BIZTONSÁGI ADATLAP 2,4-D 2EH 600G/L Al 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A CÉG/ VÁLLALKOZÁS MEGNEVEZÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP 2,4-D 2EH 600G/L Al 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A CÉG/ VÁLLALKOZÁS MEGNEVEZÉSE"

Átírás

1 2,4-D 2EH 600G/L Al Oldal: 1 Kiadva: 2007/02/05 Felülvizsgálat sz.: 2 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A CÉG/ VÁLLALKOZÁS MEGNEVEZÉSE Termék megnevezése: 2,4-D 2EH 600G/L Al Termék kódja: P433A Termék leírása: Gyomirtó szer Cég megnevezése: A H Marks & Co. Ltd. Wyke Lane Wyke Bradford West Yorkshire BD12 9EJ Telefon: Fax: ÖSSZETÉTEL/ALKOTÓELEMEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Veszélyes alkotóelem: PETRÓLEUM NEM SPECIFIKÁLT PÁRLATOK (PETRÓLEUM) HIDROGÉNKEZELT KÖNNYŰ, 7,420% EINECS 1 : CAS: [Xn] R65; [N] R51/53 2-ETILHEXANOL 1,860 % EINECS: CAS: [Xi] R36/38 ALKILBENZOL-SZULFONÁT, KALCIUM SÓ 2,800 % EINECS: CAS: [Xi] R38; [Xi] R41 (2,4-DIKLOROFENOXI-)ECETSAV, 2-ETILHEXIL- ÉSZTER 84,400 % % [Xn] R22; [Xi] R41; [Érzékenyítés] R43; [N] R51/53 1 European List of Notified Chemical Substances Értesítésköteles vegyi anyagok európai listája

2 Oldal 2 3. LEHETSÉGES VESZÉLYEK Főbb veszélyek: 4. ELSŐSEGÉLY (TÜNETEK) Bőrizgató hatású. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, hosszú távú káros hatása lehet a vízi környezetre. Bőrrel történő érintkezés: Szemmel történő érintkezés: Lenyelés: Belégzés: Az érintkezés helyén irritáció és pirosság jelentkezhet. Irritáció illetve szempír fordulhat elő. A szemek erősen könnyezhetnek. Előfordulhat fájdalom és pír a szájban és torokban. Irritálhatja a torkot, és szorító érzést okozhat a mellben. A kitettség köhögést és zihálást okozhat. 4. ELSŐSEGÉLY (TENNIVALÓ) Bőrrel történő érintkezés: Szemmel történő érintkezés: Lenyelés: Belégzés: Azonnal vegyük le az elszennyezett ruhát és cipőt, hacsak nem tapadt hozzá a bőrhöz. Haladéktalanul mossuk le bő szappanos vízzel. 15 percen keresztül öblögessük a szemet folyó vízzel. Forduljunk orvoshoz. Mossuk ki vízzel a szájüreget. Forduljunk orvoshoz. Távolítsuk el a sárültet a kitettség helyéről, saját biztonságunk megóvása mellett. Forduljunk orvoshoz.

3 Oldal 3 5. TŰZOLTÁS Tűzoltó közeg: Használjunk a környezethez alkalmas tűzoltó közeget. A tartályok hűtéséhez használjunk vizet. Kitettségi veszélyek: Égés közben mérgezőgázokat bocsát ki. Tűzoltók védelme: 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉRE Viseljenek önálló (palackos) légzőkészüléket. A bőrrel és a szemmel történő érintkezés elkerülése érdekében viseljenek védőöltözéket. Egyéni védőfelszerelések: Környezeti óvintézkedések: Feltakarítási eljárás: Az egyéni védőfelszereléseket lásd a Biztonsági Adatlap 8. pontja alatt. Szabadtéren ne közelítsünk széliránnyal szemből. Szabadtéren a helyszínen jelen levők tartózkodjanak széliránnyal szemben, távol a veszélyes területtől. Az elszennyezett területet jelöljük körül, hogy megakadályozzuk jogosulatlan személyek bejutását a területre. A szivárgó tartályokat állítsuk a szivárgó felülettel felfelé az anyag kijutásának megakadályozása érdekében. Ne öntsük ki a csatornában vagy folyókba. A kiömlött anyagot kerítsük körbe. Itassuk fel száraz földel vagy homokkal. Megfelelő módszerrel történő ártalmatlanítás céljából rakjuk át zárható, felcímkézett kármentő tartályba. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Kezelésre vonatkozó követelmények: Kerüljük a közvetlen érintkezést az anyaggal. Biztosítsuk a terület megfelelő szellőzését. Ne használjuk zárt helyen. Kerüljük, hogy köd képződjön és szétterüljön a levegőben.

4 Oldal 4 Tárolási körülmények: Tároljuk hűvös, jól szellőző helyen. A tárolóedényt tartsuk szorosan lezárva. Az anyag kijutásának elkerülése érdekében a tároló helyiség padlója legyen át nem eresztő. 8. A KITETTSÉG KORLÁTOZÁSA/EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEK Műszaki intézkedések: Légutak védelme: Kezek védelme: Szemek védelme: Bőr védelme: Gondoskodni kell a helyiség megfelelő szellőzéséről. A folyadék kijutásának megelőzése érdekében a tároló helyiség padlója legyen át nem eresztő. Önálló (palackos) légzőkészülék álljon rendelkezésre, vészhelyzet esetére. Védőkesztyű. Védőszemüveg. Gondoskodjunk arról, hogy a közelben legyen szemmosó. Védőruházat. 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Állapot: Szín: Szag: Oxidáló képesség: Vízoldhatóság Viszkozitási értéke: Lobbanáspont C: 126 Megoszlási koefficiens n- oktanol/víz: Folyadék Átlátszó, sárga Jellegzetes észteres szag Nem oxidál (az EC kritériumok szerint) Olaj a vízben típusú emulziót képez 19,82 cst 5,78 Öngyulladás C: 275 Relatív sűrűség: 1,075-1, STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG Stabilitás Elkerülendő körülmények: Elkerülendő anyagok: Normál körülmények között stabil. Hő Erős oxidálószerek. Erős savak.

5 Oldal 5 Veszélyes Az égés során mérgező gázokat bocsát ki. 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Akut toxicitás: Veszélyes alkotóelem: Kitettség utak: 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 2,4-D 2EH 600G/L Al BELÉGZÉS PATKÁNY LD 2 50 > 5,63 mg/l SZÁJON ÁT PATKÁNY LD 50 : 3129 mg/kg BŐRÖN ÁT PATKÁNY LD 50 > 5000 mg/kg 2-ETILHEXANOL SZÁJON ÁT, PATKÁNY LD mg/kg BŐRÖN ÁT PATKÁNY LD 50 > 3000 mg/kg (2,4-DIKLOROFENOXI-)ECETSAV, 2- ETILHEXIL-ÉSZTER) BELÉGZÉS nem besorolt SZÁJON ÁT PATKÁNY LD mg/kg BŐRÖN ÁT NYÚL LD 50 > 2000 mg/kg A Kitettségi utakat és a megfelelő tüneteket lásd a Biztonsági Adatlap 4. pont alatt. Veszélyes összetevők 2-ETILHEXANOL ALGA 72 óra IC ,5 mg/l DAPHNIA 48 óra EC mg/l HAL 96 óra LC 50 29,7 mg/l (2,4-DIKLOROFENOXI-)ECETSAV, 2- ETILHEXIL-ÉSZTER) ALGA 72 óra IC 50 0,23 mg/l DAPHNIA 48 óra EC 50 > 1,91 mg/l Mobilitás: HAL, SZIVÁRVÁNYOS PISZTRÁNG 96 óra LC 50 7,2 mg/l Könnyen adszorbeálódik a talajba. 2 Lethal Dose Halált okozó adag 3 Inhibitor concentration, which reduces enzyme activity by 50 % - Az enzim aktivitást 50%-kal csökkentő inhibitor koncentráció 4 Half maximal effective concentration A maximális hatás felét biztosító koncentráció

6 Oldal 6 Tartósság és biológiai elbomlás: Biológiailag nem bomlik el. Biológiai felhalmozódó képesség: Biológiailag halmozódhat. Egyéb káros hatások: Mérgező a vízi szervezetekre. Mérgező a talaj szervezeteire. 13. ÁRTALMATLANÍTÁS* Megjegyzés: Felhívjuk a felhasználó figyelmét arra, hogy létezhetnek regionális vagy nemzeti rendelkezések az ártalmatlanításra vonatkozóan. 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK ADR/RID 5 UN Sz ADR Osztály: 9 Csomagolási csoport: III Besorolási kód: M6 Szállítás név KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, FOLYADÉK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT ((2-4-DIKLOROFENOXI)- ECETSAV, 2-ETILHEXIL-ÉSZTER)) Címkézés: 9 Veszélyazonosító sz.: 90 IMDG/IMO 6 UN Sz Osztály: 9 Csomagolási csoport: III EmS 7 : F-A, S-F 8 Tengeri szennyező: IGEN Címkézés: 9 5 European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road Európai megállapodás a veszélyes anyagok nemzetközi közúti szállításáról 6 International Maritime Dangerous Goods Code Nemzetközi tengeri veszélyes áruk kódja 7 Emergency RESPONSE Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods Veszélyes árukat szállító hajók vészeljárásai (az IMDG szabályozás szerint) 8 Az első két betű a tűz esetén,amásodik két betű a kiömlés esetén követendő eljárást jelzi

7 Oldal 7 IATA/ICAO 9 UN Sz.: 3082 Osztály: 9 Csomagolási csoport: III Csomagolási utasítások: Címkézés: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK Veszélyességi szimbólumok: Irritáló Veszélyes a környezetre Kockázatot jelentő (R) mondatok: Biztonsági (S) mondatok: Megjegyzés: R38: Bőrizgató hatású R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő S35: Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni S57: A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni A fentebb megadott szabályozási információk specifikusan csak a biztonsági adatlapban meghatározott anyagra vonatkozó főbb rendelkezéseket tartalmazzák. Felhívjuk a felhasználó figyelmét arra, hogy létezhetnek ezeket a rendeleteket kiegészítő egyéb rendelkezések. Vizsgálják meg az összes, vonatkozó nemzeti, nemzetközi és helyi szabályt és rendelkezést. 9 International Air Transport/Civil Aviation Association Nemzetközi Légi Fuvarozási/Polgári Repülési Szövetség

8 Oldal EGYÉB INFORMÁCIÓK Egyéb információk: A 15. pont friss adatok alapján került felülvizsgálatra.

9 Kiadva: ,4-D 2EH 600 G/L Al Oldal 9 Az s.2-ben használt kockázatot jelentő (R) mondatok: Jogi nyilatkozat: R65: Lenyelve ártalmas, tüdőkárosodást okozhat R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat R36/38 Szem- és bőrizgató hatású R38: Bőrizgató hatású R41: Súlyos szemkárosodást okozhat R22: Lenyelve ártalmas R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). A fenti információ ismereteink szerint helyes, de ez nem jelenti azt, hogy mindenre kiterjedő, és csak útmutatóként használható. A cég semmilyen felelősséget nem vállal a fenti termék kezeléséből vagy a vele történő érintkezésből származó semmilyen kárért. Utolsó oldal.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 31/01/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: 7676 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.07.25. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.07.25. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve: Ultra Extra erős vízkőoldó

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarlárva

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Oldal:1/12 Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1

Részletesebben

Biztonsági adatlap LOGRAN 20 WG. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználása

Biztonsági adatlap LOGRAN 20 WG. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználása felülvizsgálat dátuma: 2012. december 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 2011-04-04 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: FHRK140 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

SERENO 1/7 Verzió 5 / H Felülvizsgálat dátuma: 07.02.2012 102000001522 Nyomtatás Dátuma: 20.02.2012

SERENO 1/7 Verzió 5 / H Felülvizsgálat dátuma: 07.02.2012 102000001522 Nyomtatás Dátuma: 20.02.2012 SERENO 1/7 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Terméktájékoztató Márkanév SERENO Termékkód (UVP) 05920841 Alkalmazás Gombaölő szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap MYCOSTAR

Biztonsági adatlap MYCOSTAR 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Felhasználás:

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: SPOTLIGHT PLUS. Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

: SPOTLIGHT PLUS. Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat:7.0 Feldolgozva:07/05/2014 Felváltja ezt: 19/11/2013 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Név : Keverék Termékkód : 6246 : SPOTLIGHT

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Matrica eltávolító

BIZTONSÁGI ADATLAP Matrica eltávolító 1. A készítmény neve Az anyag vagy készítmény azonosítása Terméknév A termék használata Eltávolítja a matricaragasztót, a gumiragasztót, a ragasztószalagot, a kátrány- és kenőolajfoltokat. Társaság/vállalat

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1. oldal, összesen: 14 IMIDASECT 2,15 GÉL A Sharda Hungary Kft. megkéri a jelen Biztonságtechnikai adatlap átvevőjét, hogy gondosan tanulmányozza azt át, és ily módon ismerkedjen meg a szóban forgó termék

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap PEAK 75 WG. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód

Biztonsági adatlap PEAK 75 WG. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód Peak 75 WG 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BRADO CLUB PENÉSZÖLŐ SZER Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

BRADO CLUB PENÉSZÖLŐ SZER Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: BRADO CLUB penészölő szer 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: QUETIAPINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: QUETIAPINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Kibocsátási dátum: 22/10/2013 Felülvizsgálat dátuma: 12/02/2015 Felváltja ezt: 22/10/2013 Verzió: 3.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP rovarirtó koncentrátum Készítés dátuma: 2012.11. 09. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 20.01.2012 102000007798 Nyomtatás Dátuma: 20.01.2012 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 20.01.2012 102000007798 Nyomtatás Dátuma: 20.01.2012 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA ZATO 50 WG 1/7 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Terméktájékoztató Márkanév ZATO 50 WG Termékkód (UVP) 05584493 Alkalmazás Gombaölő szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Terméknév: LE 2410 BTU+ dízel üzemanyag adalék

Terméknév: LE 2410 BTU+ dízel üzemanyag adalék Változat: 2 Felülvizsgálat: 2013.09.19. Kibocsátás kelte: 2008.07.01. Oldal: 1/(21) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító LE 2410 BTU+ dízel üzemanyag adalék 1.2 A keverék

Részletesebben

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma SANMITE 20% WP 1 2011. február 15.

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma SANMITE 20% WP 1 2011. február 15. Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma SANMITE 20% WP 1 2011. február 15. BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat 453/2010 sz. módosított rendelete szerint)

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

1.2 Az anyag vagy keverék beazonosított releváns felhasználási területei és területek, ahol alkalmazása nem ajánlott

1.2 Az anyag vagy keverék beazonosított releváns felhasználási területei és területek, ahol alkalmazása nem ajánlott 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A termék azonosítása Termék: Alternatív nevek: Típus: FLUXYR 200 EC Formulázott termék 1.2 Az anyag vagy keverék beazonosított releváns felhasználási

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1. oldal, összesen: 14 QUICK 5 EC A Sharda Hungary Kft. megkéri a jelen Biztonságtechnikai adatlap átvevőjét, hogy gondosan tanulmányozza azt át, és ily módon ismerkedjen meg a szóban forgó termék esetleges

Részletesebben