BIZTONSÁGI ADATLAP Budapest, Dohány u. 46.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP. 1074 Budapest, Dohány u. 46."

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Forgalmazó: PerfectNails Kft Budapest, Dohány u. 46. Termékazonosító LacGEL MSDS#: KIG GEP Telefonszám vészhelyzet esetére +36(1) A termék rendeltetése: Tökéletes tapadású, enyhe illatú, magas pigment tartalmú és magas fényű önterülő, híg zselé család, mely átmenet a körömlakk és a zselé között. Természetes hatású, így ideális manikűrhöz, pedikűrhöz is. Alapozás után 1-2 vékony rétegben a természetes körömre kenve, majd saját fedőfényével védve tükörfényesen csillogó, tartós, karc-, kopás és lepattogzás mentes lakkozást eredményez. UV-fényre köt, a rétegek száradási ideje kb. 2 perc. Felületi felérdesítés után acetonnal oldva néhány perc alatt könnyedén eltávolítható. Segít hosszúra növeszteni a természetes körmöt, megelőzni a körömrágást, töredezést és berepedést. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 2.1.Az anyag vagy keverék osztályozása (Információ hasonló anyagok tulajdonságai alapján) Besorolás az EU-irányelvek (67/548/EGK) szerint Veszély szimbólum Xi Irritáló F Tűzveszélyes 2.2. Címkézési elemek EU-irányelvek (67/548/EGK) szerint Veszély piktogram : Figyelmeztető R-mondat: 22: Lenyelve ártalmas 36/38: Szem- és bõrizgató hatású. 43: Bõrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). Óvintézkedésre vonatkozó S mondatok: 18:. Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni. 24/25: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást 36/37: Megfelelõ védõruházatot és védõkesztyűt kell viselni 38: Ha a szellõzés elégtelen, megfelelõ légzõkészüléket kell használni Egyéb veszélyek Lehetséges egészségügyi hatások, jelei és tünetei: Belépés elsődleges útja: A termékhez specifikus információ nem áll rendelkezésre, az összes belépési útvonalon csak enyhe irritációt okozhat. Szembe jutás: Hatásáról nincs konkrét információ. Olyan anyagokat tartalmaz, amelyek lényegében nem irritálóak, de a vele történő érintkezés enyhe, átmeneti irritációt okozhat. Oldal:1/7

2 Bőrrel érintkezés: Speciális információ nem áll rendelkezésre. Olyan anyagokat tartalmaz, melyek mérsékelt bőrsérülést (vörösödés és duzzanat) és/vagy túlérzékenységet okozhatnak. Tartós érintkezés során hólyagképződés (égés) lehetséges. Lenyelés: Nincs konkrét információ. Összetétele alapján gyakorlatilag nem toxikus. Belélegzés: Nincs specifikus információ. Alacsony illékonysága miatt gőze belélegzése valószínűtlen. Szub-krónikus hatások: Specifikus információ nem áll rendelkezésre. Korlátozott számú vizsgálatok állatokban nem mutattak teratogén hatást. Tartós bőrfestés vizsgálata egereken nem mutatott rákkeltő hatást. A toxikológiai információk a 11. pontban találhatók. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok Kémiai név CAS-szám EC-szám % Besorolás az EU-irányelvek (67/548/EGK) szerint Poliuretán-akrilát oligomer - N/E Veszélyjelzés: Xi R-mondat: R36/37/38 S-mondat: S14, S3/7, S62 2-Hidroxietil-metakrilát Veszélyjelzés: Xi R-mondat: R36/38, R43 S-mondat: S2, S26, S28 Hidroxipropil-metakrilát Veszélyjelzés: Xi R-mondat: R36/37/38, R43 S-mondat: S26, S36/37 Polietilén-glikol 400-dimetakrilát N/E 1-7 Veszélyjelzés: N/A R-mondat: R36/37/38 S-mondat: S26, S36/37 Izopropil-alkohol Veszélyjelzés F, Xi R-mondat: R11, R36, R37 S-mondat: S2, S7, S16, S24/25, S26 n-butil-acetát Veszélyjelzés: N/E R-mondat: R10, R66, R67 S-mondat: S2, S25 Etil-acetát Veszélyjelzés: F, Xi R-mondat: R11, R36, R66, R67 S-mondat: S2, S16, S26, S33 Hidroxiciklohexil-fenil-keton TPO Veszélyjelzés: - R-mondat: R99 S-mondat: - N/E - Nincs megállapítva További vegyületeket tartalmazhat: lásd a 16. pontban A termékre vonakozó R- és S-mondatok: Lásd a 16. pontot A toxikológiai információk a 11. pontban találhatók. 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések Intézkedések nagyobb mennyiség kezelése esetén 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Szembe jutás: A szemet (beleértve a szemhéjat is) azonnal 15 percig bő vízzel kell öblíteni. Ha az irritáció továbbra is fennáll, orvoshoz kell fordulni. Bőrre jutás: A szennyezett ruházatot el kell távolítani, majd a szennyezett bőrt szappannal és vízzel 15 percig le kell mosni. Belégzés: Nagy koncentrációjú gőz belégzése esetén a személyt friss levegőre kell vinni. Ha a légzés akadozik, a mesterséges lélegeztetést kell biztosítani, eszméletvesztés esetén orvoshoz kell fordulni. Oldal:2/7

3 Lenyelés: Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások Belégzés után: átmeneti akadozó légzés lehetséges Bőrrel érintkezés: Szemmel érintkezés : irritáció lehetséges Lenyelést követően: 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése A tünetek szerint kell kezelni. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések Lobbanáspont: 49ºC Gyúlékonysági határ: (tf%) Nincs adat Öngyulladási hőmérséklet:(tf%) Nincs adat Eljárás tűz esetén: 5.1. Oltóanyag (megfelelő oltóanyag, alkalmatlan oltóanyag): Kis tüzek oltására széndioxid vagy száraz kemikália, nagy tüzek oltására vizes hab vagy víz Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek A magas hőmérséklet és a tűz gyors és ellenőrizetlen polimerizációt eredményezhet, amely a robbanáshoz és a tároló tartályok vagy konténerek erőszakos töréséhez vezethet. Oltáskor kerülni kell vízsugár használatát, mert habzást okozhat Tűzoltóknak szóló javaslat: Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Zárt területeken oltáskor önálló légzőkészüléket és teljes személyi védőfelszerelést kell viselni, ahol gőzök vagy égéstermékek expozíciója lehetséges. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál (Nagyobb mennyiség kezelése esetén) 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Spontán polimerizáció léphet fel. A gyújtóforrást el kell távolítani. Szem- és bőr védelmet kell alkalmazni Környezetvédelmi óvintézkedések Kárelhárításkor a víz használatát minimálisra kell csökkenteni. A szennyezett vizet tilos a csatornába önteni! Meg kell akadályozni a mosófolyadék bejutását az élővízbe! EU rendeletek megkövetelik a konzultációt a 98/24/EK irányelv értelmében. Megsemmisítést, és jelentést (ha szükséges) az előírásoknak megfelelően kell végezni A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai A szivárgó tárolóedényeket jól szellőző helyre kell vinni. A nagy kiömléseket gáttal kell körülvenni és a folyadékot tároló edénybe kell gyűjteni. A kisebb kiömléseket inert szilárd anyaggal (pl. vermikulit, agyag) fel kell itatni, össze kell seperni és tárolóba kell lapátolni. A szennyezett területet erős detergenssel és vízzel fel kell mosni, majd vízzel le kell öblíteni. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás (Nagyobb mennyiség kezelése esetén) 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Kerülni kell a bőrrel való érintkezést, a szembejutást és a gőz belégzését. A tartályt használaton kívül zárva kell tartani. A hosszan tartó fényexpozíció kerülendő. Használat során minden szennyezett ruházatot, cipőt és egyéb bőrárut azonnal el kell távolítani, a szennyeződött bőrárut (beleértve a cipőt is) el kell égetni. A szennyezett ruhát újrahasználat előtt alaposan ki kell mosni. A bőrt szappannal és vízzel kell alaposan lemosni, a bőr tisztításához - a fokozott penetrációs potenciál miatt - oldószereket nem szabad használni. A legtöbb akril monomer alacsony viszkozitású, így a szobahőmérséklet elegendő a megfelelő öntési technikákhoz. Viszkózus gélek esetében a termék 60ºC-ig melegíthető, de nem több mint 24 órán keresztül, ezzel segíthetők a megfelelő öntéstechnikák. Melegítéshez nem alkalmas lokalizált hőforrás, és NEM használható gőz. Oldal:3/7

4 Meleg dobozok vagy meleg helyiség ajánlott az anyag olvasztásához, fűtéséhez. A meleg doboz és/vagy helyiség maximális hőmérséklete: 60ºC. A termék túlhevítése ronthatja hatékonyságát, kerülendő. Tartózkodni kell a többszöri újramelegítéstől is, ez szintén rontja a termék minőségét A biztonságos tárolás feltételei A termék rendkívül fényérzékeny. A természetes fénynek vagy UV fénynek kitett anyag nagyon gyorsan megszilárdul, ezért minden típusú fénytől védve, száraz, hűvös helyen, 38 C alatti hőmérsékleten, de a termék fagyáspontja felett tárolandó. Ha a fagyáspont nem ismert, 0ºC felett kell tárolni. Robbanásveszély: A magas hőmérséklet és a tűz gyors és ellenőrizetlen polimerizációt eredményezhet, amely tárolótartály vagy konténertörést, robbanást okozhat. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem (Nagyobb mennyiség kezelése esetén) 8.1. Expozíciós határértékek: ÁK (mg/m 3 ) CK (mg/m 3 ) Csúcskorlátozási kategória* Butil-acetát I(2) Etil-acetát I(2) Izopropil-alkohol II(2) *Magyarázat: I(2): helyileg irritáló anyag, CK = ÁK II(2): felszívódva ható anyag, hatása 2 órán belül fellép, felezési idő > 2 óra, max. 15 percig, műszakonként 4-szer 8.2. Az expozíció ellenőrzése: Megfelelő műszaki ellenőrzés, egyéni óvintézkedések Műszaki felügyelet Helyi elszívás ajánlott, a meleg műveletekkel generált gőz- és aeroszol kitettség korlátozására. Személyi védőfelszerelés Általános: egyéni védőeszközök: azonosítása Európai Standard EN166 szerint Vegyvédelmi öltözet, az anyag légtér-koncentrációjának megfelelő szűrőbetétes légzőkészülék szerves gázokra és gőzökre. Biztosítandó: Szemmosó és biztonsági zuhany. Áthatolhatatlan védőruha: kesztyű, kötény, csizma, vagy az egész testet védő ruházat. Anyaga: nitrilgumi (jobb, mint a PVC.) Szem-/arcvédelem: freccsenés ellen védő szemüveg. Bőrvédelem: Át nem eresztő kesztyű (neoprén). Légzésvédelem: Európai Standard EN149 által jóváhagyott légzésvédő készülék 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok Fizikai állapot: tiszta, viszkózus folyadék Szín: enyhén lila Szag: jellegzetes akrilát szagú ph: Lobbanáspont: 6,67 C Fajsúly (H 2O = 1): 1,15 Viszkozitás (25ºC-on): cP Illékonyság (tf%): 5,3 Forráspont / Fagyáspont NA Bomlási hőmérséklet: NA Oktanol/víz megoszlási hányados: NA Gőznyomás (Hgmm 20 C): <0,01 Oldhatóság vízben: oldhatatlan Lobbanáspont ( C): 49 Gyúlékonysági határ: NA Öngyulladási hőmérséklet: NA Oldal:4/7

5 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Stabilitás: Általában stabil. Összeférhetetlenség (kerülendő anyagok): Polimerizációs iniciátorok, beleértve peroxidok, erős oxidálószerek, réz, rézötvözetek, szénacél, vas, rozsda és erős bázisok. Veszélyes bomlástermékek: Hevítve füstképződés, bomlás lehetséges. Bomlástermékek: szén-monoxid, szén-dioxid. Veszélyes polimerizáció: Előfordulhat. Egy kontrollálatlan polimerizáció gyors hőfejlődéshez és megnövekedett nyomáshoz vezethet, a zárt tároló tartályok vagy konténerek heves törése mellett. Kerülendő körülmények: Tárolás > 38ºC felett, fény expozíció, oldott levegő veszteség, a polimerizációs inhibitor elvesztése, szennyeződés összeférhetetlen anyagokkal. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A termékre vonatkozóan, mely többféle komponens keveréke, toxikológiai információ nem áll rendelkezésre. Mivel a készítmény igen alacsony koncentrációban tartalmaz aktív komponenseket, elsődleges toxikológiai információ az oligomerekről származik. a) akut toxicitás: b) irritáció: c) maró hatás: d) szenzibilizáció: e) ismételt dózisú toxicitás: f) rákkeltő hatás: g) mutagenitás: h) reprodukciót károsító tulajdonság: További veszélyes tulajdonságok nem zárhatók ki. A terméket óvatosan kell kezelni vegyi anyagokkal történő kezelés során. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk A termékre vonatkozó ökológiai információ nem áll rendelkezésre. Toxicitás Perzisztencia és lebonthatóság Bioakkumulációs képesség A talajban való mobilitás Kellő gondosság ajánlott. Nem kerülhet az ivóvíz ellátó vezetékbe, szennyvízbe, illetve a talajba! 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok A nem szennyezett, megfelelően gátolt termék nem veszélyes hulladék. Hulladékkezelési módszerek: A szennyezett termék és felszívató anyagok kezelésére, hulladékártalmatlanításra vonatkozó rendeletek, előírások betartandók. A tároló tartályban maradt gőzök felrobbanhatnak a tartály vagy annak közelében végzett, nyílt láng használat, lángvágás, fúrás, vagy hegesztés következtében. A termék hulladékát kevésbé gyúlékony, kompatibilis vegyi anyaggal keverve kell elégetni. 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk DOT (49 CFR 172), Megfelelő szállítási név: gyúlékony folyadék, (Izopropil-alkohol, Butil-acetát), UN1993, 3, PGIII Azonosító szám: UN1993 Tengert szennyező anyag: Nem Különleges rendelkezések: T8, T31 Vészhelyzeti kalauz (ERG) #: 128 Oldal:5/7

6 IATA (DGR): (Légi szállítás) Megfelelő szállítási név: UN1993, gyúlékony folyadék, (Izopropil-alkohol, Butil-acetát), 3, PGIII Osztály vagy ágazat: 3 UN vagy ID szám: UN1993 Csomagolási utasítások: - Vészhelyzeti tájékoztató kalauz (ICAO) #: IMO (IMDG): (Tengeri szállítás) Megfelelő szállítási név: UN1993, gyúlékony folyadék, (Izopropil-alkohol, Butil-acetát), 3, PGIII Osztály vagy ágazat: 3,2 UN vagy ID szám: UN1993 Különös rendelkezések és Rakodás / Szegregáció: Nincs Vészhelyzeti program (EmS) #: - Egyéb információ: Lobbanáspont 49ºC 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók: Munkavédelem: évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó rendeletei Veszélyes anyagok: évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei 44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet és módosítása a munkahelyek kémiai biztonságáról Veszélyes hulladék: 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 16/2001. (VII.18.) KöM. rendelet; a hulladékok jegyzékéről évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Tűzvédelem: 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 16. SZAKASZ: Egyéb információk Címkézés az EK Irányelvek alapján /45/EK: EU-címke: * Mentességet élvez a termék 15 ml-es kiszerelése miatt. (EU alapján EK, cikk: 10-4, cikk: 12-3b.) EINECS európai leltár: Irritatív Tűzveszélyes LacGEL: Kockázati szimbólumok: Xi: irritatív (ingerlő), F: tűzveszélyes R (kockázati) mondatok: 22: Lenyelve ártalmas 36/38: Szem- és bõrizgató hatású. 43: Bõrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). S (biztonsági) mondatok: 18:. Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni. 24/25: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást 36/37: Megfelelõ védõruházatot és védõkesztyűt kell viselni 38: Ha a szellõzés elégtelen, megfelelõ légzõkészüléket kell használni. Veszélyességi szimbólumok: Xi - ingerlő hatású F - tűzveszélyes A 3. pontban található R- mondatok teljes szövege: R10 Kismértékben tűzveszélyes R11 Tűzveszélyes R36 Szemizgató hatású R37 Izgatja a légutakat R36/37/38 Szem- és bõrizgató hatású, izgatja a légutakat R36/38 Szemizgató hatású, izgatja a légutakat R43 Bõrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R66 Ismételt expozíció a bõr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja R67 Gõzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak R99 Oldal:6/7

7 A 3.pontban található S- mondatok teljes szövege: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S3/7 Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó S7 Az edényzet légmentesen lezárva tartandó S14...-tól/-tõl távol tartandó [az összeférhetetlen anyago(ka)t a gyártó határozza meg]. S16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás S24/25 Kerülni kell a bõrrel való érintkezést és a szembejutást S25 Kerülni kell a szembejutást. S26 Ha szembe jut, bõ vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S28 Ha az anyag a bõrre kerül,...-val/vel bõven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg). S33 A sztatikus feltöltõdés ellen védekezni kell. S36/37 Megfelelõ védõruházatot és védõkesztyűt kell viselni. S62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. NFPA piktogram: Gyúlékonyság (piros): Egészség (kék): Reakcióképesség (sárga): 2: Mérsékelten melegítve vagy a környezet viszonylag magas hőmérsékletén meggyulladhat 2: Nagyfokú vagy folyamatos kitettség eszméletvesztést, ideiglenes károsodást, esetleg maradandó sérülést okozhat 1: Normál körülmények között stabil, de instabillá válhat magas hőmérsékleten és nyomáson A termék még az alábbi anyagokat tartalmazhatja: Kémiai név CAS-szám EC-szám % Besorolás Titanium Dioxide Yellow Iron Oxide Red Iron Oxide D&C Red Synthetic Red Iron Oxide (maroon) N/E D&C Orange No D&C Violet # Mica FD&C Yellow # D&C Red # D&C Red # Cosmetic Iron Blue D&C Yellow # N/DA Ultramarine Blue N/DA Manganese Violet FD&C Blue # D&C Black # Jelölés: N/DA- A termék szakipari felhasználásra készült. Megfelelő szellőztetéssel ellátott helységben (ventilátor használata ajánlott), a fenti figyelmeztetések betartásával alkalmazandó! A termék szakszerű felhasználása érdekében kérjük, olvassa el a részletes felhasználási útmutatót is. Ez a biztonsági adatlap megfelel a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény és végrehajtási rendeletei előírásainak A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. Ezen a Biztonsági adatlapon szereplő tájékoztatás a jelenlegi legfrissebb ismereteinken, illetve a jelenleg hatályos jogszabályokon alapul. A jelen Biztonsági Adatlap a 453/2010/EU rendelet előírásaival összhangban készült. Oldal:7/7

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0244089 1.2.

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0265653 1.2.

Részletesebben

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0066729 / 0062578 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz Azonosítási szám: D0311191

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2012. 11. 29. Oldal: 1/13 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0366974 / 8044120 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 9 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 TERMÉKAZONOSÍTÓ: 1.2 A KEVERÉKK MEGFELELŐ AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSA: Festék-hígító, lemosó ELLENJAVALLT FELHASZNÁLÁS

Részletesebben

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 45/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

1.) Szakasz: A keverék és a vállalat azonosítása:

1.) Szakasz: A keverék és a vállalat azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/13 Septoforce BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével és a 453/2010/EU rendelettel A kiállítás kelte: 2001.05.31. 1.) Szakasz: A keverék

Részletesebben

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz Azonosítási szám: D8084146

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító PE-PO koromtalanító koncentrátum 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BRADO CLUB PENÉSZÖLŐ SZER Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

BRADO CLUB PENÉSZÖLŐ SZER Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: BRADO CLUB penészölő szer 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0187393 / 0128574 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: 1 Kiállítás kelte: 2013. 02. 25. Felülvizsgálat: Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Grillgyújtó 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján

BIZTONSÁGI ADATLAP Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján Elite Co sm etix Kft. BIZTONSÁGI ADATLAP Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján Kiadás időpontja: 2010. május 6. Felülvizsgálat dátuma: - 1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0394864 / 372428 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: 4 Kiállítás kelte: 2005. 06. 01. Felülvizsgálat: 2012. 12. 10. Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Reál ablaktisztító folyadék 1.2 A keverék megfelelő

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelet szerint Felülvizsgálat dátuma/revizíó:2011.07.10/2.0 1 / 8 1.SZAKASZ: A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék azonosító: CNI ALKO B 1.2 Anyag/keverék felhasználása/iparág: Ipari felhasználás 1.3 A biztonsági

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően Oldalszám:1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Anyag/Keverék Keverék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító MELISEPTOL Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított Gyors fertőtlenítőszer kis felületekhez felhasználása ill. ellenjavalt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben