1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint Kiállítás kelte: Felülvizsgálva:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint Kiállítás kelte: 2010.06.04. Felülvizsgálva: 2010.06.04."

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint Kiállítás kelte: Készítmény neve: Verschnitt 50E Alkalmazási terület: Nyomtatás Gyártó cég neve: Michael Huber München GmbH Cím: Feldkirchener Straße 15 D Kirchheim Telefon: /390 Telefax: Forgalmazó cég neve: Michael Huber Hungaria Kft. Cím: 2051 Biatorbágy, Huber u. 3. Telefon: Telefax: Sürgősségi telefon: Egészségügyi és Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Cím: H-1096 Budapest Nagyvárad tér 2. Telefon: (36) (36) órában hívható 2. Veszélyesség szerinti besorolás A készítmény a évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és a 44/2000 (XII. 27.) EüM. rendeletben (A veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól) foglaltak szerint jelölésköteles. Veszélymegjelölés: Egészségre és emberre vonatkozó veszélyek: A termék jelölésköteles. R11 Tűzveszélyes. F tűzveszélyes 3. Összetétel Kémiai jelleg: Szintetikus gyanták, valamint adalékok és oldószerek keveréke. Veszélyes összetevők: CAS: Etanol 60-80% EINECS: F, R11 CAS: Etilacetát < 2,5 % EINECS: Xi, F, R CAS: Polietilén-imin < 1,0 % Xn, N, R22-51/53 Az R-mondatok teljes szövegét lásd a 16. pontban. 1/6

2 4. Elsősegélynyújtás Általános információ: bármely kétség esetén, illetve amennyiben tünetek jelentkeznek, orvost kell felkeresni. Eszméletvesztés esetén fektessük az érintettet stabil oldalfekvésbe. Belélegzés esetén: Friss levegőre kel vinni az érintettet. Nyugodt helyen, melegen kell tartani. Bőrrel történő érintkezéskor: a szennyeződött és nedves ruházatot le kell cserélni. A bőrt vízzel és szappannal vagy megfelelő bőrtisztítószerrel le kell mosni. Oldószer vagy hígítószer használata TILOS. Szembekerüléskor: a szemet legalább 10 percen keresztül tiszta, bő vízzel öblíteni kell. Kontaktlencsét ki kell venni. Orvoshoz kell fordulni. Lenyelés esetén: Hánytatás alkalmazása tilos. Azonnal orvost kell hívni. 5. Tűzveszélyesség Alkalmas oltóanyag: alkoholálló hab, CO 2, por, vízpermet Biztonsági okból alkalmatlan oltóanyag: vízsugár Az anyag egyéb veszélyei, égéstermékei, keletkező gázok: A veszélyes alkotóknak való kitettség veszélyes lehet az egészségre. Megfelelő levegővédő maszk használata szükséges. Az égés során sűrű fekete füst keletkezik. A tűz közelében található lezárt kannákat, hordókat vízpárával kell hűteni. Egyéb teendők: Az oltóvizet össze kell gyűjteni. 6. Óvintézkedés baleset esetén Az emberre vonatkozó előírások: A helyiséget szellőztetni kell. Gyújtóforrástól távol tartani. Környezetvédelmi intézkedések: Folyók, tavak illetve a csatorna szennyezése esetén az illetékes hatóságot értesíteni kell. Meg kell előzni, hogy az anyag a csatornába kerüljön. Tisztításra, továbbterjedésre vonatkozó előírások: Kerülni kell az oldószerek használatát. Jó szívóképességű anyaggal fel kell itatni (pl. homok, kovaföld, sóder, vermikulit) és a helyi előírásoknak megfelelően, a megfelelő tartályokban kell gondoskodni az elszállításról. Mosószerrel célszerű feltisztítani. Oldószerek használatát kerülni kell. 7. Kezelés és tárolás Kezelés A biztonságos kezeléshez szükséges információk: A termék összetevői a levegővel keveredve robbanóképes elegyet képezhet. Gőzei nehezebbek a levegőnél, talaj közelében maradnak. Kerülni kell a gőzök belélegzését, illetve a megengedett légterhelési érték feletti használatot (ld. 8. pont). A terméket csak olyan helyen szabad használni, ahol nincs fedetlen világítás, illetve egyéb gyújtóforrás. Áttöltéskor egyik edényből a másikba, földelt eszközök használata, és vezetőképes tömlő szükséges. Gyakorlati figyelmeztetés, nyitáskor a nyomást előbb ki kell engedni. A nyomógépből eltávolított festéket az eredeti tároló eszközbe kell visszatenni. Szikramentes eszközök használhatók csak a felhasználása során. A szemmel és bőrrel való érintkezést kerülni kell. A felhasználás területén enni, inni, dohányozni tilos. A személyes védőfelszerelésre vonatkozó utasításokat ld. a 8. pontban. Tárolás A tárolási területre és a tartályokra vonatkozó követelmények: Azon a tároló helyen, ahol az áttöltés történik, vezetőképes padlónak kell lennie. Nem szabad nyomást használni a kinyitáshoz: nem nyomás által lezártak az edények. Szorosan zárva kell tartani a tartályokat. Illetéktelenek behatolását meg kell előzni. Tilos a dohányzás. A már kinyitott tartályokat gondosan vissza kell zárni és a kifolyás megakadályozása érdekében függőleges pozícióban tárolni. A tárolásra vonatkozó egyéb fontos tudnivalók: Az eredeti tárolóedényben kell az anyagot tartani. Tárolása száraz, jól szellőző helyen történjen. Közvetlen napfénytől és hőtől távol tartandó. A vízszennyezéssel kapcsolatos nemzetközi előírásoknak megfelelően kell tárolni. Gyújtóforrástól távol tartandó. A címke utasításait be kell tartani. A termék tűzveszélyes. 2/6

3 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei Egyéb információ a műszaki rendszerek kiépítésével kapcsolatban: Amennyiben releváns, műszaki mérések alkalmazása célszerű a munkahelyi kibocsátási határértékek betartásához. Ez az általános használt levegő leválasztásával, vagy ha lehetséges helyi légelszívóval érhető el. Alkotórészek a munkahelyi levegőt érintő, ellenőrizendő határértékekkel: CAS Etanol (60-80%) ÁK érték: 1900 mg/m³ CK érték:7600 mg/m³ CAS Etil-acetát (<2,5%) ÁK érték: 1400 mg/m³ CK érték: 1400 mg/m³ Személyes védőfelszerelés: Légzésvédelem: Amennyiben a munkahelyi levegő értékei nem felelnek meg a határértékeknek, úgy kivételes esetekben megfelelő légvédő maszk használata szükséges rövid idejű munkavégzés esetén. Kézvédelem: Hosszú távú vagy ismétlő érintkezés során kézvédő kesztyű használata ajánlott. Kézvédő krém segíthet az igénybevett bőrfelület védelmében, amennyiben azonban a bőr a termékkel már érintkezett, úgy a krémet felvinni nem szabad. A kesztyű anyaga át nem eresztő és a termék ill. az előállításával szemben ellenálló kell, hogy legyen. A kesztyű anyaga: A megfelelő kesztyű kiválasztása nemcsak az anyagtól, hanem további minőségi jellemzőktől is függ. (Laborteszt EN 374 szerint) Megfelelő kesztyű tartós érintkezéshez: Anyag: Butil Anyagvastagság: 0,7 mm Áttörési idő: >480 perc Felfröccsenés ellen: Anyag: Nitril Anyagvastagság: 0,11mm Áttörési idő: >10 perc A kesztyű anyagának áteresztő ideje: A pontos átszivárgási idő a kesztyű gyártójánál tudható meg és azt be kell tartani. Szemvédelem: Az esetleges fröccsenéstől védőszemüveggel védhetjük a szemet. Védőruházat: Érintkezés esetén a bőrfelületet le kell mosni. Tűz esetén hőre olvadó textíliából készült ruházat használata TILOS.- 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Alakja: folyékony Színe: a termékjelölés szerinti Szaga: jellegzetes Halmazállapot változás: Lobbanáspont: 12 C Gyulladási hőmérséklet: 425 C Kritikus értékek robbanáshoz: Alsó (kb): 3,5 térf. % Felső (kb): 15,0 térf. % Sűrűség 20 C-on: 0,84 g/cm 3 Oldhatóság: Vízzel: teljes mértékben keverhető Szerves oldószer-tartalom: % Víz-tartalom: < 0,06% Szilárdanyag-tartalom: 19,7% 3/6

4 10. Stabilitás és reakciókészség Hő-bomlás / hőmérsékleti körülmények melyeket kerülni kell: A 7. pontban leírt tárolási és kezelési előírások betartása mellett stabil. Kerülendő anyagok: Oxidációs tényezőtől, valamint erősen lúgos vagy erősen savas anyagoktól távol tartandók, hogy az esetleges exoterm reakciókat elkerüljük. Veszélyes bomlástermékek: Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, mint pl. széndioxid, szénmonoxid, füst és nitrogén-oxidok. 11. Toxikológiai adatok A készítmény a hagyományos módon - a veszélyes anyagokról szóló rendelet illetve a 1999/45/EC direktíva szerint- került besorolásra. Hosszabb ideig tartó vagy ismételt érintkezés esetén a termék befolyásolja a bőr természetes zsírosodását és a bőr kiszáradásához vezet. A termék a bőrön keresztül a szervezetbe kerülhet. További toxikológiai információ: Amennyiben az anyag gőzei a munkahelyi levegőben való határértéket túllépik, úgy az ennek való kitettség kedvezőtlen hatással lehet az egészségre, a nyálkahártya rétegeit illetve a légző-rendszert irritálhatja, és kedvezőtlen hatása lehet a májra, vesére és a központi idegrendszerre. Tünetei a következők: fejfájás, szédülés, fáradékonyság, izomgyengeség, álmosság, és szélsőséges esetekben eszméletvesztés. Az összetevők a bőrön át felszívódnak, így a fenti tünetek ebből is eredhetnek. Az ismételt, vagy hosszantartó érintkezés eltávolíthatja a természetes zsírt a bőr felületéről, kiváltva ezzel nem-allergiás ekcémát, illetve bőrön át való felszívódást. 12. Ökotoxicitás A termék ne kerüljön szennyvízhálózatba, talajba, vízbe. 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás Termék: Javaslat: A csatornarendszerbe ne kerüljön. Hulladékszám: * veszélyes alkotókat tartalmazó nyomdafesték hulladékok Szennyezett csomagolás: Javaslat: A nem szakszerűen kiürített göngyöleg és a termékmaradékok különleges hulladéknak számítanak. Az üres tartályokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni. 14. Szállításra vonatkozó előírások A veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint az árut a következő kitételekkel szállítható: Közúti forgalom ADR/ RID, GGVS/GGVE (határátlépéssel/ belföld): - ADR/RID-GGVS/ E osztály: 3 (F1) gyúlékony folyékony anyag - Kemmler-szám: 33 - UN-szám: Csomagolási csoport: II - Az áru megnevezése: 1263 Nyomdafestékekhez kapcsolódó anyagok - LQ: LQ6 - Csatornakód: D/E 4/6

5 Tengeri közlekedés IMDG/GGV tenger: - IMDG/GGVtengeri-osztály: 3 - UN-szám: Címke 3 - Csomagolási csoport: II - EMS-szám: F-E,S-E - Marine pollutant: Nem - Megfelelő műszaki megnevezés: Paint related material Légi közlekedés ICAO-TI és IATA-DGR: - ICAO/IATA-osztály: 3 - UN/ID-szám: Címke: 3 - Csomagolási csoport: II - Megfelelő műszaki megnevezés: Paint related material 15. Szabályozási információk F Tűzveszélyes Kockázati mondatok: R11 Tűzveszélyes Biztonsági mondatok: S9 Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó S16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás S29/35 Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell Nemzetközi szabályozás Műszaki információk (levegő): VOC tartalom (EU): 80,32% Veszélyes anyagok: évi XXV. törvény a kémiai biztonságról. 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól. Munkavédelem: évi törvény a munkavédelemről és a vonatkozó miniszteri rendeletek. Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek: 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM Veszélyes hulladék: évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról, 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, 16/2001. (VII.18.) KöM. Rendelet a hulladékok jegyzékéről. A víz védelme: évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól EU-direktívák: 1907/2006 EK (REACH) rendelet 16. Egyéb Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (a gyártó rendelkezésére álló adatok) alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalom megfelel a évi XXV. törvény a 5/6

6 Kémiai biztonságról és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról. Kapcsolódó R-mondatok: R11 Tűzveszélyes R22 Lenyelve ártalmas R36 Irritálja a szemet. R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat R66 Az ismétlődő expozíció a kiszáradásához, kirepedezéséhez vezethet. R67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak 6/6

1/9 Supralux Nitro hígító verziószám: 6-1-HU Készült: 2008. július 14. Utolsó nyomtatás: 2009. 02. 25. BIZTONSÁGI ADATLAP

1/9 Supralux Nitro hígító verziószám: 6-1-HU Készült: 2008. július 14. Utolsó nyomtatás: 2009. 02. 25. BIZTONSÁGI ADATLAP 1/9 Supralux Nitro hígító verziószám: 6-1-HU Utolsó nyomtatás: 2009. 02. 25. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A készítmény megnevezése: Supralux Nitro hígító

Részletesebben

PATINA 1K MATT LAKK. 2.2 Címkézési elemek Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk: R- mondat(ok): R 10

PATINA 1K MATT LAKK. 2.2 Címkézési elemek Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk: R- mondat(ok): R 10 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1 A készítmény azonosítása: KTSA 0759 1.2 A készítmény felhasználása: Színtelen lakk 1.3 Gyártó cég neve: MAGYAR-LAKK Festékgyártó és Kereskedelmi Kft. cím:

Részletesebben

Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-01-08

Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-01-08 BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-01-08 1. Anyag / készítmény és a vállalkozás azonosítása 1.1 A készítmény megnevezése: COROR KLORKAUCSUK

Részletesebben

Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C

Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C 1. A készítmény neve Tangit PVC-C 1.1 Felhasználása: PVC cső ragasztó. 1.2 Gyártó cég: Henkel KGaA Henkelstr.

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Biztonsági adatlap megfelel a 1907/2006/EK rendeletnek

Biztonsági adatlap. Biztonsági adatlap megfelel a 1907/2006/EK rendeletnek Terméksz. : GJ50-3047 0104 Oldal 1 tól 15 1 01 Szakasz 1: Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító SCARLATTO RED PLUS 3,5 L GJ50-3047 0104 54017535 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Biztonsági adatlap megfelel a 1907/2006/EK rendeletnek

Biztonsági adatlap. Biztonsági adatlap megfelel a 1907/2006/EK rendeletnek Terméksz. : GK17-1700 0105 Oldal 1 tól 16 1 01 Szakasz 1: Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1K Plastic Primer GK17-1700 0105 54027287 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása:

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Dátum: 2009. 03.02. Oldal: 6/1 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Barkácsragasztó: üveg, műanyag, papír, bőr, fa ragasztására,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1/7. oldal BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2007. 04. 12. Aktualizálás kelte: 2010. 04. 26. 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve: THERMOTON N

Részletesebben

Biztonsági adatlap A 1907/2006/EK (REACH) rendelet II. melléklete és a többszörösen módosított EüM 44/2000. (XII.27.) rendeletnek megfelelően

Biztonsági adatlap A 1907/2006/EK (REACH) rendelet II. melléklete és a többszörösen módosított EüM 44/2000. (XII.27.) rendeletnek megfelelően Biztonsági adatlap A 1907/2006/EK (REACH) rendelet II. melléklete és a többszörösen módosított EüM 44/2000. (XII.27.) rendeletnek megfelelően Multi 2002 zsírspray PROFESSIONAL Cikkszám:819 Biztonsági adatlap

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin CREAMPEL Bőrápoló hidratálókrém

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin CREAMPEL Bőrápoló hidratálókrém 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: Felhasználási terület: Autóápolás és tisztítás során alkalmazható szer Gyártó forgalmazó megnevezése: PRIMATEC

Részletesebben

MSDS Köröm-előkészítő folyadék - gomb 1/6 Verzió: 1.1 HU Készült: 2009. 01.21. Utolsó nyomtatás: 2009. 01. 24. BIZTONSÁGI ADATLAP

MSDS Köröm-előkészítő folyadék - gomb 1/6 Verzió: 1.1 HU Készült: 2009. 01.21. Utolsó nyomtatás: 2009. 01. 24. BIZTONSÁGI ADATLAP MSDS Köröm-előkészítő folyadék - gomb 1/6 Verzió: 1.1 HU BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK rendeletnek megfelelő en 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása Köröm-előkészítő

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Biztonsági adatlap megfelel a 1907/2006/EK rendeletnek

Biztonsági adatlap. Biztonsági adatlap megfelel a 1907/2006/EK rendeletnek Terméksz. : AT28-20 Oldal 1 tól 15 1 01 Szakasz 1: Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ONYX AT28-20 50232935 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2010.04.10. Aktualizálás kelte: 2013.06.08. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

BRISE One Touch zöld alma aeroszol

BRISE One Touch zöld alma aeroszol 1/7. oldal BRISE One Touch zöld alma aeroszol 1. A készítmény neve: BRISE One Touch zöld alma aeroszol Gyártó cég neve: Cím: S.C. Johnson Thaiföld Forgalmazó/Importáló cég neve: S.C.Johnson Kft. Cím: 1124

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP BIO-FILM BF55

BIZTONSÁGI ADATLAP BIO-FILM BF55 1/6 BIO-FILM BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása BIO-FILM BF55 A készítmény

Részletesebben

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1/7. oldal RAID légy és szúnyogirtó aeroszol 1. A készítmény neve: 1.1. Kereskedelmi név: RAID légy- és szúnyogirtó aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1.2. A készítmény felhasználása: légy- és szúnyogirtó

Részletesebben

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 45/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően verziószám: 4.0 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KLINIKO-TEMPO

Részletesebben

Biztonsági adatlap. megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) megfelelo 453/2010/EU rendelet

Biztonsági adatlap. megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) megfelelo 453/2010/EU rendelet Kiadás dátuma: 29.07.2011 oldal:1 / 6 1. Az anyag/ készítmény és a vállalat/ vállalkozás azonosítója 1.1. Termékazonosítók: Anyagsz. (gyártó / szállító): Az anyag vagy készítmény azonosítása: 4887ALKO

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelo Biztonsági Adatlap.

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelo Biztonsági Adatlap. Terméksz. : AJ94-7609 0101 Oldal 1 tól 14 1 01 Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Termékazonosító GLASURIT 90-MAS QP609 Grigio Paladio AJ94-7609 0101 53170489 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP OIL! NYÁRI SZÉLVÉDŐ ABLAKMOSÓ FOLYADÉK

BIZTONSÁGI ADATLAP OIL! NYÁRI SZÉLVÉDŐ ABLAKMOSÓ FOLYADÉK Kiadás dátuma (1. változat): 2013.05.15. Felülvizsgálat és nyomtatás időpontja: 2013.05.15. 1. A készítmény neve OIL! Nyári szélvédő ablakmosó folyadék Termékkód: 2 liter: 599 988 590 0176 5 liter: 599

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Készült a 91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Készült a 91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Eredeti kibocsátás dátuma: 2007.06.26. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.19. Verziószám: 1.0 Magyar nyelvű változat kiadása: Budapest, 2014.01.01. 1.

Részletesebben

Elkészítés dátuma: 2008. 03.27 Felülvizsgálat dátuma: 2010. 10.26. 1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1.

Elkészítés dátuma: 2008. 03.27 Felülvizsgálat dátuma: 2010. 10.26. 1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1. 1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1.A készítmény neve: SUPER COBRA Légy és szúnyogirtó aeroszol 400 ml Szabadforgalmú irtószer 1/6 1.2. Felhasználás: Légyés szúnyogirtó aeroszol

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2011.06.02. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: - spaklival történő felhordásra alkalmas

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1. oldal, összesen: 14 IMIDASECT 2,15 GÉL A Sharda Hungary Kft. megkéri a jelen Biztonságtechnikai adatlap átvevőjét, hogy gondosan tanulmányozza azt át, és ily módon ismerkedjen meg a szóban forgó termék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 7 OLAJFESTÉK HÍGÍTÓ Változat: 3 A 3. változat kiadására a 453/2010/EU hatályba lépése miatt került sor

BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 7 OLAJFESTÉK HÍGÍTÓ Változat: 3 A 3. változat kiadására a 453/2010/EU hatályba lépése miatt került sor BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 7 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1 TERMÉKAZONOSÍTÓ: 1.2 A KEVERÉK MEGFELELŐ AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSA: Festék-hígító ELLENJAVALLT FELHASZNÁLÁS:

Részletesebben