BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint"

Átírás

1 Oldal 1/7 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, ill. ellenjavallt felhasználása: Barackmoly feromon légtértelítéses párosodás gátlása A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Engedélytulajdonos: CBC (EUROPE) Ltd Via E. Majorana, Nova Milanese (MB) Italy Tel.: Fax: Gyártó: Shin-Etsu Chemical co. Ltd 6-1 Ohtemachi 2-chome-Chiyoda-ku, Tokyo; , Japan Importőr, forgalmazó: Biocont Magyarország Kft Budapest Hajdú u Magyarország Tel/fax: Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat Tel.: (+36) Veszélyesség szerinti besorolás 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása: Xi, irritatív R 38 Bőrizgató hatású Címkézési elemek Xi irritatív

2 Oldal 2/7 Kockázatra utaló R mondatok: R 38 Bőrizgató hatású. Biztonságos használatra utaló S mondatok: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. S20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. S36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap Egyéb veszélyek: A termék NEM felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vpvb) kritériumoknak az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete alapján. 3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.2. Keverékek Veszélyes alkotórészek: Név CAS-N o EU - N o (E)-5-decén-1-ol (2-hidroxi oktoxifenil) fenilmetanon 2,6-di-terc-butilp-cresol Besorolás Besorolás (67/548/EGK) (1272/2008/EK rendelet) Xi: R38 Bőrirritáló hatású 2, H315 N: R50 Nagyon mérgező a vízi élővilágra 1 Xi: R43 Allergiás bőrreakciót válthat ki 1. H317 R53 Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra 4; H413 N: R50/53 Nagyon mérgező a vízi élővilágra 1: H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 1: H410 Koncentráció (%) További információ: A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: lásd 16. pont. 4. Elsősegély-nyújtási intézkedések 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános információ: A szennyezett ruhát vegye le. Belégzés esetén: Biztosítsa a friss levegőt. Forduljon orvoshoz, ha tüneteket észlel. Bőrre jutás esetén: Azonnal mossa le szappanos vízzel,majd alaposan öblítse le. További irritáció esetén forduljon orvoshoz 4.2. A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások Nincsenek információk A szükséges azonnal orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Szembe kerülés esetén: Nyitott szemhéjjal a szemet azonnal folyóvízzel öblítse ki, több percen át. Ezután forduljon orvoshoz. Lenyelés esetén: Öblítse ki a száját és igyon sok vizet. Azonnal forduljon orvoshoz.

3 Oldal 3/7 5. Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Alkalmas oltóanyag: CO2, poroltó, víz/vízpermet. Nagyobb tüzet vízzel, vízpermettel vagy alkoholrezisztens habbal oltsunk el. Biztonsági okokból alkalmatlan oltóanyag: Erős vízsugár Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Az anyagból, az égéstermékből, vagy a keletkező gázokból eredő veszélyek: Szén-monoxid és szén-dioxid Tűzoltóknak szóló javaslat Védőfelszerelés: Használjon légzőkészüléket. További információk: A tűzoltásra használt, szennyezett vizet elkülönítve gyűjtsük össze. Nem juthat a lefolyókba. 6. Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Kerülje a bőrrel és a szemmel való érintkezést Környezetvédelmi óvintézkedések: A termék nem kerülhet a csatornahálózatba, a felszíni- vagy talajvízbe A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag,univerzális megkötő anyag, fűrészpor) itassuk fel. A szennyezett anyagot hulladékként helyezzük el, lásd 13. pont. Gondoskodjunk a megfelelő szellőzésről Hivatkozás más szakaszokra: nincs. 7. Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a munkahelyen. Kerülje a bőrrel és a szemmel való érintkezést. Tartsa távol gyúlékony anyagoktól. A munkahelyen ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Tartson be minden, a vízszennyező anyagok tárolására vonatkozó helyi és nemzeti jogszabályt. Ne tárolja együtt oxidáló és savas anyagokkal. Száraz, hűvös helyen, jól lezárt tartályban tárolja. Óvja a közvetlen napsugárzástól és melegtől Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Nincs. 8. Expozíció csökkentése és egyéni védelem 8.1. Csökkentési paraméterek: Ez a termék veszélyes vegyi összetevőket tartalmaz. A biztonsági adatlap csak arra az esetre szól, ha a tároló edény megsérül és a vegyszerek kijutnak a környezetbe. Minden további információ a tároló edényben lévő vegyszerekre vonatkozik. A termék nem tartalmaz releváns mennyiségben olyan anyagot, amelyet kritikus értékei alapján monitorozni kellene a munkahelyen.

4 Oldal 4/ Az expozíció csökkentése: Tartsa távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól. A szennyezett ruhát azonnal vegye le. Kerülje a szemmel és bőrrel való kontaktust. Munkaszünetek előtt és használat után alaposan mosson kezet. Védőkesztyű. A kesztyű anyagának vízhatlannak és ellenállónak kell lennie a termék/anyag/készítmény összetevőivel szemben. A védőkesztyű anyaga: nitril vagy neoprén. Szemvédelem: védőszemüveg. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ: A következő anyagokra: (E)-5-decén-1-ol és (E)-5-decenil-acetát Külső jellemzők: folyékony, színtelen vagy sárgás Szag: jellegzetes Szag küszöbérték: nincs ph-érték: 6,8 Olvadáspont/fagyáspont: Kezdeti forráspont és forrásponttartomány (OECD103): 110 C/2 KPa Lobbanáspont (nyitott csésze): 108 C Párolgási sebesség: Gyúlékonyság (szilárd/gáz): Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: Gőznyomás (becslés, Antoine-egyenlet): nincs meghatározva Gőzsűrűség: szükséges az engedélyezéshez Relatív sűrűség (piknométeres módszer): nincs meghatározva Oldhatóságok (OECD 105): nem oldódik vízben, könnyen oldódik szerves oldószerben Megoszlási hányados: n-oktanol/víz (OECD 107): nem vizsgálták Öngyulladási hőmérséklet: nem vizsgálták Bomlási hőmérséklet: Viszkozitás (Ubbelohde-viszkoziméterrel): nem vizsgálták Robbanásveszélyes tulajdonságok: nem robbanásveszélyes (szakvélemény) Oxidáló tulajdonságok: nem oxidáló (szakvélemény) 9.2. Egyéb információk Nincs. 10. Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség: Nincs Kémiai stabilitás: Az előírásoknak megfelelő tárolás esetén nem bomlik le A veszélyes reakciók lehetősége: Veszélyes reakció nem ismert Kerülendő körülmények: Tartsa távol az erős oxidáló anyagoktól, a magas hőtől, a szikráktól vagy a nyílt lángtól.

5 Oldal 5/ Nem összeférhető anyagok: Oxidáló anyagok. Erős savak Veszélyes bomlástermékek: Szén-dioxid és szén-monoxid, de rendeltetésszerű használat esetén nem bomlik le. 11. Toxikológiai információk A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut toxicitás: LD/LC50 releváns értékek az értékeléshez: (Z)-5-decenil-acetát Orális LD50 >2000mg/kg (patkány) (E)-5-decenil-acetát Orális LD50 >2000mg/kg (patkány) Dermális LD50 >2000mg/kg (patkány) Elsődleges irritáció: Bőr: Irritáció léphet fel. Szem: Enyhe irritáció léphet fel. Korrózív tulajdonság: Nem korrodál. Szenzibilizácó: Nem ismert. Ismételt dózis toxicitás: Az ismételt adagolás és/vagy hosszútávú expozíció nem releváns. Rákkeltő hatás: Nem releváns, az expozíció nem haladja meg a természetes háttérértéket. Mutagénitás: Nincs róla információ. Toxikus hatás a szaporodásra: Nem releváns, az expozíció nem haladja meg a természetes háttérértéket. Nincs valószínűsíthető expozíciós útvonal. 12. Ökológiai információk Toxicitás Nincs információ Perzisztencia és lebonthatóság A termék biológiailag könnyen lebomló Bioakkumulációs képesség: Nincs róla elérhető adat. Az expozíció nem valószínű A talajban való mobilitás: Nincs róla elérhető adat. Az expozíció nem valószínű.

6 Oldal 6/ A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei A termék biológiailag könnyen lebomló Egyéb káros hatások Nincs. 13. Ártalmatlanítási szempontok Termék A háztartási hulladékkal együtt nem szabad elhelyezni. Ne engedjük bele a csatornahálózatba. A hulladék kódszámát (EWC) a származástól vagy a feldolgozástól függően kell meghatározni. Szennyezett csomagolás A helyi előírásoknak megfelelően kell elhelyezni. 14. Szállítási információk UN-szám: Nincs Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nincs Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nincs Csomagolási csoport: Nincs Környezeti veszélyek: Nincs A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nincs A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nincs. 15. Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok A keveréket a 91/414/EGK irányelv szerint értékelték. Engedélyezte az olasz Egészségügyi Minisztérium: No dátum: Kémiai biztonsági értékelés Az 1907/2006/EK rendelet 14. cikke szerinti kémiai biztonsági értékelés nem történt. A keverék hatóanyagait az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 15. cikke szerint regisztráltnak tekintik.

7 Oldal 7/7 16. Egyéb információk A biztonsági adatlapot január 25-én felülvizsgálták az 1907/2006/EK rendeletet módosító 453/2010. Bizottsági Rendeletnek való megfelelés érdekében. A 3. és 16. szakasz módosításra került. Az egyes összetevők besorolása illetve nem besorolása az Ausztria által az ECHA-hoz január 14-én benyújtott CLH dossziékon alapul. Ezek az adatok jelenlegi ismereteinken alapulnak, beleértve a REACH alapján regisztrált termékek adatbázisát is. Nem szolgálnak azonban garanciaként egyetlen specifikus termékjellemzőre sem, és nem lehet rájuk érvényes szerződéses viszonyt alapítani. A terméket az olasz Egészségügyi Minisztérium sorolta be/címkézte. A 2-től a 15-ig terjedő szakaszokban kifejtett R-mondatok, kockázati és biztonsági állítások. Xi, irritatív N, veszélyes a környezetre R-mondatok R 38 R 43 R 50 R 50/53 R 53 Bőrizgató hatású Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) Nagyon mérgező a vízi szervezetekre Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat S-mondatok S 2 S 13 S 20/21 S 24/25 S 36/37 S 61 Gyermekek kezébe nem kerülhet Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap Az 1272/2008/EK rendelet szerinti figyelmeztető mondatok: H315: bőrirritáló hatású. H317: allergiás bőrreakciót válthat ki. H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H413: Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BRADOGÉL higénés kézfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2

BRADOGÉL higénés kézfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.15. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

NATURALIS-L BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelet szerint

NATURALIS-L BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat neve 1.1. A termék megnevezése Termék neve: Típusa: NATURALIS-L Keverék 1.2. A termék felhasználása Rovarölőszer Beauveria bassiana hatóanyagú, 1.3. Gyártó

Részletesebben

BRADO CLUB PENÉSZÖLŐ SZER Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

BRADO CLUB PENÉSZÖLŐ SZER Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: BRADO CLUB penészölő szer 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 100 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap Kiadás dátuma: 01-dec.-2010 Felülvizsgálat dátuma 29-júl.-2014 Verziószám 2.1

Biztonsági adatlap Kiadás dátuma: 01-dec.-2010 Felülvizsgálat dátuma 29-júl.-2014 Verziószám 2.1 Biztonsági adatlap Kiadás dátuma: 01-dec.-2010 Felülvizsgálat dátuma 29-júl.-2014 Verziószám 2.1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A termék azonosítója A termék neve

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 11229/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2010.04.10. Aktualizálás kelte: 2013.06.08. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.08. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH Pissoir szagtalanító kő. Készítés dátuma: 2012.12.01.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH Pissoir szagtalanító kő. Készítés dátuma: 2012.12.01. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH Pissoir szagtalanító kő Készítés dátuma: 2012.12.01. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1

Részletesebben

HANNO Penészölő folyadék

HANNO Penészölő folyadék (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 9 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Pronto Extra Care fapadló tisztító mandulaolajjal Verzió 1.0 Készítés dátuma 11.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000022777

Pronto Extra Care fapadló tisztító mandulaolajjal Verzió 1.0 Készítés dátuma 11.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000022777 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Fertőtlenítő

Részletesebben

Glade by Brise Magnolia & Vanilla légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 08.03.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000013134

Glade by Brise Magnolia & Vanilla légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 08.03.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000013134 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 15408 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: Önmagával hegedő szalag

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL Készítés dátuma: 2013.02.11. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Eredeti kibocsátás dátuma: 2007.06.26. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.19. Verziószám: 1.0 Magyar nyelvű változat kiadása: Budapest, 2014.01.01. 1.

Részletesebben

Ohradní 65, CZ-140 00 Prága 4, Csehország Telefon: +420 315 577 600 Fax: +420 315 577 569 E-mail: laborator@stylvd.cz

Ohradní 65, CZ-140 00 Prága 4, Csehország Telefon: +420 315 577 600 Fax: +420 315 577 569 E-mail: laborator@stylvd.cz 1.oldal 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító LARRIN WC PLUS MOUNTAIN CAS / EINECS-szám: Nem alkalmazható, a készítmény keverék. 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP A BIZOTTSÁG 453/2010/EU rendeletével összhangban Kiállítás dátuma: 2012-11-30 Verzió: 2.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító PE-PO koromtalanító koncentrátum 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/15 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító POLYRAM DF 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP rovarirtó koncentrátum Készítés dátuma: 2012.11. 09. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben