1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint Kiállítás kelte: Felülvizsgálva:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint Kiállítás kelte: 2010.02.15. Felülvizsgálva: 2010.05.11."

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint Kiállítás kelte: Készítmény neve: GECKO FRONTAL ECO Alkalmazási terület: Flexo festék Gyártó cég neve: Michael Huber München GmbH Cím: Feldkirchener Straße 15 D Kirchheim Telefon: /390 Telefax: Forgalmazó cég neve: Michael Huber Hungaria Kft. Cím: 2051 Biatorbágy, Huber u. 3. Telefon: Telefax: Sürgősségi telefon: Egészségügyi és Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ÉTTSZ) Cím: H-1096 Budapest Nagyvárad tér 2. Telefon: (36) (36) órában hívható 2. Veszélyesség szerinti besorolás A készítmény a évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és a 44/2000 (XII. 27.) EüM. rendeletben (A veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól) foglaltak szerint jelölésköteles. Veszélymegjelölés: Egészségre és emberre vonatkozó veszélyek: R11 Tűzveszélyes. F tűzveszélyes 3. Összetétel Kémiai jelleg: Szintetikus gyanták, szerves és szervetlen pigmentek (ez nem vonatkozik a nem pigmentált rendszerekre, mint a lakkokra) valamint adalékok és oldószerek keveréke. Veszélyes összetevők: CAS: Etanol % EINECS: F, R11 CAS: Nitrolellulóz 5-10 % F, R11 CAS: etoxipropán-2-ol 5-10% EINECS: R /6

2 CAS: Etilacetát 5-10 % EINECS: Xi, F, R CAS: Izopropil alkohol <2,5% EINECS: Xi, F, R Az R-mondatok teljes szövegét lásd a 16. pontban. 4. Elsősegélynyújtás Általános információ: bármely kétség esetén, illetve amennyiben tünetek jelentkeznek, orvost kell felkeresni. Eszméletvesztés esetén fektessük az érintettet stabil oldalfekvésbe. Semmit nem szabad szájon át beadni. Belélegzés esetén: Friss levegőre kel vinni az érintettet. Nyugodt helyen, melegen kell tartani. Bőrrel történő érintkezéskor: a szennyeződött és nedves ruházatot le kell cserélni. A bőrt vízzel és szappannal vagy megfelelő bőrtisztítószerrel le kell mosni. Oldószer vagy hígítószer használata TILOS. Szembekerüléskor: a szemet legalább 15 percen keresztül tiszta, bő vízzel öblíteni kell. Kontaktlencsét ki kell venni. Orvoshoz kell fordulni. Lenyelés esetén: Hánytatás alkalmazása tilos. Azonnal orvost kell hívni. 5. Tűzveszélyesség Alkalmas oltóanyag: alkoholálló hab, CO 2, homok, vízpermet Biztonsági okból alkalmatlan oltóanyag: vízsugár Az anyag egyéb veszélyei, égéstermékei, keletkező gázok: A veszélyes alkotóknak való kitettség veszélyes lehet az egészségre. Megfelelő levegővédő maszk használata szükséges. Az égés során sűrű fekete füst keletkezik. A tűz közelében található lezárt festékes kannákat, dobozokat vízpárával kell lehűteni. Egyéb teendők: Az oltóvizet össze kell gyűjteni. 6. Óvintézkedés baleset esetén Az emberre vonatkozó előírások: A helyiséget szellőztetni kell. Gyújtóforrástól távol tartani. Környezetvédelmi intézkedések: Folyók, tavak illetve a csatorna szennyezése esetén az illetékes hatóságot értesíteni kell. Meg kell előzni, hogy az anyag a csatornába kerüljön. Tisztításra, továbbterjedésre vonatkozó előírások: Jó szívóképességű anyaggal fel kell itatni (pl. homok, kovaföld, sóder, vermikulit) és a helyi előírásoknak megfelelően, a meghatározott tartályokban kell gondoskodni az elszállításról. Mosószerrel célszerű feltisztítani. Oldószerek használatát kerülni kell. 7. Kezelés és tárolás Kezelés A biztonságos kezeléshez szükséges információk: Kerülni kell a gőzök belélegzését, illetve a megengedett légterhelési érték feletti használatot kerülni kell (ld. 8. pont) amennyiben itt értelmezhető. A terméket csak olyan helyen szabad használni, ahol nincs fedetlen világítás, illetve egyéb gyújtóforrás. Áttöltéskor egyik edényből a másikba, földelt eszközök használata szükséges, és vezetőképes tömlő szükséges. Gyakorlati figyelmeztetés, nyitáskor a nyomást előbb ki kell engedni. A nyomógépből eltávolított festéket az eredeti tároló eszközbe kell visszatenni. Szikramentes eszközök használhatók csak a felhasználása során. A felhasználás területén enni, inni, dohányozni tilos. A személyes védőfelszerelésre vonatkozó utasításokat ld. a 8. pontban. Információk a robbanás és tűz megelőzése érdekében: A termék gőzei robbanékony elegyet képezhetnek a levegővel. A termék gőzei nehezebbek a levegőnél, így talaj-közelben maradhatnak. 2/6

3 Tárolás A tárolási területre és a tartályokra vonatkozó követelmények: Azon a tároló helyen, ahol az áttöltés történik vezetőképes padlónak kell lennie. Nem szabad nyomást használni a kinyitáshoz: nem nyomás által lezártak az edények. Szorosan zárva tartani a tartályokat. Illetéktelenek behatolását meg kell előzni. Tilos a dohányzás. A már kinyitott tartályokat gondosan vissza kell zárni és a kifolyás megakadályozása érdekében függőleges pozícióban tárolni. A tárolásra vonatkozó egyéb fontos tudnivalók: Az eredeti tárolóedényben kell az anyagot tartani. Tárolása száraz, jól szellőző helyen történjen. Közvetlen napfénytől és tűztől távol tartandó. A vízszennyezéssel kapcsolatos nemzetközi előírásoknak megfelelően kell tárolni. Gyújtóforrástól távol tartandó. A címke utasításait be kell tartani. 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei Egyéb információ a műszaki rendszerek kiépítésével kapcsolatban: Amennyiben releváns, műszaki mérések alkalmazása célszerű a munkahelyi kibocsátási határértékek betartásához. Ez az általános használt levegő leválasztásával, vagy ha lehetséges helyi légelszívóval érhető el. Alkotórészek a munkahelyet érintő, ellenőrizendő határértékekkel: CAS Etanol (50-60%) AK: 1900mg/m³ CK: 2400 mg/m³ CAS Etilacetát (5-10%) AK: 1400 mg/m³ CK: 1400 mg/m³ CAS Izopropil-alkohol (<2,5%) AK: 500 mg/m³ CK: 2000 mg/m³ Személyes védőfelszerelés: Légzésvédelem: Amennyiben a munkahelyi levegő értékei nem felelnek meg a határértékeknek, úgy kivételes esetekben megfelelő légvédő maszk használata szükséges rövid idejű munkavégzés esetén. Kézvédelem: Hosszú távú vagy ismétlő érintkezés során kézvédő kesztyű használata ajánlott. Kézvédő krém segíthet az igénybevett bőrfelület védelmében, amennyiben azonban a bőr a termékkel már érintkezett, úgy a krémet felvinni nem szabad. A kesztyű anyaga át nem eresztő és a termék ill. az előállításával szemben ellenálló kell, hogy legyen. A kesztyű anyaga: A megfelelő kesztyű kiválasztása nemcsak az anyagtól, hanem további minőségi jellemzőktől is függ. (Laborteszt EN 374 szerint) Javasolt kesztyű típus: Tartós érintkezéshez Anyag: nitril Vastagság: 0,4mm Áttörési idő: >480 min. Felfröccsenés ellen Anyag: nitril Vastagság: 0,2mm Áttörési idő: >30 min. A kesztyű anyagának áteresztő ideje: A pontos átszivárgási idő a kesztyű gyártójánál tudható meg és azt be kell tartani. Szemvédelem: Az esetleges fröccsenéstől védőszemüveggel védhetjük a szemet. Védőruházat: Érintkezés esetén a bőrfelületet le kell mosni. Tűz esetén hőre olvadó textíliából készült ruházat használata TILOS. 3/6

4 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Alakja: folyékony Színe: a termékjelölés szerinti Szaga: jellegzetes Halmazállapot változás: Lobbanáspont: 14 C Gyújtási hőmérséklet: 425 C Kritikus értékek robbanáshoz: Alsó (kb): 3,5 térf% Felső (kb): 15,0 térf% Gőznyomás 20 C-on: 57 hpa Sűrűség 20 C-on: 0,9 g/cm 3 Oldhatóság: Vízzel: teljes mértékben oldódik vízzel Szerves oldószerekkel: 60-80% 10. Stabilitás és reakciókészség Hő-bomlás / hőmérsékleti körülmények melyeket kerülni kell: A 7. pontban leírt tárolási és kezelési előírások betartása mellett stabil. Kerülendő anyagok: Oxidációs tényezőtől, valamint erősen lúgos vagy erősen savas anyagoktól távol tartandók, hogy az esetleges exoterm reakciókat elkerüljük. Veszélyes bomlástermékek: Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, mint pl. széndioxid, szénmonoxid, füst és nitrogén-oxidok (NOx). 11. Toxikológiai adatok A készítmény a hagyományos módon - a veszélyes anyagokról szóló rendelet illetve a 1999/45/EC direktíva szerint- került besorolásra. Hosszabb ideig tartó vagy ismételt érintkezés esetén a termék befolyásolja a bőr természetes zsírosodását és a bőr kiszáradásához vezet. A termék a bőrön keresztül a szervezetbe kerülhet. Szembe fröccsenés esetén irritációt, illetve maradandó károsodást okozhat. További toxikológiai információ: Amennyiben az anyag gőzei a munkahelyi levegőben való határértéket túllépik, úgy az ennek való kitettség kedvezőtlen hatással lehet az egészségre, a nyálkahártya rétegeit illetve a légző-rendszert irritálhatja, és kedvezőtlen hatása lehet a májra, vesére és a központi idegrendszerre. Tünetei a következők: fejfájás, szédülés, fáradékonyság, izomgyengeség, álmosság, és szélsőséges esetekben eszméletvesztés. Az összetevők a bőrön át felszívódnak, így a fenti tünetek ebből is eredhetnek. Az ismételt, vagy hosszantartó érintkezés eltávolíthatja a természetes zsírt a bőr felületéről, kiváltva ezzel nem-allergiás ekcémát, illetve bőrön át való felszívódást. A folyadék szembe fröccsenése visszafordíthatatlan károsodást okozhat. 12. Ökotoxicitás A termék ne kerüljön szennyvízhálózatba, talajba, vízbe. 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás Termék: Javaslat: A csatornarendszerbe ne kerüljön. Hulladékszám: * veszélyes alkotókat tartalmazó nyomdafesték hulladékok Szennyezett csomagolás: Javaslat: A nem szakszerűen kiürített göngyöleg és a termékmaradékok különleges hulladéknak számítanak. Az üres tartályokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni. 4/6

5 14. Szállításra vonatkozó előírások a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betűszerinti besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható) A veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint az árut a következő kitételekkel szállítható: ADR az utakon, RID vasúton, IMDG a tengeri és ICAO/IATA a légi szállításhoz. Közúti forgalom ADR/ RID, GGVS/GGVE (határátlépéssel/ belföld): - ADR/RID-GGVS/ E osztály: 3 (F1) gyúlékony folyékony anyag - Kemmler-szám: 33 - UN-szám: Csomagolási csoport: II - Az áru megnevezése: 1210 nyomdafesték Tengeri közlekedés IMDG/GGVSea: - IMDG/GGVtengeri-osztály: 3 - UN-szám: Címke 3 - Csomagolási csoport: II - EMS-szám: F-E,S-D - Tengerszennyező: Nem - Megfelelő műszaki megnevezés: PRINTING INK Légi közlekedés ICAO-TI és IATA-DGR: - ICAO/IATA-osztály: 3 - UN/ID-szám: Címke: 3 - Csomagolási csoport: II - Megfelelő műszaki megnevezés: PRINTING INK 15. Szabályozási információk F Tűzveszélyes Kockázati mondatok: R11 Tűzveszélyes Biztonsági mondatok: S9 Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó S16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő S29/35 Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell 5/6

6 Nemzetközi szabályozás Műszaki információk (levegő): VOC tartalom (EU): 67,33% MAL kód: 2-1 Veszélyes anyagok: évi XXV. törvény a kémiai biztonságról. 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól. Munkavédelem: évi törvény a munkavédelemről és a vonatkozó miniszteri rendeletek. Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek: 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM Veszélyes hulladék: évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról, 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, 16/2001. (VII.18.) KöM. Rendelet a hulladékok jegyzékéről. A víz védelme: évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól EU-direktívák: 1907/2006 EK (REACH) rendelet 16. Egyéb Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (a gyártó rendelkezésére álló adatok) alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalom megfelel a évi XXV. törvény a Kémiai biztonságról és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról. Kapcsolódó R-mondatok: R10 Kevésbé tűzveszélyes R11 Tűzveszélyes R36 Irritálja a szemet. R66 Az ismétlődő expozíció a kiszáradásához, kirepedezéséhez vezethet. R67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak 6/6

1/9 Supralux Nitro hígító verziószám: 6-1-HU Készült: 2008. július 14. Utolsó nyomtatás: 2009. 02. 25. BIZTONSÁGI ADATLAP

1/9 Supralux Nitro hígító verziószám: 6-1-HU Készült: 2008. július 14. Utolsó nyomtatás: 2009. 02. 25. BIZTONSÁGI ADATLAP 1/9 Supralux Nitro hígító verziószám: 6-1-HU Utolsó nyomtatás: 2009. 02. 25. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A készítmény megnevezése: Supralux Nitro hígító

Részletesebben

Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-01-08

Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-01-08 BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-01-08 1. Anyag / készítmény és a vállalkozás azonosítása 1.1 A készítmény megnevezése: COROR KLORKAUCSUK

Részletesebben

PATINA 1K MATT LAKK. 2.2 Címkézési elemek Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk: R- mondat(ok): R 10

PATINA 1K MATT LAKK. 2.2 Címkézési elemek Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk: R- mondat(ok): R 10 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1 A készítmény azonosítása: KTSA 0759 1.2 A készítmény felhasználása: Színtelen lakk 1.3 Gyártó cég neve: MAGYAR-LAKK Festékgyártó és Kereskedelmi Kft. cím:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Biztonsági adatlap megfelel a 1907/2006/EK rendeletnek

Biztonsági adatlap. Biztonsági adatlap megfelel a 1907/2006/EK rendeletnek Terméksz. : GJ50-3047 0104 Oldal 1 tól 15 1 01 Szakasz 1: Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító SCARLATTO RED PLUS 3,5 L GJ50-3047 0104 54017535 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C

Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C 1. A készítmény neve Tangit PVC-C 1.1 Felhasználása: PVC cső ragasztó. 1.2 Gyártó cég: Henkel KGaA Henkelstr.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Biztonsági adatlap megfelel a 1907/2006/EK rendeletnek

Biztonsági adatlap. Biztonsági adatlap megfelel a 1907/2006/EK rendeletnek Terméksz. : GK17-1700 0105 Oldal 1 tól 16 1 01 Szakasz 1: Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1K Plastic Primer GK17-1700 0105 54027287 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1/7. oldal BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2007. 04. 12. Aktualizálás kelte: 2010. 04. 26. 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve: THERMOTON N

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin CREAMPEL Bőrápoló hidratálókrém

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin CREAMPEL Bőrápoló hidratálókrém 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: Felhasználási terület: Autóápolás és tisztítás során alkalmazható szer Gyártó forgalmazó megnevezése: PRIMATEC

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Biztonsági adatlap megfelel a 1907/2006/EK rendeletnek

Biztonsági adatlap. Biztonsági adatlap megfelel a 1907/2006/EK rendeletnek Terméksz. : AT28-20 Oldal 1 tól 15 1 01 Szakasz 1: Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ONYX AT28-20 50232935 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BRISE One Touch zöld alma aeroszol

BRISE One Touch zöld alma aeroszol 1/7. oldal BRISE One Touch zöld alma aeroszol 1. A készítmény neve: BRISE One Touch zöld alma aeroszol Gyártó cég neve: Cím: S.C. Johnson Thaiföld Forgalmazó/Importáló cég neve: S.C.Johnson Kft. Cím: 1124

Részletesebben

MSDS Köröm-előkészítő folyadék - gomb 1/6 Verzió: 1.1 HU Készült: 2009. 01.21. Utolsó nyomtatás: 2009. 01. 24. BIZTONSÁGI ADATLAP

MSDS Köröm-előkészítő folyadék - gomb 1/6 Verzió: 1.1 HU Készült: 2009. 01.21. Utolsó nyomtatás: 2009. 01. 24. BIZTONSÁGI ADATLAP MSDS Köröm-előkészítő folyadék - gomb 1/6 Verzió: 1.1 HU BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK rendeletnek megfelelő en 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása Köröm-előkészítő

Részletesebben

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2010.04.10. Aktualizálás kelte: 2013.06.08. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP OIL! NYÁRI SZÉLVÉDŐ ABLAKMOSÓ FOLYADÉK

BIZTONSÁGI ADATLAP OIL! NYÁRI SZÉLVÉDŐ ABLAKMOSÓ FOLYADÉK Kiadás dátuma (1. változat): 2013.05.15. Felülvizsgálat és nyomtatás időpontja: 2013.05.15. 1. A készítmény neve OIL! Nyári szélvédő ablakmosó folyadék Termékkód: 2 liter: 599 988 590 0176 5 liter: 599

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelet szerint Felülvizsgálat dátuma/revizíó:2011.07.10/2.0 1 / 8 1.SZAKASZ: A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék azonosító: CNI ALKO B 1.2 Anyag/keverék felhasználása/iparág: Ipari felhasználás 1.3 A biztonsági

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása:

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Dátum: 2009. 03.02. Oldal: 6/1 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Barkácsragasztó: üveg, műanyag, papír, bőr, fa ragasztására,

Részletesebben

Biztonsági adatlap A 1907/2006/EK (REACH) rendelet II. melléklete és a többszörösen módosított EüM 44/2000. (XII.27.) rendeletnek megfelelően

Biztonsági adatlap A 1907/2006/EK (REACH) rendelet II. melléklete és a többszörösen módosított EüM 44/2000. (XII.27.) rendeletnek megfelelően Biztonsági adatlap A 1907/2006/EK (REACH) rendelet II. melléklete és a többszörösen módosított EüM 44/2000. (XII.27.) rendeletnek megfelelően Multi 2002 zsírspray PROFESSIONAL Cikkszám:819 Biztonsági adatlap

Részletesebben

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1/7. oldal RAID légy és szúnyogirtó aeroszol 1. A készítmény neve: 1.1. Kereskedelmi név: RAID légy- és szúnyogirtó aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1.2. A készítmény felhasználása: légy- és szúnyogirtó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően verziószám: 4.0 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KLINIKO-TEMPO

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP BIO-FILM BF55

BIZTONSÁGI ADATLAP BIO-FILM BF55 1/6 BIO-FILM BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása BIO-FILM BF55 A készítmény

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 04.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.03.2015. Sika Remover-208

Felülvizsgálat dátuma 04.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.03.2015. Sika Remover-208 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Regisztrációs szám Az anyag megnevezése : : 01-2119471843-32-XXXX : Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz

Részletesebben

Biztonsági adatlap. megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) megfelelo 453/2010/EU rendelet

Biztonsági adatlap. megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) megfelelo 453/2010/EU rendelet Kiadás dátuma: 29.07.2011 oldal:1 / 6 1. Az anyag/ készítmény és a vállalat/ vállalkozás azonosítója 1.1. Termékazonosítók: Anyagsz. (gyártó / szállító): Az anyag vagy készítmény azonosítása: 4887ALKO

Részletesebben

B i z t o n s á g i a d a t l a p

B i z t o n s á g i a d a t l a p REOKORR padlóbevonati rendszerek B i z t o n s á g i a d a t l a p 1. ANYAG/GYÁRTÁS- ÉS CÉGMEGJELÖLÉS Kereskedelmi megnevezés REOKORR -BASIC betonfesték, REOKORR -NORMAL műgyanta padlóbevonat, REOKORR

Részletesebben

RAID csótány- és hangyairtó aeroszol

RAID csótány- és hangyairtó aeroszol 1/7oldal 1. Készítmény neve RAID csótány- és hangyairtó aeroszol Gyártó cég neve: S.C.Johnson Europlant BV Cím: Mijdrecht, Hollandia Telefon/Fax: - Importáló és forgalmazó cég neve: Cím: 1124 Budapest,

Részletesebben

Supralux H-100 szintetikus hígító

Supralux H-100 szintetikus hígító 1 /11 Kiadás dátuma : 2008.05.19 Felülvizsgálat dátuma/revizíó: 2015.06.24/1-3H 1.SZAKASZ: A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék azonosító: Termék kód: Supralux H-100 szintetikus hígító 1.2

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1. oldal, összesen: 14 IMIDASECT 2,15 GÉL A Sharda Hungary Kft. megkéri a jelen Biztonságtechnikai adatlap átvevőjét, hogy gondosan tanulmányozza azt át, és ily módon ismerkedjen meg a szóban forgó termék

Részletesebben

Anyag Biztonsági Adatlap

Anyag Biztonsági Adatlap Biztonsági Adatlap Létrehozatalának Dátuma: 2000-06-27 1.Készítmény és a Vállalat azonosítása: 1.1 Készítmény azonosítása: #03Átdolgozás Dátuma: 2008-09-09 Készítmény megnevezése: BRISTON CIPŐ DEO Spray

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Oldal: 1/5 1. Az anyag/ készítmény és a társaság/ vállalkozás azonosítója: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail: Sürgősségi telefon: Telefon:

Részletesebben

Elkészítés dátuma: 2008. 03.27 Felülvizsgálat dátuma: 2010. 10.26. 1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1.

Elkészítés dátuma: 2008. 03.27 Felülvizsgálat dátuma: 2010. 10.26. 1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1. 1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1.A készítmény neve: SUPER COBRA Légy és szúnyogirtó aeroszol 400 ml Szabadforgalmú irtószer 1/6 1.2. Felhasználás: Légyés szúnyogirtó aeroszol

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően Oldalszám:1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Anyag/Keverék Keverék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben