BIZTONSÁGI ADATLAP Budapest, Dohány u. 46.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP. 1074 Budapest, Dohány u. 46."

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Forgalmazó: PerfectNails Kft Budapest, Dohány u. 46. Termékazonosító LacGEL MSDS#: KIG GEP Telefonszám vészhelyzet esetére +36(1) A termék rendeltetése: Tökéletes tapadású, enyhe illatú, magas pigment tartalmú és magas fényű önterülő, híg zselé család, mely átmenet a körömlakk és a zselé között. Természetes hatású, így ideális manikűrhöz, pedikűrhöz is. Alapozás után 1-2 vékony rétegben a természetes körömre kenve, majd saját fedőfényével védve tükörfényesen csillogó, tartós, karc-, kopás és lepattogzás mentes lakkozást eredményez. UV-fényre köt, a rétegek száradási ideje kb. 2 perc. Felületi felérdesítés után acetonnal oldva néhány perc alatt könnyedén eltávolítható. Segít hosszúra növeszteni a természetes körmöt, megelőzni a körömrágást, töredezést és berepedést. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 2.1.Az anyag vagy keverék osztályozása (Információ hasonló anyagok tulajdonságai alapján) Besorolás az EU-irányelvek (67/548/EGK) szerint Veszély szimbólum Xi Irritáló F Tűzveszélyes 2.2. Címkézési elemek EU-irányelvek (67/548/EGK) szerint Veszély piktogram : Figyelmeztető R-mondat: 22: Lenyelve ártalmas 36/38: Szem- és bõrizgató hatású. 43: Bõrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). Óvintézkedésre vonatkozó S mondatok: 18:. Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni. 24/25: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást 36/37: Megfelelõ védõruházatot és védõkesztyűt kell viselni 38: Ha a szellõzés elégtelen, megfelelõ légzõkészüléket kell használni Egyéb veszélyek Lehetséges egészségügyi hatások, jelei és tünetei: Belépés elsődleges útja: A termékhez specifikus információ nem áll rendelkezésre, az összes belépési útvonalon csak enyhe irritációt okozhat. Szembe jutás: Hatásáról nincs konkrét információ. Olyan anyagokat tartalmaz, amelyek lényegében nem irritálóak, de a vele történő érintkezés enyhe, átmeneti irritációt okozhat. Oldal:1/7

2 Bőrrel érintkezés: Speciális információ nem áll rendelkezésre. Olyan anyagokat tartalmaz, melyek mérsékelt bőrsérülést (vörösödés és duzzanat) és/vagy túlérzékenységet okozhatnak. Tartós érintkezés során hólyagképződés (égés) lehetséges. Lenyelés: Nincs konkrét információ. Összetétele alapján gyakorlatilag nem toxikus. Belélegzés: Nincs specifikus információ. Alacsony illékonysága miatt gőze belélegzése valószínűtlen. Szub-krónikus hatások: Specifikus információ nem áll rendelkezésre. Korlátozott számú vizsgálatok állatokban nem mutattak teratogén hatást. Tartós bőrfestés vizsgálata egereken nem mutatott rákkeltő hatást. A toxikológiai információk a 11. pontban találhatók. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok Kémiai név CAS-szám EC-szám % Besorolás az EU-irányelvek (67/548/EGK) szerint Poliuretán-akrilát oligomer - N/E Veszélyjelzés: Xi R-mondat: R36/37/38 S-mondat: S14, S3/7, S62 2-Hidroxietil-metakrilát Veszélyjelzés: Xi R-mondat: R36/38, R43 S-mondat: S2, S26, S28 Hidroxipropil-metakrilát Veszélyjelzés: Xi R-mondat: R36/37/38, R43 S-mondat: S26, S36/37 Polietilén-glikol 400-dimetakrilát N/E 1-7 Veszélyjelzés: N/A R-mondat: R36/37/38 S-mondat: S26, S36/37 Izopropil-alkohol Veszélyjelzés F, Xi R-mondat: R11, R36, R37 S-mondat: S2, S7, S16, S24/25, S26 n-butil-acetát Veszélyjelzés: N/E R-mondat: R10, R66, R67 S-mondat: S2, S25 Etil-acetát Veszélyjelzés: F, Xi R-mondat: R11, R36, R66, R67 S-mondat: S2, S16, S26, S33 Hidroxiciklohexil-fenil-keton TPO Veszélyjelzés: - R-mondat: R99 S-mondat: - N/E - Nincs megállapítva További vegyületeket tartalmazhat: lásd a 16. pontban A termékre vonakozó R- és S-mondatok: Lásd a 16. pontot A toxikológiai információk a 11. pontban találhatók. 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések Intézkedések nagyobb mennyiség kezelése esetén 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Szembe jutás: A szemet (beleértve a szemhéjat is) azonnal 15 percig bő vízzel kell öblíteni. Ha az irritáció továbbra is fennáll, orvoshoz kell fordulni. Bőrre jutás: A szennyezett ruházatot el kell távolítani, majd a szennyezett bőrt szappannal és vízzel 15 percig le kell mosni. Belégzés: Nagy koncentrációjú gőz belégzése esetén a személyt friss levegőre kell vinni. Ha a légzés akadozik, a mesterséges lélegeztetést kell biztosítani, eszméletvesztés esetén orvoshoz kell fordulni. Oldal:2/7

3 Lenyelés: Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások Belégzés után: átmeneti akadozó légzés lehetséges Bőrrel érintkezés: Szemmel érintkezés : irritáció lehetséges Lenyelést követően: 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése A tünetek szerint kell kezelni. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések Lobbanáspont: 49ºC Gyúlékonysági határ: (tf%) Nincs adat Öngyulladási hőmérséklet:(tf%) Nincs adat Eljárás tűz esetén: 5.1. Oltóanyag (megfelelő oltóanyag, alkalmatlan oltóanyag): Kis tüzek oltására széndioxid vagy száraz kemikália, nagy tüzek oltására vizes hab vagy víz Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek A magas hőmérséklet és a tűz gyors és ellenőrizetlen polimerizációt eredményezhet, amely a robbanáshoz és a tároló tartályok vagy konténerek erőszakos töréséhez vezethet. Oltáskor kerülni kell vízsugár használatát, mert habzást okozhat Tűzoltóknak szóló javaslat: Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Zárt területeken oltáskor önálló légzőkészüléket és teljes személyi védőfelszerelést kell viselni, ahol gőzök vagy égéstermékek expozíciója lehetséges. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál (Nagyobb mennyiség kezelése esetén) 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Spontán polimerizáció léphet fel. A gyújtóforrást el kell távolítani. Szem- és bőr védelmet kell alkalmazni Környezetvédelmi óvintézkedések Kárelhárításkor a víz használatát minimálisra kell csökkenteni. A szennyezett vizet tilos a csatornába önteni! Meg kell akadályozni a mosófolyadék bejutását az élővízbe! EU rendeletek megkövetelik a konzultációt a 98/24/EK irányelv értelmében. Megsemmisítést, és jelentést (ha szükséges) az előírásoknak megfelelően kell végezni A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai A szivárgó tárolóedényeket jól szellőző helyre kell vinni. A nagy kiömléseket gáttal kell körülvenni és a folyadékot tároló edénybe kell gyűjteni. A kisebb kiömléseket inert szilárd anyaggal (pl. vermikulit, agyag) fel kell itatni, össze kell seperni és tárolóba kell lapátolni. A szennyezett területet erős detergenssel és vízzel fel kell mosni, majd vízzel le kell öblíteni. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás (Nagyobb mennyiség kezelése esetén) 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Kerülni kell a bőrrel való érintkezést, a szembejutást és a gőz belégzését. A tartályt használaton kívül zárva kell tartani. A hosszan tartó fényexpozíció kerülendő. Használat során minden szennyezett ruházatot, cipőt és egyéb bőrárut azonnal el kell távolítani, a szennyeződött bőrárut (beleértve a cipőt is) el kell égetni. A szennyezett ruhát újrahasználat előtt alaposan ki kell mosni. A bőrt szappannal és vízzel kell alaposan lemosni, a bőr tisztításához - a fokozott penetrációs potenciál miatt - oldószereket nem szabad használni. A legtöbb akril monomer alacsony viszkozitású, így a szobahőmérséklet elegendő a megfelelő öntési technikákhoz. Viszkózus gélek esetében a termék 60ºC-ig melegíthető, de nem több mint 24 órán keresztül, ezzel segíthetők a megfelelő öntéstechnikák. Melegítéshez nem alkalmas lokalizált hőforrás, és NEM használható gőz. Oldal:3/7

4 Meleg dobozok vagy meleg helyiség ajánlott az anyag olvasztásához, fűtéséhez. A meleg doboz és/vagy helyiség maximális hőmérséklete: 60ºC. A termék túlhevítése ronthatja hatékonyságát, kerülendő. Tartózkodni kell a többszöri újramelegítéstől is, ez szintén rontja a termék minőségét A biztonságos tárolás feltételei A termék rendkívül fényérzékeny. A természetes fénynek vagy UV fénynek kitett anyag nagyon gyorsan megszilárdul, ezért minden típusú fénytől védve, száraz, hűvös helyen, 38 C alatti hőmérsékleten, de a termék fagyáspontja felett tárolandó. Ha a fagyáspont nem ismert, 0ºC felett kell tárolni. Robbanásveszély: A magas hőmérséklet és a tűz gyors és ellenőrizetlen polimerizációt eredményezhet, amely tárolótartály vagy konténertörést, robbanást okozhat. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem (Nagyobb mennyiség kezelése esetén) 8.1. Expozíciós határértékek: ÁK (mg/m 3 ) CK (mg/m 3 ) Csúcskorlátozási kategória* Butil-acetát I(2) Etil-acetát I(2) Izopropil-alkohol II(2) *Magyarázat: I(2): helyileg irritáló anyag, CK = ÁK II(2): felszívódva ható anyag, hatása 2 órán belül fellép, felezési idő > 2 óra, max. 15 percig, műszakonként 4-szer 8.2. Az expozíció ellenőrzése: Megfelelő műszaki ellenőrzés, egyéni óvintézkedések Műszaki felügyelet Helyi elszívás ajánlott, a meleg műveletekkel generált gőz- és aeroszol kitettség korlátozására. Személyi védőfelszerelés Általános: egyéni védőeszközök: azonosítása Európai Standard EN166 szerint Vegyvédelmi öltözet, az anyag légtér-koncentrációjának megfelelő szűrőbetétes légzőkészülék szerves gázokra és gőzökre. Biztosítandó: Szemmosó és biztonsági zuhany. Áthatolhatatlan védőruha: kesztyű, kötény, csizma, vagy az egész testet védő ruházat. Anyaga: nitrilgumi (jobb, mint a PVC.) Szem-/arcvédelem: freccsenés ellen védő szemüveg. Bőrvédelem: Át nem eresztő kesztyű (neoprén). Légzésvédelem: Európai Standard EN149 által jóváhagyott légzésvédő készülék 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok Fizikai állapot: tiszta, viszkózus folyadék Szín: enyhén lila Szag: jellegzetes akrilát szagú ph: Lobbanáspont: 6,67 C Fajsúly (H 2O = 1): 1,15 Viszkozitás (25ºC-on): cP Illékonyság (tf%): 5,3 Forráspont / Fagyáspont NA Bomlási hőmérséklet: NA Oktanol/víz megoszlási hányados: NA Gőznyomás (Hgmm 20 C): <0,01 Oldhatóság vízben: oldhatatlan Lobbanáspont ( C): 49 Gyúlékonysági határ: NA Öngyulladási hőmérséklet: NA Oldal:4/7

5 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Stabilitás: Általában stabil. Összeférhetetlenség (kerülendő anyagok): Polimerizációs iniciátorok, beleértve peroxidok, erős oxidálószerek, réz, rézötvözetek, szénacél, vas, rozsda és erős bázisok. Veszélyes bomlástermékek: Hevítve füstképződés, bomlás lehetséges. Bomlástermékek: szén-monoxid, szén-dioxid. Veszélyes polimerizáció: Előfordulhat. Egy kontrollálatlan polimerizáció gyors hőfejlődéshez és megnövekedett nyomáshoz vezethet, a zárt tároló tartályok vagy konténerek heves törése mellett. Kerülendő körülmények: Tárolás > 38ºC felett, fény expozíció, oldott levegő veszteség, a polimerizációs inhibitor elvesztése, szennyeződés összeférhetetlen anyagokkal. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A termékre vonatkozóan, mely többféle komponens keveréke, toxikológiai információ nem áll rendelkezésre. Mivel a készítmény igen alacsony koncentrációban tartalmaz aktív komponenseket, elsődleges toxikológiai információ az oligomerekről származik. a) akut toxicitás: b) irritáció: c) maró hatás: d) szenzibilizáció: e) ismételt dózisú toxicitás: f) rákkeltő hatás: g) mutagenitás: h) reprodukciót károsító tulajdonság: További veszélyes tulajdonságok nem zárhatók ki. A terméket óvatosan kell kezelni vegyi anyagokkal történő kezelés során. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk A termékre vonatkozó ökológiai információ nem áll rendelkezésre. Toxicitás Perzisztencia és lebonthatóság Bioakkumulációs képesség A talajban való mobilitás Kellő gondosság ajánlott. Nem kerülhet az ivóvíz ellátó vezetékbe, szennyvízbe, illetve a talajba! 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok A nem szennyezett, megfelelően gátolt termék nem veszélyes hulladék. Hulladékkezelési módszerek: A szennyezett termék és felszívató anyagok kezelésére, hulladékártalmatlanításra vonatkozó rendeletek, előírások betartandók. A tároló tartályban maradt gőzök felrobbanhatnak a tartály vagy annak közelében végzett, nyílt láng használat, lángvágás, fúrás, vagy hegesztés következtében. A termék hulladékát kevésbé gyúlékony, kompatibilis vegyi anyaggal keverve kell elégetni. 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk DOT (49 CFR 172), Megfelelő szállítási név: gyúlékony folyadék, (Izopropil-alkohol, Butil-acetát), UN1993, 3, PGIII Azonosító szám: UN1993 Tengert szennyező anyag: Nem Különleges rendelkezések: T8, T31 Vészhelyzeti kalauz (ERG) #: 128 Oldal:5/7

6 IATA (DGR): (Légi szállítás) Megfelelő szállítási név: UN1993, gyúlékony folyadék, (Izopropil-alkohol, Butil-acetát), 3, PGIII Osztály vagy ágazat: 3 UN vagy ID szám: UN1993 Csomagolási utasítások: - Vészhelyzeti tájékoztató kalauz (ICAO) #: IMO (IMDG): (Tengeri szállítás) Megfelelő szállítási név: UN1993, gyúlékony folyadék, (Izopropil-alkohol, Butil-acetát), 3, PGIII Osztály vagy ágazat: 3,2 UN vagy ID szám: UN1993 Különös rendelkezések és Rakodás / Szegregáció: Nincs Vészhelyzeti program (EmS) #: - Egyéb információ: Lobbanáspont 49ºC 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók: Munkavédelem: évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó rendeletei Veszélyes anyagok: évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei 44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet és módosítása a munkahelyek kémiai biztonságáról Veszélyes hulladék: 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 16/2001. (VII.18.) KöM. rendelet; a hulladékok jegyzékéről évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Tűzvédelem: 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 16. SZAKASZ: Egyéb információk Címkézés az EK Irányelvek alapján /45/EK: EU-címke: * Mentességet élvez a termék 15 ml-es kiszerelése miatt. (EU alapján EK, cikk: 10-4, cikk: 12-3b.) EINECS európai leltár: Irritatív Tűzveszélyes LacGEL: Kockázati szimbólumok: Xi: irritatív (ingerlő), F: tűzveszélyes R (kockázati) mondatok: 22: Lenyelve ártalmas 36/38: Szem- és bõrizgató hatású. 43: Bõrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). S (biztonsági) mondatok: 18:. Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni. 24/25: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást 36/37: Megfelelõ védõruházatot és védõkesztyűt kell viselni 38: Ha a szellõzés elégtelen, megfelelõ légzõkészüléket kell használni. Veszélyességi szimbólumok: Xi - ingerlő hatású F - tűzveszélyes A 3. pontban található R- mondatok teljes szövege: R10 Kismértékben tűzveszélyes R11 Tűzveszélyes R36 Szemizgató hatású R37 Izgatja a légutakat R36/37/38 Szem- és bõrizgató hatású, izgatja a légutakat R36/38 Szemizgató hatású, izgatja a légutakat R43 Bõrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R66 Ismételt expozíció a bõr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja R67 Gõzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak R99 Oldal:6/7

7 A 3.pontban található S- mondatok teljes szövege: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S3/7 Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó S7 Az edényzet légmentesen lezárva tartandó S14...-tól/-tõl távol tartandó [az összeférhetetlen anyago(ka)t a gyártó határozza meg]. S16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás S24/25 Kerülni kell a bõrrel való érintkezést és a szembejutást S25 Kerülni kell a szembejutást. S26 Ha szembe jut, bõ vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S28 Ha az anyag a bõrre kerül,...-val/vel bõven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg). S33 A sztatikus feltöltõdés ellen védekezni kell. S36/37 Megfelelõ védõruházatot és védõkesztyűt kell viselni. S62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. NFPA piktogram: Gyúlékonyság (piros): Egészség (kék): Reakcióképesség (sárga): 2: Mérsékelten melegítve vagy a környezet viszonylag magas hőmérsékletén meggyulladhat 2: Nagyfokú vagy folyamatos kitettség eszméletvesztést, ideiglenes károsodást, esetleg maradandó sérülést okozhat 1: Normál körülmények között stabil, de instabillá válhat magas hőmérsékleten és nyomáson A termék még az alábbi anyagokat tartalmazhatja: Kémiai név CAS-szám EC-szám % Besorolás Titanium Dioxide Yellow Iron Oxide Red Iron Oxide D&C Red Synthetic Red Iron Oxide (maroon) N/E D&C Orange No D&C Violet # Mica FD&C Yellow # D&C Red # D&C Red # Cosmetic Iron Blue D&C Yellow # N/DA Ultramarine Blue N/DA Manganese Violet FD&C Blue # D&C Black # Jelölés: N/DA- A termék szakipari felhasználásra készült. Megfelelő szellőztetéssel ellátott helységben (ventilátor használata ajánlott), a fenti figyelmeztetések betartásával alkalmazandó! A termék szakszerű felhasználása érdekében kérjük, olvassa el a részletes felhasználási útmutatót is. Ez a biztonsági adatlap megfelel a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény és végrehajtási rendeletei előírásainak A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. Ezen a Biztonsági adatlapon szereplő tájékoztatás a jelenlegi legfrissebb ismereteinken, illetve a jelenleg hatályos jogszabályokon alapul. A jelen Biztonsági Adatlap a 453/2010/EU rendelet előírásaival összhangban készült. Oldal:7/7

BIZTONSÁGI ADATLAP. Megnevezés Veszély CAS EC Etylo-2-cyjanoakrylan Xi: R36/37/

BIZTONSÁGI ADATLAP. Megnevezés Veszély CAS EC Etylo-2-cyjanoakrylan Xi: R36/37/ BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Vegyianyag neve és forgalmazó cég adatai: Anyag vagy készítmény neve: Ragasztó Forgalmazó cég neve és címe: Csáki Ferenc László Cím: H-4031 Debrecen, Libatop u. 4. Tel.: 70/9477835

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Megnevezés INCI CAS EC % UV oligomer urethane acrylate oligomer 15707-23-0 67.00. Pigment red 101 Iron oxide 1332-37-2 77491

BIZTONSÁGI ADATLAP. Megnevezés INCI CAS EC % UV oligomer urethane acrylate oligomer 15707-23-0 67.00. Pigment red 101 Iron oxide 1332-37-2 77491 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Vegyianyag neve és forgalmazó cég adatai: Anyag vagy készítmény neve: ONE STEP gél lakk Forgalmazó cég neve és címe: Csáki Ferenc László Cím: H-4031 Debrecen, Libatop u. 4. Tel.:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Vegyianyag neve és forgalmazó cég adatai:

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Vegyianyag neve és forgalmazó cég adatai: BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Vegyianyag neve és forgalmazó cég adatai: Anyag vagy készítmény neve: IBD pink zselé Forgalmazó cég neve és címe: Csáki Ferenc László Cím: H-4031 Debrecen, Libatop u. 4. Tel.: 70/9477835

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3.

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2008.04.16 Oldal:1/5 Verzió: 2 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Monolite Trade Kft. Cím: 6800 Hódmezõvásárhely, Garzó Imre utca 3. Telefon: 62/ 241-239 Fax: 62/ 242-238

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5. 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi név: Dalma padlófelmosó 1.2. A termék felhasználása: Kő, linóleum padló felmosására 1.3.Gyártó és forgalmazó Satina Gold Kozmetikai Kft Kft. Cím: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék azonosítása Kereskedelmi megnevezés: ECO Soap A termék száma: #60080 EC-Szám: Nem releváns CAS-Szám: Nem releváns 1.2 Az anyag megfelelő

Részletesebben

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda 1. szakasz AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék : Feromonos csapda megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.11.10. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Aszkorbinsav Vitamin C, L(+)-Aszkorbinsav,

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax:: Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. +36/62-241-239 Egészségügyi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121 BIZTONSÁGI ADATLAP 113.m62.121 1 of 5 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék neve Vállalat 113.m62.121 CMS Sarl 2 Les Longées R.N. 89 3323 ABZAC FRANCE info@cmsapplications.com

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 100 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Rövidítés: Elektrolyt CDM 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez)

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez) (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez) 1. Azonosító adatok: Készítmény/anyag neve: TONOXYL 4 Forgalmazó: Gyártó: Unikén Kft. 6237 Kecel, Vasút u. 30. Tel./fax:

Részletesebben

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: inszekticid tartalmú

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet. Oldal: 1/5 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás Kereskedelmi megnevezés: A termék típusa: Használat: Cég azonosító: RHEOBOR műtrágya. Mezőgazdasági. Rosier SA Route de Grandmetz 11a, B-7911

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 25609-15 A-1 Medium MPN Tubes

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 25609-15 A-1 Medium MPN Tubes Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_1038017-1038018

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_1038017-1038018 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 1038018 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

MESTER Semleges Szilikon Tömítő

MESTER Semleges Szilikon Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 2012.április 17. Felülvizsgálat dátuma 2014. 12. 17. 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Kvarchomok Cat No. 370940000;

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint FG629-368 Wet N Black 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve FG629-368 Wet N Black 1.2. Az

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Diamond gel

BIZTONSÁGI ADATLAP Diamond gel BIZTONSÁGI ADATLAP Diamond gel 1. AZONOSÍTÁS/FORGALMAZÓ: Termék megnevezése: 2M Diamond gel Forgalmazó: 2. ÖSSZETEVŐK 2M Beauty Kft. H-1056 Budapest, Belgrád rkp.26 Tel: 361-318-1808 Fax: 361-483-1005

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

REACH: R- és S-mondatok. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:

REACH: R- és S-mondatok. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: REACH: R- és S-mondatok A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: R 1 Száraz állapotban robbanásveszélyes R 2 Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást R 3 Ütés, súrlódás,

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P ANETTI textilöblítők Készült /2006 EK rendelet /REACH/ szerint

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P ANETTI textilöblítők Készült /2006 EK rendelet /REACH/ szerint 1 1. Termék neve 1.1.Termékazonosító ANETTI textilöblítő 1.2. Felhasználás: Textilanyag lágyítása, antisztatizálása 1.3.Gyártó/Forgalmazó cég: Luptovics Anett E.V.,H-5931 Nagyszénás,Honvéd u.5. Web: www.anetticlean.eu,info@anetticlean.eu

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi elnevezés: súrolópor 1.2.Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon:Fax: +36/62-242-238 1.3.Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó: rovarirtó aeroszol

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. A készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó: Forgalmazó: Felelős személy: BRADOLIFE kéz- és bőrfertőtlenítő szer kéz- és bőrfertőtlenítő szer Florin Vegyipari

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint TEROSTAT VII 8 MM oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75655 Felülvizsgálat ideje: 10.01.2011 Nyomtatás ideje: 11.01.2011 Termékazonosító: TEROSTAT VII

Részletesebben

CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. 01-febr.-2010. Kibocsátás dátuma 1.

CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. 01-febr.-2010. Kibocsátás dátuma 1. CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Kálium-dihidrogénfoszfát Cat No. 205920000; 205920025; 205920100; 205925000 Szinonimák

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Octenisept Nyomtatás dátuma: 2009. 06. 15. Módosítás/revízió: 2009. 11. 10. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

Satina Gold Kozmetikai Kft.

