BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint"

Átírás

1 Kiállítás dátuma: Verzió: 1 Oldal: 1/7 1. Az anyag / készítmény és a társaság / vállalkozás azonosítója: Kereskedelmi elnevezés: QF2 Finish Gel Felhasználási terület: Gél műkörömépítéshez. Termékek: Gyártó cég: KODI Professional Cím: St. Shepeleva 4-1, Kijev, Ukrajna Internet: Szállító cég: Cím: , internet: Forgalmazó cég: Cím: Fax: Sürgősségi telefon: KODI Professional, VELENA nail design LAB Inh. Oleg Tolchynskyy Isernhagener Str. 1, Hannover, Németország , , Everit2009 Kft Kőszeg, Munkás u Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér (ingyenes, éjjel-nappal) A veszély azonosítása: Veszélyjel: Xi Irritatív Speciális veszélyek emberre és környezetre: R 10 Kevésbé tűzveszélyes. R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). Elsődleges szervezetbe jutási módok: Szembe jutva: Bőrrel érintkezve: Lenyelve: Belélegezve: Szubkrónikus hatások: Egyéb megjegyzés: Különleges információk nem állnak rendelkezésre a termékről. A termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek alapvetően nem irritatívak, de szembe jutva enyhe, átmeneti irritációt okozhatnak. Az anyag könnyezést kiváltó lehet, illetve fokozhatja a könnyezést. A termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek mérsékelt bőrsérüléseket (kivörösödés, duzzanatot) és/vagy túlérzékenységet okozhatnak. A hosszantartó érintkezés hólyagosodást (égési sérülést) okozhat. Mivel az irritáció nem azonnal történik, az érintkezés észrevétlen maradhat. Irritálhatja a béltraktust és émelygést, hányást, hasmenést okozhat. Irritálhatja a légutakat monomer jelenlétében. A gőzök szédülést és fulladást okozhatnak. Különleges információk nem állnak rendelkezésre. A korlátozott tesztek nem szolgáltattak bizonyítékot teratogén tulajdonságokra az állatokon. Egy egereken végzett, élethossziglani bőrfestéses vizsgálat nem szolgáltatott bizonyítékot karcinogén tulajdonságokra. A további információkat lásd a 11. pontban.

2 Kiállítás dátuma: Verzió: 1 Oldal: 2/7 3. Összetétel / az alkotórészekre vonatkozó információ: Veszélyes komponensek: 70-75% Poliuretán-akrilát oligomer CAS-szám: - EINECS-szám: polimer 15-20% Tetraetilén-glikoldimetakrilát EINECS-szám: CAS-szám: % Etil-metakrilát CAS-szám: EINECS-szám: Index-szám: % Hidroxiciklohexil-fenil-keton CAS-szám % D&C Violet#2 CI ENECS-szám: CAS-szám: EINECS-szám: Veszélyjel: Xi R mondatok: 36/37/38 Veszélyjel: Xi R mondatok: 36/38-43 Veszélyjel: F, Xi R mondatok: 11-36/37/38-43 Veszélyjel: Xi R mondatok: 36 Veszélyjel: - R mondatok: - 4. Elsősegélynyújtási intézkedések: Szembe jutva: Bőrrel érintkezve: Belélegezve: Lenyelve: A szemet ki kell öblíteni bő vízzel (a szemhéjak széthúzása mellett) 15 percen keresztül. Orvoshoz kell fordulni. A sérültnek tilos a szemét dörzsölnie vagy csukva tartania. A szennyezett ruházatot le kell venni és az érintett bőrfelületet le kell mosni vízzel és szappannal 15 percen keresztül. Tartós tünetek esetén orvoshoz kell fordulni. A ruházatot ki kell mosni az újjbóli használat előtt. Nagy koncentrációjú gőz vagy köd belégzése esetén a sérültet friss levegőre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni és orvoshoz kell fordulni. Eszméletlen személynek soha semmit sem szabad adni szájon keresztül. Orvoshoz kell fordulni. Nem szabad hánytatni. Ha a sérült eszméleténél van és éber, ki kell öblíteni a száját és 2-4 pohár tejet vagy vizet kell itatni vele. 5. Tűzvédelmi intézkedések: Oltóanyagok: Tűzoltási intézkedések: Különleges veszélyek: Lobbanáspont: Gyulladási határértékek: Öngyulladási hőmérséklet: Kisebb tüzeknél szén-dioxid vagy oltópor, nagyobb tüzeknél vizes hab vagy víz. A gyújtóforrásokat el kell távolítani. A szűk terekben, ahol a gőzök és égéstermékek expozíciója veszélyt jelent, környezeti levegőtől független légzőkészüléket és teljes védőfelszerelést kell viselni. A magas hőmérséklet és a tűz gyors és kontrollálhatatlan polimerizációt okozhat, ami a tároló edényzetek vagy tartályok felrobbanásához és szétrepedéséhez vezethet. A tűzoltáskor kerülni kell a vízsugár használatát, mert habzást okozhat. 43 C (110 F)

3 Kiállítás dátuma: Verzió: 1 Oldal: 3/7 6. Intézkedések baleset esetén: Intézkedések tisztításra, összegyűjtésre: Minden hő- és gyújtóforrást el kell távolítani. A kiömléseket nedvszívó anyaggal fel kell itatni és gáttal el kell keríteni. A kiömlött terméket tartaléktartályokba kell helyezni. A tartályokat jól szellőztetett helyre kell vinni. A visszanyert anyag ártalmatlanítását szakértővel kell megvitatni, és gondoskodni kell róla, hogy az megfeleljen a helyi szabályozásnak. A nem szükséges és védtelen személyzetet távol kell tartani. Lehetőség szerint a folyadékot össze kell gyűjteni és vissza kell nyerni. Szikramentes eszközöket és berendezéseket kell használni. A folyadékot megfelelő tartályban kell gyűjteni, vagy fel kell itatni nedvszívó anyaggal (pl. vermikulit, száraz homok, föld) és vegyi hulladékot tároló tartályba kell helyezni. Nem szabad éghető anyagot használni, mint pl. a fűrészpor. Tilos a csatornába engedni. Figyelembe kell venni az EU 98/24/EK irányelvét. Ha a kiömlés nem gyulladt meg, vízpermetet kell használni a gőzök szétoszlatásához, a szivárgást elzárni próbáló személyzet védelméhez és a kiömlés expozíció helyszínéről való eltakarításához. 7. Kezelés és tárolás: Kezelés: Tárolás: Robbanásveszély: Az anyag szállításakor a tartályokat földelni és rögzíteni kell. Kerülni kell a bőrrel és ruházattal való érintkezést és a szembe jutást. Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről és kerülni kell a gőzök belégzését. A használaton kívüli tartályokat le kell zárni. Hőtől, szikrától, lángtól távol tartandó. A szennyezett ruházatot, cipőket, öveket vagy egyéb bőrből készült ruhadarabokat azonnal le kell venni. A bőrből készült ruhadarabokat (a cipőket is beleértve) el kell égetni. A szennyezett ruházatot alaposan ki kell mosni az újbóli használat előtt. A bőrt le kell mosni szappannal és vízzel a kezelés után. A bőrtisztításhoz nem szabad oldószert használni a fokozott bőrbe hatolási potenciál miatt. Nem szabad nyomni, vágni, hegeszteni, forrasztani, fúrni, őrölni, vagy az üres tartályokat hőnek, szikrának, nyílt lángnak kitenni. Az anyag rendkívül érzékeny. Rendkívül óvatosan kell használni és nem szabad természetes vagy UV fénynek kitenni, kivéve, ha az anyagot arra használják, amire szánták. Mivel az anyag negyon fényérzékeny, bármilyen fény beindíthatja a kikeményedési folyamatot. Hőtől, szikrától, lángtól távol tartandó. Szorosan lezárt tartályban kell tárolni. Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen, bármilyen fénytől védve kell tárolni. 38 C (100 F) hőmérséklet alatt kell tárolni. A terméket tökéletesen átlátszatlan tartályban kell tárolni. A magas hőmérséklet és a tűz gyors és kontrollálhatatlan polimerizációt okozhat, ami a tároló edényzetek vagy tartályok felrobbanásához és szétrepedéséhez vezethet. 8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem: Munkahelyi levegőben megengedett határértékek: - Műszaki intézkedések: Ajánlott gondoskodni a helyi elszívásról az expozíció elkerülése végett, amely a műveletek során aeroszolok képződését vagy a magas hőmérsékletű műveletek során gőzök képződését jelentheti.

4 Kiállítás dátuma: Verzió: 1 Oldal: 4/7 Egyéni védőfelszerelés: Általános védelem: Szemvédelem: Bőrvédelem: Légzésvédelem: A védőfelszerelés meghatározását ajánlott az EN 166 szabványnak megfelelő kockázatelemzéssel elvégezni még a termék használata előtt. Gondoskodni kell a szemmosó berendezésről és a biztonsági zuhanyról. Át nem eresztő ruházatot kell viselni (pl. kesztyű, kötény, csizma vagy egész testet fedő ruha) a termékkel való bármilyen érintkezés elkerülése érdekében. A nitrilgumi jobb a PVC-nél. Védőszemüveget kell viselni. Ha fennáll a szembejutás vagy arccal való érintkezés veszélye egy esetleges kifröccsenés vagy permetszóródás esetén, kifröccsenés ellen védő, szorosan záró védőszemüveget vagy arcvédőt kell viselni. Át nem eresztő ruházatot kell viselni a termékkel való bármilyen érintkezés elkerülése érdekében, pl. védőkesztyűt, kötényt, csizmát, vagy teljes testet fedő ruházatot. A nitrilgumi jobb, mint a PVC. Bizonyos korlátozott körülmények esetén, amikor a lebegő koncentráció várhatóan meghaladja a határértékeket, szerves gőzök elleni betéttel ellátott, NIOSH/MSHA által tanúsított légtisztítós légzésvédő használható. Szerves gőz és por elleni porálarccal lehet védekezni, bár a légzésvédő hasznossága korlátozott. A légzésvédőket lásd az EN 149 szabványban. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok: Halmazállapot: Szín: Szag: ph-érték: Fajsúly: Viszkozitás: Illékonyság: Forráspont, fagyáspont: Bomlási hőmérséklet: Megoszlási hányados (oktanol-víz, Log Po/w): Gőznyomás: Gőzsűrűség: Párolgási arány: Gyúlékonyság: Oldhatóság vízben: Lobbanáspont: Gyulladási határértékek: Öngyulladási hőmérséklet: Szemi-viszkózus folyadék. Átlátszó Jellegzetes akrilát. 1,15 (H 2 O=1) < 0,5 tf% < 0,01 Hgmm (20 C-on) Oldhatatlan. 43 C (110 F) 10. Stabilitás és reakciókészség: Stabilitás: Normál körülmények között stabil. Összeférhetetlen anyagok: Polimerizációt beindító anyagok, köztük peroxidok, erős oxidálószerek, réz, rézötvözetek, szénacél, vas, rozsda, erős lúgok. Veszélyes bomlástermékek: A melegítés hatására képződő gőzök tartalmazhatnak: CO és CO 2. Veszélyes polimerizáció: Polimerizáció fordulhat elő. A kontrollálhatatlan polimerizáció gyors hőfejlődést és nyomásnövekedést okozhat, ami a lezárt tároló edényzetek vagy tartályok felrobbanásához és szétrepedéséhez vezethet. Kerülendő körülmények: Nem szabad 38 C (> 100 F) feletti hőmérsékleten tárolni. Nem szabad fénynek kitenni, a polimerizációt gátló anyagból veszíteni vagy összeférhetetlen anyagokkal szennyezni.

5 Kiállítás dátuma: Verzió: 1 Oldal: 5/7 11. Toxikológiai információk: Akut toxicitás: Bőrirritáció: Szemirritáció: Egyéb veszélyes tulajdonságokat nem lehet kizárni. A terméket óvatosan kell kezelni, a többi vegyi anyaghoz hasonlóképpen. Szenzibilizáció: Mutagenitás: Szubkrónikus toxicitás: 12. Ökológiai információk: Ökotoxikológiai információk: Akut toxicitás (hal): Akut toxicitás (gerinctelen): Akut toxicitás (alga): Akut toxicitás (baktérium): Biológiai felhalmozódás: Kémiai sors: Biológiai lebonthatóság: Kémiai oxigénigény: A legjobb tudásunk szerint az ökotoxikológiai és kémiai sorssal kapcsolatos tulajdonságokat nem vizsgálták alaposan. A terméket nem szabad ivóvízkészletbe, szennyvízbe vagy talajba engedni. 13. Ártalmatlanítási szempontok: Termékkel kapcsolatos javaslat: Hulladékkulcs meghatározása: Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat: Az elkerítésre használt anyagokat és nedvszívó anyagokat a helyi előírások figyelembe vételével szabad ártalmatlanítani. A maradvány gőzök gyújtóforrás hatására felrobbanhatnak, a tartályon vagy közelében nem szabad vágni, fúrni vagy hegeszteni. Kevésbé gyúlékony, összeférhető anyaggal kell keverni, majd el kell égetni. A termék ártalmatlanítása a helyi előírások figyelembe vételével végezhető. [98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről] EWC-kód: közelebbről nem meghatározott hulladékok Ennek a terméknek a megfelelő EWC-csoportba és így megfelelő EWC-kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha Önök az anyagot el akarják helyezni vagy szükségük van EWC-kód besorolásra, kérjük vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket. [16/2001. (VII. 18.) és 10/2002. (III. 26.) KöM rendeletek a hulladékok jegyzékéről] Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. [94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól]

6 Kiállítás dátuma: Verzió: 1 Oldal: 6/7 14. Szállítási információk: Tengeri szállítás IMDG: 3 UN-szám: 1993 Csomagolási csoport: III Megnevezés: Gyúlékony folyadék, m.n.n. (etil-metakrilát, akril észter) Légi szállítás IATA: 3.2 UN-szám: 1993 Csomagolási csoport: III Megnevezés: Gyúlékony folyadék, m.n.n. (etil-metakrilát, akril észter) 15. Szabályozási információk: Veszélyjel: R mondatok: S mondatok: Xi Irritatív R 10 Kevésbé tűzveszélyes. R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). S 18 Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni. S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. S 36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. S 38 Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni. Érvényes magyar törvények és rendeletek: Veszélyes anyagok, készítmények: évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, illetve módosításai [33/2004. (IV. 26.) EszCsM és 26/2007. (VI. 7.) EüM (1907/2006/EK REACH) rendeletek] a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól Veszélyes hulladékok: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 16/2001. (VII. 18.) és 10/2002. (III. 26.) KöM rendeletek a hulladékok jegyzékéről 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól Tűzvédelem: Munkavédelem: 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet évi XCIII. törvény a munkavédelemről 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről 16. Egyéb információk: A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól.

7 Kiállítás dátuma: Verzió: 1 Oldal: 7/7 Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. A veszélyes összetevők R mondatai: R 11 Tűzveszélyes. R 36 Szemizgató hatású. R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású. R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). Készült az 1907/2006/EK REACH alapján vegyi készítményhez. A külföldi biztonsági adatlap ( ) alapján készítette az ENVIROBEST Kft. (1073 Budapest, Dob u. 66.) Nyomtatási dátum:

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Oldal: 1/5 1. Az anyag/ készítmény és a társaság/ vállalkozás azonosítója: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail: Sürgősségi telefon: Telefon:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LÁNCKENŐ SPRAY 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK REACH SZERINT

BIZTONSÁGI ADATLAP KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK REACH SZERINT BIZTONSÁGI ADATLAP KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK REACH SZERINT REPSOL MULTI G DIESEL 15W40 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÓJA Kereskedelmi elnevezés: Repsol Multi G Diesel 15W40

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2011.06.02. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: - spaklival történő felhordásra alkalmas

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása:

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Dátum: 2009. 03.02. Oldal: 6/1 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Barkácsragasztó: üveg, műanyag, papír, bőr, fa ragasztására,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2011.06.21. Verzió: 1 Oldal: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 1999.05.18. Verzió: 7 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: EXPRESSZ VÍZKŐOLDÓ 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása:

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Dátum: 2009. 03.10. Oldal: 5/1 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Gyártó/Forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail, internet:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Dátum: 2007.08.01. Verzió: 2 Oldal: 1/5 1. Az anyag/ készítmény és a társaság/ vállalkozás azonosítója: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail:

Részletesebben

1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937 dinax@dinax.hu

1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937 dinax@dinax.hu Felülvizsgálva: 2009.12.15. Verzió: 6.5 Oldal: 1/7 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználás: uszodavíz kezelő, klórmentes fertőtlenítőszer,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Oldal: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Felülvizsgálat: 2015.07.01. Verzió: 7 Oldal: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: BIOCID Légkondicionáló tisztító

Részletesebben

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0066729 / 0062578 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján

BIZTONSÁGI ADATLAP Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján Elite Co sm etix Kft. BIZTONSÁGI ADATLAP Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján Kiadás időpontja: 2010. május 6. Felülvizsgálat dátuma: - 1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP ARCTURUS 15W40 TRUCK MOTOROLAJ

BIZTONSÁGI ADATLAP ARCTURUS 15W40 TRUCK MOTOROLAJ Kiadás dátuma (1. változat): 2013.05.15. Felülvizsgálat és nyomtatás időpontja: 2013.05.15. 1. A KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÓJA 1.1. A keverék azonosítása Terméknév: ARCTURUS 15W-40 TRUCK motorolaj

Részletesebben

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 45/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC 1/7 AGIL 100 EC BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása AGIL 100 EC A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1/7 VIROCID BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: VIROCID 1.2. Azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KORIT 420 FS Kiszerelés: műanyag kanna

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1. oldal, összesen: 14 QUICK 5 EC A Sharda Hungary Kft. megkéri a jelen Biztonságtechnikai adatlap átvevőjét, hogy gondosan tanulmányozza azt át, és ily módon ismerkedjen meg a szóban forgó termék esetleges

Részletesebben

1272/2008 EK rendelet Összetételi R mondatok Osztályozása H mondatok százalék Zsíralkohol(C10) 196823-11-7 polimer Xi 36/38 Bőrirrit. 2.

1272/2008 EK rendelet Összetételi R mondatok Osztályozása H mondatok százalék Zsíralkohol(C10) 196823-11-7 polimer Xi 36/38 Bőrirrit. 2. A ÁNTSZ száma: 12932/1998 A termék bejelentési számai: OKBI: VABO/123/2006 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. Azonosított felhasználás: Tisztítószer

Részletesebben

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/98 A készítmény bejelentési száma: OKBI -VABO/728/2011 OTH: 4421-5/2011 OÉTI szakv.: 1291/2011 OEK szakv.: 7805/234/2011 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

1/7. készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

1/7. készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1/7 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: AURORA FULL Kiszerelés:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően Oldalszám:1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Anyag/Keverék Keverék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: CAMEL BOX Kiszerelés: gyűjtőcsomag, tartalma:

Részletesebben

I. felülvizsgálat: 2013.03.12. AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Fehér Virágok illat

I. felülvizsgálat: 2013.03.12. AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Fehér Virágok illat 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal 1.1. Termékazonosító AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Azonosítási szám: D0309145

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben