Biztonságtechnikai adatlap Készült az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Kiállítás dátuma: Felülvizsgálat időpontja:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonságtechnikai adatlap Készült az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Kiállítás dátuma: 2010.09.16. Felülvizsgálat időpontja: 2010.09.16."

Átírás

1 Biztonságtechnikai adatlap Készült az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Kiállítás dátuma: Felülvizsgálat időpontja: verzió AROXOL SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK 45 ML 1, AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA: Kereskedelmi név: Aroxol szúnyogirtó folyadék Felhasználási terület: repülő rovarok irtására Kiszerelés: 45 ml Gyártó: Eureka Hellas S.A A INDUSTRIAL AREA OF VOLOS Volos, Görögország Tel: , fax: Honlap: Forgalmazó: Agriment Kft Szeged, Mozdony u. 12/C. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: / , A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA: EK-veszélyjel: N Környezeti veszély A készítmény veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 3, AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ: Veszélyes összetevők: Alkotórészek Prallethrin, 2-metil-4-oxo-3-(prop-2- ynyl) cyclopent-2-en-1-il 2,2-dimetil-3-(2-methylprop-1-enil) cyclopropanecarboxylate Tömeg % CAS szám EINECS szám Veszély-jel(ek) R -mondatok 1, T, Xn, N 22, 23, 50, 53 Megjegyzés: a termék veszély szerinti osztályozása a 16. pontban 4, ELSŐSEGÉLY ÉS INTÉZKEDÉSEK: Belégzés: Nincs különösebb veszély. Szembejutás: Ha szembe kerülne, azonnal öblítse ki bőséges folyóvízzel. A szemhéjait jól tartsa nyitva közben. Ha irritáció lépne fel, forduljon orvoshoz

2 Bőrrel érintkezve: Mossa meg azonnal a bőrfelületet alaposan vízzel és szappannal. Távolítsa el az anyaggal szennyezett ruhát. Lenyelés: Ne hánytassa magát. Azonnal forduljon orvoshoz vagy a legközelebbi kórházhoz. Soha ne provokáljon hányást, ha a páciens öntudatlan vagy rángatózik. 5, TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK: Alkalmazható oltóanyag: Tűz esetén az oltásra használjon, vízsugarat, habot, széndioxidod, poroltót. Oltóanyag korlátozás/kerülendő oltóanyag: Nincs. Különleges kockázat: Kerüljük a füst belélegzését. Speciális védőfelszerelés: Kis légterű helyeken használjon önlélegző készüléket. 6, INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN KIBOCSÁTÁS ESETÉN: Személyi óvintézkedések: Viseljen védőkesztyűt, amennyiben a földről kell összeszedni a kiömlött anyagot. Környezetvédelmi óvintézkedések: Ha kiömlött, lapát segítségével gyűjtse össze az anyagot. Tegye megfelelő tároló tartályba. Amennyiben vizet használt a kiömlött anyag feltakarítására, ne engedje felszíni vizekbe, talajvízbe vagy csatornarendszerbe. Tegye megfelelő tároló tartályba. Értesítse az illetékes területi hatóságot a szennyezésről. Ártalmatlanítási/tisztítási módszer: Itassa fel nedvszívó anyaggal és szedje fel a maradékot mechanikusan, tegye megfelelő tároló tartályba. 7, KEZELÉS ÉS TÁROLÁS: Kezelés: Ne fogyasszon élelmiszert működtetés közben. Kerülje a bőrrel, szemmel és ruházattal való érintkezést. Mossa meg a kezét ill. az anyagnak kitett egyéb bőrfelületet használat után, mielőtt enne, inna, vagy dohányozna. Tárolás: Tartsa távol gyermekektől. Tartsa távol mindennemű élelmiszertől. Jól szellőztetett helyen tárolja. Eredeti csomagolásában, szobahőmérsékleten, jól lezárva tárolja. Tárolásra vonatkozó egyéb információk: Nincs. 8, AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE-EGYÉNI VÉDELEM: Általános óvintézkedések és higiénia: Tartsuk a terméket eredeti csomagolásban. Megfelelően kell szellőztetni a helyiségeket, ahol a terméket raktározzák és / vagy kezelnek. Légzésvédelem: Normál használat közben: nem szükséges. Kézvédelem: Normál használat közben: nem szükséges. Szemvédelem: Normál használat közben: nem szükséges. Bőrvédelem: Normál használat közben: nem szükséges. 9, FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK: Állag, Megjelenés: Folyadék állagú utántöltő kb. 37 gr töltősúllyal műanyag tartályban - 2 -

3 Szag: majdnem szagtalan PH: Forráspont: Olvadáspont: Lobbanáspont: Tűzveszélyesség: Öngyulladás: Robbanékonyság: Oxidáló tulajdonságok: Gőznyomás: Relatív Sűrűség (20 o C): ~ 0,820 g/ml Oldhatóság vízben: nem vegyíthető Oldhatóság olajban: jól oldható Partíciós koefficiens: n-octanol/víz: nincs adat Gőzsűrűség: 10, STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG: Stabilitás: Normál környezeti feltételek között. Kerülendő helyzetek: Nincs. Veszélyes bomlástermékek: Nincs. 11, TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK: A készítmény minden összetételét külön kell vizsgálni. Alább található a legfontosabb összetevőkkel kapcsolatos információk: Prallethrin, 2-metil-4-oxo-3-(prop-2-ynyl) cyclopent-2-en-1-il 2,2-dimetil-3-(2-methylprop-1-enil) cyclopropanecarboxylate Szemmel való érintkezés: nyúl: enyhén irritáló Belélegzés: patkány: LC50 0,658-0,855 mg/l Lenyelés: patkány LD mg/kg Bőrrel való érintkezés: patkány: LD50 >2000mg/Kg nyúl: nem irritatív 12, ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK: Ökotoxicitás: Ártalmatlanítás (tartósság és lebomlási képesség) A készítmény helyes használata előírja, hogy ne kerüljön a környezetbe. Környezetre veszélyes anyagok listája besorolás szerint: 1% - 3% Prallethrin; 2-methyl-4-oxo-3-(prop-2-ynyl)cyclopent-2-en-1-yl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate N.67/548/CEE: CAS: EC: R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. LC50 (Daphnia): 0,0062 mg / l - 3 -

4 13, ÁRTALMATLANÍTÁSI ÚTMUTATÓ: Szabályozásnak megfelelően. Kerülni kell az anyag környezetbe jutását, lásd az intézkedéseket véletlen kibocsátás esetén (Biztonságtechnikai adatlap 6.pont). További ártalmatlanítás a 91/156/EGK, 91/689/EGK, 94/62/EK irányelvek és későbbi módosításai szerint. 14, SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: Közúti szállítás: ADR-UN szám: 3082, ADR osztály: 9 ADR szállítási név: Környezetre veszélyes anyag, folyadék, NOS (Prallithrin) Korlátozott mennyiségben, ADR csomagolási osztály: III Légi szállítás: IATA-UN szám: 3082, osztály: 9 Szállítási név: Környezetre veszélyes anyag, folyadék, NOS (Prallithrin) Korlátozott mennyiségben, csomagolási osztály: III Vízi szállítás: IMDG-UN szám: 3082, osztály: 9 Szállítási név: Környezetre veszélyes anyag, folyadék, NOS (Prallithrin) Korlátozott mennyiségben, csomagolási osztály: III 15, SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK: Általános irányelvek: 67/548/EGK irányelv (veszélyes anyagok osztályozása, csomagolása és címkézése) és későbbi módosításai. 1999/45/EK irányelv (veszélyes készítmény osztályozása, csomagolása és címkézése) és későbbi módosításai. 98/24/EK irányelv, 2000/39/EK irányelv, EK1907/2006 (REACH) Rendelet szerint. Veszélyjelzés: N Veszély azonosítása: Környezeti veszély R mondatok: R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. S mondatok: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. S23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg). S29 Csatornába engedni nem szabad. S45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet). S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni. (Biztonsági adatlap.) Adott esetben, nézze meg a következő szabályozási rendelkezéseket:ek2003/105 Irányelv, 1999/13/EK (VOC irányelv) Egyéb felirat: Ne cserélje a műanyag tartályt amennyiben a készülék éppen áram alatt van vagy még meleg. A szúnyogirtó minden egyes felhelyezése után bő szappanos vízzel mosson kezet. Ne takarja le a készüléket - 4 -

5 szövettel vagy egyéb anyaggal. Élelmiszertől és konyhai eszközöktől tárolja távol, hűvös, száraz helyen. Forduljon orvoshoz, ha bármilyen tünet előfordulna (szédülés, légszomj stb.) Vonatkozó jogszabályok: 1999/45/EC A veszélyes készítmények osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről 2001/58/EC A biztonsági adatlapokról évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 25/2000. (IX.30) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 41/2000. (XII.20.)EüMKöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek szabályairól98/2001.(vi.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.) KöM. rendelet; évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról. 16, EGYÉB INFORMÁCIÓK: A 3. pontban szereplő R mondatok teljes szövege: R22 Lenyelve ártalmas. R23 Belélegezve mérgező. R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodástokozhat. Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentációk: a gyártó által novemberben kibocsátott biztonsági adatlap, valamint a vonatkozó Európai Direktívák útmutatása alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet előírásainak. Aláírás és pecsét nélkül is érvényes. Az adatlapon közölt információk a publikáció időpontjában a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak. A megadott információk célja a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és elhelyezéshez adott útmutatás, és nem tekinthető veszélyességi vagy minőségi bizonylatnak. Az információ csak a megadott készítményre vonatkozik, és nem alkalmazható, ha a készítményt egyéb anyaggal kombináltan, illetve más folyamatban alkalmazzák. A vevő / felhasználó felelőssége, hogy az érvényben lévő törvényeket és szabályozásokat betartsa. Szeged, november 25. Pászti József Ügyvezető igazgató Agriment Kft

CHIRTON légfrissítő aeroszol 300 ml GYÖNGYVIRÁG

CHIRTON légfrissítő aeroszol 300 ml GYÖNGYVIRÁG Biztonsági adatlap Készült a 453/2010/EU Bizottsági rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Felülvizsgálat: 2013.02.07. 3. verzió CHIRTON légfrissítő aeroszol 300 ml GYÖNGYVIRÁG 1.

Részletesebben

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2010.04.10. Aktualizálás kelte: 2013.06.08. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

ICS BISON TISZTÍTÓSZEREK

ICS BISON TISZTÍTÓSZEREK Kiállítás dátuma: 2009.10.01. Készült a 1907/2006/EK RENDELET (REACH) és 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint Utolsó frissítés: 2013-01-02. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP DOMESTOS 5x HOSSZABB FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ TISZTÍTÓSZER ZÖLD

BIZTONSÁGI ADATLAP DOMESTOS 5x HOSSZABB FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ TISZTÍTÓSZER ZÖLD BIZTONSÁGI ADATLAP DOMESTOS 5x HOSSZABB FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ TISZTÍTÓSZER ZÖLD 1.VEGYI ANYAG NEVE A KÉSZÍTMÉNY NEVE Domestos 5X hosszabb fertőtlenítő hatású tisztítószer Zöld TERMÉKSZÁM 8329728/10.04.2007

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP rovarirtó koncentrátum Készítés dátuma: 2012.11. 09. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL Készítés dátuma: 2013.02.11. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Azonosítási szám: D0181772. Via Riviera Matteotti,12 I-30034 Mira (Venice), Italy Tel: +39 041 5629 223 Fax: +39 041 424 012

Azonosítási szám: D0181772. Via Riviera Matteotti,12 I-30034 Mira (Venice), Italy Tel: +39 041 5629 223 Fax: +39 041 424 012 1. A készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása Finish Shine+Dry gépi öblítőszer A készítmény azonosítása: A készítmény felhasználása: Termék leírása: A vállalkozás azonosítása: Gyártó cég neve,

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KORIT 420 FS Kiszerelés: műanyag kanna

Részletesebben

Clinil. : Tel.: 1 476 6464, 06-80-201-199. A terméket nem sorolták be veszélyesként az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

Clinil. : Tel.: 1 476 6464, 06-80-201-199. A terméket nem sorolták be veszélyesként az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint. BIZTONSÁGI ADATLAP Konform a 1907/2006 EK szabályozással és módosításaival Clinil Kód 100350E Változat 5 Felülvizsgálat ideje 14 Október 2010 1. A készítmény neve Az anyag vagy készítmény azonosítása Terméknév

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PYRINEX 25 CS

BIZTONSÁGI ADATLAP PYRINEX 25 CS 1/6 PYRINEX 25 CS BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása PYRINEX 25 CS A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Nógrádi Erdőkémia Kft. 2657 Tolmács, Arany János u. 2. Tel.: 35/550153, 35/350089 Fax: 35/550154, 35/350190 Oldalszám: 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Sumi Agro Hungary Kft. 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: 3612146441 Fax: 3612021649 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító PE-PO koromtalanító koncentrátum 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin CREAMPEL Bőrápoló hidratálókrém

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin CREAMPEL Bőrápoló hidratálókrém 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: Felhasználási terület: Autóápolás és tisztítás során alkalmazható szer Gyártó forgalmazó megnevezése: PRIMATEC

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően Lorin folyékony szappan Almond milk 1/5 Készült: 2012. 12. 10. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PYRINEX 25 CS

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PYRINEX 25 CS 1/7 PYRINEX 25 CS BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása PYRINEX 25 CS 1.1. Termékazonosító: A készítmény

Részletesebben

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22.

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22. ENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML szúnyoglárvairtó koncentrátum Kiadás dátuma: 2013.05.22. Verzió: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

Acetampirid, [MOSPILAN 70 WP] BIZTONSÁGI ADATLAP

Acetampirid, [MOSPILAN 70 WP] BIZTONSÁGI ADATLAP Oldalszám: 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1. 1. Az anyag vagy készítmény azonosítása Az anyag neve: CAS szám: EU szám: - - 1. 2. Az anyagok/készítmények

Részletesebben

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Eredeti kibocsátás dátuma: 2007.06.26. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.19. Verziószám: 1.0 Magyar nyelvű változat kiadása: Budapest, 2014.01.01. 1.

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:

1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1.A készítmény neve: Yplon Superpower tisztító 1/5 1.2. Felhasználás: superpower tisztító 1.3. Gyártó cég neve és címe: McBride CE Ieper (Yplon

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma FRUTON Ca 2.0.0 2012. november 8.

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma FRUTON Ca 2.0.0 2012. november 8. Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma FRUTON Ca 2.0.0 2012. november 8. BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat 453/2010 sz. módosított rendelete szerint)

Részletesebben

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.09.29. változat: 2

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.09.29. változat: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907/2006 EK rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A keverék kereskedelmi neve: Krém Szinonímák: -- 1.2.

Részletesebben

Irrittív (Xi), Környezeti veszély (N)

Irrittív (Xi), Környezeti veszély (N) 1/7. oldal RAID hangyaírtó csalétek (abamectin) 1. A készítmény neve: 1.1. Kereskedelmi név: Raid hangyaírtó csalétek (abamectin) Azonosítási szám: 661212/001 1.2. A készítmény felhasználása: insekticid

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően Prezzo nyári szélvédőmosó 1/5 Készült: 2014. 06. 02. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben