BIZTONSÁGI ADATLAP PENNASOL MID SAPS SAE 5W-30

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP PENNASOL MID SAPS SAE 5W-30"

Átírás

1 Közzétéve: Termék azonosító: PEN 1 / 7. oldal 1. FEJEZET: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termék azonosító 1.2. Az anyag vagy a keverék javasolt és nem javasolt felhasználásának azonosítása Anyag/keverék felhasználása Motorolaj 1.3. A biztonsági adatlap kiállítójának adatai Cégnév: AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH Utca: Bahnhofstraße 82 Helység: D Uetze Telefon: / internet: illetékes osztály: Produktmanagement 1.4 Sürgősségi telefonszám Munkaidőben hívható: H-CS 9 15, P / Keverékek nem regisztrálhatók a REACH szerint (cikkely 2.7 d). A keverékben található veszélyes anyagok REACH regisztrációs száma (ha elérhető): lásd 3. fejezetben 2. FEJEZET: Veszélyek azonosítása 2.1. Anyag vagy keverék osztályozása A keverék veszélyesként nem azonosítható az 1999/45/EK utasítás értelmében Jelölt elemek 2.3. Egyéb veszélyek A termék filmet képezhet a víz felszínén, amely meggátolhatja az oxigén cserét. Lásd még 11, 12 és 15 fejezetet. 3. FEJEZET: Összetétel / alkotórészekre vonatkozó információk 3.2. Keverékek Kémiai jellemzés Adalék, ásványi olaj

2 Közzétéve: Termék azonosító: PEN 2 / 7. oldal Veszélyes összetevők EC No Kémiai név Mennyiség CAS No Index No Besorolás GHS besorolás REACH No Alapolaj meghatározatlan, Párlatok (kőolaj), hidrogénezett nehéz paraffinos 80 - < 85 % Asp. Tox. 1; H Alapolaj meghatározatlan, Kenőolajok (kőolaj), C20-50, hidrogénezett semleges olajbázisú 80 - < 85 % Asp. Tox. 1; H bis(nonylphenyl)amine 1 - < 2.5 % R Aquatic Chronic 4; H413 R- és H-mondatok teljes leírását lásd a 16. fejezetben. A keverék nem tartalmaz CAS vagy CAS összetevőt. A felsorolt koncertrációk tömegszázalék folyadékok esetében és mennyiség százalék gázok esetében. Más, veszélyesként nem besorolt összetevőket tartalmaz 100 %-ig. Ez a keverék nem tartalmaz veszélyesként osztályozott összetevőt, amelynek koncentrációja meghaladja a részben (II. melléklet, VO 1907/2006/EU) leírt koncentráció-határértékeket. R- és H-mondatok teljes leírását lásd a 16. fejezetben. 4. FEJEZET: Elsősegély nyújtási intézkedések 4.1. Elsősegély nyújtási intézkedések leírása Általános információk Gyanús esetekben, illetve ha a tünetek tartósan fennállnak forduljon orvoshoz. Soha ne adjon semmit szájon át eszméletlen vagy görcsölő személynek. Belélegzés esetén Vigye az érintett személyt friss levegőre, tartsa melegen és nyugalomban. Baleset vagy rosszullét, gyengeség esetén azonnal keressen orvosi segítséget (mutassa meg a használati vagy biztonsági adatlapot ha lehetséges). Bőrrel való érintkezés esetén Bőrrel való érintkezés után azonnal mossa le az anyagot bőséges szappanos vízzel, távolítsa el a szennyeződött ruházatot. Bőr irritáció (kivörösödés, stb.) esetén forduljon orvoshoz. Szemmel való érintkezés esetén Szemmel való érintkezés esetén azonnal alaposan öblítsük a szemet folyóvízzel percig a szemhéjakat széthúzva. Ezt követően forduljon szemorvoshoz. Lenyelés után NE hánytassa a sérültet, haladéktalanul forduljon orvoshoz. Vegye figyelembe a belélegzés veszélyt Legfontosabb tünetek és hatások, mind akut és késleltetett 4.3. Azonnali orvosi ellátás és speciális kezelés szükségessége

3 Közzétéve: Termék azonosító: PEN 3 / 7. oldal 5. FEJEZET: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag Alkalmazható oltóanyag Szén-dioxid (CO2) Hab Száraz tűzoltóanyag Konténerek hűtése vízpermettel kockázat esetén Nem alkalmazható oltóanyag Víz 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Gyúlékony gőz/levegő keverék képződése lehetséges lobbanáspont feletti hőmérsékleten. Forró termék gyúlékony párát képezhet. Tűz esetén potenciálisan felszabaduló anyagok: Toxikus pirolitikus termékek Szénhidrogén Szén dioxid Szén monoxid Hidrogén-szulfid (H2S) Nitrogén-oxid (NOx) Foszfor-oxid Füst 5.3. Tanácsok tűzoltóknak Tűz esetén: viseljen légzőkészülékes felszerelést. Teljes védőruházat. Gyűjtse a szennyezett tűzoltó vizet elkülönítve. Ne engedje a csatornába vagy felszíni vizekbe. B: Éghető folyékony vagy olvadó anyagok. 6. FEJEZET: Intézkedések véletlenszerű környezetbe engedés esetén 6.1. Személyi óvintézkedések, védőfelszerelés és vészhelyzeti eljárások Megfelelő szellőzés biztosítása és lokális elszívás a kritikus területeken. Tartsa távol gyújtóforrástól, ne dohányozzon. Óvakodjon a szem- és bőrkontaktustól, valamint a belélegzéstől. Ne tegyen a termékkel átitatott rongyokat a nadrágzsebébe. Magas csúszásveszély szivárgó vagy kiömlött anyag miatt Környezetvédelmi óvintézkedések Előzze meg a szétterülést nagyobb területre. (pl. felitatással vagy elhatárolással) Ne engedje a csatornába. A termék a talajba kerülve mozgásban marad és beszennyezheti a talajvizet Feltisztítási, szennyezés mentesítési módszerek Itassa fel folyadék megkötő anyaggal (pl. homok, kovaföld, sav- vagy általános megkötőanyaggal). A felitatott anyagot a hulladék ártalmatlanítási fejezetben leírtak szerint kezelje Hivatkozás más fejezetekre Lásd 8. és 13. fejezetben 7. FEJEZET: Kezelés és tárolás 7.1. Biztonságos kezelési óvintézkedések

4 Közzétéve: Termék azonosító: PEN 4 / 7. oldal Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok Lásd a 6.1 alfejezetet. Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést. Tartsa távol a gyújtóforrásoktól tartózkodjon a dohányzástól. Mosson kezet munkaszünetek előtt, vagy a munka befejezésekor. A munkafolyamatokat úgy kell kialakítani, hogy kizárható legyen: Köd képződése Tűz- és robbanásveszély elleni tanácsok Tegyen óvintézkedéseket esetleges elektrosztatikus kisülés ellen. További kezelési információk Ne tegyen a termékkel átitatott rongyokat a nadrágzsebébe. Gyúlékony gőz/levegő keverék képződése lehetséges lobbanáspont feletti hőmérsékleten Biztonságos tárolásra vonatkozó előírások az esetleges összeférhetetlenségekkel együtt Tároló helyiségekre és tartályokra vonatkozó követelmények Csak az eredeti tároló edényben tartsa/tárolja. Tárolásra vonatkozó előírások Ne tárolja együtt: További tárolással kapcsolatos információk Védje párától/nedvességtől Tartsa hűvös helyen Csak az eredeti tároló edényben tartsa, 50 C alatti hőmérsékleten Speciális végfelhasználás Lásd a technikai adatlapot. 8. FEJEZET: Expozíció ellenőrzése / Személyi védelem 8.1. Szabályozási paraméterek 8.2. Expozíciós szabályozás Megfelelő műszaki ellenőrzés Megfelelő szellőzés biztosítása és lokális elszívás a kritikus területeken. Biztonsági és higiéniai előírások Azonnal vegyen le minden szennyezett ruhaneműt. Mosson kezet munkaszünetek előtt, vagy a munka befejezésekor. Minden munkanap végén a szennyezett anyagokat távolítsa el a munkaterületről és tárolja külső térben. Szem/arc védelem Jól lezárt biztonsági szemüveg Német ipari szabvány (DIN) / Európai szabvány (EN): DIN EN 166 Kézvédelem Védje bőrét bőrvédőkrém használatával. Bőrvédelem A személyi védőfelszerelés fajtáját a munkaterületen használt veszélyes anyag koncentrációja és mennyisége alapján válassza meg. A közvetlen bőrrel való érintkezés megelőzése érdekében teljes védőruházat ajánlott (a szokásos munkaruházat mellett) Vegyszerálló biztonsági cipők, védőbetéttel. Német ipari szabvány (DIN) / Európai szabvány (EN): DIN EN 344 Légzés védelem Szabályos és megfelelő használat, valamint normál kondíciók mellett légzés védelem nem szükséges. Köd képződése esetén: Szűrőkészülék vagy szűrővel ellátott ventilátor: A-P2 típus Környezeti expozíciós szabályozás Technikai intézkedések az expozíció megelőzésére. Szervezeti intézkedések az expozíció megelőzésére.

5 Közzétéve: Termék azonosító: PEN 5 / 7. oldal 9. FEJEZET: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Információk az alapvető fizikai és kémiai tulajdonásokról Halmazállapot: Folyékony Szín: Sárga, barna Szag: Jellegzetes Fizikai állapot változások vizsgálati módszer Kezdeti forráspont és forrás tartomány: > 320 C Dermedéspont -33 C Lobbanáspont: > 200 C DIN ISO 2592 Alsó robbanási határérték: 0,6 vol. % Felső robbanási határérték: 6,5 vol. % Gyulladási hőmérséklet: > 250 C ASTM E 659 Sűrűség (15 C-on): g/cm 3 DIN Oldhatóság egyéb oldószerekben oldhatatlan: vízben. Viszkozitás / kinematikai (100 C-on): 11,5 12,3 mm 2 /S DIN Egyéb információk 10. FEJEZET: Stabilitás és reakcióképesség Reakcióképesség Lásd a 9. fejezetet Kémiai stabilitás Előírás szerinti kezelés és tárolás során a termék stabil Veszélyes reakciók lehetősége Gyúlékony gőz/levegő keverék képződése lehetséges lobbanáspont feletti hőmérsékleten Kerülendő körülmények Oxidáló szerek, erős Összeférhetetlen anyagok Veszélyes bomlástermékek Lásd az 5.3 alfejezetet. 11. FEJEZET: Toxikológiai információk Információk a toxikológiai hatásokról Toxikokinetika, anyagcsere és eloszlás Akut toxicitás

6 Közzétéve: Termék azonosító: PEN 6 / 7. oldal Irritáció és korrozivitás Túlérzékenységi hatások Gyakori és tartós bőrrel való érintkezés bőrirritációt okozhat. Súlyos hatások ismételt vagy hosszan tartó expozíció esetén Rákkeltő / Mutagén / Szaporodásra káros hatások A keverékben található összetevők nem tartoznak a CMR 1. és 2. szabályozás alá. Sajátos hatások állatkísérletek során tesztek során Gyakori és tartós bőrrel való érintkezés során bőrirritációt okozhat. 12. FEJEZET: Ökológiai információk Toxicitás Perzisztencia és lebonthatóság Nem könnyen bio-lebontható (az OECD előírások szerint) A termék nem könnyen bio-lebontható. (Az adat a fő komponensre vonatkozik.) Bioakkumulációs képesség Mobilitás a talajban PBT és vpvb értékelés eredményei Az összetevők ezen formájában nem tartoznak a PBT vagy vpvb szabályozás alá Egyéb káros hatások Hatások szennyvíztisztítóban: mechanikus elkülönítés a szennyvíztisztító telepen ha lehetséges. 13. FEJEZET: Hulladékkezelés, ártalmatlanítás Hulladékkezelési módszerek Megsemmisítési tanácsok A hulladék ártalmatlanítása a Kreislaufwirtschafts- and Abfallgesetz (KrW-/AbfG) szerint. Vegye figyelembe a keverék Altölverordnung (Fáradt olaj irányelv) előírásait. A hulladék ártalmatlanítása az EK 75/442/EEC és 91/689/EEC hulladék és veszélyes hulladék kezelési előírások utolsó kiadása alapján. Az EAKV szerint hulladék identitás szám/hulladék leírás szerint a meghatározott módon elkülönítve minden folyamatban és iparágban. Hulladék kezelési szám felhasználatlan/maradék termékekhez Olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai (kivéve étkezési olajok és az 5., 12. és 19. fejezetben foglaltak.); hulladék motor-, hajtómű-, és kenőolajok; ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtóműolaj. Veszélyes hulladékként besorolva.

7 Közzétéve: Termék azonosító: PEN 7 / 7. oldal Hulladék kezelési szám használt termékekhez Olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai (kivéve étkezési olajok és az 5., 12. és 19. fejezetben foglaltak.); hulladék motor-, hajtómű-, és kenőolajok; ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtóműolaj. Veszélyes hulladékként besorolva. Hulladék kezelési szám szennyezett csomagoláshoz Olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai (kivéve étkezési olajok és az 5., 12. és 19. fejezetben foglaltak.); hulladék motor-, hajtómű-, és kenőolajok; ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtóműolaj. Veszélyes hulladékként besorolva. Szennyezett csomagolás Ártalmatlanítás az érvényes jogszabályok szerint. Nem szennyezett csomagolás újra felhasználható. Ártalmatlanítani kell a maradéktalanul nem tisztítható csomagolásokat. 14. FEJEZET: Szállítási információ Egyéb alkalmazható információ Nem minősül veszélyes árunak a szállítmányozási előírások értelmében. 15. FEJEZET: Szabályozási információk Biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/törvények az anyagokra vagy a keverékre nézve Nemzeti előírások Víz szennyezettségi osztály (D): 2 vizet szennyező Kémiai biztonsági értékelés Kémiai biztonsági értékelést a keverékben található anyagokra nem végeztek. 16. FEJEZET: Egyéb információk A 2. és 3. fejezetben megnevezett R-kifejezések teljes leírása 53 Hosszan tartó káros hatása lehet a vízi környezetre. A 2. és 3. fejezetben megnevezett H-adatok teljes leírása H304 H413 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Hosszan tartó káros hatása lehet a vízi környezetre. Az ismertetett információk jelenlegi ismereteinken alapulnak. Nem céljuk az egyes tulajdonságok garantálása és nem valósítanak meg szerződéses jogviszonyt. (A veszélyes összetevőkről szóló adatok az alvállalkozók biztonsági adatlapjai legutolsó verziói alapján kerültek felhasználásra.)

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. STIHL ForestPlus Kettenhaftöl

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. STIHL ForestPlus Kettenhaftöl Oldal 1 -tól/-től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14 Oldal: 1/(11) 1. A anyag és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Agip Metalcut ERF 14 Ásványolaj párlat, hidrogénezett, könnyű (CAS szám: 64742-47-8) 1.2 Az anyag megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító MELISEPTOL Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított Gyors fertőtlenítőszer kis felületekhez felhasználása ill. ellenjavalt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Készült a 1907/2006/EK, 31. cikk alapján. Kiadás dátuma: 2015. 01. 27. Verzió száma 1 Felülvizsgálva: 2015. 01. 26.

Biztonsági Adatlap. Készült a 1907/2006/EK, 31. cikk alapján. Kiadás dátuma: 2015. 01. 27. Verzió száma 1 Felülvizsgálva: 2015. 01. 26. Oldal: 1 / 6 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója - 1.1. Az anyag/készítmény azonosítása - Kereskedelmi megnevezés: KROON OIL Ball Bearing grease - Moped 91 kódszám: 503009-1.2.

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.08. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

Terméknév: MOL Essence 15W-50 többfokozatú motorolaj

Terméknév: MOL Essence 15W-50 többfokozatú motorolaj Változat: 1 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: 2013. 06. 05. Oldal: 1/(12) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító MOL Essence 15W-50 többfokozatú motorolaj 1.2 A keverék

Részletesebben

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2010.04.10. Aktualizálás kelte: 2013.06.08. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.15. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP GREASE SM 2.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP GREASE SM 2. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP GREASE SM 2 Termékkód: 4672 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: Eurol SX Sport 2-Stroke

: Eurol SX Sport 2-Stroke Kibocsátási dátum: 11/02/2014 Felülvizsgálat dátuma: 05/01/2015 Felváltja ezt: 11/02/2014 Verzió: 1.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája

Részletesebben

(1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2011. 11. 11. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20.

(1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2011. 11. 11. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Változat: 3 Felülvizsgálat: 2011. 11. 11. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(12) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 04.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.03.2015. Sika Remover-208

Felülvizsgálat dátuma 04.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.03.2015. Sika Remover-208 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Regisztrációs szám Az anyag megnevezése : : 01-2119471843-32-XXXX : Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap PEAK 75 WG. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód

Biztonsági adatlap PEAK 75 WG. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód Peak 75 WG 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: METABOND UNIVERSAL 1.2. Azonosított

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0066729 / 0062578 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: QUETIAPINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: QUETIAPINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Kibocsátási dátum: 22/10/2013 Felülvizsgálat dátuma: 12/02/2015 Felváltja ezt: 22/10/2013 Verzió: 3.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LÁNCKENŐ SPRAY 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 10021/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Terméknév: MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj

Terméknév: MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj Változat: 4 Felülvizsgálat: 2013. 04. 23. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP ARCTURUS 15W40 TRUCK MOTOROLAJ

BIZTONSÁGI ADATLAP ARCTURUS 15W40 TRUCK MOTOROLAJ Kiadás dátuma (1. változat): 2013.05.15. Felülvizsgálat és nyomtatás időpontja: 2013.05.15. 1. A KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÓJA 1.1. A keverék azonosítása Terméknév: ARCTURUS 15W-40 TRUCK motorolaj

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Kiszerelés: 250 ml, 5 liter 1.2. Azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: METABOND BIKE Kiszerelés: 120 milliliteres

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító Terméknév.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító Terméknév. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév Cikkszám 63821 REACH regisztrációs szám Nem alkalmazható Más azonosító jel 1.2. Az anyag

Részletesebben

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Eredeti kibocsátás dátuma: 2007.06.26. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.19. Verziószám: 1.0 Magyar nyelvű változat kiadása: Budapest, 2014.01.01. 1.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAPOT

BIZTONSÁGI ADATLAPOT Oldal 1 -től 7 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállakozás azonosítása Anyag-csoport : Az anyag vagy a készítmény azonosítása Motorolaj Motor Oil SAE 10W-40 (S-SDB) Engine Oil SAE 10W-40 (S-SDB) Huile

Részletesebben