Satina Gold Kozmetikai Kft. 1. Termék neve Oldal:1/5 Kereskedelmi elnevezés: Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax: Sürgősségi telefon: Blue stone illatosított pissoir szagtalanító tabletta Satina Gold Kozmetikai Kft., +36/62-241-239

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: mikrokapszulázott rovarirtó koncentrátum A készítmény

Részletesebben

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1/5 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 1.1.Termékazonosító: PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: WC-gél A készítmény megnevezése:

Részletesebben

Megnevezés EINECS/CAS szám % R mondatok Szimbolum 4,4-dimetilaminoetil 202-013-9/90-72-2 <5 R22, R3638, Xn

Megnevezés EINECS/CAS szám % R mondatok Szimbolum 4,4-dimetilaminoetil 202-013-9/90-72-2 <5 R22, R3638, Xn BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Vegyi anyag neve: Terokal 9225 A komponens Gyártó cég neve: Forgalmazó cég neve: Teroson GmbH, Hans-Bunte Str. 4, D-69123 Heidelberg Tel. +496221-7040 Fax: +496221-705242 Henkel Magyarország

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 2011-04-04 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: FHRK140 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító Universal Express Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 3. verzió Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. Telefon:

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 3. verzió Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. Telefon: MONOLIT TRADE KFT. H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Tel/Fax:(62)241-139, (62)242-238 Mobil: 06-70-315-97-85 HU11089359 e-mail: monolittrade@freemail.hu B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 3. verzió

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint Thermal Conductive Insulators (Ti9) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve Thermal Conductive

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma aktív mosógél Készült 2013 okt. 11.én az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rend.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma aktív mosógél Készült 2013 okt. 11.én az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rend. 1 1. Termék neve 1.1.Termékazonosító 1.2. Felhasználás: Textilanyag mosásra 1.3.Gyártó/Forgalmazó cég: Satina Gold Kft Cím: 6800 Hódmezővásárhely Erzsébeti út 12 Tel/Fax: 62/241-139 1.4. Veszély esetén

Részletesebben

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2013.04.18. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Erbslöh-Kalk Termékkód: 4001x 1.2.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 27/02/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2011.06.02. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: - spaklival történő felhordásra alkalmas

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2006.01.26. Oldal:1/5 Verzió: 1 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: Veszély esetén hívható: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca

Részletesebben

Biztonsági adatlapot

Biztonsági adatlapot Oldal 1 -tól 5 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállakozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása Az anyag/készítmény felhasználása tisztítószer Társaság/vállalkozás azonosítása Társaság

Részletesebben

Thermoflex K2. Nyomtatás dátuma: 08.11.2013 Oldal 1 -tól/-től 5

Thermoflex K2. Nyomtatás dátuma: 08.11.2013 Oldal 1 -tól/-től 5 Nyomtatás dátuma: 08.11.2013 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75612 Felülvizsgálat ideje: 09.09.2010 Nyomtatás ideje: 18.01.2011 Termékazonosító: VALVE GRINDING

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.05.28. Verzió: 3 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Hegesztő paszta 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarlárva

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint JAVÍTÓ KEMÉNYVIASZ FEKETE RAL9011

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint JAVÍTÓ KEMÉNYVIASZ FEKETE RAL9011 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 089040320 MSDS-Identcode : 10014748 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

Biztonsági adatlapot

Biztonsági adatlapot Oldal 1 -tól 5 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállakozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása Az anyag/készítmény felhasználása tisztítószer Társaság/vállalkozás azonosítása Társaság

Részletesebben

az.1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 2. verzió

az.1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 2. verzió 1 1. Termék neve 1.1. Kereskedelmi név: Perlasol kézfertőtlenítő folyékony szappan 1.2. Felhasználási terület Fertőtlenítő kézmosásra 1.3.Gyártó és forgalmazó: Satina Gold Kft.Cím: 6800 Hódmezővéásárhely

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. DPD 3 Pill_501321

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. DPD 3 Pill_501321 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK

PROTECT SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK (PROTECT elektromos párologtató készülékhez) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása:

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 200 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Versachem Low Volatile Red Silicon oldal 1 / 6 BIZTONSÁGI ADATLAP. Motortömítő piros szilikon gyors tömítés Típusa: szilikon ragasztó

Versachem Low Volatile Red Silicon oldal 1 / 6 BIZTONSÁGI ADATLAP. Motortömítő piros szilikon gyors tömítés Típusa: szilikon ragasztó oldal 1 / 6 A kiállítás kelte: 2006.01.03. 1. A készítmény neve: Gyártó cég neve: cím, telefon, fax: Importáló cég neve: BIZTONSÁGI ADATLAP Motortömítő piros szilikon gyors tömítés Típusa: szilikon ragasztó

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOHIT FH6566 / FH6568 / FH6569

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOHIT FH6566 / FH6568 / FH6569 Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat/vállalkozás azonosítása Társaság: Cím: Város: FH6566 / FH6568 / FH6569 FINO

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 107/2006/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente Utolsó módosítás dátuma 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Termékazonosító PRONTODERM OLDAT

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Termékazonosító PRONTODERM OLDAT 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító PRONTODERM OLDAT Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított MDRO dekolonizáció fizikai tisztítással felhasználása ill. ellenjavalt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. NOVOPED tetűirtó hajszesz 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/-VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP. NOVOPED tetűirtó hajszesz 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/-VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA METATOX Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft. Tel/fax: 36-66/371-168 E-mail cím: info@metatox.hu BIZTONSÁGI ADATLAP NOVOPED tetűirtó hajszesz 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/-VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben

BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben 1. TIKKURILA Dátum: 2003. 05. 02. BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben 1. A TERMÉK MEGHATÁROZÁSA / ÉS GYÁRTÓJA 1.1 A termékre vonatkozó információ A termék neve: SIROPLAST 2,

Részletesebben

MESTER Karosszéria Akril Tömítő

MESTER Karosszéria Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA

PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP ( 91/155-93/EEC ) PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: inszekticid

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/200/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni.

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni. Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója Az anyag vagy a készítmény azonosítása Anyag-csoport : A vállalat megnevezése 14191 Társaság : FINO GmbH Cím : Mangelsfeld 18

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP CEMOLKER KFT. 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. Kibocsátás dátuma. 1.1 Termékazonosító Termék neve

BIZTONSÁGI ADATLAP CEMOLKER KFT. 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. Kibocsátás dátuma. 1.1 Termékazonosító Termék neve CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 18-jún.-2009 Felülvizsgálat dátuma 2014.12.02. Felülvizsgálási szám 2 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Ioncserélt

Részletesebben

MESTER Fix Építési Ragasztó

MESTER Fix Építési Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártó és

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. CyA-Test_1039744

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. CyA-Test_1039744 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. L2065 Silica Standard Solution

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. L2065 Silica Standard Solution Oldal 1 tól/től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása Butil tömítoanyag profil alakban Illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Kémiai jellemzők: felületaktív anyagok és ártalmatlan összetevők keveréke Ártalmas összetevők:

Kémiai jellemzők: felületaktív anyagok és ártalmatlan összetevők keveréke Ártalmas összetevők: Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint 1. Az anyag/készítmény/vállalat azonosítása Termék: Regisztrációs szám: Felhasználás: Azonosított felhasználás: CLFBUBBLE5L besorolás szappanbuborék készítés Gyártó/szállító:

Részletesebben

ALEX SPRAY JAMBONOSO LIMPIAMUEBLES 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP

ALEX SPRAY JAMBONOSO LIMPIAMUEBLES 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP ALEX SPRAY JAMBONOSO LIMPIAMUEBLES 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2013.01.20. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve):

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP DOMESTOS FEHÉRÍTŐ, FEHÉRÍTŐ ÉS FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ TISZTÍTÓSZER

BIZTONSÁGI ADATLAP DOMESTOS FEHÉRÍTŐ, FEHÉRÍTŐ ÉS FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ TISZTÍTÓSZER BIZTONSÁGI ADATLAP DOMESTOS FEHÉRÍTŐ, FEHÉRÍTŐ ÉS FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ TISZTÍTÓSZER 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A KÉSZÍTMÉNY NEVE TERMÉKSZÁM 8183808/25.05.05 A KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Kiállítás dátuma: 2011.02.02. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék megnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.12.18. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termékkód: Kereskedelmi elnevezés: 3102x Hefix 1000 3103x

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint oldal 1 / 7 BA száma : 76872 Felülvizsgálat ideje: 18.06.2015 Nyomtatás ideje: 23.06.2015 Előző verzió kiadása: 29.09.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó:

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény

Részletesebben