értékbizonyítványok kiadása.

5 5 c) Városfejlesztési iroda: - a városfejlesztési bizottság, valamint a mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottság munkájának segítése, tevékenységi körükbe tartozó előterjesztések véleményeztetése, - az önkormányzati tulajdon hasznosítására irányuló döntések előkészítése, végrehajtásuk szervezése, - önkormányzati részvételű vállalkozások szervezése, működtetése, - idegenforgalom fejlesztése, - településfejlesztéssel, településrendezéssel kapcsolatos feladatok döntésre történő előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése, - telkek kialakítása, értékesítése, hasznosítása, - önkormányzati tulajdonban lévő lakásokkal való gazdálkodás felügyelete, - a Vagyonkezelő Kft által végzett kommunális közszolgáltatások felügyelete, - kommunális beruházások szervezése, - mezőgazdasági, élelmezésügyi és környezetvédelmi hatáskörök ellátása, - üzletek működésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, - a városháza épületének működtetésével kapcsolatos fenntartási, műszaki feladatok ellátása, - mezőgazdasági őrszolgálat megszervezése, működtetése, - közterületfelügyelet (a közterületek rendjének, tisztaságának ellenőrzése, jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben, határozatokban foglalt előírások végrehajtása, végrehajtatása). - építési, bontási, használatbavételi (fennmaradási) engedélyezési eljárások, - építésrendészet, építésfelügyelet, - telekkialakítás, területfelhasználás engedélyezése, - műemlékvédelem, - közlekedéshatósági hatáskörök (útépítés engedélyezése, utak műszaki átadás-átvétele, forgalomtechnikai üzembehelyezése, utak használatba vétele).

6 6 d) Szociális gondoskodási iroda: - az egészségügyi, szociális bizottság munkájának segítése, az önkormányzat elé kerülő szakmai előterjesztések véleményeztetése, - a Területi Gondozási Központ és a Sárréti Szociális Szolgáltató Központ szakmai felügyelete, - önkormányzati lakásigénylések nyilvántartásba vétele, évenkénti felülvizsgálata, - az első lakáshoz jutás (lakásépítéssel, -vásárlással kapcsolatos) önkormányzati támogatásának előkészítése, - munkanélküliek jövedelempótló támogatásának megállapítása, felülvizsgálata, - időskorúak járadékának megállapítása, felülvizsgálata, - rendkívüli gyermekvédelmi támogatások, kiegészítő családi pótlék megállapítása, felülvizsgálata, - lakásfenntartási támogatások (általános és fűtési) megállapításának előkészítése, - ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata, - közgyógyellátási igazolványok kiadása, - átmeneti szociális segély megállapítása, temetési segély megállapítása, köztemetés, - egészségügyi gyermekotthoni beutalás, - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, - rehabilitációs ügyek, - a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatáskörébe utalt gyámhatósági feladatok az apai elismerő nyilatkozat kivételével. e) Városi Gyámhivatal: - a szülői felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek, - kapcsolattartási ügyek, - a kiskorúak házasságkötésének engedélyezésével kapcsolatos ügyek, - az örökbefogadási és örökbefogadás felbontási ügyek, - a gyermek családi jogállásával kapcsolatos ügyek, - a gyermektartásdíj megelőlegezése, - otthonteremtési támogatás, - családba fogadással kapcsolatos ügyek, - ideiglenes, átmeneti, tartós nevelésbe vétel,

7 7 - utógondozás elrendelése, - a gyám és gondnok kirendelésével kapcsolatos ügyek, működésük felügyelete, irányítása, - a törvényes képviselő vagyonkezelésével kapcsolatos ügyek, - öröklési ügyek, - a gyám és a gondnok számadása, - pert indíthat, kezdeményezhet - a gyermek elhelyezése, illetve kiadása, - a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, - a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, - a gyermek örökbefogadásának felbontása, - a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés és annak megszüntetése, - a számadási kötelezettség, ill. a számadás helyességének megállapítása iránt, - feljelentést tesz - a gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása, - a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt. f) Okmányiroda: Ellátja Püspökladány és a körzetéhez tartozó települések vonatkozásában a: - személyazonosító igazolvánnyal, - személyi azonosítóval, - lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, - a határátlépési engedéllyel, - az egyéni vállalkozói igazolvánnyal, és - a közlekedésigazgatási (ezen belül: vezetői engedélyekkel, gépjárműátírással, forgalmi engedély cseréjével, rendszámmal, útvonalengedéllyel, kitiltott jármű ismételt forgalomba helyezésével) kapcsolatos okmányok kitöltését, a polgár részére történő átadását, kézbesítését, szükség esetén érvénytelenítésüket, valamint a jogszabállyal hatáskörébe utalt feladatokat. - a vállalkozói igazolványok kiadásával, visszavonásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, - közlekedésigazgatással kapcsolatos feladatokat.

8 8 g) Kistérségi iroda: - ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információ-gyűjtés, ügykezelés), - nyilvántartja a Társulásnak az OTP Bank Püspökladányi Fiókjánál vezetett elkülönített számlájának pénzforgalmát, - megszervezi a Társulás üléseit, - vezeti a Társulás üléseinek jegyzőkönyveit és megküldi a Közigazgatási Hivatalnak, - a Társulás feladatkörébe tartozó ügyekben a Társulás tagjai felé szolgáltató-tanácsadó tevékenységet végez, - javaslatot, koncepciót készít, vagy készíttet a térséget érintő fejlesztési programok megvalósításához, - a Társulás döntésének megfelelően elkészíti, elkészítteti, véleményezi a Társulás fejlesztési programjait, - figyeli a pályázati lehetőségeket, - közreműködik, szakmai segítséget nyújt a településeknek saját pályázati dokumentációik elkészítéséhez, - intézi a Társulás nyertes pályázatai adminisztrációs ügyeit, - részt vesz a térségi programok megvalósítási folyamataiban, tervezői, hatósági bejárásokat hív össze, vezeti a jegyzőkönyveket, információt szerez és szolgáltat a résztvevők számára, kapcsolatot tart a Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetével, a Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, a kistérségben működő közigazgatási szervekkel, intézményekkel, a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források érdekében, - intézi a kollaudált számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását, - elkészíti a Társulás féléves és éves beszámolóját, időközi költségvetési - és mérlegjelentését, - ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal. 4. A bizottságok működtetésével kapcsolatos alábbi feladatokat elsősorban az ágazatilag illetékes irodavezetők végzik: - kapcsolattartás és egyeztetés a bizottságok elnökeivel, - a bizottsági ülések előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése,

9 9 - a bizottsági döntések végrehajtása, illetve a végrehajtás szervezése. 5. A hivatali felügyelet tartalma: - az intézmények, az önkormányzat által létrehozott, fenntartott gazdasági társaságok, alapítványok, munkájának tulajdonosi, alapítói figyelemmel kísérése, - a képviselőtestület döntései végrehajtásának szervezése, segítése, - a képviselőtestület, illetve a polgármester hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásában közreműködés (kezdeményezés, előkészítés, javaslattétel, végrehajtás). A hivatali felügyeleti jogkör csak jogszabályi, képviselő-testületi, bizottsági felhatalmazás esetén terjed ki az irányítás, utasítás, ellenőrzés, számonkérés jogára, mely nem sértheti a jogszabályban biztosított jogosítványok önálló gyakorlását. III. A hivatal irányítása, a vezetők, a dolgozók jogállása, feladatai 1. A polgármester: - a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt, - a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait, az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában, - dönt a hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja, - gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző és az önkormányzat által kinevezett intézményvezetők tekintetében, - szükség szerint hivatali munkaértekezletet, havonta a jegyző és az irodavezetők részére munkamegbeszélést tart. Rendszeresen beszámoltatja a jegyzőt és az irodavezetőket hivatali munkájukról, - felelős a gazdálkodás rendjéért, biztonságáért, szabályszerűségéért, a költségvetés végrehajtásáért,

10 10 - a jegyző esetében évente megállapítja a teljesítménykövetelményeket, értékeli teljesítményüket, az értékelésről tájékoztatja a képviselő-testületet. 2. Az alpolgármester helyettesíti a polgármestert és ellátja az általa meghatározott feladatokat. 3. A jegyző: - vezeti a képviselő-testület hivatalát, felelős a polgárok ügyeinek kulturált intézéséért, - gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, - irányítja, szervezi és koordinálja a szervezeti és működési szabályzat, az önkormányzati rendeletek, tervek, koncepciók, programok, hivatali szervezeti és működési szabályzat és egyéb szabályzatok, képviselőtestületi és bizottsági előterjesztések előkészítését, - meghatározza a jogszabályok és az önkormányzati döntések végrehajtásának tennivalóit, a célok eléréséhez szükséges konkrét feladatokat a szervezeti egységek részére. Irányítja, szervezi, koordinálja, ellenőrzi a feladatok végrehajtását, - dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben, - döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, - dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át, - gyakorolja a munkáltatói jogokat polgármesterrel egyetértésben a polgármesteri hivatal köztisztviselői, ügykezelői tekintetében, - elkészíti a dolgozók minősítését, - biztosítja a munkavégzés személyi, dologi és technikai feltételeit, - gondoskodik a dolgozók rendszeres képzéséről, továbbképzéséről, - feladatai ellátása érdekében rendszeresen munkamegbeszéléseket tart, - saját feladatai ellátásáról, illetve a hivatal munkájáról beszámol a képviselő-testületnek, bizottságoknak, valamint a polgármesternek, - szervezi, összehangolja a hivatal önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) munkáját segítő és felügyelő tevékenységet, - évente írásban értékeli a köztisztviselő munkateljesítményét.

11 11 4. Az aljegyző ellátja a jegyző helyettesítését és az általa meghatározott feladatokat. 5. Az irodavezetők, gyámhivatal vezető: - vezetik az irodát, illetve csoportok működése esetén közvetlenül irányítják, felügyelik és ellenőrzik a csoportvezetők, ügyintézők tevékenységét, - gyakorolják a jegyző által átruházott hatásköröket, - döntenek hatáskörök csoportvezetők, ügyintézők részére történő átruházásáról, - biztosítják az iroda összehangolt működését, elvégzik az irodán belüli, valamint irodák közötti szükséges koordinációt (indokolt esetben a jegyző segítségét kérve), - képviselik az irodát, tájékoztatást adnak az iroda munkájáról, - tanácskozási joggal vesznek részt a képviselőtestület és a bizottságok ülésein, a különböző értekezleteken, gondoskodnak az elhangzottak végrehajtásáról, - megszervezik az iroda munkáját, a csoportvezetők, ügyintézők helyettesítését, - közreműködnek a dolgozó minősítésében, - javaslatot tesznek és egyetértési jogot gyakorolnak a csoportvezetők és más irodai dolgozók kinevezésében, a munkáltatói jogok gyakorlásában. 6. A csoportvezetők: - gyakorolják az irodavezetők által rájuk ruházott feladat- és hatásköröket, - felelősek a csoport munkájáért, az ügyintézés rendjéért, a csoporton belüli munkaszervezésért, - közreműködnek a dolgozók minősítésében, - szükség szerint részt vesznek a testületi, bizottsági üléseken, vezetői megbeszéléseken, gondoskodnak a meghatározott feladatok végrehajtásáról. 7. Az ügyintézők a munkaköri leírásban foglalt, illetve az irodavezető (csoportvezető) megbízása alapján feladat- és hatáskörüket szakmailag önállóan gyakorolják az ehhez igazodó jogkörrel és felelősségi mértékkel.

12 12 8. Az ügyviteli (ügykezelő) és fizikai dolgozók munkaköri leírás, illetve az irodavezető (csoportvezető) utasítása szerint végzik feladataikat. 9. A munkaköri leírások elkészítéséért és naprakész állapotban tartásáért: - aljegyző, irodavezetők, gyámhivatal vezetője esetében a jegyző, - csoportvezetők, ügyintézők, ügykezelők és fizikai dolgozók esetében az irodavezető, a gyámhivatal vezetője felelős. 1. A helyettesítés rendje: IV. A hivatal működése - a jegyzőt az aljegyző, az irodavezetőket, a gyámhivatal vezetőt és a csoportvezetőket a munkaköri leírásban ezzel megbízott csoportvezető (ügyintéző) helyettesíti, - az ügyintézők a munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást, - a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók helyettesítését a jegyző hangolja össze, - külső helyettesítő csak tartós (1 hónapot meghaladó) távollét esetén és csak akkor alkalmazható, ha a feladat elvégzése belső helyettesítéssel nem oldható meg. 2. Munkaviszony megszűnése, munkakör, illetve munkabeosztás változásakor a jegyző esetében a polgármester, az aljegyző, az irodavezetők, és a gyámhivatal vezetője esetében a jegyző, a csoportvezetők és az ügyintézők esetében az irodavezető köteles gondoskodni a munkakör jegyzőkönyvi átadás-átvételéről. 3. Ügyiratkezelés: - a hivatal ügyiratkezelése központosított. Az ügyiratok iktatására, kezelésére külön szabályzat készült, - a titkos iratok kezelését az ezzel megbízott dolgozó végzi az erre vonatkozó szabályok szerint, - a hivatalhoz érkező posta bontása:

13 4. Kiadmányozás: 13 - a polgármesternek, képviselőtestületnek címzett küldeményeket a polgármester, - a jegyzőnek címzett, valamint a nem egyértelműen belső szervezeti egységre tartozó küldeményeket - kivéve a névreszólóakat - jegyző bontja. a) A polgármester kiadmányozza: - a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben született döntéseket, - előterjesztésében önkormányzati testület vagy más szerv elékerülő anyagokat, - nem önkormányzati szervekhez az önkormányzat nevében küldendő állásfoglalásokat, felterjesztéseket, - az önkormányzat által kötött megállapodásokat, szerződéseket, testvérvárosi levelezéseket, - képviselőtestületi hatáskörbe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos iratokat. b) Az alpolgármester kiadmányozza mindazokat az ügyeket, melyekkel a polgármester megbízza. c) A jegyző kiadmányozza: - a hivatal egészét vagy több irodát érintő összefüggő résztevékenységet lefedő témakörben készült anyagokat címzettől függetlenül, - a hatáskörébe tartozó ügydöntő és másra át nem ruházott ügyekben született döntéseket, - az államigazgatási hatósági jogkörbe tartozó ügyekben benyújtott fellebbezések felterjesztését, illetve a jogorvoslati kérelem alapján született döntéseket (határozat kijavítása, kiegészítése, módosítása, visszavonása), - államigazgatási, valamint önkormányzati hatósági jogszabálymódosítás kezdeményezését, - a polgármesterre vonatkozó képviselőtestületi döntéseket. d) Az aljegyző kiadmányozza mindazokat az ügyeket, melyekkel a jegyző megbízza.

14 14 e) Az irodavezetők és csoportvezetők jogosultak kiadmányozni: - a tisztségviselők részére készített jelentéseket, tájékoztatókat, feljegyzéseket, - lakossági kérelmekre, megkeresésekre, levelekre adott válaszokat, kivéve azokat, amelyekre tartalmuk alapján határozati formában kell választ adni, - a külső és társszervezetekhez küldendő megkereséseket és a szerveknek adott válaszokat. f) A gyámhivatal vezetője kiadmányozza a városi gyámhivatal hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben született döntéseket. Az egyéb iratok kiadmányozását az ügyintézőkre átruházhatja. g) A biztonsági okmányokat csak az ezzel a feladattal megbízott és képzésben részesült személyek adhatják ki. 5. Bélyegzőhasználat: A hivatal hivatalos körbélyegzőit csak a kiadmányozási joggal felruházottak használhatják, akik felelősek azok rendeltetésszerű használatáért és megőrzéséért. A bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni, a biztonsági okmányok kiadásával kapcsolatos bélyegzőket csak az okmányiroda dolgozói használhatják. 6. Munkarend, ügyfélfogadási rend: a) Az ügyfélfogadási idő az okmányiroda és a népességnyilvántartás kivételével hétfőn, kedden, szerdán 8.00 órától óráig tart. Az okmányiroda és a népességnyilvántartással kapcsolatos ügyfélfogadási idő: hétfőn 8.00 órától óráig, kedden, szerdán és pénteken 8.00 órától óráig tart. Az ügyfélfogadási időn kívüli munkaidőben is fogadni kell az anyakönyvi ügyekben, és a más településekről, valamint halaszthatatlan ügyben érkezett ügyfeleket. b) A polgármester minden héten szerdán óráig fogadóórát tart.

15 15 Az alpolgármester minden héten hétfőn óráig fogadóórát tart. A jegyző minden héten kedden óráig fogadóórát tart. c) A munkaidő hétfőtől - csütörtökig 7.30-tól óráig, pénteken pedig 7.30-tól óra 06 percig tart. A munkaközi szünet 24 perc, melyet péntek kivételével munkaidőn belül kell kiadni. d) A munkakezdési - és befejezési időpontot a dolgozók kötelesek jelenléti ívbe naponta bejegyezni. e) Betegség miatt munkahelyéről távolmaradó dolgozó a lehető legrövidebb időn belül köteles bejelenteni betegségét a munkahelyi vezetőjének. A betegség tényét a jelenléti ívbe be kell jegyezni. A táppénzen lévő dolgozókról az irodavezetők, a gyámhivatal vezetője haladéktalanul jelentést adnak a városgazdálkodási irodának. f) Munkaidő alatt a hivatali munkahelyet csak az irodavezető, gyámhivatal vezető (csoportvezető) engedélyével lehet elhagyni. Ügyfélfogadási időben eltávozás csak rendkívül indokolt esetben engedélyezhető. 7. Munkaköri megnevezés, igazolvány: - a hivatal köztisztviselőit tevékenységük jellegére és az ellátandó feladatra utaló (a köztisztviselői besorolást nem érintő) munkaköri megnevezéssel kell megjelölni, - a hivatal köztisztviselőit e minőséget tanúsító igazolvánnyal kell ellátni, mely a személyi igazolvánnyal együtt érvényes. V. Záró rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat mellékleteként kell kezelni: - a hivatal feladat- és hatásköri jegyzékét, - az önkormányzati költségvetési szervek (intézmények), társaságok jegyzékét és alapító dokumentumait, - az ügyiratkezelési szabályzatot, - a közterületfelügyelet és a mezőőri szolgálat szabályzatát,

16 16 - adatkezelési, adatvédelmi szabályzatot, - adminisztratív védelmi szabályzatot, - a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök jegyzékét, - a Közszolgálati Szabályzatot, - a képzettségi pótlékra jogosító munkakörök jegyzékét, - az Ellenőrzési nyomvonalat, - a Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, - a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését, - a pénzügyi, gazdasági tevékenységet ellátó dolgozók feladatkörének és munkakörének meghatározását, - a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát. 2. A szervezeti és működési szabályzat november 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 24/1995. (III. 28.) sz. önkormányzati testületi határozattal jóváhagyott ügyrend. A szervezeti és működési szabályzat a 115/1997. (XI. 25.) sz., a 90/1999. (VIII. 26.) sz., a 142/1999. (XII. 30.) sz., a 10/2001. (I. 25.) sz., a 107/2001. (IX. 13.) sz., a 84/2005. (VI. 30.) sz., az 53/2007. (V. 29.) sz., a 48/2009. (IV. 30.) sz. és a 82/2009. (VI. 25.) sz. önkormányzati testületi határozatok alapján készült. A r n ó t h Sándor polgármester K e s e r ű László jegyző

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása 1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros XIX. ker.

Részletesebben

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről,

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2006.(VI. 19.) Kt. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan:

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (I.29.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék 4. függelék ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Azonosító: SZA. 02/2012. Lapszám: 40 Oldalszám: 40 Kiadás: 1 Iktatószám: 10490-1/2012. TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszacsege

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódása és működési rendje 1. Általános rendelkezések II.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódása és működési rendje 1. Általános rendelkezések II. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódása és működési rendje 1 I. Általános rendelkezések 1. A hivatal megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának Siófok Város Polgármesteri Hivatalának a 2012. Hatályos: 2012. január 1-jétől Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (2) bekezdésében, 35.

Részletesebben

Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Dorog Város Képviselő- testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.. (1) bekezdésében, az államháztartás működési

Részletesebben

4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól)

4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól) 4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól) Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 134/2011.(V.3.) sz. képviselőtestületi határozat Zalakaros Város Képviselőtestülete

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. március 4-i ülésére) Az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/55-2/2014. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2014. február 13-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete módosítására

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete módosítására Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u.35. Szám: 1-10/2015. 1 A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT az Önkormányzat

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23 Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 1. ) rendeletének módosítása Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2006. (XII. 14.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2006. (XI. 30.) BVKt rendelete

Részletesebben

BÁTASZÉK város Polgármesteri Hivatalának

BÁTASZÉK város Polgármesteri Hivatalának BÁTASZÉK város Polgármesteri Hivatalának szervezeti és mőködési szabályzata 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) 1 a szabályzatot Bátaszék város Képviselı-testülete a 165/2008.(X.07.) KT határozatával

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet 20. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET

Részletesebben

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2015. február 1-től 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete

Részletesebben

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 3/^^/3/ J2XX39, Budapest, :,&:. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

A PÜSPÖKLADÁNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE - ÁROP-1.A.2./A-2008-0261 PÁLYÁZATI PROJEKT SZERVEZETFEJLESZTÉSI JAVASLATOK Készítette: REALINVEST 91 Kft. 4032 Debrecen Illyés Gy. u. 2/c.

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata ( Ügyrend ) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86. alapján Nagycenk Pereszteg

Részletesebben

M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó Szentkirály önkormányzatának képviselő-testülete és Tiszaug önkormányzatának képviselőtestülete együttes ülésének következő időpontját 203. október 9-én (szerdán) 6.00 órára tűzöm ki, melyre

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET

Részletesebben