BIZTONSÁGI ADATLAP (a 91/155 EGK irányelvek és a módosított 44/2000 (XII.27) EüM rendelet szerint)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP (a 91/155 EGK irányelvek és a módosított 44/2000 (XII.27) EüM rendelet szerint)"

Átírás

1 Termék: AGIP AdBlue Oldal: 1/5 1. TERMÉK ÉS VÁLLALATI AZONOSÍTÓK Terméknév AGIP AdBlue Terméktípus és felhasználás Kipufogógáz utókezelő reagens Gyártó Agip Schmiertechnik GmbH Cím Paradies str. 14, Würzburg Telefon Fax Forgalmazó AGIP Hungaria Zrt. Cím 2040 Budaörs, Agip u. 4 Telefon (felvilágosítás) , Fax Éjjel-nappal hívható információ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest Nagyvárad tér ÖSSZETÉTEL / INFORMÁCIÓ AZ ÖSSZETEVŐKRŐL Összetevők Víz 67,5%, CAS: Karbamid 32,5%, CAS Veszélyes összetevők 3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS Fő veszélyforrás Általános tájékoztató Normál felhasználás esetén, a kezelési előírások betartásakor (7. Pont), valamint az egyéni védőeszközöket használva (8. Pont) ez e termék nem jelent különös veszélyforrást. 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS Általános információk: Bőrre jutva: Szembe jutva: Információ az orvos részére: A termékkel szennyezett öltözéket azonnal cseréljük ki, soha ne használjunk hosszú időn keresztül szennyezett ruházatot. A termék gyakorlatilag nem okoz bőr irritációt, mindazonáltal a szennyeződést mossuk le szappannal és vízzel, használjunk bőrápoló krémet. Bő vízzel öblítsük ki, tartós pír ill. irritáció esetén forduljunk orvoshoz. Mutassuk meg az orvosnak ezt az adatlapot és hívjuk fel a figyelmét, hogy ez a termék karbamid vizes oldata.

2 Termék: AGIP AdBlue Oldal: 2/5 5. TŰZVESZÉLYESSÉG Tűzveszélyesség tömény állapotban Oltószer Nem használható oltószer Védőeszközök tűzoltásnál A termék víztartalma miatt gyakorlatilag nem éghető Hab, por és szén-dioxid, vízpermet. Erős vízsugárral ne oltsuk. 6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN Személyes óvintézkedések: Környezetvédelmi óvintézkedések: Összegyűjtési módszerek: 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Kezelés: Kezelési információk: Tüzveszélyességi információk: Tárolás: Tűz esetén az alábbi égéstermékek keletkezhetnek: szénmonoxid (CO), nitrogén oxidok, ammónia Tűz esetén használjunk megfelelő egyéni védő-és légzőkészüléket. Előzzük meg hogy a termék csatornába, felszíni-és föld alatti vizekbe, valamint földre ömöljön. Előzzük meg a szétfolyást, használjunk különböző felitató anyagokat. Az anyaggal szennyezett felitató anyagot külön, megjelölt konténerbe, megfelelő tárolóedénybe gyűjtsük össze Értesítsük a helyi Környezetvédelmi Hatóságot. Akadályozzuk meg, hogy a termékből permet (aerosol) képződhessen. A tároló edényt óvatosan nyissuk és kezeljük. Nincs különleges előírás Információ közös raktárban Élelmiszerektől elkülönítve tároljuk. történő tároláskor: További tárolási információk: Védjük a fagytól és a közvetlen napsugárzástól. A tároló edényt mindig tartsuk zárva. A tárolási hőmérséklet 0-25 o C között. 8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI, VESZÉLYEZTETETTSÉG, EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK Veszélyeztetettség Összetevő: AK CK TLV-TWA TLV STEL (25/2000 EüM-SzCsM) (ACGIH 2002) (ACGIH 2002) nincs információ Egyéb kiegészítő Lásd a 7.pontot. információk: Egyéni védőeszközök Általános munkavédelmi és tisztasági előírások: Kéz, szem, bőr védelme A terméket megfelelő vegyszerek, illetve ásványi olaj származékok használatakor szokásos elővigyázatossággal kell kezelni. Kerüljük a termék hosszan tartó bőrrel történő érintkezését. Használjunk bőrvédő készítményeket. Ne használjunk kéztörlésre olyan rongyot, vagy egyéb anyagot, ami a termékkel van átitatva. A termékkel átitatott törlőrongyot ne tartsuk a munkásnadrág zsebében. A termék használatakor ne együnk, igyunk, dohányozzunk. WC használat előtt mossunk kezet. Légző készülék: Ha a termék koncentrációja túllépi a munkatér levegőjében az előírt egészségügyi határt, használjunk levegőtisztitó, vagy független levegős légzőkészüléket Kéz védelem: gumi, latex védőkesztyű Szem védelem: jól záródó védőszemüveg és arcvédő Bőr védelem: tiszta védőruha

3 Termék: AGIP AdBlue Oldal: 3/5 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK (tipikus értékek) Külső fényes Szag szagtalan Szín szintelen Sűrűség, (kg/m 3 ), 20 o C 1090 Gőznyomás, 48 Hgmm, 40 6,4 o C (kpa) Forráspont/tartomány ( o C) 100 Viszkozitás, 20 o C-on (mm 2 /s) Viszkozitás, 100 o C-on (mm 2 /s) Oldhatóság vízben, (kg/m 3 ) Vízben korlátlanul oldódik ph 10% 9,8-10 Fagyáspont, ( o C) -11 Lobbanáspont, PMCC, ( o C) Öngyulladási hőm., ( o C) Robbanási határok %: - alsó - felső 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG Hőbomlási termékek/kerülendő körülmények: Veszélyes reakciók: Veszélyes bomlástermékek: 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK Megfelelő alkalmazás mellet nem bomlékony Kerülendő anyagok: savak, oxidáló szerek és lugok Kalcium és nátrium hipokloriddal erősen reagál és robbanékony nitrogén triklorid keletkezik Kalcium és nátrium hipokloriddal erősen reagál és robbanékony nitrogén triklorid keletkezik. széndioxid (CO, CO 2 ), nitrogén oxid ( NO NO 2 ), ammónia (NH 3 ) Toxicitás szájon át Toxicitás bőrön át Toxicitás belélegezve Szem irritáció Bőr irritáció Allergiás hatás Egyéb adatok Közvetlenül szembe jutva irritáció lehetséges. A termék tömény állapotban bőr és nyálkahártya irritációt okozhat Nem ismert Egyik összetevője sem szerepel az NPT, IARC, OSHA, EU v. más, rákkeltő anyagokat tartalmazó listákon. A termék egyetlen komponense sincs az EU (2004/73/EK direktíva), illetve a 3/2006 (I.26.) EüM rendelet veszélyes anyagok listáján

4 Termék: AGIP AdBlue Oldal: 4/5 12. ÖKOTOXICITÁS (KÖRNYEZETI VESZÉLYFORRÁSOK) Szennyező hatások: A termék szennyvíztisztítókra gyakorolt hatása: Vízveszélyességi osztály: PCB, PCT, klórozott szénhidrogének Nehézfémek A termék oldódik a szennyvízben, veszélyezteti a szennyvíztisztító működését. Nem bomlik le biológiailag Ne eresszük a terméket a talajvízbe, szennyvíz rendszerbe és egyéb felszíni vizekbe. Víz veszélyességi osztály: WGK:1 Nem tartalmaz Nem tartalmaz 13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS Termék: Elfolyt termék kezelése: EU Hulladék azonosító: (EWC) Kiszerelés: Kiszerelés kezelése: Kisebb mennyiségek esetén a helyi előírások szerint végezzük a kezelést. A kezelésre vonatkozó előírásokat szigorúan be kell tartani.. Juttassuk engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtőbe. Lehetőleg alaposan ürítsük ki a tároló edényt. A kisméretű egyszer használatos csomagoló anyagokat gyűjtsük össze biztonságosan, a helyi és országos előírások szerint. A használt kenőanyag (elhasznált termék) veszélyes hulladék besorolású, kezelésére a 98/2001 (VI.15.) Korm. r. és 16/2001 (VII.18.) KöM r.-ben foglaltak vonatkoznak. 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK GGVE/GGVS besorolás: ADR/RID besorolás: ICAO/IATA besorolás: IMO/IMDG besorolás:

5 Termék: AGIP AdBlue Oldal: 5/5 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK Alkalmazandó törvények és előírások Helyi szabályozás: 16. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ Veszélyes készítmények besorolására vonatkozó nemzetközi törvények (A 67/548/EC direktíva adaptálása). A munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó nemzetközi törvények és 2000 évi XXV. Törv, 44/2000(XII.27)EüM rendelet szerint. A hulladék anyagok újrahasznosítására, visszaforgatására és a vízszennyezés megelőzésére vonatkozó nemzetközi és nemzeti törvények irányelvei szerint, a használt olajok ártalmatlanítására vonatkozó 75/439/EEC nemzeti adaptációja, és 4/2001(II.23)KöM és 2000 évi XLIII. Törv, 44/2000(XII.27)EüM. 16/2001(VII.18)KöM, ill ezen rendelkezések aktualizált módosítása A termékre vonatkozó, Veszély szimbólum: - A címkén feltüntetendő veszélyes komponensek: R mondatok: - S mondatok: S 60: Az anyagot és/vagy edényzetet veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. S 61: Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni / Biztonsági adatlap. VbF osztályozás: nincs Víz veszélyességi osztály: 1 (VwVwS 1999 ) Állatkísérletek során bebizonyosodott, hogy a kenőanyagok a felhasználás során változást szenvednek, és az új kenőanyagokkal összevetve a használt kenőanyagokkal való munkavégzés, érintkezés több kockázatot rejt. Ezért, a fentiekben rögzített elővigyázatossági rendelkezések használt kenőanyagokkal kapcsolatban fokozottabban betartandók. Ezek az információk csak a fenti anyagra vonatkoznak és nem vehetők figyelembe, ha bármely folyamat / technológia során a fenti kenőanyag egyéb anyagokkal keveredik ill. szennyeződik. Felhasználás: ipar Felhasználók köre: ipari A 2. fejezetben előforduló R mondatok teljes szövege: Ez az adatlap a 88/379/EGK, 91/155/EGK, 93/112/EGK irányelvei és a módosított, 44/2000 (XII.27.) EüM r. előírásai szerint készült. Az adatlap Az Agip Schmiertechnik GmbH eredeti MSDS 1 változat ( )alapján készült és tartalma a legjobb tudásunk szerinti februári álláspontot tükrözi. Adatlap vége Oldalak száma: 5 Nagymányai Antal műszaki vevőszolgálati vezető

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (a 93/112 EGK irányelvek és a 44/2000 (XII.27) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (a 93/112 EGK irányelvek és a 44/2000 (XII.27) EüM rendelet szerint) Termék: AGIP SHD EXTRA SAE 20W-50 Oldal: 1/5 1. TERMÉK ÉS VÁLLALATI AZONOSÍTÓK Terméknév AGIP SHD EXTRA 20W-50 Terméktípus és felhasználás Gyártó Cím motorolaj Telefon -39-6-5988-1 Fax -39-6-5988-5700

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (az 1907/2006/EK és a módosított 44/2000 (XII.27) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (az 1907/2006/EK és a módosított 44/2000 (XII.27) EüM rendelet szerint) Termék: AGIP ROTRA MULTI THT Oldal: 1/7 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1 Az anyag vagy készítmény Agip ROTRA MULTI THT SAE 80W azonosítása 1.2 Az anyagok/ készítmények Mezőgazdasági

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (az 1907/2006/EK és a módosított 44/2000 (XII.27) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (az 1907/2006/EK és a módosított 44/2000 (XII.27) EüM rendelet szerint) Termék: Téli szélvédőmosó 22 C Oldal: 1/7 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1 Az anyag vagy készítmény Téli szélvédőmosó 22 C azonosítása 1.2 Az anyagok/ készítmények Téli szévédőmosó

Részletesebben

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Eredeti kibocsátás dátuma: 2007.06.26. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.19. Verziószám: 1.0 Magyar nyelvű változat kiadása: Budapest, 2014.01.01. 1.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP GREASE SM 2.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP GREASE SM 2. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP GREASE SM 2 Termékkód: 4672 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MOL Dynamic Gold 5W-30 szintetikus motorolaj

MOL Dynamic Gold 5W-30 szintetikus motorolaj BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) MOL-LUB Kft. Terméknév: Változat: 3 Felülvizsgálat: 2010. 04. 21. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(8) 1. Anyag /

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Terméknév: Mavit Változat: 2 Felülvizsgálva: 2012.08.01. Kibocsátás kelte: 2009. 02. 13. Oldal: 1/(9) 1. Anyag

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006 EK

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006 EK 1/8 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító : BAUTEC S és BAUTEC W formaleválasztó zsaluolaj 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Terméknév: Prista Ultra 5W-40 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Oldal: 1/(9) 1. Anyag / készítmény és vállalat

Részletesebben

Kémiai jellege:oxidácó- és korróziógátló más tulajdonságokat javító adalékokat tartalmazó ásványolaj finomitvány elegye.

Kémiai jellege:oxidácó- és korróziógátló más tulajdonságokat javító adalékokat tartalmazó ásványolaj finomitvány elegye. 1/5 HARDT OIL-MONOAGRI SAE 50 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Az 1907/2006/EK rendelete (2006.december 18.) és a 44/2000. EüM rendelet és a gyártó Biztonsági adatlapja alapján. 2012-12-01 1 Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14 Oldal: 1/(11) 1. A anyag és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Agip Metalcut ERF 14 Ásványolaj párlat, hidrogénezett, könnyű (CAS szám: 64742-47-8) 1.2 Az anyag megfelelő azonosított

Részletesebben

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2010.04.10. Aktualizálás kelte: 2013.06.08. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.09.29. változat: 2

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.09.29. változat: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907/2006 EK rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A keverék kereskedelmi neve: Krém Szinonímák: -- 1.2.

Részletesebben

2. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE / ÖSSZETÉTELRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

2. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE / ÖSSZETÉTELRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAGRA / KÉSZÍTMÉNYRE ÉS A CÉGRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A termék neve: A termék típusa: Sebességváltó olaj Gyártó neve: Shell International Petroleum Company Címe: London SE1 7NA

Részletesebben

MOL Helios 2 hőálló kenőzsír

MOL Helios 2 hőálló kenőzsír Változat: 4 Felülvizsgálat: 2011. 07. 21. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

(1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2011. 11. 11. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20.

(1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2011. 11. 11. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Változat: 3 Felülvizsgálat: 2011. 11. 11. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(12) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Motorolaj négyütemű személygépkocsi motorokhoz

BIZTONSÁGI ADATLAP. Motorolaj négyütemű személygépkocsi motorokhoz 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása A készítmény megnevezése: Aral Mega Tronic SAE 5W-50 Alkalmazás: Motorolaj négyütemű személygépkocsi motorokhoz Gyártó cég: Aral Lubricants GmbH Co. KG

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. Összetétel: 3. Veszélyesség szerinti besorolás: 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. Összetétel: 3. Veszélyesség szerinti besorolás: 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása A készítmény megnevezése: Syntrans AT Kód Alkalmazás: Hajtómű olaj gépjármű hajtóművekhez 1867 Gyártó cég: Castrol (U. K.) Limited Címe: Burmah Castrol

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Nem valószínű, hogy ártalmas a vízi élőszervezetekre. Hatások és tünetek Szemben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Nem valószínű, hogy ártalmas a vízi élőszervezetekre. Hatások és tünetek Szemben 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása A készítmény megnevezése: BP Brake Fluid DOT 4 Kód: Alkalmazás: Hidraulikus fékfolyadék 454919-1 Gyártó cég neve: BP Lubricants Ltd. címe: Witan Gate House

Részletesebben

B i z t o n s á g i a d a t l a p

B i z t o n s á g i a d a t l a p REOKORR padlóbevonati rendszerek B i z t o n s á g i a d a t l a p 1. ANYAG/GYÁRTÁS- ÉS CÉGMEGJELÖLÉS Kereskedelmi megnevezés REOKORR -BASIC betonfesték, REOKORR -NORMAL műgyanta padlóbevonat, REOKORR

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. Összetétel: 3. Veszélyesség szerinti besorolás: 4: Elsősegélynyújtási intézkedések

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. Összetétel: 3. Veszélyesség szerinti besorolás: 4: Elsősegélynyújtási intézkedések 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása A készítmény megnevezése: Castrol TDA Kód Alkalmazás: Üzemanyag adalék 7230 Gyártó cég: Castrol (U. K.) Limited Címe: Burmah Castrol House, Pipers Way,

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: TEX TEC Kárpittisztító Felhasználási terület: Gépjárművek tisztításához használatos tisztítószer. Gyártó forgalmazó

Részletesebben

MESTER Üvegező Univerzális Gitt

MESTER Üvegező Univerzális Gitt (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 8 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

1. AZ ANYAGRA / KÉSZÍTMÉNYRE ÉS A CÉGRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 2. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE / ÖSSZETÉTELRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

1. AZ ANYAGRA / KÉSZÍTMÉNYRE ÉS A CÉGRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 2. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE / ÖSSZETÉTELRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK BIZTONSÁGI ADATLAP SHELL 2T TWO-STROKE OIL (hígított változat) 1. AZ ANYAGRA / KÉSZÍTMÉNYRE ÉS A CÉGRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A termék neve: SHELL 2T TWO-STROKE OIL (hígított változat) A termék típusa:

Részletesebben

Terméknév: MOL Essence 15W-50 többfokozatú motorolaj

Terméknév: MOL Essence 15W-50 többfokozatú motorolaj Változat: 1 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: 2013. 06. 05. Oldal: 1/(12) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító MOL Essence 15W-50 többfokozatú motorolaj 1.2 A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (a 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és a módosított 44/2000 (XII.27) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (a 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és a módosított 44/2000 (XII.27) EüM rendelet szerint) Termék: Motorikus gázolaj+fame Oldal: 1/14 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1 Az anyag vagy készítmény azonosítása Típus Keverék Terméknév Motorikus gázolaj+fame EU- szám EC

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1/7. oldal BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2007. 04. 12. Aktualizálás kelte: 2010. 04. 26. 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve: THERMOTON N

Részletesebben